Page 1

Duoddara girkobiellu

MENIGHETSBLAD FOR KARASJOK

Foto: Leif Petter Grønmo

Nr. 3 - 2011 • 45. årgang

Juovllat 2011 Julen 2011


Julehilsen fra prosten Foto: Åsmund Samuelsen

Julen er den høytiden som fortsatt samler flest familier til fest. Familiemedlemmer spredt over hele landet og ofte store deler av verden, ønsker å samles for å være sammen juledagene. Vi liker å dele julegaver og ha det hyggelig sammen. Slik er det med de fleste av oss.

I april i år fikk jeg gleden av å være sammen med g ­ ode ­ enner fra Sàpmi på tur til Israel. En dag var vi ute på v Betlehems­marken der Jesus ble født og lagt i en krybbe i ­stallen. Men det var noe mer enn en fødsel som hendte d ­ enne julenatten for mer enn 2000 år siden, noe som aldri hadde hendt verken tidligere eller senere i verdenshistorien. Saue­ gjeterne som holdt til ute på marken fikk besøk av en engel som kom med gladmeldingen om at Frelseren var født, og det var her ute på gjetermarkene den himmelske hærskare lov­ priste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!» Det som profeten Jesaja hadde forutsagt flere hundre år tidligere gikk i oppfyllelse denne natten, nemlig at «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste».

Mamma ble enke i en ­alder av 34 år, da pappa ­døde. Hun ble eneforsørger for 7 barn, hvorav jeg var den aller yngste, 2 måneder gammel. Jeg husker godt at mamma stelte i stand til jul.

Dette ble begynnelsen til en ny tid, til frelsens tid. Gud ­hadde igjen åpenbart seg for oss mennesker. Denne gang ved å gi oss verdens Frelser, Jesus Kristus.

Det skulle være god mat, juletreet skulle hentes fra skogen og pyntes i stua, julegavene skulle ordnes og pakkes til julaften. Selveste julekvelden skulle juleevangeliet leses, der­ etter gang rundt juletreet mens vil alle sang «Jeg er så glad hver julekveld for da ble Jesus født.» Mamma døde i en alder av 94 år etter å ha levd som enke i nesten 60 år. Julen var en høytid da vi barna ble løftet opp fra hverdagens forpliktelser, fra skole- og leksearbeid. Etter hvert som årene er gått, er jeg blitt mer og mer klar over alt det positive julefeiringen ga oss, selv om vi ikke forsto alt da vi var små. 2

Dette budskapet har også aktualitet i dag. Jesus Kristus kom til vår verden med lyset, med livets lys. Han var selv lyset som kom til oss for å vise oss veien til Gud. Ja, han vil ikke bare ­lyse opp veien, han vil gå veien sammen med oss. Gudesønnen, som kom til oss første julenatt som et lite barn, ble til velsignelse for en hel verden, for både fattige og rike, for både deg og meg. Han vil lyse over våre liv med sin nådige velsignelse, også over oss som lever i dag. Derfor kan vi med glede og takknemlighet til Gud feire Jesu fødsel. Jeg ønsker dere alle en velsignet god jul. Lars Henrik Haugan prost 3


Juleevangeliet - Evangeliet etter Lukas, kapittel 2

Juovlaevangeliumma - Evangelium Lukasa mielde, kapittel 2

Jesus blir født

Jesus riegáda

Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.

Dat lei vuosttaš čáliheapmi, ja dat dáhpáhuvai go Kvirinius lei Syria eananhearrá.

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser ­Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.

Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Daid beivviid bođii gohččun keaisár Augustusis ahte oppa máilbmi galggai čálihuvvot olmmošlohkui.

Buohkat vulge čálihit iežaset, iešguhtege gávpogasas.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til ­Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.

Jovsset vulggii dalle Nasaret gávpogis bajás Judeai, Dávveda gávpogii Betlehemii, go son lei Dávveda sogas ja nális, čálihit iežas oktan Márjjáin, gii lei lohpiduvvon sutnje áhkkán ja gii lei máná vuostái.

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted.

Go soai leigga doppe, de dievai áigi go son galggai ­riegádahttit, ja son riegádahtii bártnis, vuosttašriegádeaddji, giesai su ja bijai su krubbái, dasgo sudnuide ii lean idjasadji.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin.

Dan guovllus ledje sávzageahččit guođoheamen ­sávzaealuset ihkku.

Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel.

Fáhkkestaga čuoččui Hearrá eŋgel sin ovddas, ja Hearrá hearvásvuohta báittii sin birra. Sii suorganedje sakka.

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

Muhto eŋgel celkkii sidjiide: «Allet bala! Mun ­muitalan ­ idjiide stuora illusága, mii šaddá illun oppa álbmogii: d ­Didjiide lea odne riegádan beasti Dávveda gávpogis; son lea Kristus, Hearrá.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» 4

Ja dát lea didjiide mearkan: Dii gávdnabehtet máná mii lea gissojuvvon ja veallámin kruppás.» Ja fáhkkestaga lei eŋgela luhtte almmálaš veahka, mii máinnui Ipmila ja lávllui: «Gudni lehkos Ipmilii allagasas ja ráfi eatnama alde olbmuide geaid Ipmil árpmiha!» 5


Diakonimedarbeider Marie Kemi Kanujoavku (Kanu: Girku bargu ­doaimmashehttejuvvon olbmuid gaskka). Deaivvadeapmi oktii mánus

Kanujoavku láve juohke vuosttaš vuossaárgga mánus dii. 17.00 deaivvadit girkus. Dalle mii rohkadallat Ipmeláhččái ­Jeusa nama bokte. Maŋŋelis mii hui lunddolaččat álgit máidnut, rámidit ja giitalit Jeusa ja Ipmeláhčči. Dieđusge gittit go Bassi Vuoiŋga orru min siste ja son veahkeha ja oahpaha min rohkadallat. Maŋŋá lávlut ja mun muitalan biibbalis muitalusaid flánellográfa govaiguin.. Loahpas mii leaicidat hirbmadit njálgga borramušaid.

Geassedeaivvadeapmi Karalaksas, Leavnnjas

Geassedeaivvadeapmi dán jági lei 26.-28. b. borgemánus. Dáv háve ledje dušše guhtta doaimmashehttejuvvun olbmo ­boahtán Kárášjogas. Lágideaddjin ledje Olaug Eriksen, Anne Marie Svineng , Marie Kemi ja Leavnnja suohkanbáhppa Egil Lønmo. Ii vel das galle, mis lei iežamet koahkka mielde Berit Ellen N. Varsi. Mii viššalit dolasdalaimet jávregáttis. Mii ­ráhkadeimmet ­vuodjagáhku rátkogeađggi alde.Ánne Márjá ja Britt ­Line ­gávnnaiga dan mađe sárridii ahte beasaimet boahkat návddašit sárritmeasttu oktan gusavuojain vuodjagáhku ­alde. ­Muhtomat viimmásdedje njuorosdit, muhto moai gal Per ­Kristiannain sugadeimme fatnasiin meahttá jávrri. Lávvardaga beaivit manaimet vuovdái gos juohkehaš ­ ávnnai soabbeávdnasa. Čohkohattaimet dollagáttis ja g ­fáskkuimet bárkku. Muhtomat čuhppe nammabustavaid ­soabbái. Olauga lágidii bassivádjoleami minguin. Juohkehaš vádjolii soppiinis. Vádjoleimmet jávregátti ja gorgŋimet alážii. 6

Olaug Eriksen, Roy Aslaksen, Tor Alfred Aslaksen, Marie Kemi, Anne Marie Svineng, Britt Line Svineng ja Martta Nedrejord leat gárvá vuolgit bassivádjoleapmái. Foto: Egil Lønnmo

Bisáneimmet viđa geardde ja juohke bisánansajis logaimet sálbmavearssa (Sálbma 23,1-6). Mun fiandin suoli heaŋgumin twista-njálgáid ovssiide d ­ ieva duohken. Vaikko vel orui veaháš mánálaš diet stoagus, de ­lihkká vulge eatnašat ohcat njálgáid vuovddis. Lávvardat eahkeda boraimet pizza ja láksagáhkku maid ­ iret Elle lei ráhkadan. Dieđusge ledje mis stohkosat, gilvvo­ B hallamt ja geahčaimet čuovgigovaid ovddeš geassedievvademiin. Moattis manne árabuš nohkkat lávvardateahkede ja ­idjastálut báhce dáikit. Mii stáliimet gitta gaskaidjii. ­Marttas lei hirbmat beroštupmi digáštallat sámegielsániid. Son čilgii maid sánit mearkkašit. Mii gávnnaheimmet ahte ii galgga ­eisege šluđudit hállat ja seaguhit dárogielsániid ­háladettiin ­sámegiela. Roy ja Tor Alfred, Per Kristian ja Ánne Márjá fas plánejedje mo boahte jagi galggašeimmet lágidit geassedeaivvadeami. Tor Alfredas ledje ollu buori evttohusat. 7


Britt Line Svineng ja su eadni Anne Marie Svineng leaba čoaggán lasttaid maidguin čiŋaheigga girkolanja. Foto: Egil Lønnmo

Lihkahusat

Moai Brit Liiniin čohkkedeimme bálddalagai ja álggiime ­giitalit ja máidnut Ipmila. Juohke háve go dajaime «halleluja» de loktiime gieđaid almmi guvlui. Máinnodettiin ­ribaheimme ­álgit gieđaid doaškut. Earát lohke ahte moai letne lihkohusaide šaddan, muhto ean moai beroštan maid dat earat ­oaivvildedje. Ále juo ban, moai ribaheimme dánsut vel, ja m ­ uitáime ahte biibalis čuožžu ahte gonagas Dávvet dánssui buot f­ ámuiguin Hearrá ovddas (2. Sam. 6,5). Go juo ieš dat gonagas Dávvet ­dagai dan, dalle gal duosttaime moai ge dánsesdit. Britt Line álggii čáibmat ja illudit. Son ribahii maiddái čáibmat maŋŋá go lei seŋgii čákŋan maŋŋit eahket. Ánne Márjá muitalii a­ hte son lea mánnán oaidnán ahte muhtomat lávejedje njuikut ja ­fáiput ­vilges njunneliiniiguin čoahkalmasstobus go lihko­husaide šadde. 8

Tor Alfred, Britt Line, Ánne Marjá, Roy, Olauga ja Martta(duogábealde) leat hárjehaddamin mo galget vázzit prosešuvnna. Foto: Egil Lønnmo

Ipmilbálvalus

Ovdalgaskkabeaivve lávvardaga ráhkaneimmet ipmilbalva­ lussii mii galggai sotnabeaivve Karalaksas 11. áigge. Tor ­Alfred, Roy ja báhppa Egil manne vuovdái ja ráhkadedje oalle stuorra ruossa muorrasoppiin. Per Kristian, Martta ja Olauga fas čálle biibalvearssaid stuorra báhpariid ala. Britt ­Line ja ­Ánne Márjá čokkiiga čákčaivdnesaš lasttaid maidguin čiŋaheigga ­girkolanja. 9


Rohkos mánáid ovddas

Mun rohkadalan Ipmilii Jesus Kristusa nama bokte. Giitu Bassivuoigŋa go boađát veahkkin munnje ja buvttát munnje almmustusa Ipmila sánis. Mun rohkadalan ahte don Hearrá láidet mánáid, ja a­ hte sii šaddet bajás ja leat gievrra vuoiŋŋas. Oppa váimmustan ­giittán go mánát šaddet olbmuide illun ja ávvun, ja ahte ­ollusat illudit go sii leat riegádan. Mun giittán go don divttát sin ovdánit agis ja vissisvuođas vai leat illun Ipmilii ja olbmuide. Atte mánáide Ipmilbalolašvuođa, das go don H ­ earrá b ­ uresivdnidat sin guđet ballet dus, sihke smávvat ja stuorrát. ­Giitu Hearrá go don bijat du lága mánáid millii ja čálát dan sin v ­ áimmuide, dalle sii b ­ uohkat, uhcimusas stuorámussii, dovdet du. Atte Hearra ­siidjiide erenoámán vuoiŋŋa ja dieđu mii b ­ oahtá dus Hearrá, vai sii ­áddejit buot čállagiid ja vissisvuođa. Veahket sin,amas eai hilggu áhči cuiggodusa ja ahte eai hilggo eadni oahpahusa. Mun giittán du Hearrá go uhcahaččaid ja njuoratmánáid njálmmis leat vuođđudan a­ lccesat suoji vašálaččaidat vuostái,bissehit juohke vuostálasti ja m ­ ávssaheaddji. Giitu Foto: Marie Kemi

Leavnnja báhppa Egil Lønmo sárdnida ja Per Kristian Svineng ja Martta Nedrejord čájeheaba ­biibalvearssaid ipmilbalvalusas. Foto: Egil Lønnmo

Ipmilbalvalussii bohte oktanuppelot olbmo Leavnnjas. ­ eairra oasseváldit oassálaste ipmilbalvalusas. Tor ­Alfred L ­guttii ruossa ja bijai dan sárdnestuolu báldii. Roy guttii b ­ iibala ja bijai dan čábbat áltárbeaivvddi ala. Per Kristian ­bijai ­oidnosii biibalvearssaid mat ledje ovdagihtii čállojuvvon stuorra ­báhparii ja Britt Line fas bijai čákčivdnesaš ovssiid á­ ltár ala. ­Martta lávllui máidnunlávlaga. Suohkanbáhppa Egil ­Lønmo ­lágidii i­ pmilbalvalusa. Maŋŋá ipmilbalvalusa guossohii koahkka B ­ iret Elle ruda (lapskaussa) ja gáhkuid girkoolbmuide. Mii leat nu giitevačča go Sámediggi ja Davvi-Norgga ­Diakoni vuođđudus juolludii midjiide ruđa geassedeaivvadeapmái, Karalaksas Leavnnjas. 10

11


Ipmel Áhčči go leat gohččun eŋgeliiddát várjalit mánáid sin geainnunat alde. Amen Jesusa nammii. (Luk. 1,17 - Luk. 1,14 - Luk. 1,66 - Luk. 1,80 - Sl. 115,13 - Heb. 8,10 - Heb. 8,11 - Luk. 2,52 - Sl. 8,3 - Dan. 1,17 - Sl. 91,11) Ipmel Áhčči don leat almmis , gos mun leaččan don oainnát mu. Du gievrras giehta várjala mu. Ipmel Áhčči du eŋgeliid leat don gohččun mu váruhit, vai mun bisun du geainnu alde. Ipmel Áhčči mun giitán du, go don du árpmuin mu birastat.

Pattayas, Thailanddas

Mun ledjen dán geasi isidiinnán (Lars Haugan) mielde P ­ attaya gávpogis Thailanddas.Son barggaid báhppan mearra-álbmáid girkus. Mus lei luopmu. Návddašin beaivváža, gálašin m ­ earas ja golgen duoppil dáppil Pattaya gávpogis krámbuvddaid mielde. Oahppasmuvven Pastor Antoniin ja su eamidiin. Sudnos lei kristalaš searvegoddi Pattaya gávpogis gos ledje árvvomiel čuojinjealljelogi oasseválddi. Jerren pastor Antonis makkár hástalusat sus leat go doaibmá báhppan searvegottis. Geafivuohta, vástidii son. Eai sii gillá nealggi gal, muhto leat nu ruđaheamet. Ii leat ruhta go galget doaktára lusa, go mánát galget vázzit skuvlla dahje go galget velggiid máksit. Pastor Antonii muitala ahte son geavaha ollu áiggi oahpahit girku oasseválddiide Ipmila sáni. Sii galget ruohtasmuvvet Ipmila sátnái ja leat nannusat oskkus. Hosea 4, 6 «Mu álbmot duššá danne go das váilu diehtu». Lea dehálaš ahte juohkehaš ovdána oskkus vai sáhttet earáid jeđđet ja nausmahttit.Jus lea oktage buohcamin, de lea dehálaš ahte ieš dat buohcci álgá rohkadallat ja ahte ieš lohká biibalis dearvasmahttojumi birra vai oskku dearvvasvuođa ektui ovdána ja lássána. 12

Fáŋgavistis

Mun bessen Pastor Antoni ja su lávlunjoavkku mielde Nongplalai fáŋgavisttái veaháš olggobealde Pattaya gávpoga. Fáŋgavisttis leat badjel duhát fáŋgga. Almmáiolbmuid ossodagas bohte vihttalogi fáŋgga gullat Ipmila sáni. Doppe lei ­okta fáŋga eret Eaŋgalanddas, okta lei eret Slovakias ja ­guovttis leigga eret Áfrihkkás. Dat eará fáŋggat ledje Thailanddas e­ ret. David, gii lei Libyas eret, lei ožžun lobi fáŋgavistti bajimuš hoavddas lágidit rukosbottu juohke sotnabeaivve. ­David duođaštii Ipmila sáni ja lei hui nanus oskkus. Pastor Antoni muitalii ahte ii goassiige hállan oktage manin albmát ledje ­giddagasas. Nuppi beaivvvi finaimet nissoniid ossodagas. Doppe bohte čuođinjealljelogi nissona gullat Ipmila sáni. Guokte nissona leigga eret Ruoššas. Soai eaba máhttán

Almmáiolbmuid ossodagas Nongplalai fáŋgavisttis Pattayas.

13

Foto: Marie Kemi


t­ haigiela. Nubbi niisu máhtii veaháš eaŋgalasgiela. Orron dego áddemin ahte soai galggaiga čohkkát ain golbma mánu giddagasas ovdalgo sáddejuvvoba Ruššii. Go leimmet nissoniid ossodagas dáhtui Pastor Antoni mu lávlut ovtta sálmma sámegillii. Mun lávlun ovtta vearssa «O, jurddaš go leat čoagganan» sálmmas. Mun viggen čilget eaŋgalasgillii sisdoalu ja P ­ astor Antoni dulkui thaigillii. Lávllodettiin álge maŋga ­nissona čierrut. Mus maid gánjaldišgohte čalmmit ja illá nágudin ­ollásit lávlut dan ovtta vearssa «O, jurddaš go leat čoagganan» sálmmas.

Máná eadni ii máhttán čilget thaigillii mii nieiddača namma lei, dahje goas son lei riegádan. Nieiddažis eai lean makkárge identitehtabáhpparat.

Mánáidruovttus Pattayas.

Pastor Toni ja nissonat máidnot Ipmila faŋgavistis.

Jang jingjai mánáidruoktu

Foto: Marie Kemi

Fitnen maiddái Jang Jing Jai mánáidruovttus. Lea ­árvvomiel logi jagi dassá go thainisu Pinta álggahii dán mánáidruovttu. Dál orrut mánáidruovttus čuođi máná gaskal guovtti ja guhttanuppelot jagi. Okta nisu Kinas eret lei ovddit beaivve guođđán golmma njeallje jahkásaš nieiddaža mánidruoktui. 14

Foto: Marie Kemi

Okta nisu gii lei eret Laosas bođii moddii váhkkus mánáide oahpahit Ipmila sáni. Juohke mánás lei biibal ja oidnen ahte sii viššalit oassálastte oahpahusas. Juohke mánná máhtii rohkadallat.Mánáid šerres lávlunjienat gullojedje meahttá gáhta. Stuorát mánát čuojahedje iešguđet lágán čuojanasaid. Ovdalaš go vulgen, čoahkkanedje mánát mu birra ja bidje giedaideaset mu oaivvi ja olggiid ala. Buohkat álge oktagana jitnosit rohkadallat mu ovddas. Loahpas dádjaledje buohkat «amen». Mun vuot dasa oalát njuorrasmuvven ja gánjaldišgohten. Maid hal duos vel, mánát buvttesdedje mojinjálmme bábirnjunneliinnjiid munnje. 15


Sálbmalávlunbottut

Letne ain Amalie Bæverudain joatkimin sálbmalávlunbottuiguin dán čávčča dearvvasvuođaossodagas ja dikšo ja fuollaossodagas. Don leat bures boahtin minguin ovttasráđiid lávlut. Dearvvasvuođaossodagas: dii. 11.30 09.11, 23.11 08.12 ja 21.12. Dikšo ja fuollaossodagas: dii. 11.30 17. 11 ja 15.12. Muđui leat maiddái bures boahtin sálmmaid lávlut girku árranlanjas juohke vuosttaš gaskavahku mánus dii.12.00

Bibeltimer/salmesang i kirken. Tema

Dato Kl. Hvem

Gudstro blant muslimer

10.11.11

19.00

Sangaften

16.11.11

19.00

«Hils også menigheten i deres hus» Rom. 16,5

01.12.12

19.00

Vi synger julen inn

14.12.12

19.00

Oalug Eriksen

Alf Tellefsen

Biibbaldiimmut/sálbmalávlun girkus. Fáddá

Dáhtun Dii. Gii

Oskku Ipmilii muslimmaid gaskka

10.11.11

19.00 Oalug Eriksen

Lávlunboddu

16.11.11

19.00

«Celket dearvuođaid searvegoddái» Rom. 16,5

01.12.12

19.00 Alf Tellefsen

Mii lávlut juovlasálmmaid

14.12.12

19.00

Salmesang

Amalie Bæverud og jeg fortsetter med salmesangstundene denne høsten på helsesenteret og omsorgsboligene. Kom og syng sammen med oss. Du er velkommen. Helsesenteret: kl. 11.30 09.11, 23.11 08.12 og 21.12. Omsorgsboliger: kl. 11.30 17. 11 og 15.12.

Diakonamielbargi Marie Kemi

Takk

Karasjok m ­ enighetsråd takker alle ­frivillige medarbeidere for ­innsatsen. Uten ­dere frivillige ­ville det ikke vært m ­ ulig å holde vårt store ­aktivitetsnivå. Takk også til ­Kirke­ringen som har kjøpt ny komfyr til ­kjøkkenet i Karasjok kirke.

Du er også velkommen til sangstundene vi har i kirkens ­peisestue hver 1. onsdag i måneden kl. 12.00. 16

17


Samisk i Jerusalem Nå er det mulig å lese samisk i selveste Jerusalem. På Oljeberget i Jerusalem er det en kirke som kalles for «­Pater Noster Church» – «Fadervår ­kirke». Der er det Fader Vår-­ tavler på ulike språk.

Den kristne nærradioen i ­Karasjok, Radio DSF, har vært på flere turer til Israel. Mange av deltakerne har savnet Fader Vår på ­samisk. Dermed gikk ­radioen i gang å få til en samisk ­Fader Vår. Den er nå på plass. ­Tavlen er på 6 mosaikk plater som er murt fast i veggen, ca. 40 x 70 cm stor. Med den samiske F ­ ader Vår tavlen, «Áhččámet», er det nå 167 Fader Vår i og utenfor ­kirken. Fredag 15. april i år ble det foretatt en høytidelig «avduking» av tavlen av en gruppe fra Sápmi. Vi var en liten gruppe på 14 som var med på denne store begivenheten i verdens mest mediaomtalte by, Jerusalem. Det var Radio DSF som sto bak denne «avdukings-turen». Hovedformålet var nettopp selve avdukingen av tavlen. Radio medarbeider og diakon Leif Petter Grønmo ­orienterte om «Áhččámet-tavlen». Han sa bl.a.: «Vi har brukt det ­Fader Vår som vi finner i det samiske Ny Testamente fra 1998, ­nemlig Áhččámet. Denne vil også bli brukt i den nye ­samiske Bibelen som kommer ut om n ­ oen år. Vi må også r­ egne med 18

Selve avdukings sermonien foregikk ved at vi leste Fader Vår sammen etterhvert som den ble ­avdekket med det ­samiske Ávžži-sjalet. Avdukingen foretok Radio DSF styremedlem I­ nger Marie B Eira og ­prosten i Indre Finnmark Lars Haugan.

19


For de som kommer til denne kirken vil Áhččámet-tavlen synliggjøre at samisk språk også finnes. Dermed vil den også minne om oss samer. Også de som ikke forstår samisk, vil av overskriften «LAPON», forstå at dette er Fader Vår som h ­ ører samene til. Radio DSF gjorde opptak av denne Áhččámet avdukings-­ seremonien. Ellers ble mye av Israels turen tatt opp på band. En del av opptakene er allerede sendt over Radio DSF nettet. Resten sendes den nærmeste tiden. Store deler av Finnmarks befolkning har anledning å høre disse sendingene. Hilsen Leif Petter Grønmo

Fader Vår bønn har Jesus lært oss å be da han holdt sin bergpreknen på Saligprisningsfjellet. Vi er ­derfor glad for at denne viktigste bønnen i Bibelen nå finnes på samisk. Vi håper at Áhččámet blir til velsignelse for alle samene og andre som oppsøker «Áhččámet girku» – «Fader Vår kirke».

at det er d ­ enne Fader Vår versjonen som den oppvoksende ­samiske generasjonen vil bruke i fremtiden.» Áhččámet finner vi to plasser i B ­ ibelen, i Matteus og Lukas evangeliet. Det er ikke så stor forskjell ­mellom d ­ isse. S ­ tørste forskjellen er at den siste linjen mangler hos Lukas. D ­ essuten finnes den ikke i de eldste bibelske skriftene. De som ­eier «­Fadervår kirken» bruker Fader Vår uten den siste delen, ­nemlig «For riket er ditt, makten og æren i all evighet». Derfor er Áhččámet også uten «Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni agálašvuhtii». 20

Under avdukingen sang vi noen salmer på samisk som minnet om Jerusalem, «Rundt omkring ­Jerusalem» og «Den stunda i Getsemane».

21


Foto: Jan Helmer Olsen

Foran: Mailinn A. Eira, Hedi Marina Joks, Marte Anti, Anniken Balto, Linda Anti, Marita B. Utsi, Susanne N. Guttorm, Sárá Mariell Anti, Ellen Agneta Norvang, Lisa Kajsa V. Skoglund, Berit Ingelin Vars. I midten: Menighetspedagog Olaug Eriksen, John Máhtte Anti, Ole Mathis S. ­Nedrejord, Helena H. Lindstrøm, Anne Carmen P. Kleppe, Elisabeth Varsi Dahl, Ella Stina Eira, Vebjørn Heim, Heidi Cecilie Bakke, Tom Stian T. Hansen, Kaia Viktoria E. Norbye, Tanja Maarit Mortelmans, Tiina Marita A. Saijets, Fredrik A. Johannesen, Per Henrik Sara, Sokneprest Karl Yngve Bergkåsa.

22

Bakerst: Morten Turunen, John Thorbjørn Teigen, Dávvet Sara, Aslak Ole M. Eira, Erik ­Nilsen, Rolf Marcus Ytrehauge, Anders B. Verstad, Olaf Alexander S. Fagerheim, Jan Egil Høgden, Lasse Kristoffer Andreassen, Joachim U. Olsen, Áigin Magnus F. Sarre, Oscar Henrik Biti Næss, David B. Teigmo, Bjørn Petter A. Tangen, Peder ­Mathias W. Teigmo, Jan Kristian R. Lindi.

23


Menighetspedagog Olaug Eriksen PILGRIMSVANDRING. Pilgrimvádjoleapmoleapmi ­(bassivádjoleapmi)

Konfirmanter og ledere på vei til Ravnastua.

Foto: Olaug Eriksen

Stuorraskuvllaoahppi lea maiddái ozus, ja lea maiddai jođus, vádjoleamin ja ohcamin eallima mihttomeari. En konfirmant er også en som søker, er også underveis, er også på vandring mot et mål.

Konfirmantene med hver sin pilgrimsstav.

Foto: Olaug Eriksen

Čakčamánu 24. Beaivve vulge 24 konfirmánta oktan váhnemiiguin ja konfirmánttaoahpaheaddjiiguin Gárdinii.

Ovdal go mii Bassivádjoleaddjit vulgiimet, de vuos juohkhaš čuohpai ráhkadii alccesis bassivádjoleaddjisuohppi

Mii galggaimet vázzit bassivádjolusa. Bassivádjoleaddji lea dakkáraš guhte lea jođus - ohcamin mihttomearrrái

Pilgrimsvandringen begynte med at hver enkelt lagde seg sin egen pilgrimsstav.

24. september dro 24 konfirmanter med konfirmantlærere og foreldre til Ravnastua fjellstue.

Vádjolettiin šáhtte sii jávohaga vázzit, guorahallat čiekŋudit jurdagiid muhtin biibalverssa ja divvut gažaldagaid.

Vi skulle gå pilgrimsvandring. En pilgrim er en som søker, er underveis, er på vandring mot et mål.

Under pilgrimsvandringen var det lov å være stille, ­meditere over bibelvers, - stille spørsmål.

24

25


Sálbma 23 Sálmmaid girjjis: «Hearrá lea mu báimman, mus ii váillo mihkkige,» Lei mis vuođđun dán bassivádjolan mátkis lávvardaga Salme 23 i Bibelen: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting,» var utgangspunktet for pilgrimsvandringen vår lørdag. Bisáneimmet Guhkesjávregáddái ja logaimet ovttas Sálmmai girjjis 23. sálmmas 2. ja 3. vearssa: «Ruonas gittiide son livvuda mu, vuoiŋŋadusa čázi l­ usa son láide mu. Son áhpaásmahttá mu sielu. Son doalvu mu vánhurskkisvuođa bálgáid mielde namas dihtii.» Ved et blikkstille Guhkesjavre leste vi sammen salmens 2. og 3. vers;

Dasgo don leat mu mielde. Du soabbi ja báimmansoabbi jeđđejit mu.» I skogen er det mørkere. Her leste vi vers 4: «Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Sáđejogas devddiimet galbma, čielga čázi kohppi, - mu juhkanlihtti golgá badjel. Logaimet 5. ja 6. Vearssa: «Don ráhkadat munnje beavddi mu vašálaččaid čalmmiid ovddas. Don vuoiddat mu oaivvi oljjuin, mu juhkanlihtti golgá ­ adjel. b Aivvefal buorrevuohta ja árbmugasvuohta doarridit mu ­ uot mu eallinbeivviid, ja beasan ássat Hearrá viesus guhkes b áiggiid čađa».

«Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner h ­ vile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld.» Vuovddis lei seavdjadebboš. Doppe mii logaimet 4. vearssa:

«Vaikko mun vádjolivččen jápminsuoivvana leagis, de in balaše mange bahás.

Fra Sáđejohka fylte vi koppene våre med kaldt friskt vann, så det rant over. Leste vers 5 og 6: «Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godt og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i ­Herrens hus gjennom lange tider.» Mia,Ingri,Máijá, Lemet Eiven,Alexander, Sunniva, Mailinn, Aili ­Kathrine, Rebekka, Aile og Marie har lagd hver sin pilgirmsstav. Foto: Olaug Eriksen

26

27


Ida og Aila på Ravnastua.

Foto: Olaug Eriksen

Sunniva, Renate, Máijá og Aili Katrine.

Foto: Olaug Eriksen

Lemet, Eiven, Ole Marcus, Hans Mikal, Nils Ailo, Julius Mihkkal, Lásse Ánte gjør seg klar til pilgrimsvandring. Foto: Olaug Eriksen

Sotnabeaivve válddiimet bassivádjolansuohppi ja vulgiimet ruoktot. Ja bisánaddaimet máŋŋga sajis ja logaimet Ipmil sáni. Dál mii diehtit geainna mii galgat juogadit iluid, morrašiid ja váivviid. Ruossa, maid mii ráhkadeimmet, guđiimet Lensmanjávre­ gáddái ja doppe leat dat duođaštussan. På søndagen tok vi pilgrimsstaven og dro hjemover. På pilgrimsvandringen stoppet vi opp flere steder og ­leste Guds ord. Vi vet hvem vi kan gå til med gleder, sorger og ­bekymringer. Korset vi lagde og satte opp ved Lensmansjavre vitner om det. 28

29


Babysang i Karasjok kirke

samvær skaper rom for meningsfylte øyeblikk og gode opplevelser. Mor og far har de vakreste stemmene i verden. Mors, fars stemme og rytmisk bevegelse skaper trygghet og ­glede hos små barn. Musikk er også et viktig kommunikasjons­ middel. Før vi lærer å prate, uttrykker vi oss ved hjelp av ­musikkens språk. Musikk er bevegelse, lyd, rytme, s­ temninger og uttrykk. Sangen styrker det nære og viktige samspillet ­mellom foreldre og barn.

Tirsdag 25. oktober 2011 startet vi opp med BABYSANG i ­Karasjok kirke. Møterommet er trefffstedet og tidspunktet er 11.00 – 12.30. Om vi kaller det Babysang, Trilletreff, Lunsjtreff eller Småbarnstreff, så går det ut på det samme. Dette er et treff der småbarnsforeldre kan møte andre i samme situasjon og der vi synger og prater sammen. Dette er et lavterskeltilbud til foreldre / foresatte og barn som er hjemme på formiddagene. Vi ønsker å bli kjent med dere og barna. Vi synger barnesanger, rim og regler og prater om «løst og fast» og har et enkelt måltid sammen.

Alle småbarn mellom 0 – 2 år med foreldre / foresatte i­ nviteres til BABYSANG på Møterommet i Karasjok kirke ­annenhver tirsdag kl 11.00 – 12.30.

Váldde mánáidat/mánáid Kárášjoga girkui TA BARNA MED TIL KARASJOK KIRKE !

Over hele verden, og gjennom alle tider, har menneskene hatt glede av sang og musikk til hverdag og fest. Musikalske

Čakčamánu loahpageahčen álggahuvvui fas Sotnabeaiskuvla. Juohke sotnabeaivve juovllaid rádjái gávnnadat mii girku čoahkkinlanjas dii. 11.30 – 12.30 Jus dus ležžet mánát mielde ipmilbálvalusas, de dieđiha báhppa goas mánát galget vuolgit čoahkkinlatnjii ­sotnabeaiskuvlii Muđui mánát mannet njuolgga čoahkkinladnjii. Eai leat nammaduvvon gii ain goas galga leat ­sotnabeaiskuvllaoahpaheaddjin, muhto sáttasátni mii ­sárdniduvvo ja sálmmat mat lávlojuvvojit leat Ipmilii gudnin.

30

Foto: Leif Petter Grønmo

Skábmamánu 13. Sotnabeaivve lea lávvosotnabeaiskuvla girkošilljus. Leif Petter áigu dalle muitalit sidjiide leat birra «Ovttas Ipmiliin – agálašvuhtii». Váldde mánáid farrostat Kárášjoga girkui.

31


Sist i september startet Søndagsskolen opp igjen. Vi møtes nå hver søndag fram mot jul på møterommet i ­kirka fra kl 11.30 til 12.30. Er barna med til gudstjenesten, opplyser presten når ­barna kan gå til møterommet hvor søndagsskolen holdes. Ellers ­tropper bare barna opp på møterommet. Søndagsskolelærerne vil variere, men budskapet som forkynnes og sangene som synges er alt til Guds ære. Søndag 13. november holder vi Lavvosøndagsskole på gårdsplassen utenfor kirka. Leif Petter vil da fortelle oss om å være «Sammen med Gud – for alltid.» Ta barna med til Karasjok kirke !

Juovlabásár girkus

Girkorrieggá doaimmaheaddjit ja girkobargit leat plánemin juovlabására mii galgá leat bearjadaga 25.b. skápmamánus dii.11-16 ja lávvardaga 26.b. skápmamánus dii.11-20 Kárášjoga girku searvegotte ja árranlanjas. Mii vuovdit lottaid ja giehtadujiid ja eará. Mii leat hirbmat giitevačča jus fitnodagat, ­gávppit ja earát sáhtašit duorjut min vuoittuiguin. Jus ležžet jearaldagat sáhtat váldit oktavuođa Berit Ellen Varsi mob. 950 85 815 dahje Olaug Eriksen mob. 415 62 912.

Julebasar i kirken

Kirkeringen og kirkens ansatte planlegger julebasar som skal være fredag 25. november kl.11-16 og lørdag 26. november kl. 11-20 i kirkens menighetssal og peisestue. Salg av lodd og håndarbeid, m.m. Vi er veldig takknemlige hvis bedrifter, forretninger og andre kan støtte oss med gevinster. Hvis det er noe du lurer på kan du kontakte Berit N. Varsi mob. 950 85 815 ­eller Olaug Eriksen mob. 415 62 912. Intektene går til oppvaskmaskin. Menighetspedagog Olaug Eriksen 32

Her ser du 2 av gevinstene til julebasaren.

Foto: Åsmund Samuelsen

33


Ryddeaksjon på Karasjok kirkegård Kirketjener Berit Anna Balto Gulbrandsen tok initiativet til ryddeaksjon på Karasjok kirkegård. Hun fikk også i år hjelp av en trofast gjeng med frivillige.

Bernt Dahlgård, Berit Anna B. Gulbrandsen, Laila Aronsen, Berit Alette Anti, Eldbjørg Gjeldsvik og Ragnhild Astrid Boine. Foto: Hanne Klemetsen, Ságat

Før.

Foto: Berit Anna B. Gulbrandsen

Etter.

Foto: Berit Anna B. Gulbrandsen

34

Kirkegårdsdugnad.

Foto: Hanne Klemetsen, Ságat

35


Fersk rapport fra menighetens misjonsprosjekt: Sosial innsats i Antsirabe

Et nytt skoleår er i gang Tekst og foto: Lilliann E. R. Våje

Skoleåret 2011/2012 har begynt. Denne uka har medarbeiderne på «Akany Fanomezantsoa» –det travelt med å få barna i gang. («Akany Fanomezantsoa» betyr Senter den gode gave) Det er full aktivitet på senteret. De tre klasserommene er fulle. I to av dem foregår lese- og skriveopplæring for barna. I den tredje er «Atelier Agnès» i full gang med søm og strikking.

kunnskap og «savoir vivre». De forteller at noen har gått der i ett år, mens noen nettopp har begynt. Opplegget går over ­halvannet år. Noen av jentene har ikke gått hele barneskolen. Hery viser stolt fram en duk som hun håper hun kan få solgt på utstillingen som senteret skal ha i desember. Etter noen hyggelige samtaler er det på tide å gå. Utenfor porten sitter flere hjelpetrengende og venter. De får beskjed fra dem som jobber på senteret at de må komme tilbake på fredag. Det er da det blir middag. Eller så kan de komme tilbake på mandag. Det er brød- og banandagen.

Lese- og skriveopplæring

Jeg har nettopp avsluttet en samtale med en av jentene som går på «Atelier Agnès». Ei lita jente kikker forsiktig inn døra. Jeg går bort til henne, og får vite at hun heter Nomena. Hun går i klasserommet ved siden av, men akkurat nå har hun ­pause. Sammen med 63 andre barn får Nomena lese- og skriveopplæring på Akany Fanomezantsoa. Hennes foreldre har ikke råd til å sende henne på skole. Hun forteller at hun kommer hit to formiddager i uka, og viser stolt at hun har lært å skrive «o».

«Atelier Agnès» – yrkesopplæring for jenter mellom 12 og 20 år

I klasserommet der «Atelier Agnès» holder til, prater j­entene livlig mens de broderer eller strikker. Dette skoleåret får 32 ­jenter opplæring i søm, strikking, matlaging, baking, bibel36

37


Radio DSF

Geaidno Biibila Cada» som er et bibelprogram på norsk og ­samisk. Videre er det mandag et diakoniprogram på samisk og lignende på norsk hver tirsdag.

Radio DSF går videre

Kl. 11.00 er det en times program på norsk og kl. 12.00 ­kommer «Veien Gjennom Bibelen» på finsk.

Radio DSF, sender nå over hele Indre Finnmark Prosti, og litt til. I skrivende stund holder vi på med ny mast og sende­ stasjon på Algasvarri i Tana. Masta og instrument hytta er på plass, men strøm og instrumenter mangler, noe vi håper er på plass innen kort tid.

For et år siden begynte Radio DSF med et «Tospråklig ­Evangelisk Møte» som sendes hver onsdag kl. 19.30 – 20.30. Reprise sendes hver førstkommende søndag kl. 09.30. Foto: Leif Petter Grønmo

Dermed vil hele konsesjonsområdet igjen være intakt.

De aller fleste møtene sendes direkte fra forskjellige steder rundt i konsesjonsområdet, men noen vil sendes etter opptak. Forbønnsprogram tilpasses ca. en gang i måneden, like etter det som kalles «Onsdagsmøtet». Kom på møtene og vær med og be for dem.

Webside på Internett

Ved å trykke www. radiodsf.no vil Radio DSFs side komme fram. Nytt nå er at det blir gitt et ekstra tilbud til lyttere som ikke kan få inn de vanlige sendinger til Radio DSF. Hver 1. onsdag i måneden kl. 19.30 – 20.30 vil «Onsdagsmøtet» kunne høres direkte på denne Radio DSFs Webside, fra onsdag 2. november. Radio DSFs sendetider er fortsatt med formiddagssedinger kl. 09.30 – 12.30, mandag til fredag og med reprisesending på kveldstid kl. 18.00 – 21.00. Søndag sendes gudstjeneste fra Karasjok kirke kl. 11.00 – 12.15. Hvis det ikke er gudstjeneste i Karasjok kirke sender ­Radio DSF opptak fra annet møte eller gudstjeneste.

Videre vil det bli lagt ut på samme side et redigert opptak fra andre «Onsdagsmøter». Det er to frekvenser som det kan høres på i Karasjok 104,5 og 106,8. Hvis noen kan tenke å støtte Radio DSFs arbeid er bank­ kontoen : 4932.63.300026, og vi sier hjertelig takk for all støtte. Med vennlig hilsen Radio DSF Alf K. Tellefsen

Hovedsendingene har alltid vært «Veien Gjennom Bibelen/ 38

39


Slekters gang

Menighetsrådsvalget 2011 Stemmetall

Gástašuvvon/Døpte

Mette Anti Gaup, 40 år........................................................... 416 stemmer Dan Roger Guttorm, 43 år.................................................... 414 stemmer Kari Wergeland Teigmo, 42 år............................................ 403 stemmer Per Inge Anthi Åsen, 43 år................................................... 390 stemmer Line Berit Skotnes, 44 år........................................................ 382 stemmer Piera Jouni Somby, 42 år........................................................ 381 stemmer

Varamedlemmer:

Karl Edvard Eriksen Balto, 33 år....................................... 356 stemmer Anne Kirsten Veimæl Utsi, 52 år....................................... 355 stemmer Elle Margrethe Aslaksdatter Eira, 37 år......................... 350 stemmer Ann Kristin Somby, 35 år...................................................... 348 stemmer Berit Anni Grenserud Somby, 52 år.................................. 343 stemmer

Andre som fikk stemmer:

Anne Marie Josefsen Svineng, 73 år................................ 336 stemmer Dan Vidar Rasmus, 36 år....................................................... 330 stemmer Elen Maria G Eriksen, 56 år................................................. 328 stemmer Berit Ellen Nikkinen Varsi, 71 år....................................... 326 stemmer Aslak Alf Mienna, 53 år......................................................... 325 stemmer Klemet Larsen Gaup, 52 år................................................... 324 stemmer Karen Marit Anti, 38 år.......................................................... 322 stemmer Torvald Johnsen Boine, 55 år............................................... 322 stemmer Torunn Irene Berg Gaup, 24 år........................................... 321 stemmer Anne Kirsten Østmo, 52 år................................................... 307 stemmer Gunn Kirsti Balto, 27 år......................................................... 307 stemmer 40

19.06.11 25.06.11 07.08.11 10.08.11

21.08.11 09.10.11 22.10.11

Mia Johanne Strifeldt Anti, døpt i Honningsvåg kirke Jon Remi Jonsen Anti, Hjemmedøpt Áilá Risten Nilsen Eira Saranna Anti Gaup, Hjemmedøpt

Lemet Jonne Sarre, døpt i Šuoššjavri fjellkirke Thea Aleksandra Eideng Bueng, døpt i Valjok kirke John Johnsen Sara, hjemmedøpt

Náitalan/Vigde 05.08.11 Arvid Solbakken og Eva Janette Fagerheim 06.08.11 Magne Lindi og Inga Pettersen

Jápmán/Døde 04.07.11 26.07.11 26.07.11 31.07.11 22.08.11 28.08.11

11.09.11 07.10.11 08.10.11

Arne Svineng, født 1936 Marit Anne Bostad, født 1919 Lars Nilsen Anti, født 1934 Amund Johnskareng, født 1934 Berit Kirsten Nergård Trygve Arnulf Opdahl, født 1937, begravelse fra Lakselv

41

Per Persen Balto, født 1931 Greta Regine Paulsen, født 1934, begravelse fra Lakselv kirke Josef Klemetsen Boine, født 1937

Foto: Åsmund Samuelsen

Medlemmer:


Gudstjenester i Karasjok prestegjeld

Karasjok menighet/Kárášjoga searvegoddi

juli - desember 2011

Dato 2011 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 24.12 25.12 26.12 31.12 2012 01.01 08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 06.02 12.02 19.02 26.02 04.03 11.03 18.03 25.03 31.03 01.04 05.04 06.04 08.04 09.04

Kontor/Kantuvra Telefaks/Telefaksa

78 46 97 30 78 46 97 38

Dag

Kl.

Sted

Prost Lars Henrik Haugan................................................... 78 46 97 33 941 30 085 E-post.......................................................................................prost.karasjok@online.no

Domssøndag 1. søndag i advent 2. søndag i advent 3. søndag i advent 4. søndag i advent Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften

11.00 11.00 18.00 11.00 11.00 14 /16 11.00 11.00 23.00

Karasjok kirke Karasjok kirke (4-årsbok) Karasjok kirke (Lys messe) Šuoššjávri kirke Karasjok kirke Karasjok kirke Karasjok kirke Karasjok kirke Karasjok kirke

Sokneprest Karl Yngve Bergkåsa........................................78 46 97 32 419 019 70 E-post.......................................................................................sokneprest.karasjok@online.no

Prostiprest Johan Bakken Sandvik...................................... 78 46 97 37 959 71 441 E-post.......................................................................................prostiprest.karasjok@online.no

Kirketolk Selma Nedredal....................................................78 46 97 36 970 17 694 E-post.......................................................................................selman@trollnet.no

Kirketjener Berit Anna Balto Gulbrandsen........................ 78 46 97 36 915 42 112 E-post.......................................................................................kirketjener.karasjok@online.no

Nyttårsdag Kristi åpenbaringsdag 2. søndag i åpenb.tiden 3. søndag i åpenb.tiden 4. søndag i åpenb.tiden Såmannssøndag Samefolketsdag Kristi forkl.dag Fastelavnsøndag 1. søndag i faste 2. søndag i faste 3. søndag i faste 4. søndag i faste Maria Budskapsda Palmelørdag Palmesøndag Skjærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 17.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 18.00 12.00 13/16 11/14 11/17 11.00 11.00 11.00

Karasjok kirke Evangeliesenter Karasjok kirke Valjok kirke Karasjok kirke, Samemisjonen Šuoššjavri fjellkirke Karasjok kirke Karasjok kirke Karasjok kirke Karasjok kirke Karasjok kirke, NT utdeling Mollisjok Karasjok kirke, Ungdomsgudstj. Beaivvašgieddi Karasjok kirke, samt.gudstj Karasjok kirke, konfirmasjon Šuoššjavri / Valjok, konfirm Karasjok kirke Karasjok kirke Karasjok kirke

Diakon Marie Åshild Kemi .................................................78 46 97 35 E-post.......................................................................................diakon.karasjok@online.no

Menighetssekretær Randi Sofie Eriksen.............................78 46 97 34 926 51 558 E-post........................................................................menighetssekr@karasjok.kommune.no

Organist Maria Sokolovskaya..............................................78 46 97 36 913 01 134 E-post.................................................................maria.sokolovskaya@karasjok.kommune.no

Menighetspedagog Olaug Eriksen......................................78 46 97 31 415 62 912 E-post.......................................................................................kateket@karasjok.online.no

Graver Rudolf Rollstad.........................................................78 46 66 54

Kirketjener Elen Marie Eriksen............................................78 46 91 18 958 48 845 E-post.......................................................................................eleerik@yahoo.no

Kirketjener Nils Erling Skoglund........................................78 46 84 14

Kirkeverge Åsmund Samuelsen..........................................78 46 97 30 452 32 403 E-post.......................................................................................kirkeverge@karasjok.online.no

NB! Kan endres, følg med på annonser, oppslag og Radio DSF.

42

416 79 517

951 51 010

Kontoret er åpent mandag-fredag kl. 8.30-15.30. Kantuvra lea rabas vuossárggas bearjadahkii d. 8.30-15.30

Duoddara girkobiellu - Menighetsblad for Karasjok Ansvarlig/ovddasvástideaddji: Redaksjon/doaimmahus: Redaktør: Trykk/deaddileapmi:

Karasjok menighetsråd/ Kárášjoga searvegotteráđđi Staben ved menighetskontoret Åsmund Samuelsen Trykkeriservice AS

43


Foto: Leif Petter Grønmo

Karasjok menighetsblad nr.3/11.  
Karasjok menighetsblad nr.3/11.  

Juovllat 2011 Julen 2011 MENIGHETSBLAD FOR KARASJOK Nr. 3 - 2011 • 45. årgang Foto: Leif Petter Grønmo 2 3 Foto: Åsmund Samuelsen Jesus rieg...

Advertisement