Page 1

3. årgang

nr. 3 - 2011

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Berg menighet side 6 - 11

Sørreisa menighet side 12 - 15

Gudstjenester side 14 - 15

Torsken menighet side 16 - 19

Tranøy menighet side 20 - 22

Felles informasjon side 23 - 27


6

senjabladet Ansvarlig utgiver Senjaprosjektet v/ prosjektleder Rachel Vangen Hoholm og leder av prosjektstyret Fred Flakstad

Berg menighet

10

Sørreisa menighet

14

Gudstjenester

16

Torsken menighet

20

Tranøy menighet

23

Felles informasjon

Kontakt Senjabladet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf 77 87 52 90 / fax 77 87 52 91 kirkeverge@sorreisa.kirken.no

Annonser Håkon Ryvoll - 77 85 47 10 sekretar@tranoy.kirken.no

Design, layout, sats: Reiner Schaufler - 930 51 784 post@senjafoto.no

Produksjon ABC-grafisk, Målselv 9. utgivelse oktober 2011 Opplag: ca. 4 000 Forsidebilde: Alterringen i Flakstadvåg kirke. FOTO: Reiner Schaufler

kort notert Kirkesamarbeidet i Senja kirkelige fellesråd Samarbeidet videreføres for Berg, Torsken og Tranøy, mens Sørreisa utgår. Prosjektstyret avslutter i disse dager sitt arbeid. I løpet av oktober vil rapport med erfaringer og konklusjon for arbeidet oversendes KA ( kirkens arbeidsgiver - og intresseorganisasjon) og kirkeavdelingen i depratementet. Prosjektstyret har bestått av menighetsrådsrepresentanter, prest og en ordfører. Det rettes en stor takk til disse for det arbeidet om er nedlagt gjennom forsøkstiden.

2

|

senjabladet 3/2011

Resultat for bispedømmerådsvalg Nord-Hålogaland bispedømme Gunnhild Marie Andreassen, personalleder, Kvaløy, 42 år Andreas Gotliebsen, student, Kanebogen, 23 år Nils Mathis N. Eira, bussjåfør/-eier, Kautokeino, 67 år Geir Ludvigsen, universitetslektor, Tromsø Domkirke, 43 år Mette-Marit Sørum Granerud, lektor, Alta, 53 år Anne Marie Bakken, høgskolelektor, Kvæfjord, 67 år Jarle-Wilfred Andreassen, avdelingsleder, Nesseby, 53 år

Reindalen kirkegård Arbeidet med nye felt er i gang! Hele kirkegården vil få en oppgradering. Det planlegges lys, ny vannpost og nytt strøm-uttak. Midt på kirkegården blir det et åpent område med benker. Per i dag er alle trær felt og arbeidet med å fjerne røtter og vegetasjon påbegynt. Dette blir en fin kirkegård!

Grunnfarnes kirkegård Fylkesmannes kulturvernavdeling og sametinget har vært på befaring. Begge har gitt grønt lys for det nye gravfeltet. Nå er det planlegging og prosjektering fra kommunens side som pågår.

Straumen kirkegård, Brekka. Ny del er klar til vigsling.


En spesiell sommer er over Gratulerer med en vakker sommer her nord som til tross for solens smil på en blå himmel også har blitt svøpt i sorgens slør. Jeg satt på en fortausrestaurant i Luleås gater da det smalt i Oslo, hvor var du? Sveriges radio snakket oss hjem til Norge, gjennom et slør av tårer ble mil etter mil lagt bak oss, som om man kunne kjøre fra alt det grusomme. Sånn gikk det ikke. Trøst i ord og handling finnes nok, men den vonde følelsen vil være der lenge. Kirken som samfunnsaktør ble svært synlig i tiden etterpå. Hverdagen preges av at man skal gå videre og nærmest grusomheten står folkets motsvar, - vi går til valgurnene! Gratulerer til alle som har tilrettelagt for valget og til dere som stiller opp til alle verv i demokratiets tjeneste enten det er i kirken, kommunen eller fylket. Takk også til alle som takker av. Kirkens framtidige ordning drøftes fortløpende og nå har Kirkerådets ekspertutvalg for fremtidig kirkeordning konkludert; den beste løsningen for kirkelig organisering er større arbeidsgiverenheter. Kirken og staten skal skille lag, men her er det mye uavklart ennå. Skal staten fortsette som arbeidsgiver for prestene uten å ha et ord med i laget ved tilsetting av biskop og prost? I løpet av 2012 vil vel noen av brikkene falle på plass, og i mellomtiden har Senja kirkelige fellesråd konkludert likt med ekspertutvalget, og har i sin uttalelse til menighetsrådene anbefalt at kirkesamarbeidet videreføres. Likevel er det menighetsrådene som avgjør. Her har menighetsrådene i Berg, Torsken og Tranøy vedtatt å videreføre kirkesamarbeidet, mens Sørreisa menighetsråd har valgt å trekke seg ut. Sørreisas nei til videre kirkesamarbeid begrunnes bl.a. med ønske om at menighetsrådet selv skal bestemme over økonomien og forsøke å sikre at det blir organist til alle gudstjenestene. I Senja-menighetene har man konkludert med

Rachel Vangen Hoholm, prosjektleder

at økonomien er så presset at til tross for tøffe grep denne vinteren, vil nok det å stå alene innebære større utfordringer. Det er også behov for å få forsøke samarbeidet over lengre tid og få flere erfaringer. Senja kirkelige fellesråd søkes nå videreført med Berg, Torsken og Tranøy. Det sendes søknad til departementet, som i hht. kirkelovens § 5 er den instans som innvilger slik videreføring. Samtidig fortsetter arbeidet med å forme framtidig kirkeordning.

Besøk av biskop Kjølås Kjølås har nylig vært på visitasdag til Senja kirkelige fellesråd. Her møtte han menighetsrådene, ansatte og fellesrådet. Biskopen sa at det var viktig at menigheter gjorde forsøk med samarbeid i denne tiden med arbeid med ny framtidig ordning for kirken, og at han fulgte godt med på Senjaprosjektet. Videre sa han at det var viktig at menighetsrådene samarbeidet om trosopplæring og satte av tid til menighetsrådssaker som beskrives under kirkelovens § 9. Personalgruppen uttrykte trivsel med å være i fellesskapet, og han fikk høre at organisten ønsket å fortsette i fellesrådet. Lange avstander er ikke et problem. I fellesrådet ble han kjent med at samarbeidet har slitt med motstand under forsøkstiden. Han oppsummerte med at ”akilleshælen” for kirkesamarbeidet er økonomi. Pengemangel har gitt utfordringer og kamp om prioriteringene! I disse budsjettider er det liten trøst å finne, - det blir ikke enklere i 2012! Rachel Vangen Hoholm, Gunnar Torgersen og Bjørn Abelsen

Finnsnes Blomsteratelier A/S 77 84 02 40 Er dere en gruppe som planlegger en tur? Kontakt oss så legger vi opp turen sammen med dere. Telefon 77 85 38 00 Telefax 77 85 38 10 e-post: post@senja-rutebil.no

senjabladet 3/2011

|

3


Andakt

De vanskelige ordene Matteus 5,20: ”Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.”

Da boktrykkerkunsten kom og Bibelen etter hvert kunne masseproduseres, var det enkelte lærde som mente at ”folk flest” ikke burde lese Bibelen selv; de skulle heller undervises gjennom prekenen. I dag smiler vi av slike utsagn. Det er en god ting at Bibelen finnes i de fleste hjem og at den leses. Men de gamle hadde likevel et vesentlig poeng: Det kreves innsikt og forståelse av hele budskapet i for eksempel Det nye testamente. Jesu ord kan lett misforstås for han har en egen måte å forkynne på. Han setter ting ytterst på spissen. En av mine lærere på Menighetsfakultetet, Carl Fredrik Wisløff, sa ofte at vi måtte huske at mye av det Jesus forkynte var innenfor den gamle pakt, altså ut fra Moselovens krav om rettferdighet. Det var dette fariseerne prøvde å oppnå, rettferdighet ved å følge Guds bud og forordninger i Det gamle testamente til mennesker. Gjennom evangeliene hører vi stadig om konflikten mellom Jesus og fariseerne. I teksten ovenfor ser vi at Jesus til og med forlanger at tilhørerne skal være enda bedre enn fariseerne for å komme inn i himmelriket. Man kan bli forvirret av mindre. Slik drev Jesus på og skjerpet inn kravene og la lista stadig høyere så disiplene til slutt ble redde og sa: ”Hvem kan da bli frelst?” Da hadde Jesus oppnådd det han ville, han hadde satt dem helt ”til veggs” og sa at

for mennesker er det umulig å bli frelst, ”men det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Alt er mulig for Gud.” Vi skulle ikke komme inn i himmelriket ved egne gjerninger, men av nåde. Mange av Jesu utsagn i evangeliene dreier seg om nettopp dette, å vise at vi skal bli frelst alene av nåde. I samme kapittel sier han: ” Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes i helvete.” Selvsagt skal vi ikke rive ut øynene, det har Jesus aldri ment. Heller ikke skal vi kutte av oss hender. Hva mener Jesus da? Jo, om vi så skulle ha revet ut begge øynene og kuttet hender og føtter og mer til og sittet der som lemmeløse evnukker og tenkt at nå er vi endelig kvitt synden, så ville alvorets gru gått opp for oss: vi har glemt tankene! Og hva skulle vi kutte bort for å bli kvitt tankene? Det Jesus vil si, er at uansett hvordan du vrir og vender på livet ditt, blir du ikke kvitt synden, dvs den synden som er rotfast i oss. Derfor må vi bli frelst av nåde! Vi skal gjøre det gode, ikke for å bli godtatt som Guds barn. Vi skal gjøre det gode fordi vi allerede er godtatt som Guds barn i dåpen. Rolv Bruun, seniorprest

4

|

senjabladet 3/2011


På denne siden ønsker vi å presentere kirkene i våre menigheter, men også folks yndlingsplasser som gir rom for ettertanke og ro i sjelen.

Våre kirker

Mitt kirkested TEKST og FOTO: Odd-Arne Andreassen, Tranøy

Ei grav på Tranøya Noen meter sørvest for Tranøy kirke ligger en gammel gravplate av støpjern. Under platen ble fire barn gravlagt, året var 1862. Barna var søsken. Foreldrene var mine tippoldeforeldre. Jeg er alltid borte med denne grava når jeg er på kirkegården på Tranøya. Barna døde i den forferdelige halsesyke opplyser teksten på plata. Min bestemor fortalte meg engang om denne tragedien. Barnas mor var hennes bestemor. Barna døde alle fire i løpet av 2 uker. Moren var alene hjemme. Mannen var på borte på fiske. De døde barna bar moren til naustet og la dem der. Den gang måtte man vente til telen var gått ut av jorden før folk kunne begraves.

Hvordan hadde tippoldemor det, alene mens sykdom og død herjet med hennes kjæreste. 4 av hennes barn blir tatt fra henne på 2 uker. Året var 1862, det var ingen lege tilgjengelig, ikke noe offentlig hjelpeapparat, krisepsykiatri var et ukjent ord . Tippoldemor kom seg videre i livet sannsynligvis mest med egen hjelp, men sikkert med hjelp og støtte fra familien og naboer. Besøk ved denne grava gir meg tanker om mangt og meget, også ved vårt velstandssamfunn og våre forventninger.

Har DU er slikt sted? Et ”kirkested”, i naturen, i et bedehus, en kirke eller lignede som du kan fortelle om? Send det til redaksjonen (se foran i bladet) så blir det med i neste nummer.

senjabladet 3/2011

|

5


Berg

Kirkevalget i Berg Medlemmer:

Berg menighet

prestekontoret, 9385 Skaland Sokneprest: ledig Prostiprest Rolv Bruun prost Sigurd Skollevoll kontor 77 85 02 01, mbl 415 77 617

Kirkeverge Gunnar Torgersen 958 81 160 gunnar.torgersen@tranoy.kirken.no Ring evt kommunens informasjon: 77 85 90 00

Kirketjener Nils Magne Heiberg 468 65 760

Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen 48 28 18 83, mreiertsen@yahoo.no

MARIT JANNE REITE REIERTSEN, 61 år CHRISTIAN WASSERFALL, 34 år RAGNHILD ANNIE HELLEMO, 70 år ROY-WILLY HANSEN, 51 år ELDBJØRG MARIE ODHILD BJØRKLUND, 67 år LISS-JOHANNE SKOFTELAND, 68 år

Varamedlemmer: MARITA MIKALSEN, 32 år EVELYN JANNIE JOHANSEN, 74 år MONA KVAM, 50 år BIRGIT JONETTE JOHANSEN NORENG, 43 år GEIR HÅVARD SVENDSEN, 39 år

Menighetsrådsvalget i sammendrag:

Slekters gang i Berg Antall stemmeberettigede:

Døpte Nicklas Winje Wilsgård 14.08. Mina Leonore Mikkelsen 14.08. Celine Tollan Hammer 04.09.

Avgitte forhåndsstemmer:

Vigde Lisbeth Johansen og Tom Are Johnsen 02.07. Birgit Vang og Arne Nordli 03.09. Selma Jensine Bjarnesen 18.08.

Takkeannonser Takk til alle som fulgte Trygve til hans siste hvilested. Takk for nydelige blomster til hans båre og til hjemmet. En spesiell takk til Sandbakk begravelsesbyrå. Kitty, Ståle og Raimon m/fam

|

senjabladet 3/2011

Stemmegivere under 18 år:

2009 709 346

(46% deltakelse)

(49% deltakelse)

86 11

77 0

Bispedømmerådsvalget

Døde

6

Antall stemmer:

2011 696 321

Antall stemmeberettigede: 696 Antall stemmer: 235 (34% valgdeltakelse)

Tusen takk for gode ord og gaver i forbindelse med 70-årsdagen min. Takk til dere som tok turen innom samlinga på Berg Vekst og dere som kom innom heime i etterkant. Alt dette bidro til en fin og minnerik helg som jeg kan ha i tankene når dagene er tunge. Asle Reiertsen


Konfirmantjubileum og realskolefeiring Konfirmantkullet 1961 var jo en historisk gjeng: De første ungdommene som ”fikk presthanda på seg” fra ei dame. Det var Torsken-flokken som var først ut, med konfirmasjon 2. juli etter 3 ukers konfirmasjonsskole, ved sogneprest Ingrid Bjerkås. Etter Torsken-ukene dro ”ho Bjerkås” tilbake til Skaland og tok imot et nytt kull: ungdommen fra Berg. De blei konfirmert 22. juli. TEKST: Ingunn Rinde / FOTO: Reiner Schaufler Dernest gikk det videre med skoleopplegg. I løpet av sommeren hadde nypresten fått med seg folket og de riktige løyver, slik at den etterlengtede realskolen endelig kunne starte opp.

Dermed kunne mange av konfirmantene fortsette å følges av presten sin – nå som kristendomslærer på realskolen. Både Skalandsungdom som kunne bo hjemme, og de fra Berg og Torsken ellers som bodde hos slekt og kjenninger – og de 5 gutta som fikk hybelplass hos Ingrid og Søren på prestegården. Realskolen på Skaland ga mange mulighet til skolegang som de ellers ikke ville fått, eller måttet flytte veldig langt for å få. Når 50-årsfeiringa for konfirmasjonen i Berg skulle feires i sommer, ble da likegodt også realskolen feiret for sin oppstart, med deltakere fra det første kullet. Dermed var kirka fylt med glade folk som hadde møttes igjen og hadde mange gode minner. Søndag 17. juli var det, og ”Gammelskolens venner” sto for kirkekaffe i Ingrid Bjerkås-parken i vakkert sommervær etterpå. Og gullkonfirmantene ble fotografert ved bysten av sin kjære prest.

Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO 9002. I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv.

Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret 77 83 48 30 Finnsnes 77 84 04 99 Gudrun Falch 922 28 999

De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss!

senjabladet 3/2011

|

7


Berg

Ny prest tilsatt På bispedømmerådsmøtet 27. september ble Ingfrid Norum tilsatt som ny sogneprest i Berg og Torsken. Håpet når dette bladet går i trykken, er at Ingfrid kan begynne i stillingen i januar 2012. Ingfrid Norum er 60 år og har jobbet som lærer i et langt yrkesliv. Nå er hun nyutdannet prest, og gleder seg til å få virke som det. Velkommen skal hun være! I mellomtiden ivaretas prestetjenesten i Berg og Torsken av seniorprest Rolv Bruun og prost Sigurd Skollevoll. Senja prosti er jo også så heldig å ha to aktive og velvillige pensjonister boende; Oddmund Brundtland og Sigurd Hansen, og de blir også å treffe, på både gudstjenester og kirkelige handlinger. Spørsmål om prest i denne tida kan rettes til prostekontoret på Finnsnes kirke, 77 85 02 00.

To-Søstre AS Senjahopen

77 85 87 08

8

|

senjabladet 3/2011

Gudstjeneste på Ersfjordstranda TEKST: Ingunn Rinde / FOTO: Reiner Schaufler Søndag 21. august var det tillyst utegudstjeneste på Ersfjordstranda. Det var 7-årsdagen for åpningen av internveistunnelen, og på tide å samles der på feiringsstedet igjen, og holde gudstjeneste for samhold og fellesskap. Etter den tragiske dagen 22. juli i år ble 21.august også tillyst som nasjonal sørgedag. Da var det også fint å samles til gudstjeneste - og å få gjøre det ute i Guds skaperverk, og minnes alt det gode i livet. For å understreke lokalt samhold og mangfold, var de forskjellige listene til kommunevalget spurt om å være med og lese bønner ilag. Dessuten fikk vi flott eritreisk sang fra våre nye medborgere. En god flokk var møtt fram, og det var blikk stille på fjorden og stranda. Det ble en fin stund - takk!

9385 Skaland - 77 85 96 00 skaland@grafit.no www.graphite.no

Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte


Kjerrgården i juni 2010 Av Ragnhild Hellemo Kvilebenken står i le av den store grana ved klokkehuset. Vi er tre kvinner som sitter der og lar freden senke seg etter vårrydding på gravstedene. Sus høres fra Kjoselva, som har med seg kaldt snyvatn fra Middagsskaret. På sin ferd i kvite skumkast nedetter fjellsida, over glattskurte berg og djupe juv, er ho nådd kjerrgården. Nå går ho i stille flyt på utsida av gjerdet, når siste svingen på nordsida før ho møter havet. Langs gjerdet står bjørkene tett og har fått blad som små museører. Låg sol over Tennefjellskaret sender gyllent lys i en sektor over all natur, gravsteder og oss tre som kviler på benken. Da skjer det: en skarp fuglelåt skjærer gjennom stillheten.

Like etter kommer en mørk fugl seilende, tar noen store svinger i lufta over oss før den lander og setter seg på en gravstein der den fortsatt sender ut sine mørke fuglerop. Etter ei stund letter den, flyger i store svinger inn i sollyset, mens den sender ut sine såre fuglefløyt. Så kommer den tilbake til samme gravstein, fortsetter sangen noen øyeblikk før den igjen letter og flyger inn i kveldssollyset. Et rosepryda gravsted er forlatt og ligger i skygge. Tre tilskuere sitter igjen i undring og taushet. Øynene kviler på gravsteinen med gullbokstaver hogd inn i granitt:

Høyt elsket. Dypt savnet. Ord skrevet om et ungt menneske som forlot livet i hast og alt for tidlig. Suset fra Kjoselva gir ro til tanker omkring en forunderlig hendelse.

kort notert

Lys våken Etter vanlig årsplan skulle det vært Lys Våken for 5.-7. klassingene i Berg nå i advent. På grunn av presteskiftet håper vi nå det isteden kan bli første helg i januar, det vil si til Helligtrekongersdag / Ortodoks jul.

NERGÅRD PÅ SENJA Gryllefjord Fryseri AS, Gryllefjord - Senjahopen - Grunnfarnes - Fjordgård - Steinfjord

Nergård Sild AS, Nergård Reker AS, Arvid Nergård Fiskeforretning AS Senja Canning AS

Bergsbotn - 9385 SKALAND Tlf: 77 85 97 00 Fax: 77 85 97 10 akvafarm@brkarlsen.no

senjabladet 3/2011

|

9


Sørreisa Sørreisa menighet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf 778 75 290/ fax 778 75 291 e-post. menighet@sorreisa.kirken.no Kontortid: mandag-fredag 09.00-12.00

Sokneprest: Rolv Bruun 415 76 195

Kirkeverge:

Rachel Vangen Hoholm 992 04 999

Leder i menighetsrådet: Per Eirik Mathisen 77 86 13 18

Slekters gang i Sørreisa Døpte 18.06. Aron Nicholai Granholt 26.06. Sean Adrian Vevatne 17.07. Maja Tonyeli Lockert 17.07. Jonas Johansen Harbak 31.07. Yoselin Natali Skoglund Garcia 31.07. Mia Nikoline Sæbbe Varvik 06.08. Sofia Isabella Qvist 07.08. Simen Finnseth 07.08. Jonas Johnsen 14.08. Lea Skogstad 14.08. Andrea Johnsen Migioiu 14.08. Scott-Alexander Aker Stenslette 18.09. Kristina Marie Edvardsen 18.09. Andreas Midtbø

Kirkevalget i Sørreisa Medlemmer: Per Eirik Mathisen, 68 år, 613 stemmer Inger Johanne Larsen, 63 år, 542 stemmer Selma Eli Finnseth, 63 år, 521 stemmer Jim Are Jensen Løkke , 48 år, 514 stemmer Jorid Bakkland, 64 år, 505 stemmer Heidi Solveig Trulsen Mortensen, 52 år, 505 stemmer

Varamedlemmer: Rigmor Rasmussen, 46 år, 501 stemmer Edgar Hanssen, 63 år, 499 stemmer Lilly Johanne Westgaard, 65 år, 495 stemmer Harald E. Helling, 41 år, 495 stemmer Ann Karin Vestgård Stenslette, 54 år, 479 stemmer

Menighetsrådsvalget i sammendrag: Antall stemmeberettigede: Antall stemmer:

Vigde 06.08. 20.08. 20.08. 27.08. 27.08.

Synnøve Solset og Kristian Edvardsen Lill Hege Hansen og Espen Helge Bruun Veronica Bertheussen og Stian Rene Jakobsen Susan Thoresen og Ole Andreas Kristoffersen Ruth Olsen og Leif Hilmar Madsen

Døde 21.06. 27.06. 02.07. 04.07. 08.07. 29.07. 05.08. 06.08. 07.08. 08.08.

10

|

Sigrunn Elise Eriksen, f. 1919 Anna Bolette Andersen, f. 1916 Simen Aron Hansen, f. 2007 Bjørn Nilsen, f.1960 John Jairo-Ariza Sletten, f. 1975 Andreas Johan Moen, f. 1923 Olav Rochmann Olsen, f. 1937 Gad Willy Angell, f. 1925 Kurt Stenberg, f. 1931 Ruth Gabrielsen, f. 1929

senjabladet 3/2011

Avgitte forhåndsstemmer: Stemmegivere under 18 år:

2011 2429 479 (19%

2009 2387 336 (14%

deltakelse)

deltakelse)

65 1

49 0

Bispedømmerådsvalget Antall stemmeberettigede: 2421 Antall stemmer: 380 (15% valgdeltakelse)

Døde 12.08. 19.08. 25.08. 09.09.

Peder Kornelius Grønvold, f. 1925 Agnes Jensine Larsen, f. 1925 Oddveig Lømo, f. 1928 Geir Erling Fors Bjørnå, f. 1966


Sørreisa kirke, 29. mai 2011 (Navnerekkefølgen er ikke identisk med oppstillingen på bildet)

Klasse 9A: Marte Tomassen Agersborg, Marit-Sofie Bergheim, Karianne Dalgård, Erlend Karlsen Fyhn, Desiree Estell Gjessing, Martine Isabell Hansen, Katrine Louise Hansen, Therese Jakobsen, Gard Viljar Klingenberg Jelsnes, Sindre Eriksen Johansen, Odd-Martin Vågen Lund, Eirik Andreas Nikolaisen, Vilde Grønvoll Nilsen, Linn Charlotte Nordahl, Kristine Marie Pedersen, Svenn Arne Pedersen, Harald Rismo, Geir-Ole Simonsen, Martine Sletten, Robin Molund Storvoll, Marius Thomassen, Martin André Viberg

Klasse 9B: Mats Thomassen Furøy, Anette Fagerli Hansen, Kamilla Katrine Hansen, Maiken Hoholm, Emilie Fyhrie Jørgensen, Isabelle Karstensen, Mina Korbøl Kroken, Tonje Lavik, Margrethe Antonsen Lilleng, Victoria Sofie Lundberg, Annie Marie Aspevoll Lønberg, Emmely Elise Skavik Meier, Nicolai Sebastian Myrbakk, Sara Marie Simonsen, William Brandsegg Skog, Trine Johanne Stensvik, Camilla Søreng, Sigurd Trulsen, Sondre Mikal Fallsen Wilhelmsen

Takkeannonser Takk for deltakelse og omsorg ved Gad Willy Angell`s bortgang. Takk for varme blomsterhilsener til våre hjem.

Tusen takk for oppmerksomheten ved Maiken Rachelsdatters konfirmasjon. Rachel og Rune Hoholm

Familien

senjabladet 3/2011

|

11


Sørreisa

Utdeling av min kirkebok i Sørreisa menighet

Mange møtte frem! TEKST og FOTO: Rachel Vangen Hoholm

I år har vi startet med en helt ny kirkebok, og vi håper den blir godt mottatt både blant foreldre og unger. 4-åringene skal møte menighetspedagog Roy Frode Løvland flere ganger utover høsten, og da skal de bruke boka. Menigheten takker foreldre og barn for oppmøte. Tilbudet er et ledd i menighetens trosopplæringstilbud og godt oppmøte gir signaler om at menighetens 4-årstilbud er godt mottatt. Øverst: Torsdagsklubben sang flott! Til høyre: Skog får 4-årsboka. Nederst fra venstre: Sigurd foran alteret, Inger Helene Edvardsen med nydøpte, fullt i kapellet, over 200 med smått og stort.

NMS Misjonsmesse i Sørreisa Kulturhus - lørdag 12.november kl.11.00: Åpning av messa. Kl.12.00: Sang av Torsdagsklubben. Kl.14.00: Misjonsmøte og barnemøte.

Kafè - Salg av håndarbeid, bakevarer mm. Utlodning. Aktiviteter for barn i foaje under hele messa.

Hilsen Sørreisa Misjonsforening v/ Alf Mathias Larsen 12

|

senjabladet 3/2011


Konfirmantjubileum

9. juli 1961 ble 63 ungdommer konfirmert i Sørreisa kirke. Dermed var det duket for feiring av 50-årsjubileum i 2011. Også i år inviterte Sørreisa menighet ”gullkonfirmantene” til samling i Sørreisa kirke søndag 3. juli. TEKST: Jorid Bakkland / FOTO: Kristian Erik Bakkland Denne invitasjonen ga oss mulighet til å gjøre mer ut av helga enn bare den ene samlinga i kirka, selv om den var hovedsaken i 1961. Vi måtte jo treffes mer enn bare søndagen.

Fra venstre ser vi: Olav Hunsdal (sønn til Christen Hunsdal, prest i Sørreisa for 50 år sida), Sokneprest Rolv Bruun, Kjell Lia, Einar Andersen, Jorunn (Johnsen) Sundheim, Helga Hanssen, Judith Martinsen, Solveig Løkeberg, Jorunn (Johansen) Nilsen, Kristine (Johansen) Vågenes, Richard Kåre Elverum, Erling Sletten, Ingvald Hanssen, Karl Magnus Jensen, Reidun Stenvaag, Per Erik Rasmussen, Aud Herdis (Edvardsen) Aleksandersen, Torbjørg Eilertsen, Svein Mortensen, Arnulf Gulbrandsen, Jorid Nøstvik Bakkland og Jostein Mathisen. Dessverre ble ikke Anne Mari (Larsen) Egeland og Rigmor Slettnes med på dette bildet. (De er med på bildet fra Gamtofta til venstre). humoristiske kommentarer underveis. Etter rundturen i bygda, endte vi opp på Gamtofta samiske boplass i Skaret. Der ble vi godt mottatt av Arvid Skjellhaug og hans søster Aud, som serverte oss nydelig ”bidos” (kjøttsuppe) og kaffe.

Jorunn Sundheim, Jostein Mathisen, Einar Andersen og Arnulf Gulbrandsen gjorde en kjempefin jobb som arrangementskomité. Takk til dem! Spenningen var stor foran helga. Hvor mange ville komme? Og ville vi kjenne hverandre igjen? Fredagskvelden møttes vi til koldtbord og mimresamvær på Frivilligsentralen. ”Korsn har du det, kor bor du no, ka gjør du?” Slike spørsmål blei det mange av mellom oss 23 som deltok. Lørdagen brukte vi til en busstur rundt i bygda, og en av jubilantene, Jostein Mathisen, var sjåfør. Han kom med mange

Søndag var det festgudstjeneste i kirka hvor sokneprest Rolv Bruun forretta og presenterte oss. Han sa bl a ”No har æ vorre prest i 35 år, og i løpet av disse åran har 50-årskonfirmantan bare blitt yngre og yngre!” Etter gudstjenesten var middagsbordet dekka i kirkestua. Nydelig middag med påfølgende taler og takk for maten. Og tusen takk til Sørreisa menighet som inviterte oss til jubileum!

Sørreisa Blomster Begravelsesbyrå

Storveien 3, 9310 Sørreisa Vi handterer alt angående dødsfall, nedlegging, samtaler med pårørende, utfylling av nødvendige papirer o.s.v. Vi gjør også hjemmebesøk om det ønskes. Alt i blomster og sorgbinderi.

Butikk og vakttelefon: 77 86 15 50 senjabladet 3/2011

|

13


Gudstjenester Det kan bli endringer på den oppsatte gudstjenesteplanen. Ta kontakt med menighetskontorene eller følg med i dagspressen, fredager, her vil siste justeringer være oppdatert.

16.10. Grunnfarnes 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Reindalen 11:00 Familiegudstjeneste Arild Strand 20.10. Tranøy sykehjem

17:00 Forenklet gudstjeneste

Arild Strand

23.10. Gryllefjord kapell 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Svanelvmo kapell 11:00 Gudstjeneste Arild Strand Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste 30.10. Bots- og bededag Straumen kapell

11:00 Gudstjeneste

06.11. Allehelgensdag Stonglandet Sørreisa kirke Berg kirke Vangsvik kirke

11:00 Gudstjeneste 11:00 Gudstjeneste 17:00 Gudstjeneste 17:00 Gudstjeneste

Arild Strand

Rolv Bruun Arild Strand

13.11. Medby kapell Skrolsvik kapell

11:00 Gudstjeneste 11:00 Gudstjeneste

Rolv Bruun Arild Strand

20.11. Siste søndag i kirkeåret Reindalen kapell Straumen kapell

11:00 Gudstjeneste 11:00 Gudstjeneste

Arild Strand

ons 23.11. Berg sykehjem

11:00 Gudstjeneste

Rolv Bruun

27.11. 1. søndag i advent Straumen kapell Torsken kirke Vangsvik kirke Berg kirke

11:00 Familiegudstjeneste 11:00 Lysmesse 11:00 Gudstjeneste 17:00 Lysmesse

Odd Locke Rolv Bruun Arild Strand Rolv Bruun

ons 30.11. Sifjord sykehjem

11:00 Gudstjeneste

Rolv Bruun

04.12. 2. søndag i advent Mefjordvær kjerke Skøelv kapell Grunnfarnes Stonglandet

11:00 Lysmesse 11:00 Gudstjeneste 17:00 Lysmesse 17:00 Lysmesse

11.12. 3. søndag i advent Stonglandet kirke Sifjord kapell Sørreisa kirke Vangsvik kirke

16:00 Juleinnsynging 17:00 Lysmesse 18:00 Lysmesse 19:00 Juleinnsynging

14

|

senjabladet 3/2011

Sigurd Skollevold Rolv Bruun Arild Strand

Rolv Bruun


18.12. 4. søndag i advent Gryllefjord sykehjem Reindalen kapell

11:00 Gudstjeneste 11:00 Gudstjeneste

23.12. Lille julaften Skrolsvik kapell

19:00 Julegudstjeneste

24.12. Julaften Berg kirke 13:00 Gudstjeneste Medby kapell 13:30 Gudstjeneste Skøelv kapell 14:00 Gudstjeneste Svanelvmo kapell 14:00 Gudstjeneste Gryllefjord kapell 15:00 Gudstjeneste Mefjordvær kjerke 15:00 Juleinnsynging Sørreisa kirke 15:30 Gudstjeneste Torsken kirke 16:00 Gudstjeneste Vangsvik kirke 16:00 Gudstjeneste

Oddmund Brundtland Arild Strand

Arild Strand

Rolv Bruun

Arild Strand Rolv Bruun

Rolv Bruun Arild Strand

25.12. 1. juledag Stonglandet kirke Sørreisa kirke

11:00 Gudstjeneste 12:00 Gudstjeneste

Arild Strand

26.12. 2. juledag Mefjordvær kjerke Flakstadvåg kapell

11:00 Gudstjeneste 12:00 Gudstjeneste

Arild Strand Rolv Bruun

31.12.20 Nyttårsaften Vangsvik kirke

11:00 Familiegudstjeneste

Arild Strand

senjabladet 3/2011

|

15


Torsken

kort notert Torsken menighet

Konfirmanter 2011-2012

Sogneprest: Ledig Prostiprest Rolv Bruun

Et nytt konfirmantår har startet – denne gang igjen i både Nordre og Søndre Torsken. I år blir det konfirmasjon i Flakstadvåg kapell for første gang! Siden de er bare 4 stykker der, og den ene kommer fra Flakstadvåg, ble det bestemt at selve konfirmasjonsgudstjenesten skal holdes på Flakstad. Datoen der blir søndag 10. juni. I Nordre Torsken er de 7 ungdommer, som skal konfirmeres i Gryllefjord kapell søndag 20. mai.

prestekontoret, 9380 Gryllefjord

prost Sigurd Skollevoll - 77 85 02 01 / 415 77 617

Kirkeverge Gunnar Torgersen 958 81 160 gunnar.torgersen@tranoy.kirken.no Ring evt kommunens informasjon: 77 87 30 00

Kirketjener Torsken kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman 95 94 46 54 Grunnfarnes kapell: Åse Johansen 77 85 58 22 / Borgny Benjaminsen 77 85 58 03 / Hansine Johansen 77 85 57 23 Medby kapell: ledig / Sifjord kapell: ledig Flakstadvåg kapell: Solveig Flakstad 77 85 51 41

Konfirmantopplegget blir som tidligere en blanding av lokale samlinger for hver gruppe, og fellesdager med hele Berg og Torsken, og prostiet. Pga presteskiftet blir det meste av opplegget å være over jul. Som vanlig inkludert store konfirmanthappeningene som Finnsnesnatta, temadag for Kirkens Nødhjelp og Skoghusleir.

Leder i Torsken menighetsråd: Steve Nyman 95 94 46 54

Slekters gang i Torsken

Døpte

Lysmesser i advent I år som tidligere blir det 3 lysmesser i advent for Torsken menighet: 1. søndag i advent blir det lysmesse ved konfirmantene og Rolv Bruun i Torsken kirke, kl 11. 2. søndag i advent står Grunnfarnes for tur, med konfirmantene og kirkekaffe, kl 17. 3. søndag i advent stiller korpset opp i Sifjord kapell, kl 17. Da blir det også utdeling av bøker til 4- og 6-åringene. Alle lysmessene blir ved prostiprest Rolv Bruun.

Aron Granholt Wilhelmsen 18.06. Oda Hansine Eide 06.08.

Døde Inger Elisabeth Karlsen 12.06. Elida Karoline Andreassen 22.06. Edna Paula Marie Olsen 12.07. Jakob Olai Inge Hansen 25.07.

Takkeannonse Hjertelig takk for blomster og vennlig deltagelse i forbindelse med Edna Paula Marie Olsens bortgang. Takk til betjeningen på Gryllefjord Sykestue for god pleie. Ole, familiene Odd, Jann, Britt, Hans Olav og Oddbjørg.

16

|

senjabladet 3/2011


Annerledes gudstjeneste på Senjafestivalen Senjafestivalen 2011 ble (i år som i fjor) avsluttet med en egen gudstjeneste. I kvinneprestjubileets år var vi så heldige å ha Gryllefjords egen skuespiller og regissør Nanna Elisabeth Berntsen (VONproduksjoner) med oss. TEKST: Ingunn Rinde | FOTO: Reiner Schaufler

To utdrag av Nannas teaterperformance ”Kallet”, basert på tekster av Ingrid Bjerkås og intervju med barn og ungdom, var flettet inn i gudstjenesten. Det musikalske ble løftet høyt både ved god salmesang, og ikke minst ved solisten Sunniva Eliassen, som med sin far Ivar Jarle Eliassen ved orgelet ga oss gode toner og ord i mange omganger. Med 22.juli nært på var noen av deres solonummer klage og bønn for de rammede, og det preget også lystenningen, forbønn og preike. Men både i en glad bryllupstrall til utgang, og lovsangstekster underveis fikk fram takk og glede over livet og samhold. Etter gudstjenesten ble alle bidragsytere takket, inkludert festivalsjef Lars Torbjørn Stenholt - og så var det enkel kirkekaffe for den som ville det.

Åpningstider: Lørdag:

09:00 - 18:00 09:00 - 15:00

Bensin, Diesel, Oljeprodukter, Medisinutsalg

Karstein Bertheussen Innehaver: Reidun Flakstad

9380 Gryllefjord Tlf. 77 85 61 51 Fax 77 85 62 22

senjabladet 3/2011

|

17


Torsken

Samlet på kirketrappa: Her er også Sivert Strøm (bakerst) - han var kommet fra Amerika for å feire sin 75 års konfirmasjonsdag - og bidro på gudstjenesten med sang.

50 års-konfirmasjonstreff i Torsken TEKST og FOTO: Sigrid Andreassen

15-17.juli var det en flott gjeng som samlet seg i Torsken, med grendehuset som base. Det var det historiske konfirmantkullet Torsken 1961 - de første som ble konfirmert av ho Ingrid Bjerkås.

Vi begynte fredag kveld med velkomst og gryterett. Lørdag hadde vi først frokost, så reiste vi til Osteren. Her grilla vi pølser. Noen gikk opp til demninga ved vannet. På kvelden var det festmiddag på huset. Så var det frokost før vi gikk i kirka. Vi avslutta med kirkekaffe. Mange hadde ikke sett hverandre siden konfirmasjonen. Men, det var fort gjort og bli kjent igjen. Vi hadde en veldig fin helg og alle var fornøyde!

Utegudstjeneste i Grunnfarnesbotn TEKST: Ingunn Rinde | FOTO: Reiner Schaufler

Søndag 24. juli fikk vi ha utegudstjeneste i Grunnfarnesbotn igjen. Det var noen år siden sist at det klaffet med vær og dato for det nå. I år så det også litt labert ut - det hadde vært kaldt i dagene før. Men så kom varmen og sola, og folk kom, både langveisfra og nært - en fin flokk som fikk synge, lytte og dele nattverd der ute. Folk fra Torsken-bygda hadde kombinert det med en kirkegårdstur, det var riktig hyggelig. En fin plass å ha gudstjeneste på - takk!

18

|

senjabladet 3/2011


Ny prest tilsatt På bispedømmerådsmøtet 27. september ble Ingfrid Norum tilsatt som ny sogneprest i Berg og Torsken. Da håper vi inderlig at hun også takker ja, at hun får ordinasjon fra biskopen, og at hun får en god inngang og varm mottakelse her oppe. Håpet når dette bladet går i trykken, er at Ingfrid kan begynne i stillingen i januar 2012. Ingfrid Norum er 60 år og har jobbet som lærer i et langt yrkesliv. Nå er hun nyutdannet prest, og gleder seg til å få virke som det. Velkommen skal hun være! I mellomtiden ivaretas prestetjenesten i Berg og Torsken av seniorprest Rolv Bruun og prost Sigurd Skollevoll. Senja prosti er jo også så heldig å ha to aktive og velvillige pensjonister boende; Oddmund Brundtland og Sigurd Hansen, og de blir også å treffe, på både gudstjenester og kirkelige handlinger. Spørsmål om prest i denne tida kan rettes til prostekontoret på Finnsnes kirke, 77 85 02 00.

Kirkevalget i Torsken Medlemmer: STEVE KRISTIAN NYMAN, 43 år | 398 stemmer ANITA LINDA NYGÅRD, 39 år | 392 stemmer ANN-KARIN SIGNE STORÅS FREDRIKSEN, 46 år | 377 LEIF EINAR THOMASSEN, 53 år | 374 stemmer ALFON INGVART ANDREAS ERLANDSEN, 66 år | 373 INGER LILL ELSTAD ENOKSEN, 54 år | 366 stemmer

Varamedlemmer: ANITA KRISTIN DANIELSEN, 46 år | 365 stemmer GRO LEITHE ANDERSEN, 45 år | 365 stemmer LARS EMIL JØRGENSEN, 37 år | 361 stemmer SOLVEIG INGRID FLAKSTAD, 50 år | 355 stemmer KIRSTI MERETHE LUDVIKSEN, 57 år | 355 stemmer

Menighetsrådsvalget i sammendrag: Bokutdeling i Gryllefjord Utdeling av 4-årsbok og skolestartsbok i Gryllefjord kapell, 25. september.

Antall stemmeberettigede: Antall stemmer:

Avgitte forhåndsstemmer: Stemmegivere under 18 år:

2011 711 334

2009 737 344

(47% deltakelse)

(47% deltakelse)

29 3

23 6

Bispedømmerådsvalget Antall stemmeberettigede: 711 Antall stemmer: 192 (27% valgdeltakelse)

senjabladet 3/2011

|

19


Tranøy Tranøy menighet Tranøy preste- og menighetskontor Bankbygget, 9392 Stonglandseidet Tlf.: 778 54710 - Fax: 778 54711 Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-14.

Sokneprest: Arild Strand

Tlf.: 778 54710 / Mobil: 48 13 12 28 Mandag fridag. e-post: presten@tranoy.kirken.no

Kirkeverge/daglig leder:

Gunnar Torgersen e-post: kirkevergen@tranoy.kirken.no

Tranøy menighetsråds leder: Torgeir Fredriksen - tlf.: 778 53561

Menighetssekretær:

Håkon Ryvoll - tlf.: 778 54710 e-post: sekretar@tranoy.kirken.no

Slekters gang i Tranøy Døpte Selma Meier 26.06.2011 Tobias Rydningen Olsen 26.06.2011 Audun Klodiussen Eliseussen 17.07.2011 Albert Husevåg Hofsøy 17.07.2011 Linnea Røberg Stien 14.08.2011 Filip Adrian Pedersen 17.09.2011 Edvin Andreas Isaksen 25.09.2011

Vigde

Tone Kampevoll og Finn Kampevoll 30.07.2011

Døde Irene Henriette Svegre 15.06.2011 Birger Johan Karsten Olsen 21.06.2011 Gunvor Marie Finjord 05.07.2011 Magnar Harry Eilertsen 08.07.2011 Laila Hestvik 07.07.2011 Ingrid Storjord Johansen 04.08.2011 Oldine Johanne Bergotte Olsen 19.08.2011 Karen Teodore Olsen 19.08.2011 Aud Lilly Kristine Hansen 30.08.2011 Lyder Johan Nilssen 31.08.2011

20 | senjabladet 3/2011

Endelig prest i Tranøy Det var med lettelse i røsten at prost Sigurd Skollevoll ønsket menigheten velkommen til innsettelsesgudstjenesten, søndag 18. september i Vangsvik kirke. ”Nypresten” heter Arild Strand, og har levd 61 år siden han kom til i Vadsø. TEKST og FOTO: Håkon Ryvoll

Så du er egentlig Finnmarking? - Min mor var fra Salangsdalen, og far fra Evenes, så jeg er nok kommet nærmere røttene mine nå. I Vadsø var jeg bare de to første årene, så flyttet vi til Sørreisa, der far var lærer til jeg var 8 år. Da ble det Sandefjord. Og det var en hel overgang for en gutt fra nord, så det nordnorske språket mitt ble ganske fort borte. Men selv om jeg vokste opp i Sandefjord, var vi stadig på ferieturer og besøkte slekt og venner i nord, både oppe i Salangsdalen og på Evenes. Begge plassene var det gårdsbruk, og jeg trivdes godt når vi fikk være med i arbeidet på gården. Men Sandefjord var byen og hadde et rikt ungdomsmiljø da, så der traff jeg hun som ble kona mi. Det ble teologistudier på Misjonshøyskolen i Stavanger, og etter hvert kall til misjonær. Men så tok forsvaret deg? - Ja, jeg ble ordinert til feltprest, og sendt til Setermoen i 1976. I den tiden var det faktisk ledig prestestillinger både i Tranøy og i Berg/Torsken. Feltprestene hadde litt ledig kapasitet, så jeg hadde noen begravelser og litt gudstjenester både i Tranøy og Torsken. Husker vi hadde tur med Soldatlaget, og fikk låne den flotte presteboligen på Skaland, der vi deltok i gudstjenesten. Etter hvert ble jeg geografisk bra kjent på Senja, og syntes både naturen og folket her var flott. Men det ble ikke mer Senja da, men Hongkong som misjonær i 1977.

EIDET HANDEL A/S 9391 Stonglandseidet 77 85 45 12 Stonglandseidet

77 85 36 09 9304 Vangsvik

77 85 48 23 Avd. Skrolsvik


Da hadde vi to barn med oss, og fikk et til der. Klima der var ikke helt gunstig for minstemann. Så da måtte vi prioritere familien. Så var jeg reisesekretær for Misjonsselskapet i noen år, før jeg ble prest i Den norske kirke, først i Vennesla, og deretter i Gudbrandsdalen. Men det er i Porsgrunn jeg har vært lengst, nesten 15 år i samme menighet. Så der har jeg kone og hus. Du blir altså pendler? - Har avtalt å reise litt begge to, både kona og jeg, men hun har også jobb å ta hensyn til. Har jo en stor prestebolig her på Stonglandseidet. Det er nesten skremmende for meg, som det siste året har levd om bord i båten. En havseiler? - Det å seile har for meg mye religiøst over seg. Man kan ha et mål, men man vet ikke hvordan vinden vil føre en. Det kan bli mange kryssinger før man kommer frem, og noen ganger kommer man ikke dit i det hele. Vår første båt var en Colin Archer, bygget av Gunnar Eldjarn på Kvaløya. Kjempeflott trebåt. Har seilt ganske mye, både i Nordsjøen, Biscaya, Mid-

Tranøy Slipp AS Hals, 9392 Stonglandseidet Vi utfører: Vi leverer: - reparasjon av båter - skruer og rørdeler - slippsetting inntil 80 fot - skipsmaling - tre, stål og aluminium - hydraulisk utstyr - pressing av hydraulikkslanger - VVS-utstyr - maritim- og landbruks-mekanikk Telefon: 778 53888 Faks: 778 53889 Mobil: 90521581 e-post: charles@tranoyslipp.no

STERK- /SVAKSTRØM TELE- /DATAKABLING

mbl. 930 90 550 Ingen oppdrag er for små! Telefon: 77 84 06 28

Finnsneskontor: E-post: en-inst@online.no

Senja Entreprenør AS Tlf. 77 85 47 50 - mobil 94 86 80 23 9392 Stonglandseidet Troms Stamfiskstasjon

Autorisert maskinentreprenør

Tlf 77 85 18 50, Gjøvik, 9392 Stonglandseidet

senjabladet 3/2011 | 21


Tranøy

delhavet, og langs kysten til Nord-Norge. Da ser vi hvor langt og flott dette landet er. Du søkte Tranøy for over ett år siden? - Da stod det mellom Rødøy og Tranøy. Måtte velge, og det ble Rødøy. Der er det 10 prekensteder, alle på øyer, så presten må bruke båt. Så det passet godt med egen båt der. I tillegg så kunne jeg bo i båten. Det var enkelt og praktisk, for da hadde jeg alt rundt meg. Trivdes veldig godt der. Det som ble vanskelig, var den lange reisetiden til flyplassen. Fra Tranøy blir det betraktelig lettere å være pendler med tre

mulige flyplasser i grei nærhet. Føler meg godt mottatt her også. Bruker si at første år er et læreår, der jeg ønsker å bli kjent med folk og tradisjoner. Her er også mange kirker, noe som vitner om at folk ønsker nærhet til kirken. Er ikke så glad i kontortjeneste, så er glad for at andre kan ordne dette. Tror presten bør være ute der folk er. Håper folk tar kontakt, og at ingen blir forskrekket om jeg kommer innom, eller jeg tar kontakt med noen, avslutter Arild Strand.

Vi ønsker han hjertelig velkommen og ber Senja prosti og Tranøy menighet ta godt imot han.

Kirkevalget i Tranøy Medlemmer: TURID PEDERSEN, 58 år GUNN MARI BERGAN, 69 år CECILIE HALSNES, 36 år SOLFRID HELENE TORGERSEN, 58 år SOLFRID HANNE OLSEN, 53 år TORE KRISTIAN ANTONSEN, 45 år ERLING SVEGRE, 47 år JOHN ARNAR HANSEN, 54 år

Menighetsrådsvalget i sammendrag: Antall stemmeberettigede: Antall stemmer:

Avgitte forhåndsstemmer: Stemmegivere under 18 år:

2011 1158 374

2009 1155 385

(32% deltakelse)

(33% deltakelse)

71 6

59 2

Varamedlemmer: JAN HILMAR EIDISSEN, 64 år TERJE OLSEN, 65 år ALF-ARILD JAKOBSEN, 40 år LAILA HELENE OLSEN, 53 år JAN-PER JAKOBSEN, 64 år

22 | senjabladet 3/2011

Bispedømmerådsvalget Antall stemmeberettigede: 1158 Antall stemmer: 272 (23% valgdeltakelse)


Årsmelding for Senja kirkelige fellesråd 2010 Ansatte • • • • • • • • • • • •

Kirkeverge 100 %: Rachel Vangen Hoholm, 60% er delt på de fire menighetene, og 40 % stilling av stillingen utføres i Dyrøy. Ass.kirkeverge 100% stilling Gunnar Torgersen fordelt på de fire menighetene. Kateket 60 % Sørreisa: Roy Frode Løvland. (Finansieres gjennom bispedømmet.) Kirketjener 50% Sørreisa: Odd Lockertsen Kirketjener 30% Torsken: Steve Nymann. (Overtas av Torsken kommune fra sommeren. Hjemmelen blir stående som vakant stilling i SKF). Kirketjener 9% Flakstad: Solveig Flakstad Kirketjener 20% Medby, Grunnfarnes og Torsken: Vakant/ stillingen lyst ledig to ganger i 2010 uten å få søkere. Kirketjener 11% Svanelvmo: Kjell Fredriksen Kirketjener 11% Rendalen: Elise Sollied. Kirketjener 17% Vangsvik: Svetlana Hansen Kirketjener + renhold kontorer: Stonglanseidet 37%: Eli Hofsøy, svangerskapspermisjon fra september 2010. Vikar: Kato Bjørkli Kirketjener 30% Berg: Vikar Nils Magne Heiberg

• • •

• • • •

Sekretær 75 %: Karin Evenstad, felles. (50 % sekretær for presten, 25 % for fellesrådet) Sekretær 40%: Håkon Ryvoll, felles. (25 % sekretær for presten, 15 % for fellesrådet) Organist 100 %: En stilling lyst ut i prosjektsamarbeidet og ny medarbeider Greta Åsali tilsatt fra 1.11.2010. Kauko Hirvensalo gikk av med pensjon 1.08.2010. Resterende oppgaver løst ved bruk av tilgjengelige vikarer. Organist 100 %: Vakant pga økonomisk situasjon. Renhold 40% Sørreisa: Oppgavene ivaretatt på timebasis, stillingen har stått vakant lenge og er besatt i 10% fra høsten 2008 v/ Karin Evenstad Renhold 8% Berg: Mona Kvam Regnskapsmedarbeider 8%: Merete Rochmann (Sluttet 30.april 2011)

Ansatt av Nord Hålogaland bispedømmeråd: • •

Sokneprest Rolv Bruun og Ingunn Rinde. Vikarer i Tranøy: Inge Bergem. Konfirmantundervisning i Tranøy høsten 2010; Irene Solberg

senjabladet 3/2011

|

23


Bygg og anlegg • • • • • • • • • • •

17 kirkegårder 14 kirkebygg + 1 kirkestue + 1 prestestue + 1 bygg i Berg. Kommentarer: Utvidelse av Straumen kirkegård videreført. Små vedlikeholdstiltak gjennomført ved byggene. Straumen kapell ny hovedtrapp bygget på dugnadsoppdrag for kr. 10.000 av Sørreisa mannskor. Det arbeides med takoverbygg over nødutgang på Sørreisa kirke Frosset vann i deler av Straumen kapell høsten 2009. Økte strømutgifter utover 2010. Frosset vann i Finnseter kapell, skiftet toaletter. Stonglandet kirke reparert vinduer og detaljer utvendig. Tranøy kirke oppgradert utvendige detaljer og malt. Start utvidelse Grunnfarnes kirkegård, høring med ulike interesseparter

Økonomi

Regnskapsmessige resultat i 2010: Senja kirkelige fellesråd har i 2010 utviklet felles regnskapsføring for alle fire menighetene i samarbeid med regnskapsavdelingen i Torsken kommune. Det foreligger et regnskapsmessig merforbruk på kr. 216.716,40. Fellesrådet vil søke å dekke dette inn over drift i to nærmeste årene. Merforbruket skyldes i hovedsak vikarbruk og strømkostnader. Kommunale bevilgninger for driften 2010 var flere hundre tusen under behovet og tidlig ble det klart at postene for vikarlønnsmidler og energi ville sprekke. Fellesrådet valgte likevel å forsette i takt med vanlig drift, og til tross for forsiktighet utover høsten, ble underskuddet på over kr. 200.000. Kirkens økonomiske situasjon preges av småkommunenes evne og vilje til å bevilge til kirkedrift i kampen mellom de øvrige oppgavene kommunene skal ivareta. Disse kommunene har press til sammenslåing, ved at de får mindre statlige overføringer og at det bevilges friske penger til de som vil gjennomføre kommunesammenslåing, men så langt har ”våre” kommuner hver for seg ”stått han av”. Dette preger menighetenes evne til å overleve økonomisk, og svake budsjetter sammen med eksterne midler til kirkesamarbeid på tvers av kommunegrense er direkte årsak til interkommunalt fellesråd her i Senja prosti. Dette er første årsmelding som skrives for Senja kirkelige fellesråd. Noen av virkningene: Vi er sterkere sammen, vi har fått til et arbeidsfellesskap gjennom personalmøter og personaltiltak. Det er mulig å bygge stillinger som man kan leve av, og småstillingene i kombinasjon med andre offentlige stillinger har ved flere anledninger strandet. I tillegg har det gitt utfordringer i forhold til arbeidsmiljøloven.

24

|

senjabladet 3/2011

Fellesskapet gir en del arbeidstid i bil. Så langt har det vært svært positive tilbakemeldinger på at tiden nyttes godt til planarbeid og koordineringer i de tilfeller det samkjøres, og at for noen er full stilling i kirken viktigere enn kjørebelastningen. Videre har det over flere år vært vanskelig å trekke søkere til småstillingene, og en hverdag der fire menighetskontor ringte på de samme vikarene, slet både på disse og på administrasjonene i menighetene. Fellesskapet har her gitt dobbel gevinst.

Lokalt menighetsarbeid

Den norske kirke er en ”misjonerende folkekirke”, det er et ønske at den skal bli sett og brukt av folket. Det er ønskelig med flere ved gudstjenestene, nye tilbud tilrettelagt for ungdom, styrket diakoniarbeid, at kirken blir sett i lokalmiljøet. Her er det viktig at menighetsrådene tar tak i menighetsrelaterte oppgaver og saker og setter på dagsorden alt de tidligere ikke fikk tid til da møtene var preget av fellesrådsdriften, budsjett, bygg og anlegg og bemanning. For å bli en folkekirke må den bli synlig og brukt, oppsøkt og likt av folket. Det skjer ikke bare gjennom gudstjenesten og de kirkelige tjenestene som tilrettelegges, men også ved at man taler vel om den og møter folket med å undersøke deres behov framfor å helst videreføre det man tradisjonelt sett har holdt på med i hundrevis av år. Her ligger en utfordring til nytenking og gudstjenestereform sammen med trosopplæringsplaner gir rike muligheter for menighetsrådene til å bygge lokalt i egen menighet. Det oppfordres sterkt til at menighetsrådene lager sakskart for lokalkirkelig bygging av menighetslivet.

Helhetlig kirkeplan

Senja kirkelige fellesråd har mulighet til å utarbeide en helhetlig kirkeplan, gjerne sammen med hele prostiet. Her er bemanning, større begivenheter, felleskapssamlinger, besøk hos hverandre, ferie og fritidsplan for ansatte, se-faktorerne for kirkens budskap og tro i praksis startstikkord for hva som kan bli mulig å nå folket med. Hvem er kirken i Senja prosti? Har vi et budskap eller en tradisjon? En helhetlig kirkeplan omhandler bygg og anlegg, og en gjennomgang av hva som er mulig å holde i drift for offentlige midler i et område med ca. 20.000 innbyggere. Helhetsplanen skal også si noe om bemanning i samhandling med tilbud, tiltak og lovpålagte oppgaver.

Prosjektstyret

Prosjektstyret ble i samråd med KA (Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) enig om at det i 2010 ikke skulle inviteres til samarbeid med Dyrøy og Lenvik. Dette fordi prosjektet trengte å ha fokus på å realisere samarbeidstiltakene, og høsten 2010 ble preget av møter med de fire kommunene. Fellesrådet tenker at det ved prøvetidens slutt og når samarbeid om trosopplæring skal realiseres kan tiden være inne for å tenke på å få med Dyrøy og Lenvik. Prostiråd omtales om et mulig navn på et slikt fellesskap.


Senjabladet

Bladet utkom med 4 nummer i 2010. Mange flotte tilbakemeldinger på bladet. I Sørreisa er det likevel noen som ønsker seg gammelbladet. Utenbygdsabonnenter er blitt flere og disse gir også svært positiv tilbakemelding. Medarbeider Reiner Schaufler skal ha mye av æren for bladets popularitet. Underskudd ca. kr. 3.000.-

Utfordringer og mål: 1. Skape stabil økonomi for driften. 2. Styrke menighetsrådenes arbeid med lokalkirkelig drift og tilbud 3. Styrke fellesrådets politiske og strategiske posisjon i Senja prosti opp mot kommunenes prioriteringer og kirkebevissthet. 4. Sette kirkepolitikk på kartet 5. Sikre ansattes velferd og stabil arbeidskraft. 6. Arbeide for fellesråd for hele Senja prosti. For Senja kirkelige fellesråd

Regnskap 2010

Bjørn Abelsen Rachel Vangen Hoholm Gunnar Torgersen

Regnskapet for Senja kirkelige fellesråd ble avlagt 30.mars, og det avventes revisjonberetning i løpet av høsten 2011. Regnskapet viser et underskudd på kr. 216.000. Underskuddet/merforbruket skyldes i hovedsak økte strømkostnader ved kirkebyggene og bruk av vikarer. Underskuddet søkes dekt over to år. Regnskapstallene presenteres i Senjabladet uten ytterligere kommentarer. Årsmeldingen sier noe om regnskap og økonomisk situasjon.

Gunnar M Torgersen Ass kirkeverge

senjabladet 3/2011

|

25


Takk til Ingunn! Takk til Reiner! Det vil merkes.... Ingunn og Reiner driver nå og pakker. De skal som kjent flytte til Oslo. Der blir det ”andre boller” som vi seier her nord! Det kan bli bra der også, men langt fra så deilig som på Senja! Det kan den påstå som er Senja-patriot. Når følelser, erfaringer, minner og ord settes sammen kan superlativene om Senja-livet bli overmåte positive, og stemningen bli endorfinlignende, nesten berusende. Nå har rett nok folket, naturen, vær og vind en fin evne til å spille på lag sånn at selv en heftig uværsdag kan bli romantisert. Noe av denne rusen har nok inn- og utflyttere opp gjennom tiden fått erfare, så også et farende folk som prestestanden. En slik erfaring finnes nok hos Ingunn og Reiner. De har samtidig lagt noe igjen som gjør at det vil merkes når de drar, det vil være steiner på fjellet og hjerterom hos enkeltmennesker som vil være merket av at de har vært hos oss. Ingunn har fått ord på seg for å snakke slik i sine prekener at det blir samtale rundt middagsbordet etterpå. Når en plakat med Z blir løftet over hode, og man skjønner at det handler om at noen blir oversett, har hun satt dagsorden for mange dager. Hun vekker samvittigheten og tilrettelegger for selvransakelse. Hvordan være medmenneske, hvordan se hverandre? På samme måte har Reiner gjennom sine bilder vist oss nye steder på Senja som man knapt kjente til. Disse gledene sett gjennom linsa til en utlending gjør også noe med oss, vi blir både vill, vakker og finner sjelefred samtidig.

Selv om det heter seg at ingen er uerstattelig, vil det være mange par sko som skal fylles etter dere. Mange har tatt vanntesten på seg selv ved å stikke fingeren i et vannglass for så å ta den opp. Dersom det er hull i vannet der fingeren stod, kan man med sikkerhet si at man er uerstattelig, men dersom det ikke er det, er man fullt mulig å erstatte. Det er neppe hull i vannet etter Ingunn og Reiner, men i det dere har engasjert dere på mange hold vil det være nettopp der dere vil bli saknet og tomrommet vil være en opplevelse av at det er ”hull i vannet”.

Det vil merkes at dere skal flytte fra oss også når det gjelder menighetsbladet. Dere har begge hatt viktige oppgaver for produksjonen. Dersom bladet videreføres i 2012 har Reiner sagt at hans jobb kan gjøres hvor som helst i verden, og bildeskatten har han bare et tastetrykk unna. Slik sett vil han forsatt kunne hjelp til med produksjonen, og vi ser fram til fortsettelsen hvis bladet blir mulig å videreføre.

På vegne av Senja kirkelige fellesråd og personalgruppa,

Samtidig vil det merkes at dere har gode minner fra Senja når dere kommer til storbyen. ”Hvilket hav” skal dere ”kvile auan på”? Veien ”hjem” er kort hvis dere vil komme en tur nordover på besøk. Arti er det også dersom dere skulle finne ut at dere vil komme tilbake til ny prestegjerning i Senja prosti. Her er alle muligheter for å yte og nyte. God tur sør, lykke til begge to! Takk, stor takk, for det arbeidet og engasjementet dere har lagt ned på Senja og husk at dere er alltid velkommen tilbake!

Rachel Vangen Hoholm, kirkevergen i Senja og Bjørn Abelsen, leder for fellesrådet.

Bok & Media - din komplette bokhandel

Blomster til en hver anleding! Storgaten 19, Finnsnes - 77 84 24 50 finnsnes@bokogmedia.no 26

|

senjabladet 3/2011

Storgata 7, 9300 Finnsnes - 77 84 08 27


Takk for oss! Etter 11 gode år som prestepar i Berg og Torsken har vi bestemt oss for å bytte beite. Jeg har hatt noen runder med meg selv i vinter, og svaret for meg og oss ble at jo, jeg vil prøve meg på noe annet, jeg vil søke nye utfordringer – det er på tide å skifte stilling og fokus etter 11 år. Som jeg har sagt det i hele denne avslutningstida: Jeg gruer meg til å slutte, og gleder meg til å begynne. Vi ser fram til og kjenner oss klare for Oslo og Vålerenga nå. Men å si ja til noe, betyr å si nei og farvel til noe annet. Å si opp stillingen og forlate her, skjer med sorg, vemod – og takknemlighet. Takknemlighet for alt som har vært, og som jeg får ta med meg. Ja, TAKK er det viktigste ordet. Det er TAKKENS og livsrikdommens melodier som er grunntonen. Jeg bærer på takknemlighet for alle folk jeg har fått lære å kjenne, for gode minner, viktig lærdom, for fantastisk natur og kultur og det å høre til her. Takknemlighet for kirkas og prestens plass. Takknemlighet for alt dere har vært og gitt og delt med meg, og med oss. Takknemlighet for å bo på en sånn plass, for alle turene vi har kunnet ha, for et godt hus å leve og ha besøk i! For oss er dette å avslutte et langt, godt og viktig kapittel i våre liv. Vi ble tatt veldig godt imot da vi kom, en vakker septembermåned i år 2000. Vi har blitt ivaretatt og inkludert og kjent på tilhørighet og glede. Ja, her har også vært savn og frustrasjon. Vi har jo kommet inn i folkets og samfunnets liv på godt og vondt. Konflikter og sår, mangel på ressurser. Og jeg har kjent på at jeg har fått vært for lite på hvert sted. Vi har også måttet dele mange kriser og tunge ting i disse åra, i både Berg og Torsken. For meg er det da allikevel takknemligheten som sitter igjen også i det: Å få bære og være der sammen, oppleve styrke og felleskap – med de ansatte, pårørende, nettverket, lokalsamfunnet. Og så bærer jeg selvsagt med meg dere jeg ble kjent med i dette, på en spesiell måte!

11 år går fort, men det er faktisk gått så mange år siden Ingunn og Reiner dukka opp som prestefolk her ute på yttersida - i Berg og Torsken prestegjeld. Nå står dere på farten til å prøve nye utfordringer i heilt andre omgivelser. Det har vært godt å ha dere her og det blir nok en del "tumling" i menigheta før vi har vendt oss til nye tider med andre medarbeidere. Slik er livets gang, noen kommer mens andre går. Vi håper at dere har fått lagt både folket og naturen her på eventyrøya så tett inntil hjerterota at det ikke går lenge før dere ser innom. Velkommen skal dere være. Vi ønsker dere lykke til i det nye arbeidet og takker dere for innsatsen dere har lagt ned som medmennesker, prestefolk og kulturarbeidere i menighetene våre. Marit Reiertsen Leder Berg menighetsråd Steve Nyman Leder Torsken menighetsråd

En ting til er sikkert: Vi er ikke ferdige med Senja. Vi kommer tilbake – på besøk, på ferie – og Reiner for å fortsette sitt virke som senjafoto.no, med kalendere, postkort, bilder og andre oppdrag. Så vi sier ikke farvel for godt, men takk for oss, nå, i disse 11 åran! På vegne av meg og Reiner -

Ingunn Rinde

senjabladet 3/2011

|

27


INFORMASJONSBLAD RETURADRESSE: Senjabladet, Kapellveien 26

Høst i Bergsbotn

FOTO: Reiner Schaufler

9310 SØRREISA

Senjabladet nr. 3/11.  

Tranøy menighet Felles informasjon Sørreisa menighet side 12 - 15 side 14 - 15 side 16 - 19 side 20 - 22 side 23 - 27 side 6 - 11 3. årgang

Advertisement