Page 1

Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal

Informasjon

Nr. 5 September 2011 - 11. 책rgang

En pilegrims vandring side

2-3

Kirkevalget i Re side

4-7

Hjelp til Afrikas Horn

bl

ad

t

Y T e T

7

RE Sn u N

side


En pilegrim RE KIRKEKONTOR

Kommunehuset, 3174 Revetal Åpningstider: Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 • Tlf.: 33 06 10 00 • Fax: 33 06 15 45 Kirkeverge: Per Astrup Andreassen 33 06 15 41 • 486 00 380 per.astrup.andreassen@re.kommune.no

Trosopplærer: Hilde Heitmann 997 36 710 hilde.heitmann@re.kommune.no

Sekretær: Fredhild Janette Einang 33 06 15 49 • 905 24 410 fredhild.einang@re.kommune.no

Kantor: Truls Gran 908 34 745 trulgran@frisurf.no

Sogneprest: Nils Øyvind Kjøl 33 06 15 44 • 928 90 669 nils.kjol@re.kommune.no

Kantor: Bjørn Vidar Ulvedalen 467 646 76 vulveda@online.no

Sogneprest: Sølvi Kristin Lewin 33 06 15 40 • 992 32 148 solvi.lewin@re.kommune.no

Kirketjener i Ramnes og Fon: Lars Bjune 993 85 464

Menighetsleder: Sjur H. Askjer 900 63 583 sjuraskjer@gmail.com

Kirketjener i Våle: Per Mørck 951 62 741 phe-moer@online.no

Underv. leder: Randi Anne Skårdal 33 06 15 46 • 913 13 385 randi.skardal@re.kommune.no

Kirketjener i Undrumsdal: Karl Anders Bråten 913 18 084 • kabraate@online.no

Etter å ha jobbet med pilegrimssaken i hele vår tok jeg selv pilegrimsstaven fatt siste uka før ferien. På vandringen fra Bragernes i Drammen til Mikaelskirken på Slottsfjellet ville jeg utforske både hvorfor dette tiltaler så mange og hva vandringen kunne bety for meg. Tekst og foto: Ole A. Hafell, diakon i Re Pilegrimsvandringen ga mulighet til å legge fra meg alt det daglige strevet: Mobiltelefon og data, avtaler og TV-programmer, organisering og logistikk. Her kunne jeg stille meg spørsmålet: Hvem er jeg uten alle disse tingene? Et viktig spørsmål, selv om det også var litt skummelt. Jeg tenkte at vandringen handler mye om å finne sin identitet. Hvem er jeg, hvem ønsker jeg å være, hvordan ønsker jeg å leve mitt liv, hvordan kan jeg leve i tråd med min tro og idealer?

Ikke styrt av klokka

Vandringen ga tid og rom for disse spørsmålene. Jeg oppdaget at jeg kom ganske nær meg selv i vand-

Diakon: Ole Hafell 33 06 15 42 • 934 01 955 ole.hafell@re.kommune.no Menighetsrådsledere: Fon menighet: Tor Vilhelm Bue • 952 46 208 • to-bue@online.no Revetal menighet: Harald Solberg • 480 82 633 • harald.solberg@mentormedier.no Ramnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.no Undrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.no Vivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen • 907 22 711 • solveig.elg@gmail.com Våle menighet: Heidi Myhre • 957 71 536 • ingemyh@online.no Re kirkelige fellesråd: Leder: Ragnar Bjerknes • 952 40 228 • ragbje@online.no Leie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49 Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319 Sats: Print Konsult, Andebu Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret Nettside • www.re.kirken.no Forsidefoto: Synnøve Finnerud og Fredhild Einang er i ferd med å gjøre alt klart til valgdagen mandag 12. sept. Foto: PAA.Miljømerket trykksak 241 749

Print Konsult, Andebu

Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

Svartsnok i Smørdal i Re.


ms vandring, 2011 Pakketips til 4-dagers tur: God ryggsekk Ekstra sko Vandringsstav Klær etter vær 4 pk. Real turmat Primus Knekkebrød 3 fyrstekaker fordringer enn mine egne. På vandringen søkte jeg mine utfordringer slik at jeg kunne sørge for at jeg gir dem nødvendig oppmerksomhet.

En god opplevelse

Ole A. Hafell framme ved målet for pilegrimsvandringen; Slottsfjellet i Tønsberg. ringen. Den fysiske bevegelsen hjalp tanker og følelser å være mer samstemt med det kroppslige. Føttene bestemte hvor lange etappene skulle være, magen bestemte når det var spisepauser, ryggen bestemte når det var tid for å ta kvelden. I hverdagen ellers er det jo klokka, aktiviteter eller andre mennesker som styrer disse tingene. Jeg tenker at de fleste kan ha nytte av å jobbe med slike spørsmål og oppleve dette.

Å gå pilegrim var også en flott naturopplevelse. Stier og veier, kyst og innland, skog og åkrer åpenbarte seg på en ny måte når jeg gikk på beina. Bekkene ble nødvendige vannposter og markjordbærene ble godteriet. Siden jeg ofte gikk korteste vei gjennom skogen i stedet for å kjøre rundt på motorveier, skjønte jeg bedre hvordan bygdene og byene henger sammen. Kanskje disse tingene kan ha noe overføringsverdi til eget liv og livstolkning? Jeg lurer fortsatt på det. Pilegrimsferden ga meg i det hele tatt noe å tenke på. En god opplevelse som jeg gjerne kan gjenta og som jeg gjerne vil anbefale til andre. Å bruke noen dager i eget selskap, med blikket vendt innover og oppover, var berikende når jeg nå vender blikket ut igjen. Når man gir av seg selv er det bra å vite mest mulig hvem man selv er, og hvilke kilder man øser fra. En pilegrimsvandring gir den muligheten.

Mer harmonisk

For meg ble det mulig å lande en hel masse tanker og å få utløp for stress som hadde bygget seg opp i hverdagen. Det var en god fysisk og psykisk utblåsning som gjorde meg noe mer harmonisk når jeg kom hjem. Det var nok noe min familie satte pris på, sånn på inngangen av ferien. Det gav meg også muligheten til å jobbe med mine spørsmål. Det viktigste spørsmålet for meg denne gangen var: Hva er det jeg egentlig lurer på? I og med at jeg prater med så mange om deres spørsmål kommer jeg selv fort i bakgrunnen. Jeg blir mer opphengt i andres ut-

Marsjstøvlene har hatt sin siste marsj. 


Kirkevalget 2011 DEN NORSKE KIRKE

Kirkens råd DE N NO RS KE KI RK

Menighetsråd

”Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet” (kirkeloven § 9). Menighetsrådet tar avgjørelser på vegne av sognet/menigheten. Rådet skal legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid og kirkemusikk. Videre skal det bestemme om det skal tas opp offer i kirken, og forvalte midlene som kommer inn.

E dømmet. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og fordeler statlige tilskudd til stillinger innenfor undervisning, diakoni med mer. Bispedømmerådet møter på Kirkemøtet.

Kirkemøtet

Kirkemøtet har ansvar for lovendringer på det kirkelige området, planer og programmer for kirkelig undervisTa stemmesedlene Ta stemmesed 1 1 du vil bruke. ning,du diakoni og kirkemusikk, og forslag til retningsvil bruke. Disse ligger utl linjer for kirkelig inndeling. Kirkemøtet skal dessuten agt på et b Informasjon om kandida Disse ligger utlagt på i valglokalet. elig i valglokale utføre gjøremål og et gibord uttalelser etter pålegg fra Kongen Kirkelig fellesråd t. Hvis du inn i hva kand om kandidatene er også tilgjengidatene står eller Kirkedepartementet. Kirkelig fellesråd ivaretar de administrative og økono- Informasjon det før du går til pkt. 2. i valglokalet. HvisetduKirkeråd ønsker åsom sette deg velger har ansvar for det formiske oppgavene på vegne av sognene, herunder opp- eligKirkemøtet i hva kandidatene står for, kan du gjøre og iverksettende arbeidet. rettelse og nedleggelse av stillinger. Kirkebudsjettet fra innberedende 2a Gjør eventuelle på stemmes det før du går til pkt. 2. fellesrådet skal legge grunnlaget for kommunens buded menighetsrå d dsv sjettforslag. Kirkelig fellesråd har også ansvar for drift Sk riv in 2b n med og vedlikehold av menighetens kontorer, kirker og andre OVERSIKT OVER av kandidaten ta VALGLOKALET: ep seddelen for bygninger. Kirkelig fellesråd utarbeider mål og planer Gjør eventuelle endringer va dømmeråd og lg 2a Ki for den kirkelige virksomheten i kommunen, arbeider for på stemmeseddelen for Brett stemm 2c å forbedre samarbeidet mellom menighetsrådene. esed 1 Bord med stemmesedler, menighetsrådsvalget. sa

Slik går du frem i valglokalet

Slik går du frem i valglokalet

OPPSLAGSTAVL

E

Bispedømmeråd

INN

Bispedømmerådet skal fremme samarbeid mellom menighetsrådene og andre lokale arbeidsgrupper i bispe-

2b

OVERSIKT OVER VALGLOK ALET: Ta stemmesedlene du vil bruke.

1

Disse ligger STAVLE OPPSLAG

utlagt på et med bord i valglokalet. edler, stemmes Bord 1 kandidat om jon informas Informasjon om kandidatene er ogsåertilgjengog hvordan man stemmer elig i valglokalet. Hvis ønsker å sette valg, deg er). To konvolutt (ev.du to stemmes inn i hva kandidatene står for,edler. kan du gjøre det før du går til pkt. 2.

INN

2a

Avkrysning i man 3 nDet skal være en del avavvalglokalet eller Urne tall, stempling stemmesedler (ev. konv olutter).kunne gjøre disse et avlukke hvor du skal 4 tingene usett – valget er hemmelig.

UT

2

2b

3

Skriv inn med tall din rangering av kandidatene på stemmeseddelen for valget til bispedømmeråd og Kirkemøte.

Brett stemmesedlene sammen så ingen kan se hva du har stemt. Urne Avkrysning i mann-

2c 3

tall, stempling av

Det stemmes skal være edleren del av valglokalet eller er).du skal kunne (ev. konvolutt et avlukke hvor gjøre disse 4 tingene usett – valget er hemmelig.

 2.5.3

3

UT

VEILEDNING

FOR VELGER

EN – FLERTA

LLSVALG

Gå til valgfunksjonæren. Valgfunksjonæren skal: a) krysse av i manntallet. Du kan bli bedt om å vise fram valgkortet eller annen legitimasjon. b) stemple stemmeseddelen/-sedlene. NB! Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent. Dersom du avgir stemme på flere valg: Husk at hver av stemmesedlene må stemples.

Avlukke / avskjermet sted for stemmegivning

4

Legg stemmeseddelen / -sedlene i valgurnen mens valgfunksjonæren ser på.

Gå til valgfunksjonæren. Valgfunksjonæren skal: a) krysse av i manntallet. Du kan bli bedt

VEILEDNING FOR VELGEREN – FLERTALLSVALG

3

SIDE 2 AV 4

Gå til valgfunk

sjon

Valgfunksjon æren skal a) krysse av i manntallet. om å vise fram valgkor legitimasjon. b) stemple ste mmeseddel NB! Stemme seddelen pel for å bli go dkjent. avgir stemme på flere va hver av stemm esedlene

Avlukke / avskjerm et sted for stemmeg ivning

Brett stemmesedlene sammen så ingen kan se hva du har stemt.

2.5.3

Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen for menighetsrådsvalget.

Det skal være en del av valgl o et avlukke hv or du skal kunn e tingene usett – valget er he mm

Skriv inn med tall din rangering av kandidatene på stemmeseddelen for valget til bispedømmeråd og Kirkemøte. 2

2c

mmen så inge n hva du har st emt.

informasjon om kan didater og hvordan man stemmer (ev. konvolutter). To valg, to stemmesedler.

4

Legg stemm es -sedlene i va eddele lg valgfunksjon urnen m æren ser


Kirkevalget 2011 Valg av menighets rå

SLIK STE M FLERTALL MER DU VED SVALG (É N LISTE)

Î Det gå r fram av stemmesed mange m delen hvor edlemmer og varam som skal edlemmer velges.

d

Î Kandid atlistene er satt opp i prioriter t rekkefølge .

A

Menighetsr åd

svalg XXX menighe tsråds liste 11.–12. sept ember 2011

B

i XXX SOKN

Du kan le ve seddelen re stemmeuten endr inger. Vil du en dr seddelen e på stemmekan du:

r Gi kand idaten en tilleggsstem et kryss i me ved å ruten til ve sette nstre for na daten. Ka vnet til ka ndidaten få ndir da to stem mer. r Stryke kandidater på valglisten en strek ov ved å sette er navnet . Kandidat ingen stem en får da me.

1.

OLGA STE NBERG, 25 år, GRANVE IEN, LUND, ODD ANDERS Frisør SEN, 60 år, SMARAGDVE 3. KARI NILS IEN, TVEIT, EN, 25 år, STE Lærer INFARET, SAN 4. TORE EK, DVIK, Lære 23 år, HOL r MEVEIEN, HOLMEN, 5. GRY ENG, Friluftsinstrukt 33 år, SMU ør GET, STRAND 6. , Ergoterap HELGA JØR eut GENSEN, 43 år, BREIGAT 7. A, STRAND CHRISTIAN , Farmasøy ANTHONSEN t , 41 år, SKO 8. MAK IVAR LIND, ER ANDERS 27 år, VIKV ENS VEI, BØ, EIEN, VIKE Lege N, Lydtekni 9. ATLE JOHANS ker EN, 55 år, FUR UBRÅTEN, 10. LAILA STRAND, Revi THORSEN, sor 40 år, GRU SVEIEN, SAN 11. ØYSTEIN DVIK , Sykepleie LIE, 32 år, r BRATTBAKK EN, SANDVIK 12. ALFRED , Sykkelrep ENGEBRETH aratør SEN, 29 år, 13. PÅL HAN SVELNESVE IEN, BØ, Foto SEN, 70 år, SMALSMUGE journalist 14. PER T, STRAND HARALDSEN , Pensjonis t/politi , 52 år, STR ANDVEIEN, 15. INGE SVELNES, R HOVDEN Kundekonsule , 35 år, BØG nt ATA, SVELNE 16. ARNE S, Gravferds KRISTIANSEN konsulent , 48 år, SKO GBAKKEN, 17. HILD E MONSEN STRAND, Flyg , 42 år, MÅS eleder ÅGRENDA, 18. GUNHILD NORDBYGDA NYGAARD, , Bonde 52 år, VÅGEN, 19. JENS VIKEN, Mark PEDERSEN, edssjef 25 år, GRE NSEN, STR 20. HENRIK AND, Spor tsfor GROTH, 38 handler år, SVINGEN , TVEIT, Anle 21. ARVID ggsgartner KROKEN, 21 år, OKSEPL ASSEN, OKS 22. ANNE-M NESET, Mure ETTE OLS EN, 34 år, NOR rlærling D-TVEIT, TVE IT, Produksjo Det skal velge nsleder s 8 medlemm er og 2.

r Tilføye navn på va lglisten én Disse kan gang. ikke gis till eggstemm Kandidaten e. får da én stemme. Øvrige ka ndidater få r én stem opptellinge me hver ve n. d Andre endr inger vil ikk e telle med i valgoppg jøret.

5 varamedlem Kandidatlis mer. ten er satt opp i prioritert rekke Du kan levere følge. stemmeseddele n uten endri Vil du endre nger. på - gi kandidate stemmeseddelen kan du: n en tillegg sstemme ved Kandidaten å sette et kryss får da to stem - tilføye navn mer i ruten til venst på valglisten re for navnet én Kandidaten til kandidate får da én stem gang. Disse kan ikke n. gis tilleggstem - stryke kand me idater på valgli me. Kandidaten sten ved å sette en strek får da ingen stemme over navnet. Øvrige kand idater får én stemme hver ved opptellinge Andre endri nger vil ikke n. telle med i valgoppgjø Bruk blå/sv ret. art penn eller blyant.

DE N NO RS KE KI RK E

2.5.3

Stemmes eddelen sk al brettes med tekste i to n inn. VEILEDN

ING FOR

VELGEREN

– FLERTA

LLSVALG

Valg av bis pe dømmeråd og Kirkem øtet

SLIK STE

MMER DU

Valg av lek e me BISPEDØMM dlemmer til XXX ERÅD/KIRK EMØTET tember 2011 (dire

11.–12. sep

Minst én av kandidatene skal rangeres. kandidater som du ønsk Det kan range er. rangering res så mang blir forkastet. Stemmesedler med e manglende Marker range tall i ruten til venstre for ringen av kand kandidatens idater med navn. Ensifret tall skrives slik: Tosifret tall skrives slik:

skrives inn slik:

Rangering

Kandidate

r

Anton Arn esen, pensjon ist, Domkirk en menighe Berit Bjørk, t, 74 år lærer, Bjørkvik menighet, 52 år ius, advoka tfullmektig, Sovebyen men Dorthe Dia ighet, 36 år konissen, hjemmesyke pleier, Østside Elin Edvard n menighet, sen, regnska 48 år pssekretær, Vestsiden men Frank Frim ighet, 54 år ann, student, Drabanten menighet, 20 Fridtjof Fran år sson, vekkels espredikan t, Betelbyen Greta Glad, menighet, 52 fysioterapeu år t, Midtbygda menighet, 46 år Hans Hansen , avdelingsle der, Skoleby gda menighe Ida Idrettse t, 55 år n, student, Fjellbygda menighet, 21 Jane Ja, sos år ionom, Ned rebygd men ighe t, 57 år Kjell Krik, folkehøysko lelærer, Nor dbygd men Lars Lur, forre ighet, 38 år tningsdrive nde, Sørbye n menighet, Marte Martins 44 år en, overleg e, Vestbyen men ighet, 50 år Nora Nødhjel p, internasjona l konsulent, Utblikk men Ole Olafsen ighet, 35 år , økologisk gårdbruker, Grønndal men Per S. Pek ighet, 39 år tiv, journali st, Østnes men ighet, 46 år Runa Raddis, arbeidsmarke dskonsulen t, Rødby men Stina Selger ighet, 35 år , salgskonsu lent, Kjøpstad menighet, 32 Tora Der Trio år , musikkskole lærer, Øverdal en menighe Ung D. Um t, 55 år , elektrikerlær ling, Midtbye n menighet, Vis Visman 19 år n, høgskolele ktor, Sentrum menighet, 64 Yng L. Yng år , frisør, Ves tli menighe t, 27 år

VEILEDN

Î Kandid atlisten er uprioriter opp i alfa t og satt betisk rekk efølge. Î Minst én av kand idatene sk al ranger es. Î Det ka n rangeres så mange ka du ønsker ndidater so . Stemmes m edler med rangering manglen blir forkas de tet. Marke gen av ka r rangerin ndidater m ed tall i ru for kandid ten til vens atens navn tre . Ved tosif et siffer i hv ret tall skriv er rute. es

ING FOR

VELGEREN

Î Tallene sk

al skrives

Î Ensifre t ta

ll skrives

Cecilia Cel

2.5.3

4

Î Det gå r fram av stemmesed mange m delen hvor edlemmer og varam som skal edlemmer velges.

kte valg)

Det skal velge s X representa Kirkemøtet. Kandidatlisten nter til bispedømmeråde alfabetisk t og er uprioritert rekkefølge. og satt opp i Tallene skal

SIDE 3 AV

Î Tosifre t ta

ll skrives

BRETTES

slik:

Slik stemmer du på valgdagen • Du kan stemme i valglokalet i din valgkrets (oppgitt på valgkortet) eller i annen valgkrets i sognet der du har stemmerett. • Tid og sted for valget er oppgitt på valgkortet og kunngjort på forhånd. Ta med valgkort eller annen legitimasjon. • Selv om du ikke står i manntallet, har du krav på å få avgi stemme. Du bør da begrunne hvorfor du mener å ha stemmerett i sognet. Begrunnelsen bør nedtegnes skriftlig. Menighetsrådet avgjør i slike tilfeller om stemmen er gyldig og skal telles med. • Kandidatlistene og informasjon om kandidatene vil være offentliggjort i god tid før valget, og vil være tilgjengelig i valglokalet. • Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene. • Dersom du på grunn av funksjonshemming (f.eks. synshemming) trenger assistanse for å stemme, kan du selv velge en person over 14 år til å assistere deg ved stemmegivningen. • Velger som har avgitt forhåndsstemme kan ikke stemme på nytt på valgdagen.

slik:

slik:

HER

MED TEKST

EN INN

Stemmes eddelen sk al brettes med tekste i to n inn.

– FLERTA

LLSVALG

SIDE 4 AV

4
Kirkevalget 2011 Stor økning i antall stemmer

Kandidatlister ved kirkevalget

Det var 400 674 som gikk til valgurnene ved menighetsrådsvalget 2009. Tallet utgjør 13 prosent av de stemmeberettigede. Ved valget i 2005 var det 4,3 prosent.

Det ble dessverre feil i kandidatlistene til Fon og Ramnes i forrige menighetsblad. Nedenfor finner du riktig kandidatliste for alle menighetsråd og for bispedømmerådet.

Valgdeltakelse i Re Frammøte ved kirkevalget i 2009: Fon 25 % Ramnes 12 % Undrumsdal 27 % Vivestad 35 % Våle 17 % Landsgjennomsnittet var 13 %

Fyller du 15 år i 2011 kan du stemme! Kirkevalget har stemmerett for 15-åringer og de som fyller 15 år i år. Dermed kan også ungdommen være med å påvirke hva slags kirke vi skal ha. Stemmerett ved kirkevalget er en naturlig følge av at 15-åringene selv kan bestemme om de vil stå som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Du kan delta i kirkevalget om du er døpt og står som medlem i Den norske kirke

Her kan du stemme: Fon sogn: Fon barnehage, Eketuftveien 3 Ramnes sogn: Ramnes skole, Tuftegata 8 og Revetal ungdomsskole, Kåpeveien 24 Undrumsdal sogn: Solerød oppvekstsenter, Kåpeveien 697 Vivestad sogn: Vivestad barnehage, Midtåsveien 2 Våle sogn: Våle samfunnshus, Skaugveien 4 og Revetal ungdomsskole, Kåpeveien 24Kandidater Vivestad: Jan Per Stokke, 54 år Jorun Gravdal Martinsen, 48 år Svein Kristiansen, 56 år Kari Frey Stokke, 58 år Vidar Akerholt, 56 år Richard Sommerstad, 41 år Britt Heidi Bondal, 47 år Jan Rustad, 60 år Kari Nese Langved, 52 år Frank Berentsen, 55 år Ingrid Anne Schjegstad, 54 år Jonny Gurrich, 55 år Ingerd Værnø Thue, 49 år Magnar Steen, 41 år Hildur Ektvedt, 65 år Heidi Kareliussen, 52 Wenche Lillian Fåne Mathisen, 52 år Jan Egil Bråthen, 49 år Anne Merete Sørensen, 46 år Berit Hasle, 59 år Ole Jakob Ektvedt, 52 år Det skal velges 5 faste og 5 varamedlemmer til Vivestad menighetsråd. Kandidater Fon: Harald Solberg, 60 år Trine Janken Haslene Mathiesen, 33 år Kristen Solberg, 29 år Inger Terese Hegg, 34 år Sverre Rognlien, 55 år Astrid Mæland Solberg, 50 år Nils Kristian Aanderaa, 70 år Tove Engen, 51 år Hans Klausen, 76 år Siri Berg, 55 år Bente Johansen, 65 år Rita Askestrand, 41 år Karen Mette Gjersøe, 36 år Ingunn Mikkelsen Ringen, 36 år Det skal velges 6 faste og 5 varamedlemmer til Fon menighetsråd Kandidater Undrumsdal Hans Olav Askjem, 40 år Gunn Torill Ims, 42 år Laila Liverød, 65 år Ellen-Marie Wisløff, 56 år


Kirkevalget 2011 Kandidater Våle Eldbjørg Holm Erstad, 45 år Berit Anna Tustervatn, 46 år Arnfrid Lyngved, 51 år Åse Hetlesæther, 63 år Gro Solberg Dahl, 45 år Irene Førde Bondahl, 43 år Arnfinn Gabrielsen, 52 år Johannes Brundtland, 71 år Jan Harald Topstad, 61 år Det skal velges 6 faste og 5 varamedlemmer til Våle menighetsråd

Synnøve Finnerud, menighetsrådsleder i Ramnes, oppfordrer medlemmer i Den norske kirke å gå til valgurnene den 12. september Gunnar Andreas Juvodden, 65 år Eva Jorunn Førsund, 65 år Følgende er ikke på valg: Åge Fjelltveit, 47 år Karl Anders Bråten, 63 år Det skal velges 2 faste og 5 varamedlemmer til Undrumsdal menighetsråd.

Kandidater Ramnes Terje Sviland, 62 år Tove Øygarden, 47 år Tormod Bøe Arnesen, 49 år Erik Kjær, 45 år Turid Wold, 50 år Ranveig Alise Halvorsen, 58 år Trude Islann Fremstad, 38 år Bente Frydenberg, 48 år Ingegerd Holt Brattestå, 63 år Andreas Gran, 34 år Per Tommy Torheim, 42 år Følgende er ikke på valg: Synnøve Finnerud, 64 Fredrik Bogstad, 69 Åse-Marie Holm, 59år

Det skal velges 3 faste og 5 varamedlemmer til Ramnes menighetsråd Kandidater Tunsberg bispedømme: Harald Askeland, Torød, 48 Berit Borgersen, Sandefjord, 63 Ingjerd Sørhaug Bratsberg, Sande, 43 Merethe Kjønnø Dahl, Horten, 27 Åse Marie Green, Hof, Margrethe Haga, S. Slagen, 72 Ingjerd Breian Hedberg, Sem, 46 Hilde Nygaard Ihle, Kongsdelene, 40 Hilde-Solveig Trogstad Johnsen, Lier, 21 Ingvild Kaslegard, Ål, 35 Harald Kollstrøm, Hønefoss, 69 Reidar Larsen, Sandefjord, 68 Atle Olav Ljåstad, Hønefoss, 63 Einar Lona, S. Slagen, 47 Olav Skjerpe, Tangen, 29 Morten Løberg Strand, Bragernes, 25 Kjell Rune Wirgenes, Nanset, 44 Jorun Øhren, Hønefoss, 63

Hjelp til Afrikas Horn Somalia, Kenya og Etiopia er rammet av den verste tørke- og sultkatastrofen på 60 år. Ti millioner mennesker på Afrikas Horn er rammet av alvorlig tørke. Verst rammet er Somalia, hvor Kirkens Nødhjelp nå jobber på spreng for å distribuere mat til over 30 000 mennesker i områdene som er aller hardest rammet. Det er viktig for oss som kirke og enkeltpersoner å huske på våre søstre og brødre i forbønn og engasjement. Kirkens Nødhjelp ønsker å legge til rette for at mennesker som berøres av eller fortviles over kriser og katastrofer kan få trøst og styrke gjennom spirituelle markeringer. Sammen kan vi rope ut vår fortvilelse, tenne lys og be til Gud for de som er rammet.

Pengene kommer frem Nesten nitti kroner av hver hundrelapp som Kirkens Nødhjelp får i gave brukes til å bedre levekårene til de som trenger det mest i verden.

Du kan gi: Send SMS skriv GAVE til 2090 eller ring 820 44 004. Kontonr: 1602 40 26535
God oppslutning om eldretreff Eldretreff på Våletun ble starta opp i 1989. Da var Olaug Holmen leder av komiteen. Første møte var en lørdag i mars på Menighetshuset, senere ble det flytta til stua på Våletun. Siden oppstarten har det gått jevnt med treff en gang i måneden. I 2008 tok Turid Nåtedal over som leder etter Olaug. På Eldretreff synger vi kjente og kjære sanger sammen. Vi har også underholdning som har vært sang, diktlesning,

Komiteen fikk roser. Fra venstre: Roar Hillestad, Ingrid Lima Hansen, Karin Tørnqvist, Sofie Åsen, Nils Husabø, Anfin Borge og Turid Nåtedal.

lysbildefremvisning og andakt. Loddsalg med fine gevinster på hvert møte har gjort at økonomien går rundt. Mange av de vi spør om underholdning underholder gratis, stor takk til dem. På hvert møte blir det servert smørbrød og damene i komiteen baker også kake. Vi får god hjelp av diakon Ole Hafell, og Karin Tørnqvist fikk blomst for sin innsats gjennom 22 år. Else Marie Vigeland er vår trofaste pianist. Og hun gir seg ikke! Y.h. TuDet kommer mellom rid Nåtedal. 30 og 35 personer hver gang, noen hjemmefra og mange fra Våletun. På junimøtet i år delte leder ut roser til den trofaste komiteen og Karin Tørnqvist fikk overrakt en orkidé for sin innsats gjennom 22 år. Det er plass til flere, så om du vil komme på Eldretreff, ring en av sjåførene våre, så kommer de og henter deg, og bringer deg hjem igjen.

I kirkekoret får du tøyd medmenneskeligheten din! Våle kirkekor har et unikt samarbeid med Bastøy landsfengsel. Det betyr at i tillegg til å synge får vi lov til å spille en stor rolle for et menneske som forsøker å komme tilbake til et normalt liv i samfunnet vårt. Livsglede og glede over sangen og musikken er hovedfokus for oss i koret. Terskelen er lav for å bli med, og vi kan garantere at du blir et rikere og mer nyansert menneske når du synger med oss! Medmenneskeligheten vår blir strukket

Loppemarked på Menighetshuset

Lørdag 8. oktober kl. 10 - 15. Grønnsakbord, basarbord og kafeteria. Lokalet er åpent for å ta imot lopper fredag 7. okt.i alle retninger, og det er utviklende for alle som er med, og ikke minst for de som hører på oss!

Bli med du også!

Vi øver i Våle kirke hver mandag kl 1845 til kl 2100. Randi Gunhildstad er dirigent og Thor Arvid Næss følger oss på piano når vi opptrer. Ring Randi på 99567277 hvis du har spørsmål, eller bare møt opp i kirken. Velkommen!

Fellesmøte Harald Hammer taler. Tema: Gleden over budene Brårsenteret sønd. 18.9 kl. 19 Arr. Ramnes kristelige ungdomsforening


Søndagsskolen i Ramnes trenger medarbeider Søndagsskolen i Ramnes har blitt en “mandagsskole”. Det kom fram under arbeidet med menighetsutviklingsprosjektet som Ramnes menighet var med på. Det passet bedre for de foresatte å ta barna sine til søndagsskole en hverdags-ettermiddag i stedet for på søndag formiddag. Søndagsskolen er derfor flyttet til siste mandag i måneden kl. 17.30 – 18.30. Den er fortsatt i Ramnes kirke. Ledere for søndagsskolen har de siste årene vært Katarina Einarsen

Enne og Lise Lagarhus. Katarina har i sommer flyttet til Brussel, og Lise trenger derfor en ny med-leder. Denne lederen kan gjerne være en foresatt, en besteforelder eller en annen som vil gi litt av sin tid til de minste i menigheten. Vi håper noen føler at det er nettopp dette de vil bidra med i menigheten sin akkurat nå. Er dette noe for deg eller har du spørsmål, kontakt Lise Lagarhus på tlf. 33397876 eller e-post: lise.lagarhus@gmail.com.

Bli med på ”mandagsskolen” Ramnes kirke kl. 17.30 - 18.30. Siste mandag i måneden. Det serveres kveldsmat. Alder: 2-6 år (også for eldre søsken) Vel møtt!

Lise Lagarhus trenger medarbeider til ”mandagsskolen” i Ramnes kirke. Vi takker Katarina for den flotte jobben hun har gjort for søndagsskolen i Ramnes og ønsker henne lykke til med nye oppgaver i Brussel.

Kirkens SOS i Vestfold trenger frivillige ”Men kan jeg møte mennesker i krise, da? Det må da være fryktelig tøft å ta imot slike telefoner? Nei, jeg tror ikke det er noe for meg. Man må vel ha opplevd litt mer i livet for å duge der, tenker jeg!” Slike tilbakemeldinger får vi stadig når vi forteller om Kirkens SOS. Vår tro på oss selv som ressurspersoner i møte med smertefullt liv, er ikke alltid så stor. Kan hende tenker vi at det er

Kirkens SOS - innføringskurs

Nytt innføringskurs for frivillige medarbeidere starter mandag 7. november. Ta kontakt med oss for søknadsskjema og nærmere informasjon. Ring 40 41 39 29/91 59 79 90 eller skriv en e-post: vestfold@kirkens-sos.no Klikk også innom våre nettsider www. kirkens-sos.no

best å overlate møtet med kriserammende mennesker til de profesjonelle, til de som virkelig kan slikt? Men hvis vi tenker etter selv, hva trenger vi egentlig når vi har det vondt? De fleste av oss trenger noen som bryr seg, noen som har tid til å høre og som viser interesse for det som er vår situasjon. Og vi ønsker trøst. Hva som er til trøst, oppleves ulikt, men ofte er det slik at det å få fortelle til noen som faktisk er interessert, er det mye trøst i. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste basert på ideen om at hverdagsmennesker kan bety noe for hverandre – også i krisesituasjoner. Vi vet at det å bli lyttet til kan bety livsmot og håp til mennesker som opplever dyp smerte.

God å snakke med? En kurskveld med Kirkens SOS der de ønsker å dele sine erfaringer når det gjelder å snakke med sine nærmeste. Menighetshuset i Våle 20. oktober kl 19-21:00 Arr.: Normisjonen, Våle menighetsråd
10


KjÌre alle frivillige medarbeidere! Vi har alle gjennomlevet en sÌrlig krevende tid. Den nasjonale katastrofen har berørt oss alle. I tillegg til bombeeksplosjonen i Oslo, skjedde det verst tenkelige som kunne skje; massakren pü unge mennesker her i Tunsberg bispedømme i Hole kommune. Dette har gitt kirken store utfordringer. Biskopen er stolt og takknemlig over hva kirken har fütt bety. Mange av dere frivillige har tatt pü dere krevende ekstraoppgaver. Vi er imponert over det store arbeidet dere har nedlagt i de enkelte lokalmiljøer. Vi ønsker ü uttrykke varm takk til alle dere som har bidratt sammen med de ansatte i lokal menighetene.

Beste hilsen

Midt i alt som har vĂŚrt sĂĽ ubeskrivelig vondt har vi erfart at kirken klarte ĂĽ mobilisere. I tiden som kommer vil vi gĂĽ igjennom og evaluere hva som skjedde og hvordan kirken for fremtiden kan stĂĽ enda bedre rustet til ĂĽ takle slike vanskelige hendelser, ogsĂĽ med tanke pĂĽ innsatsen til de frivillige.

Laila Riksaasen Dahl biskop Ingjerd Sørhaug Bratsberg leder i bispedømmerüdet Rolf Simeon Andersen stiftsdirektør

Midt i alt det vonde stür kirken der med sitt budskap om hüp: Biskopen hilser dere alle med Joh 1,5: �Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.�

-EDÂŹ6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹDETÂŹ ENKELTÂŹOGÂŹBILLIGÂŹĂ?ÂŹBRUKEÂŹBUSS 2EISÂŹSĂ?ÂŹMYEÂŹDUÂŹVILÂŹIÂŹHELEÂŹFYLKETÂŹTILÂŹFASTÂŹMĂ?NEDSPRIS "ARN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

5NGDOM ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

5NG6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NEDÂŹÂŹ

6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

'ODT6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

(ONNÂ’R ÂŹ ÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹETÂŹSKREDDERSYDDÂŹPERIODEKORTÂŹSOMÂŹGJÂ’RÂŹDETÂŹmEKSIBELTÂŹFORÂŹALLEÂŹÂŹ Ă?ÂŹBRUKEÂŹBUSSÂŹ&ORÂŹENÂŹFASTÂŹPRISÂŹREISERÂŹDUÂŹNEMLIGÂŹSĂ?ÂŹMYEÂŹDUÂŹVILÂŹIÂŹHELEÂŹFYLKETÂŹÂŹ %NKLEREÂŹKANÂŹDETÂŹIKKEÂŹBLIÂŹ+ORTETÂŹFĂ?RÂŹDUÂŹKJÂ’PTÂŹPĂ?ÂŹSALGSKONTORENE

SMARTINGERÂŹBRUKERÂŹBUSS WWWVKTNO

11


Vi rydder for livet Årets TV-aksjon, 23. oktober, går til Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Når Norsk Folkehjelp rydder en mine, er den borte for alltid. Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasevåpen. Dette er en forferdelig trussel for menneskene som bor i disse områdene. Miner og klasebomber ligger gravd ned på over alt. Det er ikke uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien. Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen. Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å rydde vekk denne trusselen. Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner og klasebomber hver dag i 15 ulike land. Det er et tidkrevende arbeid, hvor hver kvadratmeter blir søkt gjennom før arealet kan overlates til lokalbefolkningen. Det finnes ikke én løsning på rydding av miner og klasebomber. Hvert område har spesielle utfordringer og egenskaper, avhengig av konfliktens omfang, lengde og type. Landskap, klima og infrastruktur setter også betingelser. Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet en komplett verktøykasse for mine- og eksplosivrydding: Kartlegging

av problemet, manuell rydding, minehunder og mekanisk rydding.

Verdens største dugnad

TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærer skal besøke 2 millioner husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober.

Fest Onsdag 24. august samlet 25 feststemte mennesker seg på Holt gård for å feire at trosopplæringsplanen i Re er ferdig. Bordene var dekket med hvite duker, blomster og stearinlys. Det ble servert mat fra grillen, og praten gikk lystig rundt bordene. Med ferdigstilt trosopplæringsplan har trosopplæringsutvalget utført sin til nå viktigste oppgave, og med roser, gode ord og stor applaus ble de takket for flott innsats. Ellers ble den nyproduserte ”Tidslinja – Den store fortellingen” presentert for første gang, et forhåpentligvis viktig verktøy for trosopplæringen i framtiden. Lek og latter satte sitt muntre preg på kvelden, og da marsipankaka kom på bordet var festen et faktum. Godt å se så mange engasjerte mennesker som brenner for trosopplæringen! 12

Trosopplærer Hilde Heitman (til høyre) sammen med Inger Sandnes.


Til ettertanke

Overveldende Det er slettes ikke alltid en god følelse å være med når historie skrives. Vi fikk alle smertelig erfare det 22. juli. Overveldende er kanskje heller et ord for det vi kjente på. Av: Randi Anne B. Skårdal, undervisningsleder

En kan overveldes både av positive eller negative følelser. Heldigvis er det lenge siden vårt land har opplevd så mye av det negative slaget, men de fleste av oss har nok privat opplevd situasjoner som har satt oss ut av fatning og overveldet oss av sorg, skuffelse og/eller savn. Tilbedelse I over et år nå har jeg på ulike måter fått lære om tilbedelse. Og gjennom denne prosessen har jeg blitt en tilbeder. Jeg har gått fra egentlig å ikke skjønne vitsen med tilbedelse og lurt på hvordan Gud egentlig kunne forvente, ja, forlange av oss at vi skulle tilbe/elske han “med hele ditt hjerte … osv “ Jeg skjønte ikke hvorfor skulle jeg bruke tid på å fortelle Han hvor stor Han er – det vet Han jo godt fra før! I grunn bortkastet tid, og vi har da mye viktigere ting å bruke tida på! Bare plunder og heft – kom til poenget her! Stor Gud Etter hvert har det gått klarere og klarere opp for meg at selv om tilbedelse i utgangspunktet er noe jeg gjør til Gud, så er det ikke for Hans skyld det er viktig; det er for min skyld. Jo mer jeg fokuserer på problemene mine, jo større har de

ikke drukner i det, men kan holde hodet over vann. Vinn-vinn-situasjon Så nå har jeg lært å sette pris på liturgien i høymessen! ( Jeg håper at det ikke er min læringsevne det sier mest om). Ikke slik å forstå at alle høymessene jeg har deltatt på til nå har vært bortkastet for meg, for jeg har fått undervisning og fellesskap, men det meste av liturgien har nok vært det. Men nå nyter jeg liturgien: en tendens til å bli i tankene mine, men jeg får fortelle Gud hvor fantastisk Han når jeg fokuserer på Gud og Hans storhet, er og hvor glad jeg er i Han, og så blir det synker det dypere og dypere inn i min en kanal Han bruker for å fortelle meg bevissthet om hvilken fantastisk og stor om hvor glad Han er i meg. En skikkelig Gud vi egentlig har – og jo større jeg ser vinn-vinn-situasjon! Jeg har tidligere fått Han er, jo klarere ser jeg at mine probleundervisning i innholdet i liturgien, men mer er en liten sak for han å hjelpe med. det gjorde ingen særlig forskjell for meg, Og kanskje er ikke problemet alltid så fordi jeg fremdeles ikke hadde skjønt tilviktig heller, når det kommer til stykket. bedelse! Men det er faktisk det vi er skapt til, å ta imot Hans kjærlighet! Tilbedelsen kan vi uføre ”når jeg fokuserer på Gud og Hans mange steder; mange finner storhet, synker det dypere og dypere det samme i naturen.

inn i min bevissthet om hvilken fantastisk og stor Gud vi egentlig har” Redningsvest I en bok av Leif Hetland skriver han at tilbedelse er å la seg overvelde av Gud. Vi kan velge å bli overveldet av Gud for ikke å bli overveldet av alt annet. Omstendigheter som vil overvelde oss vil alltid komme imot oss så lenge vi lever i denne verden, selv om vi prøver på alle måter å skjerme oss. Faktisk er tilbedelse blitt som en redningsvest for meg: Når omstendigheter velter inn over meg, blir tilbedelse det som gjør at jeg

Overveldet av Gud Den største gudstjenestereformen for meg har skjedd inni meg. Jeg bryr meg ikke så veldig om rekkefølge og ordlyd; uansett er hjertet mitt med, og DET er den store reformen! Du har et valg – å bli overveldet av det som skjer rundt deg, eller å bli overveldet av Gud. Kanskje du som meg trenger å lære hvordan en blir overveldet av Gud, og det utfordrer jeg deg til: Det er SÅ verdt det! Hilsen en som gleder seg til stadig å trenge enda dypere inn i tilbedelsen og Guds ufattelige kjærlighet til oss!

Nytt kor: ReJoy Bli med på korøvelse 14. september med nystartede ReJoy! Dette er et kor for alle som liker å synge. Koret vil først og fremst synge på gudstjenester og kirkekonserter. Repertoaret vil bestå av gospel, viser, salmer, lovsang og pop. Notekunnskap

er ikke nødvendig. Øvelser annenhver onsdag på Røråstoppen skole kl. 19 21. Kontaktperson Truls Gran, tlf. m. 908 34 745. Velkommen til ReJoy! Takk! Line Knudsen har valgt å gi seg som

dirigent for ReChoir. Vi takker henne for mange flotte år i koret og for mange herlige musikalske opplevelser. Koret vil aldri bli det samme uten Line og uten dirigent. Vi har derfor valgt å legge ned ReChoir og har startet ReJoy.

13


Slekters gang DĂ˜PTE FON KIRKE

19.06 Maria Skrikestad 19.06 Ingrid Johnsen 14.08 Anine Fogstad RAMNES KIRKE

10.07 Anniken Holt 10.07 Martin Langedrag Brodin UNDRUMSDAL KIRKE

21.08 Jesper Edquist

11.06 Ingunn Indrebø Ims og Tommy Sørbø 08.07 Marianne Ă˜ien og Jon Harald RøisgĂĽrd

DĂ˜DE FON

24.06 Margit Solberg 03.08 Harriet Gjertine Pettersen RAMNES

VIVESTAD KIRKE

24.07 Jhon Markus Hagen

17.06 Odd Flaatten 13.06 Wenche Elisabeth Kihle 07.07 Erling SÌbø

VĂ…LE KIRKE

VĂ…LE

12.06 Tobias Mørken Reiten, døpt i Borre kirke 03.07 Jørgen Fon 03.07 Herman Horntvedt 07.08 Tor Kristian Hynne 07.08 Andreas Buene

VIGDE RAMNES

18.06 Camilla Wilhelmsen Thorin og Ă˜yvind Thorin UNDRUMSDAL

12.06 Camilla Barth Vik og Morten Andre Granli Tjelle 02.07 Louise Larsen og Mathias Ness 30.07 Helene Bøe og Bryan Kragh Andersen VÅLE

08.06 Elly Tandberg 08.07 Melvin Løkenhagen 08.07 Else-Margrethe Huse

Gullkorn

Den er best som vinner de største seirene etter ü ha lÌrt av sine tidligere feil. F. W. Robertson

Bibelord Som dine dager er skal din styrke vĂŚre. 5. Mos. 33,25

11.06 Renate Holm og Erik Haugelien

Gravmonumenter Navntilføyelser, omslip

Borre Steinhuggeri AS Borrevn. 64, 3186 Horten Tlf. 33 07 34 16

2EVETALGATA 2EVETAL WWWDITTKONTORNO 4ELEFON

14

Stensenteret AS

33 33 36 69

Alt innen skifer/naturstein - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Bred erfaring

www.steinriket-tonsberg.no

Kirkeskyss Tjenesten er gratis. Bruk den! Fon menighet. Henvendelse til: Tor Vilhelm Bue Berit Aanderaa Harald Solberg Berta Gunnerød Kristen Solberg

tlf. 33 39 74 31 tlf. 33 39 76 37 tlf. 33 39 74 17 tlf. 984 46 489 tlf. 411 00 463

Ramnes menighet. Henvendelse til: Leif-Küre Lauritsen Solveig B. Myrstad Fredrik Bogstad Synnøve Finnerud

tlf. 33 39 65 98 tlf. 33 39 66 98 tlf. 33 39 60 39 tlf. 33 39 68 12

Undrumsdal menighet. Henvendelse til: Karl Anders BrĂĽten tlf. 33 06 30 55 Vivestad menighet. Henvendelse til: Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711 VĂĽle menighet Kirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30 Fra VĂĽletun ca. 10.40


Det skjer i Re Gudstjenester 04.09 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Askjer 04.09 Vivestad kirke kl 11.00. Friluftsgudstjeneste på Elgseter v/N.Ø. Kjøl 04.09 Våle prestegård kl 11.00. Gudstjeneste v/O.Hafell 11.09 Ramnes kirke kl 18.00. Gudstjeneste v/S. Lewin 11.09 Våle kirke kl 11.00. Gudstjeneste 14.09 Re sykehjem kl 17.00. Nattverdgudstjeneste 18.09 Fon kirke kl 11.00. Gudstjeneste 18.09 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Askjer 25.09 Ramnes kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Lewin 25.09 Våle kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/N.Ø. Kjøl 02.10 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Askjer 02.10 Undrumsdal kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/ S. Lewin 02.10 Lavvo v/Sagatun kl 07.00. Jegerotte v/N.Ø. Kjøl. Merk tiden! 09.10 Våle kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/N.Ø. Kjøl 12.10 Re sykehjem kl 17.00. Nattverdgudstjeneste v/N.Ø. Kjøl 16.10 Fon kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/S.Lewin 16.10 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Askjer Arrangementer 12.09 Kirkevalg 29.09 Frivillighetsfest på Våle samfunnshus kl. 1700 08.10 Loppemarked på Menighetshuset kl. 10 – kl 15 Eldretreff på Våletun Lørdager kl. 16.00 24. september og 22. oktober

For skyss ring: Anfin Borge: 33 06 00 94 Roar Hillestad: 33 06 26 70 Nils Husabø: 33 06 20 19 Sangkvelder for utviklingshemmede med venner Sang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,- til kveldsmat (gjelder også ledsagere). Kl. 18.30 – 20.15 06.09 Vivestad kirke 12.10 Undrumsdal kirke KUFF’ens barneklubb i Ramnes Kl. 17.30 – 19.30 hos Main Rosnes, Ramnesvn. 796 12.09 Lage såpe 10.10 Lage noe 24.10 Flagg eller bloms Våle misjonssamband Kl. 19.00 på Våle Menighetshus. 6. okt. Babysang Kl 10.30 – 11.30 på Brårsenteret. Hver tirsdag med unntak av skolens ferier. BarnekoREt For alle barn fra fylte 4 år opp til 10 år Kl. 18.00 til 18.45 på Røråstoppen skole torsdag i partallsuker. Dirigent Ollaug Jacobsen, musikalsk ansvarlig Truls Gran ReJoy 14. sept og annenhver onsdag på Røråstoppen skole kl. 19.00 - 21.00 Våle kirkekor i Våle kirke Øvelse mandager kl. 18.45 – 21.00 Miniklubben i Fon Kl. 18.00 - 19.30 i underetasjen Fon barnehage. 4 år - 1.klasse. 09.09 og 23.09,

Fredagsklubben i Fon Kl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage. 2. - 7. klasse 09.09 og 23.09 Superfredag Røråstoppen skole kl. 18:30-20:45 For 5.-8. klassinger 02.09, 16.09, 30.09, 14.10 Søndagsskolen og K-klubb på Revetal På Røråstoppen skole kl. 11.00, 04.09, 18.09, 02.10 og 16.10 Søndagsskolen i Våle I gudstjenestene i Våle kirke kl. 11.00, 11. sept. Og 9. okt. Søndagsskolen i Ramnes møtes siste mandag i hver måned. Ramnes kirke kl. 17.30 til 18.30 26. sept., 31. okt og 28. nov. HimalPartner Våle (tidl. Våle Tibetmisjon) 23.09 Kl. 19.00 hos Møyfrid Holm, Korsgårdsvn. 291, Våle. Alle velkommen. Østre og Vestre Misjonsforening 08.10 Kl. 10.00 – 15.00 loppemarked på Menighetshuset Fon misjonssamband 10.09 Hos Vigdis Lønmo 18.09 Fellesmøte på Brårsenteret kl. 19.00 Ramnes Misjonsforening Har sine møter 1. tirsdag i hver måned. Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagen før.

15

Re menighetsblad nr.5/11.  

Kirkevalget i Re Informasjon S n u side 2-3 side 4-7 d e t b la side 7 Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Nr. 5 September 201...