Page 1

vår menighet MENIGHETSBLAD FOR SPJELKAVIK MENIGHET

NR. 3 - 2009 - 30. ÅRG.

“Treffe du no – så fårkje du ukelønn”

Han vart nokså våt, Stifinnerleder Espen Barstad i Blindheim KFUK-M då han stod blink til svampkastinga på kyrkjebakken etter gudstenesta 23. august. Speidarane organiserte mange ulike aktivitetar i solskinet. Les meir side 7

Soknerådsvalet – side 8


Ungdom i kyrkja Kandidatane til årets soknerådsval peikar i denne utgåva av Vår Menighet på kva dei synes er viktige satsingsområder for Spjelkavik kyrkjelyd i åra som kjem. Fleire av kandidatane peikar på arbeidet for barn og ungdom. Innslaget av barnefamiliar er slett ikkje så verst på gudstenester i Spjelkavik. Den som trur på myten om at det berre er godt vaksne eller eldre som går til gudsteneste skulle ha vore til gudsteneste 23. august, då det aula av barn både i og rundt kyrkja. Det har vore ei stor velsigning for kyrkjelyden å ha så godt mannskap på trusopplæringssida. For barnefamiliane er nok søndagsskuletilbodet som går parallellt med gudstenestene heilt avgjernade for at heile familien skal kunne ta del i gudstenestefellesskapen. Det er verkeleg eit poeng at gudstenesta skal kjennast meiningsfull for folk i ulike aldrar og livsfaser. Likevel meiner eg vi må akseptere at ulike gudstenester har apell til ulike aldersgrupper. Sjølv om vi gjerne vil at gudstenesta på søndag føremiddag samlar alle aldrar, så må vi sjå i augene at dersom ungdommane skal få ein heim i kyrkja, treng dei også eit gudstenestetilbod som på ein særskilt måte er deira. Derfor er det spennande og positivt at kyrkjelydane i Ålesund no vil samarbeide om å lage ungdomsgudstenester som tek sikte på å samle ungdom frå heile byen.

Ungdom treng forkynning dei kan forstå – og som tek opp tema som dei er opptekne av. Dei treng å få bruke musikk og salmar som dei kjenner seg heime i, og dei treng å få vere med å gi ungdomsgudsteneste form og farge. Men framfor alt treng ungdom vaksne å spele på lag med. Vaksne som kan gi råd og vegleiing. Vaksne som har evnen til å lytte, til å oppmuntre – og til å sette grenser. Den aller største ressursen vi har i Spjelkavik kyrkjelyd er tilsette og frivillige som brukar tid og krefter på å underbygge og utvikle den kristne trua hos borna og ungdommane våre. Ikkje all verdens fancy tiltak kan erstatte menneskeleg varme og engasjement. I ein kyrkjelyd ikkje så langt unna vart ungdommane spurt kva dei sette mest pris på av ungdomsaktivitetane. Det korte svaret som gjekk igjen var : ”Borgny”. Alle som las svara skjøna kva som låg i det. Borgny er 70, men har framleis evnen til å lytte og sjå. ”Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn” heiter det i Afrika. Det trengs ein heil kyrkjelyd for at barnetrua skal modnast til ei tillitsfull vaksentru.

vår menighet Menighetsblad for Spjelkavik menighet Postboks 7561, Moa, 6022 Ålesund. www.kirken-aalesund.no/spjelkavik og www.tru.no Bankgiro: 3900.33.07577 Redaktør: Tore Johan Øvstebø. Redaksjon: Kari Vatne, Johan Behrentz, Dag T. Henriksen Produksjon: Spirdesign | Trykk: NordvestTrykk Kyrkjelydskontoret Spjelkavik kyrkje, postboks 7561, 6022 Ålesund Tlf: 70 16 53 70 Fax: 70 16 53 79 E-post: spjelkavik@kirken-aalesund.no Kontortid:mandag-fredag kl.09.00-15.00 Soknerådsleiar: Liv Sverkmo. Tlf: 40 47 25 64 Dagleg leiar: Dag Tostrup Henriksen. Tlf: 70 16 53 71 epost: dag.tostrup.henriksen@kirkenaalesund.no Sokneprest: Olav Gading. Tlf: 70 16 53 72 Mob: 918 46 026 e-post: olav.gading@kirken-aalesund.no Kapellan: Ingebrigt Huse Austnes. Tlf: 70 16 53 83 Mob: 926 04 762 e-post: ingebrigt.austnes@kirken-aalesund.no Kapellan: Knut Bjune. Tlf: 70 16 53 82 Mob 476 24 061 e-post: knut.bjune@kirken-aalesund.no Kontorsekretær: Tove Hagerup. Tlf: 70 16 53 70 e-post: tove.hagerup@kirken-aalesund.no Organist: Ola Eide. Tlf: 70 16 53 75 e-post: ola.eide@kirken-aalesund.no Kateket: Jon Ivar Tønnesen Tlf: 70 16 53 73 e.post: jon.ivar.tonnesen@kirken-aalesund.no Soknediakon: Aud Romslo Schistad Tlf: 70 16 53 74 e-post: aud.schistad@kirken-aalesund.no Prosjektmedarbeidar - Trusopplæring: Odd Arne Skogen. Tlf: 70 16 53 85 e-post:odd.arne.skogen@kirken-aalesund.no

Tore Johan Øvstebø redaktør

Andakt

Giske om medlemsrot:

- Ikkje kyrkja si skuld Kyrkjestatsråd Trond Giske har forståing for at mange kan bli sinte dersom dei mottar valkort til kyrkjevalet, og ikkje er medlemer av kyrkja. Men han oppfordrar dei sinte til ikkje å vende vreiden mot Den norske kyrkja. - Vreiden bør rettast mot tidlegare kyrkjestatsrådar og tidlegare regjeringar av ulike politiske farger, sa Giske i samband med at kyrkjevalkampanjen offisielt vart sett i gang måndag. Giske sa at tidlegare regjeringar må ta ansvaret for den måten medlemsregisteret til Den norske kyrkja vart oppretta på. Kyrkjerådsleiar Nils-Tore Andersen var svært glad for Giske si ”frikjenning” av Den norske kyrkja, og samstundes glad for at ein no har fått økonomiske midlar til å få rydda opp i medlemsregisteret. (KPK)

PINSEUNDER HEILE ÅRET

Meir Blå Kors-ferie

Midlar frå TV-aksjonen i fjor haust gjorde at Blå Kors i år kunne tilby endå fleire feriearrangement for familiar som har rusproblem nært inn på livet. På dei i alt ti feriearrangementa som fann stad ulike stader i landet, vart det lagt til rette for at forelder og barn kunne ha fine opplevingar saman. (KPK)

Ny prest er tilsett i Spjelkavik Bjarte Hove er tilsett i den nyoppretta kapellanstillinga i Spjelkavik kyrkjelyd. Vi må likevel vente litt før han kjem, for han er kalla inn til militærteneste og har dermed permisjon til august 2010. Difor vil vikarprest Knut Larsgård framleis vikariere i denne stillinga. Bjarte Hove kjem frå Frekhaug utanfor Bergen. Han studerte teologi ved Norsk Lærerakademi i Bergen og tok praktisk teologisk eksamen ved Misjonshøgskulen i Stavanger. Han var ferdig med utdanninga i vår. Bjarte er no feltprest ved Skjold leir i Indre Troms. Han skal ordinast i Meland kyrkje 27. september. Mange vil hugse at Bjarte var i praksis her i Spjelkavik i vår. (OG)

Stillingane som sokneprest i Borgund og på Ellingsøy er ledige

Kari Vatne. Tlf: 70 16 53 86 epost: kari.vatne@kirken-aalesund.no

I Borgund har sokneprest Annstein Lothe sagt opp stillinga si for å ta til i ei stilling i Sjømannsmisjonen. Også på Ellingsøy er prestestillinga ledig. Det er fem søkarar til kvar av stillingane. (OG)

Kyrkjetenar: Solrun Teigen Berstad. Tlf. 70 16 53 78 e-post: solrun.teigen.berstad@ kirken-aalesund.no

Lørdagskaféen

Melding om tenestegjerande prest tlf: 70 16 53 18

I vår vart det tatt eit initiativ til ein uformell og open treffestad i kyrkja på laurdagar. Utgangspunktet var at mange asylsøkjarar no bur i vårt nærområde og ynskjer ein stad å møtast saman med nordmenn. Dette er ein flott måte å bli kjend med nye menneske på over ein kopp kaffi og nystekte vaflar, både for nordmenn og asylsøkjarar. Leiker er tilgjengeleg for dei minste, bordtennis og liknande aktivitetar for alle. Lørdagskaféen er open for alle uavhengig av tru og nasjonalitet. Tiltaket er eit samarbeid mellom Ålesund Røde Kors, Hero Asylmottak, NMS og Spjelkavik kyrkje. Laurdagar kl. 13 -15 i u.etg i kyrkja frå september.

2

(OG)

Pinsehøgtid lærte oss at sann kristendom er så mykje meir enn ei lære. Sann kristendom er så mykje meir enn teori. Sann kristendom er liv, erfaring av varme, glede, mot, styrke. Ein opplevelse av ei kraft som lyfter oss opp og ut frå oss sjølve, slik plantane i den mørke jorda får nytt liv om våren. Naturens plantar og vekstar er så heldige at dei ikkje kan velje. Dei blir uten vidare med på det som hender. Dei kan liksom ikkje reservere seg mot vårens vekstkraft. Men vi menneske har fått dette store privilegium å kunne velje sjølve. Vi kan velje bort kjærleiken og tilgjevinga og krafta. Vi kan velje mørkret og nær sagt døden ”nede i molda” i staden for lyset. Det er den mørke og dramatiske sanninga om oss menneske – at vi elskar mørkret meir enn lyset. Ufatteleg. Men den som seier nei til Gud, seier nei til det som er godt, slik ser evangelisten Johannes det. For Gud er jo godheita sjøl. Den som seier nei til Gud, seier nei til kjærleiken, for Gud er kjærleik. Den som seier nei til Gud, seier nei til livet. For Gud er livet. Derfor kan Johannes seie: Den som ikkje trur, er alt dømd. Altså: den som ikkje trur har dømt seg sjøl. Ikkje fordi han eller ho er eit dårleg menneske, men fordi ein er menneske som ikkje fattar kva som står på spel og ikkje har oppdaga den store og avgjerande gåva som Jesus er. At det er han som er lyset! Han er livet. Han er kjærleiken. Og det å seie nei til han, er å lukke seg inne i sitt fattige eg, og stengje seg sjøl ute frå sjølve livet. Mennesket er altså ikkje sjølhjelpt med innsikt. Mennesket er ikkje sjølhjelpt med liv. Mennesket er ikkje sjølhjelpt med kjærleik. Vi må motta alt dette utanfrå. Korleis kan det skje? Ved å søkje utover seg sjøl, til lyset og varmen. I dåpens bad fekk vi det nye livet, men vi ligg der ”i egget”. Bøn, gudsteneste, å ta imot Guds Ord – dette er slag mot skalet. Og det må til. Blir vi liggande der inne, i fosterstilling, så døyr vi. For vi er som fugleungen nettopp avhengig av det livet som blir gitt oss utanfrå. Du er ikkje din eigen lykkes smed. Men der finst eit alternativ som er nærare deg enn du trur: Guds gode heilage Ande. Eit rungande nei til det moderne bedrag, at lukka er å eige og bruke og nyte. Eit rungande ja til Gud. Til Guds pust, til trua og bøna og lovprisinga, som er eit ja til kjærleiken, til gleda, krafta og motet. ” og finner du ham da finner du alt, hva hjertet kan evig begjære, da reiser seg atter hvert håp som falt, og blekner så aldri mere.”

- Ingebrigt Huse Austnes, Kapellan i Spjelkavik

3


tru.no

å ormen. ematisk 18 år. namnet ruppa

I 2004 vart Spjelkavik kyrkjelyd plukka ut til å vere forsøkskyrkjelyd for trusopplæringsreformen. Framleis får vi midlar til å vidareutvikle ei systematisk trusopplæring for alle døypte i alderen 0 - 18 år. Dette arbeidet vart kalla ”tru.no” som er blitt namnet på kyrkjelyden sitt samla arbeid for aldersgruppa 0 - 18 år. Meir informasjon finn de på: • www.kirken.no • www.tru.no eller • www.kirken-aalesund.no/spjelkavik.

på kyrkjelyden sitt samla arbeid for aldersgruppa 0 - 18 år. Meir informasjon finn de på: • www.kirken.no • www.tru.no eller • www.kirken-aalesund.no/spjelkavik.

Har du spørsmål, kan du anten gå inn på heimesidene våre og finne mail adressene, eller ringe kyrkjekontoret på tlf 70 15 86 60 som har ope man-fredag fra kl 9 – 15. Revidert august 2008.

Til kvart av tiltaka vert det sendt ut invitasjon med ein påmeldingsfrist. Har du spørsmål, kan du anten gå inn på heimesidene våre og finne mail adressene, eller ringe

Blindheimsspeidere nr. 25 i NM

kyrkjekontoret på tlf 70 15 86 60 som har ope man-fredag fra kl 9 – 15. Revidert august 2008.

Til kvart av tiltaka vert det sendt ut invitasjon med ein påmeldingsfrist. Har du spørsmål, kan du anten gå inn på heime-

Hausten 2009

sidene våre og finne mail adressene, eller ringe kyrkjekontoret på tlf 70 15 86 60 som har ope

DEN NORSKE K YRKJA

man-fredag fra kl 9 – 15.

Fiske og skattejakt for 3. klassingar: 8. – 10. - 12. sept. Hausttakkefest søndag 13. sept.

Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege Spjelkavik kyrkjelyd fellesrådet

Revidert august 2008.

on

eime-

inge

ope

Aktivitetsklubben frå 7. klasse og oppover: 11.9 – 16.10 – 13.11 – 4.12

Postboks 7561, Spjelkavik, 6022 Ålesund Tel: 70 15 86 60 | Fax: 70 15 86 61 | spjelkavik@kirken-aalesund.no

Ingvild Steffensen

DEN NORSKE K YRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege Spjelkavik kyrkjelyd fellesrådet

Tr u s o p p l æ r i n g

fikk makrell!!

Postboks 7561, Spjelkavik, 6022 Ålesund Tel: 70 15 86 60 | Fax: 70 15 86 61 | spjelkavik@kirken-aalesund.no

Tr u s o p p l æ r i n g

2. klasseklubben med tema Skattejakt: Fire kveldar: 19. og 30.9 DEN NORSKE YRKJA 13. Kog 26.10

Ugle-patruljen fra Blindheim kom på 24 plass da de deltok i NM i speiding som foregikk i Bergen i juni. Det deltok 118 patruljer fra hele landet, og Ugle ble den beste Sunnmørspatruljen. Patruljen Falk og Hjort deltok også. Speiderne konkurrerte i mange disipliner: orientering, førstehjelp, kreativitet, matlaging, pioner og samarbeid. NM-leiren var en flott opplevelse som frister til gjentagelse om 2 år. (KV)

Ugle i aksjon med hemmelig oppgave nr. 1: Å lage et dam-spill

Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege Spjelkavik kyrkjelyd fellesrådet

Ungdomsgudstenester, felles i byen: 20.9. Spjelkavik med aktiviteter og kveldsmat etterpå 18.10. Borgund 15.11. Skarbøvik 20.12. Volsdalen

Postboks 7561, Spjelkavik, 6022 Ålesund Tel: 70 15 86 60 | Fax: 70 15 86 61 | spjelkavik@kirken-aalesund.no

A

et

nd n-aalesund.no

Islandstur for rover-speiderne

Tr u s o p p l æ r i n g

10 rovere fra Blindheim KFUK-M-speidere deltok på leiren Roverway på Island i juli. De 3000 speidere i alderen 16-23 år som deltok kom fra hele Europa. Noen av speiderne hilste til og med på den islandske presidenten. Leiren var delt i 2. De første dagene var deltagerne delt inn i stammer på ca. 50 som var på en tema-reise. Blindheimsspeiderne hadde valgt vikinger som tema og fikk oppleve vikingeliv på nært hold. Andre del av leiren var felles med bl.a. karnevalsdag der speiderne presenterte landet sitt med leiker og mat. Leiren var en stor opplevelse. (KV)

Tr u s o p p l æ r i n g

Turgruppe for ungdom: 19.9. Klatring Magerholm 11.10. Fjelltur Lauparen 8.11. Ungdomstur Godøya 20.12. Bildekveld etter ungdomsgudstenesta, Volsdalen Undretur for 4-åringar: 14.11 og 21.11 Utdeling av 4-årsbok: 15. 11 – Spjelkavik kyrkje 22.11 – Blindheim bedehus

Tr u s o p p l æ r i n g

Lys Våken – overnatting for 6. klassingar i kyrkja 28-29.11 Småbarnssang for 1-åringer blir også arrangert i haust, men dato er ikkje fastsett.

4

Undretur høsten 06

Spjelkavik menighet inviterer alle på 3. trinn til skattejakt og fisketur på Stafsetneset i september. Dette er en del av satsingen på trosopplæring i Spjelkavik, og det er femte år tiltaket arrangeres. Vi skal på sjøen for å trekke torskeruser og pilke. Vi skal lete etter sportegn som kan vise oss veien til skatten på Stafsetneset. Deltagerne kan velge den dagen som passer best – enten 8. – 10. eller 12. sept. Søndag 13. september er det høsttakkefest i Spjelkavik

kirke. Vanligvis er dette ”bondens takkefest” med frukt og grønsaker. Men i år er det ”fiskerens takkefest”, der det serveres fiskesuppe og fiskeburgere. Dette blir et flott opplegg med liv og røre! Invitasjon er sendt ut i posten til hver enkelt. For mer informasjon og avtaler, ta kontakt med: Odd Arne Skogen, tlf 70 16 53 85 odd.arne.skogen@kirken-aalesund.no

Rovere fra Blindheim fikk med seg opplevelser for livet på Island i sommer.

Ungdomsgudstenester i høst Satsingen på ungdomsgudstenester fortsetter, målet er nå å få til gudstenester for ungdom felles for hele Ålesund der ungdommene selv i større grad enn før er de som planlegger og gjennomfører. En gruppe ungdommer ledet av organisten i Volsdalen og ungdomspresten i Borgund jobber nå fram mot 20. september med den første ungdomsgudstenesten i høst. Kari Vatne og Odd Arne Skogen som

jobber med trosopplæring i Spjelkavik er også med i arbeidet. Tanken er å få til en gruppe som jobber fram gudstenestene, og at gudstenestene skal gå på omgang i kirkene i byen. I høst er det planlagt 4 ungdomsgudstenester. Tema for den første er: Appelsin-kristen; er du tøff nok til å vise hvem du hører til? Det blir mye sang og musikk, et ungdommelig uttrykk – og kveldsmat etterpå selvsagt!

Sunniva Sveino Strand fra Blindheim KFUK-M på ”Roverway”.

5


Kulturdagar med verdsartist og teaterpremiere

Full fres på kyrkjebakken Etter gudstenesta 23. august myldra det av barn, ungdom og vaksne rundt kyrkja i Spjelkavik. Kvart år vert haustsemesteret innleia med familiegudsteneste, sal av grillmiddag og mange spennande aktivitetar for barna på kyrkjebakken.

“Den verdskjende trompetvirtuosen Tine Thing Helset toppar programmet under kulturdagane.”

Det var Speidargruppene i kyrkjelyden som organiserte uteaktivitetane – og det var stor trafikk i ”banken” der ein fekk kjøpe aktivitetsbillettar. For dei minste borna var nok den oppblåste hoppemadrassa aller mest populær, medan klatring i tårnet eller bruskasse/ stabling fenga dei litt større barna.

Jens Oskar Vinje og Helge Moldskred sat i ”banken” og solgte aktivitetsbillettar for fem kroner stykket. Overskotet gjekk til speidarane sitt solidaritetsprosjekt.

Permisjon for diakonen

ENgaSJER dIN MENIghEt!

Den verdskjende trompetaren Tine Thing Helset toppar programmet under årets kulturdagar i Spjelkavik kyrkje. Berre 22 år gammal reiser ho verda rundt med trompeten sin og spelar med dei mest prestisjefylte symfoniorkester ein kan tenke seg. Sist ho var i Ålesund, som solist med symfoniorkesteret, trollbatt ho publikum med virtuost og silkemjukt spel på det krevjande instrumentet. Ikkje rart heile verda står open for henne – og søndag 8. november avsluttar ho altså årets kulturdagar i kyrkja.

Eit anna spennande innslag under kulturdagane, er ei teaterpremiere. Kulturutvalet i kyrkja har tinga eit teaterstykke for å formidle Håkon Bleken sin biletkunst til born, og med dette som utgangspunkt har Marit Kaldhol skrive ”Forteljinga om F”. Håvard Sveås har skrive musikk til stykket og Inger Bakke skal vere skodespelar. Det er 5.klassingane ved skulane i menigheten som blir inviterte til førestillinga, og meininga er at nye elevkull skal bli presenterte for både kunsten og bibelhistoria gjennom dette prosjektet i åra framover.

Elles byr kulturdagane i år på jubileum for Haydn, Händel og Mendelssohn, orgelkonsert, familiekonsert for dei minste, ”Roadservice” for dei unge og ”Jazz og Koral” for dei som trivst best med jazzen. Dessutan blir det temakveld med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Indremisjonsdama frå Ryfylke var sentral då ekteskapslova vart endra, og temaet hennar er derfor ”Kva står fast, og kva endrar seg?”. Ho blir akkompagnert av vokalgruppa ”Halv 8”. (KH)

Kulturdagane går frå fredag 30. oktober til søndag 8. november. 6

: VERV : Få : gI

Aud Romslo Schistad skal har studiepermisjon fra 15. sept. – 1.des. I denne tiden blir det Janne Bjune som leder kyrkjeklubben, Randi Remøy leder 12-treffene og andre oppgaver fordeles mellom stab og frivillige.

Vi ønsker Aud god permisjon!

10 nye faste givere til menighetens misjonsprosjekt (NMS-avtale) 1 tur med Ravinala Reiser per 10 nye givere framtid og håp

Les mer på www.nms.no/menighet eller kontakt dEt NORSkE MISJONSSELSkap på 51 51 61 00

Menighetenes

: MISJONSREISER 7


Nils Beite

Val til Sokneråd og Storting For første gong i Spjelkavik skjer soknerådsvalet samtidig med eit stortingsval, mandag 14. September. Vallokala for soknerådsvalet ligg i same bygg og like ved vallokala som gjeld for stortingsvalet. Dei vil vere godt skilta. Medlemmer av
 kyrkja som fyllet 15 år i 2009, kan røyste.

 Du røyster i den valkrinsen du høyrer til: Spjelkavik kyrkje,
 Blindheim skule, Emblem Bedehus, Flisnes skule- og grendahus, Lerstad
 Skule- og grendahus og Åse skule.

 Det er også mulig å førehandsstemme fram til fredag 11. september ved kyrkjelydskontoret i Spjelkavik i kontortida, frå 09.00 – 15.00 På vallista er det ført opp 9 navn. Berre fire av desse kan få plass i det nye soknerådet, sidan fire av medlemmane i det gamle rådet enno har to år igjen av valperioden sin. I tillegg til fire medlemmer skal det veljast 5 varamedlemmer til soknerådet. Vallista er sett opp i prioritert rekkefølgje av valkomiteen, og du som skal stemme har høve til både å stryke navn, flytte navn høgare opp eller lengre ned på lista – eller endå til føre opp nye navn, dersom du meiner der er nokon som absolutt burde kome med i soknerådet som ikkje står på lista. Dei fire medlemmene av soknerådet som framleis vert sittande i to år til er: Liv Sverkmo, Birgitte Ulstein Kvangarsnes, Vigdis Sæter og Elisabeth Bondevik.

8

Vi har spurt kandidatane til soknerådsvalet i Spjelkavik om kva kyrkjelyden bør ha særlig fokus på i åra som kjem. Arvid Brevik

Pensjonert bedriftsleder, Emblem I lys av at Spjelkavik menighet nå er uhåndterlig stor,vil det være svært viktig å få tatt de grep som må gjøres for å dele menigheten opp til to håndterbare enheter, og på den måten også bringe inn et større personlig engasjement fra den enkelte.

pensjonert prest, Spjelkavik

 Å halde fram Guds ord til frelse vil vere den viktigaste oppgåva for
kyrkja i tida som kjem. I dag er det mange omsyn å ta, men kyrkja kan
 ikkje svikte den viktigaste oppgåva, å forkynne Guds ord rett.
 Samstundes må vi halde fram med å ta vennleg imot alle som kjem til
kyrkje, slik kyrkjevertane gjer det. Eg har sett pris på fellesskapen
 i Spjelkavik.

Avtroppande stortingsrepresentant.
Flisnes.
 Konfirmantarbeid og arbeid mellom dei unge er svært viktig. Vi må
 hjelpe dei unge til å finne seg ein plass i eit kristent fellesskap,
 ein plass der dei høyrer til. Eg vil gjerne vere med på å vidareføre
 prosjektet med dåpsopplæringa. Spjelkavik er eit stort sokn, og eg vil
 arbeide for å få ny kyrkje på Hatlehol.
Eldar Valkvæ


Sosionom, 
Flisnes 

- Eg ønsker at Spjelkavik kyrkjelyd skal vere eit fellesskap som tek
 vare på flest mogleg. Sjølv har eg fått vere med i lovsongsteamet under
 gudstenestene på Flisnes, og eg opplever at det er låg terskel inn til
 dette fellesskapet. Eg ønskjer å halda fram med den tenesta eg har
 der.Solveig Kvamme, 46 år

Fylkessekretær/dagleg leiar i Norges Blindeforbund Møre og Romsdal Ramsvika Satsingsområder: • Ei trusopplæring til barn og unge som gjev dei hjelp til å vekse i trua og til å finne ein trygg kristen identitet. • At mangfaldet i gudstenestelivet vert vidare utvikla slik at fleire kan kjenne gudstenesta som si og at gudstenesterommet er tilgjenge leg for alle uansett funksjonsevne. • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidarar og at det med kvar oppgåve fylgjer opplæring, støtte og fellesskap. • At kyrkjelyden sitt engasjement for misjon og internasjonal diakoni vert fornya og styrkt.

Feriebildet

Lidvard Måseide

Avdelingsleder, Kystverket, Spjelkavik En inkluderende menighet med lav terskel, der alle får oppleve at de hører til og finner noe de trenger i hverdagen - i livets forskjellige faser.

Berit Nerheim Andersen; 54 år May Helen Molvær Grimstad,


Litt diverse:

Spesialsjukepleier i Psykisk Helseteam, Ålesund kommune. Bur i Ramsvika Satsingsområder: • Ny kyrkje på Hatlehol og deling av soknet. • Diakoni: • Ta vare på alle dei frivillige • Utvikle gode rutiner med tanke på oppfølging og rekrutering av nye frivillige • La nye få oppleve rikdommen og gleda i å få vere med som frivillig. • Kyrkja som møteplass: • At kyrkja får vere ein god møteplass for menneske i ulike livsfaser – i gode og vonde dagar - og at barn og unge finn seg til rette og opplever kyrkja som ein god plass å vere. Maritha Emblem Flydal

Førskolelærer, Emblem Når det gjelder hva som er viktig for Spjelkavik menighet for tiden så mener jeg det er å jobbe aktivt for en deling av soknet. Slik soknet er i dag tror jeg mange opplever at det er vanskelig å føle tilhørighet i et så stort sokn. Uholdbar arbeidsbyrde for prester og andre ansatte rekner jeg også med er en del av dette. Ellers er det viktig å ha aktiviteter med opplegg der en når ut til barn og barnefamilier.

Pauline Aksnes Lunde, 53 år

Jobbar som barnehageassistent og som barneog ungdomsarbeidar i Borgund kyrkjelyd. Bur på Lerstad Eg meiner det må satsast endå meir på barn og ungdom. Det er ei kjempeutfordring å engasjere ungdommane og finne ei arbeidsform som fenger dei. Elles synes eg det er viktig å inkludere innvandrarar i kyrkjelyden sitt arbeid. Laurdagskafeen er eit veldig bra tiltak.

På tur gjennom Sverige stoppa vi opp i Värmland. I Sunne ved innsjøen Fryken legg ein lett merke til den vakre kvitmåla kyrkja som ligg på eit høgdedrag like utanfor sentrum i småbyen. Den blir omtalt som ”Frykendalens domkyrkje”, då den vart bygd uvanleg stor som soknekyrkje i 1888. Opprinneleg er kyrkja frå 1200 tallet, men har brunne ned ei rekke gongar. Interiørmesssig ber den preg av nygotisk arkitektur, som gir eit lyst og ope rom. Kyrkja har mange fine skattar å vise fram og er vel verdt eit besøk, m.a. krypten som ligg under høgalteret. Kyrkjegarden som ligg rett ved kyrkja, er av dei vakraste i Sverige, og kan godt måle seg med ein annan av Europas vakraste parkar, Rottneros, som også ligg i Sunne.

- Kjell Stige

Sorgstøttegupper for born og unge Når born og unge misser nokon som står dei nær, trengs støtte og hjelp på ulike måtar. Å snakke med andre som har opplevd noko av det same opplever mange som god hjelp. I ti år har det vore gitt tilbod om sorggrupper ved Ålesund sjukehus, lagt til rette av sjukehuspresten og ei gruppe fagfolk som har innsikt i arbeid med dei som har opplevd å misse foreldre eller søsken. Sorgstøttegrupper er ein stad der born og unge kan, i tillegg til å treffe andre i liknande situasjon, få kunnskap om sorg og arbeide med eigne minner, og få hjelp til å å mestre kvardagen gjennom samtale og praktiske aktivitetar tilrettelagt for aldersgruppa. Sorggruppene er aldersinndelte, og kvar samling har eige tema, som til dømes: Det som skjedde, oss som familie, korleis ta vare på meg sjølv, rolle-endringar i familien. Det er eigne grupper som foredre kan delta i. Gruppene er på ettermiddagstid, 16.0017.30, til saman 10 samlingar. Dei som ønskjer å delta i sorggrupper, eller vil ha meir informasjon, kan kontakte diakon Aud Romslo Schistad i Spjelkavik kyrkje, 70165370, eller sjukehuspresten ved Ålesund sykehus, 70 10 53 03/70 10 53 23.

9


Heime i Ervika Hallfrid Ervik (73) har vore i Ervika kvar sommar i heile sitt liv. Ervika er ei lita bygd mot storhavet, ytterst på Stadtlandet. Ei brei sandstrand avgrensa av klippene i nord og sør, tek imot dønningane frå havet. Bakanfor søker husa ly i små klynger i det grøne kulturlandskapet. Her vaks Hallfrid opp – og menneska og naturen her har forma henne for alltid.

Difor vender ho tilbake. Ho bur no på Myrland dit ho kom flyttande saman med ektemannen Svein Ervik og barna i 1966. Svein Ervik døde etter ei tids sjukdom i 2005. Heldigvis har Hallfrid mykje familie rundt seg. Ho er til og med blitt oldemor. Det er nokså tilfeldig at vi treff henne i St. Swithun kyrkja i Ervika ein søndag på seinsommaren. Vi merkar med ein gong at ho er i heimbygda, og ho fortel meir enn gjerne om bygda, om kyrkja og om kvifor ho alltid vender tilbake til heimstaden sin. For oss som fekk møte Hallfrid denne sommardagen lever forteljingane vidare.

onkelen og tanta, og Hallfrid og mora flytta heim til besteforeldra. Mor til Hallfrid gifte seg opp igjen med ein enkemann med to små barn og alle skulle bu saman i tronge kår. Då fekk Hallfrid store vanskar med å sove. Mor hennar skjøna at dottera hadde det vanskelig, og dei fann ut at det beste for Hallfrid var å flytte tilbake til besteforeldra. – Kor tøft det var for mamma å gi frå seg den daglige omsorga for meg, forstod eg ikkje før eg sjølv fekk barn. Men slik måtte det bli. Det var den beste løysinga for meg, og eg har alltid vore takknemlig for at mamma sette mine behov først, seier Hallfrid.

Gravstaden

Ekteskap

Ho viser oss gravstaden med utsyn over havet. – Her kom eg ofte i åra etter at far min døde. Eg sette meg der borte ved gravsteinen – det var ikkje kantstein der då, men berre mjuk bakke. Eg var vel mellom 8 og ti år der eg sat og gret – og snakka med Gud. Det var god terapi. Det var akkurat som det fantes ein usynlig stige der ved grava, som gjekk opp til himmelen, til han pappa. Sjølv om eg var berre 4 år då han døde, sakna eg han veldig opp gjennom barneåra. Heldigvis var mamma flink til å snakke om han, og til å fortelje meg mykje om alt han hadde sagt og gjort. Ho forstod at det var svært viktig for meg, seier Hallfrid. Å miste familieforsørgjaren var svært dramatisk i 1940, før enkepensjon og barnetrygd var oppfunne. Bror til Hallfrid vart buande i huset saman med farfaren,

10

Som 15 åring var Hallfrid tenestejente på Abelgarden i Ervika og melka 10 kyr for hand kvar dag. Med hylkje (ein bæresele med melkespann) på ryggen, sykla ho melka frå vårfjøsen og rundt vika til hovudhuset. 21 år stod ho brud og flytta inn på loftet saman med ektemannen Svein Ervik i barndomsheimen hans. - Det var trongt, og svært enkelt, men slik fylte folk opp husa sine. Det var ikkje skamlaust å leige seg inn andre stader, så lenge der var plass på loftet, fortel Hallfrid. Det skulle gå 9 år før Svein og Hallfrid og tre barn flytta til Ålesund. For å bygge seg hus og for å gjere heimreisa kortare for Svein kvar gong han kom heim frå fiske og fangst.

Engel

Vi ruslar vidare bortover gravstaden. Himmelen er høg og bylgjene som slår

høyrest svakt i bakgrunnen. Hallfrid stoppar opp ved ei barnegrav. Der står det: ”Liv Magnhild f. 09.09.59 d. 14.09.59 En liten engel til oss kom, smilte blidt og vendte om”. - Her ligg vårt andre barn, seier Hallfrid. Det gjer framleis vondt å kjenne på sorga vi gjekk igjennom då ho døde på Haukeland. Hit må eg sjølvsagt kvar gong eg er her. Denne hausten hadde ho vore 50 år. Ofte har eg tenkt på at sjølv om ingen kan erstatte nokon andre, så var det ei stor trøyst for oss å ha storesystera der. ”Du må ke gråte mamma - søste e oppe me Jesus!”, brukte ho å sei til oss.

Bøn

På gravstaden finst også gravene til mor hennar, til besteforeldre på begge sider – til onklar og tanter, til søskenbarn og andre slektningar. – Her har eg djupe røter, seier ho. Så fortel ho om farfaren sin som hadde ei tillitsfull gudstru, trass i at han opplevde så mange store tap. – Den trua har eg arva, smiler Hallfrid. Den held meg oppe. Kvar kveld, når eg skal gå til ro for natta, ber eg den same bøna: ”Kjære Jesus, ver ved sida mi – og gi meg den trygg-leiken som berre du kan gi.” Den bøna støttar eg meg til, seier Hallfrid Ervik. (TJØ)

“og gi meg den tryggleiken som berre du kan gi” 11


Vil ha flere hjelpende hender til Møre

 Korsveiprest Jeg vil gjerne sette fokus på behovet for flere diakoner i Møre bispedømme, sier Knut Grønvik Astrid Tønnesen (26). Hun er Spjelkaviks eneste
 kandidat til bispedømmerådet, som velges samtidig med menighetsrådet
 14. september.

 Astrid er tobarns mor, til Spjelkavik og arbeider deltid som sjukepleier. Derfor er
 hun blant mange andre oppgaver 2. oktober svært opptatt av diakoni.Nytt kirkegolv på plass I løpet av noen hektiske sommeruker er det blitt lagt helt nytt gulv i kirkerommet i Spjelkavik etter at de gamle flisene begynte å sprekke. For å hindre skader og støv på orgel og glasmalerier har deler av kirka vært hermetisk lukket.

Tenke helhetlig

 - Vi mennesker er ikke bare kropp. Vi er også sjel. Derfor må vi tenke
 helhetlig når vi skal arbeide med mennesker, sier Astrid.

 Diakoni er nestekjærlighet i praksis, slik Jesus viste den mot
mennesker i nød. I studietida i Bergen var Astrid med å dele ut ved og
mat til trengende. Men hun mener det ikke stopper der.
 - Diakoni er også å ”se” andre mennesker for det de er, sier Astrid.


Kjellergudstjeneste

Misjon Hennes interesse for misjon kom blant annet etter et studieopphold i
Equador. Misjon har også mye av nestekjærlighet i seg.Barn og unge Som tobarnsmor og tidligere ungdomsarbeider er Spjelkaviks kandidat
til bispedømmerådet opptatt av de unge i kirken. Hun synes det er fint
at det blir opprettet aktivitetsklubber for barn og unge i Spjelkavik
menighet.

 - Vi må være oppsøkende i forhold til de unge. Vi må gi dem arenaer
med et kristent innhold. Det samme gjelder trosopplæringen for de små
barna, sier Astrid Tønnesen.


 (JB)

Knut Grønvik

foto: Ragnhild Aadland Høen

Fredag 2. oktober vert det temakveld i Spjelkavik kyrkje med Knut Grønvik. Han er ein kjend oversetter, forfatter og prest i Stiftelsen Korsvei, og bosatt i Lommedalen i Bærum. Han har i en årrekke skrevet tekster til forberedelse av søndagens tekst i avisa Vårt Land. Han er også andaktsholder i NRK. I tillegg til engasjement i Korsveibevegelsen og i Lommedalen menighet er Grønvik aktiv i den økumeniske retreatbevegelsen. Temaet for kvelden har Knut Grønvik formulert slik:

”BIBELENS KLARE SPØRSMÅL

Astrid Tønnesen er kandidat til bispedømmerådet.


12

Hvor er du? Hva vil du? Hvor kommer du fra og hvor skal du hen? Bibelen gir mange svar, men er også full av enkle, sterke spørsmål. Og mens svar kan ha en tendens til å gjøre oss sikre og satte, kan spørsmålene holde nysgjerrigheten oppe, lengselen levende og disippelen i bevegelse. Bibelens klare spørsmål viser vei!” (T.Måseide)

Etter at flisarbeidet begynte i slutten av juni har alle gudstjenester, begravelser og kirkelige handlinger i Spjelkavik kirke foregått i menighetssalen i underetasjen. Det ble laget en enkel, men vakker altertavle av tekstil, et trekors og Ingunn Dahlins keramikkengler. Alterbordet er lånt fra Emblem bedehus, og et enkelt piano har akkompagnert salmesangen. Nattverdutdelingen har foregått ved at gjestene dypper brødet i vinen i felleskalken – i stedet for at alle får egne nattverdbeger. Så kirkeåret har rullet med sine tekster, salmer og bønner som vanlig i Spjelkavik kirke. Nå skal det bli godt å få komme opp igjen til glasmaleriene, akustikken og orgelbruset, selv om mange synes det har vært en fin opplevelse å feire gudstjenester i kirkekjelleren også.

Her er kirkerommet i Spjelkavik med nye fliser noen dager før det ble tatt i bruk på nytt søndag 23. august. Plastduken som dannet nytt tak under arbeidet er tatt ut – og det gjenstår bare vask før stolene kan settes inn igjen. Bakerst til høyre står kirkeorgelet fortsatt innpakket i en kjempekasse med egen fuktmåler. Kirkeorgelet er det eneste som har fått stå i ro på sin plass under flisleggingen. (Arkeologiske utgravinger om 1000 år vil spekulere på hvorfor det var en annen type fliser under orgelet.) Oppe til venstre henger kortribunen i kraftige taljer og belter. De lyse flisene midt i bildet danner en linje fra hoveddøren og frem til alteret.

Nå er alt ferdig og orgelet klinger like godt som før. Men prekestolen er ikke satt inn enda fordi det fortsatt ikke er endelig bestemt nøyaktig hvor den skal den stå, eller om den rett og slett bør erstattes av

en ny og litt mindre prekestol. Sokneprest Gading skriver på nettsida til Spjelkavik menighet at sokneråd og menighet nå skal ta seg god tid før de tar en endelig bestemmelse i denne saken.

13


Døypte

Enda flere brakker - Kontorsituasjonen ved Spjelkavik Kirke er blitt så prekær, at det er helt nødvedig å kjøpe inn flere kontorbrakker, sier daglig leder Dag T. Henriksen. I en stor og aktiv menighet trengs også aktive medarbeidere som har gode arbeidsforhold. Vi må ha plass til den nyansatte ungdomspresten, i tillegg til at barne- og ungdomsavdelinga trenger mer plass.

Planen er å kjøpe inn 3 brukte brakker som knyttes sammen med de 2 som vi har fra før på nordsida av kirkebygget, forteller Henriksen. Han sier at planen er å få brakkene på plass i løpet av høsten. - Dette er selvsagt en midlertidig ordning, i påvente av et vedtak i Fellesrådet om å bygge ut kontordelen på skikkelig vis, sier Henriksen med et smil.

Indremisjonens Begravelsesbyrå Skaregata 2, 6002 Ålesund

Vi ønsker å bidra til en verdig begravelse Tlf: 70 11 55 60 (hele døgnet)

SELSKAPSLOKALE - CATERING Vi har selskapslokale som er godt egnet til festlige lag som åremålsdager, dåpsselskap, konfirmasjoner eller minnesamvær mm. Vi leverer koldtbord og smørbrød på bestilling.

Velkommen til oss på AMFI-Moa øst tlf.70174030 www.bokogmedia.no

Borgund Folkehøgskole ligger ca 6 km fra Moa og 16 km fra Ålesund sentrum. (Like ved Hatlehol Gravlund.)

selskapslokale@borgund.fhs.no

Spjelkavik kyrkje: 26.04.09 Hege Emilie Helgesen 03.05.09 Oliver Valentin Bunes Bjørnar Fjørtoft Johansen Mina Sørheller Sommerseth Sol Thyri 21.05.09 Juune Ortjens Marius Solnør Samseth Mia Soleng Stephansen Eirik Søvik Stuen Lasse van Weert 24.05.09 Silja Nakken Brusdal 31.05.09 Luise Elisabeth Voldsund Andreassen Martine Florvaag Ulvestad 21.06 Eline Bakkhaug Eidem Noah Stensønes Holkestad 28.06.09 Kristine Gangstø Gundersen David Sande Lillerovde Sol Søvik Sofie Stene Markus Vegsund Terøy Erlend Olav Heltne Tøssvik 05.07.09 Jonas Edvardsen Sigurd Corneliussen Lied Adrian Valderhaug Sønderland 12.07.09 Tuva Pedersen Berntsen 19.07.09 Phillip Matheo Lid Andersen Oliver Fjelle Kristian Sølvik 26.07.09 Lukas Nilsen Berntsen 02.08.09 Fredrik Skorpen Aspehaug Noah Bjørke-Worren Ingrid Solevåg Gausnes 09.08.09 Eirik Gangstad-Stølen Magnus Stenevik Kipperberg 16.08.09 Pernille Hovden Blindheim bedehus:

14.06.09 Maximilian Heidang-Olsen

Borgund Folkehøgskole - Hatleholen - 6012 Ålesund - tlf.: 70 17 76 00

www.borgund.fhs.no

Gudstjenester September:

06. kl. 11.00

Høgmesse med nattverd i kyrkja. Kyrkjekoret

Høgmesse med dåp og nattverd Emblem bedehus

13. kl. 11.00

Familiegudsteneste med dåp i kyrkja. Hausttakkefest

Høgmesse med nattverd. Blindheim bedehus

20. kl. 11.00

Høgmesse med nattverd i kyrkja

Høgmesse med nattverd Flisnes skule

kl. 19.00 Ungdomsgudsteneste i kyrkja 27. kl. 11.00

Høgmesse med dåp og nattverd i kyrkja. Kyrkjekoret

Høgmesse med nattverd Blindheim bedehus

kl. 19.00 Tomasmesse med forbøn og nattverd i kyrkja Oktober:

04. kl. 11.00

Høgmesse med dåp og nattverd i kyrkja

Høgmesse med dåp og nattverd Emblem bedehus

11. kl. 11.00

Høgmesse med dåp og nattverd i kyrkja

Høgmesse med nattverd Blindheim bedehus

18. kl. 11.00

Høgmesse med dåp og nattverd i kyrkja

Høgmesse med nattverd Flisnes skule

25. kl. 11.00

Bots- og bededagsgudsteneste med nattverd i kyrkja

Bots- og bededagsgudsteneste med nattverd Blindheim bedehus

31. kl. 18.00 Minnegudsteneste i kyrkja November:

01. kl. 11.00

Allehelgensmesse med nattverd i kyrkja

Høgmesse med nattverd Emblem bedehus

08. kl. 11.00

Høgmesse med dåp og nattverd i kyrkja

Høgmesse med nattverd Blindheim bedehus

15. kl. 11.00

Familiegudsteneste med utdeling av 4 årsbok i kyrkja

Høgmesse med nattverd Flisnes skule

kl. 19.00 Tomasmesse med forbøn og nattverd i kyrkja

Byes Eduard A. Begravelsesbyrå Etablert i 1886

HVORDAN HAR DU DET

815 33 300

MØBLER OG MILJØ AS Borgundfjordvn. 116 Telefon : 70146640

Telefon etter kontortid: 913 38 519

Alfa Begravelsesbyrå avd. Ålesund og Borgund

Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og begravelse. Personlig oppfølging. Salg av gravmonumenter. Innehaver: Odd Sverre Øie

Døgnvakt: 70169220 ­­­­­­­­­ Besøksadresse: Haugveien 2, Gåseid 6015 Ålesund

14

Høgmesse med dåp og nattverd i kyrkja. Misjonsdag

Familiegudsteneste med utdeling av 4 årsbok Blindheim bedehus

29. kl. 11.00

Familiegudsteneste med dåp i kyrkja. Lys våken.

Høgmesse med nattverd Emblem bedehus

egentlig?

Innehaver Kjellaug Rødstøl

tlf. 70121255 fax 70123189

22. kl. 11.00

Mobil 91 77 24 50 Fax 70 14 44 53

gravlagde 29.04.09 30.04.09 14.05.09 15.05.09 19.05.09 22.05.09 26.05.09 27.05.09 29.05.09 02.06.09 03.06.09 05.06.09 12.06.09 23.06.09 25.06.09 02.07.09

Bergit Harriet Bjermeland Nelly Vegsund Asbjørn Johan Larsen Kari Tove Nærø Ida Ytterbø Sindre Sandtorv Sverre Jarle Fugelsnes Aase Kari Synnes Randolf Kristoffer Kavli Dagfinn Strøm Kari Helene Vatne Leif Andreas Otneim Knut Eltvik May-Britt Josefsen Flisnes Inger Beate Magerholm Odd Johan Helland Edel Olaug Larsen Lydia Longva Kaare Heggem Dreyer Arne Anton Blindheim

03.07.09 14.07.09 15.07.09 16.07.09 21.07.09 22.07.09 23.07.09 24.07.09 28.07.09 29.07.09 30.07.09 05.08.09 06.08.09 07.08.09 13.08.09 21.08.09

Osvald Johan Rabbevåg Borghild Leirvik Anders Krogen Inge Jerve Jakob Arne Sætre Ingrid Skorgevik Agny Hagen Lunheim Solveig Omenaas Anna Helene Dyrkorn Per Aase-Nilsen Marie Abelvik Erling Svan Røsvik Borghild Magerholm Malvin Louis Bolseth Arne Ulveraker Kjell Myklebust Peder Andreas Trandal Margit Emma Grønfur Kari Sperre Edel Nedregård

15


Ble grillet som kristenFriluftsgudsteneste på Hatlehol kyrkjestad, 2. pinsedag 2009 ”Herren er på dette sted!” Denne strofa frå ein av salmane som vart sunge under gudstenesta på Hatlehol kyrkjestad 2. pinsedag, kan stå som overskrift for denne dagen. Ein treng ikkje eit kyrkjebygg for å merke Guds nærver.

Bjørn Inge Aurdal er opprinnelig fra Sykkylven, men er nå
skolelagssekretær i Møre og Romsdal.

Mange hadde funne vegen til kyrkjestaden denne dagen; gåande, syklande og køyrande, strøymde folket til gudsteneste. Til tonane frå Gjallarhorn, som måtte konkurrere med glade tonar frå våryre småfulgar, benka folket seg på trestubbar, ”kyrkjebenkane” som dugnadsfolket har laga på staden og på medbrakte campingstolar. Ingebrigt hadde sett ”Ånd og liv mot teori/fakta” på preika si denne dagen

- Jo, jeg er blitt grillet. Og det kjentes godt, smiler Bjørn Inge Aurdal.

 Han arbeider blant skoleungdom i Møre og Romsdal gjennom den kristne
 skolelagsbevegelsen. På ulike skoler samles kristne elever til
 fellesskap, og for å vitne om Jesus for medelever. Grillingen var en
del av et slikt opplegg ved en videregående skole. De kristne elevene
 inviterte medelever til ”grillfesten” der de fikk stille kritiske 
spørsmål om kristen tro til Bjørn Inge.Mersmak

 - Det ga mersmak. Spørsmålene var skikkelige og viser at ungdom i dag
er åpne. De er åpne for alt, derfor må vi hjelpe til slik at de lærer
Jesus å kjenne. Jeg blir gjerne med på flere ”grillfester”, sier Bjørn
Inge.

Mens det for flere år siden var stor aktivitet på ulike skoler med
kristen lagsvirksomhet, er aktiviteten nå en del mindre. I dag er det
kristne skolelag på to av de videregående skolene i Ålesund, men ikke
på noen av ungdomsskolene. Det vil Bjørn Inge gjerne medvirke til at
det blir.
 - Mens elevene på videregående skole ofte er frimodige, er det ikke
alltid så lett å være kristen på ungdomsskolen. Man er redd for å bli
mobbet. Nettopp derfor er det fint dersom flere er sammen. Voksne kan
hjelpe til på ulike måter, for eksempel ved å kontakte ledelsen ved
skolen om et sted å være, eller ved å be for skolelaget. 


”Men kyrkja er noko meir. Mykje meir: Den er ånd og liv. Den er bevegelse, varme, offer. Den er glede. Den er medkjensle og forståing for menneske, særleg dei som har det verst. Den er raus og dristig. Den er fargerik og femner vidt. Den er skapande, omformande. Kort og godt den er som våren, full av liv og med mykje lys og mykje varme.” Ja, visst er der både ånd og liv i ”kyrkja” vår i dag Og folket vandra fram for å ta i mot brødet og vinen, teiknet på soning, frelse og nåde. Ein slik vakker dag var det kanskje ikkje så mange som sakna eit kyrkjebygg, men når regnet pøsar ned og sørvesten ruskar i dei store furetrea, hadde det vore godt å kunne hatt tak over hovudet. Leiar i hovudkomiteen for Hatlehol kyrkje, Arvid Brevik, orienterte om status i arbeidet med ny kyrkje. Vårt ynskje og vår bøn må vere at den nye kyrkja vår blir reist på denne staden om ikkje så altfor mange år.

Bjørg Rabbevåg

Vitnesbyrd

 - Hvordan arbeider skolelagene?
 - Det kan variere fra ulike steder, men ofte har man en andakt med
vitnesbyrd i midttimen. Det kan være hver uke, eller en gang hver 14.
dag. I tillegg arrangerer noen konserter og temamøter, sier Bjørn
Inge.Ettåring

16

Han er alene områdesekretær, som det heter. I høst får han hjelp fra
Kamilla Harestad, som er såkalt ”ettåring” i Norges Kristelige
Student- og Skoleungdomslag (NKSS), som skolelaget egentlig heter. Ettåringer stiller seg til tjeneste for et arbeid i en tidsbegrenset
periode og med redusert lønn.

- Det blir fint å få ha henne her. Jeg tror også noen av
ungdomsskoleelevene skal få bli kjent med henne, sier Bjørn Inge.


 (JB)

2. pinsedag, juni 2009

Vår menighet  

Han vart nokså våt, Stifinnerleder Espen Barstad i Blindheim KFUK-M då han stod blink til svampkastinga på kyrkjebakken etter gudstenesta 23...

Advertisement