Page 1

3

22/6-31/8

2011

65.årgang

Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi

Vedtaket om samanslåing av Evje sokneråd og Hornnes sokneråd til eitt felles sokneråd blei feira med ein fest på Hornnes bedehus
”..Ein betre vår ein gong I skrivende stund er det vår. Ei herlig årstid. Livet i naturen våkner til etter vinterens dvale. ”…og atter som eit under nytt liv av daude gror”. Påskehøytida tilhører våren. Påska handler i grunnen om det samme: ” Nytt liv av daude gror”. Jesu død og oppstandelse. Sentrum i Bibelen. Han seiret over døden og sonet alle menneskers synd og skyld. Vi ble frelst. Ingen unntatt. Men ikke for noen fortjent. Ingen kan rose seg. Ufortjent – og bare av nåde. Om den som tror på dette står det i Joh 11,28: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør”. Noen vil ikke tro, noen føler på lite tro, andre strever med tvil/tro, og noen regner seg som sterke i troen. Vi lever våre liv så forskjellig og vår ”evne til ” Guds-relasjon kan være så forskjellig. Jeg er glad for at bibelordet ikke omtaler kun sterke i troen. I min forestilling om Gud, ser jeg en som står med vidåpne armer. Han ønsker å favne alle. Dem som ikke vil, klarer han ikke favne. Alle som ønsker seg inn i Guds omsorg, er det plass for. Ja våren er ei herlig tid. Kan det bli bedre vår enn den vi har hatt i år? En enda herligere vår er spådd: ”Du vår med ljose dagar, med lengting liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong”. Den våren er ikke bare spådd. Bibelen omtaler den som en sannhet. Det er godt å ha et framtidshåp. Det gjelder dem som tror på Jesus. I naturen er høsten den store tida for innhøsting. Til Guds rike er det innhøsting kontinuerlig. Vi er enda i innhøstingstida for ”ein betre vår”. God sommer! Bjørn Harald Hagen

Teltmøteaksjon i Krossen. Ekteparet Hege og Tor Syvert Jokelid saman med forkynnar Torgeir Skrunes har gått i spissen for å arrangere ein teltmøteaksjon i Krossen på eigedomen til Jokelid. Teltet blir utlånt av Indremisjonsforbundet. I tillegg til Skrunes blir det med to andre forkynnarar. Dessutan blir det med mange songkrefter m.a. Rett Kurs, Kor i allverda, Himmelsusen, Stallemobrusen og Eiken ungdomskor. Det blir tatt opp kollekt på alle møta for å dekke utgiftene og eventuelt overskot går til misjonsarbeid. Det blir også St.Hans-feiring ved teltplassen. Teltmøta tek til onsdag 15. juni og held på i 2 veker. Ingvard.

Oppmuntringen: JUNI Hva om du tok en sjanse og gjorde mot et annet menneske det du så lenge hadde tenkt du skulle gjort? JULI Du utfordres til å invitere en eller noen med på en hyggelig sommeropplevelse. AUGUST Alle utfordres til å stikke innom til en nær nabo du sjeldent ser noe til. BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen
TAKK! Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp gikk bra!I I Evje ble det samlet inn kr.19765,I Hornnes ble det samlet inn 14999,Tusen takk til konfirmanter, foreldre og sokneråd som stilte opp som bøssebærere! Hilsen Valborg Hauan og Signe Hannås Lindland

Ljosglimt

Treffes vi i sommer?

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no

Vi er mange fra hele landet som skal på Det Norske Misjonsselskaps (NMS) generalforsamling i Kristiansand fra 29. juni til 3. juli.

Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44

Programmet er variert og spenner fra morgensamlinger i Oddernes kirke, bibeltimer og kveldsmøter til konserter med bl.a. Rune Edvardsen og Guro Helmersen.

Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 31.august For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 16.august Redaksjonsarbeidet for dette bladet blei avslutta 07062011

Trykk:Setesdalstrykk AS

På dagtid blir det anledning til å bli kjent med NMS sitt misjonsarbeid. Vi har mange internasjonale gjester som kommer for å fortelle om det de er opptatt av. Vi håper du blir inspirert av deres engasjement. GF avsluttes med at biskop Olav Skjævesland inviterer deg til å delta på misjonsgudtjeneste Full deltakelse, heldagspass og kveldsbilletter Full deltakelse (uten mat) koster kun 700 kr. Et heldagspass koster 200 kr og kveldsbillettene koster 100 kr. Barn, ungdom og studenter går GRATIS. Billettene kan kjøpes ved inngangen til Gimlehallen når du ankommer. Les mer på www.nms.no/gf2011


”Kom la oss samlast…”

Om gudstenestereforma del 2

Gudstenesta er VÅR, ikkje bare prestens! Gudstenesta er under lupa. Mange har hørt om ei Gudstenestereform for ny liturgi til søndagens gudsteneste. I tre små artiklar skal eg gi litt innføring i kva som er på gang. Kva blir nytt? Er det nødvendig å forandre? I reforma som starta i 2003 og avsluttes med ei siste Kyrkjemøtehandsaming i april i år er det lagt særlig vekt på Involvering Kva tyder det? Jo, at vi engasjeras og involveras på et indre og ytre plan. At vi går frå kyrkja berørt på eit eller anna vis. Gudstenesta kan bli ei førestilling vi betraktar på avstand: ”Korleis var presten i dag?”, ”Eg likte ikkje salmane”, ”Organisten speler altfor sakte!!” Over generasjonar har gudstenesteopplevinga blitt forma ved prestens embetsposisjon, orgelets overherredøme og utforming av kyrkjerommet. Gjennom dette og andre forhold er det ei utfordring å henta attende bibelske prinsipp om kyrkjelyden si deltaking. Reforma har dette som mål. At gudstenesta er vår, ikkje bare prestens! Korleis skal vi nå dette mål? * At vi kjenner igjen gudstenesta frå sundag til sundag. Dette kallast gjenkjenninga si glede! Fornying må balanserast mot tradisjon. Vi innfører nå prinsippet om det stadeigne. Dette betyr at gudstenesta i domkyrkja og fjellkyrkja ikkje trenger å være den same. Men i ei kyrkje må kyrkjelyden bli vant til ei gudsteneste, folk må kjenne ho att som ”vår” gudsteneste. * Involvering betyr at fleire medverkar. Det er arbeidskrevjande å involvere; ofte

er det enklast å gjere alt sjølv! Men skal gudstenesta bli vår, må vi sjå noen av våre medverke som kyrkjevertar, tekstlesarar, ministrantar (barn som medhjelparar, nattverdutdelarar, forbedarar. Denne utviklinga har vært på gang lenge og gudstenestereforma setter ho ennå meir i system. * At kyrkjelyden er med å bestemme lokale grunnordning. Den blir kalla ORDO. Soknerådet skal før 1.juni sette ned eit gudstenesteutval som saman med prest og organist skal lage eit forslag til korleis gudstenesta skal være i kyrka di. * Prest og organist har et særskilt ansvar for at denne prosessen blir god. Presten er åndelig leder og fagperson på det liturgiske og organisten er fagperson på det musikalske. Prestens leiarskap skal stimulere til godt samarbeid mellom alle tenestegrupper som har med gudstenesta å gjere. Og ved å involvere nådegåver og naturgåver i dette samarbeid. * Fornying av gudstenesta som svar på bøn. Liturgi tyder ”folkets verk”, men dette verk kan berre nå sitt mål som Andens gjerning. Difor sende biskop Olav ut ei melding ved nyttårsskifte: ”Vi trenger dessuten, gjennom bønneskoler, å lære å formulere bønner, ettersom gudstjenestereformen i stor grad oppmuntrer til lokalt utformede bønner.” Vær med å be om ei gudstenestefornying i kyrkja di! Ei gudsteneste som blir slik at du veit du mist noko verdfullt om du ikkje var i kyrkja på sundag! Tom Martin Berntsen Rådgjevar liturgi i Agder og Telemark 90561239 tmb@kirken.no


UNNTATT OFFENTLIGHETEN?

Når går det mot vår og lysere tider! I sommer skal jeg igjen på pilegrimstur mot Trondheim. I fjor gikk jeg over Dovre. Det var en fantastisk tur, imponerende og mektig natur samt hyggelige medvandrere. Ja, turen var balsam både for kropp og sjel. Her fikk vi bare lov til å presentere oss med navn og hjemsted. Vi var mennesker fra 5 land, ingen trengte å fortelle om yrket sitt eller hvor de tilhørte eller ikke tilhørte i det krisne ”båslandskapet” Dette var veldig positivt og etter dager på fjellet følte vi stor tilhørighet både med hverandre og naturen. Tenk dersom gudstjenesten kunne fungere sånn! I gamle dager la de fra seg våpnene i våpenhuset. Kunne vi legge fra oss alle tankene og meningene vi har om hverandre ute i våpenhuset?Kanskje bør vi også for en stund glemme eventuelle fastlåste standpunkter om presten, salmene og liturgien. Alt dette kan selvfølgelig diskuteres, forandres og forbedres - men i en annen sammenheng. I kirkerommet bør vi kanskje gå inn med åpent sinn og la Guds kjærlighet møteoss. Mi drømmekirke er en plass der alle har mot til å komme med sin tro og tvil. Ei kirke med mennesker som bryr seg om hverandre og viser omsorg i hverdagen. En gudstjeneste med rom for stillhet men også latter når det er naturlig. Selvfølgelig vet jeg at vi har forskjellige meninger om grunnleggende ting. Men å samles en time om søndagen på tvers av alle meninger og fylle kirka til randen tror jeg ville gjøre noe med oss alle. Da tror jeg at budskapet ville nå utover kirketrappa og ikke ”unntatt offentligheten” som jeg av og til føler at det fungerer i dag! Vi ønsker å få nye mennesker til å gå i menighetene våre. Men kanskje vi først må gå i oss selv. Prioriterer jeg gudstjenesten på søndagen? Hos meg vinner ofte andre ting. En skitur i fint vær frister mange ganger mer enn å sitte stille inne i kirka(Kanskje vi kunne få flere kveldsgudstjenester?) Men dette er ting som vi bør tenke over! Har jeg det så godt at kirka bare blir en fritidsinteresse som jeg velger eller velger bort alt etter som det passer meg? Nå skal det snart innføres ny Liturgi som har mye mer rom for variasjon og påvirkning enn det er i dag. Soknerådet ønsker å involvere flere frivillige i gudstjenesten. Så meld deg til tjeneste! Min drøm er ei afrikansk inspirert gudstjeneste med sang, dans, rytme og glede! Men andre liker kanskje en gudstjeneste med korsang og klassisk musikk. Målet må være variasjon så alle kan få noe som de opplever som sitt. Så bygdefolk! Still opp for kirka di -den trenger både deg som er trofast kirkegjenger men også deg som har et mer avstandsforhold til tro og kirka. La sammenslåinga av Evje og Hornnes sokn bli en ny begynnelse for frivillighet! LYKKE TIL! Solfrid Abusdal
Ivelandkonfimantene

Foto: H. Dvergsnes 1. rekke fra vanstre: John Salve Narvestad Eieland, Sigrid Berås, Sogneprest Øyvind Vognild, Guro Kristine Ingebretsen Jeppestøl, Trine Stangvik. 2. rekke Jan Roger Olsen, Peder Fossli, Hilde Nyaard, Trond Antonius Ulriksen, Ruben Andre Syvertsen. 3. rekke: Stein Inge Skaar, Anne Bø Nilsen, Synnøve Knutsvik, Ragnhild Berås, Mariell Furuvald Engestøl, Sara Birgitte Mannes. Håvard Tveit var ikke tilstede da billedet ble tatt.


Iveland Evje og Hornnes Kandidater til sokneråd, Evje og Hornnes sokn, kandidatene er satt opp i prioritert rekkefølge: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lindy Eidem, Fennefoss, 68 år Valborg Hauan, Grenjå,68 år Bjarte Frøysnes, Hornnesveien 43 år Ingunn Fonneløp Tveit, Oddeskogen 65 år Øystein Moi, Moisund. 54 år Tone Tveitå, Dåsnes 37 år Aud Helene Austegard,Odde 50 år John Gunnar Kjetså,Moisund 27 år Anne Reidun Rosseland ,Flatebygd 43 år Gunda Ropstad, Moisund 51 år Thilda Marie Åvitsland, Bakkemoen 63 år Kjell Katterås, Gudvangen 64 år Grethe Stean, Tingberget 62 år Harald Kleggetveit, Sindremoen 65 år Olav Arne Kleveland, Kleveland 77 år

Valg av Evje og Hornnes sokneråd: Tidspunkt : 12.september kl.10.00 – 20.00. Stemmesteder: Furuly, 2.etasje og Hornnes Barneskule Forhåndsstemmer kan mottas på Kyrkjekontoret tirsdag,torsdag og fredag kl.09.00 -12.00 fra 10.august til 09.september. Forhåndsstemmegivning i annet sokn enn bostedssoknet, kan foregå til og med fredag 02.september 2011. Valgkort blir sendt ut til alle stemmeberettigede medlemmer like før forhåndsstemmingen starter 10.aug.Valg av menighetsråd for Iveland samt valg av leke medlemmer til Bispedømmeråd og kirkemøte holdes mandag 12 september kl 10.00 til 20.00 på følgende steder: Birketveit: kommunehuset Skaiå: Ivelandstaua Vatnestrøm: Vatnestrøm skole Mantall for alle 3 kretser legges ut på servicetorgert på Iveland kommunehus fra 10. august Valgkort sendes ut fra sentralt hold til alle stemmeberettigede Forhåndstemming fra 10.aug- 9 sept : på servicetorget på Iveland kommunehus Det kan forhåndstemmes innenfor kommunehusets åpningstid man-fre Forhåndstemming på Iveland Bygdeheim– samkjøres med kommunen på senere fastlagt dag Kandidatene til menighetsråd, Iveland sogn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ellen Helene Skaar, 53 år Bjørn Arild Lindland, 59 år May Britt Topland, 49 år Astrid Gunhild Hodne, 53 år Torstein Landås, 61 år Bente Kristin Øina, 41 år Alfred Øina Fjermeros, 34 år Margit Smiseth, 50 år Inga Marie Eieland, 39 år Evelyn Cathinka Molle Honnemyr, 49 år Svein Egil Ivedal, 47 år


 Gudstenester 26.jun.

2. søndag etter pinse Luk 16,19-31 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Ø Vognild, Dåp, Offer til kyrkjemusikken Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Nynorsk liturgi Offer til menighetsarbeidet

03.jul.

3. søndag etter pinse Luk 14,16-24 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse

10.jul.

4. søndag etter pinse Luk 15,1-10 Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Vikar Svein Arve Egeland Offer til Kirkens SOS

17.jul.

5. søndag etter pinse Matt 7,1-5 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Vikar Svein Arve Egeland, Dåp, nattverd, Offer til Kirkens SOS

24.jul.

6. søndag etter pinse (Aposteldagen) Luk 5,1-11 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse VikarTor Omar Holbekk, nattverd ,

31.jul.

7. søndag etter pinse 5. Mos 30,11-16 Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Vikar Tor Omar Holbekk, Nattverd, Nynorsk liturgi Offer til KIA Evje kyrkje kl.19.30 Konsert

Kyrkjeskyss

Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42

07.aug.

8. søndag etter pinse Mark 8,1-9 Evje kyrkje kl.19.30 Konsert Hornnes kyrkje kl.11.00 . Høgmesse Vikar Tor Omar Holbekk nattverd Fjermedal Museum Kl. 11.00 Høgmesse, Nattverd, Vikarprest

14.aug.

9. søndag etter pinse Matt 7,15-20 Evjemoen Landbrukets dag Kl. 11.00 Forenkla høymesse v/ Anette Vognild

21.aug.

10. søndag etter pinse 1 Kor 3,10-17 Evje ktrkje kl.19.30 Konsert Hornnes kyrkje Kl. 11.00 Familiegudsteneste v/ Anette Vognild, 4 års bok Iveland (Iveland kommune 125 års jubileum) Birketveit Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste v/ Øyvind Vognild Offer til trosopplæring

28.aug.

11. søndag etter pinse Luk 19,41-48 Evje kyrkje Kl. 11.00, Familiegudsteneste v/Anette Vognild, 4-års bok

SOMMERKONSERT I EVJE KYRKJE søndag 31. juli kl. 19.30 Den tyske kammermusikkgruppe ”Kadanza” presenterer en artig blanding av klassisk musikk og jazz. Fem dyktige musikere spiller mange ulike instrumenter. Sangsolist. gratis entré

kollekt


.DQGLGDWDUWLOYDODYELVSHG¡PHUnGL $JGHURJ7HOHPDUN .25735(6(17$6-21$9.$1','$7$1(,$/)$%(7,6.5(..-()‘/*-( %HQHVWDG‘LYLQG,QINRQVXOHQW9nJVE\JGnU 6DWVLQJVRPUnGHU %DUQHRJXQJGRPVDUEHLGLDOOHYDULDQWHU‡0LVMRQ±0HQLJKHWHQVRPGHODY*XGV YHUGHQVYLGHIDPLOLH±.ULVWQHLQQYDQGUHUH‡)RUYDOWHUVNDS±LQGLYLGXHOWRJNROOHN WLYW±*LYHUWMHQHVWHRJJLYHUJOHGH‡%LEHOVNVDPOLYVHWLNNHNWHVNDSVNXUVRO ‡%LEHOXQGHUYLVQLQJELEHOEUXNRJELEHOJOHGH

'DKOH2OH-RKQQ\3HQVMRQLVW.OHYVWUDQGnU 6DWVLQJVRPUnGHU ,QQI¡ULQJDY7URVRSSO ULQJVWLOWDN‡6W\UNLQJDYJXGVWMHQHVWHQJMHQQRPQ\H OLWXUJLHURJQ\VDOPHERN‡.LUNHOLJRUJDQLVDWRULVNXWYLNOLQJ VWDWNLUNHDUEHLGVJLYHU DQVYDUGHPRNUDWL ‡‘NRQRPLVNHUDPPHYLONnU

'UDQJVKROW.MHWLO/HJH'RPNLUNHQnU 6DWVLQJVRPUnGHU 5DXVIRONHNLUNH‡5HOHYDQWGLDNRQL‡5RPVOLJHIHOOHVVNDS‡1\VNDSHQGHWURVRSS O ULQJ‡,QVSLUHUHQGHWHRORJL

(GODQG$DVQH'MXYH3HQVMRQLVW*UXQJHGDOnU 6DWVLQJVRPUnGHU $UEHLGHIRUnInÀHLUHXQJGRPVDUEHLGDUDU‡$UEHLGHIRUDWN\UNMDPnVWnIDVWSn %LEHOHQVRUG


Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-Iveland

Normisjonforeningane i Moisund/Hornnes og Evje har planlagt å ha 7 møtekveldar saman i Moi bedehus. Då skal forkynnar Knut Svein Dale gå gjennom Johannesevangeliet der han fyrst viser film kvar gong Den fyrste kvelden blir tysdag 30. august. Då har Evje Normisjon ansvaret for programmet. Det blir mat og samtale på alle samværa. Etter den fyrste kvelden blir det samling annankvar tysdag med avslutning 29. november. Opplegget er gratis, og alle interesserte kan berre møte fram. Det vil bli tatt opp kollekt for å dekke utgiftene. I løpet av hausten blir det arrangert 2 storsamlingar i Hornnes bedehus. Den fyrste blir søndag 18. sept. med områdearbeidar Erik Albert som talar. Den neste samlinga blir 20. november. Evje Normisjon arrangerer 3 bøn- og lovsongskveldar torsdagane 8. september, 19. oktober og 16. november. Møtestad og program elles kjem me tilbake til i neste nummer. Ingvard.

13

Kyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 15.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger1@hotmail.com. Kyrkjetenar Thorbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sogneprest Øyvind Vognild: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 90960610 email: oyvind.vognild@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Sokneprest Anette Vognild har tenesteveke i veker med partal, sokneprest Øyvind Vognild har tenesteveke i veker med oddetal.


14

Evjekonfirmantane

(lørdag 14.mai) Frå venstre: Celina Berge, Helena Hannås, Tone Liestøl Olsen, Camilla Åtland, Helene Haugen, Karoline Kristin Vognild, Malin Pettersen, Tor Smeland, Jonas Landås, Notto Åsland, Håkon Andersen Holte, Kristoffer Tallaksen, Ole Martin Wienenga, Daniel Lilleengen, Bjørnar Åtland, sokneprest Anette Vognild.

(søndag 15.mai) Frå venstre: Amanuel Abdissa, Torjus Evje, Valborg Hauan (medlem i konfirmantutvalget), Kamilla Buås Tveit, Malene Madse Strandmyr, Siren Hasseldal, Kristine Buås Tveit, Astrid Refsnes, Morten Tjessem Våge, Fredrik Bjærum Bjorvand, sokneprest Anette Vognild.


Bibelcampingen på Evjetun

15

startar 3. juli og varer i tre veker til 24. juli. Desse forkynnarane blir med, fordelt med to kvar veke: Nils Kåre Strøm, Gunnar Oseng, Kjell Dahlene, Terje Fossdal, Anders Åriksstad og Mangor Harestad. Ymse songkrefter blir med i desse tre vekene. Både campingturistar og fastbuande er velkomne på bibeltimen om føremiddagane og på kveldsmøta.

Stor St.Hans-feiring på Evjetun blir det i år. Programkomiteen fann at det var liten aktivitet på fjorårstilstellinga, og at det er nødvendig å ha fleire konkurransar. Det blir mellom anna sekkeløp, sporleik, styltegang, potetløp, hesteskokasting, pilkast og gjettekonkurranse for å kome nærmast mogleg talet på erter i eit tåleg stort glas. Intersport har gjeve eit gåvekort på 500 kroner. Elles blir det som vanleg andakt, i år ved regionleiar Jakob Hånes. Så blir det sal av pølser, hamburgarar, rømmegraut, kaker og kaffi og mineralvatn. Heile det familievenlege programmet avrundast med samling rundt St.Hansbålet. Vaktmeister Torbjørn Løland tek seg mikrofontenesta på tilstellinga som tek til klokka18. Arrangøren, Norsk Luthersk Misjonssamband, ønskjer alle velkomne og håpar på kjempestor oppslutning. Ingvard.

Radio Evje ved styreleiar Ole Kjell Gundersen og programredaktør Kjell Omland har forhandla fram ein avtale med Radio Sør i Kristiansand om samarbeid slik at sistnemnde kan sende sine program i Radio Evjes konsesjonsområde frå klokka 6 til klokka 18. Dette samarbeidet skal i første omgang vare eitt år, og fungerer det godt, får styret fullmakt til å forlenge avtalen. Det kan oså bli aktuelt med eit samarbeid med P 7 (Kristen riksradio) om sendingar dei kveldane då Radio Evje ikkje har sendingar. Ingvard.

Innviing av Storstova i BlåKorshuset 3. september. Laurdag 3. september blir ein stor dag for BlåKors-foreninga på Evje og truleg for mange andre også. Då skal det bli stor opningsfest i samband med innviing av storstova. BlåKorsleiinga har kjøpt inn møblar for om lag 40.000 kroner. Omkring klokka 12 blir det stor samling av tidlegare og nåverande speidarar med grilling og klatring i det populære klatretårnet. Nytt av året blir zipvaieren frå klatretårnet og over Oddebekken. Klatreveggen er 9 meter høg, og vaieren skal henge 10 meter over bakken. Om kvelden blir det ein meir høgtideleg fest med spesielt innbedne gjester der mellom andre ein representant frå BlåKorsforbundet sentralt blir med. Dette fortel Harald Aas som er leiar av BlåKorsforeninga, og han håpar at ordførar Bjørn Ropstad også har høve til å vere med på festen. Ingvard.


16

Normisjonjubileum på Hornnes

bedehus der borda i matsalen var ekstra fint pynta. Etter bordvers blei ein velsmakande gryterett med salatblanding og loff sett fram, og praten gjekk livleg. Festtalen var ved Hilde Halvorsen, og ho foretok eit interessant tilbakeblikk på opprettinga av Normisjon. Ho avslutta den fine talen med å understreke verdien av å løfte fram Guds ord, leiarane og medarbeidarane. Det var helsingar til jubilanten ved Sigbjørn Horverak og sokneprest Anette Vognild. Sistnemnde tykte det var inspirerande å høyre misjonsnytt, og at indre og ytre misjon treng kvarandre. Det er viktig at me held fast på det opdraget me har fått.

Normisjonsforeningane i Evje og Hornnes/ Moisund markerte 10-årsjubileumet med ein flott fest på Hornnes bedehus Kristi Himmelfartsdag. Det var godt frammøte tatt i betraktning av at dette er ei langhelg med fint ver. Dessutan var det møtesamvær på Gautestad. Festprogrammet var lagt opp med tanke på at det skulle passe både unge og eldre, og det var ei fin blanding av born, ungdom og godt vaksne til stades. Jubileumsfeiringa starta med gudsteneste i Hornnes kyrkje med godt frammøte. Sokneprest Anette Vognild gjorde altarteneste medan misjonær Alf Halvorsen heldt ei inspirerande preike. Det var nattverd, og det blei tatt opp offer til Normisjon. Det kom inn 4.100 kroner, eit flott resultat ! Etter gudstenesta gjekk turen til Hornnes

Lovsongsteamet deltok med fin song. Alf Halvorsen fortalde interessant og informativt om Misjonsarbeidet i Mali. Han oppmoda festlyden til å be konkret. Bøn er like evangeliserande som forkynning. Han avslutta med å sitere dei velkjende orda til William Carey ”Vent store ting av Gud. Våg store ting for Gud.” Medan talane blei haldne, hadde borna tilhald i peisstova der dei fekk sjå film og leike med ballongar. Møtelyden fekk også høve til røre på både armar og bein rett etter gryteretten ved at områdearbeidar Erik Albert drog i gang eit morosamt kroppsøvingsprogram. Han fekk også fram 4 frivillige til å demonstrere kva han hadde kjøpt på auksjon, og dette innslaget fekk låtten på glid. Kaffi, saft og flotte kaker blei sett fram til stor glede for alle. Gunda Ropstad som er leiar for Moisund/Hornnes Normisjonsforening, styrte det gilde festsamværet på ein framifrå måte, og ho takka alle som hadde vore med på markeringa av 10-årsjubilanten. Ingvard.


Sommerkonsert med „Kadanza – Ensemble“ Evje kyrkje 31. juli, Kl. 19.30 „Kadanza“ er eit tyske musikkensemble med medverkende Kristina Dobat (sang), Gilles Geu (saksofon og blokkfløyte), Tobias Walker (cello, e-bass, percussion), Andreas Müller-Oesterling (jazzpiano) og Hansjürgen Wiehe (orgel). Programmet er „musikk – crossover“ fra middelalderen til 20. århundret. Ideen, som stå etterpå „Kadanzamusikk“ er å blande musikk fra gamle tiden og jazzstandards ver i eit tilsvarende interpretasion – med historiske og moderne instrumenter. „Kadanza“ laga vert år eit ny programm. I år er det „Nocturnes“. Programmet står på eit vid bue (?) nattlege stemninger fra mørke, døden reflekterende over til livlige som danse med monden så snart som stemningen på midnatt til den store tema nattelege kjælighetserklæringen. Programm i år er dels barokkmusik : Händel, J.S.Bach (fløytesonata h-moll), kompositioner fra den store renaissance-organisten og komponisten Girolamo Frescobaldi, dels musikk fra middelalderen, men også jazzstandards som „Angel Eyes“ og „Round Midnight“. Kadanza har i Tyskland over ti år eit store medgang med deres spesielle programm. Det er musikk for kvar enkelt som kommer. Medverkende kunstnarar er alle sammen fra Nordtyskland (Bremen, Verden, Walsrode). Kristina Dobat er ein unge sangerinne med fleire jazzkonserter sammen med gitar eller piano i Nordtyskland. Gilles Geu er lærar på musikkskole og dozent på lærarhøgskule, har studert blokkfløyte, piano og musikkvitenskap, vidareutdanning i saksofon. Tobias Walker er cellist, medlem i fleire orkester, er også medlem i band broren hans som bassist og percussionist. Andreas Müller-Oesterling er ein pianist med stor konserterfaring i Europa og USA – med klassiske musikk like som med jazzkompositioner. Han driver hans eigen musikkskole i Nordtyskland. Hansjürgen Wiehe er organist i St. Andreaskirkje i Verden/Aller og i sommer vikarorganist i Evje/Hornnes og Bygland.

17

Konsert med Utoband i evje kirke søndag 21. August kl 19:30.

Utoband er et cover/rock band som består av Martin Wikstøl (vokal), Thomas Stornes (Trommer), Svein Atle Wilhelmsen (Tangenter), Sønnik (Bass) og Bjørn- Thore Aastveit (Gitar). Bandet ble dannet i forbindelse med landsspeiderleiren i Åndalsenes sommeren 2009 og har siden holdt konserter rundt forbi i Norges land i ulike anledninger.


18

Evje og Hornnes sokn

Evje sokn og Hornnes sokn har besluttet å slå seg sammen til ett sokn. Dette ble klart etter at Hornnes sokn i soknemøte vedtok dette med stort flertall. Evje sokn hadde gått inn for dette tidligere. 8. april ble stelt i stand en fest på Hornnes bedehus for det nye soknet som vil bli en realitet fra høsten av. Evje og Hornnes sokn blir navnet på det nye soknet, mens de to ”gamle” sokn blir lagt ned. Selv om det nå blir ett sokn og ett sokeråd, vil det fremdeles være to menigheter.

Eig du ein bankkonto, er han ikkje lenger berre din.

Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi. Eig du ein god idè, er han ikkje len ger berre din.

Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi. Har du ein soknerådsleiar, er han ikkje lenger berre din.

Det møtte 90 personer for å markere denne begivenheten. Soknrådsformennene Lindy Eidem og Ingunn Fonneløp Tveit åpnet festen med et dikt, fritt etter Moren Vesås. Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi Eig du lukka, så er ho ikkje lenger berre di.

Magne Kjetså ledet festen og bandt delene av den sammen til en enhet. En av de ”gamle” prestene som har tjenestegjort her tidligere, Finn Viggo Helgø, var invitert til

Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi. Eig du ein komité, så er han ikkje lenger berre din.

Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi.


festen. Helgø sang en sang før han talte. Utgangspunktet i talen var noen vers fra 1. Korinterbrev 12. - Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Et godt bilde på hva en menighet er. Og det ble poengtert nettopp at menighetens medlemmer danner en enhet som i videste forstand er ett med Kristus. En sterk evangelisk tale med sangstrofen: - Guds menighet er jordens største under.. som underliggende bærebjelke. Det var også et friskt innslag ved Reidun Karlsen som frittalende vaskekjerring. En av hennes bemerkninger gikk på om disse sokna nå ikke gikk litt fort fram med sammenslåing, det var jo bare knapt 50 år siden kommunesammenslåinga. Olav Arne Kleveland ga et historisk tilbakeblikk om de enkelte sokn. Ordfører Bjørn Ropstad kom med en hilsen. Menighetskoret krydret festen med sang, og prost Bernt Olav Jensen kom med en hilsen. Etter flott servering ble det også plass til ”Amerikansk auksjon” som er et slags hurtiglotteri. Mange fine gevinster var gitt av næringslivet i bygda. Avslutningsvis oppfordret soknepresten i Iveland, Øyvind Vognild sterk til å gå til gudstjeneste. Særlig kan Evjefolk gå til gudstjeneste i Hornnes kyrkje og Hornnesfolk kan gå til gudstjeneste i Evje kyrkje de søndagene det ikke er gudstjeneste der de pleier å gå. Det kunne også oppfattes som en oppfordring til flere om å gå til gudstjeneste oftere. Det blir så mye bedre sang i kirken når det er flere stemmer.

19 Konsert i Evje kyrkje 7. august kl.19.30

Vi får besøk fra Tyskland av Kinderchor Hardegsen. Dette flotte Barne/ungdomskoret og holder konsert og synger klassisk kormusikk.

Tryggheim bedehus blir i desse dagar pussa opp innvendig i påvente av nytt bedehus. Veggane i begge salane, gangen, kjøkkenet og kjellaren er måla. Golvteppet i møtesalane skal skiftast ut, og det skal bli nye gardiner. Toaletta har også blitt sjaina opp. Teppelegginga blir utført av Stein Horverak. Målararbeidet er utført på dugnad. Dermed blir opp-pussinga etter måten rimeleg, fortel leiar for dugnadsarbeidet Ragnar Aas som synest dugnadsgjengen har gjort eit svært godt arbeid, og det har vore ei stor arbeidsglede og fin stemning. Ingvard.


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Hornneskonfirmantane

Fra venstre: 1 Live Sømme 2 Margit Wiberg 3 Marie Hornnes 4 Magnus Hannås 5 Håvard Hunshamar 6 Karoline Skomedal 7 Hanna Hovet 8 Anne Jorunn Håvorstad Homme 9 Tonje Elisabeth Skaiaa Gåsdalen 10 Gunnbjørg Skjeggedal Bø 11 Erik Nykland 12 Arne Vivelid 13 Tobias Thorsen Moi 14 Daniel Abusland Kjetså 15 Marielle Risdal Skjeggedal 16 Hanne Sofie Eriksen 17 Ann Charlotte Karlsen Kjellemo 18 Asgeir Hunshamar 19 Sokneprest Anette Vognild

..må bare ha det

..er du med?

Ljosglimt nr. 3/11.  

2011 22/6-31/8 65.årgang Vedtaket om samanslåing av Evje sokneråd og Hornnes sokneråd til eitt felles sokneråd blei feira med ein fest på Ho...

Advertisement