Page 1

God sommar

Nr. 2 – 2011 42. årgang


Side 2

Kyrkjeblad for Norddal

Gå med oss! Historien om hvordan Moses førte Israelsfolket ut av Egypt er fasinerende lesning. Da Moses var på fjellet og mottok de 10 bud var han borte i 40 dager. Folket trodde at han var omkommet, og de laget en gullkalv som de tilba som sin nye gud. Dette tente Guds vrede, og Gud svor til Moses at Han ville ødelegge folket og gjøre Moses til et stort folk i stedet. Men – Moses klarte å overtale Gud til ikke å gjøre det! Han ber til og med Gud om at Han må vende seg om fra og angre sitt onde forsett om å ødelegge folket! Og Gud hører Moses sin bønn! Litt seinere sier Gud at Han ikke vil dra sammen med folket videre. For han kunne komme til å ødelegge dette gjenstridige og trassige folket! Han vil sende sin engel sammen med dem i stedet! Igjen ber Moses til Gud. I 2.Mosebok 33,15 finner vi den bønnen Moses ba: ”Hvis ikke du går med oss, da drar vi ikke herfra!” Israelittene var i ørkenen, og de hadde ikke tjans til å overleve uten at Gud var med dem. Dette visste Moses, og han appellerte til Guds godhet og tilgivende omsorg. ”Hvordan vil det gå med ryktet ditt, Gud, hvis du lar ditt folk gå til grunne? (32,12), og – du må gå med oss!(34,9)” Igjen svarer Gud positivt på Moses` bønn! Denne historien sier oss to ting: 1. Det nytter å be! Du kan faktisk få Gud til å forandre mening og gjøre noe annet enn det han hadde bestemt seg for. Nå var Moses en spesiell Gudsmann, - men også vi som tror på Jesus er gitt løfter om at Gud hører og svarer på våre bønner. Nytestamentet gir oss mange løfter om dette!

2. Det er uendelig viktig at Gud er med! Særlig når veien går gjennom en ukjent ødemark, - full av overraskelser og farer! De fleste av oss lever et relativt trygt liv med få overraskelser og farer. Vi lever i et land med mange sosiale ordninger og vi er forsikret på alle bauger og kanter. Velferdsstaten gir oss en illusjon om at alt nok skal gå bra til slutt. Men – før eller seinere vil døden innhente oss, og da er det ingen forsikringer eller sosiale ordninger som gjelder! Da skal vi møte en Gud som vet alt om oss, og ”han lar ikke den skyldige gå ustraffet.” (2.Mos 34,7). Dette kan være farlig! Da går det an å be den samme bønnen som Moses ber i 34,9: ”La oss finne nåde for dine øyne. Så gå med oss! Vi har riktignok fortjent en hard dom, men du har jo sagt at du vil tilgi vår misgjerning og vår synd og gjøre oss til din eiendom.”


Kyrkjeblad for Norddal

Side 3

Nytt frå soknerådet

Soknerådsval 2011 Soknerådsvalet i Norddal sokn vert måndag 12. september. Valet vert gjennomført samstundes med kommunevalet i fire valkrinsar: Valldal, Eidsdal, Norddal og Tafjord. Vallokala vert i same bygg som kommunevalet vert halde. Førehandsrøysting: På kyrkjekontoret (rådhuset) i perioden 17. august – 9. september. Norddal omsorgsbustader: 1. september kl. 15.30-16. Eidsdal omsorgsbustader: 1 . september kl. 16.30-17. Alle som er medlem av Den norske kyrkja, fylt 15 år før utgangen av 2011, og bur i soknet kan røyste ved val til sokneråd. Talet på medlemar i soknerådet vart redusert frå 8 til 6 i 2009. Det skal veljast 4 medlemar for 4 år og 5 varamedlemar for 2 år. Norddal sokneråd er med på prøveordning med val på halvparten av medlemane annankvart år. Dei to medlemane som vart vald for fire år i 2009 sit vidare i to år til. Dette er Jan Fredrik Øvrevoll og Heidi Erstad Hoel. Kandidatliste 1. Kjell Rødven, Valldal, 65 år 2. Ingvild Hansen Nystad, Norddal, 45 år 3. Geir Henriksen, Fjørå, 59 år 4. Lillian Almstad, Fjørå, 47 år 5. Inger Anne Aarset, Eidsdal, 37 år 6. Jan Kåre Eide, Norddal, 43 år 7. Unn Linge Valdal, Valldal, 66 år 8. Nina Pernille R Grønningsæter, Norddal, 34 år 9. Harald Fossheim, Norddal, 71 år

Oppretting av gravminne Det er mange skeive gravminner på kyrkjegardane. Vi minner om at det er fester av grava som har ansvar for gravminne og plantefelt. Om de ikkje kan utføre oppretting sjølve, kan de bestille dette på kyrkjekontoret. I vedtektene våre heiter det at gravminne skal stå i midten av doble graver når begge er gravlagt. Dette er ikkje blitt gjort av alle gravfirma som har henta og plassert steinen på kyrkjegardane. For å praktisere dette likt vil vi kartlegge og ta kontakt med festar av graver der steinen må flyttast.


Side 4

DEN NORSKE KYRKJA

Kyrkjeblad for Norddal Møre bispedømeråd

1. Kv

2. I n ei nin

3. Kv

NB: P og

Møre bispedøme – val av nytt bispedømeråd 2012 – 2015 Presentasjon av dei leke kandidatane Gje kyrkja gode råd – bruk retten til å påverke! 11. og 12. september 2011 er det val på nye sokneråd og nye bispedømeråd i Den norske kyrkja. Dei som blir medlemer av bispedømeråda blir også medlemer av Kyrkjemøtet. Bispedømeråda har funksjonstid frå 1. januar 2012 til 31. desember 2015. Møre bispedømeråd har ti medlemer: Biskopen, ein prest vald av prestane i bispedømet, ein lek kyrkjeleg tilsett vald av dei leke kyrkjeleg tilsette i bispedømet og sju leke medlemer. Desse sju vert valde mellom dei 20 kandidatane som du ser i denne presentasjonen. Tre av dei sju vert valde ved direkte val i sokna sine stemmelokale, - samstundes med soknerådsvalet i september. Dei fire siste leke vert valde av dei nye sokneråda i november. Stemmerett ved det direkte valet til bispedømeråd har alle kyrkjemedlemer som bur i soknet og som fyller 15 år i løpet av 2011. (Dei som skal stemme som prest eller lek kyrkjeleg tilsett ved bispedømerådsvalet, kan ikkje stemme ved val av leke til bispedømerådet.) NB! På www.kyrkjevalet.no og på www. kirken.no/more vil du frå slutten av juni også finne kandidatpresentasjonen og fleire spørsmål og svar.

Modulf Aukan, 63 år Bonde Tustna sokn

May Lisbeth Hovlid Aurdal, 52 år Misjonskonsulent NMS Sykkylven sokn

Kyrkjelege verv Tustna Menighetsråd, leiar, 1980-talet og på nytt 2006, rådsmedlem Kirkens arbeids og interesseorganisasjon, Møre bispedømeråd, Kirkemøtet

Mi me 1. Dåp pre

Offisielle og andre verv Tustna kommunestyre 5 periodar, Møre og Romsdal Fylkesting 5 periodar, Stortinget møtt 8 år, Norsk Bonde og Småbrukarlag, politisk nestleiar

2. Ette kyrk

Satsingsområder Dåpsopplæringsreformen, organisering av kyrkja etter skilje, rekruttering av prestar, samarbeid kyrkje-organisajonar Kyrkjelege verv Krinsstyret KFUK-M / Ten Sing leiar 23 år, Møre i Misjon (NMS sin repr Region Møre), Regionsstyret Det Norske Misjonsselskap (tilsettes repr 2 perioder), Møre Bispedømeråd, Kirkerådet

Mi m 1. Sjå fors

Satsingsområder Gudsteneste – relevant for livet, livslang trusopplæring, kirkeordning eksternt/internt, misjon – Jesus til naboer og utover

2. Gru ring trus

3. Ekt

Kyrkjelege verv Kyrkjekaffisjef, Kretsstyret NMS, Landsstyret NMS, varamedlem og medlem Sandøy sokneråd, Kontaktperson soknets misjonsavtale Offisielle og andre verv Medlem kommunestyret, KrF kvinners kommunale representant Norunn Blokkum, 61 år Lærar Sandøy sokn

Satsingsområder Kyrkje og misjon, samarbeid kyrke/frivillige organisasjonar, samarbeid barnehage/skole/kyrkje, utvikle samarbeidet kyrkje/kultur, frivillig engasjement Kyrkjelege verv Delegat til Rådsmøte i Norges Kristne Råd fra Unges Rådsmøte Offisielle og andre verv Sentralstyremedlem i Changemaker Leder av politisk utvalg på handel i Changemaker

Marianne Hermann Brekken, 23 år Student Myrbostad sokn

3. Kyr

Satsingsområder Skaperverk og rettferd, inkluderende kirkefellesskap, likekjønnet ekteskapsliturgi, Kirke for Unge Voksne

Kyrkjelege verv Medlem Brattvær menighetsråd, et år leder Satsingsområder Demokratisering kyrkja, likekjønnet ekteskap OK for prest, likestilling i alle kirkelige verv, skille stat og kirke, kirkelige råd fullt økonomisk ansvarlige for bygg mv

Mi me

1. For Gje nes

2. Sta

3. Pre ord

Mi m 1. Lag me het

2. Kirk bis

3. Jeg

Mi m 1. Till ser

2. Kun

3. Ikk

Per Anton Brennskag, 62 år Pensjonist Brattvær sokn

Kyrkjelege verv Kirketjener i Iladalen kirke, skribent i Grefsen menighetsblad og med i søndagsskolen, søndagsskolelærer og sangleder i Irvine Presbyterian Church, vara i Molde menighetsråd, medlem av Møre bispedømmeråd Offisielle og andre verv Leder i FAU ved Bergmo ungdomsskole, medlem av FAU ved Langmyra skole Hilde B Brunvoll, 51 år Satsingsområder Lærer vdrg./kunstner Gudstjenestereformen, hvordan når vi ut til mange med evangeliet, Bolsøy sokn menighetsbygging, barn og unge for Kristus

Mi me 1. Å fo kom dyk

2. Kun

3. Jeg ute tan


Kyrkjeblad for Norddal Kyrkjelege verv Menighetsrådet i Frei, Kirkelig fellesråd i Kristiansund, Møre bispedømmeråd Offisielle og andre verv Frei kommunestyre, 1. vara bystyret i Kristiansund, Hovedutvalg Helse og sosial Frei, styreformann KKKK-festivalen Kr.sund, landsstyremedlem og formann Lærerinnenes misjonsforbund Karen Andrine Flatø, 68 år Pensjonist, Frei sokn

Satsingsområder Trosopplæring, misjon, involverende gudstjenesteliv, personalomsorg Kyrkjelege verv Medlem av sokneråd, funksjon som sekretær, leiar av Vågøy sokneråd Satsingsområder Kyrkjemusikalsk arbeid, gudstjenestefornying, en misjonerende folkekirke

Side 5

Kyrkjelege verv Mi meining: Klokkar/kyrkjetenar/konfirmantleiar konstituert kyrkjetenar 1. Å skape møteplasser for variert trosopplæring. ÅGursken, skape levende gudstjenesteGursken, klokkar/kyrkjetenar 25% Gursken, medlem sokneråd/gudsfelleskap. Å skape utviklende arbeidsforhold for de forskjellige faggruppene. tenesteutval Gursken, leiar soknerådet

2. Det er ikke naturlig at en sekulær skal stå som kirkens øverste Offisielle og andrestatsforvaltning verv Medlem Sande kommunestyre, medlem Sande formannskap, varaledelse. medlem Møre og Romsdal fylkesting, styremedlem Møre og Romsdal

3. Jeg ser det ikke Senterparti, naturlig med likekjønnet mener kirkens tilsatte 2. nestleiar Møreparforhold, og Romsdalogsenterparti Olav Myklebust, 42 år bør arbeide for å styrke relasjonene mellom mann og kvinne. Slektshistorikar/klokkar Satsingsområder Gursken

Gudstenestereformen, trusopplæringsreformen, demokratisering i kyrkja, ressursar i små sokn, ungdomsarbeid

Mi meining: Kyrkjelege verv Medlem landsstyret Kirkesang, styret Ungfor Kirkesang Møre, 1. Å nå ut med bodskapen om JesusUng Kristus til alle.medlem Trusopplæring nye generaleiar Ung på Kirkesang Familiekorethandlingar. Spjelkavik sjonar. Møte menneske ein godStavanger, måte vedkasserer ulike kyrkjelege Satsingsområder

2. Kyrkja bør ha ei Kirkesang, meir sjølvstendig men staten bør bidra med finansieringa. bevare ogrolle, fornye, babysang og småbarnssang, dåpsopplæring

3. Krav til samlivsform for kyrkjelege tilsette bør vere ekteskap mellom mann og kvinne.

Anna-Birgitta Hoemsnes, 59 år Lærar Myrbostad og Vågøy sokn

Kathinka Røsberg Møller, 30 år Førskolelærer Spjelkavik sokn

Kyrkjelege verv Medlem Ålesund menighetsråd, leder Ålesund menighetsråd Offisielle og andre verv Bystyremedlem i Ålesund i 32 år, Ålesund formannskap i 20 år, Helse- og sosialutv. i 28 år, speiderleder (KFUK/KFUM) i 49 år, formann Ålesund KFUK/KFUM, landsstyremedlem KFUM-speiderne, leder ungdomsklubb og Ten Sing, leirsjef påskeleir i 12 år Leif Hovde, 68 år Pensjonist Ålesund sokn

Satsingsområder Barne- og ungdomsarbeid, gudstjenestefornyelse, nye gudstjenesteformer, samarbeid kristne organisasjoner og kirkesamfunn

Satsingsområder Innføringa av ny liturgi, trusopplæringsreforma, rekruttering av nye medarbeidarar, styrke misjonsengasjementet, gjere diakonien synleg Eldar Husøy, 61 år Lærar Ulstein sokn

Mi meining: Kyrkjelege verv representant i kirkelig fellesråd i Surnadal og 1. Å knytte barn ogKommunens unge til kirka, å gi et variert tilbud av gudstjenester samlinger, å begrense byråkratiet. Offisielle og andre verv

Målfrid Synnøve Isene, 22 år Student Volda sokn

Satsingsområder Gudstenesten som menigheten si storsamling, trusopplæring for alle generasjonar (i første omgang for dei mellom 15 til 18 år), fornye kyrkjemusikken med å ta i bruk fleire instrument og frivillige utøvere, større satsing på frivillige medarbeidarar og ei betre ivaretaking av desse, bidra til å vekkje og nære det kristelige liv i lokalkyrkjene Offisielle og andre verv Nestleiar i regionsrådet for NMSU Satsingsområder Barn og ungdom, konfirmantar, Nordmøre

Satsingsområder Ei levande somdet kulturberar 3. Kan det stilles like krav til folkekyrkje, alle tilsatte?kyrkja Holder ikke at man avgir en

Lars Polden, 62 år lojalitetserklæring Vaktmester, varaordførar Ranes sokn

til kirkens bekjennelse?

Kristian Myhre, 20 år Avtener fyrstegongsteneste Røvik og Veøy sokn

Leder menighetsrådet Molde domkirke, medlem menighetsrådet Molde Mi meining: domkirke 1. Å forkynne evangeliet og forvalte sakramenta sant og rett, og på ein måte Satsingsområder som når ut til folket. Rekruttering av medarbeidarar, både tilsette og frivillige. og ungdomsarbeid, frivillig engasjement, ta vare på ansatte/ Gjennomføringa Barneav trusopplæringsreforma. frivillige, informasjon/PR

2. I den framtidige kyrkjeordninga har staten berre ei oppgåve; å syte for Frodefinansieringa Rabbevåg, av kyrkja på lik linje med andre trussamfunn. 52 år Kommunikasjonsrådg. 3. Kyrkja bør stille Molde sokn

Kyrkjelege verv Medlem av Skårer menighetsråd og Borre menighetsråd, medlem av Mi meining: menighetsråd ( sekr.kyrkja 3 år, leder år ), sekretærÅi utruste Bolsøyakomi1. Å vekkje og næreBolsøy det kristelige liv blant sine 1medlemmer. teen,personar, komite under menighetsråd, klokkerrollemodellar på Bolsøya, med kristne, godt vaksne til åBolsøy vere trygge og tydelege for i teamet av husfolk på retreatstedet Åkerlehaugen dei yngre generasjonar. Å organisere Den norske kyrkja etter korleis det tener den lokale kyrkjaOffisielle best. og andre verv Leder av FAU ved Bolsøya skole, styremedlem Molde Musikkråd, Hallgeir Ringstad, Regnskapsfører Bolsøya barnehage, styremedlem 2. Staten og regjeringa bør støtte iopp under Den norske kyrkja påi Schola lik linjeCantorum med 49 åralle andre trussamfunn. ungdomskor i Molde menighet Prosjektleder IT Satsingsområder Røvik og Veøy sine sokn tilsette 3. Kyrkja skal stå på Bibelen si fram lærestillhetsarbeidet, og leve sine samliv ut ifrå det. Gudstenestefornying, løfte smågruppe-satsing Kyrkjelege verv

Mi meining: Medlem i Utdanningsutvalet for Ellingsøy sokn, medlem i Ellingsøy 1. Lage en gudstjeneste somformann også kan nå fremsokneråd, til den neste generasjonen. sokneråd, i Ellingsøy medlem i Ålesund fellesråd Tørre å tenke nytt. Være en inkluderende kirke som lar alle komme til Gud Offisielle og andre verv sånn som de er. Medlem i Ungdomsutvalet i Ålesund, medlem i skolestyret i Ålesund, medlemrolle i Møre ogde Romsdal Fylkesting, medlem i Landstinget i iKom2. De bør ha den samme som har ovenfor de andre trosretningene munenes Sentralforbund Norge. Ole Gerhard Steen,

Ingrid Helene Brekke Kvalvaag, 20 år Helsearbeidar Kristiansund sokn

Mi 1. Å i

2. D g i

Mi 1.

2. 3.

Mi 1.

2.

3.

Mi 1.

2. 3.

Mi 1.

Satsingsområder

2.

Kyrkjelege verv Kommunal representant i Kirkelig fellesråd

3. Mi 1.

60 år 3. Jeg mener det erBarneet personlig valg som denstruktur enkelteogsom jobber i bør kirka og ungdomsarbeidet, organisering bli selv klårare, Administrasjon SFO må sokn få velge. større avstand til staten, bli sjølvstendig i eige hus Ellingsøy

Kyrkjelege verv Medlem i Ungdomsrådet i Møre bispedøme, leiar i Ungdomsrådet i Møre bispedøme, delegat til Ungdomens Kyrkjemøte, delegat frå Ungdomens Kyrkjemøte til Kyrkjemøtet, delegat frå Den norske kyrkja til Unges Rådsmøte i NKR Offisielle og andre verv Diverse tillitsverv i skule og militæret, delegat frå Unges Rådsmøte til Noregs Kristne Råds Rådsmøte Satsingsområder Trusopplæringsgruppa 15-18 år, styrke gudstenestedeltakelsen, inkludering av gruppa 18-30 år, betre kår for økumenikk i Møre, styrke ungdomsstrukturen i Dnk

3. K fi

Kommunestyre, leiar i politiske hovudutval, ungdomslagsarbeid lokalt,

2. Det bør fortsatt være en forbindelse til staten, men uten statlig innflytelse på regionalt og sentralt, leiar i Møre og Romsdal Bondelag i 4 år forkynnelse og teologi, derfor kirkelig utnevning av biskoper.

krav til samlivsform som er i pakt med Bibelen sin bodskap om ekteskap mellom mann og kvinne. Det bør gjelde for alle tilsette.

Kyrkjelege verv Medlem av Møre bispedømeråd og Kirkemøte, Ungdomsrådet i Møre bispedøme, Ungdommens Kirkemøte 2009, Kirkemøtet 2008, repr. fra Ungdommens Kirkemøte 2008, Ungdommens Kirkemøte 2006

2. E i

3. D e s

Kyrkjelege verv Kyrkjelege verv Medlem og leiar i Sandviken menighetsråd (Bergen), 2.vara Møre bispedømeråd, medlem i landsrådet i KA, leiar i Ulstein sokneråd og fellesråd, medlem i Møre bispedømeråd

Mi 1. K e k

Mi meining: 1. Kirken trenger større oppslutning. Omdømmet til kirkens ledere og organisaandre verv sjon må bedres. Offisielle Kirken måogbekrefte sin posisjon som en naturlig plass i alle Averøy formannskap, fylkesleder i Møre og Romsdal senterparti, Møre livssituasjoner. og Romsdal kontrollutvalg, Møre bispedømmeråd, styremedlem i

Nordmøre for og Romsdal museum 2. Staten bør være garantist kirkens økonomi. Satsingsområder

3. KirkenSørvik, bør stille visse krav til samlivsform hos tilsatte i vigslede eller ordinerte Ann-Kristin Åpen og inkluderende kirke, økt bruk av kirken til barn/unge, fortsatt 54 årstillinger, men det bør utvises skjønn av den enkelte biskop eller annen Kirketjener/selvstendig statsstøtte til kirken, bedre ordninger kirkevedlikehold, bevare våre arbeidsgiver. salmeskatter næringsdrivende Bremsnes sokn SJÅ NESTE SIDE

2. 3.


Side 6

Kyrkjeblad for Norddal

Konfirmantane i Sylte kyrkje laurdag 28. mai Bak frå venstre: Anne-Sofie Almstad, Elling Heggen, Stian Sæther Magnussen, Vegard Gundersen Døving, Mariell Andersen, Iver Matias Linge Glomnes, Lillian Strømme Swampillai, Susann Vikene, Even Tariku Jørstad og Anne-Berit Eriksen Wedlog. Framme frå venstre: Eileen Ranheim Omenås, Elise Torvik, sokneprest Morten Gravdal, Jeanette Lianes Gjerde og Lisa Maria Gjerde Hjelle. Foto: Magne Eivind Glomnes.

Konfirmantane i Norddal kyrkje laurdag 21 mai Bak frå venstre: Ingrid Birgitte Løvoll, Peter Hesthaug, Ådne Hanset, Torkjell Rønneberg, Steinar Lunden Storås, Håkon Døving, Kristian Eliassen, Markus Rønneberg og Elise Kleiva. Framme frå venstre: Victoria Indreeide, Ingeborg Tafjord, sokneprest Morten Gravdal, Sofie Agnethe Isaksen og Ida Oline Rønneberg. Foto: Fotograf Hagen


Kyrkjeblad for Norddal

Side 7

Amigos-klubben har nytta det fine vêret som var til å kome seg ut i naturen ,og kva er då naturleg å gjere?

Amigos avslutning Tysdag 3. mai hadde vi avslutning av amigosklubben. Vi skulle på tur til tur i skogen på Uri. Vi fekk fint ver, og mange tok skulebussen til Uri bru der Gudrun venta på dei. Dei som var på musikkskulen vart henta av Heidi, så dei også fekk vere med. Vi hadde med oss pølser og saft, og litt ved så vi kunne lage oss eit bittelite bål. Vi hadde mange bålvakter som sløkte bålet før den siste pølsa var oppeten. Vi hadde også med knivar til å spikke med og gitar og songark. Det vart ein fin ettermiddag, men vi fekk alt for lita tid i skogen, så neste gang må vi nok vere lenger i skogen. God sommar til alle, og velkommen tilbake til hausten. Takk til alle som har vore med oss i år, de som er i klubben, vaksne og konfirmantar. Jo, å grille pølser og det smaker.


Side 8

Kyrkjeblad for Norddal

Pinse

De veit at jul feirar vi for då vart Jesus født, og påske er då han vart korsfesta, døydde og stod opp att. Pinse er då disiplane fekk Den Heilade Ande og besjed om å gå ut og lære alle folkeslag om Jesus. Den Heilage Ande viste seg som eldtunger over dei.

Elefant

Kva er det med beina til denne elefanten?

Gåter

Kva har hals, men ikkje hovud? Kva for høne kan fly? Kva dyr er det tristaste i skogen? Mor til Kari har 3 ungar. Den eine heiter Lise, den andre heiter Lars. Kva heiter det tredje barnet? Kva blir våtare og våtare jo meir det tørkar?

Dele ut bananar

Femten bananar delast ut blant eit ukjent antall apar. Kvar ape får minst ein banan. Ingen apar får det samme antall bananar. Kor mange apar kan vi på det meste dele desse bananane på?


Kyrkjeblad for Norddal Kan du telje dei svarte prikkane?

Blant bokstavane finn de 7 ord som har med nyttår å gjere.

Side 9


Side 10

Kyrkjeblad for Norddal

Plantedagane Vi hadde plantedagane to torsdagar på rad i år, før konfirmasjonane. Peder Stakkestad kom med bilen full av fine blomstrar. I Norddal måtte vi flytte oss inn i kyrkja med vaffelsteikinga då det begynte å regne. Det var dessverre ikkje ei lita regnbyge som kom, men eit kraftig regnvèr, så det vart ikkje så trivelig å plante. Men inne i kyrkja hadde vi samla oss rundt små bord, og det vart ei fin stund med kaffi og vafler til praten. Takk til Tordis og Turid som spanderte vafler og laga det rett så koselig for oss. Veka etter var det Sylte sin tur, og vi var spente på om vi fekk ein opplett dag. Det byrja bra, men det var utrygt, og vi rigga oss til inne i våpenhuset. Lillian steikte og spanderte vafler, og sørga for at alle som kom innom fekk kaffi til den gode praten. Nytt av i år var at vi også inviterte til dugnad, vi fekk god hjelp av ei blid og ivrig dame i Norddal til å fjerne all molda frå legatgravene. Ved Sylte kyrkje var det meir som skulle gjerast, og vi fekk hjelp av ivrige karar til å ta vekk busker og steinar langs kyrkjeveggen. Vi fekk også hjelp med minigravemaskin til å ta opp røtene til

nokre busker. Vi rakk ikkje alt denne dagen. I sommar har vi leigd eit firma til å måle kyrkja, og då er det på sin plass å få malt gjerdet langs med vegen også. Det er ikkje for seint om nokon ikkje fekk med seg dugngaden på plantedagen, og kunne tenke seg å gjere ein innsats ved kyrkja. Takk til alle som var med på plantedagane.


Kyrkjeblad for Norddal

Side 11

Kaffi og vaflar vart servert i våpenhuset.

Blomsterbutikken Blomsterbinding til sorg og glede Gravferdshjelp – Bårebil – Kyrkjepynting

Vi hjelper til ved henting frå sjukehus t.d. og transporterer til kyrkje eller krematorium. Vi hjelper gjerne til, om pårørande treng råd og hjelp i høve dødsfall. Du treffer oss på tlf. 70 25 75 44, 70 25 70 03 eller 97 04 33 97. Elles kan vi kontaktast gjennom kyrkjeverjen, tlf. 70 25 88 95. Vi er agent for Øyen Stenhuggeri AS, og tek imot tinging av gravkors – gravminne (gravstein).

Fjørå, 6210 Valldal – Tlf. 70 25 75 44 – Faks 70 25 70 25 – kare.strom@adsl.no

Kåre Strøm og Anne Inger Vullum Strøm Vikja – 6210 Valldal – Tlf. 70 25 75 44 – Faks 70 25 70 25 –Epost: kaarstro@frisurf.no


Side 12

Kyrkjeblad for Norddal

Olsok i Valldal

Fredag 29. juli vert det SKRUK konsert i Sylte kyrkje om kvelden. Arr: Valldal IL langrenn. Laurdag 30. juli vert det tradisjonelt olsokarrangement på Sylte. Programmet søndag 31. juli vert slik: Kl 11.30 Kl. 13.00 Kl 14.00 Kl 14.30

Pilegrimsvandring frå Rem-Alstad. Økumenisk friluftsgudsteneste på Alstad. Biskopen deltek. Kyrkjekaffi Kulturvandring Biskop Ingeborg Midttømme blir i år med på olsokfeiringa.

Spennande med besøk frå politiet på ung fredag.


Kyrkjeblad for Norddal

Side 13

Offerformål

26.09.2010 17.10.2010 17.10.2010 31.10.2010 07.11.2010 07.11.2010 21.11.2010 28.11.2010 05.12.2010 05.12.2010 12.12.2010 24.12.2010 24.12.2010 25.12.2010 26.12.2010 09.01.2011 16.01.2011 23.01.2011 30.01.2011 06.02.2011 20.02.2011 20.02.2011 27.02.2011 06.03.2011 13.03.2011

Ut Inn Inn Ut Inn Inn Ut Ut Inn Inn Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut Ut Inn Ut Ut Ut Ut Inn

18. SUNDAG ETTER PINSE 21. SUNDAG ETTER PINSE 21. SUNDAG ETTER PINSE BOTS‑ OG BEDEDAG HELGEMESSE HELGEMESSE SISTE SUNDAG I KYRKJEÅRET 1. SUNDAG I ADVENT 2. sundag i advent 2. SUNDAG I ADVENT 3. SUNDAG I ADVENT JULAFTAN JULAFTAN 1. JULEDAG 2. JULEDAG 1. SUND. E. KR. OPENBERRING 2. SUND. E. KR. OPENBERRING 3. SUND. E. KR. OPENBERRING 4. SUND. E. KR. OPENBERRING 5. SUND. E. KR. OPENBERRING SÅMANNSSUNDAGEN SÅMANNSSUNDAGEN KRISTI FORKLÅRINGSDAG SUNDAG FØ FASTE 1. SUNDAG I FASTE

NORSK SØNDAGSKOLEFORBUND BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. BØNNESENTERET I KENYA DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN NORMISJON DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN NORGES KFUK‑KFUM ROMSDAL KIRKENS NØDHJELP KIRKENS NØDHJELP VANGELIESENTERET MARITASTIFTELSEN BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. BILDØY BIBELSKOLE DET NORSKE MISJONSSELSKAP DEN NORSKE ISRAELSMISJON KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN DET NORSKE BIBELSELSKAP DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET EVANGELIESENTERET FAMILIE OG MEDIER DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN

kr 1 232,00 kr 1 894,00 kr 3 835,00 kr 2 380,00 kr 2 030,00 kr 1 021,00 kr 1 000,00 kr 1 319,50 kr 2 097,50 kr 2 093,50 kr 846,00 kr 2 244,00 kr 5 632,00 kr 1 013,00 kr 1 592,00 kr 1 500,00 kr 1 200,00 kr 1 610,00 kr 987,00 kr 1 376,00 kr 2 333,00 kr 1 978,50 kr 440,50 kr 1 366,00 kr 650,00

Ulike offerformål Gjennom heile året har vi offer til ulike formål i kyrkjene våre. Det vert forsøkt å få til ein tredeling med offer til eige arbeid innanfor kyrkjelyden, organisasjonar som driv internasjonalt arbeid og organisasjonar som driv nasjonalt arbeid. Fleire offerformål er kjende for dei fleste, men av og til er det offer til heilt ukjende organisasjonar. Denne våren er det stort sett kjende organisasjonar som er tildelt offer. Eigne offerformål: Når offer går til eige arbeid, blir dette sett opp som offer til konfirmantarbeidet, barne- og ungdomsarbeidet eller diakoniarbeidet.Kyrkjelyden vår har ei 50% stilling som ungdoms- og diakoniarbeidar og oppgåvene blir fordelt på desse gruppene. Barne- og ungdomsarbeid: Dåpsbok, 1-års dåpshelsing, 4-årsbok, Biblar til 5. klassingane med tilbod om bibelkurs etterpå, Bu-heime leir, Amigos. Barnekor (ikkje i 2010-11) Ung fredag. Diakoniarbeid: Besøksteneste, blomsterhelsingar, plantedagar, kyrkjekaffi m.m

Bilete frå bibelkurs for 5.klassingar i Eidsdal


Side 14

Kyrkjeblad for Norddal

Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Gunvor Sirevåg, Tone Løvoll Kleiva, Gudmund Relling Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: 4020.30.03805 Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Måndag – fredag: kl. 09.00 – 15.00 Tlf. 70 25 88 95 Faks 70 25 88 01 E-post: norddal@kirkeserver.no Kyrkjeverje: Magne Eivind Glomnes, tlf. 70 25 88 95 kyrkjeverje.norddal@kirkeserver.no

DØYPTE

17.04.2011 Stig Andre Follestad Blakstad 24.04.2011 Emilian Arseth‑Arntsen 25.04.2011 Nila Uggedal Vike 25.04.2011 Anneleah Sørum Almstad 13.06.2011 Martin Godø Hoel 13.06.2011 Johannes Mikael Eide GRAVLAGTE

20.04.2011 Per Martin Stennes 27.04.2011 Henning Nærø 27.04.2011 Hjørdis Nanny Jemtegård 10.05.2011 Karsten Døving 12.05.2011 Jenny Dyb Stakkestad 13.05.2011 Gerhard Krohn 27.05.2011 Sanna Marie Lingås

Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf. 70 25 88 96 Onsdag, torsdag og fredag. Organist: Odd Gunnar Myklebust, tlf. 908 34 212 Sokneprest: Morten Gravdal Tlf. 70 25 88 97 Mobil 90 16 27 59 sokneprest.norddal@kirkeserver.no Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: John Inge Smoge Tlf. 976 70 034

HVORDAN HAR DU DET egentlig?

www.norddal.kirken.no

Takk for gåver!

815 33 300


Kyrkjeblad for Norddal

Side 15

GUDSTENESTELISTE Søndag 26.06.2011 2. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Takkoffer til Kirkens fengselsarbeid. Søndag 03.07.2011 3. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Takkoffer til KRIK. Søndag 17.07.2011 5. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Nattverd Takkoffer til Kirkens SOS i Møre og Romsdal. Torsdag 21.07.2011 SYLTE KYRKJE. kl. 20:00 KVELDSSAMLING Liturg: MORTEN GRAVDAL Søndag 24.07.2011 6. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Nattverd Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. Torsdag 28.07.2011 SYLTE KYRKJE. kl. 20:00 KVELDSSAMLING Liturg: MORTEN GRAVDAL Søndag 31.07.2011 7. SUNDAG ETTER PINSE ALSTAD. kl. 13:00 ØKUMENISK FRILUFTSGUDSTENESTE Liturg: MORTEN GRAVDAL Takkoffer til Kristent Interkulturelt Arbeid. Biskop Ingeborg Midttømme deltek. Søndag 14.08.2011 9. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 18:00 HØGMESSE Liturg: Per Inge Vik Nattverd Søndag 21.08.2011 10. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Nattverd Søndag 28.08.2011 11. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Søndag 04.09.2011 12. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 Søndag 11.09.2011 13. SUNDAG ETTER PINSE SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL Søndag 25.09.2011 15. SUNDAG ETTER PINSE NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL SYLTE KYRKJE. kl. 16:00 HØGMESSE Liturg: MORTEN GRAVDAL

Blomefondet Tanken med blomefondet er å gje høve til å heidre minnet til ein avdød ved å gje pengar til dette fondet i staden for å sende blomar eller kransar til gravferda. Blomefondet kan brukast til pynting i og omkring kyrkjene. Det kan også bli kjøpt inn enkle reiskap som er disponible på kyrkjegardane. Coop Eidsdal, H. L. Muri og kyrkjekontoret sel blomekort. Gåver 2011 pr. 10.06.(kto) kr 2.400,-

Brukt 2011 pr. 10.06. kr 1.550,-

Status pr. 10.06. kr 9.465,-

Blomster y y y y y

Bryllaup Konfirmasjonar Barnedåp Gravferd Selskap

Vi leverer blomster kvar dag til: Stranda, Hellesylt, Sykkylven, Liabygda, Ålesund, Stordal, Valldal, Eidsdal, Norddal og Geiranger

®

Stranda Blomster AS Sjøgata 6 – 6200 Stranda – Tlf. 70 26 13 29/41 02 67 38


Returadresse: Norddal kyrkjekontor 6210 Valldal

Norddal menighetsblad nr. 2/11.  

God sommar Nr. 2 – 2011 42. årgang Historien om hvordan Moses førte Israels- folket ut av Egypt er fasinerende lesning. Da Moses var på fjel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you