__MAIN_TEXT__

Page 1

Les om Ferieteologi ...................... ............. side 3 En fargerik og villig diakonvikar .................................... side 5 Lange dager med sterke inntrykk ............................... side 6 m.m.

Nr. 3 - 58. 책rg - juni - august 2011 - - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: 23629904 Oyvind.maeland@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 Tor.Torbjornsen@gmail.com Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Diakonvikar Bjørn Willoch 50% stilling. Faste dager tirsdag og onsdag Tlf. 23 62 99 08

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Organisasjonsnummer menighetspleien 974 471 892.

E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no

Menighetspleien e-post:

Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00 Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019 Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691

2

Design: Mediekunstnerne.com

Menighetsforvalter Bjørnar Nome Grusveien 24, 1158 Oslo Tlf. 23 62 99 02 / 92 65 52 91 bjornar.nome@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Menighetsrådsformann Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 8. august 2011.

Bli fast giver

menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål.

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Redaksjon for dette nummer Fredrik Ulseth (ansvarlig) Øystein Endal Asbjørg Øxseth Marta Halvorsrud Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Forsiderbilder:

Kristihimmelfartsdag ble feirer i Maridalsruinene. Vi var mange fra både Lambertseter og Fredriks gamle menighet Nordberg som hadde funnet veiien ut i det fine været. FOTO: BJØRNAR NOME

Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet

Ferieteologi Vi lutheranere er kjent for å forvalte en solid tenkning omkring det å arbeide. Vi forsvarer et velbegrunnet synspunkt på at mennesket har en av sine bestemmelser i det å arbeide i fellesskapet. Arbeid er derfor innen sunne rammer en velsignelse, og arbeideren er sin lønn verdt. For alle som uten å ønske det går arbeidsledige, og som da kjenner at evner og krefter forblir ubrukte, er dette lett å si seg enig i. Men dersom arbeidsetikken benyttes til å presse mennesker utidig hardt i arbeidet, har vi et problem.

S

å nærmer vi oss den perioden i året da det rår ferietilstander. Derfor benytter jeg muligheten til spørre: Fins det også en ferieteologi? Ikke en teologi vi bedriver i ferien, men en bibelsk fundert tenkning om det å ha ferie, hvile og rekreasjon?

J

eg mener vi kan finne det. Et innsteg finner vi i Markusevangeliet kap. 6, 30-32: Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene.

H

er får vi et fantastisk lite glimt inn i travelheten i ”Team Jesus”, en side ved dagliglivet deres vi lett overser. De hadde det så travelt at de ikke rakk å spise! Men slik var det, og Jesus tar ansvar. Så de hopper i båten og tar en time-out.

F

or meg står dette som et klasseeksempel på medarbeideromsorg og anvendt skapelsesteologi. Alle trenger hvile! Det er gudgitt. Vi finner det mye tidligere i Bibelen også; da som en side ved hellidagsbudet i De Ti Bud vil lett overser: Vi leser i 5. Mosebok, kap. 5: Du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig,

slik Herren din Gud har befalt deg! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken din tjener eller din tjenestekvinne, verken oksen eller eselet eller noe annet av dyrene dine, eller innflytteren i byene dine. Tjeneren og tjenestekvinnen skal få hvile, de som du. Husk at du selv var trell i Egypt da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen.

denne måte å lese på for “Stetoskopmetoden”: Å lytte etter tekstens puls. Slik kan ferietid og hvile bli en tid nærmere Gud, ikke ferie fra Gud. En tid der både fysisk og mental helse og forholdet til Gud nyskapes. Re-kreasjon betyr jo skapelse på nytt/igjen.

G

ud er skapelsens Gud. Jeg tror hans ord til oss har gode feriepoeng i seg. For kreasjonens Gud er også rekreasjonens Gud.

God ferie!

H

er er det altså ikke gudstjenestefeiringen som står i fokus, men helligholdelsen ligger i det å respektere behovet for hvile. At dette så faller sammen med gudsdyrkelsen, se det er naturlig. Men poenget er at mennesker og dyr, herre og tjener trenger tid til å restituere kropp og sjel. Det er gudgitt at vi skal det.

I

sin vakre lille bok ”Evighet i tiden” henviser biskop Kvarme til en rabbinsk lærd, professor Pinchas Peli, som sier: I sabbaten får mennesket være den det er og ikke den det gjør. En god tanke! Og så tenker jeg: Slik uken har sin rytme, kan også de lengre periodene få det. Fordi vi trenger det; eller som i reklamen: ”fordi vi fortjener det”. Hva skal denne “sakte tiden” brukes til? Ja, der ligger det også noen få føringer! Viktigst: Det fins ingen oppskrift for hvordan hvilen skal gjøres best for enhver, men koblingen til sabbatsbudet sier meg noe om at den sakte tiden også skal ha rom for et saktegående åndelig liv: Refleksjonen, kontemplasjonen, meditasjonen. Gjerne i et kirkerom eller i det vakre lille kapellet vårt i Lambertseter kirke. Kanskje kan vi også snakke om “langsom bibellesning” - der vi ikke jakter på gode poenger og faktakunnskap, men lytter etter tekstens “hjerteslag”: Hva vil Gud si meg her? Den svenske presten Bengt Plejell kaller

Vi takker

- For alle frivillige som enda et halvår har gjort vårt mangfoldige arbeid mulig. - For alle barna i menigheten som vi har fått ta imot til dåp hos oss og i andre kirker. - For gudstjenester der mange kommer og er med på å skape gode gudstjensteopplevelser.

Vi ber

- Om at mange også i sommer på oppleve å SE JESUS og BLI SETT AV HAM slik visjonen for Lambertseter menighet lyder. - Om at sommerturene må bli til glede og inspirasjon for mange. - For konfirmantene våre og deres familier; særlig for konfirmantleiren i august. - For våre vennskapsmenigheter , St.Anne ́s og St. Christopher ́s i Luton og sokneprest Peter Budgell. - For de kristne i Egypt og misjonsprosjektet vårt, skoleprosjektet Anastasia.

Kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager når Frvilligsentralen holder åpent.

3


Aktuelt Nytt fra menighetsrådet

Høsten

Valg av nytt bispedømmeråd og nytt menighetsråd finner sted samtidig med kommunevalget til høsten. Datoene er søndag og mandag 11. og 12. september. I neste nummer av menighetsbladet kommer det fyldig informasjon om valget og presentasjon av kandidater både til vårt eget menighetsråd og til bispedømmerådet. Åpningstider – og steder for valget: Søndag 11. september: Kl. 12.30 – 13.30 i Lambertseter kirke. Kl. 14 – 18 på Lambertseter og Karlsrud skoler. Mandag 12. september: Kl. 09 – 21 på Lambertseter og Karlsrud skoler. NB! Forhåndsstemmer kan avgis på menighetskontoret fra og med onsdag 10. august. Stemmer kan avgis mandag til fredag kl. 10 -14. Fra midten av august vil også all informasjon om valget være å finne på menighetens hjemmeside. Vi håper på stort og godt frammøte til dette historisk viktige valget av kirkelige råd.

Valg

Nåværende menighetsråd ble valgt for to år siden. Menighetsrådet ble da valgt for bare to år, mot normalt fire år. Dette for å komme i takt med kommune- og fylkestingsvalg som i år blir 11. og 12.sep, samtidig og samme sted som bispedømmeråds- og menighetsrådsvalg. I neste nummer presenterer vi kandidatene til menighetsrådsvalget. Bruk stemmeretten din! Du har påvirkningskraft!

Menighetspleien

I menighetsbladet nr. 2 s.11 ble det gjort rede for samarbeid med menighetspleien. Her vil vi presisere følgende: På årsmøtet for menighetspleien 13.mars ble det besluttet å legge ned menighetspleien overføre økonomien og den diakonale virksomheten til menighetsrådet. Midlene som blir overført, er fortsatt øremerket diakoni. Lambertseter menighet vil derfor fortsatt og uforminsket ha diakonal virksomhet, noe vi ser som svært viktig for en menighet. Menighetsrådet har under visse forutsetninger sagt ja til at menighetspleien kan legges inn under rådets ansvarsområde.

Bemanning

Den foreslåtte omstruktureringen i Kirkelig fellesråd gjør at staben i Lambertseter kirke ser ut til å bli redusert. Dette har vært en sak som menighetsrådet og staben har

brukt mye tid og krefter på. Den nye bemanningsplanen skal være klar 1.oktober. Vi jobber med å finne best mulig løsninger ut fra de ressursene vi får.

Trosopplæring

Også innenfor trosopplæringen vil vi møte store utfordringer. Tildeling og fordeling av trosopplæringsmidler vil endres, men det er fortsatt uvisst eksakt hvilke konsekvenser dette får for vårt arbeid her på Lambertseter. Det er Bispedømmerådet som fordeler de midler som innvilges fra Stortinget. Dette gjøres i samarbeid med prostiene og menighetene.

Økonomi

Et nødvendig satsingsområde for menighetsrådet har det siste året vært økonomien. Vi har nå i samarbeid med Kirkelig fellesråd fått rutiner og system som gjør at økonomien er mer oversiktlig og dermed lettere å styre. Dette sammen med organiseringen av givertjenesten har gitt resultater. Likevel vil det i fremtiden være viktig med en styrket givertjeneste for å ha den nødvendige økonomi til menighetsarbeidet i lokalmiljøet vårt.

Frivillighjørnet Lambertseter menighet har de siste to årene hatt et utvalg som har jobbet for å motivere til frivillig innsats i lokalmenigheten. Frivilligutvalget har jobbet for å ivareta de frivillige i menigheten. Vi har sett det som viktig at dere frivillige blir sett og satt pris på. Da noen av medlemmene i dette frivilligutvalget går over i nye oppgaver, trenger vi minst to nye som kan være med og dra arbeidet videre. Har du lyst til å bli med og tenke både kortsiktig og langsiktig, samt å sette ideer ut i livet, kontakt Lambertseter kirke tlf. 23629900. Dette er et arbeid hvor vi har sett gode resultater!

D U G N A D

Frivilligsamling

4

Søndag 28. august tar vi peiling på å samle alle våre frivillige til et nytt inspirasjonstreff. Sett av denne ettermiddagen og kvelden! Program vil bli behørig presentert på et senere tidspunkt.

FOTO: LARS KRISTIAN GJONE


Diakoni En fargerik diakonvikar

Menigheten er svært takknemlig for at Bjørn Willoch (bildet) gang på gang hjelper oss når vi er i ”nød”. FOTO: SVEIN OLAV THRONDSEN TEKST: BJØRN WILLOCH/ASBJØRG ØXSETH

- Så du er her nå igjen? - Ja, det har blitt en rekke vikariater som prest i Lambertseter fra vi kom hjem fra Brasil i 2006. Nå er jeg diakonvikar inntil menigheten i disse tider med omstrukturering i bispedømmet får bestemt hvordan de best kan organisere sakene. - Har du noe forhold til Lambertseter fra før? - Jada! Jeg er riktignok vokst opp på Røa, men i studietiden jobbet jeg i Oppmålingsvesenet tidlig på 50-tallet og markerte hjørnene på mange av de

Misjonsprosjektet

fremtidige blokkene her oppe. Jeg var her før de fleste av dere! - Hva har du drevet med i årene imellom? - De fleste årene har jeg virket som misjonsprest i Ecuador og Brasil, blant fattigfolk i storbyslum og i Amazonområdet, i indianerstrøk høyt oppe i Andesfjellene, og til slutt som lærer ved et seminar i sør-Brasil som utdanner prester og misjonærer der. Jeg har sett hvordan budskapet om Jesus kan endre menneskers liv og gi håp og mening! Her hjemme har jeg vært prest i en engelsktalende internasjonal menighet i Oslo; en av mine studenter i Brasil har nå overtatt den jobben. Nå kommer de for å hjelpe oss, det gir nye perspektiver! - Hva skjer nå av diakoni i Lambertseter menighet? - Menigheten viser omsorg for mange mennesker og inkluderer dem i fellesskapet. Staben av ansatte og mange frivillige medarbeidere har husbesøk, fellesmåltider, bønnesamlinger, sorggrupper, sykehjemsandakter, blomsterhilsener, sommerturer, ungdomsleirer osv. Dette viser en menighet som bryr seg om alle sider ved menneskelivet. Dette er diakoni, omsorg for det hele mennesket. Og la oss ikke glemme gudstjenesten! I gudsordet møter vi den store Diakon, Jesus. Han som gir oss åndelig liv. I gudstjenesten kan vi også delta i

nattverdmåltidet, som gir fellesskap med Ham og syndenes forlatelse. Vår diakonale tjeneste springer ut av hans tjeneste for oss. Når det gjelder diakonale arrangementer er det artig å se hvordan det som særlig samler folk, avspeiler befolkningsstrukturen på Lambertseter akkurat nå: Hver torsdag kl. 12 samles vi til eldretreff, og en formiddag i uka er det babysang! - Har du noen vyer for diakonien fremover? - Ja. Det ligger meg særlig på hjertet at vi åpner oss for våre nye landsmenn. I lang tid har en menighet med hovedtyngde av filippinere, Norway International Fellowship, hatt samlinger to ganger i uka i kirkebygget vårt uten at vi har hatt særlig mye kontakt. Jeg inviterte forleden pastoren deres, sykepleieren Joy, til å tale på et eldretreff. Det ble et fint og livlig møte! Jeg utfordrer til mer kontakt med dem og deres flokk av barn og ungdom!

Pastor Joy i Norway International Fellowship, talte på et eldretreff. Det ble et fint og livlig møte!

Et viktig misjonsprosjekt Biskop Thomas, denne lille, men likevel store og modige kirkelederen i den ortodokse koptiske kirke i Egypt, var en snartur innom Oslo i slutten av mai. Lambertseter menighet støtter en av hans prosjekter i samarbeid med Norsk Misjon i Øst – skoleprosjektet Anastasia. Dette senteret for unge koptere på området kalt Anafora, ca. 70 km. vest for Kairo, gir ungdommene yrkesutdanning og kunnskap som setter dem i stand til å skape seg en framtid både i landsbyen sin og i det egyptiske storsamfunnet. Ikke minst får de også kristne basiskunnskaper slik at de kan motstå presset fra storsamfunnet og ikke forlate sin kristne tro og identitet. Møtet med biskop Thomas ble sterkt og inspirerende for vår lille gruppe fra Lambertseter som fikk møte ham hos Norsk Misjon i Øst. Vi er ikke i tvil om at menigheten vår støtter et viktig arbeid i et land som nå er i støpeskjeen på så mange måter.

Fra venstre: Lars Kristian, Borgny, Hanne og Fredrik sammen med biskopen.

5


Hvite Busser-tur Lange dager med sterke inntrykk 14. mars 2011 satte 21 ungdommer og 5 foreldre fra Lambertseter seg i bussen på vei mot en 8 dagers tur til Polen og Tyskland. Her skal vi gi dere en skildring på forberedelser, reise, opplevelser og samhold på Hvite Busser-tur. SKREVET AV HANNE VESTLI ANDERSEN OG BORGNY VESTLI

H

vite Busser ble stiftet i 1992, og de arrangerer temareiser for både ungdommer og voksne. Turene går til tidligere konsentrasjonsleire i Polen, Tyskland, Frankrike og Tsjekkia. “Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz jobber for: - at historien ikke skal glemmes - at skoleelever skal inspireres til å få kraft og vilje til å ta personlig ansvar - at skoleungdom skal ha en bevisst holdning slik at de kjenner igjen de kreftene som kan true demokratiet - at ungdom skal bli oppmerksomme på fordommer, myter og holdninger som ikke er basert på menneskers likeverd” (sitat fra hjemmesiden. Les mere på www.HviteBusser.no)

130 mil i buss

tel Artur, hvor vi skulle bo i 3 døgn. Som dere kanskje skjønner bestod de første 2 dagene av busskjøring, busskjøring, busskjøring, ferje, matstopp, kaffestopp, busskjøring, busskjøring, busskjøring... Vi tilbakela ca. 130 mil i buss disse to dagene. Dette kan høres voldsomt kjedelig ut, men tiden gikk fort! Noen sov, noen spilte kort, noen hørte på musikk, noen fniste og lo, mens andre bare skravla.

“Bruke hue, og tenke sjæl!”

Vi hadde med oss reiseleder Hilde fra Hvite Busser. Hun fortalte mye historie, kultur og geografi. Hun lærte oss tidlig at vi måtte “Bruke hue, og tenke sjæl!” Vi så på både faktafilmer/dokumentarer og spillefilmer underveis. Det meste hadde med tema for turen å gjøre: jødeutryddelse og konsentrasjonsleirer. Når vi kom frem til hotellet om kvelden var det bare å finne rommene våre, få i seg mat, billig energidrikk og godis. Noen var veldig klare for å sove i en god seng, mens andre fortsatt hadde krefter til overs!!!

Inn gangsporten til Auschwitz

Vi hadde lenge snakket om at vi ville dra på Hvite Busser-tur, og etter litt over Auschwitz ett år med blant annet kakeboks-salg Dagen etter gikk ferden til Auschwitz og flaskeinnsamling, foreldremøter og og Birkenau. Disse leirene var de største planleggingsmøter, pakking og “drapsfabrikkene” til nazistene. .... undervisning, var vi klare til 770 norske jøder ble sendt dit, etter litt over å dra. Bussturen starog bare 26 unge gutter kom ett år med blant annet tet fra Lambertseter, hjem igjen til Norge etter og målet for første kakeboks-salg og flaskekrigen. dagen var Karlskrona innsamling, foreldremøter og i Sør-Sverige. Alplanleggingsmøter, pakking Vi ble guidet rundt av en som hadde hatt et familerede i Moss møtte og undervisning, var vi liemedlem som hadde vært vi våre reisekamerater klare til å dra. fange i leiren. Guiden fortalte fra Gulset ungdomsskole om utvelgelsen ved ankomst, fani Skien, og både ungdommer genes situasjon, nazistenes systematiske og voksne fikk raskt god kontakt. Fra Karlskrona kjørte vi ferje over til Gdynia, måte å utrydde folkegrupper på, og mye annet fra livet i leirene. Han fortalte med en havneby i Polen. stor innlevelse og brennende engasjePå ferja hadde foreldrene inspeksjonsment. Vi så med egne øyne hvordan de runde med lommelykt og videokamera, bodde og hvor de ble henrettet. Kvinog noen kom i “svarteboka”. Fra Gdynia ner, barn og de svakeste ble sendt rett til gikk ferden videre ned til Krakow og hohenrettelse. De som var noe sterkere, ble satt til å jobbe. Noe av arbeidet de gjorde, var å sette opp flere brakker som skulle brukes til å “lagre” enda flere fanger som etter hvert skulle komme til leiren. Totalt Mia mistet ca 1,4 millioner mennesker livet.

6

og Caroline på bussen

Det var mange sterke inntrykk, og det er nesten slik at man i vår tid ikke kan forstå all ondskapen og hvordan noen kan få seg

til å si at noen folkeslag er mindre verdt enn andre. Ved det norske minnesmerket i Birkenau leste vi dikt, la ned blomster og hadde ett minutt stillhet til minne om ofrene.

Minnesmarkering Birkenau (Olav og Stine fra Lambertseter) Tidsvitnet Håkon Søby

Samme kveld var vi så heldig å bli kjent med tidsvitnet Håkon Søby. Han var en NN-fange (Nacht und Nebel). Etter å ha blitt arrestert for illegalt arbeid som radiotelegrafist i Trondheim, ble han etter hvert sendt til Natzweiler, en utryddelsesleir i Frankrike. Han var en av de heldige som også kom hjem igjen. Som 91-åring vier han fortsatt livet sitt til å fortelle både ungdom og voksne sin historie, og om nazistenes herjinger. Hans foredrag gjorde stort inntrykk, og det blir veldig nært når man får høre historien direkte fra en som selv har levd midt oppe i det. Han fortalte om sitt liv som fange, hardt arbeid, henrettelser, men også de små lysglimtene han fylte sin hverdag som fange med (Lage sjakkbrett av “ingenting”, strikke vanter etc.). Han var en stolt og sterk mann, klar i sin tale, med et viktig budskap: “Vi har alle et ansvar for å ikke skape en ny type nazisme. Merker dere at det er noen som blir mobbet ut av et felleskap, ta dem inn mens det ennå er tid. Pass på. Dere har et ansvar, følg det opp.”

Tid for noe helt annet

Etter en dag med mange sterke inntrykk og opplevelser var det dagen etter tid for noe helt annet: Saltgruvene, Krakow by, shopping senter, Hard Rock Cafè... Når vi skulle ned i Saltgruvene, startet vi med å gå 378 trappetrinn (60 etasjer). Det var en merkelig opplevelse å komme ned der og se svære, hvite saltklumper hengende ned fra tak og fjellvegger. Langt der nede var det blant annet flere kapell, det største var St. Kingas Kapell. Etter omvisning i gruvene var vi veldig klare for shopping og mat i Krakow by. Med de lave prisene som er i Polen, var det en drøm å shoppe. På kvelden var det folkloreoppvisning og dans på hotellet.


Hvite Busser-tur

Hele Lambertsetergjengen samlet i St Kinga’s kapell Ungdom og voksne fikk anledning til å svinge seg i dansen. Stor stemning, og sporty innstiling av alle som lot seg by opp.

Fra Krakow til Berlin

Den femte dagen var vi klare for en ny transportetappe, fra Krakow i Polen til Berlin i Tyskland, en avstand på ca. 60 mil. Da vi dro fra hotellet i Polen, kom Håkon Sørby ut og tok farvel med oss. Han stod på trappa og vinka da bussen kjørte. Underveis til Tyskland rakk vi både Mc Donalds, KFC, IKEA og litt shopping. Også nå fortalte reiselederen om de ulike stedene vi passerte underveis, hva vi skulle oppleve videre, og vi så nye temafilmer. Ved ankomst Berlin stoppet vi ved East Side Gallery hvor rester av den gamle Berlinmuren har blitt dekorert av ulike kunstnere. Etter innlosjering og middag på hotellet i Berlin, fant ungdommene fort nærmeste Mc

Donalds. Neste dag var det kun Berlin by som stod på agendaen, men det er en altfor stor by å gjøre unna på en dag! Først cruiset vi rundt i buss for å se noen av de mange severdighetene, og etterpå spaserte vi fra Holocaust-minnesmerket, via Brandenburger Tor, og videre til Bundestag (riksdagsbygningen). Etterpå valgte noen shopping og Starbucks, kanalbåt-tur, det berømte TV-tårnet, mens andre valgte Berlin Zoo for blant annet å se på isbjørnen Knut, som faktisk døde mens vi var der . Etter en dag med mye tråkking var alle ganske slitne, og det var godt å komme tilbake til hotellet for middag, kos og fotball på tv.

Dag 7 ... det nærmer seg slutten

Første etappe gikk fra hotellet i Berlin til fangeleiren Sachsenhausen. Veldig mye av leiren er revet ned, men det står fortsatt noen bygninger igjen. Nok en gang fikk vi høre om grusomheter og ondskap. 2500 nordmenn satt i fangenskap der under krigen, og ca. 200 av dem døde. Blant overlevende var det kjente nordmenn som Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Arnulf Øverland.

Kvinneleiren i Ravensbrück Hanne, Daoud og Stine ved Brandenburger Tor

Etter Sachsenhausen kjørte vi videre til kvinneleiren Ravensbrück. 103 norske kvinner satt i fangenskap der under kri-

LAMBERTSETER LEGESENTER

ØNSKER VELKOMMEN I NYE LOKALER! Mellombølgen 47. Tlf. 22749050. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid.

LEGENE Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic . og Charlotte Widerøe Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: www.lambertseterlegesenter.no

gen. De måtte arbeide som tvangsarbeidere. Mange måtte drive med hardt fysisk arbeid som å bygge veier, noen måtte drive med tekstilarbeid, andre jobbet på Siemens-verket (en leir i leiren), eller i andre arbeidsleire utenfor selve leiren. Besøket i Ravensbrück var kanskje det som gjorde størst inntrykk på alle i løpet av hele turen. Kanskje var noe av grunnen at det vi ble fortalt, handlet om forsvarsløse barn. Ca. 900 barn ble født i fangenskap, og rett etter fødselen ble mødrene fratatt babyene sine. Vi fikk høre en historie om en mor som hadde forsøkt å skjule barnet sitt. Da dette ble oppdaget ble spedbarnet kastet levende inn i en ovn for å dø. 57 ungdommer og voksne fra Skien og Oslo satt musestille og ble sterkt grepet av historien. Vi avsluttet besøket i Ravensbrück med å legge ned hver vår rose på Tårenes sjø, diktlesning og ett minutt stillhet. Tårenes sjø var der asken fra de kremerte kvinnene og barna ble dumpet. Etter minnesmarkeringen ruslet vi stille tilbake til bussen som skulle ta oss videre til havnebyen Travemünde. Vi trengte tid til å fordøye det vi hadde sett og hørt. Etter mange lange dager med sterke inntrykk , var det tid for “siste natt med gjengen” på ferjen fra Travemünde til Trelleborg. Ferja var fremme i Sverige tidlig mandag morgen, og vi startet den ca. 60 mil lange ferden mot Lambertseter. Vi er veldig glade for å ha fått være med på en sånn tur. Vi skylder de som opplevde krigens grusomheter og nazistenes utryddelse av ulike folkeslag og grupperinger å fortelle historien videre. Den må ikke glemmes! Som det står på en brakkevegg i Auschwitz “Den som glemmer historien må leve den om igjen”. Turen er en vekker for alle som tror at dette “bare er historie” og ikke kan skje igjen. Takk for en fantastisk tur med en flott gjeng!

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØR S E LS U N DE R SØKE LS E R O G HØR E APPA RAT T I LPA S N I NG

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke

19. juni 1.s.e.pinse

26. juni 2.s.e.pinse

Kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp og nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Luk 16,19-31; 5 Mos 15,7-8,10-11; 1 Joh 3,13-18.

03. juli 3.s.e.pinse

Kl. 18.00 (NB! Tidspunkt).: Sommergudstjeneste. Nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Luk 14,16-24; Jes 25,6-7; Åp 19,5-9.

10. juli 4.s.e.pinse

Se Bekkelaget kirke. Kl. 11.00. (ingen gudstjeneste i Lambertseter kirke). Luk 15, 1-10; Mi 7,18-19; Ef 2,1-10.

17. juli 5.s.e.pinse

Kl. 18.00: Sommergudstjeneste. Nattverd. Barbro Schmedling. Offer til menighetsarbeidet. Matt 7,1-5; 1 Mos 4,8-15; Rom 14,7-13.

24. juli 6.s.e.pinse

Kl. 18.00: Sommergudstjeneste. Nattverd. Øyvind Mæland. Offer til menighetsarbeidet. Luk 5,1-11; 1 Mos 12,1-4a; 1 Tim 1,12-17.

31. juli 7.s.e.pinse

07. aug. 8.s.e.pinse

88

Kl. 11.00: Sprell levende – gudstjeneste. Nattverd, Lars Kristian Gjone. Utsendelse av Tone Iren Lund til tjeneste i Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet. Offer til Sjømannskirken. Misjonstivoli etter gudstjenesten. Generalsekretær Bjørn Wegge deltar, også i gudstjenesten. Inntektene ved tivoliet går til menighetens misjonsprosjekt.

Se Nordstrand. Kl. 11.00.(ingen gudstjeneste i Lambertseter kirke). 5.Mos 30,11-16; Fil 3,3b-11; Matt 5,20-24 Kl. 18.00: Sommergudstjeneste. Nattverd. Sverre Bang. Offer til menighetsarbeidet. Mark 8,1-9; Sal 147,1-11; 2 Kor 9,8-12.

14. aug. 9.s.e.pinse

Kl. 18.00: Sommergudstjeneste. Nattverd. Øyvind Mæland. Offer til menighetsarbeidet. Matt 7,15,20; Mi 3,5-7; Gal 1,6-9.

21. aug. 10.s.e.pinse

Kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp. (NB! Vanlig gudstjenestetid). Fredrik Ulseth . Offer til menighetsarbeidet. 1.Kor 3,10-17; Ordsp 2,1-6; Matt 25,14-30.

28. aug.11.s.e.pinse

Kl. 11.00: Sprell levende gudstjeneste med konfirmantene. Nattverd. Lars Kristian Gjone. Offer til barneog ungdomsarbeidet. Luk 19,41-48; Jer 18, 1-10; Rom 9,1-5.

04. sept. 12.s.e.pinse

Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Lars Kristian Gjone. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Luk 18,9-14; Jes 2,12-17; Rom 3,21 26.

11. sept. 13.s.e.pinse

Kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Ekstraordinært menighetsmøte etter gudstjenesten. Mark 7, 31-37; Sam 3,1-10; 2 Kor 3,4-6. Kirkevalg.

18. sept. 14.s.e.pinse

Kl. 11.00: Sprell levende gudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

25. sept. 15.s.e.pinse

Kl. 11.00: Bydelsgudstjeneste. Fredrik Ulseth.

Østmarkskapellet - eies og drives av menighetene i Søndre Aker prosti - sportsgudstjeneste søndager kl.12.00. - Kafeen er åpen fra kl 11 til 14 på søndager (stengt under gudstjenesten). - Det er ikke gudstjenester på Østmarkskapellet om sommeren, men det er fullt mulig å leie stedet.

19. juni: Åge Haavik


Hva skjer i menigheten? Andre aktiviteter

Døpte

Babysang

Tirsdager kl 11.30. Oppstart 6. sept. Kontakt: Gunnlaug Himle. babysang@lambertseterkirke. no.

Barn/unge/ familiearbeid: Høstens øvrige program kommer i neste nummer. Sykehjemsandakt Hver onsdag kl. 12.00 (NB! Nytt tidspunkt) hele sommeren. Kontakt: Tor Torbjørnsen.

Torsdagstreff

Hver torsdag kl. 12.00 - 14.00 hele sommeren. 16. juni: Bjørn Willoch: Andakt. Mulig besøk. 23. juni: Besøk av Lemma Desta fra Norges Kristne Råd med temaet: “Som etioper til Norge”. 30. juni: Toril Slettner: Kirkerommets symboler og utsmykking (i kirkerommet). 7. juli: Besøk av Simon Høimyr, tidligere sokneprest i Lam bertseter, som forteller fra sitt liv som misjonær og prest. 14. juli: Marta Halvorsrud, med tema fra litteraturen. 21. juli: Jørgen Meier: Om kirkens arkitektur. Program for torsdagstreffene videre blir kunngjort etterhvert. Kontakt: Diakonen.

Slekters gang

Tro og Lys

Lørdager kl. 14.00 - 17.00. Høstens datoer: 27. august, 17. september, 22. oktober, 19. november, 17. desember. Tro og Lys-gudstjeneste: Søndag 9. oktober kl. 11.00, Lambertseter kirke. Kontakt: Toril Slettner.

Leah Mitchley Pettersen, Noomi MidtsianGrythe, Eveline Gulbrandseson Leland, Emilie Gulbrandsen, Alma Solbakken Akselsen, Mathilde Wat, Matheo Alexander Cachago Melsether, Linus Fredrik Hultman, Elia Tøndel Edvardsen, Adrian Solbakke, Marcus Alexander Zaharia, Halldor Johansson Wallace, Olav August Albertsen Lie, Noah Aleksander Stavsetra, Tarald Vilberg Jansen, Petter Helsem Eide.

Døde

Helga Lund, Elida Olsen, Aase Bjørg Arvill, Reidun Helene Haugen, Erna Kirsten Larsen, Kari Solberg, Britt Olsen, Reidun Skar, Radni Berit Hellum, Inger Moe, Jon Thorsen, Einar Flaten, Bjarne Simonsen Lind, Roger Ingolf Larsen, Kjell Andresen, Terje Fossum, Tor Eigil Aalborg.

NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 Avd Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå)

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

9


Menighetslivet i Lambertseter kirke

Babyene fryder seg når de ledes inn i musikkens verden.

Babyer trilles til babysang.

Gudstjenesten søndag - feiringe er nok den aktiviteten de fl Men hva kan skje de andre

Få personer har oversikt over alt av grupper og samlinger som foregår på vanlige hverdager innenfor veggene av det store Hadde bygget vårt. En helt utfylet overvå lende beskrivelse er det kamera so praktisk talt umulig å gi, ansiktene på for ingen dager er helt innom i løp forutsigbare eller like. ville vi gar Våre brukere er mange, overv og i ledige stunder kommer leietakere i hopetall. Hadde vi hatt et overvåkningskamera som

Gunnlaug Himle sørger for at hvert enkelt barn blir sunget velkommen.

Familiegudstjenester og søndagsskole

Konfirmantundervisning

JuniorKIKK med salg av smoothies i kiosken.

10


Menighetslivet i Lambertseter kirke

en av Kristi oppstandelsesdag leste forbinder med kirken. e dagene i løpet av en uke? Torsdagstreff

knipset ansiktene på alle som kom innom i løpet av en uke ville vi garantert blitt overveldet. Denne presentasjonen er begrenset e vi hatt til et knippe bilder som åkningsavslører viktige øyeblikk om knipset fra menighetslivet på alle som kom “typiske ukedager”. Her pet av en uke vil vi med bilder vise litt rantert blitt av det som søndag etter veldet. søndag leses opp fra gudstjenestenes kunngjøringer. TEKST OG FOTO: LARS KRISTIAN GJONE

Staben har møte hver onsdag.

Kapellet er ofte i bruk: Morgenmesse, som regel første onsdag i måneden, Tro og Lys sine lørdagssamlinger, bønn i grupper og enkeltpersoner, og kveldssamlinger, spesielt i fastetiden.

Resepsjonen er åpen alle ukedager kl 10-14. Ingeborg er en av de frivillige medarbeiderne der. Her sitter hun og registrerer en melding om dåp.

Kirkerommet klargjøres til gudstjeneste.

Frivilligsentralen holder til i kirkestua. Den er åpen hver dag, unntatt søndager. Frivilligsentralen arrangerer sosiale samvær av ulike slag året rundt.

Fra en av Tro og Lys sine lørdagssamlinger. De starter møtet med en samling i ring for å samtale over et tema.

11


Bildereportasje

H

elgen 27. - 29. mai var det igjen tid for leir for de yngste ungdommene. Som i fjor gikk turen østover til Degernes misjonssenter (nesten i Sverige), et leirsted som er både romslig og komfortabelt. Været var ikke mye å skryte av, men både deltakerne og lederne sørget desto mer for at det ble en fenomenal leiropplevelse. Med stort og smått var vi en gjeng på 21, en god blanding av blant andre fem jenter, tre gutter og seks ungdomsledere.

En av oppgavene gikk ut på å sette sammen ord til dagens Supersetningbesøkt av mange sprekinger.

Kanopadling i sterk vind er tungt. Noen ble også overrasket av en plutselig haglskur. Men alle kom seg trygt til land. Det forfriskende badevannet ble besøkt av mange sprekinger ...

Leirens store, lille sjarmtroll fortryllet oss alle med sine mange smil.

Fletting av vennskapsbånd. FOTO: HELEN FJELD LANGRIND, TROND ERIK AATLO OG HANNE VESTLI ANDERSEN

Bilde fra et av stoppestedene på lørdagens trosvandring.

Fra spisesalen

12

På glatta...

Innebandy og bordtennis var blant aktivitetene som virkelig slo an.


Fra leiren for 5.-7. trinn

M

ed en såpass liten og oversiktlig gruppe ble hver enkelt veldig viktig! I undervisningen var det fokus på vennskap med hverandre og med Jesus. Videre var det verksteder for knyting av vennskapsbånd og Kristuskranser, i tillegg til alt det andre programmet som hører med på leir.

T

akk til alle som bidrog til denne fine leiropplevelsen!

Gruppen er klar for hjemreise etter en veldig trivelig leirhelg.

Sporlek stod på søndagens program. Korssamlinger med sang, bønn og lystenning avsluttet dagene.

Såpehockey foregår på en stor presenning med grønnsåpe.

Et av mange muntre øyeblikk rundt bordet. Gutta jobber konsentrert om en oppgave de fikk. Tomler opp for browniemuffins!

Line instruerer i makrame. Det ble knyttet mange Kristuskranser og vakre perlebånd.

Godt samarbeid kreves for å danne ordene raskere enn motstanderlaget.

13


Støtt våre annonsører

S

Ek press ystue

Tlf. 22 29 28 30

Holder til i gamle sentret på Lambertseter, tidligere urmakerbutikken.

LAMBERTSETER VASK & RENSERI

SKREDDERSALONG MED STOR KOMPETANSE TIL GODE PRISER. Vi tilbyr en mengde tjenester; alt fra nytt til omsøm. skifting av glidelås, gardinsøm etc.

Vi har flyttet til nye lokaler ved T-banen på gamle senteret. Tlf 22289846

STEINAR BAREID SPESIALIST

Lege

I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg. 1162 Oslo Timebestilling på tlf. 22 28 63 64 Tlf. tid hverdager: 10.00-11.00 og 13.00- 14.00

ss for o t k a t kon liktende p r o f u en ering d r u iv d ver bolig! in d v a <

Hvem tror du kan OBOS best? Ingen selger flere OBOS-boliger på Lambertseter enn oss!

Nils Tore Gjone

Kristin Ø. Svendsen

Jon Andreas Sørensen

Torstein Bruvik

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

14

Vibeke Pedersen


Bli med på sommerturer med frivillighetssentralen ! Igjen arrangerer frivillighetssentralen på Lambertseter sommerturer med buss. Dette er en tid da pensjonistforeningene og andre fritidsaktiviteter har ferie. Også familiene reiser på ferie. Det er DA frivillighetssentralen, som har menighetsansatte Jørgen Meier som en uunnværlig hjelper, kommer med tilbud. Disse sommerturerene gjør at både eldre og andre som har lyst, kan få en fin adspredelse.

Vi holder et ”lavterskeltilbud” på alle turene våre, kr. 150,- , så alle som har lyst skal ha råd til å bli med. Vi starter klokka 10 fra parkeringsplassen ved Lambertseter kirke og tar sikte på være tilbake der senest klokka 16.

Vil du være sikker på å få plass må du melde deg på snarest. Sommerturene våre pleier å være populære med fulle busser hver gang. Påmeldingen er bindende i den forstand at hvis du melder deg på og blir forhindret så MÅ du ringe tlf. 22 29 19 00.

15


Fra bomberommet Endelig sommer! Hvem blir ikke glad når siste skoledag er over, og første feriedag begynner? Enten ferien skal legges til fremmede strøk eller her i vårt eget sommerparadis av en hovedstad, så ligger dagene fremover der som en rekke av blanke ark. Blanke ark som skal fylles med nye inntrykk og oppdagelser. Sånt er til å bli glad av. God sommer!, alle barn og unge i Lambertseter menighet. På vei ut har jeg lyst til å dele med dere et dikt som jeg forbinder med gleden over denne tiden av året: Fin musikk er fra deg.

Fin musikk er fra deg Duften av salt og sjø er fra deg. Store skoger. Og skyer. Vennskap er fra deg. Og kjærlighet, Gud. Oskar Stein Bjørlykke i Dagene våre (IKO-forlaget 1992)

Hilsen Lars Kristian

barne- og ungdomsprest

PS! Send gjerne SMS eller epost om du vil ta kontakt med meg! Mob: 986 22 439, epost: lars.kristian.gjone@oslo.kirken

Oppslagstavle Torsdagstreff

Bli med på sommerturer

Se side 9

Se side 15

Sommergudstjenester Se side 8

Bydelsgudstjeneste Se side 8

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.3/11.  

Nr. 3 - 58. årg - juni - august 2011 - - informasjon Ferieteologi ...................... ............. side 3 En fargerik og villig diakonvi...

Lambertseter menighetsblad nr.3/11.  

Nr. 3 - 58. årg - juni - august 2011 - - informasjon Ferieteologi ...................... ............. side 3 En fargerik og villig diakonvi...

Advertisement