Page 1

NR. 1 – 2011

AGENTER I KIRKA!

(FOTO: BERNHARD HIENERWADEL)


Endelig! AV OLAV GUNNAR BALLO Det er med barnlig glede og nysgjerrighet jeg går den nye gangveien inn mot Alta Sentrum. Der, midt i mot meg, er et nytt bygg i ferd med å ta form. Nordlyskatedralen stiger stadig høyere til værs.

Olav Gunnar Ballo (54) er fra Alta hvor han i mange år har jobbet som lege. I 12 år var han Stortingsrepresentant fra Finnmark.

Jeg har deltatt flere ganger under barnedåp og begravelser i Alta kirke. Det har skjedd mellom fullsatte trebenker, uten noe sted å skifte bleier på spebarna, ikke noe stellerom, ingen toaletter. På vinteren er det kaldt på bakrommet, der foreldrene kler av barna for å ta dem med inn i kirkerommet i dåpskjolene.

Med Nordlyskatedralen får Alta endelig et tidsriktig kirkebygg både for vår tid, og for kirkelige behov langt inn i det nye årtusenet. Det er også et arkitektonisk praktbygg som vil bidra til å gi Alta sentrum et løft, slik St Pauls Cathedral løftet London etter 1666, og Nidarosdomen har blitt Trondheims viktigste kulturbygg.

Da en av mine tidligere klassekamerater døde, var kirkerommet i Alta kirke så fullt at mange ikke fikk plass inne i kirken. De harde kirkebenkene tilfredstiller ikke de kravene vi i dag har til et forsamlingslokale, verken når det gjelder kirkelige handlinger, konserter eller undervisning.

Kanskje er det nettopp dette som provoserer noen, at kirken synliggjøres som en vesentlig del av lokalsamfunnet. Men hvorfor skal dette skyves under teppet? Fortsatt er over tre fjerdedeler av befolkningen medlemmer av statskirken. Bør vi ikke være stolte av vår egen kulturarv, slik vi som tolerante mennesker har krevd fri religionsutøvelse i Sovjet-republikkene, i Kina, eller Nord-Korea?

Utviklingen i Alta fra siste kirkebygg ble reist i 1964 (Elvebakken kirke) har vært enorm. Nye kinolokaler er kommet til (to ganger!) og ny kultursal er bygd. Vi har fått skoler i Gakori, Komsa, Kaiskuru og Saga. To ganger er det bygd nye 25 meters basseng, og både Korsfjord og Talvik har fått egne badeanlegg. Alta videregående skole er nå en av de største og mest moderne i landet, og Høyskolen rommer et vell av aktiviteter som samler flere tusen til daglige gjøremål. Barnehager eksisterte knapt i 1964. Nå er de så tallrike at plassen her ikke tillater noen oversikt. Samtidig har kirkebyggene i det vesentlige bestått slik de var i 1964. De har riktig nok blitt vedlikeholdt. Men bortsett fra elektrisk oppvarming og lys er det ikke store forskjellen på Alta kirke slik den framstår i dag og slik den var da den ble bygd for over 150 år siden. Vurdert opp mot andre behov som har blitt ivaretatt i tur og orden i Alta, har det vært noe smålig med den motstanden som har vært mot et nytt kirkebygg. Argumenter om at kirkene står tomme har vært brukt, selv om besøk i julen, ved dåp, konfirmasjon og begravelser gang på gang viser at disse utsagnene ikke er sanne. Også klasserom står tomme i helgene, uten at dette blir et argument mot bygging av nye skoler.

2

Jeg er stolt over at Alta er en by med plass til mangfold. Jeg er stolt over hver ny barnehage, skole, hvert et kulturbygg, og over statuer og minnesmerker over vår nære historie. Men også Nordlyskatedralen gjør meg stolt. For den viser at Alta evner å ivareta også det åndelige mangfoldet i en tid der behovet for ettertanke kanskje er vel så stort som da de første kirkebyggene ble reist. Jeg ønsker Nordlyskatedralen hjertelig velkommen!

Postboks 1172, 9504 Alta Bankgiro 4901.23.15057 Redaksjon:

Bernhard Hienerwadel, Randi Mjøen Carlsen, og Solveig Andersen. Kasserer: kirkekontoret Hjemmeside: alta.kirken.no e-post: solveig@alta.kirken.no Trykk:

Fagtrykk Idé as - Alta


Biskopens påskeandakt AV BISKOP PER OSKAR KJØLAAS

Vi skal feire påske. Påsken er ikke en viktig hendelse langt tilbake i tiden. I faste- og påsketiden skjer hele påskedramaet om igjen. Jesus vandrer nå langs våre blå fjorder og vide vidder, og våre menigheter går i hans fotspor. Han bærer sitt kors gjennom vårt bispedømme – NÅ. Han bærer det der du er, kjære leser. Vi kan dele med hverandre beretningene om Jesu lidelse, hans kamp mot det onde og hans seier. Men det handler ikke bare om Jesu liv. Det handler like mye om våre liv i dag. Fasten og påsken har fra kirkens første tid vært en undervisningstid. Vi skulle møtes i denne tiden, om så bare to eller tre, for å snakke med hverandre om hva det betyr å følge Jesus i vår tid. Begynn ikke med å klage på kirken, på prestene, på dårlig tid og på TV. Klag på deg selv. Utfordre deg selv. Om den kristne tro bare blir historie, noe som har skjedd, kan vi like godt gjøre våre kirker til museer. Da er vi ferdig med den kristne epoken i Nord-Hålogaland. Da kan vi gi lysestakene på alteret til land og kirker der troens flamme ennå brenner. Våre kirkeklokker kan vi smelte om til minnesmerker over våre mødres og fedres store trøst.

Biskop Per Oskar Kjølaas i årets Iskapell i Sorrisniva. Foto: Bernhard Hienerwadel

timen, den niende. Det er nå. Alt er nå. Det fjerne er nærværende i alle som vil følge Jesus inn i Jerusalem i påsketiden og se hva som skjer der. Da skal du tenke: «Dette er nå, dette er til meg!» Den historiske lesningen gir veldig lite. Istedet skal du tenke nåtid. La oss kalle den en guddommelig nåtid. Den skjer i kirken påskenatt når presten synger ved det tente påskelyset: «Dette er den natt da du førte våre fedre, Israels barn, ut av Egypt og lot dem gå tørrskodd gennom Det røde hav. Dette er den natt da Kristus brøt dødens lenker og seirende stod opp fra dødsriket ...» Dette skjer NÅ. Det er et evig, guddommelig nå, og da eksisterer ikke ett eller to tusen år.

Jeg fryser når jeg skriver slik. Den kristne tro er en stafettpinne som bæres videre av troen, håpet og kjærligheten hos levende mennesker i dag. Om en generasjon mister den, eller to, kan den da finnes igjen? Levende tro er alltid nå. Den gjelder meg.

La oss gå inn i Jerusalem sammen med Jesus. La oss følge ham til korset på bergknausen som kalles Hodeskallen – Golgata. La oss sammen med hans venner ta Jesu kropp ned fra korset, svøpe ham og bære ham inn i den mørke gravhulen. Og la oss se forvandlingen! Lyset over graven! Da Hodeskallen blir til Paradis.

Når vi leser om det som hendte med Jesus i Jerusalem i påsken, skjer det om igjen mens vi leser: Den tredje

La så denne faste- og påsketiden dufte av et håp så sterkt at det kan bære oss gjennom dagene som kommer!

3


Anita Veiseth: Jeg tror på det åndelige, det sosiale og det skapende mennesket. Dette er uttrykk for den høyere bevissthet vi mennesker har til felles. Hvordan vi velger å uttrykke disse egenskapene har alltid variert og vil fortsette å gjøre det. I en tid med kaos og mange forventninger til oss og de fellesskap vi er en del av, er det vanskelig å vite hva en skal prioritere. Vi har sett konturene av dette i finanskrisen i USA, hvor ulike ideologier og historiske forutsetninger gir motstridende tolkninger av hvordan en skal håndtere en vanskelig situasjon. Aldous Huxleys beskriver i sin roman Vidunderlige Nye Verden fra 1937 en verden hvor all menneskelig lidelse er utryddet, men hvor også bl.a familie, kunst og religion er forlatt for å kunne oppnå enighet uten motsetninger. En annen konsekvens var at viktig informasjon gikk tapt i mylderet av kommunikasjon, noe vi kanskje kan kjenne oss igjen i? Vanligvis bruker jeg søndagene ute i naturen, men jeg synger i Alta Motettkor og husker spesielt godt jubileumsgudstjenesten da Alta kirkes første 150 år ble feiret. Det var flott å delta med korsang, og i selskap med kaffe, kaker og taler etterpå. Slik flere sa er det fellesskapet og de rommene vi har inne i oss som teller og egentlig betyr noe. Å skape en inkluderende kirke hvor alle kan føle seg velkommen og ivaretatt, er slik jeg ser det kirkens største utfordring i dag. De fleste

fellesskap bærer på historier hvor mennesker har blitt påført lidelser de ikke fortjente. I arbeidet som landskapsarkitekt ser jeg likevel daglig at rommene vi omgir oss med er bærere av verdier og gir ulike forutsetninger for menneskelig utfoldelse. Å gi både barn og voksne de riktige impulsene og troen på en felles framtid kan høres ut som tomme ord, men betyr egentlig hardt arbeid for oss alle. Kommer du til å bruke kirka? En kirke er for meg et rom for ettertanke og meditasjon, et symbolsterkt sted som gir et løft utover det trivielle. Jeg er en sterk tilhenger av kulturen som et uttrykk for det skapende mennesket; en konsert, et teaterstykke, en kunstutstilling kan lære oss noe om oss selv og den verden vi lever i – men jeg trenger et sted for en lengsel utover det jordiske her og nå. Jeg har forsøkt å se for meg et sentrum uten Nordlyskatedralen; prosjektet møter på stadige problemer av politisk eller økonomisk karakter. Betyr det at det ikke skal være plass til religionen som et uttrykk for det åndelige mennesket – i det som skal være kjernen av stedet Alta?

Jan H. Pettersen: Alta menighet har gjennom svært mange år arbeidet for å få bygget ei ny hovedkirke. Det har vært drøftet ulike alternativ for plassering. Etter hvert kom saken til Hovedutvalget for kultur, og noe av det første man gjorde, var å fatte vedtak om navnet på kirka – Nordlyskatedralen. Ikke alle i det lutheranske miljøet var like begeistret for navnevalget, men jeg er glad for at en i alle fall i markedsføringssammenheng hele tiden har brukt navnet «Nordlyskatedralen». Jeg har ønsket at det skulle være mulig å realisere ei monumental kirke, plassert i Alta sentrum. Nå er vi i full gang med dette. Jeg er stolt over å ha fått være med i en prosess for å realisere prosjektet. Det er viktig for Alta å kunne samle menighetens aktiviteter i ett sentralt plassert kirkebygg. Det er gjort et grundig forarbeid for

Nordlyskatedralen er et gedigent spleiselag • Kommunestyrets vedtak om bygging av Nordlyskatedralen innebærer blant annet at Alta kirkelige fellesråd må bidra med 20 millioner kroner. • Sålangt er 12 millioner kroner samlet inn. Halvparten av dette er forpliktende tilsagn fra næringslivet om konkrete gjenstander/utstyr. Den andre halvparten er inntekter gjennom mange år fra arrangement, kollekt/offer, enkeltgaver og fastgiverordningen. • Fastgiverordning vil si at enkeltpersoner inngår en avtale med Alta kirkelige fellesråd om å bli trukket et fast, valgfritt, månedlig beløp via «Avtalegiro». • Per i dag har ca. 110 personer blitt med i fastgiverordningen for Nordlyskatedralen, og i gjennomsnitt gir hver av dem ca. 255 kroner per måned.

4

BANKKONTO TIL NYKIRKA ER: 4901 56 52984


derfor støtter vi Nykirka å legge til rette for alle aktiviteter i menigheten, aktiviteter som favnet både unge og eldre. Det blir en fint kirkerom, kontorer, møterom, opplæringsrom for dåpsopplæring og mulighet for organisasjoners aktiviteter både på dag- og kveldstid.

Jeg vil gjerne slutte meg til det biskop Rosemarie Köhn sa en gang: Kirka skal ha lav terskel, brei dør og det skal være høyt under taket – det skal være plass til alle!

Det blir opp til menigheten å fylle rommene med aktiviteter og vi har alle et ansvar for å bidra.

Kommer du til å bruke kirka? Ja, det gjør jeg nok. Samtidig er jeg opptatt av at vi også må sørge for å ta vare på dagens Alta kirke og også ha kirkelige aktiviteter og handlinger der.

Erik Karlstrøm: Jeg støtter bygginga av Nykirka med mine egne penger av enkle årsaker.

den næringsmessige funksjonen den er bygget for. Betongelementer som ble prefabrikert i Alta har kunnet konkurrere på pris i en slik grad at de på byggetidspunktet var den eneste materialløsningen som ga et økonomisk grunnlag for byggestart. Samlet gir denne utviklingen et inntrykk av knapphet i sentrale deler av Alta.

Til slutt vil jeg gjerne komme med en oppfordring: Alta menighet må også ved ferdigstillelsen av Nordlyskatedralen bidra økonomisk. Min oppfordring til alle er å være med i givertjenesten for å skaffe økonomi til Nykirka. Stort eller lite fast månedlig bidrag er verdifullt. Jeg minner om ordtaket «mange bekker små…»

entusiasme for gudstjenester på søndag formiddag. Dersom dette gjelder for andre enn meg må vel byggets berettigelse kunne sies å være oppfylt.

Mål: 20 mill kr

Krigen ødela den historiske bygningsmassen av tre som danner en myk innramming av sentrum i andre byer på samma størrelse sør for Finnmark. I tiårene etter krigen gjorde betongen sitt inntog. Store deler av Alta er dekket av en bygningsmasse som naturlig nok er minimalisert ut fra

Alta trenger et bygg med generøsitet og glede som kan inspirere og løfte blikket mot himmelen. Alta trenger et signaturbygg som kan danne motiv for fremtidige postkort, og gi byen en identitet. Jeg tror at Nykirka kan bli så vellykket at jeg kanskje vil besøke den på tross av min mangel på

mellom mange gode krefter. Bli med, du også! • For å bli fast giver: Ta kontakt med Kirkekontoret (tlf. 78 44 42 70; e-mail: kirken@alta.kirken.no). • Du kan også kontakte medlemmer av økonomikomitéen som arbeider med innsamling av penger fra privatpersoner: Geir Landmark (leder), Nils Toft, Bernhard Hienerwadel, Ottar Grimstad og Gunnar Tangvik. • For å gi en enkeltgave, kan du helt enkelt bruke Alta menighet sin konto nummer 4901 56 52984. • For gaver (enkeltgaver eller via fastgiverordningen) mellom kr 500 og kr 12.000 per år er det mulig å få skattefradrag. Nærmere informasjon om dette kan fås ved å kontakte Kirkekontoret.

Sum hittil: 11,9 mill kr inkl. tilsagn og gaver fra næringslivet

Sum hittil: 5,9 mill kr (Gaver, faste givere, Kirketorget og andre arrangement)

BANKKONTO TIL NYKIRKA ER: 4901 56 52984


HEMMELIGE AGENTER Ett av de virkelig vanskelige oppdragene agentene måtte utføre, var å tyde inskripsjonen på klokka høyt opp i kirketårnet. To i lag på stigen i mørket, og kun i skinnet av lommelykta, var dette i vanskeligste laget. Disse to toppagentene greide det imidlertid, men røpte selvsagt ikke «koden» for Menighetsbladets undersøkende journalist. – «Vi har sett Guds sønns kirkeklokke. Det var dritkuult. Ut over dét har vi ingen kommentar!»

Bibler til Kina

I pottemakerens

TEKST OG FOTO: SOLVEIG ANDERSEN

TEKST OG FOTO: SOLVEIG ANDERSEN

På bibeldagen 20. februar var temaet: Bibler til Kina. Et fellesarrangement på Alta Bedehus i Bakkeveien ga informasjon om dette temaet.

Fellesmøtene mellom menighetene i Alta ble arrangert i Alta Frikirke 11.–13. februar.

I Alta er det en dyktig kinesisk sanger, Demi Feng, hun sang på norsk og kinesisk og ga et eksempel på kinesisk sangtradisjon.

Årets taler var Rita Aasen som er keramiker og taler. Hun har også gitt ut flere bøker med dikt og bilder. Både talene og sangene ga møtene et nært og sterkt vitnesbyrd om Guds kraft midt iblant oss. Deltakerne uttrykte tilfredshet med arrangementet og med anledningen for kristenfolket i Alta til å møtes på tvers av trosretningene.

Høyskolelektor Kristen Albert Ellingsen fortalte om den nye bibeloversettelsen som kommer på norsk 19. oktober i år. Han er med i teamet som skal markedsføre den nye bibeloversettelsen. Prost Øystein Skille talte og Betesdamusikken fra Tverrelvdalen sang og spilte. 6

Demi Feng synger


I ELVEBAKKEN KIRKE Det har i flere år florert rykter om at Elvebakken kirke er objekt for spionasje. Gjennom systematisk og nitidig spaning i hele vinter lyktes Menighetsbladet endelig å avsløre flere såkalte tårnagenter i januar. TEKST OG FOTO: BERNHARD HIENERWADEL

Tårnagenter er et opplegg utarbeidet av Norsk Søndagsskoleforbund. NRK barne-TV sendte for en tid tilbake en liten serie om det samme. Opplegget er beregnet på 8-åringer, og i Elvebakken kirke fant det sted en helg i januar. Tårnagenter er ett av flere tiltak i menighetens trosopplæring blant barn og ungdom. Antallet interesserte var betydelig større enn det maksimale antallet plasser, og menighetspedagog Berit Michaelsen måtte med tungt hjerte sette strek for påmeldingen da opplegget var fulltegnet. På den andre siden gledet hun seg stort over at riktig mange foresatte meldte seg til tjeneste som «englevakter», det vil si medhjelpere på aktivitetspostene og på kjøkkenet. Verdt å nevne er også at gutter som ofte er underrepresentert i aktiviteter i regi av menigheten, var rimelig godt representert blant tårnagentene!

hender

ENGLEVAKTER: (Fra venstre:) Vibeke Nytrøen, Mette Nystad og Heidi Myklebust Soleng hjalp til under tårnagenthelga. – Flott at man her blander opplevelse, aktivitet og trosformidling, var alle tre enige om.

Misjonsaksjonen 2011:

Prosjekt Misjonsarbeid i Mali AV SOLVEIG ANDERSEN

Den tradisjonelle misjonsaksjonen samlet tilhørere på Alta Bedehus 26.–27. februar.

Rita Aasen taler

Misjonær Therese Glendrange fortalte og viste bilder fra Mali, både fra misjonsarbeidet og det pulserende samfunnslivet i landet. Misjonsaksjonen innbrakte kr. 26.581 og netto kr. 24.806

Arrangementskomiteen sammen med misjonæren. F.v. misjonær Therese Glendrange, Berta Heitmann, Solveig Andersen, Tone Nordvang Øygard og Elizabeth Roseveare. Foto: Øystein Skille. 7


Takk!!!

mars gikk av som prost, lot I forbindelse med at jeg 1. ønsket at eventuelle gaver jeg noen få vite at det jeg isjon på Madagaskar. For måtte gå til Lisas barnem rt etter vår målestokk), så ganske små midler (vurde dagaskar å drive et ganklarer noen ildsjeler på Ma en bedre d å hjelpe barn og unge til ske omfattende arbeid me det og noen enkelterå ene i prostiet, bispedømm morgendag, Fra menighet . Beløpet er litt i ner kro omtrent tretti tusen inn t me kom det har er person ske venner. er budsjettert i støtte fra nor overkant av det som årlig e i offerskåla, en å gi en gave gjennom en gav Til alle som har vært med takk! Det er svært mt var s misjon så sier jeg Lisa til o gir en r elle ing bevilgn ofte opplever: når denne måten, og som vi så på lp hje e idl form få å trivelig er stor kraft i ei per bli til ei stor elv. Og det drå kan så n, me sam ger vi leg liten del av dette. t mulighet til å gi en bitte elv. Alene ville jeg bare hat nner. Enda en mo det en gave, så ser vi at Men fordi mange venner ga gang: TAKK! Hilsen fra en takknemlig Øystein Skille

FRILUFTS- OG SPORTSGUDSTJEN PALMESØNDAG, 17. APRIL, KL. 12.00 PÅ TYRISTUA OVENFOR TALVIK:

LANGFREDAG, 22. APRIL, KL. 11.00 PÅ GARGIA FJELLSTUE:

Friluftsgudstjeneste med kirkekaffe

Sportsgudstjeneste med kirkekaffe

Dette er blitt et tradisjonsrikt samarbeidsprosjekt mellom Talvik menighet, Distriktspsykiatrisk Senter Vest-Finnmark/Post Jansnes, og Talvik Brass Band. Jansnes inviterer til sin praktfullt beliggende hytte «Tyristua».

Gudstjenesten holdes inne på fjellstua, og det er kapellan Jan E. Hanssen som forretter. Denne gudstjenesten har vært holdt hvert eneste år på langfredag siden 1988 – og da oftest av, nettopp, Jan E. Hanssen som må finne seg i rollen som initiativtaker og tradisjonsbærer, når det gjelder gudstjenesten på Gargia! Etterpå er det kirkekaffe i fjellstua. Sportsgudstjeneste vil si at den utmerket lar seg kombinere med en tur på ski, hundespann eller skuter rett etterpå. Det flotte med Gargia er at hvis det er dårlig vær oppe på Bæskades, så er det gjerne lunt og fint nede i skogen i dalen hvor fjellstuas folk tråkker spor slik at det skal være fint å gå på ski, der også. Og hvorfor ikke avslutte turen med middag på fjellstua?

Ta av fra E6 midt i Talvik rett ved brua og kjør til veien slutter (ved Erdal) og skuterløype nr. 3 (Talvikløypa) starter. Derfra kjører du skuter eller går på ski (det siste tar ca. en halv time). Jansnes organiserer også skuterskyss, og dersom løypa er hard, kan en spasere på føttene til Tyristua. Gudstjenesten foregår utenfor hytta med fantastisk utsikt over bygda, fjellene og fjorden. Talvik Brass Band setter en spiss på opplevelsen ved å spille under gudstjenesten. Kapellan Jan E. Hanssen forretter, og etterpå serveres det kirkekaffe i regi av den enestående dugnadsgjengen fra Jansnes. 8


SEPTEMBER 2011

AV OMMUND HEGGHEIM, LEDER I NOMINASJONSKOMITEEN I ALTA

ØYSTEIN SKILLE • • • • • • • • •

Født juni 1946 i Båtsfjord. Oppvokst i Vadsø. Ordinert til prest juni 1973. Gift med Rigmor, har 2 sønner og 5 barnebarn. Kom til Alta 1991 som sokneprest og prost. Seniorprest i Alta fra mars 2011. Prost utnevnes i statsråd og nå venter vi på ny utnevning. Engasjert i Samisk bibelarbeid de siste 30 år. Aktiv speider fra guttedagene

Demokratiprosessen i Den norske kirke ruller videre. 11. og 12. september 2011 er det valg på nytt menighetsråd i Alta og Talvik menigheter. Valget avvikles samtidig Som kommunevalget. I menighetsrådene skal vi velge 8 faste medlemmer og 5 vararepresentanter. Valgperioden er 4 år. Årets valg er viktig. Her skal vi kort nevne noen saker som kommer i fokus: - I den kommende valgperiode skal vi ta i bruk ny kirke, Nordlyskatedralen. Det blir viktig å fylle dette praktbygget med et innhold som favner og

ESTER I PÅSKEN

interesserer våre menighetsmedlemmer og Alta sin befolkning. - Menigheten står ansvarlig for å finansiere nærmere 20 mill i kapital for å reise og drifte dette bygget. Menighetsrådet vil være en viktig aktør for å få koordinert dette og få det på plass. - I denne perioden skal ny gudstjenesteliturgi og ny salmebok på plass. - Vi skal videreføre arbeidet med trosopplæring for aldersgruppen 0–18 år Vi trenger engasjerte menighetsråd som ønsker å lede arbeidet i menighetene. Vi vil presentere kandidatene som står på valglistene i juninummeret av menighetsbladet.

AV BERNHARD HIENERWADEL

PÅSKEAFTEN, 23. APRIL, KL. 12.00 PÅ SARVES, CAMPINGVOGN-OPPSTILLINGSPLASSEN VED NIPI-VANNET:

SKJÆRTORSDAG, 21. APRIL, KL. 12.00 PÅ KVANNDALSVANNET:

Friluftsgudstjeneste med kirkekaffe – for 10. gang!

I år er det kapellan Jan E. Hanssen som holder påskens desidert barskeste gudstjeneste – så å si midt i skuterløypa! Frem med kartet – nr. 1935 III. Kvanndalsvannet ligger vest for Leirbotnvannet. Dit kjører du enten med skuter på skuterløype nr. 17 fra Kviby, eller du går på ski. I sistnevnte tilfelle bør du ta et annet utgangspunkt: Ta av E6 ved Leirbotnvann, kjør noen hundre meter mot Kviby og parkér så på den store parkeringsplassen til venstre, akkurat der veien begynner å gå nedover mot Kviby. Så går du oppover på skrå gjennom skogen (mot nordvest). I starten er det noe bratt og ulendt terreng, men det blir bedre etter hvert. Distansen er 2–2½ km, og du bør beregne tre kvarter. Stedet for gudstjenesten ligger ved nordvestre enden av vannet. NB! Husk mat, drikke og god bekledning!! Med forbehold om vær og føre.

Denne friluftsgudstjenesten er det sokneprest Olav Øygard som holder, midt imellom campingvognene – familien hans har hatt vogna si stående på Sarves/Nipi i mange år. I 2002 tok Øygard utfordringen fra sine campingvogn-naboer på strak arm og holdt gudstjeneste på stedet påskeaften, noe det deretter har blitt en fast tradisjon av! Norsk Caravan Club avd. Alta besørger det praktiske, blant annet bygging av prekestol i snø og servering av kirkekaffe etterpå! Selvsagt er denne gudstjenesten, som alle gudstjenester, åpen for absolutt alle. Her er man midt i Altas kanskje aller flotteste turterreng vinterstid, noe som gjør det mulig å kombinere påskens budskap med en flott dag i Guds natur. I 2007 var ikke været i Talvik spesielt fint på Palmesøndag. Korpsmusikken og bevertninga derimot var upåklagelig, som alltid. Foto: Øystein Skille.

Friluftsgudstjeneste

9


«SEVEN» PÅ ALTA-VISITT Jentegruppa «Seven» holdt korhelg for og sammen med Nordlys barnegospel (Alta) og Hammerfest barnegospel i Elvebakken kirke i januar. Arrangementet var åpent også for andre barn i Alta. Bildet er tatt under en av øvelsene – jentene fra «SEVEN» står rett foran alterringen. Lørdag kveld ble det konsert og søndag deltakelse i gudstjenesten. «SEVEN» er et Rogalandsbasert jentekor som består av faste medlemmer samt aspiranter i alderen 9–13. Nesten hver helg reiser koret ut og besøker menigheter og organisasjoner, for å holde kurs, konserter, familiegudstjenester eller fester. Foto: Bernhard Hienerwadel

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 12. april

Fartsfylt aktivitetsleir i Bodø Her kommer et Ingen planer for sommeren ennå? itet sammen tips til deg som er glad i å være i aktiv med jevnaldrede ungdommer.

Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet ved for eksempel å støtte lokale spare-,låne- og mikrokredittgrupper. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Alta menighet arrangerer aksjon tirsdag 12. april og trenger bøssebærere. Ta kontakt med kirkekontoret dersom du vil være med. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å Benytte kontonummer 1594.22.87493. Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner) Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner)

10

ntakt (KRIK) I sommer arrangerer Kristen idrettsko aktivitetsleir for leiren Action Nord i Bodø. Det er en ungdommer fra 14–17 år. er møter med En typisk dag på Action Nord innebær oppfølging fra sang og andakt, aktiviteter der du får er, turneringer dyktige instruktører, frivillige seminar og artige konkurranser og leker. Pauline Rykkelid En av fjorårets deltakere var Åsa fra Engavågen. es det hørtes ut – Jeg ble med på leiren fordi jeg synt skal mye til for som en bra leir, og det var det! Det , sier hun. å hindre meg i å dra på Action Nord

leiren Påmelding og mer informasjon om ord finner du på www.krik.no/actionn


GUDSTJENESTER ALTA SOKN ALTA KIRKE: Søndag 10. april kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Skjærtorsdag 21. april kl. 19.00: Nattverdsgudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Langfredag 22. april kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste v/seniorprest Øystein Skille Påskeaften 23. april kl. 23.00: Påskenattsgudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Nattverd Påskedag 24. april kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard. Dåp Torsdag 28. april kl. 19.00: Liturgisk kveldsbønn v/sokneprest Anne Skoglund Søndag 01. mai kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp. Nattverd Lørdag 07. mai kl. 17.00: Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 08. mai kl. 11.00 og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg Lørdag 14. mai kl. 17.00: Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prestevikar Oddhild Klevberg

Søndag 15. mai kl. 11.00 og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg Tirsdag 17. mai kl. 10.00: Familiegudstjeneste v/seniorprest Øystein Skille Torsdag 26. mai kl. 19.00: Liturgisk kveldsbønn v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 29. mai kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp Onsdag 01. juni kl. 18.30 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/sokneprest Anne Skoglund Kristi Himmelfartsdag 02. juni kl. 11.00 og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/sokneprest Anne Skoglund Pinsedag 12. juni kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard. Dåp Søndag 26. juni kl. 11.00: Høymesse

ELVEBAKKEN KIRKE: Søndag 03. april kl. 11.00: Høymesse v/seniorprest Øystein Skille Søndag 17. april kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg. Dåp Skjærtorsdag 21. april kl. 11.00: Høymesse v/prostiprest Ole Dahle Nattverd. 1920-liturgi Påskedag 24. april kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle. Dåp

Lørdag 07. mai kl. 18.30: Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prostiprest Ole Dahle Søndag 08. mai kl. 11.00 og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle Lørdag 14. mai kl. 18.30: Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/fung. prost Olav Øygard Søndag 15. mai kl. 11.00 og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/fung. prost Olav Øygard Lørdag 21. mai kl. 17.00: Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prostiprest Ole Dahle Søndag 22. mai kl. 11.00: Høymesse med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle Søndag 05. juni kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp 2. pinsedag 13. juni kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle. Dåp Søndag 19. juni kl. 11.00: Høymesse v/prostiprest Ole Dahle

KÅFJORD KIRKE: 2. påskedag 25. april kl. 11.00: Høymesse v/prostiprest Ole Dahle Tirsdag 17. mai kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle

11


Søndag 22. mai kl. 11.00: Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg 2. pinsedag 13. juni kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen

Sarves: Friluftsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard Langfredag 22. april kl. 11.00: Gargia Fjellstue: Gudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen

RAFSBOTN KAPELL: Skjærtorsdag 21. april kl. 17.00: Nattverdsgudstjeneste

TALVIK SOKN: TALVIK KIRKE: Fredag 15. april kl. 10.15: Skolegudstjeneste

Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 08. mai kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 29. mai kl. 11.00: Høymesse med konfirmasjon v/fung. prost Olav Øygard KOMAGFJORD KIRKE: Skjærtorsdag 21. april kl. 18.30: Nattverdsgudstjeneste

v/seniorprest Øystein Skille Lørdag 21. mai kl. 18.30: Samtalegudstjeneste m/konfirmanter v/fung. prost Olav Øygard Søndag 22. mai kl. 11.00: Høymesse med konfirmasjon v/fung.prost Olav Øygard

TVERRELVDALEN BEDEHUS: 2. påskedag 25. april kl. 11.00:

v/sokneprest Anne Skoglund Påskedag 24. april kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Tirsdag 17. mai kl. 13.00: Familiegudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Søndag 05. juni kl. 11.00: Høymesse med konfirmasjon v/sokneprest Anne Skoglund LANGFJORD KIRKE: 2. påskedag 25. april kl. 11.00:

Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 29.mai kl. 11.00: Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 19. juni kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen ANDRE GUDSTJENESTER I ALTA SOKN Påskeaften 23. april kl. 12.00:

12

Høymesse v/seniorprest Øystein Skille Pinsedag 12. juni kl. 11.00: Høymesse v/prostiprest Ole Dahle. Eldres kirkesøndag LEIRBOTN KIRKE: Søndag 03. april kl. 11.00:

v/fung. prost Olav Øygard Søndag 15. mai kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen ROGNSUND KIRKE: Søndag 26. juni kl.11.00: Høymesse


Søndag 19. juni kl. 11.00: Høymesse v/seniorprest Øystein Skille

STOREKORSNES KAPELL Søndag 10. april kl. 11.00: Høymesse v/fung. prost Olav Øygard

ANDRE GUDSTJENESTER I TALVIK SOKN Palmesøndag 17. april kl. 12.00: Tyristua: Friluftsgudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen

DØPTE: 12.12.2010 Håvar Johansen Bakken (døpt i Kirkenes kirke) Trym Johansen Bakken (døpt i Kirkenes kirke) Sofie Stokvik (døpt i Arnøy kirke) 25.12.2010 Torjus Kristiansen Romsdal Magnus Medlie Jonas Pryneid Mella Mie Johanna Hågensen 26.12.2010 Marlene Gamst Lindseth (døpt i Dolstad kirke) Patrik Olsen Henriksen (døpt i Sørvær kirke) 30.12.2010 Fanni Marlene Rasmussen (døpt i Finland) 31.12.2010 Julian Bjørnfeld 02.01.2011 Linus Stenersen Rødberg (døpt i Hammerfest kirke) Nora Isabell Andersen Elida Johanne Wilhelmsen Michael Vicente Simensen Ida Katarina Skarstein 09.01.2011 Audun Olsen

Simen Johannessen Solvold Magnus Johnsen Mathea Helgesen Johanna Emine Johansen Johannes Arnesen Brage Knutsen Kristiansen Rakel Maria Svebak Grimstad 30.01.2011 Andreas Muotkajärvi Krane Karen Else-Marie Pedersen 06.02.2011 Hanna Wang Hillestrøm Oliver Hågensen Jørgen Røst Adam Johansen 13.02.2011 Synnøve Kristine Olsen (døpt i Hop kirke) Milla Lindi-Martinsen Saga Marie Mathisen Jonas Emilie Fredriksen 20.02.2011 Even Ingebrigtsen Arnt Leo Johanson Igeland Mats Henrik Johanson Igeland Elias Rydningen Ernstsen Thea Isaksen Siri Nilsen Keiseraas Ivar Bjørkli Pettersen Odin Nilsen Emma Caroline Granshagen Sara Alvilde Posti Tårnesvik

Skjærtorsdag 21. april kl. 12.00: Kvanndalsvannet Friluftsgudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen. Værforbehold Søndag 02. juni kl.11.00: St. Lerresfjord bedehus: Gudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen

Simen Moe Arild 27.02.2011 Sebastian Carlsen Pedersen (døpt i Elverhøy kirke) Sienna Marie Lund Olsen Arthur Pedersen Tobias Thomassen Oskarsson 13.03.2011 Ada Kjølås-Andersen Sunniva Hoel Andersen Edvinas Cibulskis Kevin Reitan Pedersen Emma Therese Stabrun Camilla Ellila Henriksen Nikolai Johan Olsen-Thomassen

VIGDE: 11.12.2010 Ruth Cecilie Thomassen og Daniel Jakobsen 31.12.2010 Cathrine Mari Olsen og Tommy Bjørnfeld Ingunn Mella og Geir-Ove Alexandersen 05.02.2011 Stine Opgård og Fredrik Giselsson Mannsverk 05.03.2011 Jorunn Anette Sætermo og Ole Stian Sjursen 13


VIGDE I ISKAPELLET 20.01.2011 Linsey Rose Wooding og Allan Henry Read 11.02.2011 Ann Cathrin Vik og Bjørnar Torjussen 12.02.2011 Anne Lise Guldberg og Marius Fugelli 19.02.2011 Ruth Elisabeth Arnesen og Haldor Tømmervik Holien

DØDE: 11.12.2010 Berit Nilsen f. 1958 17.12.2010 Siv Birgitta Eriksen f. 1945 14.12.2010 Elna Gunnbjørg Andersen f. 1932 16.12.2010 Kjell-Ivar Mikalsen f. 1947 17.12.2010 Nelly Nilsen f. 1922 03.01.2011 Elsa Kristiansen f. 1925 06.01.2011 Geir Yngve Larsson f. 1962 Terje Thomassen f. 1934 (gravlagt i Beiarn)

11.01.2011 Kurt Wirkola f. 1940 13.01.2011 Ingebjørg Sætermo f. 1922 18.01.2011 Magnus Marensius Nilsen f. 1925 20.01.2011 Eli Haugvik Hanssen f. 1951 (gravlagt i Kvinesdal) 26.01.2011 Berthe Nikoline Mortensen f. 1913 05.02.2011 Oddvar Vilhelm Ongamo f. 1950 07.02.2011 Elise Marie Petrine Benjaminsen f. 1929 Sverre Heggeli f. 1922

08.02.2011 Esther Mikalsen f. 1920 13.02.2011 Helga Ragnhild Nilsen f. 1920 17.02.2011 Agnar Kalle Martin Fjellheim f. 1939 24.02.2011 Morten Buum f. 1976 (gravlagt i Melhus) 26.02.2011 Nanna Berntine Sigurdsen f. 1923 03.03.2011 Kjell Odin Hammari f. 1948 04.03.2011 Åge Strøm f. 1940 11.03.2011 Anny Rasmussen f. 1922

DØPTE: 06.02.2011 Gard-Andrè Flatvoll Knutsen Linnea Nango Knutsen

DØDE: 27.11.2010 Sverre Mikal Småvik f. 1932 03.01.2011 Arnfred Kjærstad f. 1926 31.01.2011 Arne-Torbjørg Rønning f. 1948

AV RANDI MJØEN CARLSEN

Det har vært arrangert hyggelige sammenkomster for barn og voksne, både i Talvik, Langfjord og Komagfjord i løpet av februar. Dette som en følge av at det er bestemt at det skal være kirkedager fire ganger, både vår og høst, i Talvik sokn. Leirbotn var ikke med denne gang, men blir med til høsten.

14 barna har det vært et samarbeid For mellom kirken og skolen, i skoletida.

Det har gått ut på symboljakt i kirken med forskjellige oppgaver som elevene skulle løse eller tegne. De har fått komme opp i tårnet for å se utover bygda, og fått høre kirketjeneren fortelle historie. Det kan jo være både spennende og nifst! Elevene ble honorert med tårnagentbevis og «bøff» etter spennende oppdrag i kirka på symboljakten. Boller og saft fikk ungene etterpå. De voksne har hatt trivelige samvær

med mye sang, både salmer og kjente sanger som er tatt frem fra glemselen. Det har vært en andakt, og servering etterpå. Sprell levende storfamiliesamling, det var søndag. Da skjedde det mye, søndagskole først med bibelfortelling og lek. Familiegudstjeneste var det også, og etterpå hyggesamvær og god prat.

Foto: Kristin Østby

Sprell levende kirkedager


Vi bygger

NORDLYSKATEDRALEN

Stål- og ventilasjonsentreprenør

Myggveien 6, 9514 Alta. Telefon 78 43 75 90

Jens Jensen AS, tlf. 78 45 69 50 / 975 07 713. Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta

www.elektronoras.no

NORDENS LEDENDE RÅDGIVER INNEN PLAN, DESIGN OG TEKNIKK Avdeling Alta, Kongleveien 45 T 78 44 92 22, www.ramboll.no

Løkkeveien 4A • Postboks 1010, 9503 Alta Telefon 78 45 70 70 • Telefax 78 45 70 60


Kirkeverge: Gunnar Tangvik ................................................................. kirkeverge@alta.kirken.no Seniorprest: Øystein Skille ........................................................................... prost@alta.kirken.no Sokneprest: Olav Øygard .................................................................... sokneprest@alta.kirken.no Sokneprest: Anne Skoglund ......................................................................... prest@alta.kirken.no Kallskapellan: Jan Hanssen ....................................................................... kallskap@alta.kirken.no Prostiprest: Ole Dahle ......................................................................... prostiprest@alta.kirken.no Prestevikar: Oddhild Klevberg .................................................................. oddhild@alta.kirken.no Kateketvikar: Kristin Østby ......................................................................... kristin@alta.kirken.no Organist: Ingeborg Sandvin .....................................................................ingeborg@alta.kirken.no Organist: Kirsti Oudenstad Berg .............................................................. organist@alta.kirken.no Klokker/menighetssekr.: Solveig Andersen ................................................ solveig@alta.kirken.no Kontorfullmektig: Liv Olsen ........................................................................ kirken@alta.kirken.no Menighetspedagog: Berit Michaelsen ........................................................... berit@alta.kirken.no Menighetspedagog: Niels Westphal .............................................................. niels@alta.kirken.no Byggforvalter: Per-Erik Olsen ...........................................................byggforvalter@alta.kirken.no Kirketjenere: Alta/Elvebakken kirke: Klemet Gaup ........................................................................... 476 29 099 Kåfjord kirke: Ranveig Pedersen, Kåfjord .................................................................... 78 43 35 56 Rafsbotn kapell: Nils A. Mella, Rafsbotn ..................................................................... 78 43 31 94 Langfjord kirke: Gerd Karlstrøm, Langfjordbotn ......................................................... 78 43 28 84 Talvik kirke: Viggo Kjellmann, Talvik ............................................................................ 901 69 975 Altneset/Rognsund kirke: Petra Steffensen, Hakkstabben .......................................... 78 43 86 11 Komagfjord kirke: Bernt Erling Thomassen, Komagfjord ............................................. 78 43 92 18 Leirbotn kirke: Grete Karlsen, Kviby ............................................................................ 995 59 191 Leder av Alta menighetsråd: Ottar Grimstad, Kongleveien 16 ..................................... 480 31 005 Leder av Talvik menighetsråd: Laila E. Kjellmann, Talvik ............................................... 958 04 353 Leder av fellesrådet: Else Aas Andersen, Korsfjorden ................................................. 78 43 91 10 Sokneprestkontoret: Løkkev. 2, 9510 Alta, Postboks 1172, 9504 Alta. Telefon 78 44 42 70. Telefax 78 44 42 80 Kontortid: Man.–fredag kl. 09.00–15.00. Tirsdag fra kl. 10.00–15.00. E-post: kirken@alta.kirken.no ......................................................................... www.alta.kirken.no

ALT I TRELAST OG BYGGEVARER Kjosveien 2 (ved Alta bru) 9515 Alta Telefon 78 44 42 40 Telefaks 78 43 05 19 16


Alta Begravelsesbyrå

Etablert 1947

Gravferd slik pårørende ønsker det • VERDIGHET • OMTANKE

Samisktalende

Tlf. 78 45 62 60

E-post: post@aksis.no • www.aksis.no

TLF. 78 43 55 74 - DØGNVAKT Breidablikk 7, 9511 Alta

www.fmp.no

Aronnesveien 45, 9514 Alta. Tlf. 78 44 41 20. Faks 78 43 17 87 Totalentreprenør innen: • Trearbeid • Betongarbeid • Murerarbeid • Asbestsanering • Betongsaging • Betongkaibygging

Priser og informasjon: + 47 78 43 33 78 info@sorrisniva.no

RIB inord as Rådgivende ingeniør i byggeteknikk Sorenskriverveien 11, 9511 ALTA Telefon 976 52 361 / 971 57 441

Telefon 78 43 43 22 • Telefax 78 43 63 26 Strandveien 62. Postboks 113, 9501 ALTA www.altaskifer-brudd.no

Riktig IT-løsning gir din bedrift konkurransefortrinn. Eltele forenkler hverdagen. Telefon 400 16 300 - salg@eltele.no

17


Blomsterleverandør:

Altaveien 281, 9515 Alta Telefon 78 43 18 55

Hos oss er gode råd gratis!

www.nordlysmat.no Nordlys Gløgg – deilig hele året. SibirGressløk Olje – suveren til salat. Økologisk, selvfølgelig!

Din leverandør av bilgummi Markveien 55 - 9510 Alta. Tlf. 78 45 70 80

Vår erfaring – din trygghet!

> Farlig-/spesialavfall Tlf.: 78 44 00 66. Fax: 78 44 06 25 > Container, slam, gjenvinning og renovasjon Tlf.: 78 43 02 61. Fax: 78 43 67 60 Postboks 2178, 9508 Alta. www.finnmarkgjenvinning.as

Spar strøm, miljø og penger! Vi har som mål å hjelpe deg å redusere ditt strømforbruk. Se ishavskraft.no for sparetips.

Det kraftselskapet som ønsker mest å selge minst til egne kunder

La boligdrømmen oppfylles!

Myggveien 16, 9514 Alta. Tlf. 406 01 500. Faks 406 01 600

18

AMFI Alta, Markedsgata 21–25, 9505 Alta Telefon 78 44 43 08. Fax 78 44 43 08 E-post: sentrumblomster@sentrumblomster.no


Telefon 78 44 68 00. Telefax 78 44 68 01 post@fagtrykkide.no

Betongveien 1, 9515 Alta Tlf. 78 44 36 80. Faks 78 44 36 99

Lås og beslag Innramming r ade Glass og fas Solskjerming

Tlf. 78 44 91 20 – Faks 78 44 91 30

www.kontoroggrafisk.no – Skoleveien 9, 9509 Alta

Altaveien 228 - 9515 Alta. Telefon 78 43 45 50

Nordre Ringv. 29 Pb. 1004, 9503 Alta Tlf. 78 44 07 07 Faks 78 43 78 68 BRODERIER OG SYTILBEHØR

STRIKKE- OG HEKLEGARN

Tlf. 78 44 01 01

E-post: post@kilden.as

www.kilden.as

19


Se, vi går opp til Jerusalem Se, vi går opp til Jerusalem

Se, vi går opp til Jerusalem

I hellige fastetider

Til Frelserens kors og pine,

Og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn,

Til Lammet som ofres for verdens skyld,

I stedet for syndere lider.

For syndene dine og mine.

Se, vi går opp til Jerusalem.

Se, vi går opp til Jerusalem,

Hvem deler vår Herres smerte?

Til byen med glans og ære,

Hvem våker med Jesus i verdens natt

For Frelseren sa oss at der han er,

Og bærer hans sorg i sitt hjerte?

Skal vi ved hans nåde få være.

NORSK SALMEBOK NR. 128 TEKSTEN OVERSATT AV EYVIND SKEIE 1980 IKON LAGET AV KJELLAUG NORDSJÖ

Alta og Talvik menighetsblad nr.1/11.  
Alta og Talvik menighetsblad nr.1/11.  

NR. 1 – 2011 (FOTO: BERNHARD HIENERWADEL) Det er med barnlig glede og nysgjerrighet jeg går den nye gangveien inn mot Alta Sentrum. Der, mid...

Advertisement