Page 1

NABOPOSTEN Oppsal Menighetsblad

Nr. 3 - juni 2011 - 57. årgang

“Å erfare Gud i hverdagen”


Nytt fra menighetsrådet: Fellesrådet for kirken i Oslo har vedtatt en ny bemanningsmodell som bl.a. medfører at registrering av dåp og gravferd skal gå til et sentralt service kontor. Dette medfører reduksjon i kirketjenerstillingene og for Oppsal innebærer det at det fra august vil være kirketjener i 20%. Menighetsrådet har vedtatt at denne stilling primært vil være knyttet til kontorarbeid, samt gjøre kirken og menighetssal klar til gudstjenester.

Oppsal menighet har i dag frivillige medarbeidere (team) som er med på gjennomføring av gudstjenestene og dette er en ordning menighetsrådet ønsker å fortsette med. Dette gjør at det blir frigjort noen lønnsmidler som kan benyttes til andre oppgaver. Menighetsforvalter vil fortsatt være ansatt i 100%, men det er nå lagt noe søndagstjeneste til denne stillingen.

det har tatt tid å finne ut hvor feilen er og hva som kan gjøres for å få utbedret denne. Det jobbes mye med saken, men med gammelt elektrisk opplegg som er skjult i vegger og under platting, har det ikke vært enkelt å få orden på klokkeringingen. Vi håper at den er på plass når det skal ringes inn til pinsehelg.

Kirkeklokkene har vært tause siden begynnelsen av april og

Menighetsrådsmøtene holdes i menighetssalen onsdager kl. 19:00 til 22:00. Datoene kommer i neste Naboposten.

Oppsal kirke Solbergliveien 85, 0683 Oslo Telefon: 23 62 99 60 Telefax: 23 62 99 61 Bankkonto: 7877.06.73983 Hjemmeside: www.oppsalmenighet.no

Søndre Skøyen kapell Dalbakkveien 39, 0682 Oslo Telefon: 22 27 88 44 Henvendelser: Menighetskontoret Bankkonto: 1609.12.68071 Hjemmeside: www.oppsalmenighet.no

Utleie av Oppsal kirke og OPUS Kontakt menighetskontoret

Menighetskontoret Mandag-fredag: kl. 10:00 - 14:00 Kontakt og besøk: Oppsal kirke E-post: post.oppsal@oslo.kirken.no

Sameiet Søndre Skøyen kapell Leder: Kjell Maalø Telefon: 22 27 88 59 E-post: kjell.arne.maalo@akan.no

Utleie av Søndre Skøyen Kapell Forretningsfører: Sigurd Edv. Gullerud Telefon: 22 27 43 02 E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Oppsal menighetsråd Leder: Finn Tennøe Telefon: 22 27 76 03 E-post: finn.tennoe@vikenfiber.no

Søndre Skøyen menighetskomité Leder: Jon Smemo Telefon: 22 27 02 15 E-post: jsmemo@online.no

Ansatte

Menighetsforvalter: Grete Mugaas T: 23 62 99 62 / M: 411 05 824 E-post: grete.mugaas@oslo.kirken.no

Kantor: Sølvi Ådna Holmstrøm T: 23 62 99 69 / M: 924 36 770 E-post: solvi.holmstrom@oslo.kirken.no

Renholder: Ellen Sivertsen T: 23 62 99 60

Kateketvikar: Bjørn Ladstein T: 23 62 99 70 / M: 934 23 793 E-post: bjorn.ladstein@oslo.kirken.no

Sokneprest: Kåre Skråmestø T: 23 62 99 63 / P: 22 27 34 13 M: 924 26 917

Diakonimedarbeider: Bengt Helgeland T: 23 62 99 68 / M: 943 02 069 bengt.helgeland@oslo.kirken.no

Kapellanvikar: Lillian Dittmann T: 23 62 99 64 / M: 995 80 758 E-post: lillian.dittmann@oslo.kirken.no

Diakon: Bjørn Engebakken T: 23 62 99 67 / M: 988 43 681 bjorn.engebakken@oslo.kirken.no

Kapellan: Inge Ålgård T: 23 62 99 72 / M: 905 32 007 E-post: inge.algard@oslo.kirken.no

Prostiprest: Hans Jacob Finstad T: 22 61 01 21 / M: 452 40 091 hjfinstad@multinett.no

E-post: kare.skramesto@oslo.kirken.no

2

Naboposten utgis av Oppsal menighet. Opplaget er 8.400 eksemplarer, har seks nummer i året, og sendes ut til samtlige av menighetens husstander. Det trykkes hos Merkur-Trykk.

Annonser: Kontakt redaktør eller menighetskontoret. Pris: Kr 300,- + kr 8,- pr. spaltemillimeter. Farger: 40 % tillegg. Fast avtale: 10 % rabatt.

Neste nummer: Utgis uke 34. Innleveringsfrist: 8. august. Informasjonsutvalget: B. Engebakken (redaktør), J. Hindahl, Ø. Krogsrud, R.K. Runde og S.E. Gullerud.


Ord til ettertanke Å erfare Gud i hverdagen Temaet for dette nummeret av menighetsbladet er å erfare Gud i hverdagen. Mange av oss har kanskje et ønske om å oppleve en erfaring av Gud i hverdagen. Hva er en erfaring? En erfaring er en hendelse som en har reflektert over og tolket inn i en gitt forståelsesramme. En erfaring av Gud vil dermed si en opplevelse som en har tenkt over og gitt en tolkning i samsvar med sin gudstro. Å erfare Gud i hverdagen forutsetter en viss grad av tro, stor eller liten. Hvordan kan vi erfare Gud i hverdagen? Erfaringer av Gud vil i første rekke avhenge av oss, og i mindre grad av Gud. I Gud er det vi lever, beveger oss og er til, sier Paulus. Det kommer altså i mindre grad an på Gud, enn på oss. Gud er jo alltid nær oss ved sin Hellige Ånd. Guds ansikt er alltid vendt mot oss. Men vi tenker ikke over det. Derfor ber vi ofte på denne måten: Kom til oss, se oss, vær nær oss. Dette er bønner som bunner i vår opplevelse av at Gud ikke er hos oss, ikke er nær oss.

Sannheten er at Gud er oss nærmere enn vi kan tenke oss, også når vi ikke opplever eller føler det. Gud kommer så ofte på besøk, men vi er ikke hjemme. Vi er alle andre steder. Mer enn noen gang trekkes vår oppmerksomhet ut fra oss selv. I våre dager skal vi gjøre mange ting samtidig: Høre musikk, løpe, øke vår kondisjon, trille barnevogn, ha hovedansvaret for et lite barn; alt på en gang. Oppmerksomheten er som oftest vendt utover, til mennesker, ting og gjøremål som krever vår tilstedeværelse. For sjelden unner vi oss tid til å sitte stille og bare være. Det kjennes som stor luksus for mange mennesker. For å møte Gud må vi først møte oss selv, eller være i oss selv. Å erfare Gud i hverdagen er vanskelig å få til, når blikket vårt hele tiden farer til det ene og det andre. Å erfare Gud vil si at vi er så nærværende i oss, i våre egne tanker og følelser at vi faktisk kan si at vi er hjemme. Hjemme i oss selv. Bare der kan vi ta i mot besøk.

Noen ganger hører vi om folk som erfarer Guds storhet når de går i fjellet. Er de da hjemme hos seg selv? Høyst sannsynlig! Alle som har gått en lag fjelltur vet at man ikke kan snakke hele tiden. Fjellturer er egnet for samtale, og for stillhet. For ettertanke. For sinnets hvile og følelsenes frie løp. I slike stunder kan man godt gråte over en vakker fugl eller et særpreget syn. Og man kan se Guds skaperverk på en slik måte at Skaperen trer fram i all sin tydelighet. Erfaringer av Gud kommer lettest når vi er samlet i vårt indre, i stillhet, fokusert til meditasjon, bønn, tilbedelse, nattverd, til annen tjeneste for Gud. Gud er imidlertid større enn våre forsøk på å møte ham. Gud kan også komme til oss, når vi ikke forventer det. I en lys, stille sommernatt, i en salmestrofe, i et minne som dukker opp, gaver, erfaringer som gis oss helt uforbeholdent og som kan utvide vår trosforståelse og forandre oss. Lillian Dittmann kappelan

3


Diakoniens side

Å få erfare

Av diakon Bjørn Engebakken Du kan ha mange tanker om hvordan du erfarer Gud i hverdagen din, men hvordan erfarer Gud deg? Hvordan kommer han til deg, og hvilke møtepunkter benytter han seg av? - Mine minste I Matteusevangeliet får vi høre hvordan Jesus deler ut ris og ros etter måten vi mennesker har behandlet han på. Og naturlig nok får han spørsmålet om når vi skal ha møtt han. Svaret er klart og tydelig: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. Vi bruker mye tid på å lete etter Gud, lete etter steder hvor vi kan møte Jesus. Men Jesus trenger ikke lete så langt for å erfare oss. Det går jo ikke en dag forbi uten at vi treffer på ett eller annet menneske som har behov for vår hjelp. Ikke alltid så behagelig At vi kan møte Jesus gjennom å møte andre mennesker, høres jo genialt ut. Vi avkreves ikke penger eller gull, eller pålegges å dra til et annet sted i verden for å vise våre følelser for han. Vi kan få lov til å bruke tiden på å være gode mot hverandre. Men det er ikke alltid så behagelig som det kan høres ut. For ofte kommer Jesus til oss i en skikkelse som vi helst skulle

4

Hva skjer...

vært foruten. Ansiktet som står foran oss kan kollidere totalt med ansiktet vi forestiller oss at Jesus har. Vi møter et ansikt som har blitt herjet med av synd, sykdom, sult eller andre smerter som byr oss imot. Vi vil helst se en annen vei.

“Når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?” Matt 25, 39

Det er verdt sjansen Det kan friste mer å møte Jesus gjennom behagelige midler. Hvor godt er det ikke å kjenne på en varm følelse når man er inne i en vakkert utsmykket katedral, eller finne glede i å lese en velskrevet bok om kristendommens mysterier. Men jeg vil påstå at å virkelig erfare Jesus, krever å møte mennesker ansikt til ansikt. Det å gi av deg selv til en som sårt behøver omsorg og støtte. For når vi har åpnet opp hjertet for en annen, har vi samtidig åpnet en vei inn for Jesus. Gjennom andre kan vi berøre Jesus, og gjennom andre kan Jesus berøre oss. Det er garantert verdt sjansen.

Fredagslunsj Kl. 12:00 i Oppsal kirke hver fredag. Servering av kaffe og te. Ta med niste. Kirkeringen våren 2011 Kl. 12:00 i Oppsal kirke. Siden kirken har fast begravelsesdag på onsdager avholdes møtene nå på tirsdager. 6. september, 4. oktober, 1. november, 6. desember. Formiddagstreff i Søndre Skøyen kapell Kl. 12:00 til kl. 14:00. 14. september, 12. oktober, 16. november. Skyss til kapellet: Ring 22 27 88 44 samme dag mellom kl. 10:30 - 11:00. Formiddagstreff i Oppsal kirke Kl. 12:00 til kl. 14:00. 13. september, 18. oktober 8. november 13. desember (høsttur) Årets tur til Stølstokken Turen avholdes i år fra 22/8 til 26/8. Det er begrensede plasser. Påmelding: Ring til diakonens eller diakonimedarbeiderens mobiltelefoner, eller møt opp på diakonens kontor, den 14. juni kl. 11:00.


Gravsteiner - Inskripsjoner - Omarbeiding

Utstilling vis á vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102. 0581 Oslo

Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31

www.gravstein.com

ADVOKAT Roy Mosnesset Saker om fast eiendom, bolig, kjøpstvister, skadeerstatning, trafikksaker, testament, arv, skifte, arbeidrett m.m. Advokatene i Håndverkeren, Rosenkrantz’ gt. 7, 0159 Oslo tlf. 22 70 89 94, fax 22 70 89 91 e-post: roy.mosnesset@ advokateneihandverkeren.com www.advokateneihandverkeren.com

TVEITA ADVOKATKONTOR Advokat Kari Paulsrud m.n.a.

Testamente/arv, Samboeravtaler, Separasjon/skilsmisse, Barn/barnevern, Trygd/erstatning, Arbeidsrett, Husleie, Fri rettshjelp Kontor i 3. etg. ved OBOS eiendomsforvaltning og senterledelsen

Timebestilling tlf.: 21 37 71 77 / 908 89 733 e-mail: kpaulsrud@kindemco.no

5


Medarbeiderfest i Opps

Torsdag 5. mai ble det avholdt medarbeiderfest i Oppsal kirke. Terskelen for å være medarbeider er lav og derfor var det en flott blanding av folk på denne festen. Fra tenåringer til pensjonister. Festen ble ledet av menighetens diakon, Bjørn Engebakken. Festen startet med et godt måltid med reker, og det var rikelig til alle.

Etterpå hadde Merete Føyen Arnevåg musikalsk innslag, med egne viser og en nydelig fortelling. Til slutt sang Merete duett sammen med menighetens diakonimedarbeider, Bengt Helgeland. Det var virkelig en flott opplevelse.

al kirke..

Programmet ble avsluttet med kaffe og fint tilbredt frukt og quiz. Deretter kunne alle gå hjem mette og tilfredse i kropp og sjel. Av Inge Ålgård kappelan

Over: Bordpynten denne dagen besto av tilsammen 8 kg reker. Til venstre: Finn og Bjørg i diakoniutvalget viser fram menighetens sunneste dessert.

l l e p a k n e y ø k dre S Etter konserten var det ost n ø S i t s e f r å v ..og og kjeks samt nydelige Søndag 8. mai ble den årlige vårfesten avholdt i kapellet. Bordene var nydelig dekket etter alle kunstens regler. Vårlige blomster stod på hvert bord og minte oss om våren og om Gud som skaper. 6

Programmet var ved kapellets organist, Øystein Skullerud, og Bryn korforening ledet av Sølvi Ådna Holmstøm. Øystein bidro blant annet med toner fra George Gershwin, mens Bryn korforening sang sanger fra sitt repertoar og bidro til en flott fest.

kaker, som alle oppmøtte fikk gleden av å nyte. Helt på tampen ble det et ekstranummer fra Øystein. Vårfesten ble tradisjonen tro en flott opplevelse for både ører og gane. En flott fest til påminnelse om at Gud har skapt og fremdeles skaper til menneskers glede.


VIK OBS! O TIG E D BS! ATO ER!

Kirkebygget fyller 50 år Programmet for kirkejubileet begynner å ta form. Nesten hver dag, en uke til ende, vil det være noe som skjer i Oppsal kirke. Og programmet et for alle på Oppsal. Neste nummer av Naboposten vil ha et mer utførlig program, men sett allerede nå av dagene. Søndag 16.oktober Barnas gudstjeneste kl 11:00 med påfølgende stort fødselsdagsselskap. Tirsdag 18. oktober Formiddagstreff kl 12:00 med god mat og historisk preg.

Onsdag 19. oktober Formiddag: Barnehagebarn inntar kirken. Kveld: Kor- og korpskonsert. Lokale skolekor og musikkorps setter sitt preg på kvelden. Torsdag 20. oktober Formiddag: “Kjenn din kirke”. Kirkevandring for skoleklasser. Kveld: “Torsdagskveld i Østensjøbyen” (evt. Torsdagskveld på Oppsal). Foredrag og konsert. Kafè.

!

Fredag 21. oktober Kveld: Sinnsrokveld. Kulturprogram. Lørdag 22. oktober Dagtid: Åpent hus m/ kulturinnslag. Kveld: Klubbkveld for deg som var ung på 60- og 70-tallet. Søndag 23. oktober Festgudstjeneste kl. 11:00 m/biskop Ole Christian Kvarme. Innbudte gjester. Kirkekaffe for alle.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomført Det er flere måter å erfare Gud i hverdagen. En av dem er å ta del i det nestekjærlighetsarbeidet som fasteaksjonen representerer. Enten som bøssebærer, giver, eller mottaker. Takket være menighetens innsamlingsaksjon har

Kirkens Nødhjelp nå fått over 74 000 kr som vil bli brukt til å skape en mer rettferdig verden. Oppsal menighet takker de 80 bøssebærerne som stilte opp til tross for regn, vind og sølete veier. En stor takk går også til de

frivillige som stilte opp med kaker, talte opp pengene, og fungerte som sjåfører. Alle oppfordres herved til å sette av 27. mars 2012. Da får vi på nytt muligheten til å gjøre det vi så ofte tenker på og snakker om: å få jobbe for en bedre verden. 7


Hvem skal bestemme i kirken? Den lokale menigheten styres av et menighetsråd. I Oppsal menighet består rådet av åtte valgte representanter, sokneprest og fem varamedlemmer. Menighetsrådets oppgaver er omfattende og mangfoldige og utføres i samarbeid med stab og andre frivillige. Valgperioden er fire år og dette gir rådet en mulighet til å utforme og prege gudstjenester og annen virksomhet. Oppsal menighet er en del av Oslo bispedømme og hvert fjerde år velges det er bispedømmeråd. Kirkemøtet, kirkens “storting”, samles hvert år og består av alle medlemmene i landets 11 bispedømmeråd. Der tas det viktige avgjørelser som for eksempel hvordan gudstjenestene skal være, demokrati i kirken, trosopplæring og evt. nye satsingsområder for kirken. Vil du være med å bestemme hvem som skal bestemme? 11.-12. september er det kirkevalg i alle landets menigheter. Dette skjer 8

parallelt med valg til kommunestyre og fylkesting. Da kan du bruke din stemmerett og være med å prege kirken de neste årene. I Oppsal menighet vil det være valglokaler på følgende skoler: Godlia – Oppsal – Skøyenåsen – Trasop og Østensjø. Stemmerett har alle som er medlem i Den norske kirke og som er 15 år eller eldre. Stemmen skal avlegges i det soknet man bor i. Valgkort I begynnelsen av august vil alle stemmeberettigede få tilsendt valgkort. På valgkortet vil man finne informasjon om tid og sted for valget, samt oversikt over kandidatene til både menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. Hvis valgkortet inneholder feil, skal man ta kontakt med menighetskontoret i Oppsal kirke for å få rettet feilen. Feilen kan være at man ikke er medlem i Den norske kirke, at man har endret bostedsadresse, eller at man ikke mottar valgkort. Hvis det siste er tilfelle, er det spesielt

viktig å ta kontakt for å sjekke om man er registrert som medlem. Det gjøres ved frammøte på menighetskontoret. Åpningstid er mandag til fredag kl. 10-14. Manntallet er tilgjengelig i perioden 10. august til 9. september. Forhåndsstemme Hvis man er forhindret i å stemme 11. eller 12. september, er det mulig å forhåndsstemme. Det kan skje på menighetskontoret i Oppsal kirke hver onsdag eller fredag mellom kl. 11:00 og 14:00 i perioden 10. august til 9. september. Kandidater til menighetsrådet vil bli presentert i neste nummer av Naboposten.


En støtte i hverdagen: sorggrupper I denne artikkelen tar Naboposten for seg menighetens sorggrupper. Hva slags tilbud er dette? Hvem passer det for? Diakon Bjørn Engebakken er ansvarlig for sorggruppene sammen med Rigmor Crowo. Derfor får vi her Bjørn sin beskrivelse av et av menighetens viktigste arbeider.

samme tankene demper opplevelsen av ensomhet. Hjernen er skrudd sammen slik at man bearbeider ting bedre gjennom dialog enn gjennom grubling på egenhånd. Man får lettere ”aha-opplevelser” sammen med andre mennesker.

Den praktiske rammen I Oppsal er gruppen ment for de som har mistet Sorg ektefelle eller samboer. Sorg er noe naturlig. I tillegg er denne Den er en del av å være gruppen rettet mot de som et menneske, og den kan har mistet sin partner noen komme til uttrykk på en måneder tidligere. Dette rekke forskjellige måter. fordi man den første tiden I en gruppe, hvor man etter dødsfallet kan være snakker fritt om det man så overveldet av sorg at føler og tenker på, gis man man ikke klarer å få noe den beste muligheten til å utbytte av det programmet rydde opp i sorgen. som sorggruppen Nettopp det at flere deler gjennomgår. sine opplevelser og erfaringer blir til en ekstra Gruppen samles på dagtid, støtte i sorgprosessen. annenhver uke, og har åtte Derfor er sorggrupper til ti møter. Enkelte ment som et tilbud til alle deltakere fortsetter også som ønsker litt hjelp å treffe hverandre etter at gjennom sorgen. gruppen er avsluttet. Gangen i sorggruppen På gruppemøtene tas det opp et nytt tema hver gang. For eksempel sykdomsforløpet eller begravelsesdagen. Deltakerne forteller det de ønsker om temaet, og får vanligvis noen enkle spørsmål fra gruppelederen eller de andre deltakerne. Det å få lagt fram tankene man bærer på gir ofte en lettelsesfølelse, og det å høre at andre bærer på de

Å bli deltaker Naboposten er med dette blitt litt klokere, og ønsker Bjørn og Rigmor alt godt i det videre arbeidet. Ønsker du å bli med i høstens gruppe, eller kjenner du noen som vil ha godt av en invitasjon, så ikke nøl med å ta kontakt med diakonen. (Kontaktinfo på side 2.) Men samtidig må vi da minne om at det er et begrenset antall plasser per sorggruppe.

Ved Johan Hindahl Naboposten 40 år siden: Nr. 6/7 - 1971 Startsignalet gitt for kapellkirke på Oppsal Det er kjent at store deler av Søndre Skøyen Gård i dag er bebygget av Søndre Skøyen Boligstiftelse. Tilbake er et større felt ovenfor Terrasseveien og Dalbakkveien. På disposisjonskartet for den videre utbygging av Søndre Skøyen Gård er tomt til kapellkirke avmerket i nærheten av tennisbanen. Vi venter at disposisjonsplanen blir godkjent, og kirketomten vil ligge på Dalbakkveiens høyeste punkt nedenfor den store låven.

Naboposten 20 år siden: Nr. 5 - 1991:

Prestebytte i Oppsal menighet

Januar 1978, for 13 år og 5 måneder siden, fikk Oppsal menighet en ny residerende kapellan. Det var unge Karl Richard Thuve som etter fullført marinepresttjeneste i Harstad var tilsatt som prest i menigheten vår. Og sammen med familien sin, som den gangen ”bare” bestod av Marit, etablerte han seg i Østbyfaret. I begynnelsen av oktober 1991 reiser han og familien hans videre til Bryn menighet i Bærum, der Karl Richard er tilsatt som ny sokneprest. 9


Oppslagstavla

10


Barnas side

ke a i Oppsal kir n ar b r fo r je m sk t du Vet du hva so et er mye rar D ? ll e ap k n e øy side og Søndre Sk her! På Barnas i d e m lg ø F å. dp barn kan være me som skjer for t e d å p t r e at d og lærerikt. t m vil du bli opp so r o m e r også væ kirka. Det skal

Hei! Jeg heter Martin, og er redaktøren for denne siden. Jeg vil gjerne høre hva du synes om siden min. Jeg tar også imot tegninger, dikt og ting du har på hjertet.

Mandagskvelder for ungdom Siden februar har vi i kirken arrangert et tilbud først og fremst rettet mot konfirmantene. Den første mandagen i måneden har vi invitert konfirmantene til å komme til kirken. Arrangementet var planlagt og gjennomført i samarbeid med ungdommer i menigheten, samt noen fjorårs og tidligere konfirmanter. Tilbudet har variert noe fra gang til gang, og det kom mellom 25-30 konfirmanter disse kveldene. De to første gangene hadde vi først et møte i kirka, der vi sang noen få lovsanger sammen, hørte et vitnesbyrd fra tidligere konfirmanter og en kort andakt. Vi hadde også en liten bønnevandring, der mange av konfirmantene tente et lys for noe eller noen de ville be for, og skrev

bønneemner på lapper. Etterpå var vi samlet i menighetsalen til sosialt samvær og salg av vafler og saft. Her hadde vi også en konkurranse eller quiz.

Hele opplegget varte i godt og vel en time. De to siste gangene, i april og mai – samlet vi ungdommene først i kirkens ungdomslokaler. Her hadde vi et kafétilbud en times tid, før vi til avslutning på kvelden samlet oss i kirka. På kaféen var det salg av vafler og brus, mm, og ungdommene spilte bordtennis, biljard og fotballspill. Noen syntes bare det var hyggelig å sitte sammen og prate. Og noen av lederne gjennomførte en liten konkurranse i blindsmaking avforskjellige colatyper for de som ville.

Vårt inntrykk er at mange trivdes og hygget seg disse kveldene. Vi tror at det kan være et behov for et mer permanent ungdomstilbud i menigheten, både for konfirmantene og tidligere konfirmanter. Vi vil derfor satse videre på et lignende tilbud for ungdom, og håper at så mange som mulig vil slutte opp om dette. Kanskje Oppsal menighet på ny kan etablere en kristen ungdomsklubb drevet av og for ungdom på Oppsal? Vi har gode og passende lokaler for et godt og pulserende ungdomsarbeid – og vi har et budskap å dele om Guds kjærlighet og håp om evig liv! Av Bjørn Ladstein menighetspedagog

11


Oskar Ragnhildrød Hansen Anna Tomine Vårli Angell Simen Bue Johannes Wegner Sandbakken Martin Aastorp Andersen Léon-Andor Melvær Marchés Filippa Melheim Magne Fjelstad Nerland Sander Ørnlund Pedersen Adrian Kraft Ravnestad Johanna Os Hergot Natalie Paez Gulbransen Marius Skanke Kvernmoen Filip Rombo Oddaker Vetle Totland Raddatz Oda Kjus Skippervold Johannes Wegner Sandbakken Marius Reidar Sjåsæt Ingvild Hagness Ida Kristine Jensen Oda Wilsbeck Axel Areklett Mørdre Julie Alexandra Schwabe Trym Oftedahl Kajsa Lukacs Emilie Frimann Tørseth Grace Karoline Mbedule

Velkommen til: Sportsgudstjenester Østmarkskapellet, Søndager kl. 12.00! 10.06.: Karl Weyde 17.06.: Bjørn Wegge

Slekters gang Naboposten utgis av Oppsal menighet i et opplag på 8.000 eksemplarer og sendes til samtlige husstander i menigheten. Bladet kommer ut med seks nummer i året. Redaksjonsmedlemmer: Frøydis Granli Johan Hindahl Asbjørn Holte Øystein Salvesen Layout: Camilla Neegaard Frivillig abonnement Pris: 100,Bankgiro: 7877.06.73983 Annonser: Kontakt menighetskontoret Pris: kr. 200,+ 4,- pr. spaltemillimeter Mva. betales ikke. Farger: 40% tillegg Fast avtale: 10% rabatt Priseksempler: • 1 sp. 10 cm høy kr. 600,• 1/2 side kr 1508,• 1/1 side kr 2816,NESTE NUMMER KOMMER UT CA. 1. SEPTEMBER. FRIST FOR STOFF 15. AUGUST.

Veterinær Heidi Nøstvig

r

• Hjemmebesøk • Vaksinering • ID-merking • Kastrering • Avliving • Annen poliklinisk behandling

Hellerudsvingen 5, 0684 OSLO

401.

Tlf: 950 71 012

REMA 1000 Ulsrud, Østmarkveien 27

12

Bernhard Thorleif Larsen Odd Pedersen Martha Helene Woxen Åse Marie Hauge Mary Norheim Hva kanFinholt vi hjelpe med? LiseFølge Ekhaugen til lege, tannlege osv. Sheila Thoresen Besøksvenn ElfridaOrdne Mathilde Iversen i huset småting Laura Kristianna Sørlie Kopiering og attestering av Berit Ingeborg Nyhus vitnemål og attester Olav Moen Elna Ruth Jensrud har også Inger BergljotViRøise Publikumsmaskin med Tor Klatran Helge Hagen Internett Karsten Olsen Opplysning om frivillige Gudny Jonassen organisasjoner i bydelen. Gunvor Marie Holthe Seniornettkafè Grethe Elisabet Amble Lydavisabonnement Emma Oline Tuft Knut Elstrand

Hvordan bli frivillig? Kontakt FrivillighetsOfringer sentralen for en samtale. Det er du som bestemmer V i takker og kvitterer for følgende hva du vil gjøre, hvor lenge ofringer: og hvor ofte. Vi har også I Oppsal kirke:for flere frivillige behov 21.02.: Eget arbeid: kr. 602. som besøksvenner. 25.02.: Norges KFUK/KFUM: kr. 3.068. 04.03.: Eget arbeid: kr. 5.895. 11.03.: Eget arbeid: kr. 4.452. 18.03.: NKSS (Skolelaget): kr. 5.436. 25.03.: Kirkens Nødhjelp: kr. 5.177. mandag-torsdag 01.04.:Åpent Eget arbeid: kr. 5.482. 05.04.: mellom Eget arbeid:10 kr. og 5.226 15 eller 08.04.: kveldstid Eget arbeid: kr. 5.754. etter avtale. 15.04.: Eget arbeid: kr. 4.559. 22.04.: Kirkelig pedagogisk senter (IKO): kr. 3.587. 29.04.: Eget arbeid: kr.: 3.795.

Sentralen holder til i

OPPSAL SAMFUNNSHUS 3. ETG.

Telefon: 22 75 84 84 Mobil: 472 34 816

MisjonsEFTF. M JACOBSENS foreningen

A S A. STRØM - BEGRAVELSESBYRÅ

Grønlandsleiret 13, 0190 Oslo

a: kr.

Døde:

Telefon Den andre mandagen i hver måned 23 15 89 00er du velkommen på 13 Vi kommer til konferanse misjonsmøte Egen parkeringsplass kl. 19:00. Ordner alt. Kontakt Kari Sommer Selvaag på 22 27 23 10.

I Søndre Skøyen kapell: 04.03.: Sjømannskirken kr. 2.563 net e-post: frivilligopp@c2i. 11.03.: Eget arbeid: kr. 2.025. 18.03.: Kirkens Nødhjelp: Tilknyttet Grasrotandelen! kr. 5.345. 25.03.: Norsk Gideon: kr .3.922. 01.04.: Kirkens Bymisjon: kr. 2.627. 08.04.: Eget arbeid: kr. 3.648. 15.04.: Menighetskoret: kr. 3.015. 22.04.: Misjonsprosjektet, Tsjangla: kr. 4.419. 29.04.: Eget arbeid: kr. 2.356. 06.05.: NKSS (Skolelaget): kr. 4.401. 13.05.: Eget arbeid: kr. 4.580.

En annonse i Naboposten

blir sett! Som du ser...

Døp

Perni Sveba Sofie Oskar Anna Simen Johan Marti LéonFilipp Magn Sande Adria Johan Natal Mariu Filip Vetle Oda K Johan Mariu Ingvi Ida K Oda W Axel Julie Trym Kajsa Emili Grace

Ve Sp Øs Sø

10. 17.

Ve He

•H •V • ID •K •A •A b

Hell

Tlf:


Ofringer i Søndre Skøyen kapell 03.04. KN 2866,10.04. Eget arbeid 2642,17.04. Østmarkskapellet 2542,24.04. Eget arbeid 2490,01.05. Eget arbeid 2162,08.05. Shalom 4260,15.05. Eget arbeid 2164,-

Ofringer i Oppsal KIRKE 03.04. KN 7678,10.04. Sjømannskirken 6183,17.04. Alpha Norge 3322,21.04. Eget arbeid 3388,22.04. Eget arbeid 3131,24.04. Det norske Misjonsselskap 5557,01.05. Eget arbeid 3050,08.05. Eget arbeid 3742,-

Sommerkafé

Sommerkaféens vertskap ønsker alle hjertelig velkommen til Søndre Skøyen kapell. Vi starter i slutten av juni og arrangerer kafétreff annenhver lørdag i skoleferien. Vi steker vafler, koker kaffe og te, og så er det rom for både sang og musikk, turreferater, opplesning med mere.

DØptE

DØDE

Trygve Marthinussen Karen Marthinussen Solveig Vraalsen Finn Andersen Tom Pedersen Hille Odd Ludvig Fjeldstad Ovar Arne Øimon Olsen Finn Gulbrandsen Trygve Ingebrett Smerkerud Rigmor Johanne Larsen Margit Emmy Ottemo Andresen Ulf Harry Ringstad Ingeborg Bruun Ola Holte Kai Willy Warvik Willy Albert Andresen Randi Dalen Randi Elise Jensen Ejner Lorenzen

Nora Rønneberg Kletvang Maria Aastorp Andersen Eiliv Smette Børset Charlene Platteng Evelina Berntsson-Østmo Elsa Nilsen Skeid William Skagefjord Hereng Maria Aasene Amanda Victoria Sharp Ida Marie Blomberg Emil Haga Isabelle Herrera-Sønsterud Astrid Rosenvinge Lerke Bie-Larsen Olivia Malm Schulz Kristina Ingjeringen Löffler Ella Almaas Nisi Freya Margrethe Hoel Vebø Amanda Volla Alexandra Elina Ledermann Sippala

Har du lyst til å treffe kjente og ukjente naboer som er hjemme i ferien, kan du legge turen innom Søndre Skøyen kapell følgende lørdager klokken 12:00 til 14:00. 25. juni 9. juli 23. juli 6. august Velkommen Hilsen misjonsforeningen Såkornet 13


Velkommen til gudstjeneste Nattverd

Det er mulighet for dåp hver søndag unntatt i gudstjenester merket med *

14

Familiegudstjeneste

Oppsal kirke Kirkeskyss? Ring mellom kl. 09:30 &10:00 samme dag. Tlf.: 952 73 067

Søndagsskole

Søndre Skøyen kapell Kirkeskyss? Ring mellom kl. 10:00 & 10:30 samme dag. Tlf.: 22 27 88 44

Søndag 12. juni Pinsedag 1.Mos 11, 1-9 Joh. 14, 23-29 Apgj. 2, 1-11

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Kåre Skråmestø Ofr.: Eget arbeid

Gudstjeneste kl. 11:00 Lillian Dittmann Ofr.: Eget arbeid

Mandag 13. juni 2. pinsedag Jes. 44, 2-6 Apgj. 10, 42-48a Joh. 3, 16-21

Felles gudstjeneste kl. 11:00 for prostiet i Manglerud kirke

Felles gudstjeneste kl. 11:00 for prostiet i Manglerud kirke

Søndag 19. juni Treenighetssøndag 5.Mos. 6, 4-7 Rom. 11, 33-36 Joh. 3, 1-15

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Inge Ålgård og Bjørn Ladstein Ofr.: Eget arbeid

Søndag 26. juni 2.s.e.pinse 5.Mos. 15, 7-8+10-11 1.Joh. 3, 13-18 Luk. 16, 19-31

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Hans Jacob Finstad Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Søndag 3. juli 3.s.e.pinse Jes. 25, 6-7 Åp. 19, 5-9 Luk. 14, 16-24

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Hans Jacob Finstad Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Søndag 10 .juli 4.s.e.pinse Mik. 7, 19-19 Ef. 2, 1-10 Luk. 15, 1-10

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Hans Jacob Finstad Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke


Oppsal kirke

Søndre Skøyen kapell

Søndag 17. juli 5.s.e.pinse 1.Mos. 4, 8-15 Rom. 14, 7-13 Matt.7, 1-5

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Lillian Dittmann Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Søndag 24. juli 6.s.e.pinse (aposteldagen) 1.Mos. 12, 1-4a 1.Tim. 1, 12-17 Luk. 5, 1-11

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Lillian Dittmann Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Søndag 31. juli 7.s.e.pinse Fil. 3, 3b-11 Matt. 5, 20-24 (25-26) 5.Mos. 30, 11-16

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Silje Sørebø Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Søndag 7. august 8.s.e. pinse Sal. 147, 1-11 2. Kor. 9, 8-12 Mark. 8, 1-9

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Kåre Skråmestø Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Søndag 14. august 9.s.e.pinse Mik. 3, 5-7 Gal. 1, 6-9 Matt. 7, 15-20

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Kåre Skråmestø Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Søndag 21. august 10.s.e.pinse Ordspr. 2, 1-6 Matt. 25, 14-30 1.Kor. 3, 7-10

Gudstjeneste kl. 11:00 med nattverd Lillian Dittmann Ofr: Eget arbeid

Felles gudstjeneste i Oppsal kirke

Søndag 28.august 11.s.e.pinse Jer. 18, 1-10 Rom. 9, 1-5 + 10, 1-4 Luk. 19,41-48

Gudstjeneste kl. 11:00 Barnas gudstjeneste Semesteråpning Kåre Skråmestø

Gudstjeneste kl. 11:00 Inge Ålgård

Sportsgudstjenester i Østmarkskapellet søndager kl. 12:00!

Kafeen er åpen fra kl. 11:00 til 14:00 på søndager (stengt under gudstjenesten).

13.06.: Sportsgudstjeneste ved Karl William Weyde 19.06.: Sportsgudstjeneste ved Aage Haavik 15


Et møte med Astrid

Oppsal menighet har visjonen “Mennesker møtt av Jesus Kristus” Her kan du lese om hvordan dette gjør seg gjeldende i hverdagen.

P O R T R E T T E T

Like sikkert som linerla kommer om våren når vi graver i jorda kommer Astrid med hageredskap og luker, planter og gjør det fint rundt Oppsal kirke.

En verbal og en praktisk, forteller Astrid. - Vi kan stå fram verbalt. Her mangler jeg frimodighet. Jeg er ikke flink til å uttrykke meg.

Astrid er utemenneske. Hun fikk det med morsmelka. Født og oppvokst på bondebygda i Østfold med jord, dyr, blomster og trær. Hun lærte seg til å bli glad i naturen.

- Jeg ber ofte denne salmestrofen: “La oss bli i himmelen sammen vi som var det her på jord”.

Astrid er oppvokst med Janteloven. “Du skal ikke stikke deg fram”, ligger dypt i henne.. Hun har alltid trodd på Gud, men å stå fram og si “kjære Jesus” er vanskelig. Gud som Far er viktig for henne - Han er barmhjertig og trofast, og hans omsorg er uten grenser. Jeg vet noe om Guds kjærlighet, forteller Astrid til Naboposten. Astrid har vært med å formulere menighetens visjon da hun satt i Menighetsrådet. Mennesker møtt av Jesus Kristus. - Denne visjonen kan ha minst to betydninger.

For to og et halvt år siden ble Astrid rammet av hjerteinfarkt. Naboposten spurte henne om Gud betydde noe da hun var syk. - Jeg fikk en bekreftelse på at Gud er min Far og jeg hans barn, svarer Astrid. Gud har gitt en mening i livet mitt. Jeg er i hans varetekt og under hans vilje.

Jeg er mer praktisk. Jeg liker å gå på besøk og lytte til de som har behov for å snakke. Det er meningsfullt å være med å bidra i et fellesskap. Ha tid til rådighet. For meg er det viktig at de som kommer til kirken føler seg velkomne og inkludert. Et velstelt uteområde gir en umiddelbar velkomstfølelse når mennesker kommer til Oppsal kirke for å bli møtt av Jesus Kristus.

Astrid forteller at hun i det senere har blitt glad i et fint dikt skrevet av Oddmund Haugen. Diktet heter Doggdropen. Astrid avslutter samtalen med Naboposten med å sitere utdrag av dette diktet: Du skapte meg Herre og gav meg eit kall til arbeid i vingarden din. Sjå doggdropen blenkjer når ljoset slepp inn i guddommens prydnad han skin.

Naboposten nr.3/11.  

Oppsal Menighetsblad “Å erfare Gud i hverdagen” Nr. 3 - juni 2011 - 57. årgang

Naboposten nr.3/11.  

Oppsal Menighetsblad “Å erfare Gud i hverdagen” Nr. 3 - juni 2011 - 57. årgang

Advertisement