Page 1

D

E N

N O R S K E

K I R K E S

Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 2 – 2011 – Årgang 60

JESUS LEVER, GRAVEN BRAST

Jesus lever, graven brast ! Han sto opp med guddoms velde. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever. Graven brast, og Jesus lever !

Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet !

Andakt • Diakonens Hjørne • Min Salme • Årets konfirmanter • Hilsen fra Uganda • Knabenweekend • Familiegudstjeneste

1


Menighetsbladet For Den norske Kirke

Postboks 20, 4401 Flekkefjord Red. komite: Bengt Aslaksen (BA) Ingeborg Haughom (kass) Reidun B Stordrange (red.) (RBS) Bjørg Vinterstø (annonser) Inger Vågen (IV)

41 31 64 85 38 32 22 69 90 60 20 28 38 32 38 15 48 09 24 37

Bankgirokonto: 3030.27.71282 E-mail: rb-st@online.no

Takk for gaver – menighetsbladet økonomi Menighetsbladet har en økonomi som ikke gir de store muligheter, resultatet fra 2010 viser et underskudd på kr 10.968,- som er dekket av Menighetsrådet. Bladet som har 5 utgaver i året og sendes til alle husstander i Flekkefjord og Hidra sokn. Vi har inntrykk av at mange leser bladet, og leserne har bidratt med kr 35.850,- som frivillig kontingent. Dette er vi helt avhengig av for å ha muligheten til å gi ut bladet. I tillegg har vi god støtte fra næringslivet på kr 26.000, disse står opplistet i bladet. Det er ca. 40 frivillige som gjør en flott innsats med å bringe bladet rundt i postkassene, noe som sparer oss for store kostnader. Takk for innsatsen til dere alle! Det er nedgang på kontigenten sammenliknet med tidligere år, bankkontoen er nesten tom. Vi utfordrer dere herved til å støtte bladet og bruke vedlagt giroblankett eller overføre et beløp til vår konto. Det er ikke påført noe beløp på giroen, men vi kan antyde kr 200,-. Bladpengene er frivillig og vi er takknemlige for alle gaver, vi vet jo hvordan det er med ”mange bekker små.” Vi takker alle som bidrar med økonomisk støtte til bladets drift og utfordrer leserne å støtte menighetsbladet også i 2011. Hilsen kasserer Ingeborg

Regnskap 2010 Annonser Gaver Inntekter

kr 26.000,kr 35.850,kr 61.850,-

Utgifter: Trykking/div.kostn

kr 72.818,-

2 Forsidefoto: IngerLise Ulland

Graven brast og Jesus lever Vi går mot påske etter nok ei fastetid og ikke minst en ny lang og hard vinter. Jeg synes vi er privilegerte her i Norge som får møte påskens budskap i de sterke kontrastene mellom en streng vinter og en lysere og mildere vår. Når jeg tenker på de mektige tekstene vi igjen skal få lytte til i kirker og bedehus, stiller jeg meg spørsmålet: Hvis jeg hadde levd på Jesu tid, hvilken av arenaene der dramaet utspilte seg, ville jeg vært på? Ville jeg vært en del av folkemengden som palmesøndag kastet palmegrener langs veien og rope: ”Halleluja, du Davids sønn?” Eller hva med å være en av de som benket seg rundt bordet da nattverden ble innstiftet og det også ble avslørt hvem som skulle forråde ham? Og hva med å ha vært en i mengden som flokket seg rundt et bål langfredag etter at Jesus var pågrepet og ført inn i borgen og observert Peter som i løpet av kort tid hørte en hane gale flere ganger? Jeg tror det måtte vært bortimot den ultimate opplevelsen og vært en del av en lamslått, utrøstelig og sønderknust disippelflokk som tid-

lig om morgenen den første dagen i uka fikk besøk av to sikkert heseblesende kvinner som banket på døren der disiplene var samlet og høylytt meddelte: ” Herren er oppstått!” Skulle jeg likevel velge en, og bare en arena, så tror jeg valget hadde blitt å ha vært en av de to som like etter oppstandelsen var på vei til Emmaus og som fikk et møte med den oppstandne som de neppe glemte så lenge de levde – selv om de der og da ikke helt forstod at det var Jesus som slo følge med dem på veien. Disiplenes øyne ble etter hvert åpnet, står det i evangeliene, og det kan også våre bli på nytt denne påsken i møte med høytidens mektige tekster og ikke minst i møtet med den oppstandne. Velsignet påske! Per S. Stordrange

ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Anna Wahlsgt. 5 Tirsdag – Fredag Mandag Kontortelefon i åpningstiden

Kl 10.00- 14.00 Stengt 38 32 88 20

Flekkefjord kirkekontor: Kirkeverge Stein J. Rafoss, Hålandsbk. 1 Dgl. Leder Elisabeth Bøe Grøtteland, Lohne, 4485 Feda Adm.leder Åse Dannevig Moi, Eidsodden 10 Sekretær Hildur Tjorteland Tønnessen, Svegevn. 4 Soknediakon Oddrun F. Rudrud, 4432 Hidrasund Post til menighetsrådet sendes til: Postboks 20, 4401 Flekkefjord E-mail: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no Fellesrådets hjemmeside: www.flekkefjord.kirken.no

38 32 88 21 38 32 88 25 38 32 88 24 38 32 88 23 38 32 88 30

48 11 79 99 95 14 17 85 95 82 63 99 97 53 60 92 99 40 02 18

Flekkefjord menighet: Prost og menighetsprest Hilde Sirnes, Parkgt.1, 4400 Flekkefjord Sokneprest John Olav Dankel, Lyngvn. 87 Sokneprest Julia Ann Engstrand, Nesbakken 15 Barne- og ungdomsprestReidulf K. Ljøkjell, Solheiv. 27, 4580 Lyngdal Organist Geir Kalleberg, Gråsteinv. 46 Kirketjener Åse Haraldsen Lyseng, Anitrasv. 1 Leder i Menighetsrådet Birger Vegge, Sisikv. 29

38 32 88 26 38 32 88 27 38 32 88 28 38 32 88 29 38 32 88 34 38 32 35 32 38 32 46 27

97 60 25 31 91 66 82 01 97 11 09 65 98 20 95 65 91 88 44 23 98 48 41 16 90 97 44 54

Hidra menighet: Prester Organist Kirketjener Leder i menighetsrådet

38 32 41 47 38 37 23 50 99 62 50 67

Som i Flekkefjord. Kjell Gierstae, Idrettsveien 1 Inger Lise Ulland Kari Steinberg Johansen


D I A KO N E N S

HJØRNE

Å lytte med det store øret Dette utrykket er brukt i kursboka: Godt samliv. Det handler om kommunikasjon, og da er det å lytte en svært viktig del. Men det er ikke bare i samlivet at det er viktig å lytte, det gjelder i all kontakt vi har med andre. At vi ikke bare legger merke til ordene som blir sagt, men at vi prøver å få med oss det tonefallet og kroppsspråket formidler til oss. Aktiv lytting handler også om å stille noen oppklarede spørsmål. For da er det større sjanse for at vi virkelig får med oss det andre prøver å formidle til oss. Jeg tror de aller fleste av oss kunne ha godt av å øve oss på å bli bedre å til lytte, og flinkere til å vente med å komme med våre egne synspunkt og råd. Dette gjelder særlig om vi snakker med noen som strever og har det vanskelig. Når vi sliter og strever, tror jeg de fleste av oss ønsker å bli møtt med bekreftelse og forståelse. Og om

MIN

SALME V/

ALICE

Som medlem i menighetskoret har jeg blitt kjent med den norske salmedikteren Eyvind Skeie som vakkert beskriver livets små og store hendelser. En av sangene som rører meg sterkt er "Sommerens Gud" som han skrev da en av hans venner mistet sitt barn.

Sommerens Gud, du evige lys, ha takk for alt som er over. Det hvisker i skog og nynner langs strand at sommerne ligger og sover. Evige Far, så kort ble min dag, så fort går livet du ga meg. Det flyr som en drøm, snart våkner jeg opp og vet at det snart blir tatt fra meg Skapelsens Gud, bevar meg hos deg, ved livets kilde som strømmer. Og når jeg skal dra, da gi meg et sted der sommeren ligger og drømmer

andre kommer med velmente meninger og råd eller begynner med å fortelle at det har jeg også opplevd……Så kan den som sliter føle seg både oversett og lite forstått. Noen ganger ønsker vi råd fra andre, men ikke alltid. Noen ganger trenger vi å dele den smerten vi bærer på mens andre bare lytter. Det kan være god hjelp. I Jobs bok leser vi om Job. Han møtte svært mange prøvelser og utfordringer. Han hadde tre venner. Da de så hvor vanskelig Job hadde det, bestemte de seg for å gå til han for å vise han medkjensle og trøst. Og så satt de hos han i sju dager uten å si noe, for de så at han hadde det forferdelig vondt. Det skjedde mye med Job videre, men det får ligge i denne omgangen. Nå ønsker jeg fortellingen skal utfordre oss til å bli flinkere til å lytte når vi møter noen som trenger at nettopp vi tar fram det store øret. Hilsen Oddrun

H O G S TA D Jeg lærte salmevers utenat som barn. Min mor pugget med meg mens hun vasket opp etter middagen. Jeg tørket og koppene og repeterte de mange rare ord og setninger som jeg ikke forstod den gangen. Nå er jeg glad for at jeg fikk lært noen av de mange danske sangskattene vi har. Til bordbønn sang vi alltid

Du kvæger i ørkenen den tørstende sjæl Du berger den bevende due. Hos dig er livet det evige væld Og lys i dit lys skal vi skue Ingmann

Jeg utfordrer Solveig Edvardsen til å skrive om sin salme i neste nummer av Menighetsbladet.

3


Årets konfirmanter I Flekkefjord menighet har vi i alt 63 flotte ungdommer som skal konfirmeres i Flekkefjord kirke nå i mai. De har vært fordelt på fire undervisningsgrupper, 3 KRIK-grupper og 1 kirke-gruppe. På de ordinære samlingene har Krikkonfirmantene først hatt fysisk aktivitet i gymsalen på Trellebakken for deretter å ha hatt mer tradisjonell undervisning i de nye lokalene til kirkekontoret. Det er mye konfirmanten skal være med på i løpet av et konfirmantår. Vi var så heldige at vi fikk god undervisning av kantoren vår, Geir Kalleberg, i gudstjenestens ulike ledd. Konfirmantene tilbrakte noen timer i kirken hvor vi lærte om kirkerommet og om hvorfor vi for eksempel synger Kyrie under gudstjenesten. I tillegg til den vanlige undervisningen har de vært med på hjemmegrupper. Konfirmantene har vært delt i åtte grupper og har vært hjemme hos noen voksne her i Flekkefjord. Opplegget har vært samtale og undervisning

om bønn, god mat, flotte samtaler og en anledning til å bli kjent på tvers av generasjonene. Videre dro konfirmantene på leir i februar og turen gikk til Liland leirsted som er i Sirdal. Noen av de som ble konfirmert i 2010 var med som hjelpeledere sammen med noen andre voksenledere. Sammen med Flekkefjordskonfirmantene var også konfirmanten i fra Gyland, Hidra og Bakke. Det var mye liv og høyt trykk, slik det skal være. På den siste av de to leirene var vi veldig heldig med været slik at de som ønsket det fikk nyte lørdagen i alpinbakken. Rett ved bakken hadde vi laget i stand en leirplass hvor vi grillet pølser, serverte saft og holdt varmen rundt et leirbål. Nå nærmer det seg konfirmasjon, og vi har lyst til å si takk til dere konfirmanter for det året vi har hatt sammen med dere! Takk for at dere valgte å konfirmere dere i kirka! Guds velsignelse og hans gode omsorg ønsker vi å Reidulf K. L. sende med dere videre i livet."

4


FLEKKEFJORD KIRKE lørdag 7. mai kl 1200: ADRIAN SEGLEM BIRGITTE TONSTAD NILSEN CHRISTER LAURITSEN HELLE DAG EVEN LERVIK PEDERSEN JOHANNES MYRVANG JOHANNESSEN JONAS AGLEN SKAILAND KEVIN SRITHARAN LINE TOBIASSEN MARTE ØSTHUS SØRVIG MATHIAS VINNINGLAND MATS LAUVDAL MICHELLE ØSTENSEN HØILAND MIKAL RINGSBYE MORTEN RUSTI LINDELAND SOFIE WIKØREN OMLAND TONJE ANDREA THOMSEN ØRJAN LARSEN FLEKKEFJORD KIRKE lørdag 7. mai kl 1400: ARNT GOLIN STRØMLAND GLENDRANGE DINA CHRISTIN EGELAND EIGIL ANDREAS SOLVANG ERIK LITLEHEI HENRIETTE TORSØE

INGEBJØRG SENUM KAROLINE TOBIASSEN HANSEN KENNETH STRØMLAND HOPE KRISTINE MOI ØVSTEDAL LARS SENUM MADELEINE EIE ILLEBÆK MARIE SPORKLAND ARNTSEN MORTEN LØNNING OLE FILIP SOLLIE SINDRE HOLM VEBJØRN HOMMEDAL MOI VERONICA BERNTSEN FLEKKEFJORD KI RKE søndag 8. mai kl 1100: DENNIS PETTERSEN ELISABETH BJELLAND ESPEN NYLAND SALVESEN GJENDINE KALLEBERG HELENE KRISTIANE VALAND HELENE AAGENES JANNE TESDAL OLSEN JOSEFINE LIESTØL JAKOBSEN KJELL OLAV GUNO LARSEN LENA HEGGLUND LINE NORDLI MAREN SIGBJØRNSEN JONDAL MARIA PAULA PENA MATHIAS SIRNES endret 15. mai

Knabenweekend Flekkefjord KFUK/KFUM Ungdomshallen var på en flott Knaben weekend 4.-6.mars. Nesten 50 personer til sammen med store og små, bodde på leirskolen. Det var en god blanding av program med anledning til skiturer, volleyball, lek i bassenget, god mat og samling

FLEKKEFJORD KI RKE søndag 15. mai kl 1100: ANNE HELENE SANDSMARK BIRGITTE KLUNGLAND CHARLOTTE DUÅS SIGBJØRNSEN EIRIK SOLÅS ELISE HELENE NICLASEN MALDE ERLEND MYHRE NILSSEN HEIDI OMDAL ENDRESEN IDA KATRIN ALVER INGA AMALIE JENSEN NILS GABRIEL HJELLESET BJERKE SANNE SKAR SIGBJØRNSEN SIMON HAMRE ANDERSSEN SYNNØVE KRISTENSEN THALE LOG SKAGE THEA AKSNES JANVIN

HIDRA KIRKE søndag 1. mai .2011 kl. 10.30 ISABELLE TØNNESSEN HANEFERD LISE HANSSEN MARTIN JOHANSEN CATRINE SVINDLAND REISTAD

om Guds ord. John Olav Dankel holdt bibeltimen på lørdag, og Reidulf Ljøkjell ledet gudstjenesten i Knaben kapell på søndagen. At det var VM på ski fra Holmenkollen, la heller ikke noen dempning på stemningen.. Det er andre gangen at KFUK/KFUM arrangerer vinterweekend til Knaben, og det ser ut til å bli en fin tradisjon. Vi gleder oss allerede til neste år.


Hilsen fra Sofie Slåtto Jakobsen i Uganda Jeg er ei jente på nitten år som for tiden oppholder meg i Uganda, Øst-Afrika. Dette skoleåret viet jeg til Hald Internasjonale senter i Mandal, som sendte meg til Lira, nord i Uganda. Her er vi to volontører for FOCUS (Fellowship of Christian Unions – Uganda), som er det samme som Skolelaget i Norge. Å være volontører for FOCUS innebærer å bare være. Noe som er veldig vanlig i afrikansk kultur, men ikke så lett for en nordmann. Vi bor i en afrikansk familie, spiser afrikansk mat og er med afrikanske studenter. En av våre oppgaver er å være med på skolelagsmøter på universitetet. Her blir vi en del av en bibelgruppe, holder vitnesbyrd og skaper relasjoner til andre kristne studenter. En annen oppgave er å være en del av kulturen og befolkningen. Vi befant oss derfor i et tradisjonelt ugandisk bryllup en dag. Et av innslagene var dans av en mann med lamme armer og uten bein. Å leve i en kultur som denne, å se denne lamme mannen, se barn som bor på gata, se tjenestepiker som mottar drapstrusler og samtidig se rike naboer med fine biler og kjøtt til middag hver dag, får meg til å føle på urettferdighet. Hvorfor skapte Gud verden så urettferdig? Eller hvorfor lot han den utvikle seg til det den har blitt i dag? Hvorfor er det sånn at noen har alt, mens andre har bare det absolutt nødvendige? ”That’s the beauty of God!” var det en som sa til meg. Gud har skapt alt til en mening. Han skapte menneskene og verden vi lever i forskjellig av en grunn. Han tillot forskjellen mellom

konger og krøplinger i denne verden. Men hvorfor? - Det går over vår forstand. Selv et menneske som har alt i denne verden, kan ikke ære Gud på den måten som denne handikappede mannen vi møtte i bryllupet. Et menneske som Gud skapte i sin skjønnhet, i sitt bilde, men som av menneske blir betraktet som mindreverdig – aldri har jeg sett noen ære Gud i sin dans som det. Men en som har alt, kan aldri lære seg å danse slik. Men den som har alt, hva er han brukende til? Er det han verden skal vrake? Nei, slett ikke. For han er skapt til å ære Gud med det han har fått. Hans utfordring er kanskje ikke å møte et foraktet samfunn eller ikke klare seg selv, hans utfordring er å bruke alt han har fått på en måte som bærer frukt for Gud. Kongen må finne sin måte å ære Gud med alt han har fått. Og det kan være vel så vanskelig å leve som en konge, som en krøpling. I Johannes 15, 5 står det skrevet: “Jeg er vintreet og dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre”. Videre i vers 8 står det: ”For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler”. Av å leve her blant både fattige og rike, og se begge sider, har jeg lært at jeg har så utrolig mye å gi tilbake til Gud. Jeg har så mye å ære han med. Det er en lærdom jeg vil ta med meg hjem til Norge og prøve å leve ut. Selv om jeg synes det er vanskelig i en verden der man har tilgang til alt og alt kan løses ved hjelp av teknologi og penger. 6


Familiegudstjeneste med sterkt ungdommelig preg! Familiegudstjenesten 13.mars ble en flott opplevelse, denne gang med stort innslag av Tween Sing, (sangere og musikere som er ”vokst ut” av Barnegospel). Det var 4 barn som ble båret til dåp, og gudstjenesten ble ledet av ungdomsprest Reidulf Krossli Ljøkjell. Han holdt en gripende tale om da Jesus ble fristet i ørkenen. Gjennom hele gudstjenesten fikk han flott hjelp av medlemmene i Tween sing. De var forsangere og spilte til fellessangene. De deltok i tekstlesingen, var med på forbønnen og samlet inn kollekten. Ellers deltok Barnegospel, ledet av Ingerid G Haugsvær og Anne Mette Lorentzen, med flott og fen-

gende sang. Gudstjenesten ble i det hele en velsignet opplevelse for oss som var til stede! Den ble som vanlig avsluttet med kirkekaffe, saft og Ref gode kaker ”å bite i”.

Vi takker alle annonsørene for støtten! Flekkefjord Sparebank Djuvik Blomster Rema 1000 Lindelands Elektriske Fargerike Flekkefjord as Martin Jensen Kiwi Ulland as Jernia Jan G. Axelsen Horjen Libris Penny Lane Brødrene Søyland as Hegland Trykk as Thv. Rafoss Egenes Brannteknikk as G-sport Flekkefjord Regnskap-Service as Perrongen spor 2 as Presteruds eftf. Travelnet – Reisekilden Isaksen sko Flekkefjord Begravelsesbyrå P.I. Peersen Landes Begravelsesbyrå as Parat Halvorsen as COOP Prix Dydland as Avisen Agder Dyrli Rør as Kristiansen & Selmer-Olsen Modalsli Rør as skohuset as Leiknys Salong Sirnes Farge & Interiør as SR synsrådgivning as Fruenes Hus, Hidra Halvorsen Rør as Osm. W. Larsen, Rasvåg Reklamebyrået Idè Flekkefjord Elektro AS Moi Rør AS Andersens Emballasje og Design as Sparebank 1 SR-Bank 7


Vi går til kirke 17. april – Palmesøndag Joh.12,1-13 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste sammen med ”Tro og Lys”. Offer til Israelsmisjonen Hidra menighet Friluftsgudstjeneste på Hågåsen kl. 12.00 Offer til misjonsprosjektet 21. april – Skjærtorsdag Luk.22,14-20 Flekkefjord kirke kl. 19.30 Skjærtorsdagsgudstjeneste.Nattverd Offer til menighetsarbeidet Hidra kirke kl. 16.30 Skjærtorsdagsgudstjeneste 22. april – Langfredag Luk.22,39-23,46 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Langfredagsgudstjeneste 24. april – 1. påskedag Matt.28,1-8 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Offer til NMS 25. april – 2.påskedag Luk.24,13-35 Flekkefjord kirke Ikke gudstjeneste Hidra kirke kl. 10.30 Gudstjeneste Offer til menighetsarbeidet

28. april Hidra kirke kl. 18.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene 1. mai – 1.s.e.påske Joh.20,19-31 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste.Nattverd Offer til Normisjon Hidra kirke kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste Offer til menighetsarbeidet 4. mai Flekkefjord kirke kl. 18.00 Samtalegudstj. og fest med konfirmantene 7. mai Flekkefjord kirke kl. 12.00 og 14.00 Konfirmasjonsgudstjenester Offer til ungdomsarbeidet 8. mai – 2.s.e.påske Joh.10,11-16 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Offer til ungdomsarbeidet 15. mai – 3.s.e. påske Joh.16,16-22 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Offer til ungdomsarbeidet 17. mai Luk.1,50-53 Flekkefjord kirke kl. 10.30 Festgudstjeneste Offer til Den norske kirke i utlandet

Hidra kirke kl. 10.30 Festgudstjeneste. Offer til barne og ungdomsarbeidet på Hidra 22. mai – 4.s.e påske Joh.16,5-15 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Offer til NMS misjonsprosjekt 29. mai – 5.s.e påske Ef.3,14-21 Hidra kirke kl. 16.30 Gudstjeneste Nattverd Offer til menighetsarbeidet 2. juni – Kristi himmelfartsdag Luk,24,46-53 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd Offer til menighetsarbeidet 5. juni – 6.s.e. påske Joh.15,26-16,4a Flekkefjord kirke kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste Offer til Hald internasjonale senter 12. juni- 1.pinsedag Apg.2,1-11 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd Offer til menighetsarbeidet Hidra kirke kl. 10.30 Gudstjeneste Offer til Indremisjonen

Døpte Hidra 06.02. Elena Victoria Hanssen 20.02. Nicolas Østhus 03.04. Olav Åsly Tønnessen

Bli med på tur til fjord og fjell på Vestlandet 6.-8.juni fyller vi opp en Møllbuss og reiser på årets Menighetstur til Hardangerfjorden, Hardangervidda og helt til Sognefjorden. Årets høydepunkt er turen med Flåmsbanen fra Myrdal til Flåm. Vi gleder oss til å oppleve Flåmsbanen som er en av Norges virkelig store turistattraksjoner. I Sogn skal vi også besøke

Vigde Flekkefjord 13.03. Josefine Aslaksen og Alan Martin Lucero Stoff til neste blad som kommer ut til 15. juni må være inne i redaksjonen til 16. mai.

Undredalen, en plass med mange flere geiter enn folk, og med Norges minste stavkirke. Årets tur går til fager fjellheim og vakre fjorder på en tid da naturen er på sitt fineste. Vi overnatter første natt på Geilo og andre natt på Voss. I bussen blir det hyggelig samvær med gode historier og allsang, ord for dagen, ord for natten og på hotellet har vi hyggekveld. Turen har lange tradisjoner i Bakke og Gyland menigheter, men vi vil gjerne ha

Døde Flekkefjord 05.01. Svein Martin Nesje 31.01 Torny Nuland 02.02. Lilly Gyland 15.02. Henny Iveland 19.02. Torbjørg Itland Døde Hidra 18.01. Egil Johnny Nilsen ” Adolf Severin Jacobsen 29.01. Odd Einar Aanestad 19.02. Kari Veisdal med folk også fra Flekkefjord og Hidra på turen. Du kan får turprogram på Kirkekontoret i Flekkefjord. Program blir også delt ut i kirken og på ulike arrangementer i Bakke og Gyland i tiden framover. Vi håper at mange har lyst å være med oss på tur i juni! Hilsen turkomiteen Marit Kongevold, Helga Osen, Dagny Moi, Torleif Sigbjørnsen, John Olav Dankel og Oddrun Forland Rudrud.

Hegland Trykk as

Døpte Flekkefjord 20.02. Angelica Torkildsen Olsen ” Alexander Sand Welde ” Hedda Susanne Svindland ” Johanna Sirnes Kloster 13.03.1 Dan Emilian Søstrand Kvanvik ” Tanja Syvertsen ” Andreas Helle ” Viktoria Tesdal 03.04. Matias Berge Trydal ” Yvonne Kvåle Åsen ” Svein Andreas Grundevig Myhre

Menighetsblad for Flekkefjord og Hidra nr.2/11.  

Jesuslever,gravenbrast! Hanstooppmedguddomsvelde. Trøstenstårsomklippenfast, athansdødogblodskalgjelde. Lynetblinker,jordenbever. Gravenbras...

Advertisement