Page 1

Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82

M

odum enighetsblad

Juleandakt side 4

4 i kirken side 6

Sangeren Olav Werner side 12

Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Se barna går foran glad i flokk så kvinner og menn, så kvinner og menn Selv skjelvende gamle tar sin stokk til krybben hen, til krybben hen

Vi ønsker dere en velsignet advents- og julehøytid og et godt nytt år!


Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen, 3370 Vikersund Man-fre 07.00-07.30 - Tlf. 32 78 76 89 Man-fre 07.00-15.00 - Mobil 915 49 379 Fax 32 78 76 31 Kirkegårdskontor Rådhuset, 3370 Vikersund Man-fre 07.30-15.00 Tlf. 32 78 94 05 - 32 78 94 07 Fax 32 78 94 01 Leder Modum Menighetsråd Terje Enger Gulbrandsen Nordbråtagata 30, 3340 Åmot E-post: tegu@toll.no Stillinger Sokneprest Geir E. Holberg Heggen, 3370 Vikersund 454 86 940 m E-post: geir.holberg@modumkirke.no Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang Granittveien 4, 3340 Åmot 905 35 124 m E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no Kapellan Runar Liodden Doktorveien 9, 3340 Åmot Tlf. 32 78 73 08 E-post: runar.liodden@modumkirke.no Trosopplærer Anne-Kjersti Holberg Heggen, 3370 Vikersund 41657059 m E-post: anne-kjersti.holberg@modumkirke.no Diakon Torunn Nateland 922 34 648 m E-post: torunn@modumkirke.no Kateket Arild Løvik Lerkevn. 2, 3370 Vikersund 934 23 754 m E-post: arild.lovik@modumkirke.no Organist Knut J. Johnsen Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot 917 93 258 m E-post: knut.johnsen@modumkirke.no Menighetsmusiker Hanna Louise Husøien, 3360 Geithus 478 97 831 m E-post: hanna.louise@modumkirke.no Kirketjener Gunnar M. Stenbro Ospveien 1, 3340 Åmot 915 49 379 m E-post: kirkekontor@modumkirke.no Menighetssekretær Vigdis Hartberg Buhagen Mikkelsveien 7, 3055 Krokstadelva E-post: kirkekontor@modumkirke.no Rine Brekke Øyaveien, 3370 Vikersund 951 42 797 m E-post: kirkekontor@modumkirke.no Assistent Gro Grøsland Sønsteby gård, Heggenveien, 3360 Geithus 94 86 03 75 m E-post: gro.grosland@modumkirke.no Seniorprest Tormod Moviken Jarenveien, 3370 Vikersund 959 30 173 m E-post: tormod.moviken@modumkirke.no Vikersund menighetssenter Utleieansvarlig: Hroar Fossen Tlf. 32 78 75 70 / 950 42 798 m

odum

Nr. 4 Desember

82 2013 e. Kr. Årgang

Menighetsblad

Juleandak t side 4

4 i Heggen side 6

Utgis av Modum menighetsråd med inntil fem utgaver i året. Neste nummer har materiellfrist 20. januar 2014. Materiell leveres til redaktøren eller kirkekontoret, Kapellveien 1, 3340 Åmot. E-post: modum@menighetsblad.no Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på www.modumkirke.no Forsidefoto: Nina Djærff Bladet finansieres med frivillig kontingent og annonser. Opplag: 6300 eksemplarer

Werner Sangeren Olav side 12

krok hver en verdens Nå vandrer fra ånden frem i ånden frem, i pilgrimstog et uoverskuelig mot Betlehem mot Betlehem,

glad i flokk Se barna går foran kvinner og menn så så kvinner og menn, gamle tar sin stokk Selv skjelvende til krybben hen til krybben hen,

Send din gave til bankgirokonto: 2270 03 24366

Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: 913 28 609. E-post: modum@menighetsblad.no

Trykk/design Caspersens Trykkeri AS E-post: post@caspersenstrykkeri.no

Slik blir barn og unge kjent med Jesus! 1400 høyt motiverte trosopplæringsmedarbeidere samlet på Norges Varemesse på Lillestrøm. Frivillige og ansatte som arbeider for å dele Guds gaver med barn og unge av i dag. Dette skjedde for et par uker siden. Også fra Modum var vi en liten delegasjon, og hvilken opplevelse! Per Fugelli, kjent for å snakke rett fra levra, fortalte oss dette: Norges største kapital er ikke oljen eller vannkraft, ikke all vår kunnskap og kompetanse. Den største kapital Norge har er Jesus Kristus og hans utfordring til oss alle. Utfordring om rettferdighet, fred, medmenneskelighet, toleranse og respekt. Fugelli gav oss alle frimodighet til å stå frem som Jesu gode disipler. Disipler som ser, som viser omsorg, som tør å si i fra i det offentlige rom og som løfter fram det gode budskap om menneskets unike plass og verdi. Og mye mer delte han. Fantastisk. Og Geir Lippestad som delte med den store forsamling om verdienes viktige plass i vårt samfunn. Konkret utfordret han oss til å tenke gjennom våre egne holdninger. Hva med flyktninger fra Syria eller Rom-folket som fryser i Oslo. Hvor er menneskeverdet? Ser vi også dem? De svakeste som trenger vår hjelp. Hvordan kan vi bringe den viktige samtalen inn rundt middagsbordet? Lippestad utfordret. Og jeg lot meg utfordre. Svarene har jeg ikke, men utfordret ble jeg. Så dukket Ole Paus opp. Synger med rusten stemme og berører oss. Flere biskoper deler Guds gaver med oss. Fantastiske musikere som løfter nye og gamle salmer til nye høyder. Og når den kjente husmor fra Sunnmøre Hildegunn Moltubakk også får oss til å gapskratte, og det hele avsluttes med et pyroshow på scenen som virkelig spruter flammer, så løftes jeg til å stå på videre. Sammen med 1400 trosopplærere fra hele landet fikk vi være sammen om å feire 10 år med trosopplæringsreform i Norge. Slik blir barn og unge kjent med Jesus. I hele landet arrangeres nå masse flotte opplegg for barn og unge i alderen 0–18 år. Ja, også her i Modum gjør vi det. Mange av dere kjenner til det og deltar. Er du nysgjerrig på mer, så er vår hjemmeside proppfull av spennende informasjon. Om Lys Våken og Heggen Gospel, Tårnagenter og Åmot barnegospel, babysang og konfirmantundervisning, Myldregudstjenster og familiespeider – bare for å nevne noe. La oss stå på sammen og si med Per Fugelli:Vår største kapital er Jesus Kristus. Så er det adventstid for oss.Vi venter på han som er opphavet til vår tidsregning. Han som fødtes i en stall i Bethlehem på julenatt. Ja, vi venter på den natta da Gud ble menneske. Det betyr noe for meg. Det har betydd mye for hele vår verden. Får han bety noe for deg?

God adventstid. Geir


Jesu etikk som ledestjerne for forsvarlig klimapolitikk

Storparten av menneskelig materiell nød, elendighet og lidelse har vi mennesker forårsaket selv, og vi fortsetter med det også i våre dager. Naturkatastrofer, noen arvelige sykdommer, noen alvorlege infeksjonssykdommer, og hendelige ulykker kan forårsake menneskelig elendighet, uten at mennesker er skyld i det. Men når mennesker på jorden lider materiell nød, skyldes det at mange mennesker har en mangelfull etikk. Det finnes nok ressurser på jorden til at alle mennesker som lever idag ikke behøver å lide materiell nød. Når mennesker på jorden idag lider og dør av helbredelige sykdommer, skyldes det ikke mangel på diagnostiske eller terapeutiske hjelpemidler, eller mangel på helsepersonell. Det skyldes at så mange mennesker har en så mangelfull etikk at vi ikke sørger for adekvat helsehjelp til alle. Det er selvsagt mange praktiske vansker med å nå alle mennesker, men det som mangler er ikke ressurser. Det er mangel på adekvat etikk og politikk. Jesus var genial i sin etiske forkynnelse, når han sa:

«Du skal elske nesten din som deg selv». Jesus viste barmhjertighet og ytte helsehjelp ikke bare til jøder, men også til mennesker som ikke var jøder. Han ville at vi ikke bare skulle elske våre egne, men til og med våre fiender. Paulus gjorde ingen forskjell på jøde eller greker, på mann eller kvinne, og ikke på fri eller slave. Jeg trekker den slutning idag at vår neste er alle mennesker som lever på jorden idag, og alle som kommer til å leve på jorden i framtiden. I Det gamle testamentet ga Gud mennesket forvalteransvaret for seg selv, og alt levende på jord. Den forvalterplikten gjelder også for all framtid på jorden. Derfor må vi forplikte oss til å gjøre alt for at ingen mennesker hverken nå eller i framtiden skal lide materiell nød eller mangle nødvendig, effektiv helsehjelp. Det betyr også at vi må sørge for en forsvarlig klimapolitikk slik at våre barnebarn, oldebarn, og deres etterkommere får et levelig klima. Det forplikter oss til en forsvarlig klimapolitikk straks. Vi må sørge for at CO2 og gjennomsnittstemperaturen i atmosfæren ikke går forbi vippepunktet. Forbi vippepunktet vil naturens egne selvforsterkende krefter overta, og klimaforverringen vil bare fortsette.

Forbi vippepunktet blir vi mennesker hjelpeløse med vår klimapolitikk, uansett hvor store og mange ressurser vi da har. Dette er noe alle mennesker må ha klart for seg. Jesus var genial i sin etiske forkynnelse. Han formulerte i en setning sin leveregel som er slik at hvis alle mennesker følger den, vil mesteparten av menneskelig nød, lidelse og klimaproblemer være fjernet. Etter Jesu tid har prestene ikke gjort godt nok arbeid: De har ikke fått mennesker til å tenke og handle etisk forsvarlig. Dessverre er Den norske kirke ikke noen etisk drivende kraft i samfunnet idag. Bispekollegiet har nylig gått mot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og ved Senja. Det er bra. Men kirken skulle i flere år ha arbeidet for en forsvarlig klimaetikk på en bredere basis. Jeg oppfordrer kirken til å gjøre det fra nå av.Vi lever i en skjebnetid. De etiske og politiske valg som vi gjør de neste årene vil bli avgjørende! Kristen etikk forplikter oss. Hvordan vil våre barnebarn og oldebarn minnes oss? Som de menneskene som forsømte seg, slik at jordkloden med tiden blir mer og mer uegnet for mennesker? Eller som de menneskene som ved egen livsstil og sin politikk forhindret katastrofale klimaforandringer? Som lege har mitt mål vært å lindre og å hindre lidelse, og målet er det samme fortsatt og for framtiden: Vi må mestre klimaforandringene i tide. Eystein Kaldestad Vikersund

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

3


Jul – lysets høytid «Mens frost og vintermørke rår,» synger vi i en salme. Nå er det mørketid på vår del av kloden. Årstidene skifter, på grunn av jordaksens helling. Og natt følger dag. Det skyldes jordrotasjonen. I boka GILEAD av Marilynne Robinson filosoferer en gammel prest over døgnets vekslinger: «Lyset er det samme, det er vi som vender oss». Sola er jo den samme, men vi er vendt mot den eller fra den. Guds lys er det samme. Det er vi som vender oss til det eller fra det. Guds kjærlighet er den samme. Vender vi oss til eller fra den? Jul er lysets høytid. Den kristne jul er å feire at Guds kjærlighet kom til oss. Universets Herre kom, som et lite menneskebarn, sårbart, avhengig – vil vi ta det imot? Eller vender vi oss bort?

Juleevangeliet er fortellingen om dem som tok imot: Det var først og fremst Maria og Josef, så var det gjetere og vise menn. Her er representanter for høy og lav, fattig og rik. Guds lys er i vår verden. Han som lå i krybben, er i sin kirke. Han viste hvem han var ved sin oppstandelse. Julebudskapet og påskebudskapet utgjør et hele. De utfordrer oss til å tro på ham som kaster lys over vår tilværelse. Vi utfordres til å se alle ting i lyset fra hans oppstandelse. Det endrer vår oppfatning av tilværelsen; det gir lys og håp inn i vår verden. Derfor var det avgjørende viktig at han kom. Det feirer vi i julen.

Gledelig jul! Biskop Laila Riksaasen Dahl

Operasjon Dagsverk 31. oktober var det Operasjon Dagsverk, hvor elever i videregående jobber en dag og gir inntektene til et veldedig prosjekt. Årets Operasjon Dagsverk skulle gå til Redd Barnas

• Tekst og foto: Nina Brokhaug Røvang

prosjekt «voldsfrie skoler» i Guatemala, Honduras og Mexico. Sammen med Redd Barna, skal OD sørge for at 15 000 ungdom får en god og trygg utdanning.

I Åmot kirke inviterte vi barna i Bårudåsen til kirketorget til konsert og lunsj. Henriette Skagen og Birk Gjermundbo spilte og sang sammen med en flott perkusjonsrekke!

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

4


Babysang Alle babyer har glede av musikalske opplevelser som tar i bruk flere sanser. På Babysang har vi sanger, regler, rytmer, leik og bevegelse. Vi synger med den stemmen vi har. Husk at stemmen din er den vakreste i verden for barnet ditt. Babysang i Åmot kirke er et «drop in»tilbud uten påmelding. Vi starter kl. 11.00 med formiddagsmat (kr. 40) og prat på kirketorget. Kl.12:15–13:00 er det babysang i kjellerstua. Det er selvsagt valgfritt om dere vil komme på både lunsj og babysang, eller bare en av delene. Vi møtes annenhver onsdag, og datoer vinteren og våren 2014 blir: 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6 Babysang på Vikersund menighetssenter er samlinger i faste grupper med opptil 10 babyer, i en periode på 8 uker. Påmelding (se under). Kl.12:30 begynner vi med Babysang, og fra 13:15 er det enkel bevertning og prat. Kursavgift kr 290 dekker CD og bevertning. Vi møtes torsdager, og datoer vinteren 2014 blir: 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 (Nytt kurs starter 3/4)

Hjertelig velkommen til BABYSANG! Har du spørsmål om Babysang, eller vil melde deg på kurs på Vikersund menighetssenter, kontakt Anne-Kjersti Holberg annekh@modumkirke.no 32 78 32 30 / 4165 7059 Arrangør: Modum menighet www.modumkirke.no

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

5


4-årsbokutdeling i Heggen kirke

Under prekenen tok trosopplærer Anne-Kjersti alle barna i kirken frem. Så var de «folkemengden» i historien om da Jesus mettet 5.000. Julian er gutten som kommer frem med brødet og fisken. De unge lederene gikk sammen med barna og delte ut brød i kirken.

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

6


4 i k i r k e n i Snarum

4-årsbokutdeling i Åmot kirke

Jentene holder hendene som blomster og synger, sammen med alle de andre 4 åringene «Hvem har skapt alle blomstene» som de lærte på samlingen i forkant.

4 i k i r k e n i Åmot

• Fotograf i Snarum: Ingjerd Gulestøl • Tekst og foto: Nina Brokhaug Røvang Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

7


En bedre vei Herren viser oss en ny og bedre vei; Glemselens vei ikke innover og bakover, men utover og fremover

Frihet til å se se den frihet vi kan få for det handler ikke om oss i““i]vœÀFw˜˜i

Vi kan løfte blikket vekk fra mislykkethetens vei ikke innover, men utover ikke bakover, men fremover

En ny og bedre vei ikke tenke på det som var før noe nytt spirer fremover og utover; merker vi det ikke?

Ved å slippe grepet om det gamle spirer det nye frem Han gjør noe nytt, vi kan strekke oss utover og fremover

Tekst og foto: Trine Kvalnes Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

8


Hvordan kan vi få slutt på forfølgelsen? Kristne er verdens mest forfulgte trosgruppe. Minst 100 millioner kristne blir forfulgt for sin tro i dag. «Hvordan kan vi få slutt på forfølgelsen?» Dette var et spørsmål som broder Andreas, grunnleggeren av organisasjonen Åpne Dører, stilte da jeg hørte han tale i Kristiansand i høst. Svaret på spørsmålet til broder Andreas var på en måte enkelt: Slutte å snakke om Jesus. Oppfølgingsspørsmålet han stilte var: Vil vi det? Jeg er så heldig at jeg har fått møte mennesker som har blitt forfulgt for sin tro. Deres sterke historie har berørt og inspirert meg. Mange kristne som lever i muslimske land velger å leve for Jesus og er svært frimodige selv om det kan koste dem dyrt. De kan ikke la være å tale om det de har sett og hørt, akkurat som vi kan lese i Apostlenes gjerninger kap. 4 om Peter og Johannes når de hadde blitt fengslet og forhørt. Vi som lever i frihet her hjemme har mye å lære av livet og troen til de som lever i forfølgelse. Millioner av mennesker betaler en høy pris for sin tro. Mange kristne som sitter i fengsel og blir torturert får tilbudet om å slippe fri dersom de slutter å snakke om Jesus. De elsker Gud og sine medmennesker så høyt at de ikke klarer å nekte for å kjenne Jesus eller slutte å dele sin tro. Men det koster! Og ikke alle klarer det. Pastor Samuel Lamb, en kjent kristen leder fra Kina som døde i høst, har selv sittet i fengsel i 20 år. Han sa at forfølgelse er bra for kirka, det fører til vekst. Da snakket han ikke bare om antall troende, men også om åndelig vekst. For å forstå hva det nye testamentet handler om må vi identifisere oss med den forfulgte kirka, sa han.

I skrivende stund planlegger Modum menighet gudstjenesten «Søndag for de forfulgte» 10. november. På denne internasjonale solidaritetsdagen står kristne og menigheter i en rekke land sammen i bønn og solidaritet med trossøsken som betaler en høy pris for sin tro. Når du får menighetsbladet i postkassa håper jeg at Søndag for forfulgte eller disse ordene har utfordret deg og gitt deg inspirasjon til å bry deg om de som lever under forfølgelse. De trenger oss, og vi trenger dem og deres tydelige og ekte vitnesbyrd. Hva kan du og jeg gjøre? Du kan be, du kan gi, du kan protestere, du kan skrive oppmuntringskort og du kan reise. Vi er privilegerte som lever i et land med demokrati og trosfrihet. Heldigvis kan vi gjøre en forskjell for de som ikke lever i frihet. Mennesker som blir forfulgt forteller hvor mye det betyr at

noen vet om dem og husker på dem. Jeg har hørt om mange som sitter i fengsel under umenneskelige forhold og bare har lyst å gi opp. Så har de fått hundrevis av oppmuntringskort som gjør at de opplever seg sett av både Gud og mennesker. Det koster oss lite å sende et kort, og det kan gi håp og nytt livsmot. Åpne Dører og Stefanusalliansen er to norske organisasjoner som arbeider for og med forfulgte, og på deres nettsider kan du lese mer om hva du kan gjøre for å engasjere deg. Her kan du også få mye kunnskap og lese sterke spennende historier. Jeg anbefaler å gå inn på opendoors.no og stefanus.no.

• Kilde: opendoors.no

Torunn Nateland

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

9


Speidertur med kanopadling på Sysletjern • Tekst og foto: Nina Brokhaug Røvang Og speiderne fikk prøve. Ingrid Mathea.

Therese holder andakt.

Hvilke briller ser du andre og verden gjennom?

Kanopadling.

Solbjørg Hovde jobber for å finne balansepunktet.

En speider er ikke redd for litt regn! Øyunn Brokhaug Røvang.

Maria Bergan spikker pinnebrød-pinne.

Svein Stenmo klar for å lage barkebåter i det store barkebåtracet i Holleia med familiespeideren! Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

10


Julehøytida nærmer seg og mange av oss er i gang med å kjøpe gaver til familie og gode venner. Det er ikke alltid lett å finne noe å gi til mennesker som har «alt» fra før. Jeg blir ekstra glad når jeg kommer over en gave som kan bety noe verdifullt til de jeg er glad i. Noe som ikke blir spist opp i løpet av jula eller som de vokser fra før neste jul. I år har jeg hatt gleden av å jobbe med mange foreldre og besteforeldre om en bok som heter «Foreldreboka». Denne boka er en oppmuntring til foreldre, besteforeldre og andre voksne om å skape rom for troen i hverdagen. Vi har delt ærlig fra egne erfaringer og gir konkrete forslag til ulike vaner i hjemmet som styrker relasjonene til hverandre i familien og til Gud. Boka inneholder også spørsmål til ettertanke og samtale. Hvem kjenner du som kan få glede av denne boka? Ville boka vært nyttig å bruke i familien din? Foreldreboka koster 250 kroner og er tilgjengelig på kirkekontoret i Åmot. Runar J. Liodden

HJELP TYFONOFRENE PÅ FILIPPINENE! Vi er der med rent vann og annen nødhjelp.

Foto: Jessica Dator Bercilla/ ACT /Christian Aid

Hva ønsker du deg til jul?

SMS NØDHJELP til 2468

(200,-)

benytt kontonummer 1602 40 26535, eller ring 820 44 004 (200,-)

Frivillighetsprisen 2013 Modum menighet driver et omfattende arbeid for barn, unge, voksne og eldre i bygda vår. Dette er mulig takket være en stor stab av frivillige medarbeidere som stiller opp i ulike sammenhenger. Modum menighetsråd deler hvert år ut en Frivillighetspris. Den skal gis til en enkeltperson eller gruppe som har gjort en særskilt frivillig innsats til beste for enkeltpersoner eller grupper innen menighetens arbeid i Modum. Når menighetsrådet inviterer alle de frivillige til en fest på nyåret, vil utdeling av frivillig-

hetsprisen være en av postene på programmet.

Har du forslag til en kandidat? I så fall vil vi gjerne høre fra deg! Forslaget må leveres skriftlig med begrunnelse på hvorfor kandidaten(e) er foreslått. Ta kontakt med kirkekontoret innen årets slutt. Tlf. 32 783230 Epost: kirkekontor@modumkirke.no

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

11


Sangeren Olav Werner – stemmen fra ønskekonserten

Den 29. juli var det 100 år siden Olav Werner ble født. I den anledning ble det holdt en minnemarkering på Geithus torg ved minnesteinen som ble avduket i 2009.

For Olav ble det et liv i sang. Eldre folk har fortalt at han sang for sine lekekamerater. Seks år gammel var han med sin mor som stelte kuene på Heggenvollen, på setra der. Der stod Olav på en saltstein og sang for kuene. 16 år gammel er han solist i Geithus mannskor. Så reiser han til sjøs, i fruktfart på Kanariøyene. Da han mønstrer av har han lagt seg opp penger, noe han vil bruke til sangundervisning. Det var i året 1931 at det skulle være et sangerstevne på Geithus hvor Olav Werner skulle synge. Til stede var også Melvin Simonsen. Han var kapellmester på Modum Bad om sommerene den gang på utekonsertene. Han var utdannet i musikk og sang. Da han hørte Olav synge ble han mektig imponert. Han tilbyr Olav å låne sin sommerhytte i Bærum, noe Olav var evig takknemlig for. Da ble det lettere å få mulighet til sangundervisning. I Bærum er det Melvin Simonsen som først gir Olav noen sangtimer. Så

blir det sanger Erik Herseth, som tar seg av sangundervisningen. Etterhvert kom Olav inn på Lindemanns musikkonservatorium (senere Musikkonservatoriet i Oslo) hvor sanger og pedagog Sigurd Hoff blir Olavs læremester. Den første radiosending var i 1936, da Olav sang akkompagnert av Petra Henriksen på flygel. I 1937 begynner plateinnspillingene. Plateselskapet Columbia mente Olavs røst passet fint til Hawaiisanger, med de glidende toner. Og nu ble det mange Hawaii-innspillinger med ulike Hawaii orkestere. Så fulgte slager innspillinger med forskjellige orkestere. Olav ble nu en kjent grammofonsanger. Olav Werner gjester Modum Olav gjestet Furumo Sommerteater et par ganger under Sommerteaterets glansperiode. En spesiell opplevelse for Olav var i krigsårene. Da gjestet han Folkets Hus på Åmot sammen med Oslos beste underholdningsartister. I Vikersund var det en tysk forlegning. Og 4–5 tyske offiserer var på plass på første benkerad. En av de siste sangene Werner sang var: Norge mitt Norge. Dette var jo et nasjonalromantisk produkt – sangen var midt i blinken for nordmennenes nasjonale selvfølelse. Visse betenkeligheter med hensyn til de tyske offiserene var det, man antok at de kunne litt norsk og derfor kunne de oppfatte den som provoserende. Men engstelsen ble gjort til skamme. De tyske offiserene reiste seg og applauderte kraftig som de eneste i salen. Så applauderte hele salen under stor begeistring. Werner måtte synge da capo, og nok en gang reiste de tyske offiserende seg først og applauderte. Alle fulgte tyskerenes eksempel. Hele salen var nærmest i kok. I juni 1982 gjester han menighets-

huset Vaaraan i Geithus. Olav gav tilhørerne en opplevelse de sent vil glemme. Ja, slik stod det å lese i avisreferatet. Han hadde jo vært mye i dette huset, helt fra barndommen. Vaaraan hadde gitt så mye. Nu ville han gi noe tilbake. Som takk for alle gode minner derfra forærte han et nytt piano til Vaaraan. I 1953 begynte Olav å synge inn religiøse sanger/salmer på plater. Plateselskapet mente hans røst passet til slike sanger. Nu sang han også for plateselskapet Odeon, og begge plateselskap kom etter hvert under samme «paraply». I 1945 debuterte Olav som konsertsanger. Det var i den svenske Margarethakyrkan i Oslo. Sammen med organisten Rolf Holger reiste de to rundt i landet og holdt 312 kirkekonserter. De holdt konsert i Heggen kirke i 1963 det året kirken fikk flombelysning og i Snarum kirke året etter. Sammen med organisten Daniel Strøm ved krematoriet i Oslo, jobbet de sammen 3860 ganger. Olav sang også ved begravelser i Oslo og i begravelser og kremasjoner utenfor Oslo, også på Modum. Så hvor mange tusen salmer han sang ved slike anledninger hadde han aldri tall på. Olav sa om Daniels spill at det var en andakt i seg selv. Til mennesker i sorg er musikken han spiller en lindring i sorgen de bærer på. De holdt mange musikkaftener og musikkandakter sammen i mange år. Da Albert Schweizer mottok fredsprisen i Universitetes Aula i 1954, var det Olav Werner som sang. I Universitetes Aula har Olav sunget tenorpartiet i Eivind Grovens syngespill «Brudgommen». Her sang han sammen med Filharmonisk Selskaps Orkester med dirigenten Knut Nystedt. Han var også tenor i operaen «Cymbeline» av

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

12


Shakespeare, satt i scene av Arne Eggen. I en operaoppsetting Olav deltok i sang også Åse Nordmo Løvberg, en av landets fremste operasangerinner gjennom tidene. Olav holdt kirkekonserter i England,Tyskland og i Skandinavia. Han ble kalt: Stemmen fra ønskekonserten. Da den startet i januar 1950 ble Olavs stemme å høre nesten hver uke i 50- og 60 årene. På den tiden hadde NRK bare en kanal, og sist i 50 åra begynte tv-sendingene. Ønskekonserten var den programposten de fleste lyttet til den gang. I 19 år var han med i andaktskvartetten på radio, salmer og sanger vi gjerne hører. Et program som

gikk på formiddagen nesten hver dag. Han var solist med Kringkastingsorkesteret og Filharmonisk Orkester ledet av dirigentene Hugo Kram, Øyvind Fjeldstad og Øyvind Berg. Werner ble hedret av grammofonselskapet etter 30 år. Det skulle bli 12 år til. I 1969 starter han eget begravelsesbyreau i Oslo og Bærum, og sang om det var ønskelig. I 1987 gir han ut en lydbok bestående av 4 kasetter. Det var 64 sanger, slagere, hawai-sanger og romanser. Det ble ca. 800 plateinnspillinger. Mest 78 plater, men også LP-plater og singler. Etter et hjerteinfarkt blir det slutt

Trine Rein besøker Drammen med julekonserten

JULEGAVEN

Ingar Hellerud

Reunion Tid for å mimre med venner…. Tid for god stemning og god mat…. Tid for quiz og nye utfordringer…. Tid for konfirmantREUNION!

Modum Soul Children og Drammen Soul Children Tradisjonen tro reiser Trine Rein rundt i førjulstiden for å dele glede, sang, musikk, og julens gave i kirkene hun besøker. I år kommer hun til Bragernes kirke 4. desember kl. 18.00 i samarbeid med Modum Soul Children og Drammen Soul Children, og sammen skal de sørge for å sikre en gladkveld med mange inntrykk og gode musikkopplevelser.Trine har et tydelig budskap hvor hun formidler hvorfor vi feirer jul i kirken, og hun deler også sin egen opplevelse i møte med troen. Musikken er inspirert av ekte sørstatsgospel og tradisjonsrik, norsk julemusikk. Her blir det høyt under taket, og god stemning, så det er bare å forberede seg på en innholdsrik konsert med ekte juleglede i høysetet!

med sang. Da begynte han å skrive ned historier opplevd i barne- og ungdomsårene i hjembygda. Olav var tro mot sin hjembygd. Geithus og Modum betydde mye for han. Fotball og skihopping drev han med i ungdommen. Da Geithus var på topp i norsk fotball på 50-tallet, møtte han opp på kampene i Oslo. Ofte kom han med tog til Geithus for å se kampene på Rolighetsmoen. Selvsagt var hytta på Morud et kjært sted å komme til, men han bodde mesteparten av livet i Eiksmarka. Olav Werner døde 10. mars 1992.

Til deg som ble konfirmert våren 2013: Velkommen til REUNION! Vi deler gode minner og spreke bilder fra konf.leiren, spiser Pizza og prater sammen. Veldig fint om du tar med deg en venn eller tre og kommer. Da blir det god stemning! På Vikersund menighetssenter mandag 27. januar kl.19:00 (for elever ved NMU) I Åmot kirke 28. januar kl.19:00 (for elever ved SMU)

Trine Rein samarbeider med Modum Soul Children og Drammen Soul Children under konserten i Drammen.

Påmelding til annekh@modumkirke.no innen mandag 20. januar.

Billetter kan kjøpes på Modum kirkekontor.

Vel møtt! Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

13


Multikulturelt i hoppsenteret Et mangfold av etnisitet, kultur og religion kom til uttrykk gjennom mat, dans og sang i hoppsenteret på årets internasjonale lørdag. Sissel Thorsrud fra flyktningtjenesten er meget godt fornøyd, og forteller at 16 forskjellige nasjonaliteter fra Modum, Sigdal og Krødsherad har stått på for

• Tekst og foto: Inge Rese

årets arrangement – det fjerde i rekken. «I år har vi fått god hjelp av elever fra Nordre Modum Ungdomsskole, samt elever fra barneskolene som har bidratt til å dekorere lokalet med tegninger». Med over 400 fremmøtte er vi i arrangement-gruppa meget godt fornøyd, sier Bente Gulliksen fra frivillighetssentralen på Modum.

Arrangørene med Torunn Nateland fra kirken, Bente Gulliksen fra frivillighetsentralen og Sissel Thorsrud fra flyktningtjenesten.

Thaimat er populært. Jentene bød på en bugnende buffet, som fikk bein å gå på.

Abdullah Al Kanany er 11 år. Nylig kretsmester i sjakk med irakisk mat som favoritt denne gangen.

Kveldsmat

Russisk og polsk mat servert av Elisabeth, Aleksandra og Anna.Tatsiana Stenmo hjelper til.

i Rud kirke

Mette Grøsland og jeg jobber hardt, og greier å få mange i kirka når vi har arrangement. Søndag 10. november, var vi nesten 60 stk. Musikalske innslag var ved Jan Frode Stevy og hans elever – på klassisk gitar fra kulturskolen, innlegg av Jon Mamen og quiz med John Arne Wendelborg. To av lagene greide 18 rette av 20! Vi avsluttet med kveldsmat med hjemmebakte rundstykker. Det hele ble ledet av Tormod Moviken. Regien var lagt av han og Knut Johnsen. – En kjempekoselig kveld! Linda Røed

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

14


Rita Tekies kaffe tilberedt på eritreisk vis, ble svært ettertraktet blant publikummerne.

Palestina har spennende retter på menyen. 16 år gamle Saira Omarkhail høstet stor applaus for sin dans i fargesprakende nasjonaldrakt fra Afghanistan.

Sagt om boken: «En ærlig og engasjerende invitasjon til å bli kjent med kristen tro, en bok jeg helhjertet kan anbefale». Erling Rimehaug, journalist og forfatter «Her leveres en oppdatert innføring i kristen tro. Den er original, ærlig, fri for klisjeer og engasjerer både tanke og følelser. Denne boka har jeg ventet på»!

To blide damer.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin «Takk og pris for bøker som denne. Både troende og ikke-troende vil ha glede av boken som en oppdatert guide til hva kristen tro er og betyr, stilt overfor et moderne verdensbilde». Henrik Syse, filosof, forsker og forfatter

På tvers av religioner i respekt, kjærlighet og fred – Ahmeed Noor – Fjell moske, Ivar Flaten – Fjell kirke og Torunn Nateland – kirken i Modum.

Ploy Torvund i en eksotisk thailandsk dans.

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

15


Konfirmantleir på Gulsrud Vidar Husøien. 19–21. september dro 59 konfirmanter fra den søndre delen av Modum på konfirmantleir sammen med ti le-

dere på Gulsrud leirsted. Parbildet med babyen er tatt mens vi hadde om dåp hvor vi hadde dåpshandling med dukke

med to konfirmanter i rollen som foreldre til lille «Malin».

F.v.: Erik D. Gunbjørnsen, Hanna Mørk, Herman V. Hagen.

Jardar G. Nilsen. F.v.: Leyla Holtan, Brian Holtvedt, Jonas Holm, Oliver Dyer.

Christian P. Edquist.

F.v.: Anette Jakobsen Øvrum og Frida Nyhus.

Martin Myrvold, Adrian C. Dahl og Glenn Eirik Hansen.

Oliver Dyer og Erik-André Eizenberger. Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

16


Gullivers julekryssord!

S ID E

Fargelegg

Fi Finner Fi du løsningsordet? Ikke Lykkelig motsagt Basseng

Godt for helsen

Aksjeselskap

Kald snop

Tegning:Vera Tataro

Bildeboks

Ekornmat

Åsen Gi melk

Midt i hjulet

Tall

Toalett

Hul

Måned

Ikke alene Styrke

Mor

Lever

Bindeord

Berømt kineser Tre like Drikk Ikke jeg

To like Detektiv Varg ...

Finn fem feil

Hvis

Sier kua

(engelsk))

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Vera Tataro

.n nett SPRELL

o

14 blader + DV DVD + CD = kun 365,nr.7

g Umulig? ag rag pdra ppd Oppdrag Oppdrag: Op Oppdra

(privatabonnement hjem i posten)

– Musikkvideoer – Tegnefilmer – BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens ! nettside for barn

Gruppeabonnement kun 189,- pr barn

den en

Jesus og Tomas, id 4-5 si sid side ibb bibelserien bibelserien bi Dagens ord: Sammen med Gud selv om vi ikke ser ham

-CD Paradisbukta detSIDE BARNAS es klubbavis kolen.no

rd

IL 

Gressum ldts gstilling: sic AS zuru Hoholm

Jakte stille n på stemmden en

ø

Jakte stille n på stem den men

MARTIN

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00

gode De n e r e n et

Den god e

gjeteren

gj

En -DVD

En

fra

NSSF

-DVD fra

S0211

© 2011

SØNDAGSSKOLEN NORGE S0112 © 2012

tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

17


Advent

Jeg er sikkert en raring, men det skjer en del forandringer i meg når vi kommer til adventstiden. Gamle tradisjoner dukker opp og jeg kjenner glede ved å ta dem fram. Kari er flink til å pynte i huset, med lys, adventsfarger og etter hvert kommer julekrybben fram og juledukene og julematen og ikke minst alle lysene, som brenner både ute og inne. Det er ingen tvil om at det hun som lager det koselig hjemme hos oss og jeg storkoser meg ved det og nyter å være hjemme. Jeg skriver dette i slutten av september, men kjenner gleden og forventningen strømme gjennom meg. Jeg gleder meg. Og jeg drar til 02 øvelse og øver på julesanger med stor glede og ny inspirasjon. Gode tradisjoner gjør noe med meg. De skaper glede og forventinger. Jeg er sikkert en raring, for i adventstiden, da hører jeg på musikk, som jeg ellers i året aldri hører på. Det rare er at det er den samme musikken år etter år. Til og med når jeg pynter juletreet, så er det den samme gamle cd’n som står på. Det er moro å kjøpe juletre eller hogge et selv. Det rare er at treet i år

kommer til å bli en tro kopi av treet fra i fjor og året før. Det eneste er at etter hvert som barna er flyttet ut er treet blitt noe slankere, men stjerna når fortsatt opp til taket. Jeg elsker å få julegaver. Ja, jeg synes det er topp å gi gaver også. Gavene blir kjøpt inn i god tid. Det er jo artig å tenke ut hva familiemedlemmer trenger og hva vi kan glede dem med å gi. Noen ganger finner jeg noe jeg gjerne vil ha selv; da kjøper jeg dette og legger gaven under treet og skriver for eksempel Til Arild, Fra Arild. Gode tradisjoner er gode å ha. Gode tradisjoner er gode å gi videre til neste generasjon. Jeg synes det er spennende å se hvordan den neste generasjonen vil feire jul. Det tror jeg er viktig for oss gamle; å tillate at den nye generasjonen får skape sin egen juletradisjon uten at vi på en lite verdig måte skal legge oss oppi og forvente at de skal gjøre akkurat slik som vi har gjort det. Jeg er en raring, men jeg synes det er flott å se og få være med på forandringer, se at tradisjoner blir tatt vare på og forandret og tilpasset. Akkurat slik som Kari og jeg gjorde, da vi begynte å skape vår advent- og juletradisjon. For meg er det også en god tradisjon å lese jule-evangeliet, høre hvorfor vi feirer jul. Jeg kan historien utenat, men den skaper like stor glede hvert år. Jeg er svært takknemlig for den tradisjonsballast og den frihet til å forme min/vår egen tradisjon, som jeg har fått med meg hjemmefra: God advents- og juletid. Vær gjerne en raring selv, ikke la andre få ødelegge din gode juletradisjon, den som gir deg gode minner og opplevelser.

Arild Løvik

En scene fra juleevangeliet – www.bricktestament.com

Lag din egen julekrybbe i lego! Lego er et tidløst leketøy for barn, ungdommer og voksne. Ordet lego er en forkortelse av de danske ordene leg godt og i år det 60 år siden begrepet legoklosser ble lansert. Lek er en flott mulighet til å skape fellesskap på tvers av generasjoner. Alt for mye av tida på hjemmebane tilbringer vi hver for oss med hvert vårt nettbrett, playstation, bærpar pc og TV. Vi har så mye tid til gode å gjøre ting sammen i adventstida og ellers i året. Nå lanserer Modum menighet en leken konkurranse i advent- og julehøyttida: Lag din egen julekrybbe i lego. Vi inviterer familier og andre til å lage sin egen versjon av juleevangeliet med legoklosser. Send inn et bilde av julekrybben dere lager til Runar. liodden@modumkirke.no innen 13. januar 2014. Fine premier til tre av de egenproduserte julekrybbene. Brendan Powell Smith er prest i Storbritannia og har laget 4500 scener fra mer enn 400 bibelfortellinger med legoklosser. Sjekk hjemmesiden hans: www.bricktestament.com Alle kan nok ikke lage like flotte scener med så mye spesiallego. Lurer på om han har en særavtale med legokonsernet…. Lykke til! Runar J. Liodden

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

18


Avtale Giro

FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

■ JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 5000 ,- per trekkmåned

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Modum menighet

2270.03.24366

Kr. .................................

Jeg ønsker at min gave skal gå til (sett i kryss):

■ Menighetens barne- og ungdomsarbeid (eks. søndagsskole, Åmot barnegospel, Soul Children, familiespeider, KRIK, Heggen gospel)

■ Menighetsarbeidet og at det blir fordelt der behovene er størst

■ Åmot kirke

■ Trosopplæring (eks. babysang,

■ Menighetens arbeid for voksne og seniorer (eks. Tro og Lys, hyggetreff)

■ Menighetsbladet

4-årsbok, tårnagent, LysVåken)

Jeg ønsker å gi:

■ den 10. i hver måned

■ den 20. i hver måned (kryss av for ønsket dato)

Jeg ønsker å gi:

■ kr 100,-

■ kr 500,-

■ kr 200,-

■ Annet beløp kr ..........................

■■■ ■■■■■■■■ KID-nr. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (KID-nummeret fylles ut av kirkekontoret)

Belast mitt konto nr.

■ Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

Ønsker du at gaven skal registreres og gi skattefradrag, trenger vi i tillegg personnummeret ditt:

■■■ ■■■■■■■■ Navn: ..................................................................................................... Adresse: ................................................................................................ Post.nr./sted: ........................................................................................ Sted/dato: .................................................................

Underskrift: ...............................................................

Blir du med? Riv ut siden og send til: Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 3340 Åmot

BANK. FORSIKRING. 0G DEG. www.modum.sparebank1.no 02270

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

19


P Å P L A K AT E N - oppslagstavlen for Modum Menighet Møte- og kursprogram for Vikersund menighetssenter Juletrefest søndag 29. desember

Våresemesteret 2014

Tradisjonen tro blir det også i år juletrefest for hele menigheten på Vikersund menighetssenter. Vi starter kl 15.00 med en kort gudstjeneste v/Runar Liodden. Etterpå blir det gang rundt juletreet, servering og leker for barna. Besøk av julenissen. Velkommen til en hyggelig ettermiddag for hele familien!

starter opp med forbønnsgudstjeneste v/Jørgen Korsvik onsdag 22. januar.

Onsdag 1. januar Gudstjeneste v/Runar Liodden. Vi tar med litt julebakst hver til kirkekaffen.

Søndag 26. januar: Årsmøte i Vikersund Normisjon. I februar får vi besøk av Unni Tobiassen Lie som skal fortelle om det arbeidet de gjør i forbindelse med Benjamin Lie’s minnefond. Det blir også en sangkveld med Hokksund Felleskor. Videre har vi spurt Per Anders Nordengen om en kveld i februar, og vi håper det lar seg gjøre. Vi har spurt han om å snakke om livsglede i livsalvoret.

1. klasses Til vinteren blir 1. klassingene invitert til egne 1. klasses-samlinger. Der skal vi lære mer om dåp og nattverd, høre fortellinger om Jesus, leike, synge og lage ting sammen. Dere vil få invitasjon i posten i begynnelsen av februar, med opplysninger om tid og sted.

«LANGTIDSplanlegging i kirken» Konfirmasjonsdager 2014: 25.05.14: Heggen (Geithus) og Snarum 01.06.14: Åmot og Heggen (Vikersund) 15.06.14: Vestre Spone, Rud og Nykirke

Konsert

Konsert

i Heggen søndag 08.12 kl. 1600 «Det lyser i stille grender»

Lørdag 28. desember kl.16.00 på menighetssenteret i Vikersund

Konfirmasjonsdager videre framover: 2015: 31. mai Heggen (Geithus) og Snarum 07. juni Åmot og Heggen (Vikersund) 14. juni Vestre Spone, Rud og Nykirke

Konsert med Lena Grøtterud, Kjetil Ramberg og Mona Lindseth. Musikalsk leder: Jan Ekornrud. Konferansier: Geir E. Holberg. Tema: «Julekalender».

Kate Guldbrandsen, Catherine I. Bakken og Tone Martha Eriksen skal ha konsert til inntekt for menighetssenteret.

2016: 22. mai Heggen (Geithus) og Snarum 29. mai Åmot og Heggen (Vikersund) 05. juni Vestre Spone, Rud og Nykirke

Dørene åpnes kl. 15.30.

Hjertelig velkommen!

2017 21. mai Snarum og Geithus 28. mai Vikersund og Åmot 11. juni Nykirke,Vestre Spone og Rud 2018 27. mai Snarum og Geithus 3. juni Vikersund og Åmot 10. juni Nykirke,Vestre Spone og Rud 2019 26. mai Snarum og Geithus 2. juni Vikersund og Åmot 16. juni Nykirke,Vestre Spone og Rud 2020 24. mai Snarum og Geithus 7. juni Vikersund og Åmot 14. juni Nykirke,Vestre Spone og Rud

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

20


P Å P L A K AT E N - oppslagstavlen for Modum Menighet Advent og jul i Åmot 2013: Lørdag 30. november: Julegrantenning i Åmot. Lørdag 30. nov. – søndag 1. des.: LysVåken-helg. Overnatting i kirken for 6. klassinger ved Enger og Buskerud skole. Søndag 1. desember kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden, organistvikar. Åmot barnegospel og LysVåken-barna. Fredag 6. desember kl. 18: Konsert med Åmot jente – og guttekorps og Åmot Horn. Trine Bjørnstad leser eventyr. Gløgg og pepperkaker. Søndag 8. desember kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg, Torunn Nateland og Stian Tveit. Tro & Lys og SMK Viking deltar. Søndagsskole. Kirkekafé. Søndag 8. desember kl. 18.00: Julekonsert med Sysle Blandede Kor. Søndag 15. desember kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden, organistvikar og Modum kammerkor. Søndagsskole. Kirkekafé.

Mandag 16. desember kl. 10.30: Hyggestund. Torsdag 19. desember kl. 20.30: Julekonsert med Kor O2. Forhåndssalg av billetter på Herreavdelingen. Kr 200,- for voksne og 100,- for barn. Julaften: Åmot kirke kl. 14.45 Runar J. Liodden, Henriette Skagen og Åmot barnegospel. Nykirke kirke kl. 16.15 Runar J. Liodden og Henriette Skagen. 1. juledag kl. 8.00 i Nykirke: Julemorgengudstjeneste. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien m.fl. Gratis buss fra YX i Geithus kl. 07.30. Stopper på signal. Fredag 10. januar Åmot kirke kl. 18.00: Juletrefest for Lokallaget av Psykisk Utviklingshemmede. Mandag 13. januar i Åmot kirke kl. 18.00: Enger Misjonsforenings juletrefest.

Konsert med Åmot barnegospel

Juleverksted

Torsdag 28. november kl. 17.30 i Åmot kirke med påfølgende grøtfest.

i Åmot kirke søndag 1. desember

Konsert Heggen lørdag 21.12. kl. 22.30 Julekonsert med Geithus musikkorps og Marion Ravn. Konferansier: Arild Løvik.

Stille dag – En smak av retreat Hold av lørdag 29. mars 2014 til en smak av retreat. Det blir en hel dag i Gulsrud kirke. «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt» sier Jesus til disiplene (Mark. 6.31) Vi kan si at retreat er å være skjermet for inntrykk og krav som hverdagen er full av. Å være i stillhet slik at en kan høre både sin indre stemme og Guds. Det er ikke bare retreatsentrene

Alle er hjertelig velkomne til å bli med på Familiespeideren sitt juleverksted i Åmot kirke søndag 1. desember kl. 13.00 (etter familiegudstjenesten og kirkekafeen). Det serveres grøt med mandel og det blir mulighet til å lage julepynt og julegaver av mange forskjellige materialer. Meld fra til Odd (930 66 745) innen torsdag 28. november om du/dere kommer. Arrangementet er gratis for alle.

som er opptatt av dette. Stadig flere menigheter gjør noe. Retreatsentrene har tilbud om opphold over flere dager, mens menighetene mest driver med stille dager og stille kvelder. Her i Modum har Torunn Nateland og Helge Gutuen tatt initiativ til en retreatdag i Gulsrud kirke til våren. Torunn har skrevet en masteroppgave som er en studie om retreat og kontemplativ bønn. Helge har bl.a. jobbet med retreater på Tomasgården retreatsenter. Så den 29. mars 2014, i fastetiden, innbys det til stille dag i Gulsrud kirke.

En slik dag består av Jesusmeditasjon, tidebønner, stillhet og taust måltid med musikk. Det kan også være nattverd og levende sang og musikk (ikke bare stillhet altså). Vi har fått Ulla Käll til å lede dagen. Hun har lang erfaring som retreatleder og hun spiller også klassisk gitar. Vi kommer tilbake til dette arrangementet når det nærmer seg.

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

21


SVENDBY ENDBY

- Når du trenger elektriker!

Elektriske.as

Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

GRØTERUD’S BYGGSERVICE A/S

Hovdeveien 9, 3370 Vikersund Tlf: 32 78 69 30 www.ey.no

Tlf. 32 78 95 95 3340 Åmot www.ja-rosenlund.vb.no

Vikersund · Tlf. 32 78 72 70 Å

Vikersundgt. 20 (Kronagården) - v/Ragnhild Nilsen 24t: 32 78 74 20 - www.modumbegravelse.no

Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52 Vår erfaring kan være din trygghet når sorgen rammer

důĨ͘ϰϭϭϬϬϰϮϮഩඵഩǁǁǁ͘ŵƐŬƌĞŐŶƐŬĂƉ͘ŶŽഩඵഩEĞĚŵĂƌŬĞŶ/ŶĚƵƐƚƌŝŽŵƌĊĚĞ͕ϯϯϳϬsŝŬĞƌƐƵŶĚ

Sørger du? Ønsker du å dele dette i gruppe med andre i liknende situasjon? Dersom minst tre personer er interessert, så starter vi en samtalegruppe. Kontakt diakon Torunn Nateland på telefon 922 34 648 m.

Har du behov for en samtale? Er livet tungt? Trenger du et medmenneske å snakke med om noe tøft du har opplevd, om en vanskelig livssituasjon, om tro og tvil, om selvmordstanker …? Vi har ansatte og frivillige samtalepartnere som kan gjøre en avtale med deg.

Ring kirkekontoret på 32 78 32 30 eller diakon på 922 34 648 m.

Gi ikke opp når livet trues: Kirkens SOS har krisetelefon tjeneste hele døgnet. Tlf. 815 333 00

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

22


SLEKTERS GANG - kirkelige handlinger Døde Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Mabel Adelheid Øvereng Thomas Formo Astrid Therese Løvf Gudmund Myhre Helen Torgersen Øyvind Værås Mary Therese Olafsen Arild Stabæk Bjørn Abrahamsen Ole Jonny Askheim Vilhelm Svenneby Brit Kirsten Hølbakken Grethe Wiger Sigurd Jørgen Kvale Olaug Ruth Bottolfs Maren Helen Billand Randi Walvatne Kari Næss

1925 1978 1915 1912 1955 1957 1922 1937 1930 1947 1917 1936 1928 1929 1921 1950 1920 1946

04.07.2013 05.07.2013 09.07.2013 12.07.2013 18.07.2013 19.07.2013 13.08.2013 13.08.2013 15.08.2013 16.08.2013 16.08.2013 22.08.2013 27.08.2013 11.09.2013 12.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 18.09.2013

Nykirke kirke Åmot kirke Modumheimen kapell Heggen kirke Heggen kirke Snarum kirke Åmot kirke Åmot kirke Heggen kirke Modumheimen kapell Heggen kirke Modumheimen kapell Heggen kirke Nykirke kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke

Reiar Rauland Annett-Kristin Haldorsen Gudleif Gulbrandsen Elling Nikolaisen Arne Drolsum Odd Johan Grøtterud Anne Lise Wiik Nilsen Turi Engen Margit Trondsen Olav Kallager Marie Marry Aasmundrud Ragnhild Bråthen Audun Larsen Grethe Marie Finsrud Aagot Skjelbred Eva Holck Pettersen

1934 1981 1923 1940 1924 1946 1937 1929 1919 1924 1920 1927 1950 1921 1920 1928

19.09.2013 20.09.2013 24.09.2013 25.09.2013 26.09.2013 01.10.2013 04.10.2013 08.10.2013 09.10.2013 11.10.2013 17.10.2013 23.10.2013 24.10.2013 29.10.2013 31.10.2013 01.11.2013

Snarum kirke Heggen kirke Nykirke kirke Modumheimen kapell Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Gulsrud kirke Snarum kirke Heggen kirke Heggen kirke Snarum kirke Åmot kirke

Døpte Navn

Dåpsdato

Kirke

Navn

Dåpsdato

Kirke

Vetle Andreas Askheim Mie Helland Ramstad Emilie Johannessen Halvorsen Ferdinand Bang Øhren Natanya Ghirmay Liam Heggelund Ødeværp Linnea Marie Lie Lukas Nataniel Langegård Nilsen Adine Thorvaldsen Vebjørn Fredriksen Ulrik Rotegård Gundersen Helene Jørgensen Kortnes Ida Mathilde Lyder Dennis Eilev Pedersen Svendsen Eline Myhre Bøhn Lise Brandtzæg Mille Brenna Tiril Larsen Røste Adele Fjeldstad-Jensen Selma Anfinrud Karlsen Tage Gibhardt Steensen Tilde Grødum Borg

14.07.2013 21.07.2013 28.07.2013 28.07.2013 04.08.2013 04.08.2013 11.08.2013 11.08.2013 25.08.2013 25.08.2013 25.08.2013 25.08.2013 25.08.2013 25.08.2013 25.08.2013 01.09.2013 01.09.2013 01.09.2013 08.09.2013 08.09.2013 08.09.2013 15.09.2013

Heggen kirke Nykirke kirke Heggen kirke Heggen kirke Åmot kirke Åmot kirke Heggen kirke Heggen kirke Rud kirke Rud kirke Heggen kirke Heggen kirke Åmot kirke Åmot kirke Åmot kirke Snarum kirke Nykirke kirke Nykirke kirke Åmot kirke Åmot kirke Heggen kirke Vestfossen kirke

Lucas Evensen Matheo Skistad Evju Imma Fidjestøl Mari Fidjestøl-Fjermestad Ingrid Haraldseth Lila Jahr Felix Bjørnø Lindahl Malene Ingebrigtsen Vinaasen Oskar Hartz Jonathan Rasmussen Kind Selma Brunæs Mørch Anea Gundersen Knive Julian Strand Martinsen Nicolay Aleksander Skredsvig Hedda Brynjulfsen Indresæter Emilie Høyland Johansen Nicolas Lysgård Niklas Stensrud Vegard Øvereng Bonsaksen Mille Celin Hunstad Løen Emma Sandum

15.09.2013 15.09.2013 22.09.2013 22.09.2013 22.09.2013 22.09.2013 22.09.2013 22.09.2013 22.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 06.10.2013 06.10.2013 06.10.2013 13.10.2013 13.10.2013 13.10.2013 13.10.2013 20.10.2013 27.10.2013 27.10.2013

Olavskirken Åmot kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Nykirke kirke Tyristrand kirke Snarum kirke Heggen kirke Heggen kirke Heggen kirke Vestre Spone kirke Vestre Spone kirke Åmot kirke Rud kirke Rennebu kirke Åmot kirke Åmot kirke

Vigde Brudeparet

Dato

Kirke

Hege Nilsen og Pål-Stian Paulsen Astrid Grandalen og Øystein Silvik Engen Heidi Merete Nilsen og Øystein Haugen Silje Overn og Lars Søraas Grønhovd Sofia Julie Espolin Johnson og Sturla Mentzoni Eilertsen Charlotte Holck Berget og Erlend Thevik Ingunn Lægreid Thomassen og Kjetil Krag-Rønne Ragne Jahr Indresæter og Espen Gabrielsen Lise Bjerknes og Trond Willy Mjelde

29.06.2013 29.06.2013 29.06.2013 06.07.2013

Heggen kirke Snarum kirke Snarum kirke Vestre Spone kirke

06.07.2013 06.07.2013 03.08.2013 03.08.2013 10.08.2013

Brudeparet

Kristin Bottolfs og Thore Breche Line Aasen Øderud og Kjell Otto Bøyeie Line Voss Johansen og Raffaele Donato Ellen Therese Lorvik og Bjørn Kismar Aina Merethe Bjølgerud og Heggen kirke Ken Hellum Halvorsen Heggen kirke Kari-Merete Sandbraaten og Nykirke kirke Gudmund Hovde Saastad Vestre Spone kirke Trude Holen og Kristian Nilsen Heggen kirke

Dato

Kirke

10.08.2013 10.08.2013 10.08.2013 17.08.2013

Heggen kirke Rud kirke Vestre Spone kirke Rud kirke

07.09.2013 Gulsrud kirke 14.09.2013 Snarum kirke 14.09.2013 Heggen kirke

Modum Menighetsblad Nr. 4/2013

23


HJELP TYFONOFRENE PÅ FILIPPINENE! SMS NØDHJELP til 2468 benytt kontonummer 1602 40 26535, eller ring 820 44 004 (200,-) (200,-)

B

Returadresse: Modum Menighetsblad Kapellveien, 3340 Åmot

GUDSTJENESTER Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.modumkirke.no

Desember Søndag 1. des - 1. søn i adventstiden - Matt 21,1-11 Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og Knut Johnsen. Lys Våken. Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Henriette Brevig og Eli Landro. Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Lys Våken. Åmot barnegospel synger. Åmot speidertropp. Kirkekafé. Søndag 8. des - 2. søn i adventstiden - Joh 14,1-4 Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken, Knut Johnsen og fam. Skagen. Kirkekaffe. Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Inger Ma Bjønnes og Ellen K. Jepsen. Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg, Torunn Nateland og Stian Tveit. Tro og Lys og SMK Viking. Søndagsskole. Kirkekafé. Tirsdag 10. des Heggen kirke kl. 19: Lysmesse. Arild Løvik og Knut Johnsen. Søndag 15. des - 3. søn i adventstiden - Matt 11,2-11 Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken og Knut Johnsen. Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Gunnar Fagerli og Helge Harila. Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og Ellen K. Jepsen. Modum Kammerkor. Søndagsskole. Kirkekafé. Søndag 22. des - 4. søn i adventstiden - Luk 1,46-55 Eikvang kl. 11: Gudstjeneste. Arild Løvik og Hanna L. Husøien. Tirsdag 24. des - Julaften - Luk 2,1-20 Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15: Julaftensgudstjeneste. Arild Løvik, Hanna L. Husøien og Birk Gjermundbo. Heggen Gospel synger. Rud kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. Tormod Moviken og Knut Johnsen. Vestre Spone kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. Geir E. Holberg og Ellen K. Jepsen. Åmot kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. Runar J. Liodden og Henriette Skagen. Åmot barnegospel synger. Olavskirken kl. 15: Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen. Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. Tormod Moviken og Knut Johnsen. Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. Runar J. Liodden og Henriette Skagen. Snarum kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. Geir E. Holberg og Ellen K. Jepsen.

24

Onsdag 25. des - 1. juledag - Joh 1,1-14 Nykirke kirke kl. 08: Julemorgen. Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien, familien Skagen og Ole Henrik Bottolfs. Buss fra YX i Geithus. Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Torsdag 26. des - 2. juledag - Luk 6,20-23 Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken og Knut Johnsen. Søndag 29. des - Romjulssøndag - Matt 2,13-15 Vikersund menighetssenter kl. 15: Gudstjeneste med juletrefest. Runar J. Liodden og Knut Johnsen. Tirsdag 31. des - Nyttårsaften - Luk 13,6-9 Åmot kirke kl. 23.15: Midnattsmesse. Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.

Januar 2014

Søndag 9. februar - 6. søn. i åp.baringst. - Joh 6,63-69 Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken og Ellen K. Jepsen. Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Heggen gospel. Søndag 16. februar - Såmannssøndag - Luk 8,4-15 Snarum kirke kl 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken og Knut Johnsen. Åmot kirke kl. 11: Felleskirkelig gudstj. Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien m.fl. Søndagsskole. Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og organistvikar. Søndag 23. feb. - Kristi forklarelsesd. - Matt 17,1-9 Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken og Knut Johnsen. Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Onsdag 1. jan - Nyttårsdag, Jesu navnedag - Luk 2,21 Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Kirkekaffe. Søndag 2. mars - Fastelavnssøndag - Joh 17,20-26 Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Søndag 5. jan - Kristi åpenbaringsdag - Matt 2,1-12 Arild Løvik og Knut Johnsen. Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys. Tormod Moviken og Knut Johnsen. Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Onsdag 5. mars - Askeonsdag - Matt 6,1-6.16-18 Liodden og Hanna L. Husøien. Søndagsskole. Vikersund menighetssenter kl. 19:

Mars 2014

Søndag 12. jan. - 2. søn. i åp.baringst. - Matt 3,13-17 Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken og Hanna L. Husøien. Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Søndag 19. januar - 3. søn. i åp.baringst. - Joh 2,1-11 Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt. En stemningsfull kveld med påfyll til livet. Onsdag 22. januar Vikersund menighetssenter kl. 19: Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik og Torunn Nateland. Søndag 26. januar - 4. søn i åp.b.tiden - Luk 18,35-43 Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Tormod Moviken og Knut Johnsen. Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Søndagsskole.

Februar 2014 Søndag 2. feb. 5. søn. i åp.baringstiden - Mark 2,1-12 Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Åmot kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og Åmot barnegospel. Karnevalsfest etter gudstj.

Kveldsgudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Søndag 9. mars - 1. søndag i fastetiden - Matt 4,1-11 Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Tormod Moviken, Hanna L. Husøien og Åmot barnegospel. Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt. En stemningsfull kveld med påfyll til livet. Søndag 16. mars - 2. sønd. i fastet. - Matt 15,21-28 Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken og Hanna L. Husøien. Søndag 23. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,26-38 Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse med konfirmantleir. Arild Løvik og organistvikar. Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Søndag 30. mars - 3. søn. i fastetiden - Luk 11,14-28 Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste med fastepreg. Tormod Moviken, Torunn Nateland og Knut Johnsen. Besøk fra Kirkens Nødhjelp. Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Modum Menighetsblad Nr. 4/2013 Liodden og Hanna L. Husøien. Søndagsskole.

Modum menighetsblad nr.4/13.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you