Page 33

Foto: Jan-Erik Løken

Den første september ble avdelingsleder for ungdomstrinnet på St. Franciskus skole i Arendal, Geir Nyborg, konstituert som rektor ved skolen. Den sjette desember ble Kjersti Rehn Johansen utnevnt som fungerende rektor ved St. Sunniva skole i Oslo. stfx.no / stsunniva.no

Under Søsterrådets møte 19.–20. november 2010 ble det valgt ny ledelse: Sr. Anne Bente Hadland ble valgt til leder for to år, sr. Valborg Osterhus og sr. Asumpta Balcerzak ble valgt til medlemmer av arbeidsutvalget. Et viktig tema for Søsterrådet er de nye reglene for innvandring som trådte i kraft 1. januar 2010. De gjør det svært vanskelig å få permanent oppholdstillatelse for søstre og kandidater til ordensliv fra land utenfor EU/EØS. En jurist som har arbeidet med lovgivningen kom med en nyttig orientering. Søsterrådet arbeider videre med saken. klosterliv.no

Foto: katolsk.no

Oslo katolske bispedømme har fått en ny prest. P. Damacius Bharath Villavarayen OMI er født 11. desember 1971 i Colombo, Sri Lanka. Han trådte inn hos oblatfedrene og avla første løfter 8. september 1995. Prestevigselen fant sted 5. januar 2002. P. Bharath virket som hjelpeprest i Trinkomalee i 2002, veileder («formator») ved presteseminaret i Colombo 2003–2004, veileder ved presteseminaret i Kandy 2004–2005, studerte ved Biblicum i Roma 2005–2009 og var hjelpeprest i Colombo 2009–2010. Han ankom Norge og Oslo 4. desember 2010 og er tilknyttet Nasjonalsjelesorgen i Oslo katolske bispedømme, med primære oppgaver innen sjelesorg for tamiler.

P. Bharath er under norskopplæring og snakker ellers tamil, singalesisk, engelsk, tysk og italiensk.

Foto: Mats Tande

Nytt om navn

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. desember 2010)

Styret i Caritas Norge har ansatt Martha Rubiano Skretteberg som ny generalsekretær i organisasjonen. Martha Rubiano Skretteberg er utdannet jurist med tilleggsutdanning i kriminologi og flyktningrett. Hun har lang ledererfaring fra både forvaltning og privat sektor. Hun har blant annet vært leder i næringsetaten i Oslo kommune, avdelingsdirektør i sosial- og helsedirektoratet, arbeidsdepartementet, og barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Martha R. Skretteberg har også vært landdirektør for Flyktninghjelpen i Colombia, der hun ledet programvirksomheten for internt fordrevne og for flyktninger i Venezuela, Panama og Ecuador. I tillegg har hun vært leder av FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål). Hun har innehatt en rekke styreverv og gitt ut diverse publikasjoner. Hun begynner som generalsekretær i Caritas Norge 1. august 2011 og overtar stillingen etter Kari-Mette Eidem, som går over i pensjonistenes rekker. Kari-Mette Eidem har arbeidet i Caritas siden 1997, var fungerende generalsekretær i et års tid fra mars 2001 og har vært generalsekretær siden april 2002. Caritas.no/St. Olav

Maria Junttila Sammut tiltrådte den 1. januar 2011 en 20 % stilling som prosjektkonsulent i Oslo katolske bispedømme. Med denne ettårige prosjektstillingen skal hun lede arbeidet med å lage en pastoralplan for bispedømmet. Junttila Sammut er master i teologi og doktorgradsstipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, med avhandling om «The Theology of Tradition of Joseph Ratzinger: A Historical and Systematic Analysis». KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. desember 2010) /St. Olav

Arbeidsutvalget for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme har nå konstituert seg for de to neste år og valgt leder og nestleder. Leder ble Andreas Christiansen (Bergen)

Fra venstre mot høyre: Christiansen, Gudheim, Myklevik og Olaussen.

og nestleder Nikoline Myklevik (Lille­hammer). I tillegg består AU av biskop Bernt Eidsvig, Egil Olaussen (Drammen) og Helge Gudheim (Valdres). Geistlige representanter er p. Ragnar Leer Salvesen (Hamar) og p. Paul Pham Huu Y (Tønsberg) (vara). KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. desember 2010) /St. Olav

Den 28. januar forsvarte sr. Elizabeth Josepha Joseph (Holy Cross) sin avhandling «Incidence of and risk factors for type 2 diabetes in a general population» og tok dermed ph.d.-graden i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø. Sr. Josepha ble i 2008 portrettert i forskningsmagasinet Labyrint. Der kunne man lese at hun er fra Jaffna og eneste lærer ved sykepleiestudiet ved Eastern University på Sri Lanka. Fakultet innen helsefag ved universitetet ble til på grunnlag av sykepleierstudiet, som er et samarbeidsprosjekt med Senter for internasjonal helse (SIH) ved Universitetet i Tromsø. – Vi har en stor mangel på sykepleiere, og vi hadde derfor behov for å øke utdanningskapasiteten. Samtidig ønsket vi å heve utdanningsnivået til internasjonal bachelorgrad, uttalte søsteren til Labyrint. Fakultetet er helt nytt, sykepleierstudiet kom i gang i 2005, legestudiet i 2006. – For å kunne lede utdanningen, måtte søster Josepha ha doktorgradskompetanse. Med doktorgrad får hun jobbe langvarig med dette programmet, noe som samtidig vil gjøre det enklere å rekruttere andre lærere til fakultetet, fortalte Nina Foss, som er prosjektleder fra SIH til Labyrint. Noe av problemet for den nordøstlige delen av Sri Lanka er at de har vanskeligheter med å tiltrekke seg forskere og lærere fra de sentrale delene av landet.

1 - 2011

33

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  
St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

Advertisement