Page 31

CWR at pavene Johannes Paul og Benedikt «bragte visjonen fra Det annet vatikankonsil inn i det tredje årtusen med bemerkelsesverdig kontinuitet og samsvar. Etter Den annen verdenskrig og etableringen av en sekulær politisk stat i Palestina, ble Kirken konfrontert med et av de største spørsmål siden aposteltiden: Hva er forholdet mellom Kirken og Israel? … I årtier nærmet Ratzinger og Wojtyla seg dette spørsmålet omhyggelig og med en forent visjon. Nå bygger paven på Johannes Pauls fremgang og fortsetter denne dialogen i kjærlighet.» Drogin hevder at Benedikt bringer denne dialogen videre ved å reise det grunnleggende spørsmål om hvorvidt Jesus oppfylte Det gamle testamentes profetier. «Jesus åpnet dialogen innenfor jødedommen under sin offentlige virksomhet,» sier Drogin. «Pave Benedikt gjenopptok denne dialogen med sin bok Jesus fra Nasaret. Benedikts bok viser både jøder og kristne at dialogen er innenfor jødedommen, og han tar opp det primære spørsmålet: Fullførte Jesus fra Nasaret de messianske løftene til Israel?» «Verken Jesus eller apostlene startet en ny religion: De forkynte jødedommens oppfyllelse,» tilføyer Drogin. «I Jesus fra Nasaret forklarer paven med kjærlighet at Jesus og hans kirke er legitime partnere i denne dialogen innenfor jødedommen.»

Langfredagsbønnen I 2008 endret pave Benedikt langfredagsbønnen for jødenes omvendelse i messens ekstraordinære form. Den nye bønnen erstatter en henvisning til jødenes «blindhet» med språket i Romerbrevets 11. kapittel. Den nye bønnen lyder: «La oss også be for jødene: At Gud vår Herre må opplyse deres hjerter slik at de kan kjenne Jesus Kristus, hele menneskehetens Frelser. Allmektige og evige Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, gi i din barmhjertighet at når menneskeheten går inn i din Kirke i fullt tall, må hele Israel bli frelst, ved Kristus vår Herre.» Den nye bønnen – så vel som den gamle – ble kritisert av jødiske organisasjoner. Anti-Defamation Leagues Shinbaum fortalte CWR at «bønnen, som er utgitt uten kommentar, reiser alvorlig

bekymring når det gjelder den teologiske retning [paven] er i ferd med å slå inn på.»5 To måneder senere, da han var i USA, holdt Benedikt taler til medlemmer av de jødiske samfunnene i Washington og New York. De ble godt mottatt. Rabbiner dr. Tzvi Hersh Weinreb, tidligere visepresident i The Orthodox Union, beskrev den første som pavens «mest betydningsfulle» tale om katolsk-jødiske relasjoner og fortalte CWR at «ved denne anledningen samlet han flere dusin av oss til en privat audiens der han hilste oss i anledning feiringen av den jødiske påske. Hans bemerkninger var utmerkede. Han siterte fra Hallel (den jødiske lovprisningsbønn, hentet fra Salmene) og talte med en meget varm og velønskende røst, og med meget passende bemerkninger som han bad oss overbringe til hele det jødiske samfunnet.» I juni 2008 forbød Vatikanets kongregasjon for gudstjenesten og sakramentsordningen den liturgiske bruk av ord basert på det hebraiske navn på Gud: JHWH. De handlet etter pave Benedikts uttrykkelige ønske. «At Kirken unngår å uttale Guds navn, tetragrammet,6 har derfor sine egne grunner,» erklærte kongregasjonen. «Bortsett fra et motiv av rent filologisk karakter, ønsker man også å forbli trofast overfor Kirkens tradisjon helt fra begynnelsen. Det hellige tetragrammet ble aldri uttalt i kristen sammenheng eller oversatt til noen av de språk Bibelen ble oversatt til.»

«Williamson-saken» 2009 var et avgjørende år for jødiskkristne relasjoner, både fordi paven besøkte Israel og på grunn av det utilstrekkelige informasjonsarbeidet i forbindelse med pave Benedikts avgjørelse om å oppheve ekskommunikasjonen av fire biskoper i Pius Xprestebroderskapet (SSPX). 21. januar ble dekretet som opphevet ekskommunikasjonen, utstedt og trådte i kraft, men det ble ikke kunngjort. Samme kveld sendte en svensk fjernsynsstasjon et intervju med SSPX-biskop 5 Se også sitatet fra Verdens lys i rammen, red.anm. 6 Tretragrammet betyr «de fire bokstaver», ordet viser til at Guds navn på hebraisk er på fire bokstaver, red.anm.

Richard Williamson, der han benektet omfanget av Holocaust. I dagene som fulgte, uttrykte talsmenn for jødiske organisasjoner bekymring vedrørende rykter om at biskop Williamsons ekskommunikasjon kunne bli opphevet. 24. januar offentliggjorde Den hellige stols pressekontor dekretet fra 21. januar, uten kommentarer. Dette forårsaket internasjonalt opprør, siden mange observatører feilaktig hadde konkludert med at biskop Williamson nå var i full kommunion med Den hellige stol, og at paven kjente til hans bemerkninger da han opphevet ekskommunikasjonen. 4. februar kom Statsekretariatet i Vatikanet med en redegjørelse hvor det het at «SSPX ikke har noen kanonisk anerkjennelse i Den katolske kirke» og at biskop Williamson «absolutt, utvetydig og offentlig må ta avstand fra sin posisjon vedrørende Holocaust» før han kan utøve noen offentlig tjeneste i Kirken. Hvis redegjørelsen av 4. februar hadde blitt offentliggjort 24. januar, kunne mye av skaden i de katolskjødiske relasjonene vært unngått.7 Relasjonene begynte å tine under et møte 12. februar med The Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. Anti-Defamation Leagues Shinbaum fortalte CWR at dette møtet var særlig betydningsfullt fordi paven gjorde «den dypt innflytelsesrike bønnen til pave Johannes Paul II ved Klagemuren til sin egen og siterte hele bønnen. Han bruker termen ‘paktens folk’ om det jødiske folk og uttrykker Den romersk-katolske kirkes offisielle posisjon vedrørende det jødiske folks fortsatte vitale paktsliv.»

Paven i Det hellige land I mai besøkte pave Benedikt Det hellige land. Der fordømte han utvetydig antisemittisme og sørget over ofrene for Holocaust ved Yad Vashem-minnesmerket. Rabbiner Rosen fra Den amerikanske jødiske komité sier: «Fra et jødisk perspektiv kunne Benedikt XVIs møter i Israel med de høyeste politiske og religiøse ledere knapt vært varmere – og da jeg selv var til stede ved de fleste av dem, kan jeg personlig gå god for dette. Benedikt fulgte i Johannes Pauls fotspor og viste 7 Se også sitatet fra Verdens lys i rammen, red.anm.

1 - 2011

31

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  
St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

Advertisement