Page 13

Det er samtidig vanskelig å unngå at en forholder seg annerledes til den som er anklaget. Vedkommende er gitt sin tillitsposisjon av samme instans som skal håndtere anklagene om krenkelser. Dette synliggjør Kirkens ansvar og dilemma: Den skal behandle anklagene med utgangspunkt i at den svake part skal ivaretas. Men den skal samtidig forholde seg til anklagene som en

anerkjennelse av Kirkens håndtering av media er absolutt på sin plass. Den illustrerer at det gikk an å være tydelig på sakens innhold og rammer, og samtidig vise en dyp respekt for hvordan den krenkede ønsket å bli omtalt. Resultatet var medieangrep på Kirken. Dette er ofte kostnadene ved å ivareta den krenkede. I den forstand opptrådte Den katolske kirke i Norge forbilledlig, og den viktigste attesten på dette skal nettopp knyttes til hvordan den krenkede opplevde det. Forfatteren påpeker at medias agenda ikke var å ivareta den krenkede, men at de samtidig skjulte seg bak nettopp denne forestillingen. Denne beskrivelsen fra David er det verdt

Historien er lesverdig fordi den troverdig og nærgående formidler forholdet mellom den ytre prosessen og hva som rører seg av følelser som fortvilelse, hjelpeløshet, sinne og frihet hos forfatteren.

implisitt anklage mot Kirken selv – fordi den er ansvarlig for å ha gitt biskoper og prester den tillitsposisjonen de har. Det skal integritet, mot og vilje til å erkjenne egen svikt. Jeg tror at nærhet til den krenkede er en forutsetning for at Kirkens ansvarlige skal beveges til å ville se det utenkelige. Derfor er det viktig at den som håndterer anklagene og har avgjørelsesmyndighet, forholder seg direkte til det mennesket som har fortalt sin krenkelseshistorie.

Medias rolle Forfatteren beskriver medias håndtering sett fra sitt ståsted. Han gir full støtte og anerkjennelse til måten biskop og informasjonsansvarlige i Den katolske kirke i Norge håndterte saken. Disse har gjort det som er deres primære jobb i slike situasjoner: å snakke sant om at det foreligger verifiserte anklager mot en biskop om seksuelle krenkelser, og gjøre det på en slik måte at det ivaretar den krenkedes behov. Media godtok imidlertid ikke Kirkens taushet om den krenkedes identitet, og deler av media hadde heller ikke respekt for Davids uttrykte ønske om ikke å stå fram i offentligheten. Forfatterens

å lytte til og ta ad notam. Det er etter min mening en rettmessig mediekritikk som det hadde vært ønskelig at mediebedriftene ville ta på alvor. Det er ikke media som eier historien når anklager om seksuelle krenkelser blir satt fram. Det er den som er bærer av historien. Respekt betyr å anerkjenne dette eierskapet – selv om det skulle gå på bekostning av salgs- og seertall.

Viktig og sann Boka gir et viktig og sant bidrag til å forstå hva seksuelle krenkelser handler om. For alle som vil ha innsikt i hva det er å forholde seg til en krenkelseserfaring i eget liv, i møte med Kirkens håndtering og med media, er denne boka anbefalt på det varmeste. Tormod Kleiven

Foto: Det teologiske Menighetsfakultet

lig å forholde seg til et menneske en ikke har sett. Anklager om seksuelle krenkelser prøves ikke bare på om en beskrivelse er troverdig. Det et levende menneske som opplever seg krenket, og vedkommende fortjener å bli møtt av den som skal håndtere anklagen.

Tormod Kleiven er studiedekan ved Høyskolen Diakonova. Siden 1995 har han arbeidet med håndtering av overgrepsanklager i kristne sammenhenger, herunder samtaler med utsatte, anklagede og det aktuelle fellesskapet. Han tok doktorgraden ved Det teologiske Menighetsfakultet i 2008 med avhandlingen «Intimitetsgrenser og tillitsmakt. Kirkesamfunns bruk av retningslinjer i møte med seksuelle krenkelser sett i lys av et diakonifaglig perspektiv.»

Få St. Olav i lydformat I samarbeid med KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, tilbyr vi St. Olav – katolsk kirkeblad i lydformat (enten for DAISY-spillere eller for vanlige CD-spillere). Man trenger ikke å være synshemmet for å få LydOlav; dette er et tilbud også for dem som har vanskelig for å lese bladet av andre grunner, for eksempel eldre eller syke som synes det blir for slitsomt å lese eller holde bladet. Som papirutgaven er gratis for alle katolikker i Norge, så er også versjonen i lydformat gratis. Lyd-prosjektet medfører imidlertid ekstra utgifter for bladet, så vi er glade for alle gode gaver. Er du interessert, kontakt KABB:  kabb@kabb.no  69 81 69 81  Postboks 333, 1802 Askim

1 - 2011

13

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  
St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

Advertisement