__MAIN_TEXT__

Page 1

Vinteridyll på Granavollen. Søsterkirkene i bakgrunnen.

Les om Et helt nytt liv ................................ side 5 En høytidsstund i vestibylen ....... side 7 Prosjekt ”Nordseterhjemmet” ...... ............side 11 m.m.

Nr. 1 - 57. årg - januar 2011 - - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: 23629904 Oyvind.maeland@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 tor.torbjørnsen@getmail.no Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Diakonvikar Bjørn Willoch 50% stilling. Faste dager tirsdag og onsdag Tlf. 23 62 99 08

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Organisasjonsnummer menighetspleien 974 471 892.

E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no

Menighetspleien e-post:

Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd

Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00

E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no

Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019

Redaksjon Øystein Endal

Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691

2

menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Design: Mediekunstnerne.com

Ansvarlig redaktør: Bjørnar Nome

Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Menighetsforvalter Bjørnar Nome Grusveien 24, 1158 Oslo Tlf. 23 62 99 02 / 92 65 52 91 bjornar.nome@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Menighetsrådsformann Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 21. mars 2011.

Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Forsidebildet er tatt av Kai Adelsøn, dgl. leder i frivillighetssentralen. Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet

En skikkelig utfordring Jeg skal gå rett på sak: Jeg kan, i løpet av de drøye tretti år jeg har vært prest, knapt huske et så utfordrende år for kirke og menighet som det vi nå er inne i! Og det er flere årsaker til dette.

F

or det første står vi overfor en betydelig omorganisering av organisasjonsstrukturen knyttet til Kirkelig Fellesråd i Oslo. For Lambertseter menighets vedkommende vil dette blant annet innebære en merkbar nedbemanning – hvis vi ikke i siste runde får gjort noen drastiske grep. vet vi at når TrosopplæringsItillegg reformen utvikles til å bli prostibasert, mister vi omtrent halvparten av den barne-og ungdomspreststillingen vi pr. i dag har. Slike endringer i antallet lønnede medarbeidere kommer selvsagt til å merkes i arbeidet – vi vet ennå ikke konkret hvordan. Dette er utfordrende!

utfordringen er ikke bare de anOgsattes eller menighetsrådets; den

er hele menigheten. Vi har skrevet om det før og gjentar det gjerne: En glimrende måte å møte utfordringen på er å styrke givertjenesten til menigheten slik at vi selv kan lønne i hvert fall én ansatt så virkningen av en nedbemanning ikke blir så merkbar. Selvsagt er det svært forpliktende fordi det krever stabil giverglede. Men ønsker vi en menighet som fortsatt har bred kontaktflate og evnen til å tjene lokalmiljøet på bred front, da er dette en utmerket vei å gå! andre skal vi i 2011 velge Fornyedetkirkelige råd, det vil si både

menighetsråd og bispedømmeråd. Hva er så spesielt med dette? Jo, de rådene vi velger dette året, skal ha ansvaret for å iverksette den nye kirkeordningen som kommer når relasjonen mellom Kirke og Stat endres i 2013. Derfor er det svært viktig at gode kandidater stiller seg til disposisjon. Og det er like viktig at alle engasjerer seg i valget og gir sin stemme når valget kommer en dag i september. Dette rådsvalget er rett og slett av kirkehistorisk betydning!

F

or det tredje skal vi fra første søndag i advent ta i bruk ny ordning for ”menighetens hovedgudstjeneste”, det vil si søndager kl. 11. Ny musikk er komponert til dette. Nye tekstrekker som regulerer hvilke bibeltekster som skal leses og prekes over i gudstjenesten innføres også. Dette er et kjempeløft for hele menigheten! Ordet utfordring dekker knapt, for måten vi feirer gudstjeneste på utrykker hva vi tror på.

S

å kan man si at det må være rekord i dårlig timing at alt dette kommer nærmest samtidig. Om det kan mye sies. Samtidig kaster gudstjenestereformen et nødvendig lys over de andre endringene. Vi kan utrolig lett bli så opphengt i alle organisatoriske spørsmål at vi glemmer at kirken først og fremst er organisme. Jesus bruker bildet om vintreet med greinene på oss; Paulus bildet av kroppen og lemmene. Først og fremst er vi et fellesskap av levende mennesker, et fellesskap som trer synlig og tydelig frem der Guds ord forkynnes på rett måte og Sakramentene (dåp og nattverd) blir forvaltet rett – når vi feirer gudstjeneste. Den amerikanske teologen Craig Van Gelder uttykker seg slik: ”Kirken gjør det den er – og organiserer det den gjør.” Derfor er nettopp nytenkning rundt gudstjenesten et nødvendig korrektiv til alt arbeid med organiseringen. må ikke glemme å være Kirke. ViLambertseter menighet ønsker

på ingen måte å glemme det. Snarere vil vi møte utfordringene med et enda sterkere fokus på vår visjon: Å være et redskap som hjelper mennesker til å se Jesus og til å erfare at de er sett av ham. Men den visjonen realiseres ikke som en rekke ”one-man-show” – det et oppdrag fro fellesskapet. Velkommen til dugnad for å realisere hva det vil si å være menighet på Lambertseter!

Vi takker

- for alle frivillige medarbeidere som gir av sin tid i tjeneste for menigheten. - for menighetspleien og alle besøkerne, for deres frivillige tjeneste overfor sørgende, eldre, ensomme og syke. - for det gode arbeidet med Sprell levende og søndagsskolen - for det gode samarbeidet med Frivillighetssentralen - for en flott gjennomført adventog julehøytid

Vi ber

- om at alle må oppleve å SE JESUS og BLI SETT AV HAM slik visjonen for Lambertseter menighet sier, og at alle som kommer til kirken føler seg sett og ivaretatt av menigheten. - for alle syke i menigheten, for lindring, og Guds nærhet. - for alle som er døpt, at de må få vokse opp nær Jesus. - for barne- og ungdomsarbeidet og arbeidet rundt trosopplæringen, at yngre mennesker kan få oppleve et eierskap til menigheten. - for årets konfirmanter, at de må oppleve konfirmanttiden som fin og meningsfull. - for situasjonen i Oslo-kirken, at vi må finne en god løsning for våre ansattes fremtid i kirken. - for alle vinterens aktiviteter, og at alle må finne en plass som passer for dem.

Kapellet Et rom for ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

stille bønn/ettertanke – enkeltvis eller flere sammen samtaler bibelgrupper bibellesning/andakter gudstjenester

Kapellet er åpent hverdager kl. 10 – 16 og før og etter gudstjenester, ellers etter avtale.

3


Aktuelt Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 4. mars

Bønnedagen har komiteer i mer en 170 land og regioner. I Norge startet samlingene i slutten av 1920-årene.

Temaet for dagen er i år Chile – “Hvor mange brød har dere?” Kvinnene i Chile er de sentrale kulturbærere som gir verdier videre til sine barn. I hele 32% av familiene er kvinnene eneforsørgere, uten et sosialt sikkerhetsnett. Det som samles inn av penger denne dagen går til et prosjekt som tar sikte på og møte

Innkalling til årsmøte Lambertseter Menighet Til høsten er det igjen menighetsrådsvalg. Det blir et historisk menighetsråd og sitte i (se side 3 - En skikkelig utfordring). Har du forslag til kandidater så ta kontakt med nominasjonskomiteen som er i gang og lage liste over kandidater til valget. Presentasjon av disse kommer i sommer nummeret av menighetsbladet. Der vil det også gis mer informasjon om hvordan valget vil bli arrangert. Valgkomiteen består av Ingvild K. Aatlo (MR), Jørgen Meier (stab) og Ingeborg Hjertaker. mange tusen kvinner i ulike livsfaser for å fortelle dem hva Guds ord har og si til dem i deres situasjon.

Søndag 27. mars 2011 vil det bli avholdt menighetsmøte etter gudstjenesten.

Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Årsmelding for 2010 3 Økonomisk orientering

Innkalling til årsmøte i Menighetspleien Søndag 13. mars 2011 etter gudstjenesten Saker: Valg av nytt styre Årsrapport Årsregnskap Eventuelt

Det blir samling i Lambertseter kirke denne dagen. For mer informasjon: se oppslag.

Menighetsgrenser Oslo bispedømmeråd behandlet i sitt møte den 14.12.2009 saken om sokne- og prostigrenser. Bispedømmerådet tok stilling til mange små og noen store forslag til endringer, og sendte så ut sitt forslag til høring til

Før 15. februar

4

menighetsrådene. Vi i Lambertseter hadde saken oppe på menighetsmøte og kom så med vår uttalelse til dette. På Bispedømmerådsmøte den 7. juni 2010 ble så endringene vedtatt. Det er nå bestemt at endringene trer i

kraft fra 15. februar 2011. På kartene her vil dere se hvordan grensene for lambertseter ser ut før og slik de nå ser ut etter 15. februar. Vi ønsker velkommen de som nå er blitt tilhørende Lambertseter!

Etter 15. februar


Fasteaksjon Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

Et helt nytt liv - Da ble livet bedre. Nå har vi råd til mat, klær og skole, forteller den unge gutten.

Skaper forandring

Nå er livet bedre

Da mamma fikk lån til å starte en grønnsaksbod, fikk Yohana (14) et helt nytt liv. Yohana (14) er i sin egen verden mens han trasker ved siden av moren sin. Det er tidlig om morgenen, og han er trøtt. De skal gå langt for å hente grønnsaker til boden på torget. - Jeg hjelper mamma med jobben morgen og kveld. Det er en glede. Hun gir meg skolepenger slik at jeg kan få utdannelse, forteller Yohana. Han bor sammen med moren sin og tre søsken i landsbyen Chunya i Tanzania. For to år siden ble moren med i en VICOBA-gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp.

VICOBA (Village Community Banks) er spare- og lånegrupper der medlemmene sparer små beløp hver måned. Pengene samles i en pott, og medlemmene får anledning til å ta opp små lån for å investere i inntektsgivende arbeid og en bedre framtid. - Jeg blir stadig imponert av mennesker som tidligere ikke har hatt ressurser til å gjøre noe ut av livet sitt, men som nå reiser seg på VICOBA-møtene og forteller den ene suksesshistorien etter den andre: Om at de kan holde barna i skolen, om at de har skapt seg et levebrød og at de tjener penger, forteller Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver i Tanzania.

Viktige menigheter

I Tanzania er kirken er et naturlig sted å møtes for å ta tak i utfordringer i hverdagslivet. Mange som har blitt

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 10. – 12. april

❒ Over én milliard mennes-

ker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. ❒ Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. ❒ Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. ❒ Støtt aksjonen direkte ved å o Benytte kontonummer 1594.22.87493. o Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner) o Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner) med i en VICOBA-gruppe har hørt om arbeidet gjennom sin lokale menighet, og mange VICOBA-grupper har også møtene sine i kirken, selv om VICOBA er et prosjekt på tvers av religioner.

Salatblader og utdanning

Fasteaksjonen i Lambertseter menighet trengs flere bøssebærere. ❒ Tirsdag 12.04.2011 DetUngdommene har ofte vært flinke ❒ Registrering/utdeling av bøsser fra kl 17

K

onfirmantforeldre er med og ordner praktiske ting (registrering, servering av boller og kakao, opprydding m.m.) Aksjonsleder er Lars Kristian Gjone.

til å stille, men det trengs særlig flere voksne som er villige til å være med et par timer. Meld deg som bøssebærer på liste som legges frem i våpenhuset de siste søndagene før, eller ved å kontakte Lars Kristian.

Bli med og ta i et tak!

Yohana og moren er framme hos bonden der de skal hente dagens grønnsaker. Den unge gutten har drømmene klare for framtiden: - Siden moren min er med i VICOBA, kan jeg studere hvis jeg jobber hardt for det. Jeg har lyst til å bli politi. Eller jobbe for at landet skal bli mer rettferdig. Demokrati er viktig. Jeg vil være med å gjøre Tanzania til et godt sted å leve for mange.

r I dag er det salatblade til som skal bæres tilbake m, torget. Flaks! Stort volu na men lett å bære. Yoha la. so smiler og myser mot d. Denne dagen skal bli go

5


Menighetspleien ”Mitt kall er å være til hjelp for mennesker ”

Foto: Pål Nordby

Et høydepunkt som diakon; å bli vigslet av biskop Ole Christian M. Kvarme.

Takk for meg I løpet av de to og et halvt årene jeg har jobbet her har jeg mye flott å se tilbake på. Det har også vært en jobb som har utfordret meg mye, særlig fordi jeg var nyutdannet da jeg begynte å jobbe her. Jeg har lært at det er enorm forskjell på diakoni i teori og i praksis. AV TRYGVE NORDBY BERGLAND

På Menighetsfakultetet lærte jeg alt det teoretiske og på Lambertseter skulle jeg prøve å utføre det meste i praksis. Da blir det en del prøving og feiling. Men det jeg har lært mest av, er å finne ut hvem jeg er som diakon. Lambertseter menighet har mye av æren for at jeg er på god vei til å finne ut av dette. Det jeg føler er mitt kall, er å være til hjelp for mennesker som har det vanskelig og tungt i livet. Det er ikke bare å kaste seg i det. Man skal lære seg å kunne håndtere og takle vanskelige situasjoner selv, og ikke bære andres byrde kontinuerlig med seg videre. Da ville jeg fort mistet motet og blitt gradvis brutt ned. Her har jeg fått mulighet til å finne ut av hvordan jeg takler tunge og vanskelige situasjoner i møte med mennesker i sorg, sliter med psykiske traumer eller som har annet tungt å bære.

6

Jeg har hatt gode støttespillere gjennom stab og gode frivillige medarbeidere. De har hjulpet meg til å sortere vanskeligheter, og stadig minnet meg på å ikke ta jobben med hjem. På Lambertseter har jeg fått lov til å være den

personen jeg er og å lære meg hvem jeg er og ønsker å være som diakon. Jeg har mye å takke Lambertseter menighet for, og er glad for at det var her min diakonale yrkeskariere skulle begynne. Jeg tror faktisk at det var meningen. Hadde livet mitt bare handlet om arbeid, hadde jeg blitt her så lenge det hadde vært mulig. Jeg har stortrivdes. Det kan jeg først og fremst takke mine medarbeidere i staben og frivillige medarbeidere for. Men jeg har også mange andre å takke: De jeg har fått være diakon for, alle som hilser og vil slå av en prat, og de som kommer med små oppmerksomheter inn i mellom, både til meg og min familie. Det er ikke lett å dra fra Lambertseter og det er ved et stort vemod jeg gjør det. Det er min familie og sørlandske røtter som trekker i meg. Jeg og min lille familie kjenner et behov for å komme nærmere familie og venner på Sørlandet. For vår lille datter Hannahs skyld ønsker vi at hun skal vokse opp i et stabilt miljø, nær besteforeldre og annen nær familie. Både jeg og min kone er fra Sørlandet og det er et sted vi trives begge to, både i forhold til folk og omgivelser. Vi har nå kjøpt et hus på Fevik mellom Arendal og Grimstad, og vi skal begge to jobbe med mindreårige flyktninger i Lillesand kommune. Det er klart jeg kommer til å savne Lambertseter menighet. Menigheten har et stort rom i mitt hjerte som kommer til å være der livet ut. Som jeg stadig hører: når man først har satt sin fot i Lambertseter kirke, kommer man alltid tilbake. Jeg kommer garantert til å komme innom på besøk og følge med på hva som skjer i menigheten.

Takk til Trygve!! Av I skrivende stund har vi nettopp rundet av en svært hyggelig kirkekaffe der vi fikk si farvel til vår diakon Trygve Nordby Bergland. Trygve kom til oss som helt nyutdannet diakon i august 2008. Innsettelsen fant sted 14. september det året. Men ikke bare det – 29. mars 2009 ble han diakonvigslet av biskop Ole Chr. M. Kvarme i Lambertseter kirke.

Med sin oppdaterte kompetanse, sin tydelige diakonale holdning og vilje og gjennom sin vigsling brakte Trygve viktige dimensjoner inn i vårt diakonale arbeid. Når han, først og fremst har vært en menneskeglad person som selv har vært lett å bli glad i, ble han et flott tilskudd til staben vår.

Vi vet at læringskurven hans ble bratt når lesesaler og grupperom skulle byttes ut med menighetens praktiske hverdagsliv. Men det tok han sporty! At han selv ble førstgangspappa da Hilde og han fikk sin lille Hannah understreket betydningen av at vi i Lambertseter tenker og arbeider me diakon fra fødsel til død. Når Trygve, Hilde og Hannah nå flytter til Fevik og begynner et nytt arbeids- og privatliv i det sørlandske, vil vi også i disse spalter få si en varm takk til Trygve for arbeidsinnsats og fellesskap. Og vi ønsker Guds velsignelse og alt godt for familieliv og nye arbeidsutfordringer på nytt sted. Både Trygve og vi vet at dørene alltid står åpne i Lambertseter. Så vi ser ham nok igjen!

Takk for at jeg fikk lære meg å bli den diakonen jeg har blitt. Takk for all god hygge, latter og munter prat. Takk for all omsorg. Takk for mange flotte opplevelser. Og ikke minst: Takk for at jeg har blitt kjent med alle dere flotte og hyggelige mennesker jeg har fått møte her som diakon. Jeg ønsker dere alt godt, hell og lykke i framtida som kommer med Guds velsignelse!


Frivillighet En høytidsstund i vestibylen I Lambertseter menighet både snakkes det om og utføres mye frivillig arbeid. Mon tro hvor mange timer det blir lagt ned av frivillighet i form av tankevirksomhet, planlegging, utføring og opprydning gjennom alle aktivitetene i menigheten og lokalsamfunnet her på Lambertseter? Èn ting er hvor mye dette arbeidet hadde hatt av verdi hvis det ble omgjort i kroner og ører, en annen ting er hva dette arbeidet betyr for den enkelte, både for den som nyter godt av det og for den som utfører det. Da er det knapt nok målbart! TEKST OG FOTO ØYSTEIN ENDAL

I

Lambetseter menighet har vi frivillige i alle aldrer og for alle aldrer. Denne gangen dukker vi opp på andakten som sykehjemsprest Tor Torbjørnsen har på alders- og sykehjemmet På Lambertseter. Vestibylen er avstengt for gjennomgangstrafikk og den er rigget til for en høytidsstund. Brukere av sykehjemmet er samlet til andakt. Noen har fått hjelp til å kjøre seg dit i rullestol, andre har fått en støttende medhjelper på andre måter.

tilbake til avdelingen. I mens tar jeg meg en prat med Gerhard Jørgensen. Han pleier å være med på andaktene og det har han vært siden kona var beboer her. Han uttaler at disse frivillige gjør et utmerket arbeid og at det er svært betydningsfullt. – Torbjørnsen gjør en meget god jobb her, det er sikkert! Det er interessant å snakke med Gerhard Jørgensen. Gerhard er pensjonert lærer. Han kan fortelle historier om bydelen vår helt tilbake til 1945. Han fortalte bl.a at folk fant husvære i brakker som tyskerne forlot.

Nå er de fire frivillige tilbake i vestibylen og har satt seg med en kopp kaffe. Jeg lurer meg til noen spørsmål: Hvorfor gjør vi frivillig arbeid? Torbjørg er først ute og svarer at det er blitt en vane, man får så mye selv også. Vi får jo fine andakter. Og så har vi levd så lenge at vi vet hva livet innebærer av positive og negative ting. Det er en verdi å gjøre noe sammen og for andre.

I dag er det fire personer fra menigheten som har bistått personalet med å få beboerne til vestibylen. Vi møter Torbjørg H Nilsen, Julie Karlsen, Karin Sørnes og Ove Johannessen. Disse 4 frivillige har bidratt til at så mange har fått anledning til å være tilstede i dag. Når andakten er slutt er de fire frivillige opptatt med å følge beboerne

Hva tenker dere om frivillighet i lokalmiljøet? - Når vi er pensjonister har vi for det første en ekstra mulighet til å være i en frivillighetsposisjon. Vi får mye og vi har ressurser! - Det er flott å få til noe om man er pensjonist! - Å gi av sin tid i tjeneste for andre! Den største gleden du kan ha, er å gjøre andre glad, avslutter Tor! Deltakere på andaktene varierer i forhold til brukernes dagsform, mulighet til å delta og førlighet. Slik situasjonen er i dag er brukerne sykere enn de var tidligere. Det trengs stadig nye frivillige i dette arbeidet. Det er også godt å være flere enn det som til en hver tid trengs. Noen ganger har vi vært for få!

De fire frivillige i vestibylen med en kopp kaffe.

LAMBERTSETER LEGESENTER

ØNSKER VELKOMMEN I NYE LOKALER! Mellombølgen 47. Tlf. 22749050. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid.

LEGENE Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic . og Charlotte Widerøe Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: www.lambertseterlegesenter.no

Flere av de som er engasjert på alders- og sykehjemmet har vært med i besøkstjenesten i menigheten. Når den vi besøkte kom på sykehjem var det liksom naturlig å fortsette. Og da er mange av dem ekstra glad for besøkene!

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØR S E LS U N DE R SØKE LS E R O G HØR E APPA RAT T I LPA S N I NG

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke

06.02.2011

5.s.e.Kr.åp

Nattverd

13.02.2011

Vingårdssøndagen

Nattverd

20.02.2011

Såmannssøndagen

Nattverd

27.02.2011

Kristi forklarelsesdag

Dåp

06.03.2011 09.03.2011

Søndag før faste (Fastelaven) Askeonsdag

13.03.2011

1.s.i faste

20.03.2011

2.s.i faste

27.03.2011

Maria budskapsdag

03.04.2011 10.04.2011

4.s.i faste (Midtfaste) 5.s.i faste

Sprell levende Fastestund i kapellet kl. 19.00. Diakoniens dag. Skr.mål og Nattverd Nattverd. Start kulturuke Nattverd. Menighetens årsmøte Sprell levende Dåp

17.04.2011

Palmesøndag

Nattverd

Matt 13,24-30; Sal 37,1-7; Kol 3,12-17 Matt 20,1-16; Jer 9,23-24; 1 Kor 9, 24-27 Luk 8,4-15; Jes 55,10-11; 1 Kor 1,20-25 Matt 17,1-9; 2 Mos 34,27-35; Åp 1,9-18

Matt 4, 1-11; Mos 2,8-9 & 3,1-19; Hebr 4,14-16 Matt 15,21-28; 1 Mos 32,24-30; 2 Kor 6,1-10 Luk 1,26-38; Jes 7,10-14; Rom 8,1-4. Joh 11,45-53; 3 Mos 4,13-20; Hebr 9,11-15 Joh 12, 1-13; Sak 9,9-10; Fil 2,5-11

Østmarkskapellet - eies og drives av menighetene i Søndre Aker prosti - ‘ har sportsgudstjeneste søndager kl.12.00. - Kafeen er åpen fra kl 11 til 14 på søndager (stengt under gudstjenesten).

6. februar: 13. februar: 20. februar: 27. februar: 6. mars: 13. mars: 20. mars: 27. mars: 3. april: 10. april: 17. april:

88

Lasse Heimdal Espen Feilberg Jacobsen Kjell Nordstokke Trond Skard Dokka Karl Olav Sandnes Dag Høyem; nattverdgudstjeneste. Bjørn Wegge Bjørn Mathiesen Inge Lønning Tore Kopperud Hans Jacob Finstad

25. april: 1. mai: 8. mai: 15. mai: 22. mai: 29. mai: 5. juni: 13. juni: 19. juni:

Elisabeth Torp (2. påskedag) Per Olav Vangen Anne Austad; familiedag. Per Anders Nordengen Ragna Dahlen Øystein Larsen Gunleik Seierstad Karl William Weyde (2. pinsedag) Åge Haavik


Hva skjer i menigheten? Andre aktiviteter: Voksne / Barn / Unge / Familier/ Kurs Babysang

kl 11:30 oppstart av nytt kurs den 25. januar. Kurset går over 10 ganger. Kontakt Gunnlaug Himle babysang@lambertseterkirke.no

Søndagsskole

hver søndag bortsett fra sprell levende gudstjenester og i skoleferiene. Kontakt Lars Kristian Gjone

Familietirsdager

17:00-18:30. Vi starter med felles middag for hele familien og fortsetter med ulike aktiviteter og moro for barna. Kontakt Lars Kristian Gjone. Datoer: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4 og 10/5

JuniorKIKK

hver tirsdag fra 18:00 20:00 utenom skolens ferier. Kontakt Lars Kristian Gjone

KIKK

(Klubben I KirkeKjeller’n) hver torsdag fra 18:00 20:00 utenom skolens ferier. Kontakt Bjørnar Nome

TimeOut

hver torsdag etter KIKK fra 20:00 til ca 20:30

Tro og Lys

en lørdag i måneden kl 14.00 17.00. Datoer 8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 28/5, 18. juni sommeravslutning i Mariahuset, kl 13.00-17.00. Tro og Lys gudstjeneste: Søndag 15. mai kl. 11.00, Lambertseter kirke. Kontakt Toril Slettner, tlf. 22 28 32 14

Torsdagstreff

Sykehjemsandakt

torsdag 12:00-14:00 kontakt Diakon

onsdag kl 11:30 kontakt Tor Thorbjørnsen

KURS:

Sammen om gudstjenesten

F

ørste søndag i advent dette året blir en merkedag i Den norske Kirke. Da begynner vi nemlig å ta i bruk den nye ordningen for menighetens hovedgudstjeneste; dvs. søndag formiddag kl. 11. En litt annerledes oppbygning av gudstjenesten møter oss, andre ordvalg og ny musikk. Et annet særtrekk er at det nå ikke utelukkende er prest og organist som bestemmer formen på gudstjenesten. Menigheten skal ha en arbeidsgruppe der prester og organist inngår som forbereder gudstjenesten og utformer den slik vi i Lambertseter ønsker å ha den.

2)

Neste steg er et viktig foredrag vår gamle Oslobiskop Andreas Aarflot skal holde onsdag 23.mars kl. 19.00: “Bekjennelsens betydning for liturgien”. (Dette er i kulturuken vår.)

3)

Tredje steget inviterer vi til etter dette. Onsdagene 30. mars, 6. april og 13. april arrangerer vi et innføringskurs i den nye liturgien. Først setter vi søkelys på hva liturgi egentlig er. Deretter henter vi fram det nye materialet i lys av dette, drøfter det og øver på det. Alle kveldene begynner kl. 19.00 med en enkel fastesamling i kapellet eller i kirken. Deretter følger kurskvelden i menighetsalen.

Veien fram til at dette er på plass er lang. Det er viktig for oss at i håper og tror at det vil hele menigheten aktivt kan ta del skape fornyet engasjement i prosessen, kjenner alternativene hos mange når vi tar i bruk vår og vet noe om musikken. nye gudstjenesteordning. Aldri har en ordning gitt så tydelig Første steg på veien tok vi uttrykk for hvor viktig det er at sist høst da noen av tekstle- vi er sammen om å feire gudsserne våre gikk på kurs. Bibeltek- tjeneste. Derfor har vi også gitt stene er sentrale i også den nye disse tre kveldene overskriften gudstjenesten. “Sammen om gudstjenesten”. Velkommen!

V

1)

Datoer: 30/3, 6/4 og 13/4 Kontakt/påmelding: Jørgen Meier eller Tlf. 23 62 99 06 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Fredrik Ulseth Tlf. 23 62 99 03 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

99


Frivillighetssentralen Frivillige på Hadelandstur Frivillighetssentralen inviterte i midten av desember både sine egne og menighetens frivillige på busstur til Hadeland. Det ble også plass til noen flere reislystne da bussen ”tok av” fra parkeringsplassen ved Lambertseter kirke, hvor frivillighetssentralen nå har sin base.

TEKST OG FOTO : KAI ADELSØN DGL. LEDER I FRIVILLIGHETSSENTRALEN

En ”kaffe-kakestopp”

Bussen gjorde først en ”kaffe-/kakestopp” på kjøpesenteret på Gran der vi vandret rundt og så oss om. Det var 22 av frivillighetssentralens og seks fra menighetens frivillige som hadde takket ja til å bli med på denne vinterturen som kom til å gå i et nydelig og ikke så kaldt vintervær den dagen.

Steinhuset

Årlig er det mange som besøker Søsterkirkene på Granavollen, ikke minst kristne på pilegrimsvandring og ellers andre besøkende med bil. Fra Søsterkirkene er det bare noen få hundre meter i avstand til Steinhuset, men det viste seg at det er de færreste som besøker dette flotte middelalderhuset. De seks frivillige fra menigheten som var med og som hadde vært på Granavollen mange ganger, sa alle som en: ”Dette var unikt, dette skal jeg anbefale andre å se”. For oss alle ble det en stor opplevelse både å se og høre om Steinhuset.Vi ble nemlig loset ned gjennom buede ganger til et oppholdsrom opplyst av stearinlys der den lune stemningen sto i sterk kontrast til vinterlandskapet utenfor. Der nøt vi vår medbrakte lunsj, bestående av risengrynsgrøt/saft og baguetter/ kaffe. Avtale var gjort på forhånd med en kar mange kjente fra tjeneste i vårt distrikt tidligere, nemlig hadelandsprosten Hans Erik Rostøl /Raustøl som ga en inngående og interessant informasjon om stedets historie. Hvordan stedet så ut lar vi noen bilder fortelle oss om, og vi kan anbefale en tur til Granavollen på det beste, også på sommerstid.

Vinteridyll på Granavollen. Vi ser Søsterkirkene i bakgrunnen.

Inn i Middelalderen og ned til undertetasjen. En varm belysning fra stearinlys fulgte oss ned.

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

10

I underetasjens oppholdsrom. Risengrynsgrøt og baguetter inntas sammen med god informasjon fra den dyktige kjentmannen Hans Erik Rostøl. /Raustøl?


Frivillighetssentralen Prosjekt ”Nordseterhjemmet” Frivillighetssentralen på Lambertseter satser nå på det de kaller ”Prosjekt Nordseterhjemmet”. De starter nå opp med en besøkstjeneste der hvor vi bl.a bistår på hyggetreff, arrangerer noe selv og ellers prøver å ”fylle hull” hvor sykehjemmet selv ikke har kapasiteter.

TEKST/FOTO: KYRRE JOHAN BENTZEN - Hvorfor Nordseter ? - Folk på Lambertseter synes det kanskje er rart at vi retter blikket mot boligområder som ligger halvannen kilometer vest for oss, men etter sammenslåingen til nye bydel Nordstrand er Nordseterhjemmet i samme bydelen som vi. Vi må også vite at Lambertseterfolk blir tilbudt plasser overalt i byen selv om Lambertseter er nærmest. Vi treffer altså igjen Lambertseterfolk der som på Lambertseter sykehjem og så er det også slik at både Lambertseter Røde Kors, Lionsklubben så vel som menigheten bruker sine ressurser på sykehjemmet på Lambertseter, mens Nordseterhjemmet ikke har noen lokale organisasjoner som stiller opp for dem, sier Kai Adelsøn, som er daglig leder i frivillighetssentralen på Lambertseter. Konstituert styrer Camilla Melvold er meget takknemlig for initiativet. - Vi setter stor pris på det dersom det kan bli slik at besøk utenfra blir flere ved at frivillige kommer for å * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Konstituert styrer Camilla Melvold og daglig leder i frivillighetssentralen Kai Adelsøn har en skisse på hvordan samarbeidet mellom Nordseterhjemmet og Frivillighetssentralen kan foregå. –Dette blir spennende, vi håper å få det til, sier de begge. slå av en prat, lese litt for beboerne, fortelle om egne opplevelser og å samtale med dem. Det gir impulser utenfra. Det er ikke til å komme i fra at når man oppholder seg i det samme miljøet hele tiden, er det godt å få ”noen pust” utenfra, sier hun.

Flere frivillige

- Enten du er i arbeid på dagen eller kvelden, helger eller hva det måtte være: Du har sikkert tid om du har lyst til ”å by på deg selv” for beboerne på sykehjemmet når du ikke er på jobb. Er du pensjonist har du som regel enda bedre tid, sier Kai Adelsøn.

Han legger til at de selvfølgelig ikke starter opp dette prosjektet uten at Frivillighetssentralen allerede har noen frivillige som de vet stiller opp. – Vi kan likevel ønske oss flere til dette arbeidet, fortsetter han. - Det jeg vil gjøre klart er at det å ta et besøk nettopp når en føler for det og har tid til det, er det som skal gjøre det lett å være med i dette prosjektet. Aller mest vil jo dette dreie seg om å besøke og det er jo bare å knytte seg til en avdeling og oppsøke et oppholdsrom så er du igang, sier han. Interesserte bes ta kontakt med frivillighetssentralen på Lambertseter som har basen sin i Lambertseter kirke.

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

Tlf: 23 16 73 40 Fax: 23 16 73 41 Åpningstider 10-20 (9-18)

11


Spinn vill Fotoutstilling i kirken I en alder av 19 åpner hun sin 2. fotoutstilling. I år som i 2009 setter Helen Fjeld Langrind opp fotoutstilling i våpenhuset i Lambertseter kirke. Hun er elev ved Bjørnholt 3.vgs - mediedesign og er aktiv i barne- og ungdomsarbeidet i kirken. Fotointeressen

startet med x-antall engangskameraer og bilder som aldri ble fremkalt. Løsningen ble et digitalkamera som senere ble oppdatert til et speilrefleks når konfirmasjonen skulle stå.

Nominert til Amandusprisen +++

For tre år siden ble hun nominert til Amandusprisen og for ett år siden kom hun til finalen. Hun har tidligere hatt praksisplass i menigheten hvor hun jobbet med grafisk design og foto, og har siden den tid nylig plassert seg til en delt 4.plass under Yrkes-NM i mediegrafikerfaget. Her fikk hun også tildelt begge Kundens 1.plass. Og nå står hun bak illustrasjonen for utdanningsetatens kampanje for søknad på videregående skoler. Med grafisk erfaring er det vel ingen overraskelse at det også er hun selv som har designet alt grafisk materielle til fotoutstillingen, men nå er det fotografiene som står i fokus.

“Utstillingen ”DEG”

Om vårens utstilling sier Helen: - “Utstillingen ”DEG” handler om selvbilde og hvordan du selv opplever press fra utsiden. Jeg tror dette er et viktig tema, kanskje nettopp i ungdomstiden. Dessuten tror jeg mange vil kjenne seg igjen i bildene uansett alder. Du får se fire forskjellige vegger som tar opp spørsmålene: Hvem ønsker du å være? Hvordan føler du deg? Hvem vil andre at du skal være? Og sist men ikke minst: Hvordan vil Gud du skal være? Fotografiene tar på mange måter opp det å være ung og finne seg selv. Den gir et klart og tydelig budskap om at du ikke skal trenge å være noen annen enn deg selv helt og fullt. Utstillingen består av flere bildeserier, noen på fotopapir og noen på lerret. Den bærer preg av dekorasjon

12

og montasje og oppleves på den måten som en god enhet. Kanskje vekker den noen tanker rundt det å være deg? Prosjektet vises i forbindelse med menighetens kulturuke (20. - 27. mars) og er satt opp med to hjelpende hender fra menighetsforvalter Bjørnar Nome. Utstillingen vil stå åpen i hele april og har sin offisielle åpning 20. mars.

Bildene er til salgs etter utstillingen. For å følge Helens utstillingsprosjekt kan du gå inn på www.fotoutstillingen.blogg.no

Velkommen til utstilling!


Tro og lys Takk for all frivillig hjelp og bidrag til julemessa Forslag om forbedring (?)

Ei ny julemesse er forbi og menighetspleien tenker på hva vi skal gjøre for å forbedre julemessa. Til tross for at det var rekordmange frivillige som bidrog må vi si at vi hadde ønsket et bedre resultat. Brutto var inntekten på 32.331,50 kr. Uansett så har vi sett en jevn inntektsnedgang de siste årene. Med en økonomi som stadig blir skralere så hadde vi helst sett et bedre resultat. Det som slo dårligst ut i forhold til inntekten, var forhåndssalget. Vi var nok maks uheldige med hvor vi fikk lov til å stå på det nye senteret og satser på at dette endres til neste år. Videre så manglet vi barnekor som kulturinnslag, som vi hadde i fjor som trakk til seg mange barnefamilier. Til årets julemesse tar vi gjerne i mot alle forslag om forbedring med takk.

En flott gjeng med ungdom

Når det er sagt så opplevde vi julemessa som en flott dag med mye hygge, god prat og veldig godt engasjement. Med tanke på det gode engasjementet, kan vi takke en flott gjeng med ungdom som stod for alle trekningene og utførte dem på en glimrende måte. Videre så takker vi alle dere som hjalp til med forhåndssalg, kjøkken, barne- og familieaktiviteter og som stod og solgte lodd og varer på de ulike bordene. Uten dere hadde det ikke blitt noen julemesse og vi vil takke dere alle sammen.

Tro og Lys - internasjonalt 40 årsjubileum Alle Tro og Lys gruppene verden over skal feire dette jubileet. Vi på Lambertseter er med i den nasjonale storgruppen i Norge, og vår feiring vil bli et sommertreff på Gjennestad gård i juli. Sommersamlingen vil bære preg av at 2010 har hatt pilegrim som hovedtema. Vi har fulgt vandringen til Moses, og snakket mye om det å være en pilegrim. På Gjennestad blir det en liten pilegrimsvandring, vi er ganske nær pilegrimsleden i Vestfold, og den går som de fleste pilegrimsleder mot Nidaros, som i kirkens spede begynnelse i Norge var et pilegrimsmål for hele Europa. I gruppen har vi bl.a markert dette med at vi har snakket om hva det betyr å være en pilegrim, vi har trukket frem Frans av Assissi og vi har delt ut kort med bilder av en pilegrim. De fleste vet antagelig at vår gruppe er den gruppen i Norge som har flest katolikker. Det har ikke alltid vært like lett å få en pater fra den katolske kirken i Oslo til å holde messe for oss. Men endelig har det lyktes. Vi har fått Pater Rory til å holde messe for oss to ganger i året, og det er vi utrolig glade for. Alle de andre gudstjenestene våre dekkes opp av våre egne prester her i Lambertseter. Det skaper en god tilhørighet.

til, men det var nå engang her på Lambertseter at gruppen ble startet. Hvis det er noen som vil vite mer om Tro og Lys her på Lambertseter kan dere enten spørre undertegnede, se etter på hjemmesiden til Lambertseter Menighet, eller gå inn på Tro og Lys sin hjemmeside. Om noen som har lyst til å gjøre en innsats for Tro og Lys, er de velkommen på møtene våre. Vi har alltid bruk for medhjelpere. Toril Slettner, tlf. 22 28 32 14

Hjemmeside: http://www.trooglys.no

Lambertsetergruppen favner hele Oslo og litt

Foto: Bjørnar Nome

Bildet er fra julemessa.

13


14


Slekters gang Slekters gang

NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ

Døpte

Maria Olsen Widén, Sofia Skånland, Agnes Mørck Hovi, Kaja Sørbø Holter, Lilly Holtan-Hartwig, Lara Fredriksen Bratbakken, Linnea Broen Skjetne, Celine Berentzen Hansen, Sigmund Tande Flood, Markus Wang Andersen, Theodor Chistopher Jæger Lindhjem, Theodor Sæborg Natali, Leon Fredriksen Bratbakken, Daniel Kollerøy, Elias Aandstad Hansen, Ludvig Dahlstrøm Sørhagen. Emil Sponberg Lillemælum, Nicolai Larsen Wold.

Avd Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 Avd Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå)

Døde

Gerd Evelyn Andersen, Rigmor Irene Andersen, Ingrid Johanne Waal, Lindis Adelaide Thygesen, Radni Johanne Amundsen, Ingeborg Lindstad, Ragnhild Rognerud, Ingrid Stina Syversen, Elsa Charlotte Ekelund, Inger Johanne Hillmann, Grethe Synnøve Ekrem, Inga Athilde Feiring, Eva Røthe, Magnhild Johanne Omholt Rogneby, Astrid Ormset, Ada Marie Carlsen, Lillian Gerd Olaug Dalsvaag, Emma Brenna, Astrid Karin Patrick, Reidun Marthinussen, Elia Alvilde Lundby, HJørids Formo Nilsen, Inger Emilie Lind, Ingrid Agnes Kjøle, Hjørdis Olsen, Mary Karlsen, Odd Gunnar Andersen, Arild Myhre, Gottlieb Christian Ørknes, Per Johansen, Yngve Eugen Olsen, Espen Andersen, Tom Egil Brodahl, Frank Berg, Erik Nygaard, William Cooper, Svein Finsen, Olav O Selje, Rolf Loe, Bjarne Adolf Stangebye.

ss for o t k a t kon ende t ik l p r o en uf ering d r u iv d ver bolig! in d v a <

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

STEINAR BAREID SPESIALIST

Lege

I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg. 1162 Oslo Timebestilling på tlf. 22 28 63 64 Tlf. tid hverdager: 10.00-11.00 og 13.00- 14.00

Hvem tror du kan OBOS best? Ingen selger flere OBOS-boliger på Lambertseter enn oss!

Nils Tore Gjone

Kristin Ø. Svendsen

Jon Andreas Sørensen

Torstein Bruvik

Vibeke Pedersen

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

15


Fra bomberommet Hei! Velkommen til et nytt og spennende halvår i bomberommet! Alt ligger til rette for at den gode stemningen her skal bli fornyet også i 2011- hvis du vil være med i fellesskapet. Heldigvis har noen nye voksenpersoner meldt seg til å være med å skape de trygge rammene som trengs. Jeg håper det også vil bli nye ansikt av barn og ungdommer som deltar i KIKK og Jr.KIKK. Videre vil jeg si mange takk til bydelen og ungdomsrådet som på tampen av fjoråret bevilget oss penger til å gjøre en del fornyelser! Ting blir slitt og ødelagt, og det koster

som regel penger å gjøre noe med det. Da er det kjekt med støttespillere i nærmiljøet. Likevel er ikke penger det viktigste. Den gode stemningen skapes når enkeltpersoner gir hverandre gode tanker, ord og gjerninger. Det er slikt som skaper det gode fellesskapet vi vil at bomberommet skal være kjent for. Kom, bli med, da vel! Lars Kristian Gjone barne- og ungdomsprest PS! Send gjerne SMS eller epost om du vil ta kontakt med meg! Mob: 986 22 439, epost: lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Oppslagstavle Kulturuka Se side 14

Kvinnenes internasjonale bønnedag Se side 4

Årsmøter Se side 4

Kurs

Se side 9

LAMBERTSETER VASK & RENSERI Vi har flyttet til nye lokaler ved T-banen på gamle senteret. Tlf 22289846

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.1/11.  

Vinteridyll på Granavollen. Søsterkirkene i bakgrunnen. Nr. 1 - 57. årg - januar 2011 - - informasjon Et helt nytt liv ........................

Lambertseter menighetsblad nr.1/11.  

Vinteridyll på Granavollen. Søsterkirkene i bakgrunnen. Nr. 1 - 57. årg - januar 2011 - - informasjon Et helt nytt liv ........................

Advertisement