Page 1

NR. 3 – 2010

Nå bygger vi Nykirka!

Historisk dag for Alta: Vigsling av kirketomta lørdag 16. oktober 2010. F.v. kirkeverge Gunnar Tangvik, prost Øystein Skille, sokneprest Olav Øygard, tekstleser Bjørn Skoglund Dahler, tekstleser Karina Tugwell, prestevikar Oddhild Klevberg, kallskapellan Jan Hanssen, prostiprest Ole Dahle, sokneprest Anne Skoglund. Foto: Solveig Andersen.

Intervju med byggelederne

Glimt ifra Kirketorget


falle, falt, har falt I sommer hadde vi besøk av vår eldste sønn og hans familie, og en kveld fikk de lokket bestefar med en tur opp på Sandfallet. Joggeskoene og skritt-telleren kom på plass, og det bar over brua, opp Fransbakken , forbi skolen og opp ved «russemonumentet». Der ble det en naturlig stopp mens familiens tiåring leste på bautaen om de sovjetiske soldatene som falt under krigen. TEKST: TORE ERIKSEN BILDE: SOLVEIG ANDERSEN

– Du bestefar, falt de i bakken her? Brakk de beina da de falt? Spurte tiåringen, og så oppover den bratte og litt ulendte bakken ovafor monumentet. Det ble unektelig litt humring blant de voksne i følget, men etter å ha tenkt meg litt om slo det meg at tiåringens spørsmål var helt naturlig, og helt riktig. For ham var det å falle ensbetydende med å dette, eller ramle over ende. I andre sammenhenger, for eksempel i kirken, kan ordet ha en tredje betydning. En pensjonert journalist ble nok en gang minnet om hvor viktig det er å være presis i sin ordbruk, og å tenke over hvem man kommuniserer med. Dette gjelder ikke minst overfor barn, men også overfor innvandrere og andre som ikke har fått med alle nyansene vi voksne, norsktalende, tar for gitt. Men det fikk meg også til å tenke over hvorfor vi bruker ord som «å falle» og «falne» når det er snakk om soldater som blir drept i krig og det regjeringen kaller «krigsliknende tilstander». Og i en ulykke omkommer folk. En umiddelbar tanke er at det er «penere» å snakke om falne og omkomne enn om drepte. Uansett kommer man ikke bort fra at det egentlig er snakk om døden, men man sminker det hele med å kalle en spade for et graveredskap. Tiåringen fikk forklart at det her var snakk om soldater som var død i forbindelse med krigen, enten skutt under kamphandliger eller død som krigsfanger, en forklaring han uten videre skjønte og aksepterte. Men for ham, og kanskje også for mange andre, var det noe helt annet som sto på monumentet.

2

Tore Eriksen, forhenværende journalist i Finnmark Dagblad.

Også i dødsannonser i avisene er det mange som unngår ordet død. Folk «sovnet inn» og «forlot oss». I stedet for å fortelle at vedkommende døde stille og rolig forteller mange at de sovnet stille inn. Det høres mer poetisk ut, men det kan også være et forsøk på å unngå det uunngåelige, det definitive. Å sovne inn høres ikke like brutalt og like endelig ut som å dø. Det heter at det er fra barn og fulle folk man hører sannheten. Utsagnet kan sikkert diskuteres, men at barn har evnen til å stille spørsmål som får oss til å tenke, er i alle fall udiskutabelt. Kanskje bør vi bli flinkere til å si at folk blir drept eller dør fra oss i stedet for at de faller eller sovner inn. For i barnas språk brekker man beinet eller slår seg slik at man må plastres hvis man faller stygt. Og når man sovner, våkner man igjen, i alle fall som regel. Å si noe annet, kan lett opppfattes som et forsøk på løgn, eller i det minste en lett omskriving av sannheten. Da er det kanskje bedre å kalle en spade for en spade, også når der er snakk om slutten på vårt jordiske liv, The End. Det har bestefar lært av familiens tiåring.

Postboks 1172, 9504 Alta Bankgiro 4901.23.15057 Redaksjon:

Bernhard Hienerwadel, Randi Mjøen Carlsen, og Solveig Andersen. Kasserer: kirkekontoret Hjemmeside: alta.kirken.no e-post: solveig@alta.kirken.no Trykk:

Fagtrykk Idé as - Alta


Fremfor Bots- og Bededagen – Kristus er mellommann mellom Gud og meg En av beretningene i Gamle testamentet som jeg aldri blir ferdig med, er fortellingen i Tredje Mosebok om syndebukken. Det handler egentlig om to bukker. Den ene ofres som soning for helligdommen. Den andre skal Aron ta frem, legge begge hendene på bukkens hode og bekjenne over den alle israelittenes misgjerninger, overtredelser og synder og legge dem på bukkens hode. Så skal han sende den ut i ødemarken. TEKST: ØYSTEIN SKILLE BILDE: VIDAR HOEL

Prost Øystein Skille har

Hvordan kan det ha seg at denne handlingen gjør folket fri for synd? Hva hjelper det vel at en sau jages ut i ødemarken? Til nå har jeg intet forstått av dette. I høyden aner det meg at dette går langt ut over min forståelse.

fått avskjed i nåde som

Så kommer temaet igjen i Nytestamentet i fortellingene om Jesus. Johannes peker på Jesus og sier: Se, der er Guds Lam,som bærer verdens synd. Hebreerbrevet ligner Jesus med syndebukken i Gamletestamentet. Der fortelles at Han tar vår synd på seg og lar meg stå frem for Gud som hellig og ren. Enda ingen vet bedre enn jeg selv at det er ikke alltid så hellig og rent det jeg bærer inne i meg. Og i Åpenbaringsboken får vi se liksom inn i en fremtid der Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal derfor seire. Det står også at her trengs det forstand og visdom. Som jeg altså kommer til kort i.

gang for alle. Mens vi gang etter gang får reise oss i kraft av det Han gjorde for oss. Slik Hebreerbrevet sier det: Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem.

Det er ikke plass til misgjerninger, overtredelser og synder i Guds nærhet, for Guds hellighet tåler ikke slikt. Men troen forteller meg at jeg likevel får en plass i Guds nærhet, ja på faderfanget finner jeg Guds omsorg. Enda jeg ikke har fortjent det. Og Bibelen sier om sønnen som kom så langt bort fra farens hus: Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham. Og Efeserbrevet sier at Gud forkynte det gode budskap om fred, for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Vi blir tatt imot og gjort ren. Liksom folket ble renset for synd ved at syndebukken løp avgårde med folkets synder, så gjør Jesus dette for oss – bare at han har gjort det en

prost fra 01.03.2010. Etter dette fortsetter han som seniorprest i menigheten.

Og gleden over det Gud gjør for oss, får oss til å ta del i lovsangen for det som Han har gjort, som i følgende sang: Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen, slik lød den: Du skal dømmes til døden! Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke: Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. Min angst for døden er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene. «Salmer 97», nr. 63

3


Nå bygger vi Nordlyskatedralen! Leder i byggekomiteen Knut Krane er oppnevnt av fellesrådet 12.12.2007. Byggekomiteens mandat er å gjennomføre planlegging og bygging av kirken i henhold til skisseprosjekt og avtale mellom fellesrådet og kommunen.

«Nordlysbyen Alta Trenger et høyt og lyst møtested, En katedral, Hvor Guds godhet kan bygge lyslengsler, Katedraler, i oss som bor her, Og gi følge på vår vandring gjennom livet, Fra vugge til grav. Derfor bygger vi Altas nye kirke, Nordlyskatedralen.»

TEKST OG BILDE: SOLVEIG ANDERSEN

«Denne saken har jeg jo vært involvert i fra flere sider, både som tidligere rådmann i kommunen og nå i byggekomiteen. Jeg og byggekomiteen er lettet over å være i gang. Det er en tung tid når planlegginga hele tida møter motgang. Derfor er lettelsen stor når vi er i gang. Mange ildsjeler har stått på i denne saken. Jeg vil spesielt nevne de ansatte på kirkekontoret, et godt presteskap, leder i menighetsrådet Ottar Grimstad og Nils Toft. Uten deres og andres iherdige innsats har vi ikke vært kommet så langt i dag.» «Det er ikke en stor kirke vi bygger, men utforminga og plasseringa blir lagt merke til. Kirken har mange funksjoner og ses flott mot Haldde som en fantastisk avslutning av gågata i sentrum. Parkområdet med grøntareal rundt kirka er på ca. 12 dekar.» «Egenkapitalen fra brukerne er stor og når vi er i gang håper jeg det blir ny giv i innsamlinga.» Lokale aktører står for arbeidet. Er det en fordel? «Det er godt å snakke med lokale entreprenører og konsulenter. Næringslivet i Alta skal ha ros for sin profesjonalitet. De ivaretar hjemmemarkedet.»

Kåre Skoglund.

Signing av tomta før start, hva mener du om det? «Det var mitt forslag i fellesrådet at vi skulle ha en signingshandling før start, symbolverdien av dette er viktig.» Har du helse og krefter til å gå i gang? «Ja. For byggekomiteen er det meste gjort. Nå er den enkleste delen igjen! Hvis alt går som normalt, og noe unormalt, så er kirka ferdig til advent 2012.» Knut Krane.

4


Firma Kåre K. Kristensen A/S skal stå for gravearbeidet, og prosjektleder på gravearbeidet er Arne Kristensen. TEKST OG BILDE: SOLVEIG ANDERSEN

Hvilke tanker gjør du deg når dere skal bygge kirke? «Det er et spennende og mye omtalt prosjekt. Vi ville bygge kirken, derfor var vi rimelig i anbudet. Selv om det er et spesielt bygg, er gravearbeidet ordinært.» Vi er utålmodige for å komme i gang. Når begynner dere? «Når papirarbeidet er gjort, så starter vi. Dette er første kirkebygg i firmaets 35-årige historie og vi ser fram til å begynne. Gravearbeidet er ferdig i løpet av en måneds tid.»

Arne Kristensen ser utover kirketomta og viser hvor gravemaskinen skal starte arbeidet.

Bygningsingeniør Jonn-Steinar Dahl er byggeleder for Nykirka. Hans oppgave er å være fellesrådets mann på byggeplassen og følge opp arbeidet så byggherren får den kirka de ønsker. Det blir også et viktig samarbeid mellom de prosjekterende, entreprenørene og byggekomiteen.

«Kirka får en flott plassering på Sentrum i enden av gågata med plass til kontorer og andre åndelige aktiviteter. Det gir mulighet for en mer åpen kirke på alle måter, noe jeg tror er et savn for mange i dagens travle hverdag. Av utfordringer som byggeleder, vil fokus blant annet være på å lykkes med de spesielle konstruksjonene på Nordlyskatedralen.»

TEKST OG BILDE: SOLVEIG ANDERSEN

Signing på kirketomta. Hva tenker du om det? «Det er god gammel tradisjon og naturlig å signe tomta for kirkebygg som skal brukes til kirkelige handlinger. Kirken er en viktig del av livet. Den kristne tro er grunnlaget for våre moralnormer. Det ligger i ryggraden.»

Jonn-Steinar Dahl kommer egentlig fra Sortland og har bodd i Alta siden 1982. Nå legger han siste hånd på verket som byggeleder for Amfi Alta. Har du bygd kirke før? «Ja, jeg har bygd Gausvik kirke utenfor Harstad. Den ble innvidd 1979. Det er en diametral forskjell mellom å bygge kirke og å bygge kjøpesenter. Det er fra børs til katedral, bokstavelig talt. Nå er det den åndelige dimensjon som vektlegges. Det er viktig at kirken har en utforming som innbyr til besøk, med innhold og komfort for åndelig balanse i livet.»

Nykirka skal bygges av bygningsentreprenør Ulf Kivijervi A/S. Menighetsbladet tok en prat med daglig leder Eirik Kivijervi og prosjektleder Arne Storvann. TEKST OG BILDE: SOLVEIG ANDERSEN

«Det er et krevende bygg. Konstruksjonen er utfordrende med skrå vegger og det vil hele tiden være stort fokus på arbeidet,» sier Eirik Kivijervi. Prosjektleder Arne Storvann sier at hans oppgave blir å holde kommunikasjon med byggherren, som er fellesrådet, og hele tiden være i dialog med byggeleder Jonn-Steinar Dahl.

Veien videre? «Nå må vi komme i gang!» Holder tidsfristen? «Ja, kirka skal være ferdig til advent 2012.» sier Jonn-Steinar.

Når tid starter dere? «Når grunnarbeidet er ferdig begynner vi. Kanskje i begynnelsen av januar.» Hva betyr det for firmaet å bygge kirke? Eirik svarer: «Min bestefar Kåre Kivijervi har bygd Elvebakken kirke og 5 andre kirker, så det har firmaet tradisjon for. Vi har ærefrykt for oppdraget! Det er også artig å være med å bygge et signalbygg. Her, i denne kirken, skal folk døpes, konfirmeres og vies. Et bygg for de store anledninger.» «Det er et teamarbeid, mange arbeider sammen mot et felles mål. Både planleggere, de utførende av forskjellige

Bilde t.v.: Eirik Kivijervi og Arne Storvann.

profesjoner utgjør teamet som bygger kirke», sier Arne. «Entreprenørstanden i Alta er interessert i å vise at de gjør en god jobb», avslutter Erik. Vi takker for praten og ønsker lykke til.

5


Slotten på sokkel TEKST: SOLVEIG ANDERSEN BILDE: VIDAR HOEL

Utdeling av menighetsbladet TEKST: SOLVEIG ANDERSEN

I anledning 50 års jubileet for Komagfjord kirke tok Alta Historielag initiativ til å sette opp et relieff av tidligere sokneprest Henry N. Slotten fra Komagfjord. Nedenfor kirka har det fått plass på ei skiferplate fra Minera.

Menighetsbladet kommer ut med 4 nummer hvert år. Bladet er på 20–24 sider og bringes i postkassene. De siste årene har dette blitt gjort av posten. Etter hvert er det blitt vanskelig å få denne distribusjonen tilfredsstillende. Det gjelder både innleveringstidspunkt og utleveringen i postkassene. Redaksjonen av bladet har derfor bestemt seg for å bruke andre kanaler. Bladet ble i juni distribuert i Alta menighet av Stigs bud og i Talvik menighet har menighetsrådets medlemmer delt ut bladet hver på sitt sted. Denne ordningen ser ut til å fungere bedre og blir videreført. Noen frivillige har påtatt seg å fordele bladet i postkassene på sitt sted og det er vi fornøyd med. Vi regner nå med at alt går fint igjen. Gi tilbakemelding om ordningen ikke fungerer for noen.

Ny medarbeider: Niels Westphal – Jeg brenner for ungdommen! TEKST OG BILDE: SOLVEIG ANDERSEN

I begynnelsen av september ble Niels ansatt i trosopplæringen i Alta og Talvik, og vikar som daglig leder for ungdomskafeen Kom.Inn. Han kommer fra jobb i Norges KFUK-KFUM Finnmark krets, hvor han de siste tre årene har jobbet med konfirmanter rundt om i store deler av fylket. Men mange kjenner ham også fra jobben som informasjonsansvarlig i Alta kommune, og som journalist i Finnmark Dagblad. – Jeg regner med at jeg får bruk for også noen av disse kunnskapene i jobben i Alta og Talvik menigheter. Det kan vel bli litt jobbing med både informasjon og internett her også, men først og fremst er det ungdomsarbeidet i menigheten som jeg skal prioritere, forteller han.

6


Talvik bo- og servicesenter – et sosialt senter i hjertet av Talvik TEKST OG BILDE: SOLVEIG ANDERSEN

Hit kommer folk fra bygda for å prate og drikke formiddagskaffen sin sammen med beboerne på sentret. God mat og drikke kan kjøpes og serveringa fungerer fint. Annenhver tirsdag er det andakt i stuen og bildet viser beboerne, besøkende og ansatte.

Kvinnehelga TEKST: METTE M.S. GRANERUD BILDE: SOLVEIG ANDERSEN

Kristen livsglede var overskrifta på den 38. kvinnehelga på Solvang i september. Prest Anne Grøsli Norvoll fra Alstadhaug i Nord-Trøndelag var taler. Hun guidet oss gjennom ulike veier til å se Guds inngripen i hverdagen og oppfordret oss til å lytte etter hva Jesus vil si oss. Gud som en hellig far med oversikt over våre liv og ønske om livsfellesskap med oss i hverdagens små og store ting. Spørsmålet om hva ville du at Jesus skulle sagt til deg om han kom inn i rommet her nå, gav rom for refleksjon hos den enkelte. Sangen «Tenk om det var bare lyst bestandig» var en gjennomgangssang som musiker Liv Reidun Åmot lærte oss. I tillegg til møter hadde vi flott lunsj ute ved den nye pavljongen, og noen av damene fikk plukket tyttebær, mens andre bare nøt en tur i skogen ved Solvang. Lørdag kveld startet med et nydelig koldtbord, med morsomt kåseri om sommerens hendelser av Solveig Andersen. Og Vigdis Tangvik loset oss gjennom en flott kveld hvor flere fikk dele av livets mangfold. Så kjære kvinne, velkommen på Kvinnehelg på Solvang neste høst, det er plass til deg og.

Kvinnehelg på Solvang. Taler Anne Græsli Norvoll til høyre.

Høsttakkefest i Sorrisniva TEKST: ANNE SKOGLUND BILDE: BERNHARD HIENERWADEL

Tradisjonen tro var det fullt hus når Alta menighet feiret høsttakkefest i Storgammen i Sorrisniva. Familiegudstjenesten åpnet med at stifinnerne (speidere 4.–5. klasse) bar inn høstens grøde og dekket på et nydelig bord med alt godt som Gud har gitt oss av sitt forråd – laks og ryper, kantareller, multer og blåbær, poteter og gulrøtter for å nevne noe av bordets gleder. Sokneprest Anne Skoglund engasjerte de unge og de mer voksne i Fadervårs 4. bønn: Gi oss i dag vårt daglige brød. Gudstjenesten var fylt av takkesanger og glede. Takk til Sorrisniva AS og familien Wisløff som har åpnet sitt sted for Alta menighet til å feire Høsttakkefest i naturskjønne omgivelser.

7


Vår bruk av kirkegårdene En kirkegård skal være et sted preget av ro og verdighet. Kirkegårdene er soknets eiendom, og de er vigslet. Selv om kirkegården har en spesiell tiknytning til Den norske kirke, er kirkegården for alle som bor i soknet, uansett hvilket trossamfunn man er medlem av. Nå er et forslag til ny gravferdslov ute til høring, og der foreslår man at kirkegårdene skal hete gravlunder. TEKST: OLAV ØYGARD, SOKNEPREST I ALTA BILDE: ROBERT BÅRDSEN

Minnelunden ved Alta kirke.

Et sted for stillhet For mange er kirkegården et godt sted å være. Mange besøker gravene sine flittig. Noen bruker mye tid på å stelle gravene. For mange er kirkegården et sted for stillhet, refleksjon og bønn. Mange tenner lys. Særlig på allehelgensdag og julaften brenner mange lys på kirkegårdene. Enkelte graver kan ha lys som brenner sammenhengende i lang tid. For mange blir grava et sted der man kan oppleve en slags nærhet med den som er gravlagt, samtidig som det er et godt sted å være med sorgen. På kirkegården ved Alta kirke er det satt opp en minnelund. Her er det rom for å sette seg stille ned. Mange har sine kjære gravlagt langt borte. Da kan det være godt å sette seg ned i minnelunden. Noen har ikke noen grav i det hele tatt. Da kan også minnelunden være et godt sted. I «Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).» § 9 står det: «Adferd på kirkegård Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegård skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende

8

måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.» Aktivitet på kirkegården Tidligere var det ikke vanlig med maskiner og kjøretøy på kirkegårdene. Graverne fikk ikke lov til å bruke maskin, de måtte åpne gravene med spade. Den tid er forbi. Nå er det naturlig å bruke maskin når graver skal åpnes, og bårebilene kjører ofte inn på kirkegårdene – særlig hvis grava er langt inne på kirkegården. Men der er ikke motorisert ferdsel utover dette, som er knyttet direkte til åpning av grav og begravelser. Vil ønsker at det skal være ro og fred på kirkegården. Vi anbefaler at man ikke løper gjennom kirkegårdene, og at man går av sykkelen. Bruk gjerne kirkegården Vi håper at kirkegården fortsatt kan være et godt sted å være. Mange i vårt hektiske velstandssamfunn har et ubearbeidet forhold til døden. Vi har godt av å bli mint

om at en gang skal vi dø, og vi trenger også å minnes våre kjære som er gått bort.

Kirketorget TEKST: KIRKEVERGE GUNNAR TANGVIK

Takk til velvillige sponsorer/bidragsytere: - Rica Hotell Alta - Glasshytta Blåst - Prix Gakori og Prix Sentrum - Sentrum Blomster - Altafjord Gjestegaard og SPA - Rema 1000 Sentrum - Rema 1000 Bossekop - ICA - Alta Mathus - Betania - Altaposten - Nordlys Barnegospel Og mange, mange privatpersoner som gir kaker, slagsvarer og lotterigevinster år etter år! Til slutt: En kjempestor takk til de som har stilt opp til utallige dugnadstimer!


Vi trenger kirkekaffe-kokere!

Babysang og «engledryss» TEKST OG BILDE: RANDI MJØEN CARLSEN

TEKST: RANDI MJØEN CARLSEN

I Alta menighet har for det meste fungert godt i mange år, men ikke like bra på Elvebakken som ved Alta kirke. Takket være Berta Heitmann så har kirkekaffeordningen vært tilfredsstillende her. Hun har gjort en formidabel jobb med lister og forespørsler i god tid før hver sesongstart. Hjertelig takk, Berta! Men på Elvebakken har denne ordningen blitt en utfordring å løse til beste for kirkegjengerne. Som en følge av det ble saken tatt opp i siste menighetsrådsmøte. I vedtaket kom man fram til at man spør de som er kirkeverter, om de kan ta ansvar for kirkekaffen når listene settes opp for neste år. Samtidig utarbeides en arbeidsbeskrivelse for oppgavene kirkevertene skal ha. Vi oppfordrer med dette om å melde sin interesse for å ta i et tak for fellesskapet! Det er jo et hyggelig treffpunkt etter gudstjenesten, og det trengs noen som vil hjelpe til.

Takk for støtten til KFUK-KFUM-speiderleir TEKST: BERNHARD HIENERWADEL

Over 50 barn, ungdommer og voksne fra Alta KFUK-KFUMspeiderne deltok i sommer på en stor, ukelang teltleir på Sørlandet. Leiren ble en suksess! Økonomisk var deltakelsen et meget stort løft for speidergruppa som med dette ønsker å rette en stor takk til følgende bedrifter og organisasjoner for støtten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Da jeg gikk hjemover i dag, koste jeg meg over hva jeg hadde fått oppleve på Alta Bedehus på formiddagen. Det var en helt utrolig god følelse som fylte meg, med glede, fred og ro. Jeg hadde besøkt «Babysangen», for å få vite noe om hva dette er og hva det går ut på. I gangen, mens jeg kledde av meg, hørte jeg stemmer og sang som ledet meg inn i en ring av mødre og deres små, som lå på gymmatter foran dem på gulvet. Dempet sang, og babyene lyttet med hele seg. De blei presentert for symbaler, engledryss og rytmeball. Munnen på de små bevega seg, ja, hele fjeset viste interesse, og lyder kom fra dem – både ufrivillige og gode! Det var en fantastisk glede som utspant seg, både for mor og barn! En herlig stemning fylt av hjertero. Babysang er nytt av året, og ledes av pedagog Berit Michaelsen. At dette er en del av hennes felt, det er sikkert! Hun storkoser seg i situasjonen, og at mødrene føler seg vel under hennes instruksjon, det var tydelig. Dette er en del av trosopplæringsprosjektet, som nå er i startfasen der «babysangen» utprøves. De er en gruppe på åtte, og møtes to timer hver fjortende dag. Dette er et IKO-opplegg som heter «Gynge litte grann» for 0–1 år. Deltakerne er fra hele kommunen, og pappaer vil få komme med. Det er meget populært for de som er med nå, det sosiale aspektet betyr mye. Mange er nysgjerrige på hva som skjer videre, men det vil komme utspill fra helsestasjonen når tiden er inne for det. Takk for opplevelsen i dag! Lykke til i fortsettelsen!

ELEKTRO AS – elfag DnB NOR CONSIS – ditt økonomihus HUSEIERNES LANDSFORBUND AKSIS SKOGSELSKAPET LIONS INTERNASJONAL HARALD NILSEN AS – ENTREPRENØRFORRETNING VIA TRAVEL – Nordic solutions – worldwide SIBELCO NORDIC

9


GUDSTJENESTER ALTA SOKN ALTA KIRKE: Søndag 03. oktober kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Nattverd. Eldres kirkesøndag. Søndag 17. oktober kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Anne Skoglund Nattverd. Dåp. Søndag 24. oktober kl. 19.00: Ungdomsgudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Nattverd. Torsdag 28. oktober kl. 19.00: Liturgisk kveldsbønn v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 31. oktober kl. 11.00: Bots- og bededagsgudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 31. oktober kl. 17.00: Familiegudstjeneste v/prost Øystein Skille Dåp. Søndag 14. november kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Olav Øygard. Nattverd og dåp. Torsdag 25. november kl. 19.00: Liturgisk kveldsbønn v/prostiprest Ole Dahle Søndag 05. desember kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Dåp.

10

Torsdag 09. desember kl. 19.00: Ungdomsgudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Nattverd. Torsdag 16. desember kl. 19.00: Liturgisk kveldsbønn v/prostiprest Ole Dahle Søndag 19. desember kl. 11.00: Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Nattverd. Julaften 24. desember kl. 13.00 og 14.30 og kl. 16.00: Familiegudstjeneste Juledag 25. desember kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste Dåp. Nyttårsaften 31. desember kl. 23.00: Midtnattsmesse

ELVEBAKKEN KIRKE: Søndag 10. oktober kl. 11.00: Høymesse v/prost Øystein Skille Nattverd. Dåp. Søndag 24. oktober kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen Dåp. Søndag 07. november kl. 11.00: Høymesse v/prost Øystein Skille. Nattverd. Dåp. 1920-liturgi. Søndag 07. november kl. 19.00: Minnegudstjeneste v/menighetens prester Søndag 21. november kl. 11.00: Samisk/norsk gudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Nattverd. Dåp.

Søndag 28. november kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Dåp. Søndag 12. desember kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Anne Skoglund Nattverd. Dåp. Julaften 24. desember kl. 14.30 og 16.00: Familiegudstjeneste Juledag 25. desember kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste Dåp.

KÅFJORD KIRKE: Søndag 24. oktober kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Olav Øygard Julaften 24. desember kl. 14.00: Familiegudstjeneste 2. juledag 26. desember kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

RAFSBOTN KAPELL: Søndag 17. oktober kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Olav Øygard


Søndag 05. desember kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Olav Øygard Julaften 24. desember kl. 16.00: Familiegudstjeneste

TALVIK SOKN: TVERRELVDALEN BEDEHUS: Søndag 03. oktober kl. 11.00: Høymesse v/prostiprest Ole Dahle Søndag 14. november kl. 11.00: Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Juledag 25. desember kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

TALVIK KIRKE: Søndag 31. oktober kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Anne Skoglund Søndag 28. november kl. 18.00: Adventskonsert Søndag 05. desember kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Anne Skoglund Julaften 24. desember kl. 16.00: Familiegudstjeneste

ANDRE GUDSTJENESTER I ALTA SOKN 2. juledag 26. desember kl. 11.00: Eiby grendehus: Gudstjeneste

Trekningsliste lotteri Nykirke: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Gevinst: Klara Skoglund Fam. Nome Inger Heitmann Gunn Strand Bodil Johansen ragnar Nordseth Svein Trondsen Roar Giæver Kari Lie Totland Anders Vannebo Jon Strøm Else Aas Andersen

Alle vinnerne har fått beskjed.

LEIRBOTN KIRKE: Søndag 17. oktober kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 14. november kl. 11.00: Høymesse v/prostiprest Ole Dahle Julaften 24. desember kl. 12.00: Familiegudstjeneste

LANGFJORD KIRKE Søndag 24. oktober kl. 11.00: Høymesse prostiprest Ole Dahle Søndag 21. november kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen

KOMAGFJORD KIRKE: Søndag 10. oktober kl. 11.00: Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 21. november kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Olav Øygard 2. juledag 26. desember kl. 17.00: Høytidsgudstjeneste

ROGNSUND KIRKE: Søndag 12. desember kl. 11.00: Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen

11


DØPTE: 13.06.2010 Elian Kaasen Antonsen (Døpt i Burfjord kirke) Jonas Ailo Alexandersen Amanda Emilie Pettersen Oleah Berg Øyvind Hansen Patrick Odason Knutsen Vinjar Hay Kivijervi Casper Andreassen Ole Martin Dahle 20.06.2010 Sander Nikolai Levang Márjá Lisa Graven Romsdal (døpt i Karasjok gamle kirke) Máret Risten Graven Romsdal (stadfestet i Karasjok gamle kirke) 27.06.2010 Viktor Olai Sandnes Jakob Johannessen Lea-Celin Eriksen Guttormsen Mia Helen Kristensen Bellika Julie Helen Lundberg 04.07.2010 Runar Abrahamsen Johanna Jakobsen Ove Thomassen Jonas Isaksen Maya Opgård Johnsen Daniel Mannsverk Madelen Isaksen Sissi Emilie Kristensen 11.07.2010 Maria Katrin Lillevik (døpt i Fore kirke) Isak Benjamin Gundersen (døpt i Kåfjord bedehus, Birtavare) Erik Simensen Clemens Ingrid Felicia Thomassen 15.07.2010 Thea Mathilde Sara (døpt i Kautokeino kirke) 18.07.2010 Live Strandheim 12

25.07.2010 Sol Angelica Taftø Simonsen Bjørne Seglem Heggheim 30.07.2010 Angeli Eriksen Lamøy (døpt på Ravnastua fjellstue) 31.07.2010 Emina Charlotte Solheim (døpt i Christuskirche, Merano, Italia) Even Alexandersen Ringen 01.08.2010 Silje Kristina Sand Eira Johan Eirik Sand Eira (stadfestet) Johanna Harila Ratkje Endre Elvedal Røysom 03.08.2010 Alrik Kjelby (døpt i kapellet UNN-Tromsø) 07.08.2010 Christer Olsen (døpt på St.Olavs hospital, Trondheim) 08.08.2010 Gabriel Solbakken (hjemmedøpt) Jonas Håkonsen Simon Aflekt Rasmussen Stine Marie Henriksen Amaliedeep Kaur 15.08.2010 Stine Hågensen Sigurd Andreas Wisløff Olander Hætta Isaksen Konrad Murberg Haugsnes Vidar Pettersen Malin Henriksen Flage Helena Paulsen Michael Nilsen 22.08.2010 Orlaug Sandvin (døpt i Hadsel kirke) Elizabeth Josefsen (døpt i Lakselv kirke)

Jo-Kristijan Hætta Mathilde Heitmann Oliver Kvidal-Røvik Áikin Biera Eira-Pettersen Ian Pettersen Skårvik Paul Iver Framnes-Hansen Odin Heitmann Adamsen Sigrid Ringbu Nakken 28.08.2010 Brede Nyvoll 29.08.2010 Patrick Sarilla Max Milliam Mathisen Oda-Emilie Suhr Olsen Felix Bastian Nielsen Mina Wirkola 12.09.2010 Levi Leander Flermoen Paulsen Signe Østmo Mathisen Vårin Sara Bjerrang Leo Nathaniel Johnskareng Morten Johansen Marie As Eliassen Sol Bjørnarsdatter Hermansen (stadfestet) 18.09.2010 Mathilde Pettersen (døpt i Kirkenes kirke) 19.09.2010 Jim-Martin Toralf Larsen Jakob Leinan-Hobberstad Sofia Karoline Skansen Jesper Røkenes Nilsen 26.09.2010 Hedda Oline Suhr Leander Olsen 03.10.2010 Christian Jensen (døpt i Karasjok kirke) 03.10.2010 Hedda Waage Johansen (stadfestet i Skjervøy kirke) 10.10.2010 Sofia Emie Heiberg-Nilsen Andrea Bårdsen Thomassen


Andreas Vik Hagerupsen Isak Dahle Rushfeldt Andreas Edvardsen Brobak 17.10.2010 Mie Solheim Jonas Marin Bianca Eideng Nyvoll Eline Driveklepp Andrine Svendsen Even Dahle Thomassen Mathias Engdal Henriksen VIGDE: 19.06.2010 Terese Wirkola og Rolf Hågen Larsen Vilde Kvammen Gran og Tore Olsen 26.06.2010 Julie Henriksen og Håvard Alexander Olsen 03.07.2010 Maria Potanina og Yaroslav Mineev Irene Kristiansen og Nils John Klemetsen Buljo Kathrine Suhr og Thomas Paulsen 10.07.2010 Lena Marie Digre og Patrick Alexander Tørresvold Inger Lise Staurseth Sæter og Michael Kontochristos 17.07.2010 Jeanett Gundersen Romsdal og Thor Christian Holten 22.07.2010 Liv Torunn Johansen og Kai Erik Bull 24.07.2010 Maret Risten Eira og Roger Andre Karlsen 31.07.2010 Christel Bakken og Ivar Thomassen Rita Viktorie Johnsen og Sverre Kristoffer Thomassen Astrid Krogh og Tommy Sarilla Elisabeth Alexandersen og Espen Ringen 07.08.2010 Laila Jonas og Jon Sigurd Hansen

Hanne Marie Teige Pettersen og Aleksander Richardsen Hansen Maria Aslaksen og Jøns Olstaad Haugen 21.08.2010 Beate Jenssen og Ronny Johansen Wictoria Ann-Britt Caroline Fagerheim og Kenneth Olsen Silja Hansen og Bård Kasper Andreassen Harriet Hyld Andersen og Jørn Otto Johnsen Eli Charlotte Wilhelmsen og Gøran Romsdal 28.08.2010 Monica Olsen og Sigmund Nyvoll Marie Veronika Karlsen og Kevin Guttormsen Laila Thomassen og Einar Heimstad 04.09.2010 Ann Kristin Wikstrøm og Tor Inge Olsen Christine Alexandersen og KnutErik Bull Hammari 11.09.2010 Siv Dagny Thomassen og John Tommy Karlsen 18.09.2010 Hanne Thomassen og Eivind Bakkehaug 09.10.2010 Janne Suhr og Tor Håkon Lund Olsen 16.10.2010 Marita Hansen og Arnt Georg Danielsen DØDE: 27.05.2010 Olga Thomassen Heitmann f. 1934 28.05.2010 Anna Margrethe Nilsen f. 1919 29.05.2010 Emilie Olsen f. 1906 31.05.2010 Elfrid Nelbjørg Bang f. 1928

01.06.2010 Nils Tommy Micael Fagerheim f. 1982 04.06.2010 Laila Eriksen f. 1952 10.06.2010 Solveig Bæch Eriksen f. 1914 20.06.2010 Svein Inge Kristensen f. 1954 22.06.2010 Åse Marie Balandin f. 1921 26.06.2010 Edith Lovise Daniloff f. 1923 28.06.2010 Jenny Elise Stamnes f. 1922 07.07.2010 Judith Hansine Vollan f. 1945 08.07.2010 Per Arne Johnsen f. 1955 14.07.2010 Ragnvald Hammari f. 1925 16.07.2010 Herulf Johannes Suhr f. 1938 17.07.2010 Olaug Nilsen f. 1919 06.08.2010 Borghild Sivertsen f. 1934 10.08.2010 Solfrid Harriet Therese Johansen f. 1921 14.08.2010 Torbjørn Grøtte f. 1948 17.08.2010 Jim Evald Karlsen f. 1978 21.08.2010 Andrew Richard Brown f. 1960 02.09.2010 Gunbjørg Elida Berg f. 1927 06.09.2010 Bjørg Synnøve Henriksen f. 1939 09.09.2010 Ingrid Irene Langaas f. 1928 09.09.2010 Jan Reidar Wirkola f. 1943 09.09.2010 Kurt Ellila f. 1938 10.09.2010 Magne Strøm f. 1947 10.09.2010 Hilde Kristin Nuth Larsen f. 1972 13


12.09.2010 Randi Nilsen f. 1930 14.09.2010 Ingrid Elise Løvseth f. 1924 24.09.2010 Nils Johan Kristiansen f. 1939 28.09.2010 Lilly Emilie Leinan f. 1918 02.10.2010 Leif Jonas f. 1926

03.10.2010 Jan Henrik Iversen f. 1958 05.10.2010 Nils Kristian Mikkelsen f. 1941 07.10.2010 Jan Erik Eriksen f. 1953 08.10.2010 Karen Marit J Gaup f. 1948

09.10.2010 Bjarne Flage f. 1927 09.10.2010 Annie Svendsen f. 1950 09.10.2010 Karen Margit Biedilä f. 1926 12.10.2010 Sven Inge Svendsen f. 1972

Alta menighets internettside:

www.alta.kirken.no Priser og informasjon: + 47 78 43 33 78 info@sorrisniva.no

STRIKKE- OG HEKLEGARN

Tlf. 78 44 01 01

14

BRODERIER OG SYTILBEHØR

E-post: post@kilden.as

www.kilden.as


DØPTE: 30.05.2010 Bror Gaute Karlsen 18.07.2010 Ane Sofia Severinsen Birk Alexander Christoffersen 12.09.2010 Thea Asbjørnsdatter Karlstrøm 18.09.2010 Mathilde Pettersen (døpt i Kirkenes kirke)

19.09.2010 Leyla Mari Thodesen Gabriel Larsson VIGDE: 07.08.2010 Mariann Kristiansen og Glenn Erik Alexandersen 14.08.2010 Camilla Sandnes og Øyvind Karlsen

DØDE: 12.03.2010 Tormod Abelsen f. 1936 05.06.2010 Svein Roald Olsen f. 1948 27.08.2010 Sverre Hermod Moen f. 1947 14.09.2010 Anny Henrikke Johansen f. 1916 17.10.2010 Birgit Randi Arild f. 1925

Prost: Øystein Skille ........................................................................................................................................... prost@alta.kirken.no Kirkeverge: Gunnar Tangvik ....................................................................................................... kirkeverge@alta.kirken.no Sokneprest: Olav Øygard ............................................................................................................ sokneprest@alta.kirken.no Sokneprest: Anne Skoglund ...................................................................................................................... prest@alta.kirken.no Kallskapellan: Jan Hanssen ................................................................................................................. kallskap@alta.kirken.no Prostiprest: Ole Dahle ..................................................................................................................... prostiprest@alta.kirken.no Prestevikar: Oddhild Klevberg ......................................................................................................... oddhild@alta.kirken.no Kateketvikar: Kristin Østby ...................................................................................................................... kristin@alta.kirken.no Organist: Ingeborg Sandvin (permisjon) .............................................................................ingeborg@alta.kirken.no Organist: Kirsti Oudenstad Berg .................................................................................................. organist@alta.kirken.no Klokker/menighetssekr.: Solveig Andersen ........................................................................ solveig@alta.kirken.no Kontorfullmektig: Liv Olsen .................................................................................................................... kirken@alta.kirken.no Menighetspedagog: Berit Michaelsen ............................................................................................. berit@alta.kirken.no Menighetspedagog: Niels Westphal .................................................................................................. niels@alta.kirken.no Byggforvalter: Per-Erik Olsen ............................................................................................byggforvalter@alta.kirken.no

Kirketjenere: Alta/Elvebakken kirke: Klemet Gaup ......................................................................................................................... 476 29 099 Kåfjord kirke: Ranveig Pedersen, Kåfjord ............................................................................................................ 78 43 35 56 Rafsbotn kapell: Nils A. Mella, Rafsbotn ............................................................................................................. 78 43 31 94 Langfjord kirke: Gerd Karlstrøm, Langfjordbotn ......................................................................................... 78 43 28 84 Talvik kirke: Viggo Kjellmann, Talvik ........................................................................................................................... 901 69 975 Altneset/Rognsund kirke: Petra Steffensen, Hakkstabben ............................................................. 78 43 86 11 Komagfjord kirke: Bernt Erling Thomassen, Komagfjord .................................................................. 78 43 92 18 Leirbotn kirke: Grete Karlsen, Kviby .......................................................................................................................... 995 59 191 Leder av Alta menighetsråd: Ottar Grimstad, Kongleveien 16 .................................................... 78 43 57 88 Leder av fellesrådet og Talvik menighetsråd: Else Aas Andersen, Korsfjorden ......... 78 43 91 10

Sokneprestkontoret: Løkkev. 2, 9510 Alta, Postboks 1172, 9504 Alta. Telefon 78 44 42 70. Telefax 78 44 42 80 Kontortid: Man.–fredag kl. 09.00–15.00. Tirsdag fra kl. 10.00–15.00. E-post: kirken@alta.kirken.no ..................................................................................................................... www.alta.kirken.no 15


Alta Begravelsesbyrå

Etablert 1947

Gravferd slik pårørende ønsker det • VERDIGHET • OMTANKE

Løkkeveien 3, PB 1206 • N-9504 Alta

℡ +47 95 26 14 81 7 +47 24 06 34 81 þ www.pwc.com

Samisktalende TLF. 78 43 55 74 - DØGNVAKT Breidablikk 7, 9511 Alta

Sorenskriverveien 11, 9511 ALTA Telefon 78 44 33 40. Telefaks 78 44 33 45

Telefon 78 43 43 22 • Telefax 78 43 63 26 Strandveien 62. Postboks 113, 9501 ALTA www.altaskifer-brudd.no

Tlf. 78 45 74 00 www.parkhotell.no

Riktig IT-løsning gir din bedrift konkurransefortrinn. Eltele forenkler hverdagen. Telefon 400 16 300 - salg@eltele.no

16


ALT I TRELAST OG BYGGEVARER Kjosveien 2 (ved Alta bru) 9515 Alta Telefon 78 44 42 40 Telefaks 78 43 05 19

www.fmp.no

Aksis as - Tlf. 78 45 62 60

Dalebakken 4 • E-post: post@aksis.no • www.aksis.no Aronnesveien 45, 9514 Alta. Tlf. 78 44 41 20. Faks 78 43 17 87 Totalentreprenør innen: • Trearbeid • Betongarbeid • Murerarbeid • Asbestsanering • Betongsaging • Betongkaibygging

Hos oss er gode råd gratis!

Stål- og ventilasjonsentreprenør Vi utfører alt av arbeid innen

Blikkenslager, sveising og stålkonstruksjoner. Profesjonell utførelse av dyktige fagfolk. I tillegg lagerfører vi en rekke profiler og plater i rustfritt stål, stål og aluminium. Ta kontakt for mer informasjon: Jens Jensen AS, tlf. 78 45 69 50 / 975 07 713 Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta

RIB inord as www.nordlysmat.no

Rådgivende ingeniør i byggeteknikk

Nordlys Gløgg – deilig hele året. SibirGressløk Olje – suveren til salat. Økologisk, selvfølgelig!

Sorenskriverveien 11, 9511 ALTA Telefon 976 52 361 / 971 57 441

Din leverandør av bilgummi Markveien 55 - 9510 Alta. Tlf. 78 45 70 80

Vår erfaring – din trygghet! 17


Telefon 78 44 44 44 • Breverud 2, 9513 Alta

Blomsterleverandør:

Altaveien 281, 9515 Alta Telefon 78 43 18 55

Myggveien 9. Postboks 2175, 9508 Alta Tlf. 78 45 60 60. Telefax 78 45 60 70 E-post: firmapost@ulf.kivijervi.no

> Farlig-/spesialavfall Tlf.: 78 44 00 66. Fax: 78 44 06 25 > Container, slam, gjenvinning og renovasjon Tlf.: 78 43 02 61. Fax: 78 43 67 60 Postboks 2178, 9508 Alta. www.finnmarkgjenvinning.as

AMFI Alta, Markedsgata 21–25, 9505 Alta Telefon 78 44 43 08. Fax 78 44 43 08 E-post: sentrumblomster@sentrumblomster.no

La boligdrømmen oppfylles!

Myggveien 16, 9514 Alta. Tlf. 406 01 500. Faks 406 01 600

Nordre Ringv. 29 Pb. 1004, 9503 Alta Tlf. 78 44 07 07 Faks 78 43 78 68 18

Ishavskraft as, Løkkevn 33, pb 1374, 9506 Alta tlf 78 44 96 50. firmapost@ishavskraft.no


Telefon 78 44 68 00. Telefax 78 44 68 01 post@fagtrykkide.no

GLASS - LÅSSERVICE - ALUMINIUM Postboks 2046, 9507 Alta Telefon 78 44 36 80 - Telefaks 78 44 36 99

Altaveien 228 - 9515 Alta. Telefon 78 43 45 50

Tlf. 78 44 91 20 – Faks 78 44 91 30

www.kontoroggrafisk.no – Skoleveien 9, 9509 Alta

Aronnesveien 162, 9514 Alta Telefon 78 43 70 35

L. Mikkelsen landhandel Britt og Harald Mikkelsen Telefon 78 43 21 44 TALVIK

19


Glimt ifra Kirketorget og signinga av kirketomta 16. oktober

gginga ildsjelen bak by Knut Krane og en ite om ek gg Leder i by d dagen. er hverandre me Nils Toft gratuler

imponerende! Kakebordet er Nye fine salgsva rer på bordet og glade selgere: fv. Pia Forelius, Eva Krogstad La ndmark og Mette Marit Sørem Gr anerud som va r leder i kirketorgkomiteen.

Omtrent 125 pe rsoner overvar signingsseremo nien.

ge Andersson s, ved dirigent He r Alta Musikkorp Prost Skille takke for innsatsen. seg stort. dersen gleder det Else Aas An Leder i fellesrå

Kommer: 04.11: 19.11:

.a. Miriam Ålien mber» med bl «Klassisk nove n kirke. or i Elvebakke n og Alta Motettk or i Elvebakke ek rk urmansk ki Konsert med M

lvang kirke. klassinger på So ted-leir for 5.–7. ks er lev Ju 1: 19.–21.1 on.no/nord) (www.normisj singer i snatt for 5.-klas KEN» – advent VÅ YS «L : 11 8. 27.–2 e. Elvebakken kirk i Talvik kirke. rt se on sk nt Adve 28.11: te i Alta kirke. omsgudstjenes gd Un : i Elvebakken .12 09 Alta Motettkor Julekonsert med 12.12: kirke.

Nordlys Barneg ospel synger me d liv og lyst og Michaelsen dir Berit igerer.

Alta og Talvik menighetsblad nr.3/10.  

Glimt ifra Kirketorget Historisk dag for Alta: Vigsling av kirketomta lørdag 16. oktober 2010. F.v. kirkeverge Gunnar Tangvik, prost Øystein...

Alta og Talvik menighetsblad nr.3/10.  

Glimt ifra Kirketorget Historisk dag for Alta: Vigsling av kirketomta lørdag 16. oktober 2010. F.v. kirkeverge Gunnar Tangvik, prost Øystein...

Advertisement