Page 1

a:men ASKテ郎 MENIGHETSNYTT - NR.3 2009


Teologi Oddmund Sagstad KRIK nattcup Menighetsrådsvalg Nybygg Strusshamn Diakoni Familiesiden Slekters gang Plakater Annonser Gudstjenesteliste

a:men

ASKØY MENIGHETSNYTT Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@askoy.kommune.no Redaksjon: Tor Dag Kjosavik Johannes Kyte Tove Sneås Skauge Layout: Creo-x AS / www.creo-x.no lars@creo-x.no Bilde framside: Foto: Marte Kyte. Solveig fra KRIK Kleppestø nådde nesten helt til taket i Askøyhallen i bruskasseklatring. (Se side 6-7)

Kasserer: Sissel Larsen Giro: 7877.08.57960

REDAKTØREN HAR ORDET

Valget – igjen

I dette nummeret presenteres kandidatlistene til de lokale kirkelige valg denne høsten. ­Vi håper mange vil ta del i disse valgene og sørge for at menighetene og bispedømmet får de beste representanter til å arbeide for kirken de neste to år. Lykke til med valget! Kirkens valg forgår samtidig med Stortingsvalget og i lokaler tett opp til de borgerlige valg. Det er ikke en oppgave for kirkens folk å forskrive hvilke politiske partier det er naturlig å stemme på for kirkelig aktive mennesker. Det ville neppe nytte heller. Heldigvis vet vi å benytte vår demokratiske rett til å gi vår stemme til det parti som ligger vårt hjerte nærmest. Men i valgkampen har det dukket opp en spesiell sak som det er naturlig for kirken å mene noe om. Et av partiene gjorde det oppsiktsvekkende vedtaket på sitt landsmøte at det gikk inn for å programfeste at partiet vil støtte retten til aktiv dødshjelp for mennesker som er inne i sluttfasen av livet, og som opplever mye smerte og vanskelige dager når døden nærmer seg. Dette handler om grunnleggende etikk. Etikk er et av kirkens viktige felt der kirkens folk har spesialkompetanse til å mene noe, fordi det er et fag som inngår som en grunnleggende del av utdanningen til for eksempel teologer, men også andre kirkelige faggrupper. Det må ikke råde noen tvil om at ut fra kristen etikk er aktiv dødshjelp helt utenkelig. Vår nye biskop Halvor Nordhaug sier til avisen Vårt Land: – Sett fra et kristent ståsted bryter en nå med den grunnleg-

gende respekten for livet, at livet er i Guds hånd. Biskopen taler også om en grensekryssing. – Det er ikke vanskelig å forstå at en i møte med enkeltmennesker kan få sympati med dem som ønsker aktivt dødshjelp, men her er det snakk om lover som skal gjelde alle. Da må det signaliseres at livet ikke ligger i våre hender. Å avslutte behandling, såkalt terapeutisk resignasjon, er en ting, men aktiv dødshjelp er å ta liv. Dette er en grense ingen har lov til å krysse sier biskop Nordhaug. Styreleder i Seniorsaken og tidligere generalsekretær i Den Norske Legeforening, Harry Martin Svabø, var tidlig ute og karakteriserte vedtaket i sterke ordelag. Han påpekte det urimelige i at en liten gruppe leger skulle opphøyes til dommere over liv og død. Han spurte om hvem som skulle pålegges å utføre selve dødsinngrepet, og reiste spørsmålet om ikke dette vil føre til en utålelig belastning på mange eldre som føler seg til bryderi for sine nærmeste og slik presses til ønske seg aktiv dødshjelp. I det øyeblikket samfunnet åpner for legalisering av aktiv dødshjelp tar det samme samfunnet et langt, langt skritt bort fra all grunnleggende kristen etikk. I årevis har våre norske lover båret med seg legalisering av abort. Det er en lov vi har grunn til å sørge over. Likevel er tanken på å ta livet av syke mennesker noe prinsipielt grenseoverskridende som rett og slett ikke kan aksepteres. Å legalisere tanken i form av en lovfestet rett er desto mye verre. Det er valg til høsten. Godt valg!

Neste nummer av a:men kommer ut i uke 35. Frist for innlevering av stoff: 6.august.

Mitt bibelvers Når jeg leser i Bibelen kan jeg finne ord som forteller at mennesker har gjort samme erfaring med Gud som jeg har gjort. Mennesker som har levd for 2000 - 3000 år siden har opplevd Guds omsorg og kjærlighet. Da jeg var ung, var jeg heldig og var med i flere gode ungdomsmiljøer. I sommerferiene på Askøy opplevde jeg et godt og inkluderende vennskap mellom ungdommene i bygden – et ærlig vennskap med samhold og der ungdommene viste omsorg for hverandre. I Bergen der jeg bodde, kom jeg med i et godt kristent ungdomsmiljø i en av ungdomsklubbene som var i de fleste kirkene på den tiden og som var tilknyttet KFUK/KFUM. Der

2

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid” - Heb. 13.8 ble jeg kjent med Jesus. Jeg ble overbevist om at han lever og at det offer han gav på korset gjelder meg personlig og alle andre mennesker. Han har kjærlighet til alle mennesker. Senere i livet opplevde jeg en sorg og ville i en periode ikke ha noe med Gud å gjøre. Men likevel opplevde jeg Guds omsorg rundt meg. Og når jeg leser i Bibelen ser jeg at mennesker har opplevd Guds kjærlighet og omsorg for flere tusen år siden, på samme måte som jeg opplever i dag. Gud ønsker et fellesskap med oss. Han har ordnet det sånn at vi skal få leve et liv sammen med ham – nå og for evig – et liv der alt det vonde skal være borte og der sannhet, kjærlighet og glede rår.

a:men 3-2009

Av Berit Garmann

TEOLOGI

Gud – far eller mor?

Om kjønnsnøytralt språk i Bibelen og liturgien Av Tor Dag Kjosavik Fra tidlig på 90-tallet har det i vår kirke vært en økende bevissthet om kjønnsinkluderende språkbruk både i bibeloversettelser og i kirkens liturgi. At Bibelen ble nedskrevet i et patriarkalsk samfunn, er hevet over tvil. Apostlene var alle menn, selv om Jesus også hadde kvinnelige disipler. Også de første menighetslederne var menn, og derfor ser vi at Paulus i sine brev henvender seg til medlemmene av menighetene og kaller dem ”brødre”. Men brevenes adressater er naturligvis alle i menighetene. Derfor er det vel få som har noe imot at ”brødre” blir erstattet med ”søsken” slik det er gjort i oversettelsen av Det nye testamentet fra 2005. Men hva med den måten vi omtaler Gud på? Kan vi også omtale ham på en kjønnsnøytral måte? Har Gud kjønn? Naturligvis har ikke Gud kjønn slik mennesket har det. Det er vi som er skapt i hans bilde og ikke han i vårt. Og ordet ”bilde” er et sentralt begrep her. Bibelen bruker bilder eller metaforer i sin omtale av Gud. Og vi har ikke noe bedre hjelpemiddel enn menneskets språk. Det er ufullkomment, men allikevel et nødvendig hjelpemiddel til å forstå litt av det som er høyere enn vår forstand. I feministiske kretser er det mange som ikke er villige til å slå seg til ro med dette. Det ble en sterk reaksjon i vår kirke da en kvinnelig kapellan på Østlandet i fjor vår døpte to barn ”i Gud — Skaperens, Jesus Kristus — Frigjørerens og Den hellige ånd — Livgiverens navn”. Dette utløste både spørsmålet om en slik dåp ville bli godtatt av andre kirkesamfunn og om det kunne kalles en rett kristen dåp. Forslaget til ny liturgi som nå er sendt ut til høring, tar også opp spørsmålet om kjønnsnøytrale betegnelser på Gud. Et sitat fra høringsdokumentet gjør dette klart: ”Mest utfordrende har det likevel vært å finne gode navn og beskrivelser av Gud. De bibelske og særlig de gammeltestamentlige beskrivelsene av Gud beskriver Gud ikke bare som mann, men med en kraftfull maskulinitet. Bibelens ord om at mennesket er skapt i Guds bilde blir dermed haltende, fordi det først og fremst er mannen som kan speile seg i de gudsforestillingene som blir presentert, mens kvinner ikke i samme grad opplever seg som i Guds bilde. Metaforer som ”herre”, ”konge”, ”allhærs Gud” er med på å forsterke denne sammenhengen. Slik sett kan

Er Gud mann? Slik forestilte i alle fall Gustave Doré seg at Gud så ut da han skapte lyset.

Side 3: Side 4: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 16:

Øystein Skauge

innhold:

Jesu omtale av Gud som Far sies å være en korrigering av de kraftfulle gammeltestamentlige bildene. Men også Jesus opererte innenfor en patriarkalsk sammenheng, og det kristne bildet av den Treenige Gud har et sterkt mannlig preg.” Det er ikke vanskelig å finne innvendinger mot en slik framstilling av det bibelske materialet. Men selv om en bare holder seg til vanlig språkbruk i samfunnet, blir det for enkelt å si at maskulinitet står for det harde, styrende og krevende, mens femininitet står for myke verdier som omsorg, omtanke, mildhet og kjærlighet. En rask gjennomgang av både gammel og moderne historie forteller oss om blodtørstige dronninger og jernharde statsministre. Å være kvinne innebærer ikke uten videre å være en omsorgsperson. Det bibelske materialet Nemd for gudstjenesteliv (NFG) tar feil når den omtaler det bibelske materialet på en så ensidig måte. Det gamle testamentet vrimler av utsagn om Gud godhet, omsorg og kjærlighet. Det er heller ikke Jesus som begynner å omtale Gud som far. Et par sitater fra profetene viser dette: Jes 63,16 ”Du er da likevel vår far! Abraham kjenner oss ikke, og Israel vet ikke om oss. Men du, Herre, er vår far, fra gammel tid er ditt navn vår forløser.” Mal 2,10 ”Har vi ikke alle samme far, den ene Gud som har skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre og vanhelliger våre fedres

a:men 3-2009

pakt?” Gud kan faktisk omtales på en ganske feminin måte: Jes 49,15 ”Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg.” Og Jesus, som utvilsomt var mann, uttrykker seg på følgende måte i Matt 23,37 ”Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.” Fadervår Jesus lærte oss å be Fadervår. Det kan vi fortsette å gjøre. Det er ikke nødvendig å si ”Vår far og mor”. Det finnes ikke noe kjønnsnøytralt pronomen ”hen”. Vi kan fortsette å omtale Gud som ”han”. Å erstatte ”han” med ”Gud”, slik som vi ser tendenser til i forslaget til ny liturgi, gjør bare språket oppstyltet og unaturlig. Selv om språket er ufullkomment, er det dette vi har. Det avgjørende er ikke om vi sier han eller hun om Gud, men om vi lar vårt gudsbilde preges av det bibelske materialet i sin helhet og ikke lager våre egne forestillinger om Gud.

3


Tilretteleggjaren takkar av

Tilretteleggjaren takkar av Sykkelentusiasten Sagstad. Her viser han fram sine tre motorsyklar utanfor huset sitt på Ask. Til venstre ein BMW med sidevogn, så ein NSU veteranmotorsykkel og til høgre ein Yamaha. Når dette bladet vert lese, har han, og kona hans Gunvor, nettopp vore på NSU veterantreff i Moseldalen i Tyskland med den sykkelen han sit på.

Tekst og foto: Harald Gjøsæter

For vel to år sidan mottok administrasjonssjefen for kyrkja på Askøy, Oddmund Sagstad, Kongens fortenestmedalje. I omtalen i a:men den gongen fekk han tilnamnet ”kyrkjebyggjaren”. Ikkje mange kan med større rett kallast med det namnet. Men det er eit anna tilnamn som også høver godt på Sagstad; nemleg ”tilretteleggjaren”. Når han no går av med pensjon og fortener ny omtale i bladet, er det dette namnet og denne eigenskapen som skal framhevast. a:men sin utsende møtte Sagstad til portrettintervju i heimen hans på Haugtun i Ask ein fin sommarkveld, ein heim han har stelt fint både inne og ute. Han har nettopp vist fram motorsyklane sine, som han må ha bruka ganske mange timar på å få til å skina slik dei gjer. Og det er naturleg å spørja: Er du først og fremst ein praktikar? – Ja, på mange måtar er eg nok det. Eg har ei praktisk tilnærming til det meste. Men dette med å skru på motorsyklar eller å halda ved like huset er jo elles også ei god avkopling etter lange dagar på kontoret. Og lange dagar på kontoret kan det nok ha vorte. Sagstads møtekalender har ikkje hatt mange blanke felt i dei 13 åra han har sete i denne stillinga. - Er du trøytt? - Både ja og nei. Det skal vera godt å få tid til andre ting enn jobben, men om du med trøytt meinar utsliten så kan eg vel ikkje nett seia det. Om ein krevjande jobb Kyrkja sin leiarstruktur, med embetshierarkiet på eine sida og den administrative lina på den andre, og der det ikkje alltid er like klåre skilje mellom, må seiast å vera krevjande. Likevel seier Sagstad at han har mest gode minner frå tida som administrasjonssjef. Det som måtte ha vore av vanskelege saker vert lett overskygga av alle dei gode opplevingane han har hatt, og han gjev

4

æra for det til alle dei positive medarbeidarane i staben. Noko av det som kjenneteiknar den lokale kyrkja på Askøy er den relativt gode økonomien og det ryddige tilhøvet til kommunen. Dette har Sagstad mykje av æra for, men sjølv legg han mest vekt på at både ordførarar, rådmann og økonomisjef har vore interesserte i eit konstruktivt samarbeid, og har vore lette å samarbeida med. Mellom anna har dette resultert i eit årleg investeringsbudsjett for kyrkja, som har gjort det mulig å sjå lengre fram og planleggja nybygg og vedlikehald på kyrkjer og kyrkjegardar i god tid. - Er du ein god diplomat? - Det veit eg ikkje nett, men eg har alltid prøvd å få alle til å dra i same lei. Eg har hatt opne augo for problem eller konfliktar som kunne oppstå, og har prøvd å ta det opp på eit så tidleg stadium at det let seg løysa greitt. Eg har også prøvd å få auga på dei i staben som måtte vera åleine, og gje dei ekstra med tid og omsorg. Noko av det eg har vore mest nøgd med er når eg kjenner at lagånda er god. - Kva er du elles mest nøgd med av det du har oppnådd i din periode som administrasjonssjef? - No er det ikkje mi forteneste det som har skjedd, eg har berre prøvd å leggja

a:men 3-2009

til rette slik at ting kan skje. Den einskildsaka som konkret har betydd mest for meg er nok bygginga av Erdal kyrkje. Men det har skjedd mykje anna fint også, som til dømes det at Strusshamn, som er det klårt største soknet på øya, no kan få ei tenleg kyrkjelydsavdeling og at staben får nye kontor i Strusshamn kyrkje. Om framtida - Vi har sett attende, men kva med framtida? Har du planlagt kva du no skal ta deg til? - Eg har vel tenkt ein del på det, men har ingen fasttømra planar. Medan kona mi framleis er i jobb, vert det vel til at eg går ein del heime og stullar. Det er alltid vedlikehald som skal gjerast på

Kyrkjebyggjaren Sagstad. Her utanfor den nesten ferdige utvidinga av kyrkjelydsdelen av Strusshamn kyrkje.

huset, hagen skal stellast, og så har eg jo motorsyklane mine! Eg ser fram til å sleppa ansvar og få større råderett over min eigen kvardag. Eg skal køyra motorsykkel, og så skal eg lytta mykje meir på musikk. Eg har ei fin platesamling med kunstmusikk, både LP-plater og CD-plater, men har til no hatt altfor lita tid til å lytta til klassisk musikk, som er mi musikkform. Og så skal eg framleis prøva å halda meg i god fysisk form. Det å gå og springa i naturen gjer godt for både sinn og kropp. Om helse og musikk - Du har hatt, og har, framleis god helse? - Ja, for det meste har eg det, men to gonger i min 42-årige yrkeskarriere har eg ”møtt veggen” som det heiter. Det var dramatiske møter. Ein sjukepleiar som undersøkte meg, påstod at eg der og då hadde over 200 i puls! Og korttidsminnet var så godt som borte i ein periode. Det som berga meg desse gongene var ikkje dei mange velmeinte råd frå lek og lærd eller dei ymse medikamenta som vart utskrivne, men

Mozart! Eg lytta meg attende til ein normal kvardag. Det er ei forunderleg lækjande kraft for sjel og sinn i den gode musikken! Om bøker Det ligg to bøker på bordet framfor Sagstad. Ei populærvitskapleg bok om universet av Steven Hawkins, og ein reiseguide til St. Petersburg. – Les du mykje bøker? – Eg les ein del, og i alle fall skal eg gjera det no når eg får betre tid. Men eg les lite romanar, poesi og slikt noko; det går mest i faglege bøker frå ymse felt. Til dømes slike som denne om fysikk og astronomi. Sjølv om det matematiske grunnlaget for dette går meg langt over hovudet, tykkjer eg dette er fascinerande lesing. Og grunnen til at eg les reisebøker er at eg etter kvart har lyst til å reisa meir. St. Petersburg og Moskva er stader eg gjerne skulle sett. Men også Italia, Portugal, Spania…

til gudstenestene når eg no vert pensjonist. Eg vil også prøva å engasjera meg meir i min eigen kyrkjelyd, Ask, når eg no får betre tid. Eg set større og større pris på gudstenesta, liturgien, den faste oppbygginga, salmesongen, samkjensla med dei andre kyrkjegjengarane. Det er dette som er pulsen i kristenlivet. Tilretteleggjaren Tilretteleggaren set seg attende i stolen og smattar litt på dette ordet. Og kjem til at, jo, det er vel kanskje nettopp ein tilretteleggar han har prøvd å vera. Ein som sørgjer for rammer, armslag og handlefridom for dei ulike personane i staben. For diakonar, kateketar, organistar, kyrkjetenarar og prestane; at dei kvar for seg, og saman, kunne tena kyrkjelydane og fremja vekst og utvikling. Den 1. august overtek hans etterfylgjar stillinga. Det skulle ikkje undra oss om også den overtakinga er vel tilrettelagt!

Om lokalt engasjement Eg vil sjølvsagt halda fram med å gå

a:men 3-2009

5


KRIK nattcup i Askøyhallen Torbjørn Ek ledet kvelden og natten med stødig hånd.

En glad gjeng. MUFC (Manchester United Football Club) vant hele cupen.

KRIK nattcup i Askøyhallen Tekst: Johannes Kyte Foto: Marte Kyte og Johannes Kyte

- Hjelp, få meg opp! Jenta som ligger på madrassen innpolstret i en svær tykk gulaktig sumobryterdrakt sliter meg å komme seg opp. Hun er blant de vel 200 deltakerne som er på nattcup i Askøyhallen i regi av KRIK (Kristen idrettskontakt) Askøy og Freaky Friday ungdomsklubben i Misjonskirken. Med andre ord et arrangement av og for ungdommen på Askøy. melder seg på i siste liten. - Hvordan kom det hele i gang? - Jeg tror det var Freaky Friday og KRIK Ask som satte det hele i gang. KRIK Ask har hatt et årlig lignende arrangement og nå fikk de KRIKlagene både på Kleppestø og på Fol-

lese med seg, forteller Torbjørn Ek som er leder for KRIK Kleppestø. OL-grillen Kvelden begynner med tenning av OL-grillen. På veggen blir det vist en film der vi ser Fredrik Lerø leder for KRIK Follese løpe over Askøybrua med en engangsgrill. Etter mye om og men nærmer han seg Askøyhallen og når han på slutten av filmen løper inn inngangen så kommer han selvsagt i egen person løpende inn i selve hallen med OL-grillen i hånden til stor jubel fra forsamlingen. Grillen kan dessverre ikke bli

Det er ikke bare idrett under en KRIK-cup. Her er et band fra Follese som spiller fra scena i Askøyhallen.

Ulike aktiviteter Mange av de som blir med på fotballcupen har kledd seg ut i ulike drakter. Noen har meksikanskinspirerte drakter, mens andre har laget egne t-skjorter for kvelden. Utenom fotball kan ungdommene være med mange ulike aktiviteter som sumobryting, luftgeværskyting, bruskasseklatring og Playstationspill på storskjerm. På scena er det flere band som spiller, og i kiosken kan ungdommene kjøpe pizza og andre godsaker. Direkte Midt under cupen blir alle aktiviteter stoppet og alle blir bedt om å komme bort til scena. Her skal Andreas Evensen holde andakt over hva som er det viktigste i livet. Han er direkte i stilen og legger ingenting i mellom når han legget ut om hva Bibelen forteller om livets to utanganger. – Ungdommen tåler dette, sier Torbjørn Ek når jeg spør om ikke andakten ble vel direkte. De er vant med å si og høre ting direkte, og derfor er det naturlig at en andakt på et slikt arrangement også er slik.

Sumobryting ble meget populært under kvelden i Askøyhallen. Ikke så veldig enkelt å bevege seg i disse draktene, men god beskyttelse når man først falt.

Fakta

Klokken nærmer seg ni en fredagskveld i mai. I Askøyhallen er det hektisk aktivitet for å klargjøre begge fotballbanene, rigge scenen, og legge til rette for de ulike aktivitetene. I gangen utenfor er det et jevnt sig med ungdommer som vil registrere seg til nattcupen. Torbjørn Ek som skal lede kvelden tester mikrofonen. Han er veldig spent på hvor mange som kommer. Han forteller at de ikke har vært så veldig aktiv med å reklamere for arrangementet, men har hørt at ryktet har spredd seg både på skolene og på Facebook. Og det er mange som

tent på grunn av brannberedskapen, men likevel er arrangementet behørig åpnet og kan begynne.

Frister til gjentakelse Etterpå fortsetter aktivitetene, og når klokka nærmer seg to om natten kan de endelig utrope en glad gjeng MUFC (Manchester United Football Club) som vinner av hele fotballcupen. - Det var så kjekt at det kom så mange på cupen, forteller en glad Torbjørn Ek etterpå. Selvsagt var det noen småting som kunne ha vært rettet på som vi ser nå i etterkant, men alt i alt ble dette et vellykket arrangement som frister til gjentakelse til neste år.

6

a:men 3-2009

Det ble stille i salen da Andreas Evensen holdt andakt om hva som er det viktigste i livet.

a:men 3-2009

Freaky Friday Ungdomsklubb i misjonskirken i Holmedalen Annenhver fredag Leder: Silje Tellevik KRIK Ask KRIK-lag på Hop skole Hver fredag Leder: Jon Magne Sønstabø KRIK Follese KRIK-lag på Follese skole og Follese bedehus Annenhver fredag Leder: Fredrik Lerø og Sander Tangset KRIK Kleppestø KRIK-lag på Kleppestø barneskole Hver fredag Leder: Marte Kyte og Torbjørn Ek

7


Den store valgdagen

Soknerådsval Herdla sokn

Kandidatar

Valdag: Måndag 14.september kl.0900-2100

14. september i år kan du stemme ved tre valg: stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Demokratiprosessen i Den norske kirke innebærer at kirkevalget i høst gir kirkens medlemmer langt større innflytelse på hvem som skal styre kirken i tiden fremover. De 3,1 millioner stemmeberettigede kirkemedlemmene mottar i august valgkort med presentasjon av kandidatene og opplysning om tid og sted for valget. Det blir direktevalg på medlemmene til bispedømmeråd og Kirkemøte i mange av bispedømmene. En nyhet ved årets kirkevalg er at du avgir stemme i sammenheng med stortingsvalget – kirkevalget skal foregå samme dag og nærheten av de offentlige stemmelokalene (14. september). Nytt er også at i motsetning til stortingsvalget, har kirkemedlemmer som fyller 15 år i valgåret stemmerett ved de kirkelige valg. Ved årets kirkevalg velges menighetsrådsmedlemmer bare for to år, ikke for en fireårs-periode slik det har vært til nå. Det blir altså nytt valg allerede i 2011, - da samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Alle disse endringene er skritt på veien mot økt demokrati i kirken. Partiene på Stortinget samlet seg våren 2008 om å tilrettelegge for demokratiske ordninger som forberedelse til å vedta grunnleggende endringer i forholdet mellom kirke og stat. Ved menighetsrådsvalget i 2005 var oppslutningen på 4,2 % av de stemmeberettigede. Både kirkeledelsen og stortingspolitikerne har tro på at langt flere

Vallokale:

vil putte sin mening i stemmeurnene blant annet på grunn av de endringene som er nevnt ovenfor.

Kyrkjelydshuset på Herdla; Skråmestø gamle skulehus; Træet skule; Fauskanger barne- og ungdomsskule. Høve til førehandsrøysting på Askøy kyrkjekontor i Strusshamn kirke mellom 17.august og 10.september. Førehandsrøyster må leverast kvardagar i kontortid mellom kl.0900 og 1500.

Valget på Askøy I Askøy prestegjeld skal det velges fem nye menighetsråd, ett råd for hvert av kirkesoknene Strusshamn, Erdal, Ask, Tveit og Herdla. Valglistene er klare og presenteres på disse sidene. Kandidatene på listene er satt opp i prioritert rekkefølge av forslagsstillerne til listene. I hvert sokn skal det velges seks faste rådsmedlemmer. I tillegg er vedkommende sokneprest fast medlem i soknerådene. Du som velger kan avgjøre hvem av kandidatene på listene som blir valgt ved å forandre rekkefølgene på kandidatene. Slik de listene som nå er levert inn i Askøy forligger, vil valget forgå ved flertallvalg. Ved flertallsvalg kan velgeren: - kumulere navn, det vil si, føre opp navn som står på en godkjent valgliste en gang til ved å sette et kryss, eller ved å skrive kum ved navnet, eller ved å skrive navnet en gang til - tilføye navn på valglisten og tydelig angi hvor på listen navnet skal stå - stryke navn på valgliste ved å sette strek over navnet - endre rekkefølgen på navn ved å endre nummer foran navnene eller endre plassen på stemmeseddelen.

Menighetsrådsvalg, Erdal

For første gong vil det vere høve til direkte val av bispedømeråd. Valet vil skje samstundes med soknerådsvalet. Dette er ei prøveordning som denne gongen vil verte praktisert litt ulikt i dei ulike bispedøma. I Bjørgvin bispedømme vert det ein kombinasjon av direkte- og indirekte val. Bispedømerådet for perioden 2010 - 2011 skal ha 10 medlemer. Biskopen er fast medlem, i tillegg skal det veljast 7 leke medlemer, ein prest og ein lek kyrkjeleg tilsett. Val av bispedømerådsmedlemer er særs viktig for kyrkja vår. Tilsaman utgjer dei elleve bispedømeråda i landet det vi kallar Kyrkjemøtet. Det samlast ein gong i året, og er det organet som tek alle viktige avgjerder på vegne av kyrkja. Kyrkjemøtet vert av og til kalla for kyrkja sitt Storting. Valet av leke medlemer til bispedømerådet vil i Bjørgvin bispedøme gå føre seg i to omgangar. Tre av dei leke medlemene vil bli valde inn direkte av alle kyrkjemedlemer som ynskjer å delta i valet den 14. september. Listene til dette valet er ordna alfabetisk. For å påverke kven på lista som skal få di stemme, er det difor viktig å rangere/krysse av for den/dei kandidatar du ynskjer å gje di røyst til. Innan den 1. desember skal dei nye sokneråda røysta på dei fire resterande kandidatane det er plass til i bispedømerådet. Prestane sin medlem, og dei lek kyrkjeleg tilsette sin medlem, skal veljast av desse gruppene innan den 1. desember. Dei leke kandidatane til bispedømerådet er: 1. 2. 3. 4.

8

Bodil Birkenes, 54 år, Erdal, Vesthordland prosti Håkon Steinar Giil, 66 år, Hyllestad, Ytre Sogn prosti Sigbjørn Grønås, 69 år, Os, Midhordland prosti Cathrine Halstensen, 30 år, Bergen domkirke menighet, Bergen domprosti

Kandidater Valgdag: Mandag 14.september klokka 0900-2100

Valglokale: Erdal barneskole; Florvåg skole. Anledning til forhåndsvalg på Askøy kirkekontor i Strusshamn kirke mellom 17.august og 10.september. Forhåndsstemmer må leveres hverdager i kontortid mellom kl.0900 og 1500.

Menighetsrådsvalg, Strusshamn Mandag 14.september klokka 0900-2100

Valglokale:

Grete Herøy, 52 år, Fedje, Nordhordland prosti Karl Johan Kirkebø, 58 år, Bønes, Fana prosti Henny Koppen, 53 år, Nedstryn, Nordfjord prosti Geirmund Kvamme, 22 år, Olden/Bergen domkirke menighet, Nordfjord prosti/Bergen domprosti 9. Hans Fredrik Lauvstad, 65 år, Førde, Sunnfjord prosti 10. Ingmar Ljones, 65 år, Arna, Arna og Åsane prosti 11. Egil Morland, 59 år, Fjell, Vesthordland prosti 12. Lars Bjarte Nesheim, 28 år, Årstad, Bergen domprosti 13. Inger Helene Thingvold Nordeide, 47 år, Førde, Sunnfjord prosti 14. Kristoffer Alexander Rolland, 23 år. Ytre Arna, Arne og Åsane prosti 15. Bjørg Kristin Selvik, 48 år, Landås, Bergen domprosti 16. Magne Skjeldal, 43 år, Voss, Hardanger og Voss prosti 17. Aud Marie Stundal, 58 år, Kaupanger, Indre Sogn prosti 18. Ingvild Theodorsen, 23 år, Stord, Sunnhordland prosti 19. Monica Ugulsvik, 23 år, Fet og Joranger sokn, Indre Sogn prosti 20. Ivar Ådnanes, 58 år, Bremnes, Sunnhordland prosti 21. Inge Aasgaard, 51 år, Samnanger, Midhordland prosti

Kleppestø ungdomsskole; Kleppe skole; Strusshamn skole; Follese skole; Hetlevik skole Anledning til forhåndsvalg på Askøy kirkekontor i Strusshamn kirke mellom 17.august og 10.september. Forhåndsstemmer må leveres hverdager i kontortid mellom kl.0900 og 1500. Forhåndstemming også ved gudstjenestene 23.aug, 30.aug og 6.sept.

5. 6. 7. 8.

Vi merkar oss at av dei nominerte kandidatane er det to som høyrer heime i Vesthordland prosti. Det er Bodil Birkenes frå Askøy og Egil Morland frå Fjell. Den som vil vite meir om kven desse kandidatane er, og om kva dei tenkjer om aktuell kyrkjepolitikk kan gå til Bjørgvin bispedøme sine nettsider: http://www.kirken.no/bjorgvin/doc/ Samla%20presentasjon%20leke%20kandidatar.pdf

a:men 3-2009

1. Vigleik Stoveland; Undervisningsinspektør. Erdal. 61 år 2. Inger Hjortland; Seniorrådgiver. Erdal. 65 år 3. Jack Birkenes; Befrakter. Erdal. 55 år 4. Grethe Oddny Hovden Eide; Adjunkt. Florvåg. 56 år 5. Kåre Lunde; Head of Energy. Florvåg. 48 år 6. Anne Hauken; Advokat. Erdal. 44 år 7. Haldis Riisøen; Pensjonist. Erdal, 75 år 8. Liv Helen Axdal; Lærer. Erdal. 56 år 9. Trude Stevnebø Namtvedt; Økonom. Florvåg. 35 år 10. Line Jellestad; Barne- og ungdomsarbeider. Erdal. 34 år 11. Mona Klubb; Lærer.Erdal. 46 år

Kandidater

Valgdag:

Bispedømerådsval

1. Anny Vassliås Bekkenes; Pensjonist. Skråmestø. 64 år 2. Ivar Eidsaa, Konditor. Lille Fauskanger; 53 år 3. Linda Sivertsen Træet, Førstekonsulent. Træet. 45 år 4. Kjell L. Berland; Styrmann. Berland. 62 år 5. Therese B. Ellingsund; Lærar. Kjerrgarden. 38 år 6. Karen S. Skråmestø; Pensjonist. Skråmestø. 72 år 7. Helge Heggernes; Pensjonist. Heggernes. 63 år 8. Finn Sivertsen Træet; Pensjonist. Træet. 62 år 9. Kjellaug Eidsaa; Lærar. Lille Fauskanger. 56 år 10. Geir Kvinge; Industriarbeidar. Berland. 61 år 11. Nina Helen O. Fauskanger; Kontorfullmektig. Ådlandsvik. 53 år

Menighetsrådsvalg, Tveit

1. Nils Arne Sæbø; Producer NRK. Strusshamn. 46 år 2. Hildegunn Øpstad; Førskolelærer. Kleppestø. 38 år 3. Trond Thorsen; Sivilingeniør. Kleppestø. 62 år 4. Siren Gørbitz; Jurist, fengselsvesenet. Strusshamn. 35 år 5. Johannes Kyte; Utviklingssjef NRK. Kleppestø. 46 år 6. Serine Ødejord; Lærer. Follese. 49 år 7. Per-Erling Pedersen; Gullsmed. Hetlevik. 64 år 8. Irene Kjeilen; Barne- og ungdomsarbeider. Kleppestø. 52 år 9. Reidar Fjellhaug; Pensjonist. Follese. 73 år 10. Robert Waagbø; Designer. Hetlevik. 28 år 11. Torill Irene Strand Solheim; Sykepleier. Kleppestø. 50 år

Kandidater Valgdag: Mandag 14.september klokka 0900-2100

Valglokale: Hanøy skole; Tveit skole; Haugland skole; Davanger skole Anledning til forhåndsvalg på Askøy kirkekontor i Strusshamn kirke mellom 17.august og 10.september. Forhåndsstemmer må leveres hverdager i kontortid mellom kl.0900 og 1500.

Menighetsrådsvalg, Ask

1. Thor-Arne Borlaug; Bussjåfør. Ravnanger. 52 år. 2. Grethe Kråkenes; Resepsjonist. Tveit. 36 år. 3. Erita Gangdal; Kirketjener. Tveit. 37 år. 4. Bodil Øydis Hugaas Torgersen; Lærer. Davanger.35 år 5. Ann-Kristin Nyhammar; Sykepleier. Tveit. 39 år. 6. Vibeche Aga; Lærer. Haugland. 38 år. 7. Ludvig Vilhelm Johansen; Pensjonist. Ravnanger. 66 år. 8. Karin-Sofie Wilhelmsen; Lærer. Haugland. 62 år. 9. Lillian Hetlevik; Pensjonist. Davanger. 69 år. 10. Rigmor Helga Jonasdal; Pensjonist. Ravnanger. 69 år. 11. Doris Stikholmen; Pensjonist. Haugland. 68 år.

Kandidater Valgdag: Mandag 14.september klokka 0900-2100

Valglokale: Hop skole Anledning til forhåndsvalg på Askøy kirkekontor i Strusshamn kirke mellom 17.august og 10.september. Forhåndsstemmer må leveres hverdager i kontortid mellom kl.0900 og 1500.

1. Øystein Robbestad; Adjunkt, Kirkevik, Ask. 58 år 2. Gunvor Sagstad; Økonomikonsulent, Hop, Ask. 61 år 3. Rannveig Kjosavik; Sykepleier, Tremmene, Ask. 64 år 4. Otto Arne Utkilen; Adjunkt, Kirkevik, Ask. 59 år 5. Jorunn Nina Lokøy; Helsesøster, Storekleiven, Ask. 53 år 6. Reidun Fagerdal; Aktivitør, Strømsnes, Ask. 60 år 7. Marie Erstad; Husmor, Hanevik, Ask. 56 år 8. Halvor Johan Høiby Hansen; Avdelingssjef, Nordre Ask, 52 år 9. Gunhild Fjeldberg Thorgrimsen; Bioingeniør,Stensland, Ask. 61 år 10. Anne Kjersti Nødtvedt. Sykepleier, Sollien, Ask. 51 år 11. Sølvi Hjelme Olafsen. Assistent, Kirkevik, Ask. 34 år

a:men 3-2009

9


Nybygget i Strusshamn er snart ferdig Tilbygget til Strusshamn kirke nærmer seg fullføring. Innen midten av juli måned flytter staben ved Askøy kirkekontor inn i nye, flotte lokaler i tilbygget. I alt 16 helt nye kontorrom er da ferdige. I tillegg bygges det gamle dåpssakristiet litt om slik at kirketjener får et nytt rom i kirken. Dåpssakristiet vil bli innredet til et rom for barna med fokus på dåpsopplæring. I nybygget får Strusshamn menighet helt nye lokaler. Kontoravdelingen får et tipp, topp moderne data- og telefonanlegg. Kirkens ansatte går en aldeles ny og annerledes framtid i møte i de nye lokalene.

dette rommet får et eget lite kjøkken. Alle rom vil få opplegg for data og for visning av bilder på vegg ved at det installeres prosjektører. Det bygges flere lagerrom, både i kontoravdelingen og i menighetsavdelingen. Det kommer nye garderober og toaletter. Menighetsavdelingen og kontoravdelingen får ny, felles hovedinngang på motsatt side av kirkens hovedinngang. Like innefor den vil man komme inn i en kontorresepsjon. Her er også et nytt grupperom som blir fint innredet med tanke på for eksempel sørgesamtaler eller andre samtaler i skjermet omgivelse. Et spennende rom blir det helt sentrale atriet, midt i bygget. Dette er et glassoverbygget uterom som innredes med sittegrupper av hagemøbler og med grønne planter.

Menighetsavdelingen En stor menighetssal bygges i tilknytting til den eksisterende. Disse to menighetssalene deles med en foldevegg, og kan slåes sammen til en stor sal. Den nye ”Gledens uke” salen får nye møbler, en blanI løpet av sommeren skal alt være ding av småbord og sofagrupklart, og i uken fra søndag 30.august per. Salen får tilknytting til det til søndag 6.september inviteres eksisterende kjøkkenet menigheten til det vi har kalt for Disse damene har hatt ansvar for å skaffe møbler og innredning til nybygget. I hjørnet på nybygget, nær”Gledens uke”. Et rikholdig program F.v. Aslaug Strand, Tove Sneås Skauge, Elin Eide Pedersen og Kari Thorsen mes vegen som går forbi, blir det med aktiviteter nesten hver dag er satt en litt mindre menighetssal. Her kommer innredning opp. bare med sofagrupper, lenestoler og mindre sittegrupper. Vi vil særlig sette fokus på onsdag 2.september klokka Rommet vil få en stor TV-skjerm. Her blir det en liten 1830. Da inviterer vi til stor menighetsfest i de nye lokalene. kjøkkenkrok med moderne oppvaskemaskin. Biskop Halvor Nordhaug blir med og holder festtale. Det kommer også et nytt møterom med alle moderne Se for øvrig programmet for denne uken. tekniske hjelpemidler og nye tidsmessige møbler. Også

Strusshamn kirke - Gledens uke: 30. august – 6. september Program for åpningsuken i anledning nytt tilbygg for Strusshamn kirke. Søndag 30.august Kl.1100. Storfamiliegudstjeneste. Nattverd. 6-åringer inviteres. ”Koret på Sporet”. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug og menighetspedagog Anne Helene Gjengedal. Offer til menighetsarbeidet. Mandag 31.august Kl.1130. Formiddagstreff. Sang- og musikkprogram ved Lin Aamodt og Endre Dåvøy. Andakt ved sokneprest Øystein Skauge. Bevertning. De som ønsker det kan være med på omvisning i nybygget. Velkommen. Onsdag 2.september Kl.1830: Menighetsfest i de nye lokalene. Biskop Halvor Nordhaug holder festtale. Hilsninger. Avskjed med kirkens administrasjonssjef Oddmund Sagstad. Bevertning. Kunstneriske innslag. Torsdag 3.september Kl.1730. Menighetens nye barnekor ”Strusshamn Superkids” øver. Kl.1900: Temakveld. ”En pilegrims vandring”. Poesi og musikk v/

10

Grethe og Dag Skottene. Saksofon: Kjell Bergvik. Fredag 4.september Kl. 1900. Lovsangskveld ved Strusshamn kirkes lovsangsgruppe. Andakt ved sokneprest Øystein Skauge. Lørdag 5.september Kl.1200-1500: Åpen kirke. Kafè. Omvisning i nybygget Kl.1930: Møtested ”Kirkens Corner”. VM-kvalifisering i fotball, Island - Norge. Vafler og kveldsprat. Søndag 6.september Kl.1100: Festgudstjeneste. Dåp og nattverd. Prost Erling Kopperud og sokneprest Øystein Skauge. Innsettelse av ny kirkeverge, Geir Viksund. ”Strusshamn Superkids”. Askøy kirkekor. Offer til menighetsarbeidet. Kirkemiddag. Kl.1900: Gospelkveld. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Nattverd. (Justeringer av programmet kan forekomme. Programfolder til utdeling i menigheten vil foreligge seinere)

a:men 3-2009

Prostitur til Thailand. Vinteren 2010, 26. februar til 12. mars arrangerer vi menighetstur til Thailand. I Øst-Thailand, på grensen til Laos arbeider bl.a. Maria og Espen Tveten og Mildred og Tore Heggernes. Maria er fra Askøy og Mildred fra Fjell. De er misjonærer for NMS. Vi skal besøke kirkesenteret de har bygget opp i Mukdahan, og være med på ulike arrangement/arbeid som drives ut fra dette senteret. Fra Mukdahan reiser vi videre til Bangkok. Her skal vi besøke et hjem for gravide kvinner, Nådehjemmet, og en barnehage i slummen, Lovsangshjemmet. Vi skal og feire gudstjeneste i en lokal kirke. Av andre opplevelser kan vi nevne elvecruise og nattmarked. Vi avslutter oppholdet i feriebyen Hua Hin. Hvorfor reiser vi på en slik tur? Vi ønsker å bli kjent med og styrke fellesskapet mellom våre menigheter i prostiet og våre misjonærer i Thailand. Misjon er noe som angår oss alle, enten vi er utsendinger eller baktropp hjemme i Norge. Å møte misjonærene der de arbeider, treffe den lokale menig-

DIAKONI

heten, få et inntrykk av landet og kulturen er med på å skape engasjement. Og engasjement for arbeidet i Thailand er at av målene for denne turen. Dette blir en annerledes ferie med mange ulike opplevelser som det kan være kjekt å oppleve sammen med en gruppe. Vi har plass til 30 stykker, minimum 20. Vi flyr med Thai Airways fra Bergen via Oslo og direkte til Bangkok. Påmeldingsfristen er 31. september, og vi praktiserer første- mann- til -mølla prinsippet. Det blir et kort informasjonsmøte om turen mandag 31. august i menighetssalen i Erdal kirke. Tirsdag 10. november blir det en samling i Foldnes kirke på Sotra for alle som har meldt seg på. Vi har lagt ut en brosjyre med mer informasjon om turen på hjemmesiden vår: www.kirken-askoy.no. Kontaktperson på Askøy er soknediakon Jannicke Monstad Hana, som kan kontaktes for mer informasjon. Telefon 416 49 188.

Menighetstur for Ask & Tveit, lørdag 15. august. Rundtur i Øygarden. Blir du med? Første stopp er Kystmuseet i Ovågen.Her får vi omvisning, kaffe og nysteikte lapper. Deretter en liten guidet rundtur i buss til Kolsnes — Herdlevær. Vi kjører videre til Hjelme gamle kyrkje hvor vi har andakt. Vi avslutter turen med middag i kantinen på Tednebakkane omsorgssenter i Rong. Bussen går fra: - Ravnanger omsorgsbolig kl. 9.00 - Tveit kirke kl. 9.10 - Ask kirke kl. 9.30 Det er mulig å avtale påstigning mellom disse stedene. Vi er tilbake på Askøy seinest kl. 17.30. Bussen kjører da først til Ravnanger og videre til Tveit og Ask. Turen koster 350 kr. Påmelding innen torsdag 30. juli til: - Rannveig Kjosavik: Tlf. nr. 56 14 93 21, - Doris Stikholmen: Tlf. nr. 56 14 58 41, - Askøy kirkekontor: Tlf. nr. 56 15 85 60

a:men 3-2009

11


God sommar til alle som les familiesida!

FAMILIESIDEN

(Og de andre og, sjølvsagt!)

SLEKTERS GANG Døpte

Gravferd

Vigde

Tekst: Anne Helene Gjengedal

Sommaren er treeiningstida, tida etter pinse, den grøne tida, tida då alt skal veksa og gro. Vi kan ikkje skjøna korleis vi sjølve eller alt levande kan veksa. Det ser berre ut som om det ikkje kan la vera, og Gud har visst bestemt at det skal vera slik. Vi kan ikkje heilt skjøna korleis Gud kan vera både ein og tre på same tid, heller, Men Gud har visst bestemt at det skal vera slik også. Det verkar som om vi menneske synest at talet tre er eit fint tal. Ofte seier vi jo at ”alle gode ting er tre”! Nedanfor kan du sjå ein del slike ”gode ting” som vi ofte seier i ein pust, fordi dei liksom høyrer saman. Sjå kor mange du greier å løysa sjølv. Etterpå kan du spørja dei andre i familien. Kanskje kjem de på fleire slike ting som er ”tre i eitt”.

Tre ting som ikkje kan skiljast frå einannan: T _ _ , håp og _ _ _ _ _ _ _ _

Vi døyper borna i namnet til: F_ _ _ _ _ _ , S _ _ _ _ og D_ _ _ _ _ _ _ _ _ ande

Når du set alle dei bokstavane som har ei stjerne under seg, i rett orden, får du eit fint ord som tyder ”trekant”. Du kan spela på det og. Skriv ordet her:

*

Du kjenner dei frå eventyra: _ _ _ , P _ _ og E _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ _

*

Vi kallar dei for ”patriarkane” A _ _ _ _ _ _ , I _ _ _ og J _ _ _ _

*

Du høyrer sjeldan om dei på denne tida av året: K _ _ _ _ _ , M _ _ _ _ _ _ og B _ _ _ _ _ _ _

*

Gud skapte: _ _ _ , måne og _ _ _ _ _ _ _ _

*

Desse tre gode venene til Jesus var ofte i lag: Peter, J _ _ _ _ og J _ _ _ _ _ _ _

*

Så mange gonger som vi roper Hurra, og som kyrkjeklokka slår: _ _ _ _ _ _ _ _ _ tre

*

________

*

Nytt barnekor i Strusshamn kirke Fra høsten starter et nytt barnearbeid i Strushamn kirke. ”Strusshamn Superkids” er navnet på et kor og en klubb for barn mellom 4 og 13 år. Masse sang, litt lek, litt baking, andakt og hobbyaktiviteter. De voksne er velkomne til å være med, de får kaffe og te. Vi flytter inn i nye flotte lokaler i Strusshamn kirke. Bli med! Onsdag 26.aug. kl.1730-1900 Oppstart. Korøving + sporløp + noe godt å spise. Torsdag 3.sept. kl.1730 – 1900 Korøving. Søndag 6.sept. kl. 1100 Delta på festgudstjeneste i den nye kirken.

12

Onsdag 16.sept. Korøving Programfolder med opplysninger om øvrig program vil forligge og blir utdelt i kirken. Lurer du på noe? Ta kontakt med Hildur Alice Sandvoll, Tlf. 56 15 96 99.

a:men 3-2009

www.bibel.no På www Bibel.no kan du mellom anna ta ein Bibelquiz og sjekka kva du veit om Bibelen. Du kan og lesa Nytt om Bibelen. For sjølv om bibelen er ei gammal bok, er ho heile tida med på å skapa noko nytt der det er menneske som les henne, særleg når ho blir omsett til nye språk. Her er spennande ting å lesa og læra for både born og vaksne.

UKE 12 Kent Andrè Haugland Kornelia Skiftesvik UKE 13 Ida Vindenes Tangedal Matilde Lyngbø Toftevåg Jørgen Christopher SkiftesvikAndreassen Isak Thorsen Lucas Hatland kleppe Linèa Pisani Vestbø Thomassen Jørgen Vaage Petersen UKE 14 Eline Jensen Drange Lukas Borlaug Nesse Isak Ørnsrud Oscar Arvid Nese-Andersen Erlend Owen Nese-Andersen UKE 15 Isakine Svartefoss Røliaunet Julia Strand Kaja Gjerstad Salomonsen Oliver Hansen Theo Johansen-Alvheim Vidar André Pettersen Noah Evander Nilsen Hermansen Frida Berntsen Nilsen Anna Olivia Aksnes Marøy Silje Sandvik Henriksen Mathea Åsheim Angeltveit UKE 16 Emma Linea Merkesvik Kleemann Sofie Kleppe Eskil Osnes Løge Lucas Westgaard Nicholas Pedersen Lisund UKE 17 Emil Molvik Hansen UKE 18 Minna Olivia Eide Rebecca Nilsen Nora Grønseth Jørgen Schei Ingvaldsen Louise Dale Jonas Steen Karlsen Joakim Steen Karlsen UKE 19 Celine Steinseide Wallem Mathias Epland Strømmen Tilde Meline Stølen Mikalsen Isak Jørgensen Rettenberger Emilie Berntsen Vonheim

UKE 18 Ann Lisbeth Flagtvedt og Frode Stensrud Silje Juvik Nøstdal og Kenneth Hansen

Uke 12 Gerd Michelsen f. 1922 Linda Irene Synnevåg f. 1962 Knut Andreas Eikevåg f. 1921 Arne Reidar Olsen f. 1923 Klara Nyheim f. 1910

UKE 19 Inger Lise Haugland og Dag Tore Henriksen UKE 21 Ingeborg Viksund og Tommy Hagen

Uke 13 Sivert Ingebrigt Fromreide f. 1919 Anne Lise Kristiansen f. 1961 Laura Juditte Ingebrigtsen f. 1923 Evelyn Aaslaug Tumyr f. 1918 Godtfred Bernhard Geitung f. 1922

UKE 22 Trude Gunnlaugsson og Erlend Christian Samuelsen Gravdal Hanne Thune Johnsen og Thomas Larsen Brynhild Lyssand Eide og Øystein Sivertsen

Uke 14 Margit Oliva Haugland f. 1914 Ingrid Johanna Lavik f. 1916 Jan Helge Leirvåg f. 1959 Ingeborg Josefina Berland f. 1923 Øyvind Victor Fredrik Stenfelt-Nilsen f. 1921

Lotta Emilia Pulverer Barmen Siri Hereid Isabell Chloe Thomas Hector Breivik Trym Espeseth Sirevåg UKE 21 Mads Nygaard Arnstein Opedal Tveit Joakim Duesund Fosse Isak Gislason Nondal Mats Vedvik Rikke Stenvoll Fiona Schneider Lilleskare Kaia Hanuren Hansen Brage Sekse Aarset Mikal Naustdal UKE 22 Charlotte Evensen Ane Kristoffersen Victoria Adriane Birkenes Nygård Sol Cornelia Leurelle Jonas Teige Vindenes Jakob Løchen Kevin Arthur Soltvedt Kenneth Arild Soltvedt Vegard Bruun Shaun Christopher Skråmestø Madeleine Torsvik Solbakken Caroline Grane Grov Tiril Tvedt Deinboll Simen Risvand Mo Sigmund Risvand Mo Tobias Eikemo Landøy Isak August Waagbø

Uke 16 Inger Andrea Andreassen f. 1920 Magnus Torgersen f. 1921 Ivar Andreas Tangedal f. 1931 Uke 17 Jørgina Sofia Strusshamn f. 1916 Kitty Sande f. 1923 Mary Amalie Hevrøy f. 1920 Solveig Vabø f. 1929 Steven Loui Falch f. 1957 Otto Albin Ingebrigtsen f. 1941 Uke 18 Olga Skjelbred f. 1923 Sigrid Marie Skogedal f. 1925 Kjellfrid Petra Berland f. 1938 Greta Jorun Clark f. 1936 Uke 19 Astrid Pauline Valen f. 1934 Nils Kristoffer Johannessen Træet f. 1922 Laila Viksund f. 1938 Uke 20 Helga Oliva Flodmo f. 1932 Margit Nilsine Instefjord f. 1933 Uke 21 Orlaug Marie Olsen f. 1917 Uke 22 Lilly Johanna Nikolaisen f. 1919 Bjarne Severin Sigvaldsen f. 1917

a:men 3-2009

Telefonliste Askøy kirkekontor PRESTER: Sokneprest, Strusshamn Øystein Skauge Kontor: 56158563 Mobil: 90051359 Privat: 56148767 Sokneprest, Tveit Peter R. Johansen Kontor: 56158572 Mobil: 95962654 Sokneprest, Erdal Vidar Haldorsen Kontor: 56158568 Mobil: 91579677 Sokneprest, Herdla og Ask Astrid Marie Haugland Kontor: 56158570 Mobil: 99360665 Privat: 56147111 KIRKEKONTORET Administrasjonssjef Oddmund Sagstad Kontor: 56158567 Mobil: 90051358 Privat: 56149432 Kirkeverge Geir Viksund Kontor: Mobil:

56158569 95071938

Driftsleder Håkon Andersen Kontor: 56158565 Mobil: 91759628 Sekretær/Sentralbord Anne Borghild Andersen Sentralbord: 56158560 Kateket Jenny Andrine Haldorsen (vikar) Kontor: 56158564 Soknediakon Jannicke Monstad Hana Kontor: 56158562 Mobil: 41649188 Privat: 56150188 Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug Kontor: 56158571 Mobil: 90863441 Menighetspedagog Anne Helene Gjengedal Kontor: 56158561 Privat: 56141685 Kantor/Organister Gerd Inger Eide Yddal Kontor: 56158569 Mobil: 92260608 Privat: 56321268 Jolanta Ravnanger Mobil: 45426144 Privat: 56149126 Anne Gurine Folgerø Gjøsæter Mobil: 95844373 Privat: 56140079 Terje Haugom Privat: 55139260 Mobil: 98847162

13


Herdla

Strusshamn

PLAKATER

HERDLADAGEN

Strusshamn Kirkekor byter namn til Askøy Kirkekor

I tråd med tradisjonen skipar vi også i år til ein Herdladag. I år vert den søndag den 23. august. Dagen er eit samarbeid mellom Herdla sokneråd og Herdla museum og inngår i Kystsogevekene.

Harald Gjøsæter

kl.12.00. Gudsteneste i Herdla kyrkje der Øygardskoret tek del. Prest er Peter Johansen.

Marknad og underhaldning i Herdlevågen.

Aktiviteter rundt på Herdla. Museet og kyrkja er ope. Det vert vidare omvisning i det freda torpedobatteriet og høve å sjå det tyske jagarflyet som står på Herdla fort.

Høve til å kjøpa mat.

Redningsselskapet kjem med ”Eliasbåtane”

Kirkekoret, som det til daglig heiter mellom folk på Askøy, og som det for så vidt kan halda fram med å kallast også etter namnebytet, vart stifta av Gjert Fluge i 1970. Fluge var då organist i Strusshamn, og koret hadde hovudsakleg sitt virke i kyrkja der. Etter kvart er koret meir vorte eit kor for heile Askøy, og har i dag medlemar frå fire av dei fem sokna på øya. På eit ekstraordinært årsmøte i vår vart det vedteke å ta konsekvensane av dette, og byta namn på koret til Askøy Kirkekor. Koret har plass til fleire songarar, så likar du å syngja kyrkjemusikk så ta kontakt med korets dirigent, kantor Gerd Inger Eide Yddal eller nokon du kjenner i koret.

Avdelingskontor – Bergen vest – Laksevåg Damsgårdsveien 210 – tlf.: 55 34 35 90 Ove J. Steffensen – privat tlf.: 56 14 85 64 Vennligst ring for å avtale samtaletid.

Askøy Årsmøte i Askøy NLM:

-Bedehusutbygging nærmer seg

VELKOMEN TIL EIN FIN DAG PÅ HERDLA !!

Tveit Temakveld Velkommen til MISJONSBASAR i Tveit kirke søndag 23. august 2009 kl. 17.00. - Andakt ved Tor Dag Kjosavik. - Enkel bevertning. - Åresalg og trekning av loddbøker. Kollevåg Misjonsforening av Det norske Misjonsselskap

Askøy Shalom Askøy Shalom Askøy ønsker velkommen til noen møter og arrangement framover: - 01.-05. juli Grimstad, Landssommerstevne - 22. august, misjonsseminar, Frekhaug - 10. september 1900 møte Hetlevik bedehus - 07. november, den store misjonsbasaren, Betlehem, Bergen Det kommer mer. Følg med i lokalavisen og på www.israelsmisjonen.no. Vennlig hilsen styret: Gunnar Johnstad, Bernt Johan Steffensen, Paul Odland

I det nyutbygde bedehuset skal det være både gjenbruksbutikk i underetasjen, og ny større møtesal, diverse grupperom, kjøkken og garderobe på første planet, og endatil gode muligheter for flere rom i andre etasje; pluss altså vesentlig bedre parkeringsmuligheter enn slik det er i dag. Dette kom frem Misjonssambandet på Askøy holdt årsmøte lørdag 27 mars. Det var 36 stemmeberettigede delegater, men en god del flere misjonsvenner både på selve årsmøtet og misjonsfesten etterpå. Harald Berge Breistein var årsmøtetaleren. I det nye styret ble Berit Eriksen, Hetlevik; og Jonatan Randall, Kleppe, valgt inn. Fra før sitter Liv Iren Hansen, Kleppestø; Arnulf Sæther, Ask og Helge Kvamme, Kleppe. Styret konstituerer seg selv. Erik Waaler, Hauglandshella, ble behørig takket for mange års innsats i styret; de fleste av dem som leder. Ingunn Skagen Nøttveit; Kleppe, gikk også ut av styret. Foruten en god del innsamlede midler til nybygg og drift av Kleppe bedehus (ikke minst ved miljømarkedet i fjor, som alene innbrakte ca 150 000 kr), ble det i 2008 sendt nesten tre kvart million kroner direkte til misjonsarbeidet. Askøy NLM har for tiden fire misjonærer i aktiv tjeneste; to i sør-Amerika, og to i vest-Afrika. Nytt av fjoråret er også at Askøy misjonsforsamling har konstituert seg som egen forsamling. Dette medfører at styret for Askøy NLM i større grad enn før utfordres til et ansvar for misjonsarbeid i alle deler av kommunen ellers.

Miljømarkedet på Kleppe bedehus er en viktig inntektskilde.

Det vert sett opp rutebåt mellom Meland, Øygarden og Herdla. Nærare opplysningar om rutetider og aktiviteter vert kunngjort i lokalavisa og på plakater.

Utbygging av Kleppe bedehus er kommet mye nærmere nå, etter at veien på bedehusets vestside nå er regulert. Veitraseen skal nemlig flyttes noen meter mot vest; noe som gir plass til flere parkeringsplasser på bedehustomten. Og dermed er det trolig bare kort tid igjen før en kan sende en ramme-søknad.

Fotograf Kleppestø Senter - 5322 Kleppestø

Strusshamn

ASKØY MØBLER KLEPPESTØ

Aut TELE- og ELEKTROINSTALLATØR

www.hakon-olsen.no

DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY

a:men 3-2009

MØBLER: 56 15 13 00 GARDIN: 56 15 13 15

ASKØY SENTER 8-20 (18)

Kleppestø 56 14 20 04 Strusshamn 56 14 13 02

® I mange år har Askøy Y’s Men’s club hatt friluftsgudstjeneste på Dronningen en av søndagene i september. - når kun det beste er godt nok Bildet er fra en av disse gudstjenesteF R I S Ø R F O Ri H ELE FAMILIEN ne hvor et av medlemmene klubben, Lars Hana er prest.

STRUSSHAMN SENTER TELEFON: 56 15 12 60

56 15 11 30

14

FAGFOTOGRAFEN PÅ ASKØY

VELKOMMEN TIL

TELEFON 56 15 14 00

ANNONSER

56 14 12 20

ALT I STØP OG MURARTIKLER

Vi utfører alle typer oppdrag innenfor elektroinstallasjon: • el-kontroll av bolig • elverks utbygging • veilys utbygging • installasjon av tele /data • energiøkonomisering

Kontor: Florvågveien 6, 5300 Kleppestø Telefon: 56151920 Faks: 56151921 post@nettpartner.no

Ta kontakt for en hyggelig EL-Prat

a:men 3-2009

15


Gudstjenester 21. juni 2009 - 6. sept. 2009

21.06.2009 3. søndag etter pinse Ask kl.11:00. Nattverd. Sokneprest Peter Johansen. Offer: Menighetsarbeidet. Tveit kl.17:00. Dåp og nattverd. Sokneprest Peter Johansen. Offer: Menighetsarbeidet. Strusshamn kl.11:00. Nattverd. Seniorprest Per Fimreite. Offer: NLM 28.06.2009

4. søndag etter pinse Herdla kl.11:00. Dåp. Sokneprest Øystein Skauge. Offer: Strømmestiftelsen. Strusshamn kl.11:00. Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Menighetsarbeidet. Erdal kl.17:00. Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Menighetsarbeidet. 05.07.2009

5. søndag etter pinse Ask kl.11:00. Dåp. Sokneprest Vidar Haldorsen. Offer:Normisjon. Tveit kl.11:00. Dåp og nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Menighetsarbeidet. 12.07.2009

6. søndag etter pinse

Offer: Menighetsarbeidet. Herdla kl.17:00. Dåp og nattverd. Prestevikar Hanne Zimmermann. Offer: Den Norske Israelsmisjon. 19.07.2009 7. søndag etter pinse Ask kl.11:00. Nattverd. Prestevikar Hanne Zimmermann. Offer: MF Tveit kl.11:00. Dåp. Sokneprest Peter Johansen. Offer: Menighetsarbeidet. 26.07.2009 8. søndag etter pinse Erdal kl.11:00. Nattverd. Prestevikar Hanne Zimmermann. Offer: Menighetsarbeidet. Herdla kl.11:00. Dåp. Sokneprest Øystein Skauge. Offer: Kirkens SOS i Bjørgvin. Strusshamn kl.17:00. Dåp og nattverd. Prestevikar Hanne Zimmermann. Offer: Menighetsarbeidet. 02.08.2009 9. søndag etter pinse Ask kl.11:00. Dåp. Sokneprest Øystein Skauge. Offer: Misjon uten grenser. Tveit kl.17:00. Nattverd. Sokneprest Øystein Skauge.

Strusshamn kl.11:00. Dåp. Prestevikar Hanne Zimmermann.

09.08.2009 10. søndag etter pinse Erdal kl.11:00. Dåp. Sokneprest Vidar Haldorsen. Herdla kl.11:00. Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. 50-årskonfirmantar. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Strusshamn kl.11:00. Dåp. Sokneprest Peter Johansen. Offer: Normisjon. 16.08.2009 11. søndag etter pinse Ask kl. 11:00. Dåp og nattverd. Sokneprest Øystein Skauge. Offer: Menighetsarbeidet. Strusshamn kl.17:00. Nattverd. Sokneprest Vidar Haldorsen og soknediakon Jannicke Monstad Hana. Offer: Menighetsarbeidet. Tveit kl.11:00. Dåp. Sokneprest Vidar Haldorsen. 23.08.2009

12. søndag etter pinse Erdal kl.11:00. Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Herdla kl.12:00. Dåp. Sokneprest Peter Johansen. Herdladagen 30.08.2009 13. søndag etter pinse Erdal kl.11:00. Dåp. Sokneprest Vidar Haldorsen.

Sommervikaren Også denne sommeren får vi en teologistudent som prestevikar i kirkene på Askøy. Det er Hanne Zimmermann, student ved Misjonshøgskolen i Stavanger som kommer hit. Hanne er 26 år og nærmer seg nå slutten av sitt teologistudium. Hun har rukket å være aktivt med i menighetsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, leirarbeid, arbeid med konfirmanter og som klokker. Hun er datter til en prest, og kjenner menighetsarbeidet på den måten også. Som syvåring kom Hanne til Norge fra India. Da ble hun adoptert hit sammen med to yngre, biologiske søsken. Det er nå snart 20 år siden hun kom rett fra Bombay til Evenes i Nordland der familien hennes den gang bodde. Hun forteller at hun nå gleder seg til å gjøre prestetjeneste her på Askøy, og hun er takknemlig for tilliten hun på denne måten blir vist av kirken. Samtidig ber hun om at hun blir husket i forbønn. Vi ønsker Hanne Zimmermann hjertelig velkommen mellom oss her i menighetene på Askøy.

Ask kl.11:00. Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Samtalegudstjeneste med konfirmanter. Offer: IKO Strusshamn kl.11:00. Nattverd. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug og menighetspedagog Anne Helene Gjengedal. Storfamiliegudstjeneste/6-årsgudstjeneste. Offer: Menighetsarbeidet. Tveit kl.11:00. Dåp. Familiegudstjeneste/6-årsgudstjeneste. Sokneprest Peter Johansen. 06.09.2009 14. søndag etter pinse Erdal kl.11:00. Nattverd. Sokneprest Vidar Haldorsen. Samtalegudstjeneste med konfirmanter. Herdla kl.11:00. Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Samtalegudstjeneste med konfirmanter. Offer: ”Familie og medier” Strusshamn kl.11:00. Dåp og nattverd. Prost Erling Kopperud og sokneprest Øystein Skauge. Offer: Menighetsarbeidet. Innvielse kirkens tilbygg. Strusshamn kl.19:00. Nattverd. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Gospelkveld.

A:men - menighetsnytt for Askøy  

a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.3 2009 Det bibelske materialet Har Gud kjønn? Av Berit Garmann Det må ikke råde noen tvil om at ut fra kriste...

Advertisement