Page 1


อาจารย์สุจิตตรา

จันทร์ลอย


 นางสาว

ปานจิต ใจเปี่ยม 534144033 นางสาว สายฝน จิมสันเทียะ 534144038 นางสาว ปาริชาติ ผลสด 534144041 นาย กฤตนู ฝั่งชลจิตร์ 534144045


สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์หรือที่เรียกว่าโสตทัศนูปกรณ์ ( audio –visual equipments )มีหน้าที่หลัก คือการฉาย เนื้อหาทั้งทีเ่ ป็นภาพและตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ ขยายเสียงให้ดัง เพื่อให้ ผู้เรียนรับรู้และเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจุบันอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้พัฒนา ไปมากมีรูปลักษณะเล็กน้้าหนักเบา แต่สามารถ ใช้งานได้หลายมิติ เช่น ต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นได้หลายทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนอง ความต้องการและอ้านวยความสะดวกในการรับรู้ของมนุษย์ ดังนั้นการ น้าอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


สื่ออุปกรณ์ จ้าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.เครื่องฉาย (Projectors) 2.เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (connected Equipment) 3.เครื่องเสียง (Amplifiers)


เครื่องฉาย หมายถึง อุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางหรือสื่อกลางในการถ่ายทอด เนื้อหา สาระ ข้อมูล ต่าง ๆ จากวัสดุฉายใด ๆ ให้ปรากฏขึ้นมาบน จอภาพและมองเห็นได้ อาจมีเสียง หรือไม่มีเสียง มีภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่ง หรือมีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภท ของเครื่องฉายและวัสดุฉาย เช่น เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายข้ามศีรษะ และเครื่องฉายแอลซีดี


เครื่องฉายสไลด์

เครื่องฉายข้ามศีรษะ

เครื่องฉายแอลซีดี


เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ เครื่องแปลงสัญญาณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการ ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ 1. วัสดุที่บรรจุข้อมูลในรูปแบบของแม่เหล็ก เช่น แถบวีดิทัศน์ 2. วัสดุในรูปแบบของตัวอักษรหรือภาพ เช่น สิ่งพิมพ์หรือ ฟิล์ม 3. วัสดุในรูปแบบของการเข้ารหัสดิจิทัล เช่น แผ่นวีซีดีและ แผ่นดีวีดี


ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่นวีซีดีจะอ่านข้อมูลที่บันทึกภาพยนตร์จากแผ่นวีซีดีซึ่งเข้ารหัส เป็นระบบดิจิทัล แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อถอดรหัสและแปลง กลับเป็นสัญญาณภาพและเสียงระบบแอนะลอกเสนอบนจอโทรทัศน์ ต่อไป


เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รับ สัญญาณภาพจากเครื่องแปลงสัญญาณเพื่อถ่ายทอดขยายเป็นภาพ ขนาดใหญ่ขึ้นบนจอภาพ ตัวอย่างเช่น เครื่องวิดีโอ โพรเจ็กเตอร์จะรับ สัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเสนอภาพขนาดใหญ่บนจอภาพ


1.เครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) เครื่องวิชวลไลเซอร์ เป็นเครื่องแปลงสัญญาณที่เสนอได้ทั้ง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยต้องต่อเครื่องวิชวลไลเซอร์กับ จอมอนิเตอร์เพื่อเสนอภาพ หรืออาจต่อร่วมกับเครื่องแอลซีดเี พื่ถ่า ยทอดสัญญาณเป็นภาพขนาดใหญ่บนจอภาพ


2. เครื่องเล่นวีซีดี (Video Compact Dise) เครื่องเล่นวีซีดี (VCD) หรือเรียกอย่างเต็มว่า “วิดีโอซีดี” (Video CD ซึ่งย่อมาจาก Video Compact Disc) เป็น เครื่องเล่นแผ่นซีดีระบบดิจิทัลที่บันทึกข้อมูลในลักษณะ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียงเพื่อเสนอภาพบน จอโทรทัศน์


3. แผ่นวีซีดี แผ่นวีซีดีจะมีลักษณะทางกายภาพทุกอย่างเหมือนแผ่น ซีดี เพียงแต่แผ่นวีซีดีจะเป็นการเสนอภาพยนตร์พร้อมเสียงสเตอริ โอ มีอัตราการเสนอภาพ 1.44 ล้านบิตต่อวินาที (Mbps) แผ่นวี ซีดีสามารถบันทึกภาพยนตร์จากการถ่ายท้าหรือจากแถบวีดิทัศน์แล้ว บันทึกลงแผ่น


4. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD Player) เครื่องเล่นดีวีดี เป็นเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีระบบดิจิทัลเพื่อเสนอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียงเพื่อเสนอภาพบน จอโทรทัศน์แต่สามารถบันทึกข้อมูลระบบดิจิทัลและมีลักษณะทาง กายภาพเช่นเดียวกับแผ่นซีดี แตกต่างกันตรงที่สามารถบรรจุข้อมูลได้ ตั้งแต่ 4.7 – 17 จิกะไบต์


5. เครื่องวิดีโอโพรเจ็กเตอร์ (Video Projector) เครื่องวีดิโอโพรเจ็กเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด สัญญาณจากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น เครื่องวิชวลไลเซอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น ดีวีดีให้ปรากฏเป็นภาพขนาดใหญ่บน จอภาพ เครื่องวิดีโอโพรเจ็กเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องแอล ซีดีและเครื่องดีแอลพี


เครื่องเสียง (Amplifiers) เสียงมีจุดก้าเนิดจากสิ่งต่างๆ ที่เราสามารถรับฟัง ได้ในระยะทางที่ จ้ากัด จึงมีความจะเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีระบบขยายเสียง โดย หลักการเปลี่ยนพลังงาน เสียงที่มีความถี่ 20 - 20000 Hertz (Hz) ให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า แล้วน้าเอาพลังงานไฟฟ้า ทีไ่ ด้ไป ท้าการขยาย ให้มีพลังมากขึ้นตามความต้องการ แล้วจึงน้าพลังงาน ไฟฟ้า ที่ได้ผ่านการขยายแล้ว มาแปลงเสียงพลังงานเสียง เช่นเดิม จน ท้าให้ผทู้ ี่อยู่ในระยะทางที่ไกลขึ้น ได้รับฟังเสียงดังกล่าว


   

องค์ประกอบของระบบขยายเสียง ระบบขยายเสียง ประกอบด้วยส่วนส้าคัญ 3 ส่วน คือ ภาคสัญญาณเข้า (Input Signal) ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) ภาคสัญญาณออก (Output Signal)


ภาคสัญญาณเข้า (Input Signal) เป็นภาคทีท ่ ้าหน้าที่ เปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นไฟฟ้าความถี่เสียง เช่น ไมโครโฟน หรืออีกนัยหนึ่งภาคสัญญาณเข้า เป็นอุปกรณ์ประเภทเครื่อง เสียง เช่น เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นคอมแพกดิสก์ เครื่องเล่นเทป คาสเซส


ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier)เป็นภาคที่รับสัญญาณไฟฟ้า ความถี่เสียง จากภาคสัญญาณเข้า แล้วน้าไปขยายสัญญาณให้มีความ แรงขึ้นเพื่อเตรียมส่งต่อไปยัง ภาคสัญญาณออก


ภาคสัญญาณออก (Output Signal) ภาคสัญญาณออก (Output Signal)เป็นภาคที่ทา้ หน้าที่รับ สัญญาณไฟฟ้า ความถีเ่ สียงที่ได้รับ การขยาย จากภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) น้ามาเปลี่ยน เป็นคลื่นเสียง อุปกรณ์ ของภาค สัญญาณออก ได้แก่ ล้าโพง


สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ หรือ โสตทัศนูปกรณ์มีหน้าที่หลักคือ ฉายเนื้อหา ภาพที่เป็นภาพให้มีขนาดใหญ่ และขยายเสียงให้ดังขึ้น ได้แก่เครื่องฉาย เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และเครื่องเสียง เครื่องฉายที่ใช้ในวงการศึกษา ปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายแอลซีดี และเครือ่ งฉายดีวีดี เป็นต้น โดยเครื่อง ฉายมีส่วนประกอบที่ส้าคัญ ได้แก่ หลอดฉาย แผ่นสะท้อนแสง เลนส์รวม แสง แผ่นกรองความร้อน เลนส์ฉาย เลนส์เกลี่ยแสง พัดลม เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณเป็นเครื่องที่ไมสามารถใช้งานได้ด้วยตัวของมัน เองได้ ต้องต่อพ่วงกับอุปกรณ์เครื่องฉายหรือเครื่องเสียง เช่น เครื่องวิชวล ไลเซอร์ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องเล่นวีซีดี และเครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น เครื่องเสียงมีหน้าที่รับเสียง ขยายเสียง และส่งออก ส่วนประกอบของการ ขยายเสียง ที่ส้าคัญ ประกอบด้วย ภาคสัญญาณเข้า ได้แก่ ไมโครโฟน ภาคขยายเสียง ได้แก่เครื่องขายเสียง และภาคสัญญาณออก ได้แก่ ล้าโพง


http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355201/Index.html http://pookpik30-7.blogspot.com/ http://sps.lpru.ac.th/script/show_article.pl?mag_i d=5&group_id=23&article_id=194

http://www.ipecp.ac.th/wbi/edtechno/program/unit8/page5.html

สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์  

ไม่มีอะไรจะอธิบาย