Page 1

นิทานเรื่อง ไก่ ฟ้ากับสุ นัขเจ้ าเล่ ห์ สุ นขั จิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตวั หนึ่งเดินผ่านมา เห็นไก่ฟ้าเกาะอยูบ่ นกิ่งไม้สูงข้างทางมันอยากจะ กินไก่ฟ้าเป็ นยิง่ นักจึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยขึ้นว่า

ไก่ ฟ้ าเอ๋ ย ท่านช่างเป็ นสัตว์ที่งดงามนัก ปี กของท่านมีสีสนั สดใสหลายสี ปากก็งดงาม ไม่เหมือนใคร อยากรู้จงั ว่าถ้าท่าน หลับตา เเล้วยังจะงามอยูห่ รื อไม่" ไก่ฟ้าได้ฟังคำายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รี บหลับตาอวดทันที สุ นขั จิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับตัวไก่ฟ้าไว้ได้ เมื่อไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่กย็ งั มีสติ จึงเอ่ยขึ้นว่า "จิ้งจอกเอ๋ ย ก่อนตายข้าอยากฟังเสี ยงอันไพเราะของท่าน อีกครั้งได้ไหม" สุ นขั จิ้งจอกได้ฟังคำาป้ อยอก็หลงกล รี บอ้าปากเห่าคำาราม ไก่ฟ้าจึงรี บบินหนีจากไปทันที

นิทานเรื่องนีส้ อนให้ รู้ ว่า คำายกยอปอปั้ นทำาให้คนหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ

Fox and Chicken  

จิ้งจอกอยากกินไก่จึงเอ่ยปากชมพอเอ่ยเสร็จไก่ก็ลงมาจากต้นไม้จิ้งจอกจึงได้กินไก่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you