Page 1

‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫رٕسة‬ ‫انهؤنؤة‪:‬‬ ‫إَخفاظت األيظ َكًهٓا‬ ‫ان‪ٕٛ‬و‪...‬‬ ‫‪|Page1‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫انفٓشط‬ ‫رّ‪ٙ‬ـ‪١‬ل‬

‫‪5‬‬

‫‪ٚ‬لفبد ربه‪٠‬ق‪١‬خ‬

‫‪7‬‬

‫ٿڄلش ‪٫‬ن حٿزلَّن‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬

‫حٿٔټخڅ حٕ‪ٛ‬ڀٌْڅ‬ ‫طخٍّن آٽ هڀْٴش ٳِ حٿزلَّن‬ ‫حٿَكْپ اٿَ ٷ‪َ٤‬‬ ‫حٓظْ‪ٚ‬ء حٿ‪٬‬ظٌد ‪٫‬ڀَ حٿزلَّن‬ ‫حٿڄٸخًڃش حٿ٘‪٬‬زْش‬ ‫‪ ٌٍٛ‬ڃن حٿ‪٨‬ڀڂ ًح‪٤ٟٙ‬يخى‬ ‫ىٓظٌٍ ‪73‬‬ ‫ڃن ىٌ اّخڅ ىنيٌٍٓڅ‬ ‫ؽف‪٢‬بً ٌٍؾم‪ٛ‬ق‬

‫‪16‬‬

‫ٍِؾّخ اٌْ‪ٙ‬بكح ‪ّٙٚ‬لائٕب األث‪ٞ‬بي‬

‫‪18‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.14‬‬

‫حٿ٘يْي ؿڄْپ ‪٫‬ڀِ ڃلٔن حٿ‪٬‬ڀِ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زيحٿټَّڂ حٿلزِ٘ ڃزخٍٹ‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي كٔن ڃيڅ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬خىٽ هٌهِ‬ ‫حٿ٘يْي حٿْ٘ن ؿڄخٽ حٿ‪ٜ٬‬ٴٌٍ‬ ‫حٿ٘يْي حٿْ٘ن ‪٫‬زخّ كْٔن حٿَحٓظِ‬ ‫حٿ٘يْي حٿْٔي أكڄي رن حٿْٔي ‪٫‬ڀٌُ رن حٿْٔي حكڄي حٿَّٰٴِ‪.‬‬ ‫حٿ٘يْي ٍ‪ ِٟ‬ڃييُ ارَحىْڂ حٿيٍحُُ‬ ‫حٿ٘يْي حٿيٻظٌٍ ىخٗڂ حٿ‪٬‬ڀٌُ‬ ‫حٿ٘يْي ؿخٓڂ أكڄي حٿڄ‪٩ٌ٤‬‬ ‫حٿ٘يْي حٿْٔي ڃلڄٌى ؿ‪٬‬ٴَ حٿڄٌٌُٓ (حٿوَحُ)‬ ‫حٿ٘يْي ىخنِ أكڄي حٿٌٓ‪ِ٤‬‬ ‫حٿ٘يْي ىخنِ ‪٫‬زخّ هڄْْ‬ ‫حٿ٘يْي كْٔن ٷڄزَ‬ ‫‪|Page2‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪.15‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪.52‬‬

‫حٿ٘يْي ‪٫‬زيحٿٸخىٍ ڃلٔن حٿٴظ‪ًُٚ‬‬ ‫حٿ٘يْيس ٓټْنش حٿٰخنڄِ‬ ‫حٿ٘يْي حٿلخؽ ڃَُْح ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زيحٿَ‪ٟ‬خ‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي ٍ‪ٟ‬خ ڃن‪ ٌٍٜ‬حٿلـِ‬ ‫حٿ٘يْي فْٓن ‪٫‬ڀِ ڃلڄي حٿ‪ٜ‬خٳِ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬ٸْپ ٓڀڄخڅ ‪٫‬ڀِ ڃلڄي حٿ‪ٜ‬ٴخٍ‬ ‫حٿ٘يْي كْٔن ڃ‪٬‬ظٌٵ‬ ‫‪٫‬زي حٿلڄْي ‪٫‬زيحهلل ٌّٓٲ ٷخٓڂ‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زيحٿَُحٵ حٿٰخنڄِ‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي ؿ‪٬‬ٴَ ٌّٓٲ ‪ْ٤٫‬ش حٿـڄَُ‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي ‪ٛ‬خىٵ حٿ‪َ٬‬د‬ ‫حٿ٘يْي كْٔن ‪٫‬زيحهلل حٿ‪َُْ٘٬‬‬ ‫حٿ٘يْي ن‪٠‬خٽ كزْذ أكڄي حٿن٘خرش‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي ٗيخد حٿٴَىحڅ‬ ‫ٓ‪ْ٬‬ي ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ حٗٓټخٳِ‬ ‫حٿ٘يْي كٔن ؿخٓڂ حٿلٔخًُ‬ ‫حٿ٘يْي كٔن ‪٣‬خىَ ڃلڄي حٿٔڄْ‪٪‬‬ ‫‪ َْٔ٫‬أكڄي كٔن ٷڄزَ‬ ‫حٿ٘يْيس ڃ‪ٌٜ٬‬ڃش حٿْٔي كْٔن حٿْٔي ٻخ‪٧‬ڂ حٿٔي‪ًُٚ‬‬ ‫حٿ٘يْي ٳخ‪ٟ‬پ ‪٫‬زخّ كٔن ڃَىٌڅ‬ ‫حٿ٘يْيس ٳ‪ْ٠‬ڀش حٿڄظٌُٰ‬ ‫حٿ٘يْي ٓڀڄخڅ حٿظْظٌڅ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ ٓڀڄخڅ حٿظْظٌڅ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زي حٕڃَْ كٔن ٍٓظڂ‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي ‪٫‬زيحٿڀ‪ْ٤‬ٲ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ ‪٣‬خىَ ڃلڄي كْٔن‬ ‫حٿ٘يْيس ُىَحء ارَحىْڂ ٻخ‪٧‬ڂ‬ ‫حٿ٘يْي ْٓي ‪٫‬ڀِ ْٓي أڃْن ڃلڄي حٿ‪٬‬ڀٌُ‬ ‫حٿ٘يْيس ُىَحء ‪٫‬ڀِ كٔن آٽ ‪ٌ٣‬ٵ‬ ‫حٿ٘يْي ؿ‪٬‬ٴَ ٌّٓٲ أكڄي‬ ‫حٿ٘يْي رَْ٘ ‪٫‬زيحهلل أكڄي ٳخ‪ٟ‬پ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زيحٿِىَحء ارَحىْڂ ‪٫‬زيحهلل‬ ‫حٿْ٘ن ‪٫‬ڀِ حٿنـخّ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زي‪٫‬ڀِ ؿخٓڂ ‪َْٔ٫‬‬ ‫حٿ٘يْي ّخَٓ حرَحىْڂ ‪٫‬ڀِ ٓيّٲ‬ ‫حٿ٘يْي نٌف هڀْپ ‪٫‬زيحهلل آٽ نٌف‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي ‪٫‬زيحهلل حٿ‪ْٜ‬خف‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄي ؿڄ‪٬‬ش أكڄي ‪٫‬ڀِ حٿ٘خهٌٍُ‬ ‫‪|Page3‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪.53‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪.56‬‬

‫حٿ٘يْي حٿلخؽ ٓڀڄخڅ رن حٿلخؽ كٔن ارَحىْڂ حٿڄخؿي‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زخّ حٿ٘خهٌٍُ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ ؿخٓڂ ڃلڄي ڃټِ‬ ‫حٿ٘يْي ڃٌَٓ ڃ‪ ٚ‬هڀْپ‬

‫ّ‪ٙ‬لاء ص‪ٛ‬هح ‪ 14‬فجوا‪٠‬و ‪َ2011‬‬

‫‪.57‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫‪.59‬‬ ‫‪.60‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫‪.65‬‬ ‫‪.66‬‬ ‫‪.67‬‬ ‫‪.68‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪.70‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫‪.72‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫‪.74‬‬ ‫‪.75‬‬ ‫‪.76‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫‪.79‬‬ ‫‪.80‬‬ ‫‪.81‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪73‬‬

‫حٿ٘يْي‪٫‬ڀِ ‪٫‬زي حٿيخىُ حٿڄْ٘ڄ‪٪‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪116‬‬

‫حٿ٘يْي ٳخ‪ٟ‬پ ٓڀڄخڅ حٿڄظًَٹ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ ڃن‪ ٌٍٜ‬ه‪َْ٠‬‬ ‫حٿ٘يْي ڃلڄٌى ڃټِ أرٌ طخٻِ‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫ َْٔ٫‬زي حٿلٔن‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ أكڄي حٿڄئڃن‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زي حٿَ‪ٟ‬خ ڃلڄي رٌ كڄْي‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ حرَحىْڂ حٿيڃٔظخنِ‬ ‫حٿ٘يْي أكڄي ‪٫‬زيحهلل حٿ‪َ٬‬نٌ‪١‬‬ ‫حٿ٘يْي أكڄي حٿٴَكخڅ‬ ‫حٿ٘يْي ؿ‪٬‬ٴَ ‪٫‬زيحهلل ڃ‪ٌْ٬‬ٱ حٿٔڄخٹ‬ ‫حٿ٘يْي ؿ‪٬‬ٴَ ڃلڄي ‪٫‬زي‪٫‬ڀِ ٓڀڄخڅ‬ ‫حٿ٘يْي ‪ ٍِٟ َْٔ٫‬حٽ ٍ‪ِٟ‬‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ حٿلـَُْ‬ ‫حٿ٘يْي ؿٌحى حٿ٘ڄ‪ٚ‬څ‬ ‫حٿ٘يْيس ريْش حٿ‪َ٬‬حىُ‬ ‫حٿ٘يْي ىخنِ ‪٫‬زي حٿ‪ِِّ٬‬‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زي حٿ‪ْ٫ ِِّ٬‬خى‬ ‫حٿ٘يْي حٿلخؽ ‪ َْٔ٫‬ڃلڄي ‪٫‬ڀِ‬ ‫حٿ٘يْي ْٓي أكڄي ٓ‪ْ٬‬ي ٗڄْ‬ ‫حٿ٘يْي كٔن ؿخٓڂ ڃټِ‬ ‫حٿ٘يْي حٿْٔي كڄْي ڃلٴٌ‪٥‬‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ ‪ٛ َْٔ٫‬ٸَ‬ ‫حٿ٘يْي ُٻَّخ ٍحٗي كٔن حٿ‪َُْ٘٬‬‬ ‫حٿ٘يْي ٻَّڂ ٳوَحًُ‬

‫اٌقبرّخ‬

‫‪120‬‬

‫اٌّوفمبد‬

‫‪122‬‬

‫‪|Page4‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫حًّـ‪ٚ‬ذ‬ ‫‪|Page5‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ِٓ أل‪ٛ‬اي اٌ‪٦‬الِخ اٌَ‪١‬ل ٘بك‪ ٞ‬اٌّلهٍ‪ (( ٟ‬اننِ ىنخ أٷٌٽ ٻڀڄش ىخڃش ىِ آهَ ڃخ َّّي حٿنخّ أڅ ّٸٌٿٌه ًىِ اڅ حٿظخٍّن ٿن‬ ‫‪ .‬اڅ‬

‫ّ‪ٌ٬‬ى اٿَ حٿٌٍحء‪ً ..‬حڅ ڃخ كيع ‪ٛ‬ن‪ً ٪‬حٷ‪٬‬خ ؿيّيح ٳِ ىٌح حٿزڀي حٿ‪٤‬خىَ ٿن ّظَْٰ‪ٌ٫ ًٙ ،‬ىس ‪٫‬نو ‪٫ ٙ‬خؿ‪ ًٙ ٚ‬آؿ‪ٚ‬‬ ‫‪٫‬ٸخٍد حٿٔخ‪٫‬ش ٿن ط‪ٌ٬‬ى اٿَ حٿٌٍحء ًحڅ ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن ٷٍَ حٿڄ‪ ِ٠‬ٷيڃخ ٳِ طلٸْٶ ڃ‪٤‬خٿزو‪ ،‬ٳ‪ٌ٫ ٚ‬ىس أريح اٿَ ڃخ ٷزپ‬ ‫ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش‪.‬‬

‫ٿٸي ًٷ‪ ٪‬حٿْٔٲ رْن حٿ٘‪٬‬ذ ًرْن حٿٔڀ‪٤‬ش حٿوڀْٴْش ٳخ‪ٛ‬زق حٿ٘‪٬‬ذ أڃش ًآٽ هڀْٴش أڃش أهٍَ‪ً ،‬ٿن ّـظڄ‪٬‬خ ‪ .‬ٿٸي ٷَأنخ ڃن ٷزپ ٳِ‬ ‫طخٍّن حٿَٓخٿْْن اڅ )ُىَْ رن حٿٸْن ( ٍ‪ٌٟ‬حڅ حٿـڀو ط‪٬‬خٿَ ‪٫‬ڀْو هَؽ ٳِ ٌّځ ‪٫‬خٌٍٗحء اٿِ حٿ‪٬‬يً ًٷخٽ ٿيڂ ٻڀڄظو حٿظخٍّوْش‪:‬‬ ‫" نلن ًحنظڂ أڃش ًحكيس ڃخ ٿڂ ّٸ‪ ٪‬رْننخ حٿْٔٲ‪ ،‬ٳبًح ًٷ‪ ٪‬حٿْٔٲ ٻنخ أڃش ًٻنظڂ أڃش ‪ً " .‬حٿْٔٲ ٷي ًٷ‪ ٪‬رْن حٿنخّ ٳِ حٿزلَّن‬ ‫ًرْن حٿٔڀ‪٤‬ش حٿوڀْٴْش ًٓٸ‪ ٢‬حٿ٘ييحء ًحكي ر‪٬‬ي آهَ‪ ،‬ٿْْ ٳٸ‪ ٢‬ٳِ أّخځ ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش حٿڄزخٍٻش ىٌه ً انڄخ ڃن ٷزپ أّ‪٠‬خ‪ً ،‬ڃخىحځ‬ ‫حٿْٔٲ ٷي ًٷ‪ ٪‬ٳخٿ٘‪٬‬ذ أڃش ًآٽ هڀْٴش أڃش أهٍَ‪ًٙ ،‬ري أڅ ّنظٸڂ حٿـڀو ٓزلخنو ًط‪٬‬خٿَ ًٕٿجٺ حٿ٘ييحء حٿٌّن ًرليڂ ْٓٲ آٽ‬ ‫هڀْٴش ‪٧‬ڀڄخ ً‪٫‬يًحنخ‪.‬‬ ‫اڅ ٗييحء حٿزلَّن ٿن ّټٌنٌح رلٌٽ حٿـڀو ألً ِٓ ٔبلخ ٕبٌؼ حٿظِ ًرليخ ٷٌځ ػڄٌى ٳ‪٬‬ڄيڂ حٿـڀو رخٿ‪ٌ٬‬حد ٻڄخ ّٸ‪٫ ٚ‬ڀْنخ حٿٸَآڅ‬ ‫حٿټَّڂ ٷخث‪  : ٚ‬ٻٌرض ػڄٌى ر‪ٌٰ٤‬حىخ اً حنز‪٬‬غ أٗٸخىخ ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حٿـڀو نخٷش حٿـڀو ًٓٸْخىخ ٳټٌرٌه ٳ‪٬‬ٸًَىخ ٳيڃيځ ‪٫‬ڀْيڂ‬ ‫ٍريڂ رٌنزيڂ ٳٌٔحىخ ً‪ّ ٙ‬وخٱ ‪٫‬ٸزخىخ‪. ‬‬ ‫ٿٸي ‪ٝ‬غ‪ ٝ‬آي فٍ‪١‬فخ ٳٌرلٌح حٿنخّ ر‪ً ٚ‬نذ ٻڄـخ ‪ٰ٣‬ـَ ڃن ٷزپ ٷٌځ ػڄٌى ًًرلٌح حٿنخٷش‪ً ،‬ٻڄخ ‪ َٰ٣‬رنٌح أڃْش ٳٌرلٌح حٿلْٔن‬ ‫ً‪٣‬ٴڀو حٿَ‪ ً ٪ْٟ‬ى‪٫ ِ٫‬ڀْيڂ حٕڃخځ ٷخث‪(( : ٚ‬حٿڀيڂ ‪ّ ٙ‬ټٌننّ ‪٫‬نيٹ أىٌڅ ڃن ٳ‪ْٜ‬پ (( ًنلن نَؿٌ ڃن حٿـڀو أڅ ‪ّ ٙ‬ټٌڅ‬ ‫ٗييحء حٿزلَّن أىٌڅ ‪٫‬ڀْو ڃن نخٷش ‪ٛ‬خٿق‪ً ،‬ني‪ٌ٫‬ه ط‪٬‬خٿَ أڅ ّ‪٬‬ڂ حٿٌّن ٷظڀٌىڂ ًًرلٌىڂ رخٿ‪ٌ٬‬حد ٻڄخ ٳ‪٬‬پ رٸٌځ ػڄٌى‪.‬‬ ‫اڅ حٿظٸخرپ رْن حٿلٶ ًحٿزخ‪٣‬پ ٷي كيع ٳِ حٿزلَّن‪ً ،‬ٷي أٍّٶ حٿيځ حٿلَحځ رْي حٿٔڀ‪٤‬ش حٿلَحځ‪ًٗٙ ،‬ٺ اڅ حٿ٘‪٬‬ذ ٿن ّٔخًځ‬ ‫ر‪٬‬ي حٓڅ ‪٫‬ڀَ كَّظو ًٻَحڃظو ًٿن ّٸزپ رزٸخء حٿزخ‪٣‬پ ً‪ ٙ‬حنظ‪ٜ‬خٍ حٿَ٘ ‪٫‬ڀَ حٿوَْ ‪ً .‬ڃخىحڃض ڃ‪٤‬خٿذ حٿ٘‪٬‬ذ كٸخ ٳخڅ حٿظٔخإٽ‬ ‫ىٌ‪ :‬ڃخًح ر‪٬‬ي حٿلٶ ا‪ ٙ‬حٿ‪ٚ٠‬ٽ حٿڄزْن؟))‪.‬‬ ‫ًنلن نٸٌٽ ٻڄخ ّٸٌٽ ًطؤْٓخ رټ‪ٚ‬ڃو ٳؤڅ ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح حٿٌْځ ٿڂ طټن ًٿْيس حٿٔخ‪٫‬ش رپ ىِ َٗحٍس كخًٿض حٿلټٌڃش حٿ‪٨‬خٿڄش‬ ‫اهڄخىىخ ڃَحٍحً ًطټَحٍحً‪ .‬ڃ‪٬‬خنخس حٿ٘‪٬‬ذ حٿزلَّنِ ڃ‪٬‬يڂ ريأص ڃنٌ ىهٌٿيڂ ٍٕح‪ْٟ‬نخ ٳخ‪٫‬ظزًَ أنٴٔيڂ ٳخطلْن ًح‪٫‬ظزَنخىڂ‬ ‫ٯِحس‪ ،‬ٳٴِ حٿيّن ّٴظق حٿزڀي حٿټخٳَ ٳټْٲ ٿيڂ أڅ ّٴظلٌ رڀيح ڃٔڀڄخً ڃنٌ ريحّش حٿي‪ٌ٫‬س حٿڄلڄيّش؟!‪ .‬ٳڀٸي ٻخنض ‪ٛ‬ڀش‬

‫حٿزلَّن‬

‫رخٗٓ‪ٚ‬ځ ٷيّڄش‪ً ،‬ٻخنض ػخنِ ڃن‪٤‬ٸش طيهپ حٗٓ‪ٚ‬ځ ر‪٬‬ي حٿڄيّنش حٿڄنٌٍس‪.‬‬ ‫طوڀْيح ٿٌٻٍَ ٗييحثنخ ًًٳخءحً ڃنخ ٿظ‪٠‬لْخطيڂ ًاٍحىس ڃنخ ٿٴ‪٠‬ق حٿ‪٨‬خٿڂ ًن‪َٜ‬س حٿڄ‪٨‬ڀٌځ ؿڄ‪٬‬نخ ٿټڂ ٷ‪٧ ٜٚ‬ڀڄيڂ ًٷ‪ٜٚ‬‬ ‫ٓٸٌ‪ٗ ١‬ييحثنخ حٕر‪٤‬خٽ‪ ،‬ٿنزْن ٿټڂ ڃڀلڄش حٿ‪٤٬‬خء حٿزلَّنِ ًڃڀلڄش حٿيځ حٿوڀْٴْش حٿظِ ىحڃض ٿڄيٍ ٷَنْن ڃن حٿِڃن‪.‬‬

‫‪|Page6‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٔلفاث‬ ‫حاس‪ٚ‬خ‪ٛ‬ت‬ ‫‪|Page7‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٌّؾخ ‪ ٓ٥‬اٌجؾو‪ٓ٠‬‬ ‫طظټٌڅ حٿزلَّن ڃن ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿـٍِ ّزڀٮ ‪٫‬يىىخ ‪ 32‬عي‪٠‬وح ٷَّزش ڃن ر‪٠٬‬يخ حٿز‪ً ،ٞ٬‬طزڀٮ ڃٔخكظيخ ڃـظڄ‪٬‬ش ‪669‬‬ ‫ٻْڀٌڃظَحً ڃَر‪٬‬خً‪ً .‬ىِ ڃنوٴ‪٠‬ش حٿٔ‪٤‬ق ٳِ ڃ‪٨٬‬ڂ أؿِحثيخ‪ً ،‬ر‪ ٞ٬‬حٕؿِحء أ‪٫‬ڀَ ڃن ڃٔظٌٍ ٓ‪٤‬ق حٿزلَ رلٌحٿِ ‪ 60‬ڃظَحً‪،‬‬ ‫رْنڄخ ّزڀٮ حٍطٴخ‪ ٩‬أ‪٫‬ڀَ نٸ‪٤‬ش ٍثْْٔش ٳِ حٿزلَّن ًىِ ؿزپ حٿيهخڅ حٿٌُ َّطٴ‪ ٪‬ڃن نٸ‪٤‬ش ڃنوٴ‪٠‬ش ٻزَْس ٳِ ًٓ‪ ٢‬حٿـَِّس‬ ‫كٌحٿِ ‪ 120‬ڃظَحً ٳٌٵ ڃٔظٌٍ ٓ‪٤‬ق حٿزلَ‪ًّ ،‬ڄظي ‪٫‬ڀَ ‪ٌ٣‬ٽ حٿَّ٘‪ ٢‬حٿٔخكڀِ حٿ٘ڄخٿِ ٿـَِّس حٿزلَّن كظَ ٷڀذ ڃن‪٤‬ٸش‬ ‫حٿڄنخڃش َّٗ‪ْٟ ٢‬ٶ ڃن حٍٕح‪ ِٟ‬حٿو‪ٜ‬زش حٿڄو‪ٜٜ‬ش ٿڀٍِح‪٫‬ش‪٠ًّ ،‬ڂ ڃ‪٨٬‬ڄيخ كظَ حٓڅ حٿ‪٬‬يّي ڃنن ڃِحٍ‪ ٩‬حٿنوْپ‬ ‫ًحٿو‪ًَ٠‬حص‪.‬‬ ‫ًٷي حٗظيَص حٿزلَّن ر٘ټپ هخ‪ ٙ‬ٻ‪َّ٤‬ٶ ڃٌح‪ٚٛ‬ص ًڃَٻِ طـخٍُ ڃيڂ ًڃڄظخُ ڃنٌ حٿٸيځ‪ً ،‬ٻٌٿٺ حٗظيَص رؼًَحطيخ ڃن‬ ‫حٿٔڄٺ ًحٿڀئٿئ ًحٿنوْپ‪ ،‬كْغ ٌّؿي ٳْيخ ڃخ ‪ّ ٙ‬ٸپ ‪٫‬ن ڃڀٌْڅ نوڀش‪٠ٚ .‬ىزَت ِ‪ٛ‬ل‪ ٤‬اٌجؾو‪ ٓ٠‬أّ٘‪١‬زٗ ڃن أىڄْش ڃٌٷ‪ ٪‬حٿوڀْؾ‬ ‫حٿ‪َ٬‬رِ‪ً ،‬ٿٺ حٿ‪َّ٤‬ٶ حٿڄخثِ حٿڄڄظخُ‪ً ،‬حٿڄڄَ حٿٔيپ ٿڀظـخٍس رْن َٗٵ آْٓخ ًأًٍرخ‪ ،‬حٕڃَ حٿٌُ ؿ‪٬‬ڀو ىحثڄخً ڃل‪ ٢‬حٕن‪٨‬خٍ ٳِ‬ ‫حٿظـخٍس ًحٿڄنخٳٔخص حٿْٔخْٓش‪.‬‬

‫اٌَىبْ األٍٕ‪ْٛ١‬‬ ‫أڃخ رخٿنٔزش ٿٔټخڅ حٿزلَّن‪ ،‬ٳٌْٻَ (ثٍغو‪٠‬ف) كْن ٷخځ رَكڀظو اٿَ حٿـَِّس أڅ ‪٫‬يىىڂ (‪ )70‬أٌفب‪ً ،‬أڅ حٿڄٌىذ اٌّبٌى‪ ٟ‬ىٌ‬ ‫حٿڄٌىذ حٿڄنظَ٘ رْن أىپ حٿٔنش‪ً ،‬انيڂ ّ٘ټڀٌڅ _ أُ حٿٔنش _ ٍلً ٓټخڅ حٿـَِّس ًحٿزخٷِ ىڂ ڃن اٌْ‪٦١‬خ‪.‬‬ ‫ًّئٿٲ اٌ‪٦‬وة حٿٸٔڂ حٕ‪٨٫‬ڂ ڃن ٓټخڅ حٿزلَّن‪ ،‬كْغ طَؿ‪ ٪‬أ‪ٌٛ‬ٿيڂ اٿَ ػ‪ٚ‬ع ٷزخثپ ‪َ٫‬رْش ٻزٍَ ٻخنض ٍحثيس ٷزپ حٗٓ‪ٚ‬ځ‪،‬‬ ‫ًطٌحؿيص ٳِ حٿزلَّن لجً اٌزبه‪٠‬ـ اٌّ‪١‬الك‪ ٞ‬رٔنْن ‪ٌّ٣‬ڀش‪ً ،‬ىٌه حٿٸزخثپ ىِ‪:‬‬

‫لج‪ٍ١‬خ رّ‪ ُ١‬اٌّ‪ٚ‬و‪٠‬خ اٌ‪٦‬لٔبٔ‪١‬خ‪ٚ ،‬لج‪ٍ١‬خ‬

‫‪٥‬جلاٌم‪ ٌ١‬اٌوث‪١٦١‬خ اٌ‪٦‬لٔبٔ‪١‬خ‪ً .‬ٷي ح‪٫‬ظنٸض ؿڄْ‪ ٪‬ىٌه حٿٸزخثپ حٿيّن حٗٓ‪ٚ‬ڃِ ىًڅ أىنَ كَؽ‪َ٫ً ،‬ٳض ٳِ حٿ‪٬‬يي حًٕٽ ڃن‬ ‫ىهٌٿيخ حٗٓ‪ٚ‬ځ رٌ‪ٙ‬ثيخ ٿ٘ڃخځ ‪٫‬ڀِ رن أرِ ‪٣‬خٿذ (‪٫‬ڀْو حٿٔ‪ٚ‬ځ) ًٷي ٓخى حٿڄٌىذ اٌْ‪ ٟ٦١‬أٍؿخء حٿٸزخثپ حٿ‪َ٬‬رْش حٿؼ‪ٚ‬ع ڃنٌ‬ ‫‪ٛ‬يٍ حٗٓ‪ٚ‬ځ‪ ،‬ٻڄخ ‪َ٫‬ٱ ڃ‪٨٬‬ڂ حٿٌ‪ٙ‬س ‪٫‬ڀَ ؿَِّس حٿزلَّن رٌ‪ٙ‬ثيڂ ٿڀڄٌىذ حٿْ٘‪٫ً ِ٬‬ڀَ ٍأٓيڂ‪ :‬حٿٌحٿِ أرخڅ حرن ٓ‪ْ٬‬ي رن‬ ‫حٿ‪٬‬خ‪ً ،ٙ‬حٿٌحٿِ ‪٫‬ڄَ حرن أرِ ٓڀڄش‪ً ،‬حٿٌحٿِ ڃ‪٬‬زي حرن حٿ‪٬‬زخّ رن ‪٫‬زي حٿڄ‪٤‬ڀذ حٿيخٗڄِ‪.‬‬ ‫ًّ٘ټپ حٿٔټخڅ األٍٕ‪ ْٛ١‬نٔزش ‪ %80‬رْنڄخ ّ٘ټپ اٌ‪ٛ‬افل‪ ْٚ‬نٔزش ‪ً %10‬ٷي ؿخء أٻؼَىڂ ٻڄنخ‪َّٛ‬ن أً ڃلظڄْن رلڄڀش اٌغي‪ٚ‬‬ ‫حٿظِ ٷخځ ريخ آي فٍ‪١‬فخ ‪٫‬ڀَ حٿزلَّن ‪٫‬خځ ‪ً .1783‬طَؿ‪ ٪‬أ‪ٌٛ‬ٽ ىئ‪ٙ‬ء اٿَ ٷزخثپ‪ :‬آٽ ڃٔڀڂ‪ ،‬آٽ ٌٓىحڅ‪ ،‬آٽ رٌ‪ْ٫‬نْن‪،‬‬ ‫حٿڄنخن‪٬‬ش‪ ،‬أرٌ حٿ‪٨‬ڀٌٱ‪ ،‬حٿٔخىس‪ ،‬رنِ حٿو‪ً ،َْ٠‬ؿڄْ‪٬‬يڂ ّنظڄٌڅ اٿَ ‪٫‬يى ڃن حٿٸزخثپ حٿظِ ٻخنض طٸ‪٤‬ن ٗزو ؿَِّس ٷ‪. َ٤‬‬ ‫أڃخ األلٍ‪١‬بد ٳظ٘ټپ ‪ %10‬ڃن ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن‪ً ،‬طنليٍ ڃن أ‪ٌٛ‬ٽ اَّحنْش‬

‫رخٿيٍؿش حًٕٿَ‪ً ،‬ىنيّش ًرخٻٔظخنْش‪ً ،‬رڀٌْٗش‬

‫رخٿيٍؿش حٿؼخنْش‪٬ًّ .‬ظٸي ر‪ ٞ٬‬حٿزخكؼْن أڅ ٷٔڄخً ڃنيڂ ّنليًٍڅ _ ٳِ حٕ‪ٛ‬پ _ اٿَ ر‪ ٞ٬‬حٿٸزخثپ حٿ‪َ٬‬رْش حٿظِ حٓظٸَص ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿ‪َ٤‬ٱ حٿَ٘ٷِ ٳِ حٿوڀْؾ‪ً ،‬حٻظٔزض حٿڀٰش ًحٿ‪٬‬خىحص حٿٴخٍْٓش‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ طلٌ‪ٙ‬ص ْٓخْٓش‬ ‫حٿڄ‪٬‬خٻٔش اٿَ أً‪٣‬خنيڂ حٕ‪ٛ‬ڀْش‪.‬‬ ‫‪|Page8‬‬

‫ًحٷظ‪ٜ‬خىّش ىٳ‪٬‬ض ريڂ نلٌ حٿيـَس‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٿْٔض ىنخٹ اك‪ٜ‬خءحص ٍٓڄْش كٸْٸْش طليى حٿٰخٿزْش حٿڄٌىزْش رْن ٓټخڅ حٿزلَّن‪ٚ ،‬رّزٕ‪ ٤‬حٿلټٌڃش _ ًٕٓزخد ْٓخْٓش _‬ ‫‪٫‬ن اؿَحء ڃؼپ ىٌه حٗك‪ٜ‬خءحص‪ .‬ا‪ ٙ‬أڅ حٕٯڀزْش حٿٔخكٸش ىڂ ڃن حٿْ٘‪٬‬ش‪ً ،‬طٸيٍ نٔزظيڂ حٻؼَ ڃن ‪.%70‬‬ ‫ًىنخٹ اك‪٥‬بء ثو‪ٞ٠‬بٔ‪ ٟ‬غ‪١‬و ٕؾ‪١‬ؼ رخٓظٴظخء أؿَُ ‪٫‬ڀَ أٓخّ ڃٌىزِ ‪٫‬خځ ‪ًّ ، 1941‬ي‪ ِ٫‬ىٌح ح‪ٓٙ‬ظٴظخء أڅ ‪٫‬يى حٿْ٘‪٬‬ش‬ ‫ّظـخًُ ‪٫‬يى حٿٔنش رٸڀْپ‪ ،‬اً رڀٮ ط‪٬‬يحىىڂ ( ‪ )46.359‬نٔڄش‪ ،‬ٳِ كْن رڀٮ ‪٫‬يى حٿٔنش ( ‪ )41.984‬نٔڄش‪ًّ .‬ئٻي ‪٫‬يى ڃن‬ ‫حٿٌؿيخء حٿْ٘‪٬‬ش ًحٿٔنش أڅ ىٌح ‪ٓٙ‬ظٴظخء ًىڄِ‪ ،‬أ‪٫‬ڀنظو كټٌڃش آٽ‬

‫هڀْٴش ًحٿزَّ‪٤‬خنْْن ٕٯَح‪ْٓ ٝ‬خْٓش ًحؿظڄخ‪ْ٫‬ش طظ‪٬‬ڀٶ‬

‫رخٿظڄيْي ٿٔن ر‪ ٞ٬‬حٿٸٌحنْن ًحٿظَّ٘‪٬‬خص حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش‪ً ،‬رخٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش حٿْ٘‪ْ٬‬ش حٿڄظنخڃْش‪.‬‬ ‫ًٍٯڂ أڅ حٿڄـظڄ‪ْ٬‬ن‪ :‬اٌْ‪ ٟ٦١‬األللَ ‪ٚ ،‬إٌَ‪ ٟ‬اٌ‪ٛ‬افل ٿڂ ّټن رْنيڄخ طټخٳئ ڃن كْغ حٿ‪٬‬يى ًحٿټؼخٳش حٿٔټخنْش ٳِ حٿڄنخ‪٣‬ٶ‬ ‫حٿڄيڄش ٳِ حٿز‪ٚ‬ى‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ آٽ هڀْٴش‪ً ،‬كټخځ حٿزلَّن‪ ،‬اٍزغٍ‪ٛ‬ا ر‪ ٞ٬‬ح‪ٙ‬هظ‪ٚ‬ٳخص حٿـِثْش حٿٴټَّش رْن حٿڄٌىزْن‪ ،‬ٿَْؿلٌح ٻٴش‬ ‫أطزخ‪ ٩‬حٿڄٌىذ حٿٔنِ ًٻٔذ ً‪ٙ‬ثيڂ ٳِ ڃٸخرپ أطزخ‪ ٩‬حٿڄٌىذ حٿْ٘‪.ِ٬‬‬ ‫ًحٿٔنش ٳِ حٿزلَّن ّوظڀٴٌڅ ڃن كْغ حٿڄن٘ؤ‪ً ،‬ح‪ٙ‬نظڄخء‪ً ،‬حٿؼًَس‪ ،‬ٳيڂ صالس ِغّ‪٥ٛ‬بد‪ :‬األ‪ ٌٝٚ‬ڃَطز‪٤‬ش رخٿ‪٬‬خثڀش حٿلخٻڄش ڃن‬ ‫كْغ ‪ٛ‬ڀش حٿٸَحرش‪ً ،‬طظڄؼپ ٳِ حٿ‪٤‬زٸش حٿ‪٬‬ڀْخ حٿظٸڀْيّش‪ٚ ،‬اٌضبٔ‪١‬خ طڄؼپ أًٿجٺ حٿٌّن نِكٌح ڃن حٿ٘خ‪٣‬ت حٿَ٘ٷِ‪ ،‬أڃخ حٿڄـڄٌ‪٫‬ش‬ ‫اٌضبٌضخ ڃن حٿ‪٤‬خثٴش حٿٔنْش ٳْٔڄٌڅ رنِ ه‪ًٍ ،َْ٠‬رڄخ ط‪ٌ٬‬ى أ‪ٌٛ‬ٿيڂ اٿَ حٿڄيـنْن ڃن رٸخّخ حٿ‪٬‬زْي حٿٌّن حُىىَص طـخٍطيڂ ٳِ‬ ‫حٿٸَڅ حٿؼخڃن ‪ َ٘٫‬ٳِ حٿوڀْؾ ‪.‬‬

‫ربه‪٠‬ـ آي فٍ‪١‬فخ ف‪ ٟ‬اٌجؾو‪ٓ٠‬‬ ‫آٽ هڀْٴش ىڂ ‪َْ٘٫‬س ِٓ صالس ‪ْ٥‬بئو ‪ ،‬أً أَٓ‪ ،‬ىڂ‪ :‬آٽ حٿ‪ٜ‬زخف‪ ،‬آٽ حٿـ‪ٚ‬ىڄش‪ً ،‬آٽ هڀْٴش‪،‬‬

‫طٴَ‪ٌ٫‬ح ڃن ٷزْڀش‪ ،‬أً ٳ‪ْٜ‬ڀش‬

‫حٿ‪٬‬ظٌد‪ً .‬ٷي ٍكڀٌح ڃن ‪ٛ‬لَحء نـي اٿَ حٿٌٔحكپ حٿَ٘ٷْش ٿ٘زو حٿـَِّس حٿ‪َ٬‬رْش ٳِ حٿن‪ٜ‬ٲ حٿؼخنِ ڃن حٿٸَڅ حٿٔخر‪.َ٘٫ ٪‬‬ ‫ًىنخٹ ڃن ٍَّ أڅ حٿ‪٬‬ظٌد ٓڄٌح ٻٌٿٺ ٕنيڂ ‪٫‬ظزٌح ڃن نـي رخطـخه حٿ٘ڄخٽ‪ً .‬ػڄش ٍأُ ػخڅ ّٸٌٽ‪ :‬اڅ حٓڄيڂ ڃٔظليع رخ‪٫‬ظزخٍ‬ ‫أنيڂ ريً ٍكّپ‪٫ ،‬ظزٌح‪ ،‬أُ حؿظخًُح‪ًٍ ،‬كڀٌح ڃن نـي رخطـخه حٿوڀْؾ ‪.‬‬ ‫ًىنخٹ ڃن ٍَّ رؤڅ نٔذ آٽ هڀْٴش َّؿ‪ ٪‬اٿَ ‪َْ٘٫‬س (حٿ‪٬‬ڄخٍحص) أرنخء طٰڀذ رن ًحثپ‪ ،‬رخ‪٫‬ظزخٍ أڅ حٿ‪٬‬ظٌد ٳَ‪ ٩‬ڃن ‪َْ٘٫‬س‬ ‫(حٿيىخٗڄش) حٿڄظٴَ‪٫‬ش ڃن ‪َْ٘٫‬س حٿ‪٬‬ڄخٍحص‪ً .‬ىنخٹ ڃن َّؿ‪٬‬يڂ اٿَ ٳَ‪( ٩‬حٿ٘ڄ‪ٚ‬څ) ًىٌه حٿٴًَ‪ ٩‬ٻڀيخ ڃن ؿڄْڀش ‪٫ً .‬ڄٌڃخً‬ ‫ٳبڅ ٷزْڀش حٿ‪٬‬ظٌد‪ً ،‬ڃنيڂ آٽ هڀْٴش ّنليًٍڅ ڃن ٓ‪ٚ‬ٿش ‪٫‬نِس حٿظِ طنليٍ ڃن أٓي رن ٍرْ‪٬‬ش رن نِحٍ رن ڃ‪٬‬ي رن ‪٫‬ينخڅ‪،‬‬ ‫ًٿ‪ًَ٨‬ٱ ڃ‪ْ٬‬نش ط‪َٟ٬‬ض ٿيخ حٿڄن‪٤‬ٸش حٿظِ ّٔټنيخ حٿ‪٬‬ظٌد ٳِ نـي ك‪ٜ‬ڀض ىـَطيڂ ڃنيخ‪.‬‬

‫اٌوؽ‪ ً١‬ئٌ‪ ٝ‬ل‪ٞ‬و‬ ‫ڃن ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿزيً حٿظنٸپ ًحٿظَكخٽ ًٍحء حٿټ‪ٚ‬ء ًحٿڄخء‪ً ،‬حٿ‪٬‬ظٌد _ ًڃنيڂ آٽ‬

‫هڀْٴش _ ‪٘٫‬خثَ ريًّش ٻخنض طٸْڂ ٳِ حٿـنٌد‬

‫حٿَ٘ٷِ ڃن ‪ٛ‬لَحء نـي‪ ،‬ػڂ ىخؿَص اٿَ ٷ‪ .َ٤‬ٻڄخ ٌّٻَ حٿڄئٍهٌڅ ‪ٌ٫‬حڃپ ‪٫‬يس ٓخ‪٫‬يص أً رٔززيخ ٻخنض ىـَس حٿ‪٬‬ظٌد ڃن‬ ‫نـي‪ ،‬ڃنيخ‪:‬‬

‫‪|Page9‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫ڃًٍَ ٓنٌحص ؿيد ‪٫‬يّيس ه‪ٚ‬ٽ حٿن‪ٜ‬ٲ حٿؼخنِ ڃن حٿٸَڅ حٿٔخر‪ًً ،َ٘٫ ٪‬حثپ حٿٸَڅ حٿؼخڃن ‪ َ٘٫‬ٳِ ٷڀذ ٗزو‬ ‫حٿـَِّس حٿ‪َ٬‬رْش‪ ،‬حٕڃَ حٿٌُ أىٍ اٿَ نًِف حٿٸزخثپ‪ ،‬ٳنِف حٿ‪٬‬ظٌد اٿَ َٗٵ حٿـَِّس حٿ‪َ٬‬رْش‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ڃٔڀّڂ‬

‫ًّ‪ٌ٬‬ى حٿٔزذ حٿؼخنِ اٿَ حٿٴظن حٿظِ ك‪ٜ‬ڀض رْن حٿٸزخثپ أنٌحٹ‪ ،‬كْغ ىخؿَ حٿ‪٬‬ظٌد اٿَ ٷ‪ً َ٤‬نِٿٌح ‪٫‬ني آٽ‬ ‫حٿٌّن ٻخنٌح ّلټڄٌنيخ ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض‪.‬‬

‫ًٳِ ٍأُ هَ أڅ حٿ‪٬‬ظٌد رٸْخىس (حٿْ٘ن هڀْٴش) ٿڂ ّيخؿًَح اٿَ ٷ‪ً ،َ٤‬انڄخ ىخؿًَح اٿَ حٿټٌّض ٕٓزخد ڃـيٌٿش‪ٍ ،‬رڄخ ڃن‬ ‫أؿپ ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٚ‬ٽ ًحٿٔ‪ًٍ ِ٬‬حء طْْ٘ي ڃڄڀټش ّټٌڅ ىٌ ڃڀټيخ‪ً .‬ڃ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڀڂ رؤڅ ڃن‪٤‬ٸش حٿوڀْؾ ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ٻخنض ٷي ٗييص‬ ‫هًَؽ حٿزَطٰخٿْْن ڃنيخ‪ ،‬حٕڃَ حٿٌُ ىْؤ ٳَ‪ٛ‬ش ٿنًِف حٿٸزخثپ‪ً ،‬ڃنيخ (حٿ‪٬‬ظٌد) اٿَ حٿٔخكپ‬

‫حٿَٰرِ ٿڀوڀْؾ ٓ‪ْ٬‬خً ًٍحء‬

‫حٿڀئٿئ‪ً ،‬حٕٓڄخٹ‪ً ،‬حٿظـخٍس‪ ،‬ٳ‪ّٔ ٚ‬ظز‪٬‬ي أڅ ىـَطيڂ ٻخنض ٓ‪ْ٬‬خً ًٍحء حٿنٴًٌ ًحٿٔڀ‪٤‬ش ًحٿڄ‪٤‬خڃ‪ ٪‬حٿڄخىّش‪ّ ًٙ ،‬ڀِٰ ًٿٺ حٿَأُ‬ ‫حٿٸخثپ رخٿنِح‪٫‬خص حٿٸزْڀش ٻ‪٨‬خىَس ڃ‪ًَ٬‬ٳش ‪ًٚ٫‬س ‪٫‬ڀَ حٿ‪ًَ٨‬ٱ حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ٻخٿـيد ٳِ حٿڄخء ًحٿټٖ‪ ،‬حٿظِ ّڄټن أڅ طظ‪ َٝ٬‬ٿيخ‬ ‫أُ ڃن‪٤‬ٸش ‪ٛ‬لَحًّش‪ً ،‬كخٿش حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿٸزڀِ ًحٿٴظن ‪.‬‬ ‫ً‪٫‬ڀَ ڃيٍ فَّ‪٫ ٓ١‬خڃخ ( ‪1716‬ځ _ ‪1766‬ځ) رڀٰض حٿټٌّض ىٍؿش ‪٫‬خٿْش ڃن حٿَهخء‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ حٿ‪ًَ٨‬ٱ‬ ‫أَٓس هڀْٴش‪ً ،‬طظَٹ حٿټٌّض‪ً ،‬طظوڀَ ‪٫‬ن كڀٴخثيخ‪ً .‬ٻخڅ آٽ‬

‫ٗخءص أڅ طَكپ‬

‫هڀْٴش ٷي ٍٻًِح حىظڄخڃيڂ ٳِ ٗئًڅ حٿظـخٍس‪ ،‬ٳَأًح أڅ‬

‫ح‪ٓٙ‬ظٸَحٍ ٷَد حٿڄٌٍى حٿَثْْ ٿؼًَطيڂ‪ً ،‬حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ك‪ٜ‬ش ڃن حٿڀئٿئ ڃن ‪ْٛ‬يه رؤنٴٔيڂ ري‪ ًٙ‬ڃن حٓظڄَحٍ َٗحثو ىٌ‬ ‫هَْ ٿيڂ‪ ،‬ٿٌٿٺ ٷًٍَح حٿيـَس‪ .‬أِب ‪ ٓ٥‬أٍجبة ٘غور‪ٚ ُٙ‬رقٍ‪ ٓ٥ ُٙ١‬ؽٍفبئ‪ ،ُٙ‬ف‪ ٛٙ‬وبٌزبٌ‪:ٟ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪٣‬ڄٌكيڂ ًكزيڂ ٿ‪ٚ‬نٴَحى رخٿلټڂ ًحٿْٔ‪َ٤‬س ًحٿِ‪٫‬خڃش‪ًٍ ،‬ٯزظيڂ ٳِ طټٌّن ڃڄڀټش هخ‪ٛ‬ش ريڂ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حٿظ٘خكن ًحٿلٔي حٿظِ أٳَُطيڄخ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿلْخس حٿٸزڀْش‪ ،‬رْن آٽ هڀْٴش ًكڀٴخثيڂ (آٽ حٿ‪ٜ‬زخف ًآٽ حٿـ‪ٚ‬ىڄش) ‪٫‬ڀَ حٿؼًَس‬ ‫ًحٿؼَحء‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ٍٯزظيڂ ٳِ ح‪ٙ‬ٷظَحد ڃن ڃٌٍى حٿڀئٿئ حٕٓخِٓ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪٣‬ڄ‪٬‬يڂ ٳِ حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄخٽ ًح‪ٙ‬نٴَحى رخٿَرق ‪.‬‬

‫ًٌّٻَ ( فوأَ‪ٚ ٌ١‬اهكْ) ٳِ ڃ‪ َٝ٬‬كيّؼو ‪٫‬ن ن٘ؤس حٿ‪٬‬ظٌد‪ً ،‬ىـَطيڂ‪ :‬اڅ حٿټٌّض ر‪٬‬ي أڅ نخٿض ىٍؿش ٻزَْس ڃن حٿظٸيځ‬ ‫ٳِ حٿوڄْٔن ٓنش حًٕٿَ ڃن ‪٫‬ڄَىخ ( ‪1766_1716‬ځ)‪ ،‬كيع رْنيڂ حٿظ٘خكن رٔزذ ًٿٺ حٿظٸيځ ًحٿؼَحء‪ً ،‬اڅ طَحٻڂ حٿؼًَس‬ ‫ؿ‪٬‬پ آٽ هڀْٴش _ حٿڄٔئًٿٌڅ ‪٫‬ن حٿظـخٍس _ ّ‪٤‬ڄ‪ٌ٬‬څ ٳِ ح‪ٙ‬نٴ‪ٜ‬خٽ ‪٫‬ن كڀٴخثيڂ ٿْنٴَىًح رٌٿٺ حٿؼَحء حٿنخؿڂ ‪٫‬ن حٿظـخٍس‪.‬‬

‫اٍز‪١‬الء اٌ‪٦‬ز‪ٛ‬ة ‪ ٍٝ٥‬اٌجؾو‪ٓ٠‬‬ ‫ٳِ حٿؼخڃن ًحٿ‪َّ٘٬‬ن ڃن ٗيَ ٌّٿٌْ ‪٫‬خځ ‪ ،َ1783‬حٿڄٌحٳٶ ٿٌْځ ح‪ٙ‬ػنْن ‪٬ٗ 28‬زخڅ ‪ 1197‬ىـ‪ ،‬ؿڄ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ظٌد ٷٌحىڂ رٸْخىس آٽ‬ ‫هڀْٴش‪ً ،‬حن‪ٚ٤‬ٷخً ڃن حٿِرخٍس ىخؿڄٌح حٿزلَّن ًحٓظٌٿٌح ‪٫‬ڀْيخ‪ٚ ،‬ثنٌه ثلأ اٌؾىُ اٌ‪ٛ‬هاص‪٢ ٟ‬ي فٍ‪١‬فخ ‪ ٍٝ٥‬اٌغيه‪.‬‬ ‫أڃخ ‪٫‬ن ىًحٳ‪ ٪‬حٿًِٰ ًح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ ٳٸي ًىذ ر‪ ٞ٬‬حٿڄئٍهْن اٿَ (أڅ حٿظٌٓ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ظزِ ٳِ حٿزلَّن ؿخء ‪٫‬ڀَ أٓخّ أنو ‪٧‬خىَس‬ ‫‪٣‬زْ‪ْ٬‬ش ٿظ‪ً ٌٍ٤‬حُىىخٍ حٿ‪٬‬ظٌد ٳِ ىٌه حٿٴظَس ‪ًّ .‬زٍَ ًٿٺ رـ (أڅ حٿزڀيس حٿظِ أن٘ؤىخ حٿ‪٬‬ظٌد ٳِ حٿِرخٍس َٓ‪٫‬خڅ ڃخ نڄض‬ ‫ًحُىىَص ًأ‪ٛ‬زلض ڃيّنش ڃل‪ٜ‬نش‪ ،‬ٯَْ أنيخ ٿڂ طټن ٿظټٴِ كخؿخص حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ظزِ حٿـيّي‪ ،‬ٳظ‪٤‬ڀ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ظٌد اٿَ‬ ‫‪| P a g e 10‬‬

‫حٿظٌٓ‪،٪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٿټنيڂ ٿڂ ّٴټًَح ٳِ حٿظٌٓ‪ ٪‬ٳِ حٿزَّ هْ٘ش ح‪٤ٛ‬يحڃيڂ ڃ‪ ٪‬آٽ ڃٔڀّڂ ًرنِ هخٿي حٿٌّن ڃن حٿڄئٻي أڅ ّظٰڀزٌح ‪٫‬ڀْيڂ‪ ،‬ٳَأًح أڅ‬ ‫ّٔظٌٿٌح ‪٫‬ڀَ ؿَِّس حٿزلَّن) ‪ٚ .‬اٌؾك أْ ك‪ٚ‬اف‪ ٤‬غي‪ٚ ٚ‬اؽزالي اٌ‪٦‬ز‪ٛ‬ة ٌٍجؾو‪ ٟ٘ ،ٓ٠‬وّب ‪:ٍٟ٠‬‬ ‫‪‬‬

‫حٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ كټڂ حٿزلَّن ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫طلٸْٶ حٿڄ‪٤‬خڃ‪ ٪‬حٿظـخٍّش رخٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ ڃٰخ‪ٛ‬خص حٿڀئٿئ‪ً ،‬حٿؼًَس حٿٍِح‪ْ٫‬ش ٳْيخ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أ‪٣‬ڄخ‪ ٩‬حٿظٌٓ‪٫ ٪‬ڀَ حٿْخرٔش‪.‬‬

‫‪‬‬

‫طټٌّن ڃڄڀټش ڃنٴ‪ٜ‬ڀش ىًڅ ڃ٘خٍٻش أُ ٷزْڀش أهٍَ‪.‬‬

‫‪ِّٚ‬ب رملَ ‪١َِ ٓ٥‬وح ٘غوح اٌ‪٦‬ز‪ٛ‬ة ِٓ ٔغل ؽز‪ ٝ‬اٍز‪١‬الئ‪ ٍٝ٥ ُٙ‬اٌجؾو‪َٔ ٓ٠‬زقٍٔ ِب ‪:ٍٟ٠‬‬ ‫‪‬‬

‫حٍٕؿق ٳِ ىـَس حٿ‪٬‬ظٌد ڃن (حٿييّحٍ) ٳِ ڃٸخ‪٬٣‬ش (حٕٳ‪ٚ‬ؽ‬

‫) ٳِ نـي‪ ،‬نلٌ حٿٌٔحكپ حٿَٰرْش ٿڀوڀْؾ حٿ‪َ٬‬رِ‪،‬‬

‫ٍٯزظيڂ ٳِ طټٌّن ىًٿش هخ‪ٛ‬ش ريڂ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ّزيً أڅ طٌحؿي حٿ‪٬‬ظٌد ٳِ حٿزلَّن ‪٫‬خځ ‪1701‬ځ‪ ،‬ٻخڅ رٔزذ طلَٗخطيڂ حٿڄٔظڄَس ًطٔڀپ ڃـڄٌ‪٫‬خص ڃنيڂ اٿْيخ ‪٫‬ن‬ ‫‪َّ٣‬ٶ حٿِرخٍس‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اڅ ًُحٽ حٿنٴًٌ حٿزَطٰخٿِ‪ً ،‬ريحّش حٿنٴًٌ حٿيٌٿنيُ حٿٌُ ٿڂ ّيځ ‪ً ،ًٌّٚ٣‬حطـخه حٿْ‪٬‬خٍرش حٿ‪٬‬ڄخنْْن ٳِ طـخٍطيڂ ‪ٌٛ‬د‬ ‫َٗٵ أٳَّٸْخ‪ً ،‬حنٰ٘خٿيڂ ‪٫‬ڄخ ّـَُ ٳِ حٿوڀْؾ‪ً ،‬ٳظَس حٿظيىٌٍ حٿظِ ٻخنض طڄَ ريخ ٳخٍّ‪ ،‬ٻپ ًٿٺ ٓخ‪٫‬ي حٿ‪٬‬ظٌد‬ ‫‪٫‬ڀَ حٿظلَٹ رخطـخه حٿٔخكپ حٿَٰرِ ٿڀوڀْؾ حٿ‪َ٬‬رِ ڃن أؿپ اٷخڃش ىًٿش ٿيڂ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اڅ كخٿش حٿظنخٳْ ًحٿظلخٓي‪ً ،‬حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿٸزڀِ رْن آٽ ڃٔڀڂ (كټخځ ٷ‪ً ،)َ٤‬رْن حٿ‪٬‬ظٌد‪ًً ،‬ؿٌى رنِ هخٽ ٳِ حٿټٌّض‪،‬‬ ‫ىِ حٿظِ ؿ‪٬‬ڀض حٿ‪٬‬ظٌد ّيخؿًَڅ _ ٳِ أًحثپ حٿٸَڅ حٿؼخڃن ‪ _ َ٘٫‬ڃن حٿِرخٍس‪ٗ ،‬ڄخ‪. ًٙ‬‬

‫‪‬‬

‫َّؿق أڅ حٿٔزذ حٿٌُ ى‪٫‬خ رآٽ هڀْٴش اٿَ طَٹ حٿټٌّض ًحٿظوڀِ ‪٫‬ن كڀٴخثيڂ ‪٫‬خځ ‪ 1766‬ځ‪ ،‬ىٌ كزيڂ ٿ‪ٚ‬نٴَحى رخٿلټڂ‬ ‫ًحٿِ‪٫‬خڃش‪٣ً ،‬ڄ‪٬‬يڂ ٳِ طټٌّن ڃڄڀټش هخ‪ٛ‬ش ريڂ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ًڃن أؿپ حٿظٌٓ‪٫ ٪‬ڀَ حٿْخرٔش‪ً ،‬طلٸْٶ حٿييٱ آنٲ حٿٌٻَ‪ ،‬ؿخء حكظ‪ٚ‬ٿيڂ ٿڀزلَّن ‪٫‬خځ ‪. 1783‬‬

‫اٌّمب‪ِٚ‬خ اٌْ‪٦‬ج‪١‬خ‬ ‫ِٓ أُ٘ األٍئٍخ اٌز‪ ٟ‬رجوى ف‪٘ ٟ‬نا اٌغبٔت ٘‪ :ٛ‬و‪١‬ف وبْ ِ‪ٛ‬لف ّ‪٦‬ت اٌجؾو‪ ِٓ ٓ٠‬االؽزالي اٌ‪٦‬ز‪ٛ‬ث‪ٟ‬؟! ‪ ٙ‬طظ‪َ٤‬ٵ حٿڄ‪ٜ‬خىٍ‬ ‫حٿظخٍّوْش ّٕش طٴخ‪ْٛ‬پ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ‪ً ،‬طټظٴِ رٌٻَ‬

‫أڅ ؿڄٌ‪ ٩‬حٿ‪٬‬ظٌد ًكڀٴخثيڂ طيٳٸٌح ‪٫‬ڀَ ؿَِّس حٿزلَّن‪،‬‬

‫‪ٚ‬أعجود‬

‫كخڃْظيخ ‪٫‬ڀَ ح‪ٓٙ‬ظٔ‪ٚ‬ځ ٳِ ‪ٌّ 28‬ٿٌْ ‪ً .1783‬ط‪ْ٠‬ٲ طڀٺ حٿڄ‪ٜ‬خىٍ أڅ حٿ‪٬‬ظٌد ٿڂ ّڀـؤًح اٿَ ح‪ٙ‬نظٸخځ ڃن ‪٫‬خثڀش حٿْ٘ن ن‪َٜ‬‬ ‫آٽ ڃٌٻٌٍ ر‪٬‬ي حٓظٔ‪ٚ‬ڃيڂ‪ ،‬رپ أؿڀٌىڂ ڃ‪ُِّ٬‬ن ڃټَڃْن اٿَ رٌٗيَ‪.‬‬ ‫ىٌح ‪٫‬ن ‪٫‬خثڀش حٿْ٘ن ن‪ ،َٜ‬فّبما ‪ ٓ٥‬أً٘ اٌجالك؟ حٿٌّن ‪َ٫‬ٳٌح رظ٘وْ‪ٜ‬يڂ ٿڀ‪٬‬ظٌد _ ًڃنيڂ آٽ هڀْٴش _ ًٿلخ‪ٙ‬ص ح‪٫ٙ‬ظيحء‬ ‫ًحٿٸظپ ًحٿنيذ حٿظِ ٻخڅ ّڄخٍٓيخ ىئ‪ٙ‬ء ح‪ٙ‬هًَْڅ‪ ً٘ ،‬اٍزٍَُ أً٘ اٌجالك ك‪ِ ْٚ‬مب‪ِٚ‬خ‪ ،‬أَ أٔ‪ ُٙ‬لب‪ِٛٚ‬ا اٌغياح ثبٌمله اٌن‪ٞ‬‬ ‫اٍز‪ٞ‬ب‪ٛ٥‬ا؟! ىنخٹ ‪٫‬ن ڃٸخًڃظيڂ‪ ،‬حٕڃَ حٿٌُ ٓيپ ٿڀ‪٬‬ظٌد ح‪ٓٙ‬ظْ‪ٚ‬ء ‪٫‬ڀَ حٿـٍِ‪،‬‬

‫ًّيك‪ ٞ‬ىٌح حٿَأُ‪ ،‬ٻڂ ىخثپ ڃن‬

‫حٿًَحّخص حٿ٘‪٬‬زْش حٿڄظٌحٍػش حٿظِ طئٻي أڅ ٌٓحكپ حٿزلَّن اِزألد ثغضش اٌمزٍ‪ ِٓ ٝ‬أثٕبء اٌْ‪٦‬ت‪ٚ ،‬ثلِبئ‪ ،ُٙ‬ىٿْ‪٫ ٚ‬ڀَ أڅ‬ ‫أىپ حٿز‪ٚ‬ى أريًح ڃٸخًڃش رخٓڀش ٿڀ‪٬‬ظٌد‪.‬‬ ‫‪| P a g e 11‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًّزيً أڅ حٿزلَّن ٌُ رَم‪ٍ ٜ‬و‪٦٠‬ب رْي آٽ هڀْٴش‪ ،‬اً آظڄَ أىپ حٿز‪ٚ‬ى رڄٸخًڃش حٿ‪٬‬ظٌد حٿٌّن طڄټنٌح ڃن حٿزلَّن ًْٓ‪ًَ٤‬ح‬ ‫‪٫‬ڀْيخ ْٓ‪َ٤‬س ٻخڃڀش ر‪٬‬ي ڃ‪ٗ ِ٠‬يَ‪ ،‬أً أٻؼَ ڃن اٌّمب‪ِٚ‬خ حٿ٘‪٬‬زْش‪ً ،‬ىٌح حٕڃَ اڅ ىٽ ‪٫‬ڀَ ِٗء ٳبنڄخ ّيٽ ‪٫‬ڀَ ًؿٌى‬ ‫حٿڄٸخًڃش حٿ٘‪٬‬زْش رخٿٴ‪٬‬پ‪ً ،‬كخٿش حٿَٳ‪ً ٞ‬ح‪ٓٙ‬ظنټخٍ حٿظِ أريحىخ حٿ٘‪٬‬ذ ٳِ ڃٸزپ ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ حٿ‪٬‬ظٌرِ ٿڀز‪ٚ‬ى‪.‬‬

‫أؽّل ثٓ فٍ‪١‬فخ اٌؾبوُ األ‪ٚ‬ي (‪)1794_1783‬‬ ‫كټڂ أكڄي رن‬

‫هڀْٴش حٿزلَّن‪ً ،‬ح‪٫‬ظزَىخ ڃن‪٤‬ٸش‬

‫ِؾزٍخ‪ ،‬طئڃن ٿو ًٕطزخ‪٫‬و ڃخ أڃټن ڃن حٿ‪َ٠‬حثذ ًحٕڃٌحٽ‬

‫‪.‬‬

‫ًٷي ٷخځ آٽ هڀْٴش رظ‪ٓ ِِّ٬‬ڀ‪٤‬ظيڂ ٳِ حٿزلَّن ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ط٘ظْض حٿٸٌٍ اٌْ‪١٦١‬خ ًحٿظٔڀ‪٫ ٢‬ڀَ حٍٕح‪ ،ِٟ‬كْغ كيع ًٿٺ‬ ‫طيٍّـْخ ‪٫‬زَ ڃَكڀش ُڃنْش ‪ٌّ٣‬ڀش‪ ،‬ريأص ٳِ ڃ‪٤‬ڀ‪ ٪‬حٿٸَڅ حٿظخٓ‪ ،َ٘٫ ٪‬حنظيض ٳِ حٿؼ‪ٚ‬ػْنخص ڃن حٿٸَڅ حٿ‪َّ٘٬‬ن ر‪٬‬ي حٻظڄخٽ‬ ‫ڃٔق حٍٕح‪ً ِٟ‬طليّي ڃڀټْظيخ‪ .‬ٻڄخ ؿ‪٬‬ڀٌح‬

‫حٿزلَّن ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃٸخ‪٬٣‬خص ّْٔ‪ًَ٤‬څ ‪٫‬ڀَ ڃٌحٍىىخ حٿٍِح‪ْ٫‬ش‪،‬‬

‫ًّظلټڄٌڅ ٳِ طـخٍطيخ ًڃ‪ٜ‬خثي ح‪ٓٙ‬ڄخٹ‪ً ،‬حٿڄٌحنت‪ً ،‬حٿڄل‪ٚ‬ص حٿظـخٍّش‪ ،‬ٻڄخ حٓظٴخىًح ڃن ‪ْٛ‬ي حٿڀئٿئ‪ً ،‬ؿڄ‪ ٪‬حٿ‪َ٠‬حثذ‪،‬‬ ‫ه‪ٌٜٛ‬خ ڃن اٌْ‪٦١‬خ‪.‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ِٓ اٌ‪ٚ ٍُ٢‬اال‪ٙٞٙ‬بك‬ ‫أىٍ حٿ‪َٜ‬ح‪٫ ٩‬ڀَ حٿلټڂ رْن ٳَّٸِ آٽ هڀْٴش _ ًحٿٌُ ْٓؤطِ ًٻَه_ اٿَ ْٓ‪َ٤‬س ح‪ٓٙ‬ظزيحى‪ً ،‬طٴِ٘ حٿڄ‪٨‬خٿڂ‪ً .‬ٷي ‪٫‬خنَ‬ ‫حٿ٘‪٬‬ذ اٌجؾوأ‪ً ٟ‬ٻخري حٿ‪٨‬ڀڂ ًح‪٤ٟٙ‬يخى ٳِ ‪٫‬يي ‪٥‬جلاهلل ثٓ أؽّل‪-‬ٻڄخ ٳِ ‪٫‬يٌى ٯَْه‪ًٍ -‬رڄخ أٻؼَ‪.‬‬ ‫ًّ‪ٜ‬ٲ ٿٌّڄَ حًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿْٔخْٓش حٿ‪٬‬خڃش ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض رٸٌٿو ‪ :‬أنو طلض كټڂ حٿْ٘ن (ّٸ‪ٜ‬ي حٿْ٘ن ‪ َْٔ٫‬رن ‪٫‬ڀِ) ًأٷَرخثو‪،‬‬ ‫ٳبڅ اٌجؾبهٔخ حٿٌّن ّ٘ټڀٌڅ حٿـِء األوجو ڃن ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿڄِحٍ‪ْ٫‬ن) غ‪١‬و ٍ‪٦‬لاء)‪ ،‬ٳيڂ ّظ‪ٌَٟ٬‬څ ٿـ ( ٍقوح) ڃٔظڄَس ًْٓ‪َ٤‬س‬ ‫ٻخڃڀش طنٔلذ ‪٫‬ڀْيڂ ً‪٫‬ڀَ ٷٌحٍريڂ‬

‫ًڃخْٗظيڂ ًڃٌٷ‪٬‬يڂ ڃن حٍٕ‪ ٝ‬ىٌ ڃٌٷ‪٪‬‬

‫اٌ‪٦‬ج‪١‬ل ًٿْْ حٿڄٔظؤؿَّن حٿٌّن ّظڄظ‪ٌ٬‬څ‬

‫رلَّش‪ً .‬اًح ڃخ ‪٫‬ـًِح ‪٫‬ن حنظخؽ ٻڄْش ڃ‪ْ٬‬نش ڃن حٿڄل‪ٌٜٙ‬ص ٳبنيڂ ّ‪َ٤‬ىًڅ ڃن ڃنخُٿيڂ‪ً ،‬ٳِ‬

‫ر‪ ٞ٬‬حٿلخ‪ٙ‬ص ّ‪َ٠‬رٌڅ‬

‫ًّٔـنٌڅ ٻٌٿٺ ًر‪ ٞ٬‬حٿزلخٍنش ىڂ ڃ‪ٚ‬ٹ أٍح‪ ِٟ‬ڃن حٿنخكْش حٿن‪َّ٨‬ش‪ ،‬اً ٓزٶ أڅ ٓڄق ٿيڂ رَ٘حء ر‪ ٞ٬‬حٿڄِحٍ‪ً ،٩‬ٿټن‬ ‫ڃڄظڀټخطيڂ ّٔظٌٿَ ‪٫‬ڀْيخ ريًڅ ٓزذ ڃ‪٬‬ٸٌٽ‪ٕٛ ِٓٚ .‬ه اٌ‪ٚ ٍُ٢‬اال‪ٙٞٙ‬بك اٌز‪ٚ ٟ‬ل‪٦‬ذ ‪ ٍٝ٥‬اٌْ‪٦‬ت‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫كَڃخنيڂ ڃن كٶ حڃظ‪ٚ‬ٹ حٍٕح‪ً ،ِٟ‬ح‪ٓٙ‬ظْ‪ٚ‬ء ‪٫‬ڀَ أٍح‪ْٟ‬يڂ رخٿٸٌس‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اؿزخٍ حٿٴ‪ٚ‬كْن ڃنيڂ ‪٫‬ڀَ طٸيّڂ حٿ‪٬‬ڀٲ ڃـخنخ اٿَ ؿْخى ًكڄَْ ًؿڄخٽ حَٕٓس حٿلخٻڄش ًحٿڄٸَرْن ڃنيخ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ً‪٫ ٪ٟ‬ـٌٽ حٿْ٘ن ڃ‪ ٪‬أرٸخٍ حٿڄِحٍ‪ْ٫‬ن حٿْ٘‪٬‬ش ٿظٔڄْنيخ ك‪ِ ْٚ‬مبثً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اؿزخٍ حٿْ٘‪٬‬ش ‪٫‬ڀَ طٸيّڂ حٿ‪٬٤‬خځ ڃـخنخ ُٕ ٗو‪٫ ٚ‬خرَ كٌٽ ٷَّظيڂ ڃن ح‪َٓٙ‬س حٿلخٻڄش‪٤ّ ،‬ڀذ ڃنيڂ ًٿٺ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اه‪٠‬خ‪٫‬يڂ ٿڀ‪٬‬ڄپ ح‪ٙ‬ؿزخٍُ (حٿٔوَس)‪ ،‬ڃظَ‪ً ،‬ٻْٲ ٗخءص حَٕٓس حٿلخٻڄش ًٿٺ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حٿٴَ‪٫ ٝ‬ڀَ ٻپ ٷَّش أڅ طٸيځ _ كٔذ ىًٍىخ _ حٿٔڄٺ ًحٿظڄَ‪ً ،‬حٿو‪َ٠‬حًحص اٿَ ڃ‪٤‬زن حٿْ٘ن حٿلخٻڂ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ٳَ‪ ٝ‬حٿ‪َ٠‬حثذ حٿـڄَٻزش ٻخٿَٷزْش ً‪َّٟ‬زش رٔخطْن حٿنوْپ‪ًَّٟ ،‬زش حٿڀئٿئ حٿظِ طٌىذ اٿَ ؿْذ حٿلخٻڂ‪.‬‬

‫‪٠‬م‪ٛ‬ي‬

‫ٌ‪ّ٠ٛ‬و‪ّ :‬ڄخٍّ أٷَرخء حٿْ٘ن‪ ،‬أهٌه ًأً‪ٙ‬ىه ًأرنخء أهْو ًآهًَڅ ڃن أٷَرخثو‪ٓ ،‬ڀ‪٤‬خطيڂ ‪٫‬ڀَ ڃنخ‪٣‬ٶ ڃوظڀٴش ّڄڀټٌنو‬ ‫ر‪ٜ‬ٴش ڃ‪٤‬ڀٸش ڃيٍ حٿلْخس‪ ،‬ٳيڂ ّـڄ‪ٌ٬‬څ حٿ‪َ٠‬حثذ ڃن ىٌه حٿڄنخ‪٣‬ٶ ٿوِحنظيڂ حٿوخ‪ٛ‬ش‪ًّ ،‬ڄخٌٍٓڅ حٿٸ‪٠‬خء ًحٗىحٍس‬ ‫‪٫‬ڀَ ٷخ‪٣‬نِ طڀٺ حٿڄنخ‪٣‬ٶ‪.‬‬ ‫‪| P a g e 12‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫حٷظ‪٤‬خ‪ ٩‬نٔزش ڃن حٿيًحؿن ًحٿڄٌحِٗ حٿظِ طيهپ اٿَ ؿٍِ حٿزلَّن‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حٿ‪٤‬ڀذ ڃن حٿظـخٍ طڄٌّنخ ڃـخنْخ رز‪ ٞ٬‬حٿڄٌحى‪ ،‬ڃؼپ ه٘ذ حٿڄيحٳت‪ً ،‬حٿِريس‪ً..‬حٿن‬

‫‪‬‬

‫ؿَ حٿڄٌح‪٣‬نْن اٿَ ٷ‪ َٜ‬حٿلخٻڂ ىًڅ اٗ‪٬‬خٍ ٍٓڄِ رٌٿٺ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫َٓٷش ًُؿخص حٓهَّن‪ً ،‬حٿظِ ‪َ٫‬ٱ ريخ ‪٥‬جلاهلل ثٓ ‪ َٝ١٥‬آي فٍ‪١‬فخ ‪ً .‬ٻخڅ كوَ‪ ْٛ‬ٷي ًٻَ ٳِ أًٍحٷو حٿوخ‪ٛ‬ش أڅ‬ ‫ًؿيش ن‪ َ٨‬حرن ٓ‪ٌ٬‬ى ڃ‪٫ ٪‬زيحهلل ّڀو‪ٜ‬يخ رٸٌٿو‪ :‬اڅ ‪٫‬زيحهلل أٳ‪ َ٬‬ٿيخ ًؿيخڅ‪ًٌّ ،‬ڃخ ٌٓٱ ط‪ً ،ٞ٬‬اڅ كڄي (ّٸ‪ٜ‬ي‬ ‫كڄي رن ‪ َْٔ٫‬رن ‪٫‬ڀِ) ٍؿپ ًح‪ٟ‬ق‪ًٌٓ ،‬ٱ طټٔذ حٿلټٌڃش (حٿزَّ‪٤‬خنْش) ‪٫‬نيڃخ طؼٶ ٳْو‪ ،‬ري‪ ٙ‬ڃن ‪٫‬زيحهلل حٿَؿپ‬ ‫(حٿٌؿْو)‪ٓ ،‬خٍٵ ًُؿخص حٓهَّن‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ح‪ٙ‬ٯظْخ‪ٙ‬ص ًكٌحىع حٿٸظپ حٿظِ كيػض ٳِ ڃنخ‪٣‬ٶ ٍزوح ‪٥ٚ‬بٌ‪ٚ ،ٟ‬ر‪ٛ‬ثٍ‪ٚ ،ٟ‬ثٕ‪ ٟ‬عّوح‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪٫‬يځ ٷزٌٽ حٿڄلخٻڂ ٗيخىس أُ ٳَى ڃن حٿْ٘‪٬‬ش‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ط‪ َّٞ٬‬ڃڄظڀټخطيڂ ٿڀنيذ ًحٿٔڀذ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حٿظ‪ َّٞ٬‬ٿڀڄ‪٬‬خڃڀش حٿْٔجش ٳِ أُ ًٷض‪.‬‬

‫ثبؽزالي اٌ‪٦‬ز‪ٛ‬ة ٌٍجؾو‪ٚ ٓ٠‬ؽل‪ٚ‬س ٕوا‪ ٣‬ؽبك ف‪ ٟ‬أٍوح آي فٍ‪١‬فخ (آي ٍٍّبْ ‪ٚ‬آي ‪٥‬جلاهلل) رّق٘ اٌ‪ٓ٥ ٤ٙٛ‬‬

‫أِو‪ٓ٠‬‬

‫والّ٘ب ِو ‪ِٚ‬إٌُ ٌٍْ‪٦‬ت اٌجؾوأ‪:ٟ‬‬ ‫األ‪ٚ‬ي‪ :‬طيىٌٍ حٿلخٿش حٿڄ‪ْْ٘٬‬ش ًطَٻِ ًٿٺ‬

‫ر٘ټپ أٻزَ ‪٫‬پ ٍ حٿْ٘‪٬‬ش‪ ،‬كْغ حنوٴ‪٠‬ض حٿٌحٍىحص حٿظـخٍّش‪ًٗ ،‬خ‪ ٩‬حٿ‪٨‬ڀڂ‬

‫ًح‪٤ٟٙ‬يخى‪ً ،‬طيىٌٍص حٿلخٿش حٕڃنْش نظْـش حٿ‪َٜ‬ح‪٫‬خص حٿٸخثڄش‪ ،‬حٕڃَ حٿٌُ أىٍ رڄـڄٌ‪٫‬خص ڃن ٓټخڅ حٿزلَّن‬

‫اٿَ‬

‫حٿيـَس‪.‬‬ ‫اٌضبٔ‪ :ٟ‬نٌ٘د ‪َٛ‬ح‪ ٩‬كخى ‪٫‬ڀَ حٿٔڀ‪٤‬ش رْن حٿـنخكْن حٿوڀْٴْْن‬

‫حٿڄٌٻٌٍّن‪ ،‬حٕڃَ حٿٌُ ؿَ اٿَ طټَّْ حٿنٴًٌ ًحٿيْڄنش‬

‫حٿزَّ‪٤‬خنْش ‪٫‬ڀَ حٿزلَّن‪ ،‬كظَ أ‪ٛ‬زلض رَّ‪٤‬خنْخ ىِ ‪ٛ‬خكزش حٿلپ ًحٿ‪٬‬ٸي ٳِ حٿـَِّس ‪.‬‬ ‫ًرلٶ ّڄټن حٿٸٌٽ أڅ ‪٫‬خڃپ حٿنٴًٌ ًحٿْٔ‪َ٤‬س حٿزَّ‪٤‬خنْش ‪٫‬ڀَ حٿزلَّن‪ ،‬ىٌ ‪٫‬خڃپ ٻزَْ ڃـڄٌ‪٫‬ش ‪ٌ٫‬حڃپ أهٍَ ٓخ‪٫‬يص ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٓظڄَحٍ آٽ هڀْٴش ٳِ ٓيس حٿلټڂ‪ً ،‬ڃخ ٓزذ ًٿٺ ڃن حٿڄلن ٿڀ٘‪٬‬ذ حٿزلَحنِ‪ً ،‬ڃخ ُحٿض آػخٍ ًٿٺ حٿنٴًٌ ًاٳَحُحطو ڃٌؿٌىس‬ ‫اٿَ ٌّڃنخ ىٌح‪.‬‬

‫كٍز‪ٛ‬ه ‪73‬‬ ‫ر‪٬‬ي ‪٫‬خڃْن ڃن حٓظٸ‪ٚ‬ٽ حٿزلَّن ‪٫‬خځ ‪1971‬ځ ‪٫‬ن رَّ‪٤‬خنْخ ‪ٛ‬يٍ أ‪ٚ‬ي كٍز‪ٛ‬ه ٌٍجالك ‪َ٫‬ٱ ريٓظٌٍ ‪٫‬خځ ‪1973‬ځ‪٫ً ،‬ڀَ‬ ‫أٓخٓو ن‪٨‬ڄض أًٽ حنظوخرخص رَٿڄخنْش ‪ٙ‬هظْخٍ أ‪٠٫‬خء حٿڄـڀْ حٿٌ‪٣‬نِ‪ً .‬ح‪٫‬ظزَ حٿټؼَْ ڃن ٳٸيخء حٿٸخنٌڅ حٿيٓظٌٍُ‬ ‫ًحٿْٔخْْٓن أڅ ىٓظٌٍ ‪ 1973‬ٻخڅ ف‪ٛٞ‬ح ك‪ّ٠‬موا‪١ٝ‬خ ِزملِخ ًڃٴ‪ ٜٚ‬ڃيڄخ ٳِ طخٍّن حٿزلَّن حٿليّغ ٯَْ أڅ ىٌه حٿو‪ٌ٤‬س‬ ‫َٓ‪٫‬خڅ ڃخ طڂ حٿظَحؿ‪٫ ٪‬نيخ ‪٫‬خځ ‪ 1975‬ځ كْنڄخ أ‪٫‬ڀن حٕڃَْ حٿَحكپ حٿْ٘ن ‪ َْٔ٫‬رن ٓڀڄخڅ آٽ هڀْٴش رغّ‪١‬ل اٌ‪ ًّ٦‬ثبٌلٍز‪ٛ‬ه‬ ‫‪ٚ‬ؽً اٌّغٌٍ اٌ‪.ٟٕٝٛ‬‬

‫‪| P a g e 13‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٿٌٿٺ نـي ٳِ ڃ‪٨٬‬ڂ حٿڄَْٔحص حٿظِ هَؿيخ ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن ٻخڅ ّ‪٤‬خٿذ‬

‫ثز‪ٞ‬ج‪١‬ك كٍز‪ٛ‬ه ‪ 73‬كٴ‪٨‬خ ٿلٸٌٷو ًٻَحڃظو ًٿټن‬

‫‪َٟ‬د رظڀٺ حٿڄ‪٤‬خٿذ ‪ َٝ٫‬حٿلخث‪ً ٢‬ٷٌرڀض رخٿٸڄ‪ً ٪‬حٿٔـن ًحٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًٓٸٌ‪ ١‬حٿ٘ييحء ًحكي طڀٌ حٓهَ‪.‬‬ ‫ًٷزپ حٿزيأ رَٔى ٷ‪ ٜٚ‬حٿ٘ييحء أٍىنخ َٓى ر‪ ٞ٬‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن ئ‪٠‬بْ ٕ٘لهٍ‪ ْٛ‬ؿ‪ٚ‬ى حٿزلَّن حٕٻزَ ٳِ ٳظَس حٿٔظْنخص‬ ‫ٿټٌڅ ّيه ٷي طڀ‪٤‬وض ريڃخء ٗييحء طڀٺ حٿٴظَس‪.‬‬

‫ِٓ ٘‪ ٛ‬ئ‪٠‬بْ ٕ٘لهٍ‪ْٛ‬‬ ‫ٔمال ‪ِٛ ٓ٥‬ل‪ ٤‬آفبق اٌّ‪ٛ‬ل‪ ٤‬اٌقبٓ ثبٌىبرت ‪ٚ‬اٌٖؾف‪ِٖٕٛ ٟ‬ه اٌؾبط ربه‪٠‬ـ‬ ‫إٌْو‪ َ2007/7/23:‬أ‪٣‬ڀٸض ؿڄ‪ْ٬‬ش ٗزخد حٿزلَّن ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ كڄڀش ط‪٤‬خٿذ‬ ‫رڄلخٻڄش ‪ٟ‬خر‪ ٢‬ڃوخرَحص رَّ‪٤‬خنِ حٿـنْٔش ّي‪ َ٫‬أّخڅ ىنيٌٍٓڅ ٍأّ ؿيخُ‬ ‫حٿڄوخرَحص ٳِ حٿزلَّن ٳِ حٿٴظَس ڃن‬

‫‪ 1966‬اٿَ ‪ 2000‬رظيڂ حٿٸظپ ًحٿظ‪ٌّ٬‬ذ‬

‫رؤٓظويحځ أٓخٿْذ ر٘‪٬‬ش‪.‬‬ ‫ًنٸڀض حٿـڄ‪ْ٬‬ش ‪٫‬ن ٔبّ‪ ٜ‬ثؾو‪ ٟٕ٠‬ف‪ِ ٟ‬غبي ؽم‪ٛ‬ق اإلَٔبْ ٳِ رْخڅ ك‪ٜ‬پ ڃٌٷ‪٪‬‬ ‫"آٳخٵ" ‪٫‬ڀَ نٔوش ڃنو ٷٌٿو "ٿٸي ٻخڅ ىًٍ حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬ىنيٌٍٓڅ ر‪ٛ‬ع‪ ٗ١‬اٌ‪ٚ‬وثبد حٿَ حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش حٿزلَّنْش ًڃلخًٿش حٿٸ‪٠‬خء‬ ‫‪٫‬ڀْيخ ر٘ظَ حٿٌٓخثپ حٿڄڄټنش‪ً ،‬ٷي حٓظويځ ىنيٍّ أٓخٿْذ ط‪ٌّ٬‬ذ ر٘‪٬‬ش ٳِ حٿٔـٌڅ حٿزلَّنْش"‪.‬‬ ‫ًحنظٸي حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿڄلخڃْن ٷخنٌڅ حٿ‪٬‬ٴٌ حٿ٘خڃپ ٷخثڀْن انو "ّلڄِ ڃنظيټِ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ حٿلٸزش حٿٔخرٸش ڃن طٸيّڄيڂ‬ ‫ٿڀ‪٬‬يحٿش"‪ً ،‬حٻي حٿڄلخڃْن رؤڅ حٿٸخنٌڅ ّٔخًُ رْن حٿ‪٠‬لْش ًحٿـ‪ٚ‬ى ٳِ حٿ‪٬‬ٴٌ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ف‪ّ١‬ب ‪ ٔٔ ٍٟ٠‬اٌج‪١‬بْ‪:‬‬ ‫ؽٍّخ ٌّؾبوّخ عياه اٌجؾو‪ ٓ٠‬اٌ‪ٚ‬بث‪ ٜ‬اٌجو‪ٞ٠‬بٔ‪ ٟ‬ئ‪٠‬بْ ٕ٘لهٍ‪ْٛ‬‬ ‫"ٿٸي ٷخځ حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬حّخڅ ىنيٌٍٓڅ – رَّ‪٤‬خنِ حٿـنْٔش – ٍثْْ ؿيخُ حٿڄوخرَحص رْن ‪٫‬خځ‬

‫‪ 1966‬حٿَ ‪ 2000‬ٳِ حٿزلَّن‬

‫رظ‪ٌّ٬‬ذ حٿڄٌح‪٣‬نْن رؤٓظويحځ أٓخٿْذ ر٘‪٬‬ش‪ً ،‬ىٌح ٿڂ ّټٴِ ىنيٌٍٓڅ رپ ٷخځ ربر‪٬‬خى حٿڄ‪٬‬خٍ‪ْٟ‬ن ًنخٗ‪ْ٤‬ن كٸٌٵ حٗنٔخڅ حٿَ‬ ‫هخٍؽ حٿز‪ٚ‬ى ٿ‪٬‬يس ح‪ٌ٫‬حځ‪ً ،‬ٷي ح‪ َ٤٫‬أًحڃَ ‪٫ٙ‬ظٸخٽ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿ٘زخد حٿڄ‪٬‬خٍ‪ْٟ‬ن ٿْٔخٓخص حٿيًٿش آنٌحٹ ًٷي ٷظپ ‪َ٘٫‬حص‬ ‫حٿ٘زخد ه‪ٚ‬ٽ ڃ‪ٜ‬خىڃخص رْن حٿڄٌح‪٣‬نْن حٿٌّن ّ‪٤‬خٿزٌڅ رلٸٌٵ حٗنٔخڅ ًٷٌحص ح‪ٙ‬ڃن"‪.‬‬ ‫‪ٙ‬ؾ‪١‬خ ر‪٦‬ن‪٠‬ت ثؾو‪١ٕ٠‬خ‬ ‫أٻي حٿ‪٬‬يّي حٿڄٌح‪٣‬نْن حٿَ ؿڄ‪ْ٬‬ش ٗزخد حٿزلَّن ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ رؤڅ حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬اّخڅ ىنيٌٍٓڅ ‪ُٙ‬حٽ ّ‪ ْٖ٬‬ٳِ حٿزلَّن ر‪٬‬ي‬ ‫ٓنٌحص ‪٫‬يّيس ڃن حنظيخٻخص كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًٷڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬خٍ‪ْٟ‬ن ًح‪٫‬ظٸخٽ حٓ‪ٙ‬ٱ ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن ًار‪٬‬خى حٿ‪َ٘٬‬حص ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن‬ ‫‪٫‬ڀَ هخٍؽ رڀيىڂ ًٷظپ حٿ‪َ٘٬‬حص ڃن حٿ٘زخد ؿَحء حٓظويحځ حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حً رٔزذ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ‪.‬‬

‫‪| P a g e 14‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫" ٿٸي ٻخڅ ىًٍ حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬ىنيٌٍٓڅ طٌؿْو حٿ‪َ٠‬رخص حٿَ حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش حٿزلَّنْش ًڃلخًٿش حٿٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀْيخ ر٘ظَ حٿٌٓخثپ حٿڄڄټنش‪،‬‬ ‫ًٷي حٓظويځ ىنيٍّ أٓخٿْذ ط‪ٌّ٬‬ذ ر٘‪٬‬ش ٳِ حٿٔـٌڅ حٿزلَّنْش ًٿټن ٿڂ ّٸظن‪ ٪‬ىنيٌٍٓڅ رؤڅ ىٌه ح‪ٓٙ‬خٿْذ ٌٓٱ طٴْي ٳِ‬ ‫ٷڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش ًٿيٌح كخًٽ حٓظويحځ أٓخٿْذ أٗي ٷٌٔس ڃن كَٵ حٿـٔڂ ًا‪٣‬ٴخء حٿٔـخثَ ٳِ ؿٔڂ حٿ‪٠‬لْش ًحٿ‪ٜ‬ٸ‪٪‬‬ ‫حٿټيَرخثِ ًٯَْىخ ڃن ح‪ٓٙ‬خٿْذ‪ً ،‬ٻخڅ ّٔظويځ ‪٫‬خىٽ ٳڀْٴپ – ‪ٟ‬خر‪ ٢‬ڃظيڂ رخٿظ‪ٌّ٬‬ذ – ٳِ طنٴٌْ طڀٺ ح‪ٓٙ‬خٿْذ"‪.‬‬ ‫نخٗ‪ ٢‬رلَّنِ ٳِ ڃـخٽ كٸٌٵ حٗنٔخڅ‬ ‫أٻي حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿڄلخڃْن ٿـڄ‪ْ٬‬ش ٗزخد حٿزلَّن ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ رؤڅ ڃٌَٓځ رٸخنٌڅ‬

‫‪ّ 56‬لڄِ ڃنظيټِ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ‬

‫حٿلٸزش حٿٔخرٸش ڃن طٸيّڄيڂ ٿڀ‪٬‬يحٿش‪ً ،‬حڅ حٿـ‪ٚ‬ىّن حٿٌّن ڃخٌٍٓح ح‪٤ٟٙ‬يخى ًحٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًحٿٸظپ ًح‪ٙ‬ر‪٬‬خى حٿٸَُٔ ٿن ّظڂ‬ ‫ڃلخٻڄظيڂ ڃ‪ ٪‬ڃٌَٓځ رٸخنٌڅ ‪" 56‬ٷخنٌڅ حٿ‪٬‬ٴٌ حٿ٘خڃپ" ًحٿٌُ ّ‪٬‬ٴِ ‪٫‬ن حٿ‪٠‬لخّخ ًحٿٔـنخء ًا‪٫‬خىس حٿڄز‪٬‬يّن ٷَٔح حٿَ هخٍؽ‬ ‫حٿز‪ٚ‬ى‪ً ،‬ٷي حٻي حٿڄلخڃْن رؤڅ حٿٸخنٌڅ ّٔخًُ رْن حٿ‪٠‬لْش ًحٿـ‪ٚ‬ى ٳِ حٿ‪٬‬ٴٌ‪.‬‬ ‫" حنخ أ‪٣‬خٿذ رڄلخٻڄش حٿـ‪ٚ‬ىّن ًڃنظيټِ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿٌّن ڃخٌٍٓح ط‪ٌّ٬‬ذ ڃنيـِ ٳِ حٿزلَّن ً‪ّ ٙ‬ڄټن ٿزڀي حڅ طټٌڅ‬ ‫ٳِ ڃَكڀش حٿ‪٬‬يحٿش ح‪ٙ‬نظٸخٿْش ڃن ىًڅ ڃلخٻڄش ڃنظيټِ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ حٿزلَّن‪ً ،‬حڅ حٿ‪٬‬يّي ڃن ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حٿٌّن ٻخنٌح‬ ‫ّڄخٌٍٓڅ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٷي طڂ طَٷْظيڂ حٿَ ڃنخ‪ٛ‬ذ ‪٫‬ڀْخ ٳِ حٿـيخُ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ٳِ حٿزلَّن‪ ،‬ٿن ننَٔ ىئ‪ٙ‬ء ح‪ٗٙ‬وخ‪ ٙ‬حٿٌّن‬ ‫طٔززٌح رؤٿڂ ؿٔيُ ًنٴِٔ حريح"‪.‬‬ ‫ٌّْب٘لح ربه‪٠‬ـ اٌغالك ٕ٘لهٍ‪http://byshr.org/?p=47 :ْٛ‬‬ ‫ف‪١‬ل‪ٚ ٛ٠‬صبئم‪ ٟ‬ؽ‪ٛ‬ي ٕ٘لهٍ‪http://byshr.org/?p=46 :ْٛ‬‬ ‫ئ‪٠‬بْ ٕ٘لهٍ‪ ْٛ‬ث‪ ٓ١‬أزفب‪ٙ‬خ ِبهً ‪ٚ 1965‬أزفب‪ٙ‬خ اٌزَ‪١ٕ١٦‬بد‬ ‫ٳِ أوز‪ٛ‬ثو ‪ َ1964‬أ‪٫‬ڀن ًَُّ حٿيحهڀْش اٌى‪ ٟٕ١‬أًٯْنٰخ أًىّنٰخ أڅ حٿزَّ‪٤‬خنِ اّخڅ ىنيٌٍٓڅ ً ‪ٟ 4‬زخ‪ ١‬أڃن رَّ‪٤‬خنْْن‬ ‫آهَّن أ‪ٛ‬زلٌح « أّقبٕبً غ‪١‬و ِوغ‪ٛ‬ة ف‪ِ ُٙ١ٍ٥ٚ ُٙ١‬غبكهح و‪١ٕ١‬ب فالي‬

‫‪ٍ 48‬ب‪٥‬خ»‪ً .‬ٳِ ‪ َ1966‬ٷخڃض حٿلټٌڃش‬

‫ثبٍزملاَ ىنيٌٍٓڅ ٌوئبٍخ اٌّقبثواد ًٷڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش حٿْٔخْٓش‪ً .‬ٳِ ‪ 22‬فجوا‪٠‬و ‪ َ1998‬ا‪٫‬ڀنض حٿلټٌڃش حٿزلَّنْش طٸخ‪٫‬ي‬ ‫ىنيٌٍٓڅ؛ طوٴْٴخً ٿڀ‪٫ ٢ٰ٠‬ڀْيخ‪ً ،‬ه‪ٌٜٛ‬خً أڅ حٿلټٌڃش ٻخنض ر‪ٜ‬يى طٌٷْ‪ ٪‬حطٴخٷْش ڃنخى‪٠‬ش حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ ؿنْٲ‪ً.‬ٳِ‬ ‫‪ٕ٠‬ب‪٠‬و‪ 2000‬ځ ا‪٫‬ڀنض حٿلټٌڃش حٿزَّ‪٤‬خنْش ٳظق ڃڀٲ حٿظلٸْٶ ٳِ‬

‫االر‪ٙ‬بِبد حٿڄٌؿيش اٿَ حّخڅ ىنيٌٍٓڅ‪ً ،‬أنيخ ٓظٸيڃو اٿَ‬

‫حٿڄلخٻڄش ‪٫‬ني حٓظټڄخٽ حٿظلٸْٶ‪.‬‬

‫‪| P a g e 15‬‬

‫‪7‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫حفظاً‬ ‫نهحمٕق‬ ‫ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿظخٍّوْش حٿٌحٍىس أ‪ٚ٫‬ه طڂ نٸڀيخ رڄخ ّظنخٓذ ڃ‪ ٪‬ىٌح حٿزلغ ڃن ٻظخد اٿټظًَنِ ‪ٛ‬خىٍ ‪٫‬ن‬

‫اٌغج‪ٙ‬خ‬

‫اإلٍالِ‪١‬خ ٌزؾو‪٠‬و اٌجؾو‪ً ٓ٠‬ٿټٌڅ ىٌح حٿټظخد حنظَ٘ ٳِ ڃ‪٨٬‬ڂ حٿڄنظيّخص ًحٿڄٌحٷ‪ ٪‬حٗٿټظًَنْش ن‪ ٪٠‬ىٌح حٿَحر‪ ٢‬ٿڄن آٍحى‬ ‫ٷَحءس حٿټظخد ر٘ټپ ٻخڃپ ‪http://karbabad.info/vb/showthread.php?t=4728‬‬ ‫ٻڄخ أڅ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص أىنخه حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رخٿ٘ييحء طڂ طـڄْ‪٬‬يخ ًكٴ‪٨‬يخ ٳِ ىٌح حٿټظخد ًٿڂ طظڂ ٻظخرظيخ ڃن ٷزپ حٿټخطذ ًٿٌٿٺ ‪ٙ‬‬ ‫ننٴِ ًؿٌى ر‪ ٞ٬‬حٕه‪٤‬خء حٿڄلظڄپ حٿٌٷٌ‪ ٩‬ريخ أػنخء حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿټظخد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ف‪ ٟ‬اٌقزبَ ئهرأ‪ٕ٠‬ب رج‪١‬بْ و‪١‬ف‪١‬خ ٍم‪ّٙ ٛٛ‬لائٕب ‪ٚٚ‬صمٕب ٕ٘ب وٍّب اٍز‪ٕ٦ٞ‬ب عّ‪ٍِٛ٦ِ ِٓ ٗ٦‬بد ِزٕبصوح ِٓ ِقزٍف اٌ‪ٍٛ‬بئ‪ٜ‬‬ ‫نَ ‪ٚ‬ال‪ ٤‬اإلٔزؤذ ‪ٚ‬إٌّزل‪٠‬بد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬وّب ٔؾت أْ ٕٔ‪ ٖٛ‬ثأْ ‪٥‬لك اٌْ‪ٙ‬لاء لل ‪٠‬ى‪ ْٛ‬أوضو ِّب اٍز‪ٕ٦ٞ‬ب عّ‪ٚ ٗ٦‬رل‪ٚ ٕٗ٠ٚ‬مٌه ئِب ٌمٍخ اٌزل‪ ٓ٠ٚ‬أ‪ٌ ٚ‬م‪١‬بَ ‪ٚ‬ىاهح‬ ‫اإل‪٥‬الَ اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ ثؾ‪٢‬و اٌّ‪ٛ‬ال‪ ٤‬اٌز‪ ٟ‬رؾز‪ ٍٝ٥ ٞٛ‬رٍه اٌّ‪ٍِٛ٦‬بد‪.‬‬ ‫ٍبئٍ‪ ٓ١‬اٌّ‪ ٌٝٛ‬أْ ‪ٛ٠‬فمٕب ف‪ ٟ‬مٌه ‪ٖٕ٠ٚ‬ؤب‪.‬‬

‫‪| P a g e 16‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪| P a g e 17‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫يهحًت انشٓادة‬ ‫ٔشٓذائُا‬ ‫األبؽال‬ ‫‪| P a g e 18‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل عّ‪ِ ٍٟ٥ ً١‬ؾَٓ اٌ‪ٍٟ٦‬‬

‫‪.1‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 23:‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄنخڃش‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1980/5/9 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ٳِ حٿؼخڃن ڃن ؿڄخىٍ حٿؼخنْش‬

‫‪ 1400‬ىـ حٿڄٌحٳٶ ٿـ ‪ َ1980/4/26‬هَؽ أرنخء حٿزلَّن ٳِ‬

‫ڃَْٔس ؿڄخىَّْش حكظـخؿخً ‪٫‬ڀَ حٿـَّڄش حٿنټَحء حٿظِ حٍطټزيخ ‪ٛ‬يحځ كْٔن رٸظڀو آّش حهلل‬ ‫حٿ‪٨٬‬ڄَ حٿْٔي ڃلڄي رخٷَ حٿ‪ٜ‬يٍ ًأهظو حٿ‪٬‬ڀٌّش آڃنش حٿ‪ٜ‬يٍ "رنض حٿييٍ"‪ً ،‬ٷي ٷخڃض حٿٔڀ‪٤‬ش ثمّ‪ ٤‬اٌَّ‪١‬وح‪ً ،‬ٻخڅ حٿڄـخىي‬ ‫ؿڄْپ حٿ‪٬‬ڀِ أكي حٿٌّن ٷخًڃٌح ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿٔڀ‪٤‬ش حٿڄَطِٷش رزٔخٿش ڃظنخىْش‪ ،‬حػَ ىٌه حٿڄ٘خٍٻش ًىٌه حٿزٔخٿش ح‪٫‬ظٸپ (ٍكڄو حهلل)‪.‬‬ ‫ر‪٬‬ي ح‪٫‬ظٸخٿو طڂ اه‪٠‬خ‪٫‬و ٌز‪٦‬ن‪٠‬ت ٷپ ن‪َْ٨‬ه‪ ،‬طـڀَ رٌ‪ٌٟ‬ف ٳِ حٿ‪ ٌٍٜ‬حٿظِ أهٌص ٿو أػنخء طْٰٔپ ؿٔيه حٿ‪٤‬خىَ‪ ِٓٚ ،‬رٍه‬ ‫األٍبٌ‪١‬ت اٌز‪ِ ٟ‬بهٍ‪ٙ‬ب ‪ٕ٥‬بٕو اٌٍَ‪ٞ‬خ اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫كَٵ ؿٔيه ثبٌّى‪ ٜٛ‬حٿټيَرخثِ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ٻَٔ ر‪ ٞ٬‬أ‪٠٫‬خء رينو‪.‬‬

‫‪‬‬

‫كٴَ ر‪ ٞ٬‬حٿڄٌح‪ ٪ٟ‬ڃن ؿٔيه ثبٌّضمبة اٌى‪ٙ‬وثبئ‪.ٟ‬‬

‫‪‬‬

‫حٿظ‪ٌّ٬‬ذ رٌحٓ‪٤‬ش اٌٖ‪٦‬مبد اٌى‪ٙ‬وثبئ‪١‬خ‪.‬‬

‫ًر‪٬‬ي فَّخ أ‪٠‬بَ ڃن حٿظ‪ٌّ٬‬ذ أ‪ٛ‬زق ٳِ كخٿش حكظ‪٠‬خٍ‪٫ً ،‬ـِ حٕ‪٣‬زخء ‪٫‬ن ڃ‪٬‬خٿـظو‪ ،‬ٳخهظخٍه حهلل اٿَ ؿٌحٍه ٗيْيحً ڃو‪٠‬زخً‬ ‫ريڃخثو ٳِ ‪ َ1980/5/9‬حٿڄٌحٳٶ ‪ 21‬ؿڄخىٍ حٿؼخنْش ‪ 1400‬ىـ ر‪٬‬ي صالصخ ‪ْ٥‬و ‪ِٛ٠‬بً ِٓ ا‪٥‬زمبٌٗ‪.‬‬ ‫ِ‪ٛ‬لف اٌٍَ‪ٞ‬خ‬ ‫ِٕ‪٦‬ذ اٌٍَ‪ٞ‬خ أىپ حٿ٘يْي ڃن حٓظ‪ٚ‬ځ ؿؼڄخنو حٿ‪٤‬خىَ‪ًٗ ،‬خ‪ً ٩‬ٿٺ حٿوزَ ٳِ أًٓخ‪ ١‬حٿنخّ‪ ،‬ڃڄخ كيح رؤ‪٫‬يحى ٯٴَْس ڃن حٿنخّ‬ ‫أڅ طظـڄ‪٫ ٪‬ني ڃنِٽ حٿ٘يْي حٿٌحٷ‪ ٪‬ٷَد ڃٔـي ڃئڃن ٳِ حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش‪ً ،‬ٷخځ أكي أٷَرخء حٿ٘يْي ربٿٸخء ه‪٤‬خد ٓخهن أٿيذ ٳْو‬ ‫حٿڄ٘خ‪ ،َ٫‬ٳخن‪٤‬ڀٸض حٿـڄخىَْ حٿڄئڃنش ‪٫‬ڀَ حٿ٘خٍ‪ ٩‬حٿَثِْٔ ڃظٌؿيش اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪ ،‬كْغ ٌّؿي ؿؼڄخڅ حٿ٘يْي‪،‬‬ ‫ًأػنخء حن‪ٚ٤‬ٷش حٿڄَْٔس ً‪٫‬ني ً‪ٌٛ‬ٿيخ اٿَ ڃٸَرش ڃن حٿٸڀ‪٬‬ش ‪ -‬ؽ‪١‬ش رم‪ٚ ٤‬ىاهح اٌلافٍ‪١‬خ ف‪ٙ١‬ب ‪ -‬أٯڀٸض أرٌحد حٿٸڀ‪٬‬ش‪ ،‬ٳٸخځ‬ ‫ر‪ ٞ٬‬حٿ٘زخد رٸٌٱ حٿلـخٍس ‪٫‬ڀَ أرٌحد حٿٸڀ‪٬‬ش‪ً ،‬ٷي ٻخڅ حٿلڄخّ حٿـڄخىَُْ ٻخٿزَٻخڅ حٿؼخثَ‪٫ً ،‬نيڃخ ً‪ٛ‬پ حٿڄئڃنٌڅ اٿَ‬ ‫حٿڄٔظ٘ٴَ حنظِ‪ٌ٫‬ح ؿٔي حٿ٘يْي رٸٌس‪ً ،‬رٸِ حٿـٔي حٿ‪٤‬خىَ رْن أىڀو اٿَ حٿ‪ٜ‬زخف‪ً ،‬ٷي حٿظٸ‪٤‬ض ٿو‬ ‫ىحڃٰش طيّن حٿٸظڀش‪.‬‬ ‫‪| P a g e 19‬‬

‫ٻؼَْ ڃن حٿ‪ ٌٍٜ‬ٻٌػخثٶ‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫رْ‪ ٤١١‬اٌغضّبْ‬ ‫ٍٳ‪ ٪‬حٿڄئڃنٌڅ ؿٔي حٿ٘يْي ‪٫‬ڀَ حٕٻٲ ڃن أؿپ طْْ٘‪٬‬و ًاّيح‪٫‬و حٿؼٍَ‪،‬‬ ‫حٕٓخٿْذ‪ً ،‬ٷخڃض ربڃ‪٤‬خٍ حٿڄْ٘‪ْ٬‬ن رٌحرپ ڃن‬

‫ًٿټن حٿٔڀ‪٤‬ش ًحؿيض حٿڄْ٘‪ْ٬‬ن رؤر٘‪ ٪‬أنٌح‪٩‬‬

‫حٿٰخُ حٿوخنٶ حٿڄْٔپ ٿڀيڃٌ‪ ِٓ ٩‬األهٗ رٌحٓ‪٤‬ش حٿٸٌحص حٿڄَطِٷش ‪ِٓٚ‬‬

‫اٌَّبء ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿ‪٤‬خثَس حٿڄًَكْش‪ ،‬ڃڄخ ٗپ ‪٫‬ڄڀْش حٿظْْ٘‪ً ،٪‬ٿټن اٍحىس حٿـڄخىَْ ٳٌٵ ٻپ طليٍ‪ ،‬ٳڀڂ‬

‫طنټَٔ كظَ ًحٍطو‬

‫حٿؼٍَ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬ ‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166353402jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166353419jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166353436jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166353458jpg‬‬

‫‪‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جلاٌىو‪ ُ٠‬اٌؾجْ‪ِ ٟ‬جبهن‬

‫‪.2‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 16 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄخكٌُ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1980/7/9 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬

‫ح‪٫‬ظٸپ حٿلزِ٘ حٿز‪٤‬پ ٳِ ‪ َ1980/5/22‬رظيڄش حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿظ‪٨‬خىَس حٿـڄخىَّْش حٿظِ‬ ‫حنيٿ‪٬‬ض ٳِ أٍر‪ْ٬‬نْش اٌْ‪١ٙ‬ل عّ‪ ً١‬اٌ‪ٗ ٍٟ٦‬كْخء ًٻَحه ‪٫‬ني ٷزَه‪.‬‬ ‫ًه‪ ٪٠‬حٿلزِ٘ حٿز‪٤‬پ اٿَ ر‪٦‬ن‪٠‬ت ‪ٚ‬ؽْ‪ ٟ‬ثوثو‪ ٞ‬كظَ أ‪ٛ‬زق ٳِ كخٿش ڃْئًّ ڃنيخ‪ ،‬ٳنٸپ ‪٫‬ڀَ حػَ ًٿٺ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‬ ‫حٿ‪ٔ٬‬ټَُ‪ً ،‬ٿڄخ ٿڂ طُـيُ ڃ‪٬‬و حٿڄ‪٬‬خٿـش ٓڀڄٌه اٿَ أىڀو ٳِ ‪ً َ1980/7/7‬ٿْْ ٿو ڃن ٍڃٶ حٿلْخس ا‪ ّٙ‬ٷڀْ‪ًً ،ًٚ‬ٿٺ ٳِ ڃلخًٿش‬ ‫ٿظټَحٍ ڃخ ؿٍَ ٳِ ٗيخىس حٿ٘خد حٿز‪٤‬پ عّ‪ ً١‬اٌ‪ً ،ٍٟ٦‬ر‪٬‬ي ‪ ٓ١ِٛ٠‬ٳخ‪ٟ‬ض ًٍف حٿ٘يْي حٿلزِ٘ اٿَ رخٍثيخ حٕ‪٫‬ڀَ‪ ،‬أُ ٳِ‬ ‫‪.َ1980/7/9‬‬ ‫ًٷي ٷخڃض حٿٔڀ‪٤‬ش رظٔڀْڂ حٿلزِ٘ ٷزپ ڃٴخٍٷظو حٿلْخس ٳِ ڃلخًٿش ٿظٴخىُ طټَحٍ ڃخ ؿٍَ ٳِ ٗيخىس حٿز‪٤‬پ ؿڄْپ حٿ‪٬‬ڀِ‪ً ،‬ٷي‬ ‫أعجود ‪٫‬خثڀش حٿ٘يْي حٿلزِ٘ ‪٫‬ڀَ ىٳن حرنيخ ٌ‪١‬الً ثٖ‪ٛ‬هح ٍو‪٠‬خ‪ً ،‬ٷخڃض رخٗؿَحءحص حٿظِ طڄن‪ ٪‬ڃن طـڄ‪ ٪‬حٿنخّ‪.‬‬

‫‪| P a g e 20‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ؽَٓ ِلْ‬

‫‪.3‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 25 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيَّ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1981/2/14 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬

‫ٻخڅ حٿ٘خد ڃيڅ ىيٳخً ٿَ‪ٛ‬ي ؿيخُ حٿڄوخرَحص‪ ،‬رلْغ ٻخڅ ڃظخر‪٬‬خً ٳِ ط‪َٜ‬ٳخطو ًڃڄخٍٓخطو؛ ًٷي ٷخځ ع‪ٙ‬بى اٌّقبثواد ٷزپ أّخځ‬ ‫ڃن ح‪٫‬ظٸخٿو ربٍٓخٽ ِغّ‪٥ٛ‬خ ِٓ إٌَبء اٿَ ڃنِٽ حٿ٘يْي رلـش ُّخٍس طٴٸيّش ٿڄنخُٽ حٿٸَّش‪ً ،‬ٷي طڄټنض حٿنٌٔس ڃن ڃ٘خىيس‬ ‫ٯَٳش حٿ٘يْي ًٍٳ‪ ٪‬طٸََّ ‪٫‬ن ڃ٘خىيحطين‪ً .‬ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش حٿؼخنْش ‪ْ٥‬وح ِٓ ِٕزٖف ٌ‪ٍ١‬خ ‪ 14‬فجوا‪٠‬و ‪ َ1981‬ىـڄض ‪٫‬نخ‪َٛ‬‬ ‫حٿڄوخرَحص ًٷٌحص حٿٰ٘ذ حٿڄَطِٷش ‪٫‬ڀَ ڃنِٿو ڃيؿـش حٿٔ‪ٚ‬ف‪ً ،‬أٿٸض حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀْو‪ ،‬ث‪٦‬ل رو‪ ٤٠ٚ‬إٌَبء ‪ٚ‬األ‪ٝ‬فبي‪ً ،‬أهٌ اٿَ‬ ‫ڃَٻِ ٷْخىس َٗ‪٣‬ش حٿڄلَٵ‪.‬‬ ‫ٳِ ٌّځ ح‪٫ٙ‬ظٸخٽ ه‪ ٪٠‬حٿڄـخىي ڃلڄي ڃيڅ ٌ‪ٛ‬عجبد ِىضفخ ِٓ اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت‪ً ،‬أ‪ٛ‬زق ٳِ كخٿش اؽز‪ٚ‬به‪ ،‬أهٌ ‪٫‬ڀَ أػَىخ اٿَ‬ ‫‪٣‬زْذ ڃَٻِ حٿٸڀ‪٬‬ش‪ً ،‬ٿټنو ٳخٍٵ حٿلْخس ىًڅ حڅ ّظڄټن حٿ‪٤‬زْذ ڃن ٳ‪٬‬پ ِٗء‪٫ً .‬ڀَ ىٌح ٳٸي ٳخ‪ٟ‬ض ًٍكو حٿ‪٤‬خىَس ر‪٬‬ي أهث‪٤‬‬ ‫ٍب‪٥‬بد ڃن ح‪٫‬ظٸخٿو‪ ،‬ڃ‪٬‬زّيس رٌٿٺ ‪َّ٣‬ٶ حٿٔ‪ ِ٬‬نلٌ حٿلَّش ًحٿ‪ِ٬‬س ًحٿټَحڃش‪.‬‬ ‫ر‪٬‬ي ‪٣‬ڀٌ‪ ٩‬حٿ٘ڄْ ڃن ٌّځ ٗيخىس حٿڄـخىي ڃلڄي ڃيڅ ؿخءص ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن ‪٫‬نخ‪ َٛ‬ؿيخُ حٿڄوخرَحص ًحٓظي‪٫‬ض ًحٿي حٿ٘يْي‬ ‫اٿَ حٿڄَٻِ حٿٌُ ح‪٫‬ظٸپ ٳْو حٿ٘يْي‪ ،‬ٳٌىذ ىٌ ًأهٌه ًحػنخڅ ڃن أىڀو حٿٸَّش؛ ًىنخٹ حىهپ ًحٿي حٿ٘يْي ٿڄٸخرڀش‬

‫ئثوا٘‪ ُ١‬ثٓ‬

‫ِؾّل آي فٍ‪١‬فخ ٔبئت ا‪٠‬بْ ٕ٘لهٍ‪ ْٛ‬اٌّل‪٠‬و اٌ‪٦‬بَ ٌألِٓ اٌ‪٦‬بَ‪ ،‬ٳ‪ٜ‬يڃو رٌٳخس حرنو‪ ،‬ٳؤٯڄِ ‪٫‬ڀْو‪ً ،‬ٿڄخ حٳخٵ ڃن اٯڄخثو أهزَه‪:‬‬ ‫"اڅ ًٿيٹ ٷي ٯّٔپ ًنلن ٓنيٳنو ًط‪٬‬خٽ ٿظ٘خىيه"‪.‬‬ ‫ًأهٌ حٿـڄْ‪ ٪‬ل‪ٙ‬واً ٳِ ْٓخٍس ڃٔڀلش اٿَ ڃٸزَس ٷَّش حٿزْٔظْن ًىٳن حٿ٘يْي عجواً‪ً ،‬أه‪٬٠‬ض حٿڄٸزَس اٿَ كَحٓش ڃ٘يىس ىحڃض‬ ‫ٷَحرش أٍج‪ ،ٓ١٥ٛ‬ػڂّ هٴٴض حٿلَحٓش ر‪٬‬ي أڅ ىحڃض ٿٴظَس طِّي ‪٫‬ڀَ اٌْ‪ٙ‬و‪.ٓ٠‬‬ ‫أٷخڃض أَٓس حٿ٘يْي ڃـڀْ حٿٴخطلش ٳِ ٌّځ األؽل اٌّ‪ٛ‬افك ٌــ ‪ ،َ1981/2/15‬أُ ٳِ حٿٌْځ حٿؼخنِ ڃن ًٳخس حرنيڂ‪ ،‬ٳِ حٿڄؤطڂ‬ ‫حٿـنٌرِ حٿٌحٷ‪ ٪‬ٳِ حٿٸَّش‪.‬‬ ‫ٳِ ‪ٛ‬زخف ٌّځ األؽل اٌّ‪ٛ‬افك ‪ َ1981/2/15‬هَؽ حٿڄٌح‪٣‬نٌڅ ٳِ ڃَْٔس إل‪٥‬الْ اٌؾلاك‪ً ،‬ؿخرض ٌٗحٍ‪ ٩‬حٿٸَّش ًٷَّش‬ ‫حٿٔڄخىْؾ حٿڄـخًٍس‪ً .‬ٳِ ‪ َٜ٫‬ىٌح حٿٌْځ طـڄ‪ ٪‬حٿنخّ ًهَؿٌح ٳِ ڃَْٔس ٻزَْس طٌؿيض اٿَ ِمجوح اٌجَ‪١‬ز‪ٕ ٓ١‬هٌ ؿؼڄخڅ‬ ‫حٿ٘يْي‪ً ،‬ٿټن ٷٌحص حٿٔڀ‪٤‬ش ًحؿيظيڂ رؤٓخٿْذ حٍىخرْش ؿنٌنْش‪ ،‬كْغ ٷخځ ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿٔڀ‪٤‬ش ثلٌ٘ اٌّ‪ٛ‬ا‪ ٓ١ٕٝ‬ثَ‪١‬بهار‪ ،ُٙ‬ڃڄخ‬ ‫ٓٸ‪٫ ٢‬ڀَ حػَ ًٿٺ ّ‪١ٙ‬ل ًحكي ًؿَف آهًَڅ‪.‬‬ ‫‪| P a g e 21‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٳِ ‪ٛ‬زخف ٌّځ االصٕ‪ ٓ١‬هَؿض ٻٌٿٺ ڃَْٔس ٻزَْس حطـيض اٿَ حٿ٘خٍ‪ ٩‬حٿ‪٬‬خځ ًًحؿيظيخ حٿٔڀ‪٤‬ش رَ٘حٓش ًأڃ‪َ٤‬طيڂ رٌحرپ ڃن‬ ‫اٌمٕبثً اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪ٚ ،٣ٛ‬اٌوٕبٓ اٌّ‪ٞ‬ب‪ٚ ،ٟٝ‬أز‪ٙ‬ى‪ٛ‬ا ؽوِبد ث‪ ٘٦‬اٌج‪ٛ١‬د ٌزو‪ ٤٠ٚ‬األ٘بٌ‪ ،ٟ‬ٻڄخ ح‪٫‬ظيًح ‪٫‬ڀَ ڃـڀْ‬ ‫حٿٴخطلش حٿټخثن ٳِ حٿڄؤطڂ حٿـنٌرِ ًٍڃٌح ٳْو حٿٸنخرپ حٿڄْٔڀش ٿڀيڃٌ‪ ،٩‬ڃڄخ آًٍ حٿڄ‪ِّّ٬‬ن ًأطڀٲ ًأكَٵ ر‪ ٞ٬‬ڃلظٌّخص حٿڄؤطڂ‪.‬‬ ‫ًٷي نٸپ ڃـڀْ حٿٴخطلش ر‪٬‬ي ًٿٺ اٿَ ڃٔـي حٿٸَّش ًٷي ح‪٫‬ظٸپ ‪٫‬ڀَ أػَ ىٌه حٿڄَْٔس أؽل ‪ْ٥‬و ّبثبً‪.‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬بكي ف‪ٛ‬ف‪ٟ‬‬

‫‪.4‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ :‬ٿڂ ّظـخًُ اٌضبٔ‪١‬خ ‪ْ٥‬وح ڃن ‪٫‬ڄَه‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيَّ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1981/2/15 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ح‪ٛ‬خرظو رنِّٲ ٳِ حٿَأّ‪.‬‬

‫ٻخڅ حٿ٘خد ‪٫‬خىٽ هٌهِ أكي حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ ڃَْٔس ‪ٌّ َٜ٫‬ځ حٕكي حٿڄٌحٳٶ ٿـ‬

‫‪ً ،َ1981/2/15‬ٳِ ىٌه حٿڄَْٔس طٌؿو‬

‫حٿڄٌح‪٣‬نٌڅ اٿَ ڃٸزَس ٷَّش حٿزْٔظْن ٕهٌ ؿٔي اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ِلْ‪ ،‬ٳٌحؿيظيڂ حٿٔڀ‪٤‬ش ريـٌځ ًكِ٘ ‪ً ،‬ىحىڄض ْٓخٍس طخر‪٬‬ش‬ ‫ٿڀڄزخكغ ر‪ ٞ٬‬حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حٿڄَْٔس‪ ،‬ٳؤىٍ اٿَ ٓٸٌ‪٫ ١‬خىٽ هٌهِ ٗيْيحً عواء ٔي‪٠‬ف ّل‪٠‬ل ف‪ ٟ‬هأٍٗ‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل اٌْ‪١‬ـ عّبي اٌ‪ٖ٦‬ف‪ٛ‬ه‬

‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄ‪٬‬خڃَْ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1981/8/19 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬طٔڄْڄو ىحهپ حٿٔـن‪.‬‬ ‫طڂ ح‪٫‬ظٸخٽ حٿ٘يْي ڃ‪ ٪‬ح‪٠٫‬خء كَٻظو ٳِ‬

‫ّ‪ٙ‬و ِبهً ‪ً ،َ1981‬ٷي ىًىڄض ڃٸَحص‬

‫حٿلَٻش‪ًٌٛ ،‬ىٍص ڃنيخ ح‪ٓٙ‬ڀلش ًحٿنَ٘حص‪ً ،‬ط‪ َٝ٬‬ىٌ ًأ‪ٛ‬لخرو‬

‫ألّل أٔ‪ٛ‬ا‪٣‬‬

‫اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت‪ً .‬ڃَؼَپَ حٿ٘يْي ًأ‪٠٫‬خء حٿلَٻش حڃخځ ڃلټڄش أڃن حٿيًٿش ًكټڂ ‪٫‬ڀْيڂ رخٿٔـن‬ ‫ٍج‪ٍٕٛ ٤‬اد‪.‬‬ ‫ًأڃخ ‪٫‬ن اٍزْ‪ٙ‬بكٖ ٳٸي ىّ ٿو حٿ‪ٰ٤‬خس اٌَُ ٳِ ‪٬٣‬خڃو رخٿٔـن ٳِ ّ‪ٙ‬و هِ‪ٚ‬بْ اٌّجبهن‪ً ،‬حٗظي رو حٿڄَ‪ ٝ‬ڃن ؿَحء ًٿٺ‪،‬‬ ‫رلْغ طٔڄڂ ٻپّ ىڃو‪ ،‬ٳخكظخؽ اٿَ طَْْٰ حٿيځ فٍَّٗ حٿ‪ٰ٤‬خس اٿَ أىڀو ڃوخٳش أڅ ّڄٌص ‪٫‬نيىڂ‪ً ،‬ٷخځ أىڀو رنٸڀو اٿَ ڃٔظ٘ٴَ‬ ‫حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ ‪ًُ ،‬أ‪٫‬ڀن ‪٫‬ن حكظْخؿو ٿڀيځ‪ ،‬ٳظٔخٍ‪ ٩‬حٿڄئڃنٌڅ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٿڀظزَ‪ ٩‬رخٿيځ‪،‬‬

‫فّٕ‪٦‬ذ حٿڄزخكغ حٿڄٔظ٘ٴَ ڃن‬

‫ح‪ٓٙ‬ظڄَحٍ ٳِ ڃ‪٬‬خٿـظو‪ ،‬ٳؤهٌه حىڀو اٿَ ڃٔظ٘ٴَ هخ‪ ٙ‬ىٌ (ڃٔظ٘ٴَ حٿزلَّن حٿيًٿِ)‪ً ،‬ر‪٬‬ي ‪ ٓ١ِٛ٠‬حنظٸڀض ًٍكو اٿَ ٍريخ‬

‫‪| P a g e 22‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ ٪ًْٗ .َ1981/8/19‬حٿ٘‪٬‬ذ ؿنخُس حٿ٘يْي رڄ٘خ‪َ٫‬‬

‫ڃ‪٨‬ڀٌڃش‪ً ،‬ٻخڅ ًٿٺ ٳِ‬

‫ڃڀظيزش‪ً ،‬ىظخٳخص ًٗ‪٬‬خٍحص طنيى رخٿ‪٨‬ڀڂ‬

‫حٿوڀْٴِ‪ ،‬ڃن‪٤‬ڀٸشً ڃن ٷَّظو (حٿڄ‪٬‬خڃَْ) اٿَ حٿڄٸزَس حٿڄ‪ًَ٬‬ٳش رڄٸزَس (حٿْ٘ن ٓي‪ٚ‬څ)‪.‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل اٌْ‪١‬ـ ‪٥‬جبً ؽَ‪ ٓ١‬اٌواٍز‪ٟ‬‬

‫‪.6‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 23 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄنخڃش‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1984/5/3 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬طٔڄْڄو ىحهپ حٿٔـن‪.‬‬

‫ٻخنض ڃن ‪ٛ‬ٴخص حٿ٘يْي حٿٌ‪ٙ‬ء حٿٸٌُ ًحٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴش حٿڄظٌٷيس طـخه أىپ حٿزْض (‪٫‬ڀْيڂ حٿٔ‪ٚ‬ځ) ًحٿز٘خٗش ًىڃخػش حٿوڀٶ ً حٿ٘ـخ‪٫‬ش‬ ‫ًحٗرخء ًٯَْطو ‪٫‬ڀَ حٓهَّن‪ً ،‬ٿو ڃٌٷٲ ٳِ حٿٔـن؛ ٳ‪٬‬نيڃخ ٍأٍ حٿ‪ٰ٤‬خس ّ‪ٌ٬‬رٌڅ ر‪ ٞ٬‬حٿڄ‪٬‬ظٸڀْن حنيٳ‪ ٪‬ڃن أؿپ حٿيٳخ‪٫ ٩‬نو‪،‬‬ ‫ڃڄخ ؿَه اٿَ حٿ‪ٌ٬‬حد ًحٿظنټْپ ‪َّٟ‬زش ٿڄٌٷٴو ح‪ٙ‬نٔخنِ حٿنزْپ ‪.‬‬ ‫ٻڄخ ‪َ٫‬ٱ ‪٫‬نو حٿؼزخص ًحٿ‪ٜٚ‬رش ‪٫‬ڀَ حٿو‪ً ،٢‬ٷي‬

‫هَُّْ (ٍكڄو حهلل) رْن حٿزٸخء ٳِ حٿٔـن أً حٿظ‪٬‬يي‬

‫ث‪٦‬لَ اهرمبء إٌّجو‬

‫اٌؾَ‪ ٟٕ١‬ٳِ أُ ڃؤطڂ‪ ،‬ٳَٳ‪ ٞ‬ىٌح حٿ‪ًٍ َٝ٬‬ؿق كْخس حٿڄ‪٬‬خنخس ً‪ٌ٫‬حد حٿٔـن ‪.‬‬ ‫ح‪٫‬ظٸپ (ٍكڄو حهلل) ٳِ ٿْڀش ‪ٛ 20‬ٴَ ‪ 1400‬ىــ ٳِ موو‪ ٜ‬أهث‪١ٕ١٦‬خ اإلِبَ اٌؾَ‪ ٗ١ٍ٥( ٓ١‬اٌَالَ)‪ً ،‬حٷظْي اٿَ ٓـن حٿٸڀ‪٬‬ش ٳِ‬ ‫حٿڄنخڃش رظيڄش طلَّ‪ ٞ‬حٿنخّ ‪٫‬ڀَ حٿؼٌٍس ٳِ ڃلخ‪َٟ‬حطو ًه‪٤‬خرخطو حٿلْٔنْش ‪.‬‬ ‫ٻخڅ ٿٌؿٌىه رْن حٿڄ‪٬‬ظٸڀْن أػَ رخٍُ ڃن كْغ ڃ٘خٍٻخطو رز‪ ٞ٬‬حٿٴ‪٬‬خٿْخص حٿظِ أىص رو اٿَ ڃ‪٠‬خ‪٫‬ٴش حٿ‪ٌ٬‬حد ًحٿظنټْپ _ حٿٌُ‬ ‫ّڄخٍّ ڃ‪٬‬و _ ڃ‪٠‬خٳخً اٿَ ِو‪ً ٗٙ‬حٗنخص حٿ‪ٜ‬خٍهش حٿڄظټٍَس؛ ًڃن طڀٺ حٿٴ‪٬‬خٿْخص حٿظِ ٻخڅ ّٸٌځ ريخ ٳِ ىحهپ حٿٔـن‪ :‬هف‪٤‬‬ ‫األماْ رؤ‪٫‬ڀَ ‪ٌٛ‬طو‪ ،‬ڃڄخ ٻخڅ ّـَه اٿَ ًؿزخص ؿيّيس ڃن حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿنٴِٔ‬

‫ًحٿـٔيُ‪ٚ .‬اٌمواءح اٌؾَ‪١ٕ١‬خ ًط‪٬‬ڄْٶ ٍحر‪٤‬ش‬

‫حٿٔـنخء رؤىپ حٿزْض (‪٫‬ڀْيڂ حٿٔ‪ٚ‬ځ)‪ .‬رخٗ‪ٟ‬خٳش ٌمواءح األك‪١٥‬خ ٿڀٔـنخء ر‪ٌٜ‬طو حٿلِّن ‪.‬‬ ‫أر‪٬‬ي (ٍكڄو حهلل) ‪٫‬ن رڀيه (حٿزلَّن) اٿَ (حٿـڄيٌٍّش حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ٳِ اَّحڅ) ٳِ‬

‫‪ّٛ 4‬اي ‪٘1401‬ــ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿزلَ (ٳِ‬

‫حٿزخهَس) ًىٌ ّ‪٬‬خنِ آ‪ٙ‬ځ حٿڄَ‪ٌ٫ً ٝ‬حد حٿٔـن‪ ،‬طليّخً ٿڄٌحٷٴو ح‪ّٙ‬ڄخنْش‪.‬‬ ‫حٓظ٘يي (ٍكڄو حهلل) رٔزذ األِواٗ حٿٌُ ٍُ‪٫‬يخ حٿ‪ٰ٤‬خس ٳِ ؿٔيه‪ ،‬اً ٻخڅ ّٸيځ ٿو حٿ‪٬٤‬خځ حٿڄوڀٌ‪ ١‬ثبٌى‪١‬و‪( ٓ١ٍٚ‬حٿگخُ)‬ ‫ر‪٬‬ي ٳظَس ‪ٌّ٣‬ڀش ڃن اٌغ‪ ٣ٛ‬اٌمبرً‪ً ،‬ٷي ٻخڅ ىٌح حٿ‪٬٤‬خځ ّلٌٽ ڃ‪٬‬يطو اٿَ رَٻخڅ ڃڀظيذ ڃن حٿلَحٍس‪ً ،‬ٷي ٻخڅ ٿيٌح حٕڃَ _‬ ‫ڃ‪٠‬خٳخً ٿٔ‪ٙ‬ځ حٿظِ ٻخڅ ّ‪٬‬خنِ ڃنيخ نظْـش حٿ‪َ٠‬رخص طڀٌ اٌ‪ٚ‬وثبد حٿظِ ًُؿيص اٿَ ر‪٤‬نو _ ح‪ٙ‬ػَ حٿټزَْ ٳِ إبثزٗ ثَو‪ٝ‬بْ‬ ‫اٌّ‪٦‬لح‪ً ،‬حٓظڄَص ىٌه حٕڃَح‪ ٝ‬ڃ‪ ٪‬حٿ٘يْي اٿَ أڅ أًىص رلْخطو‪.‬‬

‫‪| P a g e 23‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫حنظٸڀض ًٍكو حٿ‪ْ٤‬زش اٿَ رخٍثيخ ٳِ (اٌضبٌش ِٓ ّ‪٦‬جبْ ٍٕخ ‪٘1404‬ــ)‪ً ،‬ٻٍَ ‪ٚ‬الكح اإلِبَ اٌؾَ‪ ٗ١ٍ٥( ٓ١‬اٌَالَ)‪ً ،‬طڂ‬ ‫طْْ٘‪٬‬و ٳِ حٿٌْځ حٿؼخنِ ڃن ًٳخطو‪ً ،‬ىٳن ٳِ ڃيّنش (ٷڂ حٿڄٸيٓش) ٳِ ڃٸزَس حٿزٸْ‪.٪‬‬

‫‪.7‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل اٌَ‪١‬ل أؽّل ثٓ اٌَ‪١‬ل ‪ ٍٞٛ٥‬ثٓ اٌَ‪١‬ل اؽّل اٌغو‪٠‬ف‪.ٟ‬‬

‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 39 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ٓ :‬ټن ڃن‪٤‬ٸش (حٿن‪ْ٬‬ڂ) حكيٍ ‪ٌٟ‬حكِ حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش (حٿڄنخڃش)‪ً ،‬حنظٸپ أًحهَ كْخطو اٿَ‬ ‫ڃن‪٤‬ٸش (‪٫‬خٿِ)‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1985/7/27 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٯظْخٿو ڃن ٷزپ ڃوخرَحص حڃن حٿيًٿش ٳِ حٿزلَّن ٳِ كخىع ْٓخٍس ڃٴظ‪٬‬پ ‪.‬‬ ‫ًّڄټن حٿٸٌٽ رؤڅ ڃـڄٌ‪ ٩‬ڃٌحٷٲ حٿْٔي حٿ٘يْي حٿْٔخْٓش (طـخه حٿٌ‪ ٪ٟ‬حٿيحهڀِ ًحٿيًٿِ) ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحٿلَٻْش‪ً ،‬طنِىو ‪٫‬ن‬ ‫ر‪ ١ٚ‬آٽ هڀْٴش‪٬ًٗ ،‬زْظو حٿڄظِحّيس حٿڄظنخڃْش‪ً ،‬ىٳخ‪٫‬و حٿڄٔظڄْض ‪٫‬ن ه‪ ٢‬آٽ ڃلڄي‪ً ،‬آهَ ًٿٺ ڃلخ‪َٟ‬طو _ ٌ‪ٍ١‬خ ّ‪ٙ‬بكرٗ ث‪٦‬ل‬ ‫ٕالح اٌغّب‪٥‬خ _ حٿـَّجش رڄـڄڀيخ ڃن كْغ ح‪ٙ‬هظْخٍ ًح‪ٓٙ‬ڀٌد‪ً ،‬حٿظِ حٗخٍ ٳْيخ اٿَ ىًٍ حٿٔڀ‪٤‬ش ًحٿٔ‪ٌ٬‬ىّْن ٳِ حٿيـڄخص‬ ‫ٗيخىص‪.‬‬ ‫ه‬ ‫حٿڄٔ‪ٌٍ٬‬س ‪٫‬ڀَ آٽ حٿزْض (‪)٩‬؛ ٻپ ًٿٺ ٓزّذ‬ ‫ً ىنخٹ ط‪ّ ٌٍٜ‬ٸٌٽ حڅ ىنخٹ ٗ‪ٌٍ٬‬حً ‪ًٍَّٟ‬خً ٿيٍ حٿٔڀ‪٤‬ش ٳِ حٿظوڀ‪ ٚ‬ڃن حٿْٔي حٿَّٰٴِ‪ً ،‬ٿټن ح‪ٙ‬ٿظٴخٱ حٿـڄخىَُْ كٌٿو‬ ‫ًً‪ ٪ٟ‬حٿڄن‪٤‬ٸش حٿڄلڀِ ًحٿيًٿِ ٿڂ ّټن ّٔڄق رخ‪٫‬ظٸخٽ حٿْٔي حٿ٘يْي‪ً ،‬ٿيٌح ‪٫‬ڄيص حٿٔڀ‪٤‬ش ٳِ رلث‪١‬و ه‪٤‬ش ڃوخرَحطْش هزْؼش‬ ‫‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ رلث‪١‬و (ؽبكس ِو‪ٚ‬ه‪ )ٞ‬حىٍ اٿَ حٯظْخٽ حٿْٔي (ٷيه) ر٘ټپ ٯَْ ڃزخَٗ‪ٕ ،‬څ حٿظٸََّ حٿ‪٤‬زِ حٗخٍ اٿَ أڅ ىنخٹ‬ ‫ؿَكخً ‪٫‬ڄْٸخً ٳِ حٿَأّ اػَ ‪ٍٝ‬مخ ٔبه‪٠‬خ‪.‬‬ ‫كالئً اغز‪١‬بي اٌْ‪١ٙ‬ل اٌغو‪٠‬ف‪:ٟ‬‬ ‫‪‬‬

‫ٻخڅ حٿ٘يْي _ ٌ‪ٍ١‬خ اٌؾبكس _ ٳِ ڃنِٽ ًحٿيه‪ً ،‬ٻخنض ‪٫‬نخ‪ َٛ‬ؿيخُ حٿڄوخرَحص طلٌځ كٌٽ حٿڄنِٽ ر٘ټپ ٯَْ‬ ‫ح‪٫‬ظْخىُ‪ ،‬ٿل‪٨‬يخ حٿِحثًَڅ ٿڄنِٽ ًحٿي حٿْٔي حٿ٘يْي ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫نٸپ حٿز‪ ٞ٬‬حڅ حٿ٘خٍ‪ ٩‬حٿ‪٬‬خځ حٿٌُ حٓظ٘يي ٳْو حٿْٔي حٿ٘يْي ٻخڅ ڃٰڀٸخً ٳِ حٿٌٷض حٿٌُ ك‪ٜ‬پ ٳْو حٿلخىع‪ً ،‬ىٌح‬ ‫حٿ٘خٍ‪ٕ ٩‬ىڄْظو ًكـڄو ‪ّ ٙ‬ڄټن حٯ‪ٚ‬ٷو‪ً ،‬ٿيٌح ٳٸي ٳَّٔ حٿز‪ً ٞ٬‬ٿٺ رؤڅ حٿڄوخرَحص ٻخنض‬

‫طو‪ ٢٤‬ٿ‪٬‬ڄڀْش حٯ‪ٚ‬ٵ‬

‫حٿ٘خٍ‪ ٩‬ڃ‪ ٪‬طنٴٌْ ؿَّڄش حٿلخىع‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ًُٻَ حڅ ْٓخٍطْن طخر‪٬‬ظْن ٿـيخُ حٿڄوخرَحص _ ڃن ًًحص حٿڀٌڅ ح‪ٙ‬رْ‪ ٞ‬حٿڄڄِْس _ ‪ٙ‬كٸظخ ْٓخٍس حٿ٘يْي‬

‫ًحٿظ‪ٜ‬ٸظخ‬

‫رْٔخٍطو ڃن حٿـخنزْن‪ً ،‬حكيػظخ نٌ‪٫‬خً ڃن ح‪٤ٛٙ‬يحځ ًط‪ْ٤٬‬پ ر‪٫ ٞ٬‬ـ‪ٚ‬ص حٿَْٔ‪ ،‬ڃڄخ أىٍ اٿَ حنلَحٳيخ ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫طَؿّپ ٗو‪ ٚ‬ڃن ْٓخٍطو رْٰش ڃ٘خىيس حٿلخىع‪ً ،‬ٿټن‬

‫ٻخنض ىنخٹ ْٓخٍطخڅ ًحٷٴظْن‪ ،‬ٳڄن‪٬‬و ر‪ ٞ٬‬ڃن ٻخڅ ًحٷٴخً‬

‫ًأڃَه رخ‪ٙ‬ن‪َٜ‬حٱ‪َ٫ً ،‬ٱ حنيڂ ڃن ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿڄوخرَحص ‪.‬‬

‫‪| P a g e 24‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫نٸپ ح‪ٙ‬رن ٳِ حكيٍ حٿْٔخٍطْن ًنٸپ حٕد ٳِ حٿْٔخٍس‬

‫حٕهٍَ اٿَ ٷٔڂ حٿ‪ٌ٤‬حٍة ٳِ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش رلخٿش ‪ٙ‬‬

‫ّڄټن طيحٍٻيخ‪٣ً ،‬ڀذ ٍثْْ حٿٸٔڂ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن ىٌّخطيڂ ٳَٳ‪ٌ٠‬ح ح‪٤٫‬خءه أّش ڃ‪٬‬ڀٌڃخص‪ً ،‬أٿِڃٌه رؤهٌ حٿْٔي‬ ‫ًحرنو‪ً ،‬أً‪ٟ‬لٌح ٿو أنيڂ ٍؿخٽ ڃوخرَحص‪ .‬رْنڄخ ٷخٽ ح‪ٙ‬رن حٿزخٿٮ ( ‪ٓ 7‬نٌحص) حڅ ًحٿيه ىٌ حٿٌُ حهَؿو ڃن حٿْٔخٍس‬ ‫ًٻخڅ ٳِ ٻخڃپ ً‪ْ٫‬و‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫حٗخٍ طٸََّ َٗ‪٣‬ش حٿڄًٍَ اٿَ (حڅ حٿلخىع ًٷ‪ ٪‬ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش حٿ‪٬‬خَٗس ا‪ ٙ‬هڄْ ىٷخثٶ‪ً ،‬ٻخڅ رٔزذ حنٴـخٍ حٿ‪٬‬ـ‪ٚ‬ص‬ ‫ح‪ٙ‬ڃخڃْش‪ ،‬ڃڄخ أىٍ اٿَ طيىٌٍ حٿْٔخٍس ًحنٸ‪ٚ‬ريخ أٍر‪ ٪‬ڃَحص‪ً .‬ه‪ٚ‬ٽ طيىٌٍ حٿْٔخٍس حهٌ حٿْٔي حرنو ڃلڄي حٿزخٿٮ _ ڃن‬ ‫حٿ‪٬‬ڄَ _ ٓز‪ٓ ٪‬نٌحص ًحكظ‪٠‬نو ٿْلڄْو‪ً ،‬ٿټنو ٓٸ‪( ٢‬أُ حٿْٔي) ڃن ڃټخڅ حٿِؿخؿش حٕڃخڃْش ًحٿظِ ٻخنض ٷي ٓٸ‪٤‬ض‪،‬‬ ‫ٳخٍط‪٤‬ڂ ٍأٓو رخٍٕ‪ً ٝ‬أُكيع نِّٲ ىحهڀِ ڃڄخ أىٍ اٿَ حٿٌٳخس ر‪٬‬ي حٿلخىع رلٌحٿِ ػ‪ٚ‬ع ٓخ‪٫‬خص ًٍر‪ ،٪‬أُ ٳِ‬ ‫حٿٔخ‪٫‬ش حٿٌحكيس ًحٿَر‪ ٪‬ڃن ‪ٛ‬زخف ٌّځ ح‪ٙ‬كي ‪ 1985/2/28‬ځ‪ ،‬رْنڄخ طڄخػپ ح‪ٙ‬رن اٿَ حٿ٘ٴخء)‪ .‬ىٌح ڃخ ؿخء ٳِ طٸََّ‬ ‫حٿٔڀ‪٤‬ش‪.‬‬

‫‪ٕ٘ٚ‬بن ‪٥‬لح ِالؽ‪٢‬بد ؽ‪ٛ‬ي ٘نا اٌزمو‪٠‬و رىْف أٗ وبْ ِ‪٦‬ل ٍٍفبً لجً ؽٖ‪ٛ‬ي اٌؾبكس‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫أ‪ٚ‬الً‪ :‬لال انخمش‪ٚ‬ش اٌ انغ‪ٛ‬ذ عمػ يٍ يكاٌ انضجاجت‪ٔ ،‬االبٍ‬

‫‪ٚ‬مٕل اٌ ٔانذِ ْٕ انز٘ اخشجّ يٍ انغ‪ٛ‬اسة ٔكاٌ ف‪ ٙ‬كايم‬

‫ٔع‪.ّٛ‬‬ ‫‪‬‬

‫صبٔ‪١‬بً‪ :‬اشاس انخمش‪ٚ‬ش إنٗ‪ :‬عمٕغ انضجاجت األياي‪ٛ‬ت‪ٔ .‬عؽب انعجهخ‪ ٍٛ‬االياي‪ٛ‬خ‪ .ٍٛ‬ب‪ًُٛ‬ا لال انز‪ ٍٚ‬شاْذٔا ع‪ٛ‬اسة انشٓ‪ٛ‬ذ ف‪ ٙ‬فُاء‬ ‫إداسة انًشٔس _ ح‪ٛ‬ذ حٕظع انغ‪ٛ‬اساث انخ‪ ٙ‬ححصم ف‪ٓٛ‬ا انحٕادد _ اٌ انغ‪ٛ‬اسة كاَج عه‪ًٛ‬ت حمش‪ٚ‬باً ٔكزنك انضجاجت االياي‪ٛ‬ت‬ ‫يا عذا بعط انخذٔػ ف‪ ٙ‬يصاب‪ٛ‬حٓا‪ٔ .‬أٌ انعجهخ‪ ٍٛ‬انًعؽٕبخ‪ًْ ٍٛ‬ا انخهف‪ٛ‬خاٌ ٔن‪ٛ‬غخا األياي‪ٛ‬خ‪ ،ٍٛ‬كًا أشاس انخمش‪ٚ‬ش ! ٔ‪ٚ‬بذٔ‬ ‫أٌ سجال األيٍ َغٕا األٔايش ٔأعؽبٕا انعجهخ‪ ٍٛ‬انخهف‪ٛ‬خ‪ ٍٛ‬بذل األياي‪ٛ‬خ‪ !ٍٛ‬يعافاً إنٗ رنك ك‪ٛ‬ف ‪ًٚ‬كٍ أٌ ثعؽب عجهخ‪ ٍٛ‬ف‪ٙ‬‬ ‫آٌ ٔاحذ؟‬

‫‪‬‬

‫ثالثاً‪ :‬اشاس انخمش‪ٚ‬ش إنٗ أٌ عبب انٕفاة ْٕ اسحؽاو سأط انشٓ‪ٛ‬ذ ف‪ ٙ‬األسض بعذ عمٕؼّ يٍ صجاجت انغ‪ٛ‬اسة االياي‪ٛ‬ت بعذ اٌ‬ ‫عمؽج‪ٔ ،‬نكٍ انخمش‪ٚ‬ش انؽب‪ٚ ٙ‬مٕل اٌ عبب انُض‪ٚ‬ف ْٕ رمب عً‪ٛ‬ك ف‪ ٙ‬انشأط َخ‪ٛ‬جت ؼهمت َاس‪ٚ‬ت‪ٔ ،‬لذ كاٌ انُض‪ٚ‬ف يغخًشاً‬ ‫إنٗ ‪ٕٚ‬و حغغ‪ٛ‬هّ‪ٔ ،‬أبٗ إالّ أٌ ‪ٚ‬مبم عهٗ سبّ يخعٕباً بذيّ (فشحًت اهلل عه‪ْٔ ، )ّٛ‬زِ انذياء انُاصفت ف‪ ٙ‬انخاسس ْم ْ‪ ٙ‬ف‪ٙ‬‬ ‫يصؽهح اجٓضة انًخابشاث َض‪ٚ‬فاً داخه‪ٛ‬اً؟!‬

‫‪‬‬

‫رابعاً‪ :‬بعذ اعخشٓاد انغ‪ٛ‬ذ انغش‪ٚ‬ف‪ ٙ‬يباششة احصم رئيس الوزراء خليفة به سلمان آل خليفة بٕانذ انغ‪ٛ‬ذ انشٓ‪ٛ‬ذ ْاحف‪ٛ‬اً‪ٔ ،‬لال‬ ‫نّ" ‪ :‬ال حمٕنٕا اَُا لخهُا ابُكى"‪ْٔ .‬زا ‪ٚ‬كشف اٌ انًخؽػ ْٕ يخؽػ يجهظ انعائهت بأكًهّ‪ٔ ،‬كًا ‪ٚ‬مٕل انًزم "‪ٚ‬كاد انجاَ‪ٚ ٙ‬مٕل‬ ‫خزَٔ‪."ٙ‬‬

‫اٌزْ‪ ٤١١‬اٌىج‪١‬و‪:‬‬ ‫حنظَ٘ هزَ ٍكْپ حٿْٔي حٿَّٰٴِ اٿَ ؿٌحٍ ٍرو حٕ‪٫‬ڀَ ٳِ ‪ٛ‬زخف ٌّځ‬

‫حٿَكْپ ٻخنظ٘خٍ حٿنخٍ ٳِ حٿيْ٘ڂ‪ ،‬ٳظٔخٍ‪ ٩‬حٿنخّ‬

‫ٿظْْ٘‪٬‬و ًر‪٬‬ي حڅ ّْٗ‪ ٪‬حٿ٘يْي ًٯٔپ ؿؼڄخنو ٳِ ڃٸزَس حٿن‪ْ٬‬ڂ نٸپ حٿ٘يْي ًحٿڄْ٘‪ٌ٬‬څ رخٿْٔخٍحص اٿَ ٷَّش (‪٫‬خٿِ)‪ً ،‬ط‪ٚ‬ٷٴظو‬ ‫آ‪ٙ‬ٱ حّٕيُ‪ ،‬ڃظَٔرڀش رخٿلِڅ‪ ،‬رْن ‪٣ٙ‬ڂ ًرخٹ‪ٍ ،‬حٳ‪٬‬ش حٕ‪ٚ٫‬ځ حٿٌٔى‪ ،‬ٳِ طْْ٘‪ ٪‬ڃيٌٽ ٷپ ن‪َْ٨‬ه؛ ٷْپ ‪٫‬نو حنو أ‪ٟ‬وڂ طْْ٘‪٪‬‬ ‫ٗييطو حٿز‪ٚ‬ى‪.‬‬

‫‪| P a g e 25‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل ه‪ِٙ ٟٙ‬ل‪ ٞ‬ئثوا٘‪ ُ١‬اٌلهاى‪ٞ‬‬

‫‪.8‬‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيٍحُ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1986 /8/ 30 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٽٓـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫طوَؽ حٿ٘يْي ڃن حٿڄيٍٓش حٿؼخنٌّش‬

‫ً‪٫‬ڄپ ڃٌ‪٧‬ٴخً ٳِ اىحٍس حٿلٔخرخص ٳِ ًُحٍس‬

‫حٿڄخٿْش‪ً .‬ح‪٫‬ظٸپ حٿ٘خد حٿڄـخىي ٳِ ك‪َّ٠‬جو ‪ َ1981‬ــ ٕفو ‪٘1402‬ــ رظيڄش ٷڀذ ن‪٨‬خځ حٿلټڂ‬ ‫ٳِ حٿزلَّن ًح‪ٓٙ‬ظْ‪ٚ‬ء ‪٫‬ڀَ حٿٔڀ‪٤‬ش ڃ‪ ٪‬أهٌس ٿو ٳِ حٿيٍد‪ً:‬حٿ‪٬‬ٸْيس ّ‪ٜ‬پ ڃـڄٌ‪٫‬يڂ ‪ّ 73‬قٖبً‪.‬‬ ‫حٓظ٘يي حٿيٍحُُ ٳِ ‪ 30‬أغَ‪ َ1986 ٌٞ‬ٳِ ٓـٌڅ حٿ‪٬‬خثڀش حٿوڀْٴْش رٔزذ أثْ‪ ٤‬أ‪ٛ‬ا‪ ٣‬اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت‪ًٌٓ ،‬ء حٿڄ‪٬‬خڃڀش‪٫ً ،‬يځ‬ ‫طٌٳَ حٿَ‪٫‬خّش حٿ‪ْ٤‬زش؛ ٳخنو ًڃنٌ حڅ ح‪٫‬ظٸپ اٿَ ٷزپ حٓظ٘يخىه رز‪٬٠‬ش أٓخرْ‪ ٪‬ٿڂ ّټن ٷي أٿظٸَ ‪٫‬خثڀظو‪،‬‬

‫ًٷزپ حٓظ٘يخىه رؤٓخرْ‪٪‬‬

‫ٍأص رْن ‪ْ٫‬نْيخ ٗزلخً أػٸڀو حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًحٕٿڂ‪ً ،‬أهٌص ڃنو حٕڃَح‪ ٝ‬حٿنٴْٔش‬ ‫حٿظٸَ ًحٿيطو حٿظِ ٿڂ َّىخ ڃنٌ فٌّ ٍٕ‪ٛ‬اد ٱ‬ ‫ًحٿ‪٬‬ٸڀْش ًحٿـٔيّش‪ ،‬اً أ‪ْٛ‬ذ ثبًٌٍْ ٳِ حكيٍ ّيّو‪ً ،‬حكيٍ ٍؿڀْو‪ٍ .‬ٵ ٷڀذ حٕځ ٿلخٿو ٳٔؤٿظو ‪٫‬ن حٿٔزذ‪ ،‬ٳٴظق ح‪ٙ‬رن ٷڀزو‬ ‫ّٸ‪ ٚ‬ٿيخ ٷ‪٠‬خّخ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿٌكْ٘ش‪ً ،‬كخًٽ حٿَ٘‪٣‬ش حٿڄَحٷزٌڅ ٿو ڃن‪٬‬و ا‪ ّٙ‬أنو أرَ‬

‫حٿظٌٷٲ‪ ،‬ٳظؤػَص حٕځ طؤػَحً ؿَىخ اٿَ‬

‫‪َ٫‬حٹ ڃ‪٫ ٪‬نخ‪ َٛ‬حٿٔڀ‪٤‬ش حٿلخٷيّن‪ ،‬ٳٸٌٳض ڃخ رْيىخ ‪٫‬ڀْيڂ‪ً ،‬ر‪ٜ‬ٸض ٳِ ًؿٌىيڂ‪ ،‬ٳؤهَؿٌىخ ًڃن‪ٌ٬‬ىخ ڃن ڃٌح‪ٛ‬ڀش حٿِّخٍس‬ ‫حٿٸ‪َْٜ‬س ‪ٙ‬رنيخ حٿٌُ ٿڂ طَه ڃنٌ هڄْ ٓنٌحص ‪ .‬ر‪٬‬ي أّخځ ڃن ىٌه حٿِّخٍس ًحص حٿٌٻَّخص حٕٿْڄش طڀٸض حٕځ حٿڄئڃنش نزؤ حٓظ٘يخى‬ ‫حرنيخ حٿڄـخىي‪.‬‬ ‫حنظَ٘ هزَ ٗيخىس حٿڄـخىي ٍ‪ ِٟ‬رْن حٿنخّ ٻخنظ٘خٍ حٿنخٍ ٳِ حٿيْ٘ڂ‪٬ًْٗ ،‬ض ؿنخُطو ريظخٳخص ػٌٍّش ٓخهنش ط‪٤‬ڀذ حٿڄٌص‬ ‫ٓٽ هڀْٴش‪ً ،‬حٿٴَؽ ٿڀٔـنخء‪ً ،‬حٿن‪ َٜ‬ٿ٘ٓ‪ٚ‬ځ ‪.‬‬ ‫أٷْڂ ڃـڀْ حٿٴخطلش ‪٫‬ڀَ ًٍف حٿ٘خد حٿڄـخىي ػ‪ٚ‬ػش أّخځ‪ً ،‬ٳِ حٿٌْځ حٿؼخٿغ هَؿض ط‪٨‬خىَس كخٗيس ٍىىص ٳْيخ نٴْ حٿيظخٳخص‬ ‫حٿؼٌٍّش حٿٔخرٸش‪ً ،‬ٷي ٓزٶ ىٌه‬

‫حٿظ‪٨‬خىَس طٌُّ‪ ٪‬ى‪ٌ٫‬س ‪َّٛ‬لش ٿل‪ٌٍ٠‬ىخ ىًڅ أڅ طٔظ‪ ٪ْ٤‬حٿٔڀ‪٤‬ش ڃن‪٬‬يخ‪ً ،‬ٻخڅ ڃزيأ‬

‫حن‪ٚ٤‬ٷظيخ ڃن ڃٔـي حٗڃخځ حٿ‪ٜ‬خىٵ (‪٫‬ڀْو حٿٔ‪ٚ‬ځ) ٳِ حٿيٍحُ‪.‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل اٌلوز‪ٛ‬ه ٘بُّ اٌ‪ٍٞٛ٦‬‬

‫‪.9‬‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1986 /9/18 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬

‫‪| P a g e 26‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٔمال ‪ ٓ٥‬عّ‪١٦‬خ إٌّجو اٌزملِ‪ ٟ‬ثزبه‪٠‬ـ‬

‫‪ٍ 18‬جزّجو ‪ َ 2009‬ف‪ ٟ‬موو‪ ٜ‬رأث‪ ٓ١‬اٌْ‪١ٙ‬ل (( طڄَ حٿٌْځ حٿؼخڃن ‪ َ٘٫‬ڃن‬

‫ٓزظڄزَ‪ /‬أّڀٌٽ ًٻٍَ حٓظ٘يخى حٿَٳْٶ حٿڄنخ‪ٟ‬پ حٿيٻظٌٍ ىخٗڂ حٿ‪٬‬ڀٌُ حٿٌُ ٓٸ‪ٗ ٢‬يْيحً طلض حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿٌكِ٘ ٳِ ڃؼپ ىٌح‬ ‫حٿٌْځ ڃن ‪٫‬خځ ‪ ، 1986‬كْغ ٗنض أؿيِس حٕڃن كڄڀش ح‪٫‬ظٸخ‪ٙ‬ص ًحٓ‪٬‬ش ‪ٟ‬ي حٿ‪َ٘٬‬حص ڃن ڃنخ‪ٟ‬ڀِ ًن٘‪٤‬خء ؿزيش حٿظلََّ‬ ‫حٿٌ‪٣‬نِ حٿزلَحنْش‪ٍ ،‬ىحً ‪٫‬ڀَ ط‪ٜ‬خ‪٫‬ي ن‪٠‬خٽ حٿـزيش ًحٿلَٻش حٿٌ‪٣‬نْش ڃن أؿپ ا‪٫‬خىس حٿ‪٬‬ڄپ رخٿيٓظٌٍ ًاٷخڃش حٿلْخس حٿنْخرْش‬ ‫ًاٿٰخء حٿٸٌحنْن حٿٸڄ‪ْ٬‬ش حٿڄٸْيس ٿڀلَّخص ًٳِ ڃٸيڃظيخ ٷخنٌڅ أڃن حٿيًٿش‪.‬‬ ‫ًٷي ط‪ َٝ٬‬حٿڄ‪٬‬ظٸڀٌڅ ٳِ طڀٺ حٿلڄڀش ٿڀظ‪ٌّ٬‬ذ حٿٌكِ٘ ًٿڀڄلخٻڄخص حٿ‪ٌٍّٜ‬ش ًٻٌٿٺ ٿ٘ر‪٬‬خى ‪٫‬ن حٿٌ‪٣‬ن ٻڄخ ؿٍَ‬ ‫ٿڀڄنخ‪ٟ‬پ حٿ‪٬‬ڄخٿِ حٿَحكپ ‪ ِِّ٫‬ڃخ ٗخء حهلل‪ً ،‬ٻخڅ حٓظ٘يخى ٍٳْٸنخ حٿز‪٤‬پ ىخٗڂ حٿ‪٬‬ڀٌُ ط‪٬‬زَْحً ‪٫‬ن حٿ‪٤‬خر‪ ٪‬حٿيڃٌُ ٿيٌه‬ ‫حٿلڄڀش‪ ،‬حٿظِ ٻ٘ٴض حٿئظَّْخ حٿظِ أ‪ٛ‬خرض حٿـ‪ٚ‬ىّن ڃن ؿ‪ًُٚ‬س حٿٸظپ‪ ،‬أڃخځ ‪ٛ‬ڄٌىه حٿز‪ٌ٤‬ٿِ رٌؿو أٓخٿْذ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ‬ ‫حٿٌكْ٘ش‪.‬‬ ‫ٿٸي ٻخنض طڀٺ حٿلڄڀش ًحكيس ڃن ًٍٍ حٍٗىخد حٿٌُ ٯ‪ َ٤‬ڃَكڀش ٻخڃڀش ٌٓىحء ڃن طخٍّن حٿٌ‪٣‬ن‪ ،‬ڃَكڀش ٷخنٌڅ أڃن حٿيًٿش‬ ‫حٿزْٰ‪ً ،ٞ‬ٷي أ‪ْٛ‬زض حٿلَٻش حٿٌ‪٣‬نْش ًحٿيّڄٸَح‪ْ٣‬ش حٿزلَّنْش ؿَحء ىٌه حٿلڄڀش رؤخثَ ًؿَحف ٻزَْس‪ ،‬طَٻض آػخٍىخ‬ ‫حٿٔڀزْش ‪٫‬ڀَ أىحء ىٌه حٿلَٻش)) أز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬

‫‪ .10‬اٌْ‪١ٙ‬ل عبٍُ أؽّل اٌّ‪٣ٛٞ‬‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄنخڃش‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1988/3/14 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ط‪ٜ‬ٴْظو ڃن ٷزپ أٳَحى حٿڄوخرَحص ٳِ ٿْڀش ًٳخس حٗڃخځ حٿټخ‪٧‬ڂ (‪.)٩‬‬

‫‪ .11‬اٌْ‪١ٙ‬ل اٌَ‪١‬ل ِؾّ‪ٛ‬ك ع‪٦‬فو اٌّ‪( ٍٞٛٛ‬اٌقواى)‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄنخڃش‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1992\9\23 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٯظْخٿو ڃن ٷزپ ڃوخرَحص حڃن حٿيًٿش ٳِ حٿزلَّن ٳِ كخىع ْٓخٍس ڃٴظ‪٬‬پ‬ ‫‪٫‬ڀَ ٯَحٍ حٿلخىع حٿظِ طڂ ٳْو حٯظْخٽ حٿ٘يْي حٿْٔي حكڄي حٿَّٰٴِ ٳِ ْٓخٍس ٻخنض طخر‪٬‬ش ًڃڀٺ‬ ‫ٿ‪ٓٚ‬ظخً ‪٫‬زيحٿَإًٱ حٿ٘خّذ‪ًّ ,‬زيً حڅ حٿ‪٬‬ڄڀْش ح‪ٙ‬ؿَحڃْش ٿڀلټٌڃش ٻخنض طٔظييٱ اٌْقٖ‪١‬ز‪ٓ١‬‬ ‫(ح‪ٓٙ‬ظخً ‪٫‬زيحٿَإًٱ حٿ٘خّذ ًحرن هخٿظو حٿْٔي ڃلڄٌى حٿڄٌٌُٓ حٿوَحُ)‪.‬‬

‫‪| P a g e 27‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫ف‪ ٍُ١‬لٖ‪١‬و ‪٠‬ؾبو‪ ٟ‬لٖخ االٍزْ‪ٙ‬بك‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=JyLlSZKhmZg&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=hMEPIlw0-ws‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=A_rO2EDOgOY&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .12‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٘بٔ‪ ٟ‬أؽّل اٌ‪ٍٟٞٛ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 25 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ؿي كٴ‪ٚ‬‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1994/12/17 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬أ‪ٛ‬خرظو دٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش حن٘‪٤‬خٍّش ڃزخَٗس ‪.‬‬ ‫اػَ ط‪ٜ‬خ‪٫‬ي حٿظ‪٨‬خىَحص ًحٿڄٌحؿيخص رْن حٿڄٌح‪٣‬نْن ًٷٌحص حٿٰ٘ذ حٿظِ ٗييص أًؿيخ ٳِ ‪16‬‬ ‫‪ 17ٚ‬ك‪َّ٠‬جو ‪ َ1994‬طٌؿيض ٷٌحص حٿٰ٘ذ اٿَ حٿڄن‪٤‬ٸش حٿٔنخرْ ٿٸڄ‪ ٪‬حٿظ‪٨‬خىَحص‪ً ،‬ٻخڅ ٗزخد حٿڄن‪٤‬ٸش ّظ‪٨‬خىًَڅ رخٿٸَد‬ ‫ڃن ڃٔـي حٿْ٘ن ‪ً َْٔ٫‬ٯخُ حٿټخ‪٧‬ڄْن‪ ،‬رْنڄخ ٻخنض ٷٌحص حٿٰ٘ذ طظؤىذ ٿ‪ٚ‬نٸ‪٠‬خ‪٫ ٝ‬ڀَ حٿڄظ‪٨‬خىَّن رخٿٸَد ڃن ىٻخٻْن‬ ‫حٿٴٌحٻو حٿٸَّزش ڃن حٿڄٔـي حٿڄٌٻٌٍ‪ .‬ٻخڅ حٿ٘يْي ڃ‪٬‬يحً ٿڄٌحؿيش ڃلظٌڃش كْغ أ‪ْ٤٫‬ض حًٕحڃَ اٿَ ٷٌحص حٿٰ٘ذ رخٓظ‪٬‬ڄخٽ‬ ‫حٿٌهَْس حٿلْش ‪ٟ‬ي حٿڄظ‪٨‬خىَّن ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ‬

‫اٍز‪٦‬لاكاً ٌٍمّخ اٌقٍ‪١‬غ‪١‬خ اٌواث‪٦‬خ ‪ْ٥‬وح حٿظِ ٻخنض ‪٫‬ڀَ ًٗٺ ح‪ٙ‬ن‪٬‬ٸخى ٳِ‬

‫إٌّبِخ‪.‬‬ ‫حٿ٘يْي ىخنِ حٿٌٓ‪ ِ٤‬ٻخڅ رْن حٿ٘زخد حٿٌّن طـڄ‪ٌ٬‬ح ىنخٹ ٍحٳ‪ْ٬‬ن ٗ‪٬‬خٍحص اٌّ‪ٞ‬بٌجخ ثبٌلٍز‪ٛ‬ه ًڃ‪َّّٜ‬ن ‪٫‬ڀَ آڄخ‪ ٩‬ٻڀڄظيڂ‬ ‫ٿڀ‪٬‬خٿڂ‪ً ،‬ٻخنض حٿٔخ‪٫‬ش ٷي طـخًُص حٿؼخنْش ر‪٬‬ي حٿ‪٨‬يَ رٸڀْپ ‪٫‬نيڃخ ح‪٫‬ظيص ٷٌحص حٿٰ٘ذ ‪٫‬ڀَ حٿڄظ‪٨‬خىَّن حٿٌّن ٿڂ ّټن ٿيّيڂ‬ ‫ٌٍٓ ؽٕبعوُ٘ ‪ٚ‬لج‪ٚ‬بد أ‪٠‬ل‪ ُٙ٠‬حٿظِ طَطٴ‪ ٪‬ٳِ حٿيٌحء ڃ‪٬‬ڀنش حٗ‪َٛ‬حٍ ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪٤‬خٿذ ‪ .‬ٻخڅ ىخنِ ّلڄپ ٳِ ّيه "حٿٴ‪ٚ‬طْش"‬ ‫ًىِ أىحس ‪َْٰٛ‬س ڃلڀْش حٿ‪ٜ‬ن‪ ٪‬طٔظ‪٬‬ڄپ ٿٸٌٱ حٿ‪ ٌٍْ٤‬رخٿلـخٍس‪ً ،‬رْنڄخ ٻخڅ ّڄ‪٬‬ن حٿن‪ َ٨‬اٿَ ٷٌحص حٿٰ٘ذ أ‪ٛ‬خرظو هٕبٕخ‬ ‫أْ‪ٞ‬به‪٠‬خ ِجبّوح‪ً ،‬طنخػَص أؿِحإىخ أ‪ٛ‬خد ِٗء ڃنيخ ٗخرخً آهَ ّٸٲ‬

‫رـخنزو ٳِ ‪٧‬يَه ًٍؿڀْو‪ ،‬أڃخ حٿٸٔڂ حٕٻزَ ڃن‬

‫ٗ‪٨‬خّخىخ ٳٸي أ‪ٛ‬خد ىخنْخً ٳِ ٻپ أؿِحء ؿٔڄو ًرخٕه‪ ٚ‬ٳِ ٍأٓو‪.‬‬ ‫ريأ حٿ٘يْي ٳِ حٿَٻ‪ً ٞ‬ٿټنو ڃخ ٿزغ أڅ ٓٸ‪٫ ٢‬ڀَ حٍٕ‪ً ٝ‬حٿيڃخء طنِٱ ڃن ٳڄو‪ًٓ ،‬ٸ‪٤‬ض " حٿٴ‪ٚ‬طْش " ڃن ّيه‪ً ،‬نٸپ ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿٴٌٍ اٿَ أكي حٿزٌْص حٿٸَّزش ٗٓ‪٬‬خٳو‪ً ،‬ر‪٬‬ي فَّخ ‪ْ٥‬وح كل‪١‬مخ أهَؿو أ‪ٛ‬يٷخإه ٿْؤهًٌه اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٳِ ْٓخٍس "رْٺ‬ ‫حد" ‪ً ،‬ؿڀْ ڃ‪٬‬و ٗخد ٳِ حٿڄٸ‪٬‬ي حٿوڀٴِ ًحػنخڅ ٳِ حٿڄٸ‪٬‬ي حٕڃخڃِ‪ً ،‬ٿڂ ّټن ٍٳخٷو ّ‪َ٬‬ٳٌنو ٕنو ٻخڅ ڃڀؼڄخً‪ً ،‬ٻخنض حٿيڃخء‬ ‫ٷي ًٍص ٿؼخڃو‪ً ،‬رٔزذ ٻؼخٳش حٿيڃخء ٿڂ ّٔظ‪ ٪٤‬ڃَحٳٸٌه ڃ‪َ٬‬ٳش ڃٌ‪ ٪ٟ‬حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش‪ً .‬ٷي هَؿض حٿْٔخٍس ڃظـيش اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‬ ‫ڃن ڃوَؽ حٗٓټخڅ ًٿټن ٷٌحص حٿٰ٘ذ أًٷٴظيڂ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ حٿ٘زخد ٷخٿٌح اڅ حٿـَّق‬ ‫ًطٌؿيٌح اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪.‬‬

‫‪| P a g e 28‬‬

‫ٓٸ‪ ٢‬ڃن ڃټخڅ ‪٫‬خٽِ‪ ،‬ٳٔڄق ٿيڂ رخٿوًَؽ‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ ً‪ ٪ٟ‬حٿ٘يْي ٳِ ٯَٳش هخ‪ٛ‬ش ًأكخ‪ ١‬ريخ حٿـ‪ًُٚ‬س‪ ،‬أڃخ حٿ٘زخد حٿؼ‪ٚ‬ػش ٳٸي‬ ‫اٿَ حٿظلٸْٶ‪ ،‬ػڂ ؿخءىڂ أػنخڅ ڃن ٷٌحص حٿڄزخكغ أكيىڄخ‬

‫أهٌىڂ حٿڄي‪ ٌ٫‬ه‪ ٟٙ‬اٌ‪ّٞ‬ج‪ٛ‬ي‬

‫ّي‪ َ٫‬نزْپ ڃن ڃن‪٤‬ٸش حٿيٍحُ ًٷًٍَح أهٌىڂ اٿَ ڃَٻِ حٿ‪٬‬يٿْش‬

‫ٿڀظلٸْٶ‪ً ،‬كخًٽ حٿ٘زخد ٳِ حٕػنخء حٿيهٌٽ اٿَ حٿَٰٳش حٿظِ ً‪ ٪ٟ‬حٿ٘يْي ٳْيخ ٿْظ‪َ٬‬ٳٌح كخٿظو ٳڀڂ ّٔڄق ٿيڂ‪ً ،‬أهزًَح رؤنو ٷي‬ ‫طٌٳِ‪ ،‬ٳڄخ ٻخڅ ڃن ىئ‪ٙ‬ء ا‪ ٙ‬أڅ ‪ٟ‬ـٌح رخٿزټخء ًحٿ‪َٜ‬حم ًطَىّي ‪٫‬زخٍس "ٷظڀٌه‪..‬ٷظڀٌه" ًٿڂ ّـَإ أكي ‪٫‬ڀَ حٿَى ‪٫‬ڀْيڂ‪ ،‬ر‪٬‬ي‬ ‫ًٿٺ أُهًٌح اٿَ ڃَٻِ حٿظلٸْٶ رخٿ‪٬‬يٿْش ًٷي ‪ّٜ٫‬زض أ‪ْ٫‬نيڂ ًٷّْيص أّيّيڂ رـ "ح‪ٙ‬ٳټَُ" ٿڄيس ن‪ٜ‬ٲ ٓخ‪٫‬ش‪ ،‬أڃخ أىپ حٿ٘يْي‬ ‫ىخنِ حٿٌٓ‪ ِ٤‬ٳٸي ٻخنٌح ّزلؼٌڅ ‪٫‬نو ڃٔخء ًٿٺ حٿٌْځ (حٿٔزض) ر‪٬‬ي أڅ طؤهَ ٳِ ٍؿٌ‪٫‬و ڃنٌ أڅ هَؽ ‪٫‬نيڂ حٿٔخ‪٫‬ش حٿؼخنْش ر‪٬‬ي‬ ‫حٿ‪٨‬يَ‪ً ،‬حٓظڄًَح ٳِ حٿزلغ ‪٫‬نو كظَ‬

‫إٔ‪١‬ت ثوٕبٕخ ف‪ ٟ‬هأٍٗ أىص اٿَ‬

‫حٿ‪ٜ‬زخف ‪٫‬نيڃخ ؿخءىڂ هزَ حٓظ٘يخىه ًحنو‬

‫حٓظ٘يخىه‪ ٪ْٗ ً .‬حٿ٘يْي ٳِ ڃٌٻذ ڃيْذ ٗخٍٹ ٳْو حٿڄجخص‪ ،‬كْغ أ‪٫‬ڀن ‪٫‬ن طْْ٘‪٬‬و أػنخء رْ‪ ٤١١‬عٕبىح ٘بٔ‪ ٟ‬أؽّل فّ‪ٌ١‬‬ ‫حٿٌُ ىٳن ٳِ ‪ٛ‬زخف ًٿٺ حٿٌْځ‪.‬‬ ‫ًڃن حٿـيَّ رخٿٌٻَ أڅ حٿ٘يْي ىخنِ أكڄي حٿٌٓ‪ً ِ٤‬حكي ڃن ٓز‪٬‬ش اهٌحڅ أٍر‪ ٪‬أهٌحص ًىٌ أ‪َٰٛ‬ىڂ ؿڄْ‪٬‬خً‪ً ،‬ٿي حٿ٘يْي ٳِ‬ ‫‪ً َ1970 ٛ١ٌٛ٠ 24‬ٻخڅ ّ‪٬‬ڄپ ٳِ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش ڃنٌ أڅ طَٹ حٿڄيٍٓش ًىٌ ٳِ حٿ‪ٜ‬ٲ حٿؼخنِ حٿؼخنٌُ‪َ٫ً ،‬ٱ رييًثو‬ ‫ًحرظٔخڃظو حٿيحثڄش ًكزو ٿڄٔخ‪٫‬يس حٓهَّن‪َ٫ً ،‬ٱ ‪٫‬نو اٿظِحڃو حٿيّنِ ًكڄخٓو‬

‫ًً‪ْ٫‬و‪ ،‬حٕڃَ حٿٌُ ىٳ‪٬‬و ٿڀڄ٘خٍٻش ٳِ‬

‫حٗنظٴخ‪ٟ‬ش ڃنٌ ريحّظيخ‪ً ،‬أ‪ْٛ‬ذ ڃَس ٷزپ ًٳخطو رؤّخځ ثوٕبٕخ ِ‪ٞ‬ب‪١ٝ‬خ ف‪ٕ ٟ‬لهٖ ‪ً ،‬ڃ‪ً ٪‬ٿٺ ٿڂ ّظَحؿ‪ ٪‬أً ّظيخًڅ ٳِ أىحء‬ ‫ًحؿزو حٿٌ‪٣‬نِ ًحٿيّنِ‪ً ،‬ٻخڅ ڃلزٌرخً ٿيٍ أىڀو ًأ‪ٛ‬يٷخثو ‪٫‬ڀَ كي ٌٓحء‪َ٫ .‬ٱ رخ‪٫‬ظڄخىه ‪٫‬ڀَ نٴٔو ڃنٌ ‪َٰٛ‬ه‪ ،‬ٳټخڅ ّ‪٬‬ڄپ‬ ‫ڃ‪ً ٪‬حٿيه ٳِ حٿٌٔٵ ٿټِ ٌّٳَ حكظْخؿخطو حٿ٘و‪ْٜ‬ش‪ً ،‬ٷي‬

‫كِنض ‪٫‬خثڀظو ٻؼَْحً ٿٴٸيه ًٿټنيخ طٴظوَ رؤنيخ ٷيڃض ٗيْيحً ‪٫‬ڀَ‬

‫‪َّ٣‬ٶ حٿلٶ ًحٿ‪٬‬يٽ ‪.‬‬ ‫ٿٸي ٗخىي حٿټؼًَْڅ ثم‪٦‬خ اٌلَ اٌىج‪١‬وح ٳِ حٿڄٌٷ‪ ٪‬حٿٌُ ٓٸ‪ ٢‬ٳْو‪ً ،‬أ‪ْٛ‬زٌح رخَٕٓ ًحٿلنٶ اُحء حٿن‪٨‬خځ حٿٌُ ّٔٴٺ ىڃخء ٗ‪٬‬زو‪،‬‬ ‫ًحٿڄؤٓخس حٿټزٍَ ٿيٍ ًُؿظو حٿظِ ٿڂ ّڄ‪٫ ٞ‬ڀَ حٿ‪٬‬ٸي رْنيڄخ ا‪ّٙ ٙ‬واْ ‪ ،‬كْغ طڂ ‪٫‬ٸي ٷَحنيڄخ ٳِ ّ‪ٙ‬و أوز‪ٛ‬ثو ‪َ1994‬‬ ‫ًٿيٍ ٓڄخ‪٫‬يخ روزَ حٓظ٘يخىه طـڄيص ٳِ ڃټخنيخ ًٿڂ طظلَٹ ‪ٌ٣‬حٽ حٿٌْځ‪ً ،‬رٸْض ڃ‪٬‬ٸٌىس حٿڀٔخڅ ًٷي أٳـ‪٬‬ظيخ حٿڄ‪ْٜ‬زش‪.‬‬

‫‪ .13‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٘بٔ‪٥ ٟ‬جبً فّ‪ٌ١‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 24 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿٔنخرْ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1994 /12 /17 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي ٍڃْخً رَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿٔڀ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ٻخڅ حٿ٘يْي ىخنِ هڄْْ حٿٌُ ًٿي ٳِ ‪ 28‬ك‪َّ٠‬جو ‪ٍ َ1969‬حر‪ ٪‬أهٌص ًٿو ٓز‪ ٪‬أهٌحص‬ ‫أ‪ٛ‬زلن ّٴظوَڅ رؤٓظ٘يخىه رؤٓظڄَحٍ‪ً .‬ٷي ٻخنض ًٳخطو ڃ‪ْٜ‬زش ٻزَْس ‪٫‬ڀَ‬ ‫ًرٌحرش ٿلڄخّ ٗيّي ‪٫‬ڀَ ح‪ٓٙ‬ظڄَحٍ ٳِ حٿ‪ٜ‬ڄٌى ًحٿظ‪ٜ‬يُ ًٍٳ‪ْٓ ٞ‬خٓخص‬

‫أىڀو ًح‪ٛ‬يٷخثو‬ ‫حٿٸڄ‪ً ٪‬حٍٕىخد ًٌٓٱ ّزٸَ ٌّځ أٓظ٘يخىه‬

‫ڃ٘يٌىحً ‪ٙ‬نو ّٔـپ حٿزيحّش حٿـيّش ٿ‪ٚ‬نظٴخ‪ٟ‬ش كْغ ٿڂ ّ‪٬‬ي ىنخٹ ڃخ ّټزق ؿڄخكيخ ر‪٬‬ي ٓٸٌ‪ ١‬أًٽ ٳَٓخنيخ‪.‬‬ ‫‪| P a g e 29‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٳٸي ٻخنض حٕنظٴخ‪ٟ‬ش ٷزپ ٓٸٌ‪ ١‬حٿيخنْْن ْٗجخً ًر‪٬‬ي حٓظ٘يخىىڄخ ْٗجخً آهَ‪ .‬ٳخٿيڃخء حٿٔخهنش حًح ٓخٿض ٻَٔص حٿلٌحؿِ ً‪٫‬زَص‬ ‫حٿليًى ًحٿ٘يْي حًح ٓٸ‪ ٢‬طيخًص ڃ‪٬‬و ٻپ ڃ‪ٌ٬‬ٷخص حٿلَٻش ًح‪ٙ‬ر‪٤‬خٽ حًح ‪٘٫‬ٸٌح حٿ٘يخىس ‪٫‬ـِص ‪٫‬ن ڃـخٍحطيڂ حٿٴَٓخڅ‪ .‬ٻخڅ‬ ‫ٓٸٌ‪ ١‬حٿ٘يْي حًٕٽ ٳِ حٕنظٴخ‪ٟ‬ش ‪٫‬نٌحنخً طخٍّوْخً ٿيخ ٳڀٌ‪ ٙ‬ىڃو حٿٌُ ٓٴټو حٿٸظڀش ٿڄخ‬

‫ٻخڅ ىنخٹ ٗڄٌم ٿيٌح حٿ٘‪٬‬ذ ًٿٌ‪ٙ‬‬

‫حٿ‪ٜ‬زَ ًحٿڄ‪ٜ‬خرَس ًحٿڄَحر‪٤‬ش ‪٫‬ڀَ ػٌٍٰ حٿٸٍَ ًحٿڄيڅ ٳِ ٿْخٿِ ىّٔڄزَ ڃن حٿ‪٬‬خځ ‪ 1994‬ځ ٿڄخ أ‪ٛ‬زق ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن ٳِ‬ ‫ڃٌٷ‪٬‬و حٿٌُ ىٌ ٳْو حٓڅ رْن ٗ‪ٌ٬‬د حٿ‪٬‬خٿڂ ڃن كْغ حٿن‪٠‬خٽ ًحٿ‪ٜ‬ڄٌى ًحٿظل‪ .َ٠‬ٿٸي ٻخڅ ىځ حٿ٘يْي ىخنِ ‪٫‬زخّ هڄْْ‬ ‫ًىخنِ أكڄي حٿٌٓ‪ً ِ٤‬ٷٌى ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش ً‪٫‬نٌحڅ ‪ٛ‬ڄٌىىخ‪.‬‬ ‫ٿٌ ٷظڀض أً أ‪ٛ‬خرظنِ ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش أىص حٿَ ًٳخطِ ٳيپ أ‪ٛ‬زق ٗيْيحً " ٻخڅ ىٌح ىٌ حٿٔئحٽ حٕهَْ حٿٌُ ‪َ٣‬كو حٿ٘يْي‬

‫ىخنِ‬

‫‪٫‬زخّ هڄْْ ‪٫‬ڀَ أهٌحطو ڃٔخء حٿـڄ‪٬‬ش ‪ 16‬ك‪َّ٠‬جو ‪( َ1994‬ٿْڀش حٿٔزض) أُ ٷزپ ٿْڀش ًحكيس ڃن أٓظ٘يخىه‪.‬‬ ‫ٿڂ طټن حهٌحطو ّ‪َ٬‬ٳن ڃيٍ ؿيّش حٿ٘خد حٿٌُ ٿڂ ّزڀٮ ‪٫‬ڄَه‬

‫اٌقبَِخ ‪ٚ‬اٌ‪ْ٦‬و‪ ٓ٠‬ر‪٬‬ي‪ ،‬ٳټخڅ ؿٌحد حٕهٌحص رَّجخً ً‪ٛ‬خىٷخً‬

‫ًڃٔئً‪ :ًٙ‬ن‪٬‬ڂ‪٫ .‬نيڃخ ٷخٿيخ رٸٌس ح‪ّٙ‬ڄخڅ حٿڄوظِڅ ٳِ ًؿيحنو‪ :‬ٿْظنِ أ‪ٛ‬زق ٗيْيحً‪ ..‬ٳټخڅ ٿو ڃخ أٍحى‪.‬‬ ‫ٻخڅ هزَ أٓظ٘يخىه رڄؼخرش حٿيِس حٿنٴْٔش حٿټزَْس ‪٫‬ڀَ ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن‪ ،‬كْغ ٿڂ ّٔٸ‪ ٢‬أكي ٗيْيحً رَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿٔڀ‪٤‬ش ڃنٌ ػ‪ٚ‬ػْن‬ ‫‪٫‬خڃخً ًأڅ ٻخڅ ىنخٹ ٗييحء ٿٸٌح ٍريڂ رؾذ اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت اٌ‪ٛ‬ؽْ‪ ٟ‬ف‪ ٟ‬اٌَغ‪ ْٛ‬ف‪ ٟ‬اٌ‪٦‬مل‪ ٓ٠‬اٌّب‪ً ٓ١١ٙ‬ڃ‪ً ٪‬ؿٌى ٷنخ‪٫‬ش ٍحٓوش‬ ‫ٿيٍ حٿ٘‪٬‬ذ رخڅ كټٌڃش حٿزلَّن ‪ ٙ‬طظٌحنَ ٳِ أٓظ‪٬‬ڄخٽ أٷَٔ أنٌح‪ ٩‬حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًحٿظنټْپ ٳخڅ أكيحً ٿڂ‬

‫ّظٌٷ‪ ٪‬أڅ طٸيځ ‪٫‬ڀَ ٷظپ‬

‫ٗزخد أ‪ِ٫‬ٽ ‪ّ ٙ‬ڄڀٺ ڃن ٓ‪ٚ‬ف ٌٍٓ حٿټڀڄش حٿڄٔخٿڄش ًحٿڄٌٷٲ ح‪ٙ‬نٔخنِ حٿڄظل‪.َ٠‬‬ ‫ٻخڅ ٓٸٌ‪ ١‬ىخنِ ‪٫‬زخّ هڄْْ ريحّش ڃَكڀش ؿيّيس ٳِ حٿزلَّن طظڄِْ رخٿيڃٌّش ًحٍٗىخد حٿٔڀ‪ ٌُ٤‬ٳِ أر٘‪ٌٍٛ ٪‬ه‪ .‬ڃن ىنخ‬ ‫ٳٸي ٻخڅ حٿٌْځ اٌَبث‪ْ٥ ٤‬و ِٓ ك‪َّ٠‬جو ‪ َ1994‬ڃن‪٤٬‬ٴخً ه‪َْ٤‬حً ٳِ ڃـٍَ حٿْٔخٓش حٿزلَّنْش ًٻخنض ىڃخء حٿ٘يْي ىخنِ‬ ‫هڄْْ ‪٫‬نٌحنخً ٿڄِّي ڃن حٿ‪ٜ‬ڄٌى حٿ٘‪٬‬زِ ًحٕٷيحځ حٿز‪ٌ٤‬ٿِ‪ .‬ٳڀڂ طټن حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش حٿظِ ڃِٷض‬ ‫ٳـَص ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش حٿ٘‪٬‬زْش ريًڅ كيًى ًً‪٬ٟ‬ض حٿزلَّن ‪٫‬ڀَ‬

‫ؿٔي حٿ٘يْي ا‪ ٙ‬حٿ‪٤‬ڀٸش حٿظِ‬

‫ٍأّ ٷخثڄش حٿيًٽ حٿظِ ّٸٌځ حٿن‪٨‬خځ ٳْيخ ‪٫‬ڀَ أٓخّ حٿٸڄ‪٪‬‬

‫ًٓٴٺ حٿيڃخء ًأٗ‪ٚ‬ء حٿ٘ييحء‪.‬‬ ‫ٿڂ ّټن حٿ٘يْي ىخنِ رڄ‪ِ٬‬ٽ ‪٫‬ن نڄٌ كَٻش حٿ٘‪٬‬ذ ڃنٌ ‪َٰٛ‬ه‪ ،‬ٳٸي ٻخڅ ٿو ىًٍه ٳِ ڃټظزش أىپ حٿزْض رڄن‪٤‬ٸش ؿيكٴ‪ً ٚ‬ٳِ‬ ‫حٿڄؤطڂ ًحٿڄٔـي ًٻخنض ىٍحّظو ٳِ ‪٫‬ڀڂ حٿټڄزٌْطَ ًحٓ‪٬‬ش كظَ أ‪ٛ‬زق ٿو ىًٍ رخٍُ ٳِ حٿڄ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬حٿظِ طٸخځ ٳِ ڃن‪٤‬ٸظو ًّٸٌٽ‬ ‫حٿٌّن ٻخنٌح ‪٫‬ڀَ ‪ٚ٫‬ٷش رو أنو ٻخڅ ّزٌٽ ؿيٌىحً ٻزَْس ٿظَرْش نٴٔو ًطؤىْڀيخ ٿڀَٷِ حٿًَكِ ًحٿٴټَ ًحٿٌ‪ ِ٫‬حٿْٔخِٓ ًحٿيّنِ‬ ‫ًٓخىڄض حٿٔنظخڅ حٿڀظخڅ ٿڂ ّڀظلٶ ه‪ٚ‬ٿيڄخ رخٿـخڃ‪٬‬ش ر‪٬‬ي أنيخثو حٿڄَكڀش حٿؼخنٌّش ٳِ طٌٳَْ ٳَ‪ٛ‬ش ڃيڄش ٿظټٌّن نٴٔو ًأ‪٫‬يحىىخ‬ ‫ٿظلڄپ حٿڄٔئًٿْخص حٿټزَْس‪.‬‬ ‫ً‪٫‬نيڃخ أٿظلٶ ىخنِ رـخڃ‪٬‬ش حٿزلَّن ٿڀل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ىرڀٌځ ٳِ حٿينيٓش‬

‫ٻخڅ ٷي حٻظٔذ هزَس ‪٫‬ڀڄْش ٳِ ًٿٺ حٿڄـخٽ ًٻخڅ‬

‫ّ‪٤‬ڄق ٿظَٻِْ حٿـخنذ حٿن‪ َُ٨‬ٳِ ػٸخٳظو حٿ‪٬‬ڀڄْش ً‪٫‬ني أٓظ٘يخىه ٻخڅ ‪٫‬ڀَ ًٗٺ أنيخء ڃٸٍَحص حٿيرڀٌځ كْغ ٿڂ ّزٶ ‪٫‬ڀْو ح‪ٙ‬‬ ‫ٳ‪ٜ‬پ ًحكي‪ .‬ٿٸي أٓظ‪٬‬ـپ حٿ٘يخىس ٳٌىزو حهلل حّخىخ نٸْش ‪ٛ‬خٳْش ٍٳْ‪٬‬ش‪ ،‬ٳينْجخ ٿو ‪٫‬ڀْيخ‪.‬‬

‫‪| P a g e 30‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .14‬اٌْ‪١ٙ‬ل ؽَ‪ ٓ١‬لّجو‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 19 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ڃيّنش ‪َْٔ٫‬‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/1/4 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ٷخڃض ٓڀ‪٤‬خص ح‪ٙ‬ڃن ٳِ حٿزلَّن ٌّځ ‪ َ1995/1/5‬رظٔڀْڂ ؿيش حػنْن ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن حٿٌّن ٻخڅ ح‪ٙ‬ىخٿِ ّـيڀٌڅ ڃ‪َْٜ‬ىڂ حػَ‬ ‫ح‪٫‬ظٸخٽ حٿڄجخص ڃنٌ ريء ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش ٳِ ىّٔڄزَ‪.‬‬ ‫ًٳْڄخ رٸْض ىٌّش أكيىڂ ًىٌ ڃن ٷَّش حٿيٍحُ ڃـيٌٿش كظَ حٓڅ‪ ،‬ٳٸي حٓظي‪ْ٫‬ض ‪٫‬خثڀش حٿ٘يْي كْٔن ٷڄزَ _ ‪ٓ 19‬نش_ ڃن‬ ‫ٓټنش ڃيّنش ‪ َْٔ٫‬ڃن ٷزپ ڃٔئًٽ ٳِ حٿڄوخرَحص كْغ ‪٫ َٝ٫‬ڀْيڂ طٔڀڂ ؿؼش حرنيڂ رَ٘‪ ١‬حڅ طظٌٿَ حٿ‪٬‬خثڀش نٴٔيخ ڃَحْٓڂ‬ ‫حٿيٳن ف‪ٛ‬ها رؾذ ؽواٍخ ل‪ٛ‬اد االِٓ‪ً ،‬ڃن ىًڅ نَ٘ حٿوزَ حً حٷخڃش حٿڄَحْٓڂ حٿڄظ‪٬‬خٍٱ ‪٫‬ڀْيخ‪.‬‬ ‫ًٳِ حؿٌحء ڃن حٿَّٔش حٿڄ‪٤‬ڀٸش‪ً ،‬رڄلخ‪َٛ‬س ڃن ٷزپ ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪ ،‬حكظ‪٠‬نض ڃٸزَس‬

‫حٿلٌٍس رخٿڄنخڃش ؿؼش حٿ٘يْي ‪ًً ،‬ٿٺ‬

‫رل‪٫ ٌٍ٠‬يى ٷڀْپ ؿيح ڃن حٳَحى ‪٫‬خثڀظو حٿٌّن طڂ حٿظ٘يّي ‪٫‬ڀْيڂ ر‪٬‬يځ ا‪ٚ٫‬څ حٿوزَ ڃ‪٤‬ڀٸخ‪.‬‬

‫‪ .15‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جلاٌمبكه ِؾَٓ اٌفزال‪ٞٚ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 18 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيٍحُ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/1/13 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ا‪ٛ‬خرظو رَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ٳِ ٍٷزظو‪.‬‬ ‫ر‪٤‬پ آهَ ّڀظلٶ رٸخٳڀش حٿ٘ييحء ٯَْ آٓٲ ‪٫‬ڀَ ‪ ْٖ٫‬حٿٌٽ ًح‪ٓٙ‬ظ‪٬‬زخى‪ .‬كڄخّ ڃنٸ‪٪٤‬‬ ‫حٿن‪ً َْ٨‬ڃلڀڄش ر‪ٌ٤‬ٿْش ّٔـڀيخ ‪٥‬جلاٌمبكه ِؾَٓ اٌفزال‪ ٞٚ‬ٷزپ أڅ ّٔٸ‪ٗ ٢‬يْيحً ‪٫‬ڀَ‬ ‫أّيُ كؼخ‪ٙ‬ص ڃن حٿڄَطِٷش‪ٗ .‬ظخڅ رْن حٿٌُ ّظ‪ٜ‬يٍ حٿڄـخىيّن ًّي‪ٍ ٌ٫‬رو رنْپ حٿ٘يخىس ًڃن ٍَّ ٓ‪٬‬خىطو ٳِ حٿونٌ‪٩‬‬ ‫ًح‪ٓٙ‬ظٔ‪ٚ‬ځ ٿٸٌٍ حٿ‪٨‬ڀڂ ًح‪ٍٙ‬ىخد‪ .‬ٿڂ طټن حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش حٿظِ أ‪ٛ‬خرض ‪٫‬زيحٿٸخىٍ ٳِ هلجزٗ ا‪٣ ٙ‬ڀٸش ٯيٍ ڃن ٷڀٌد كخٷيس ‪٫‬ڀَ‬ ‫ىٌح حٿ٘‪٬‬ذ ًأٍ‪ٟ‬و ًٷْڄو ًڃؼڀو‪ .‬ڃخ رْن ِغوة اٌضبٔ‪ْ٥ ٟ‬و ِٓ ‪ٕ٠‬ب‪٠‬و ‪ِٕٚ 1995‬زٖف اٌٍ‪ٓ ً١‬خ‪٫‬خص ٗييص ٻَحً ًٳَحً رْن‬ ‫ٗزخد ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش ٳِ ڃن‪٤‬ٸش حٿيٍحُ ًٷٌحص حٿٰ٘ذ حٿٰخىٍس‪ٗ ،‬زخد ‪ّ ٙ‬ڄڀټٌڅ ٌٍٓ اٌؾغبهح ‪ٚ‬اٌؾٕبعو ًحٿ‪ِ٬‬ځ ًحّٗڄخڅ ٳِ‬ ‫‪| P a g e 31‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ڃٸخرپ ؿْٖ ؿَحٍ ٯخٍٵ رؤكيع ڃخ طٌ‪ٛ‬ڀض اٿْو ك‪٠‬خٍس حٿَٰد ڃن ًٓخثپ حٿٸڄ‪ .٪‬رخٿٸَد ڃن كيّٸش حٿيٍحُ ٻخڅ ‪٫‬زيحٿٸخىٍ‬ ‫ّ٘خٍٹ ٳِ طن‪ْ٨‬ڂ حٿڄَْٔحص ح‪ٙ‬كظـخؿْش حٿڀْڀْش ً‪٬ّ ٙ‬زؤ رڄخ ْٓليع ٿو ڃخ ىحځ ڃَطز‪٤‬خً رَرو ًر٘‪٬‬زو‪ .‬ٻخنض ٻپ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃټڀٴش‬ ‫رڄيڄش ڃليىس؛ ٳٌحكيس طَٳ‪ ٪‬حٿ٘‪٬‬خٍحص ًأهٍَ طټظذ ‪٫‬ڀَ حٿـيٍحڅ ًػخٿؼش طظَحٗٶ ڃ‪ ٪‬ٷٌحص حٿٰ٘ذ رخٿلـخٍس ًٷنْنخص‬ ‫حٿڄٌٿٌطٌٱ‪ً ،‬ٻڀيخ ط‪٬‬ڄپ ٳِ حطٔخٵ ًحكي ٿظٔـّپ طخٍّوخً ؿيّيحً ٿيٌه حٿز‪ٚ‬ى حٿظِ ٍُكض ‪٫‬ٸٌىحً ‪ٌّ٣‬ڀش طلض حٿٸڄ‪ً ٪‬ح‪٤ٟٙ‬يخى‪.‬‬ ‫ٳِ طڄخځ حٿٔخ‪٫‬ش اٌزبٍ‪٦‬خ ڃن ڃٔخء ًٿٺ حٿٌْځ ( اٌقّ‪ )ٌ١‬ٻخڅ ‪٫‬زيحٿٸخىٍ َّْٔ ٳِ حٿظ‪٨‬خىَس حٿظِ حن‪٤‬ڀٸض ٳِ حٿيٍحُ ًٻخڅ‬ ‫حٿ٘يْي حٿز‪٤‬پ ٳِ حٿڄٸيڃش ًىٌ حٿٌُ ٻؼَْحً ڃخ ٻخڅ ّٸٌٽ‪ " :‬اٌوة ‪ٚ‬اؽل ‪ٚ‬اٌ‪ّ٦‬و ‪ٚ‬اؽل‪ٚ ،‬ال ‪َ٠‬ز‪ ٤١ٞ‬أؽل أْ ‪٠‬أفن ٌؾ‪٢‬خ ِٓ‬ ‫‪ّ٥‬و‪ ٞ‬ئال ثاهاكح اهلل"‪ .‬ٳِ ىٌه حٕػنخء ٻخنض ٷٌحص حٿٰ٘ذ طو‪ ٢٤‬ٿ‪ٚ‬نٸ‪٠‬خ‪٫ ٝ‬ڀَ حٿؼڀش حٿڄئڃنش ًطٸظَد ْٗجخً ٳْ٘جخً ڃنيڂ‪.‬‬ ‫ّٸٌٽ أكي أ‪ٛ‬يٷخء ‪٫‬زيحٿٸخىٍ ًٷي ٻخڅ ڃ‪٬‬و طڀٺ حٿڀْڀش‪ " :‬ٻخڅ ىٌح حٿ٘يْي ّٸ‪ ِ٠‬آهَ ٿل‪٨‬خص ‪٫‬ڄَه ًًؿيو ِّىٌ رخٿنٌٍ‪ً ،‬ٻنخ‬ ‫نوخٱ ‪٫‬ڀْو ڃن ٓٸٌ‪ ١‬حٿڀؼخځ‪ً ،‬ٻخڅ ّنظخرنخ ٗ‪ ٌٍ٬‬رؤڅ ْٗجخً ڃخ ّظَر‪ ٚ‬ٿو"‪ .‬ٻخڅ حٿ٘زخد ٷي حطٴٸٌح ٳِ ڃخ رْنيڂ ‪٫‬ڀَ ه‪٤‬ش‬ ‫ٌٍزٕب‪ٚ‬ة ٕىحء حٿڄيڄخص حٿظِ ٳِ ڃٸيڃظيخ حٿظ‪ٜ‬يُ ٿٸٌحص حٿٰ٘ذ ًحٰٗخٿيخ ‪٫‬ن حٿڄظ‪٨‬خىَّن‪ .‬ٳظٸٌځ ڃـڄٌ‪٫‬ش‬

‫ثمنف اٌؾغبهح‬

‫رخطـخه ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪ً ،‬طٸٌځ أهٍَ ثؾوق اال‪ٝ‬بهاد ‪ً ،‬ػخٿؼش طٔظ‪٬‬ڄپ لٕ‪ٕ١‬بد اٌّ‪ٌٛٛ‬ر‪ٛ‬ف ‪ .‬ٻخنض حٿٔخ‪٫‬ش طَْ٘ اٿَ اٌضبٔ‪١‬خ‬ ‫‪ْ٥‬وح ‪٫‬ني ڃنظ‪ٜ‬ٲ حٿڀْپ ‪٫‬نيڃخ ىڂّ ‪٫‬زيحٿٸخىٍ ر‪٬‬زٌٍ حٿ٘خٍ‪ ٩‬ٿظؤڃْن حٿ‪َّ٤‬ٶ ٿڀڄـڄٌ‪٫‬ش‪ ،‬ٳڄخ ٻخى ّوَؽ ٍأٓو ڃن ًٍحء ؿيحٍ‬ ‫أكي حٿزٌْص كظَ ‪٫‬خؿڀظو هٕبٕخ ٯخىٍس ڃن ٷٌحص حٿٰ٘ذ ح‪ٛ‬خرظو ٳِ هلجزٗ‪ً ،‬ٷي ح‪٣‬ڀٸض ڃن ڃټخڅ ٷَّذ؛ ًٻخڅ ًٍحءه‬ ‫ر‪ٍ ٞ٬‬ٳخٷو ٳـًَّه اٿَ حٿوڀٲ ٿْټٌڅ ٳِ ڃؤڃن ڃن حٿڄ‪٬‬ظيّن‪ً .‬ٷظيخ ٿڂ ّټن ٿيٍ حٿڄـڄٌ‪٫‬ش ْٓخٍس ٿنٸڀو اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪.‬‬ ‫‪٠‬م‪ٛ‬ي أؽل ىِالء اٌْ‪١ٙ‬ل‪ٍ " :‬ٻ‪٠‬ض رؤَٓ‪ ٩‬ڃخ أٓظ‪ ٪ْ٤‬ٳِ ٻپ حطـخه رلؼخً ‪٫‬ن ْٓخٍس كظَ ٍأّض ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿ٘زخد هخٍؽ‬ ‫ٱهزَطيڂ رخٕڃَ ً‪٣‬ڀزض ڃنيڂ حٿڄ‪ٌ٬‬نش‪ ،‬ٳڀڂ ّظَىىًح ٿل‪٨‬ش‪ ،‬رپ ًىزنخ ؿڄْ‪٬‬خً ‪٫‬ڀَ ًؿو حٿَٔ‪٫‬ش اٿَ ڃٌٷ‪ ٪‬حٿلخىػش‪،‬‬ ‫حٿٸَّش أ‬ ‫ًنٸڀنخ حٿ٘يْي اٿَ ڃنِٿو"‪ً .‬ڃن ىنخٹ نٸڀو ًحٿيه اٿَ َِزْف‪ ٝ‬اٌٍَّبٔ‪١‬خ‪.‬‬ ‫ٻخڅ ‪٫‬زيحٿٸخىٍ ّ‪ٜ‬خٍ‪ ٩‬حٓ‪ٙ‬ځ رٸٔڂ حٿ‪ٌ٤‬حٍة ريًڅ حڅ ّټٌڅ ىنخٹ ڃن ّٔ‪٬‬ٴو؛ ٳڀيٍ حٕ‪٣‬زخء ط‪٬‬ڀْڄخص‬

‫ث‪٦‬لَ ‪٥‬الط أُ ؿَّق‬

‫ٳِ حٿلٌحىع! ًكخًٽ حهٌه ‪٫‬زؼخً حٿ‪٫ ٢ٰ٠‬ڀَ ح‪٣ٙ‬زخء ٿَ٘ٓح‪ ٩‬ٳِ حٿڄ‪٬‬خٿـش‪ً ،‬ٿټنيڂ ٻخنٌح ٯَْ ڃټظَػْن‪ً .‬ر‪٬‬ي ىٌح اٌزواف‪ٟ‬‬ ‫‪ٚ‬اٌال ِجبالح ٳخٍٷض ًٍكو حٿلْخس ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش اٌَبث‪٦‬خ ‪ٕ 7:45‬جبؽبً‪ ،‬أُ ر‪٬‬ي كٌحٿِ صّبٔ‪ٍ ٟ‬ب‪٥‬بد ‪٫‬ڀَ ح‪ٛ‬خرظو‪ .‬ٳڄخ ٻخڅ ڃن‬ ‫ڃَحٳٸْو ڃن أ‪ٛ‬يٷخء ًأىڀو ا‪ ّٙ‬حٿ‪َٜ‬حم ًحٿ‪ٌّ٬‬پ‪ ،‬رْنڄخ أ‪ْٛ‬ذ ڃٌ‪٧‬ٴٌ حٿڄٔظ٘ٴَ رخٿٌىٌٽ‪.‬‬ ‫ٿڂ طنظو ڃ‪٬‬خنخس أىپ حٿ٘يْي ىنخ‪ ،‬رپ حڅ ڃَحٓڂ طْْ٘‪٬‬و ٻخنض ىِ حٕهٍَ ٓـ‪ ًٚ‬ڃََّحً ڃن ح‪ٍٙ‬ىخد حٿٔڀ‪ٌُ٤‬؛ ٳٸي كڄپ‬ ‫حٿڄٌح‪٣‬نٌڅ حٿٌّن حكظ٘يًح رؤ‪٫‬يحى ٯٴَْس ؿٔي حٿ٘يْي ڃن ڃنِٿو ً‪٣‬خٳٌح رو ٳِ ٌٗحٍ‪ ٩‬حٿٸَّش كظَ ً‪ٛ‬ڀٌح حٿ٘خٍ‪ ٩‬حٿ‪٬‬خځ‬ ‫(ّبه‪ ٣‬اٌجل‪ .)٤٠‬ىٌح ٳِ ڃخ ٻخنض حٿيظخٳخص طيًُ ٳِ حٿٸَّش‪ ،‬ػڂ ‪٫‬خىًح رو اٿَ حٿڄٸزَس ٿظْٰٔڀو ًىٳنو‪ .‬ٻخنض حٿڄٸزَس ڃڀْجش‬ ‫رخٿَؿخٽ ًحٿنٔخء ًحٕ‪٣‬ٴخٽ ڃن ٻپ ڃټخڅ رخنظ‪٨‬خٍ طْٰٔپ حٿ٘يْي ٿظْْ٘‪٬‬و اٿَ ڃؼٌحه حٕهَْ‪ .‬ٳِ ىٌه حٕػنخء حٷظلڄض ٷٌحص‬ ‫حٿٰ٘ذ ً‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿڄزخكغ حٿڄٸزَس ًأكخ‪ٌ٣‬ح ريخ ڃن ٻپ ؿخنذ ًأ‪٣‬ڀٸٌح‬

‫اٌغبىاد اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪ٚ ٣ٛ‬اٌوٕبٓ اٌّ‪ٞ‬ب‪ٟٝ‬‬

‫‪ٚ‬اٌنف‪١‬وح اٌؾ‪١‬خ ‪ ٍٝ٥‬اٌّْ‪ ٓ١٦ّ١‬ريًڅ أىنَ ڃزٍَ! ً‪ ًٙ‬حٿټؼًَْڅ رخٿٴَحٍ‪ ،‬رْنڄخ ىهپ ر‪٠٬‬يڂ اٿَ حٿڄنخُٽ حٿڄـخًٍس‪ .‬ٳِ ىٌه‬ ‫حٕػنخء ؿخءص ‪٣‬خثَس ڃًَكْش ًحٓظ‪٬‬ڄڀض ‪ٙ‬ل إٌَبء ‪ٚ‬األ‪ٝ‬فب ٽ حٕٓڀلش حٿڄٌٻٌٍس ريًڅ ٍكڄش‪ً .‬ٻخنض طيز‪ ٢‬ٳٌٵ ٍإًّ‬ ‫حٿڄٌح‪٣‬نْن اڃ‪٬‬خنخً ٳِ ح‪ٍٙ‬ىخد‪ً ،‬ٻخڅ ىنخٹ ٗخد ّوخ‪٣‬زيڂ ‪٫‬زؼخً رڄټزَ حٿ‪ٌٜ‬ص ‪٣‬خٿزخً ڃنيڂ حٿټٲّ ‪٫‬ڄّخ ّٸٌڃٌڅ رو‪ ،‬رْنڄخ ٻخنض‬ ‫حٿنٔخء طظٔخٷ‪٫ ٢‬ڀَ حٍٕ‪ًَٛ ٝ‬حم حٕ‪٣‬ٴخٽ ّڄٖ حٿڄن‪٤‬ٸش‪ً ،‬أ‪ْٛ‬ذ حٿټؼًَْڅ رخٿـًَف‪ً ،‬ٳِ حٿٌٷض نٴٔو أهٌ ‪٫‬يى ٻزَْ‬ ‫‪| P a g e 32‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ڃن حٿ٘زخد اٿَ حٿڄٔـي ًكزٌٔح ٳِ ىحهڀو ًأٯڀٸض ‪٫‬ڀْيڂ حٿنٌحٳٌ ًحٕرٌحد‪ً ،‬أ‪٣‬ڀٸض ‪٫‬ڀْيڂ ‪٫‬زٌحص ٻؼْٴش ڃن حٿٰخُحص حٿوخنٸش‬ ‫كظَ أغّ‪٫ ٟ‬ڀَ حٿټؼَّْن ڃنيڂ ًطټَٔ ُؿخؽ حٿڄٔـي‪ً ،‬رٸْض‬

‫آصبه اٌوٕبٓ ‪٫‬ڀَ ؿيٍحنو كظَ حٓڅ‪ً .‬ؿڄ‪ ٪‬حٿټزخٍ ٳِ‬

‫حٿڄٸزَس ً‪َٟ‬رٌح ثبألٔبث‪١‬ت اٌجالٍز‪١‬ى‪١‬خ‪ً ،‬ح‪٫‬ظيٍ حٿـ‪ٚ‬ىًڅ ‪٫‬ڀَ ؽوِخ اٌج‪ٛ١‬د حٿڄـخًٍس ًح‪٫‬ظٸڀٌح ڃن ٿـؤ اٿْيخ ً‪َٟ‬رٌح‬ ‫أىڀيخ‪ٚ .‬ثم‪١‬ذ عضخ اٌْ‪١ٙ‬ل ٍِمبح ف‪ ٟ‬اٌّغزًَ ك‪ ْٚ‬رغَ‪!ً١‬‬ ‫ًر‪٬‬ي أڅ أهڀٌح حٿڄٸزَس ڃن حٿ٘زخد‪ ،‬ؿڄ‪ٌ٬‬ح ڃن رٸِ ڃن ٻزخٍ حٿٔن حٿٌّن ٿڂ ّظـخًُ ‪٫‬يىىڂ‬

‫اٌ‪ْ٦‬و‪ّ ٓ٠‬قٖبً ً‪٣‬ڀزٌح ڃنيڂ‬

‫طْٰٔپ حٿ٘يْي ًىٳنو ٳِ ڃيّس ‪ ٙ‬طِّي ‪٫‬ڀَ ٖٔف ٍب‪٥‬خ ًا‪ ّٙ‬ط‪ٌَٟ٬‬ح ٿ‪٫ٚ‬ظٸخٽ ًحٿٸظپ‪ً .‬ٻخڅ ڃ٘يي حٿڄٰظٔپ ٍىْزخً ًٻؤڅ‬ ‫كَرخً ٻزٍَ ٷي ىحٍص ‪٫‬ڀَ أٍ‪ٟ‬و!‬ ‫ىٌه ٷ‪ٜ‬ش حٓظ٘يخى ‪٫‬زيحٿٸخىٍ حٿٴظ‪ ًُٚ‬حٿٌُ ًٿي ٳِ ٗيَ ِب‪ً َ1970 ٛ٠‬حٿٌُ ٿٸِ ٍرو ٳِ ‪ ٙ‬ثبػ اٌضبٌش ‪ْ٥‬و ِٓ ّ‪ٙ‬و‬ ‫‪ٕ٠‬ب‪٠‬و ‪ً .َ1995‬ىٌ حٿ٘خد حٿڄلزٌد ٳِ ٷَّظو ًحٿٌُ ّظڄظ‪ ٪‬ر‪ٚ٬‬ٷش كذ ًحكظَحځ ڃن ًحٿيّو ًحهٌحنو ًحهٌحطو‪ً .‬ٻخڅ ّ‪٬‬ڄپ ڃ‪٪‬‬ ‫َٗٻش أٿڄنٌْځ حٿڄـڀْ ر‪٬‬ي حڅ حٻڄپ ىٍحٓظو حٿؼخنٌّش حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش‪َ٫ً .‬ٱ ٳِ ٷَّظو رڄ٘خٍٻظو ٳِ حٿڄَْٔحص حٿيّنْش ًحٿڄٌحٻذ‬ ‫حٿلْٔنْش‪ ،‬ٻڄخ ٗخٍٹ ٳِ حٿنيًحص حٿٴټَّش ًحٿؼٸخٳْش ٳِ حٿٸَّش ًهخٍؿيخ‪ً .‬ٻخڅ ٷي ‪٥‬مل لوأٗ ‪٫‬ڀَ اكيٍ حٿٴظْخص ٷزپ ٗيخىطو‬ ‫رز‪٬٠‬ش ٗيٌٍ‪ً .‬ٷي ٳـ‪٬‬ض ىٌه حٿٴظخس حٿ‪ٜ‬خرَس حٿڄلظٔزش رخٿ٘خد حٿٌُ ٻخنض طؤڃپ أڅ ّټٌڅ َّٗٺ كْخطيخ ًٓڀٌحىخ أنيخ أٍڃڀش‬ ‫ٗيْي ٿٸِ ٍرو ڃيحٳ‪٬‬خً ‪٫‬ن ٗ‪٬‬زو ًً‪٣‬نو ًىّنو ًٻَحڃظو‪.‬‬

‫‪ .16‬اٌْ‪١ٙ‬لح ٍى‪ٕ١‬خ اٌغبّٔ‪ٟ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 60 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬رنِ ؿڄَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/1/15 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٗهظنخٵ رخٿٰخُحص حٿڄْٔڀش ٿڀيڃٌ‪.٩‬‬ ‫ٳِ ٌّځ حٿـڄ‪٬‬ش حٿڄٌحٳٶ ‪ٕ٠ 13‬ب‪٠‬و ‪٫ً َ1995‬ڀَ اػَ حٿظ‪٨‬خىَحص حٿٔڀڄْش حٿلخٗيس حٿظِ ‪٫‬ڄض حٿزلَّن ڃن أٷ‪ٜ‬خىخ اٿَ‬ ‫أٷ‪ٜ‬خىخ‪ ،‬ط‪َٟ٬‬ض ڃن‪٤‬ٸش رنِ ؿڄَس‪ ،‬ٻڄ‪٨٬‬ڂ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿڄنظٴ‪٠‬ش‪ ،‬ٿلڄڀش َٗٓش ‪ٌ٘٫‬حء ڃن ٷزپ‬

‫ٷٌحص ٰٗذ آٽ هڀْٴش‪،‬‬

‫أٯَٷٌح ه‪ٚ‬ٿيخ حٿڄن‪٤‬ٸش ثبٌغبىاد اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪٫ً ، ٣ٛ‬ڄيًح اٿَ ح‪ٚ٣‬ٷيخ كافً حٿزٌْص اڃ‪٬‬خنخً ڃنيڂ ٳِ نَ٘ حٿَ‪٫‬ذ ًحٿوٌٱ‬ ‫ٳِ ٷڀٌد حٿڄٌح‪٣‬نْن ‪.‬‬ ‫ػڂ ٷخڃٌح رلڄڀش اٍىخرْش ‪ٌ٘٫‬حثْش حٷظلڄٌح ه‪ٚ‬ٿيخ حٿ‪٬‬يّي ڃن‬

‫حٿزٌْص‪ً ،‬أٍ‪٫‬زٌح حٿټؼَْ ڃن حٿنٔخء ڃنظيټْن رٌٿٺ أرٔ‪ ٢‬حٿٸْڂ‬

‫ًحٿڄزخىة حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ًحٗنٔخنْش‪ً .‬ٷي نظؾ ‪٫‬ن طڀٺ حٿلڄڀش ط‪٫ َٝ٬‬يى ٻزَْ ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن اٿَ اإلفزٕبق ‪١ٙٚ‬ك اٌزٕفٌ‪ ،‬ٻخڅ‬ ‫ڃن رْنيڂ اٌْ‪١ٙ‬لح ٍى‪ٕ١‬خ اٌغبّٔ‪ ،ٟ‬حٿظِ نٸڀض اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٳٌٍ ح‪ٛ‬خرظيخ رخهظنخٵ ٗيّي أىٍ اٿَ طيىٌٍ كخٿظيخ حٿ‪ٜ‬لْش‪،‬‬ ‫ه‪ٌٜٛ‬خً ًأنيخ ڃ‪ٜ‬خرش ثّوٗ اٌمٍت ‪ٚ‬اهرفب‪ٙ ٣‬غ‪ ٜ‬اٌلَ؛ ًٷي حٓظ٘ييص ر‪٬‬ي ‪ ٓ١ِٛ٠‬ڃن حٿلخىع حٿڄؤٓخًُ حٕٿْڂ‪.‬‬

‫‪| P a g e 33‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .17‬اٌْ‪١ٙ‬ل اٌؾبط ِ‪١‬وىا ‪٥ ٍٟ٥‬جلاٌو‪ٙ‬ب‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 70 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ؿي كٴ‪ٚ‬‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/12/20 :‬ځ‬ ‫سبب االستشهاد‪ :‬ح‪ٛ‬خرش ڃزخَٗس رَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ڃ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش ٳِ ‪ٛ‬يٍه ً‪َٟ‬رش ريَحًس أكي‬ ‫حٿڄَطِٷش ڃن ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪.‬‬ ‫حًح ٻخڅ حٿن‪٨‬خځ حٿٸڄ‪ ِ٬‬ٳِ حٿزلَّن ّ‪٬‬ظٸي اڅ ادڃټخنو ك‪ َٜ‬ىحثَس حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬رْنو ًرْن‬ ‫حٿ٘‪٬‬ذ ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿ٘زخد ًحًٕ‪ٙ‬ى ٳبڅ حٓظ٘يخى حٿلخؽ ڃَُْح ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زي حٿَ‪ٟ‬خ‪ ،‬حٿٌُ ّزڀٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ٷَحرش اٌَج‪٥ ٓ١٦‬بِب ًٷي‬ ‫أٳ٘پ ه‪٤‬ظو طڀٺ‪ .‬ٳٔٸٌ‪ ١‬ىٌح حٿَؿپ ٳِ ريحّش ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش ريًڅ ڃزٍَ كَٹ حٿٌؿيحڅ حٿ٘‪٬‬زِ ًىٳ‪ ٪‬حٿڄٌح‪٣‬نْن حٿَ ڃِّي ڃن‬ ‫حٿظٴخ‪٫‬پ ًحٿ‪٤٬‬خء ٿظلٸْٶ ً‪ْٓ ٪ٟ‬خِٓ أٳ‪٠‬پ ٳِ حٿز‪ٚ‬ى‪ .‬ٳڀڂ ّټن حٿ٘يْي ڃن ؿْپ‬

‫اٌْجبة اٌّزؾٌّ ًٿْْ ڃن حٿٌّن‬

‫ٌّحؿيٌڅ لّ‪ ٤‬ل‪ٛ‬اد اٌْغت أً حٿٌّن ‪ ّْٛ٢ٕ٠‬اٌَّ‪١‬واد ًأڅ ٻخڅ ٷڀزو‪ٗ ،‬ؤنو ٗؤڅ أُ ڃٌح‪٣‬ن آهَ‪ ،‬ڃ‪ ٪‬ڃ‪٤‬خٿذ حٿ٘‪٬‬ذ‬ ‫ًىڄٌڃو‪ .‬ٻخڅ حٿَؿپ ّڄخٍّ أ‪٫‬ڄخ‪ ًٙ‬كَس ر‪٬‬ي أڅ طَٹ ‪٫‬ڄڀو رڄٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪.‬‬ ‫ٻخڅ حٿ٘يْي ٷي ٯخىٍ ڃٔـي "ڃَ٘ٱ" رڄن‪٤‬ٸش ؿي كٴ‪ ٚ‬حٿظِ ّ‪ ْٖ٬‬ٳْيخ ڃ‪٫ ٪‬خثڀظو حٿ‪ْ٤‬زش ‪ ،‬ر‪٬‬ي أڅ ك‪ َ٠‬ڃـڀْ ٳخطلش ٕكي‬ ‫حٿڄٌطَ ٳِ حٿڄن‪٤‬ٸش ‪ ،‬ڃظٌؿيخً حٿَ حٿڄنِٽ ‪ ،‬ٳْڄخ ٻخنض ڃَْٔس ٓڀڄْش ٿڄظ‪٨‬خىَّن ڃن حٿنٔخء ًحٿَؿخٽ طـٌد ٌٗحٍ‪ ٩‬حٿٸَّش‬ ‫ٌٍّ‪ٞ‬بٌجخ ثبٌؾم‪ٛ‬ق اٌّْو‪٥ٚ‬خ ‪ٛ٥ٚ‬كح اٌلٍز‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌجوٌّبْ إٌّزقت ‪ٚ‬وبٔذ ٘زبفبر‪ٙ‬ب‪" :‬نلن ‪ ٙ‬ن٘خٯذ‪ ...‬رخٿيٓظٌٍ ن‪٤‬خٿذ"‬ ‫ً "ىْيخص ڃنخ حٿٌٿش" ًٯَْىخ ڃن حٿيظخٳخص‪ .‬ٳِ طڀٺ حٿڀل‪٨‬خص ً‪ٛ‬ڀض ٷٌحص حٿٰ٘ذ ًٿْيخ أًحڃَ ڃن حٿٔڀ‪٤‬خص حٿ‪٬‬ڀْخ ٳِ حٿز‪ٚ‬ى‬ ‫رخٗ‪٫‬ظيحء ‪٫‬ڀَ حٕرَّخء ًريأ كخ‪ ًٙ‬ا‪ٚ٣‬ٵ اٌوٕبٓ اٌّ‪ٞ‬ب‪ٚ ٟٝ‬اٌنف‪١‬وح اٌؾ‪١‬خ ثبإل‪ٙ‬بفخ اٌ‪ ٝ‬اٌغبىاد اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪ًٓ ٣ٛ‬ٸ‪٢‬‬ ‫حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿـَكَ ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ ، ٝ‬ٳْڄخ ‪ ًٙ‬حٿز‪ ٞ٬‬رخٿَٻ‪ ٞ‬رخطـخه حُٕٷش ًحٿ‪َ٤‬ٷخص حٿ‪ْ٠‬ٸش ًٻخڅ ن‪ْٜ‬ذ حٿ٘يْي‬

‫إبثخ‬

‫ِجبّوح ثوٕبٕخ ِ‪ٞ‬ب‪١ٝ‬خ ف‪ٕ ٟ‬لهٖ ‪ٙٚ‬وثخ ث‪ٙ‬وا‪ٚ‬ح أؽل اٌّوريلخ ِٓ ل‪ٛ‬اد اٌْغت‪.‬‬ ‫ٻخڅ ؿٔي حٿَؿپ حٿٌُ أط‪٬‬زظو حٿٔنٌڅ ٳِ ر‪ٚ‬ى أ‪٫‬ظخى كخٻڄٌىخ ‪٧‬ڀڂ حٿَ‪ْ٫‬ش ‪٫‬خؿِحً ‪٫‬ن طلڄپ حٓ‪ٙ‬ٿڂ‬

‫ًحٿـَحف حٿظِ أكيػظيخ‬

‫ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬خص ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪ .‬ٳ‪٨‬پ ّ‪ٜ‬خٍ‪٫‬يخ صالصخ أ‪٠‬بَ وبٍِخ كظَ ًحٳخه حٕؿپ ٳِ ‪ 20‬ك‪َّ٠‬جو ‪ً َ1995‬أٿظلٶ رٸخٳڀش ٗييحء‬ ‫ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن حٓهٌس ٳِ حٿظڄيى ًحٿنڄٌ‪.‬‬ ‫ًٷي ٳَ‪ٟ‬ض كټٌڃش آٽ هڀْٴش ‪٫‬ڀَ ‪٫‬خثڀش حٿ٘يْي أڅ رزىزُ ‪٫‬ڀَ ڃخ ؿٍَ ًأڅ طيٳن ؿؼڄخڅ ٗيْيىخ ٳِ ڃٌٻذ ڃظٌح‪ ،٪ٟ‬ٳٸخځ‬ ‫أرنو حٕٻزَ ريٳن ًحٿيه ٳِ ڃن‪٤‬ٸش حٿٸيځ ًىِ ڃٔٸ‪ٍ ٢‬أٓو‪ ،‬ٳِ ؿٌ ٻجْذ ڃظٌطَ طڄِْ رخٿ‪ٜ‬ڄض طلض أَٗحٱ ٷٌحص حٿٰ٘ذ ًٿڂ‬ ‫ّټن ىنخٹ ح‪٥ ٙ‬لك لٍ‪ ِٓ ً١‬أ٘بٌ‪ ٟ‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ٚ‬ع‪١‬وأٗ ًٿټن حٿزلَّن ٻڀيخ ْٗ‪٬‬ظو رٸڀٌد أرنخثيخ ًىڃٌ‪ ٩‬حّظخڃيخ‪.‬‬

‫‪| P a g e 34‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٿٸي هڀٲ حٿ٘يْي ‪٫‬خثڀش ٻزَْس كْغ ٻخڅ ٿو‬

‫‪ْ٥‬وح أ‪ٚ‬الك ‪ٚ‬صالس ثٕبد ‪ ،‬أٳظٸيًح كنخڅ حٕرٌس ًىٱء ‪٤٫‬ٴيخ‪ .‬حنيخ ط٘ټٌ ٿْ‪ٚ‬‬

‫ًنيخٍح ‪٧‬ڀڂ حٿ‪٨‬خٿڄْن ًطي‪ ٌ٫‬حهلل حٿڄٸظيٍ حٿـزخٍ حڅ ّټ٘ٲ ىٌح حٿڀْپ حٿلِّن ‪٫‬ن ر‪ٚ‬ىنخ حٿلزْزش‪ .‬ٳزَٯڂ ٳخؿ‪٬‬ظيخ رَح‪ْ٫‬يخ حٿټزَْ‬ ‫اڅىخ ط‪ ْٖ٬‬طلض حٿظييّي حٿڄٔظڄَ ر‪٬‬يځ حٿليّغ ‪٫‬ڄّخ ك‪ٜ‬پ ٿڀلخؽ ڃَُْح ًح‪ ٙ‬ط‪َٟ٬‬ض ٿڄِّي ڃن حٿٸڄ‪ً ٪‬حٍٕىخد‪.‬‬ ‫ٱ‬

‫‪ .18‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ه‪ٙ‬ب ِٕٖ‪ٛ‬ه اٌؾغ‪ٟ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 31 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬رنِ ؿڄَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/1/26 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ح‪ٛ‬خرش حٿ٘يْي رَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش كّْش ٳِ ڃٸيڃش حٿَأّ‪.‬‬ ‫ڃلڄي ٍ‪ٟ‬خ ڃن‪ ٌٍٜ‬حٿلـِ طٌٷٲ رو ٷ‪٤‬خٍ حٿ‪٬‬ڄَ ‪٫‬ني اٌ‪ٛ‬اؽل ‪ٚ‬اٌضالص‪٥ ٓ١‬بِبً ر‪٬‬يڃخ‬ ‫حٓظٸَص ٳِ ٍأٓو ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش كخٷيس ٳِ أكي أّخځ حنظٴخ‪ٟ‬ش ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن حٿز‪٤‬پ ‪ ،‬ٳڀٸي‬ ‫ٍٳ‪٠‬ض نٴٔو حٕرْش أڅ ّظٸخ‪ ْ٫‬أً ّـڀْ ٳِ حٿزْض ًىٌ ّٔڄ‪ ٪‬ىظخٳخص حٿلَّش‬ ‫ًحٿيٓظٌٍ طن‪٤‬ڀٶ ڃن كنخؿَ أرنخء حٿزلَّن ‪ ،‬ٳيٳ‪٬‬و ٗ‪ٌٍ٬‬ه رخٿٌحؿذ حٿيّنِ ًحٿٌ‪٣‬نِ اٿَ حٿوًَؽ ٿټِ ّ‪َٜ‬م " حهلل أٻزَ"‬ ‫رٌؿو حٿ‪٨‬خٿڄْن ‪ .‬ٻخڅ حٿ٘خد ڃلڄي ٍ‪ٟ‬خ حٿزخٿٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ‪ٓ 31‬نش ڃن حٿٌّن هَؿٌح ٳِ ٌّځ اٌغّ‪٦‬خ حٿٌٔىحء ‪َ1995/1/13‬‬ ‫ٳِ طڄخځ حٿٔخ‪٫‬ش ‪ٖ٥ 3:30‬واً ٳِ ٷَّش رنِ ؿڄَس‪ .‬ٳيخؿڄظيڂ ٷٌحص ح‪ٍٙ‬ىخد ثبٌغبىاد اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪ٚ ٣ٛ‬اٌوٕبٓ (اٌٖغُ)‬ ‫‪ٚ‬اٌوٕبٓ اٌّ‪ٞ‬ب‪ٚ ٟٝ‬اٌنف‪١‬وح اٌؾ‪١‬خ‪ ،‬ڃڄخ أىٍ اٿَ ح‪ٛ‬خرش حٿ٘يْي ثوٕبٕخ ؽ‪ّ١‬خ ٳِ ڃٸيڃش حٿَأّ ٳٌٵ حٿ‪ْ٬‬ن حٿٍَْٔ‬ ‫ڃزخَٗس‪ ،‬ٳؤىص اٿَ ٓٸٌ‪٣‬و ٳِ حٿلخٽ ريًڅ كَحٹ ًحٿيڃخء طنِٱ ڃن ٍأٓو‪ ،‬ٳلڄڀو ٍٳخٷو اٿَ أٷَد رْض ڃن حٿٸَّش ًطَٻٌه‬ ‫ًًح‪ٛ‬ڀٌح ‪َّ٣‬ٸيڂ ٿڀڄ٘خٍٻش ٳِ ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش‪ .‬ٳظلَْص ‪ٛ‬خكزش حٿزْض ڃخًح طٴ‪٬‬پ‪ ،‬اً ٿْْ ٿيّيخ هزَس ٳِ حٓ‪٬‬خٳو‪ ،‬ا‪ ّٙ‬أنيخ طلّْنض‬ ‫حٿٴَ‪ٛ‬ش ٿڀوًَؽ ڃن حٿڄنِٽ ٗهزخٍ أىڀو‪ً ،‬ٻخنض ٳِ كخٿش هٌٱ ڃن حٿڄِ٘ ٳِ حٿ٘خٍ‪ً ،٩‬ٿڂ طټن طيٍُ ڃيٍ ه‪ٌٍ٤‬س‬ ‫ح‪ٛٙ‬خرش‪ً .‬كْن ً‪ٛ‬ڀض حٿڄَأس اٿَ ًحٿي حٿ٘يْي ًأهزَطو ‪٫‬ن ح‪ٛ‬خرش حرنو ًأنو ڃڀٸَ ٳِ رْظيخ ىَ‪ ٩‬حٿلخؽ ڃن‪ ٌٍٜ‬ريًڅ اىٍحٹ‬ ‫اٿَ رْظيخ ًكڄڀو ٳِ ئؽل‪ ٜ‬اٌَ‪١‬بهاد اٌّبهح‪ً .‬ر‪٬‬ي ‪٫‬يس ڃلخً‪ٙ‬ص ٿڀوًَؽ ڃن حٿٸَّش حٿظِ ٻخنض ڃنخٳٌىخ ِغٍمخ ً‪ٛ‬ڀٌح اٿَ‬ ‫َِزْف‪ ٝ‬اٌجؾو‪ ٓ٠‬اٌل‪ ،ٌٟٚ‬ٳٸخٽ ٿو حٿڄٔئٿٌڅ حنيڂ ‪ّٔ ٙ‬ظ‪ٌ٬ْ٤‬څ حٿظ‪َٜ‬ٱ ٳْو ٕنو ٿْْ ٿيّيڂ حه‪ٜ‬خثِ عواؽخ ٌٍّـ‪ ،‬ىٌح‬ ‫ر‪٬‬ي حڅ ٷخڃٌح ربّٸخٱ حٿنِّٲ ًاؿَحء ر‪ ٞ٬‬ح‪٬ٓٙ‬خٳخص حًٕٿْش؛ ٳؤهًٌه ٳِ ْٓخٍس ح‪٬ٓٙ‬خٱ اٿَ َِزْف‪ ٝ‬اٌٍَّبٔ‪١‬خ اٌ‪ٞ‬ج‪.ٟ‬‬ ‫ًىنخٹ ٿڂ ّ‪ًَْ٬‬ه حىظڄخڃخً رخٿٰخً ٳظَٻٌه ٳِ حٿ‪٤‬خد حٿوخڃْ ٷَد ٯَٳش حٿڄڄَ‪ٟ‬خص ِ‪ ٤‬اٌؾبالد اٌّ‪١‬ئ‪ِٕٙ ًٛ‬ب ڃن ٻزخٍ حٿٔن‬ ‫ًٳخٷيُ حٿٌ‪.ِ٫‬‬ ‫ًحنظ‪ َ٨‬حٕىپ كظَ حٿٌْځ حٿظخٿِ كْغ ؿخء‬

‫اٌ‪ٞ‬ج‪١‬ت اٌغواػ‪ ،‬ٳٸخٽ حنو ّ‪٬ٜ‬ذ ا‪٫‬ڄو ؿَحء ‪٫‬ڄڀْش ٿو ًىٌ ٳخٷي حٿٌ‪ً ،ِ٫‬ڃ‪٪‬‬

‫ا‪َٛ‬حٍ حٕىپ طڂ ً‪ٓ ٪ٟ‬خثپ حٿظٌّٰش (حٿْٔ‪ٚ‬څ) ًؿيخُ حٿظنظٴْ ‪٫‬ڀَ حٿـَّق حٿٌُ ٿڂ ّټن ‪٫‬ڀْو ٌٍٓ ‪ّٙ‬بكح ف‪ٛ‬ق اٌغوػ !‬ ‫ًأ‪٧‬يَص ‪ٌٍٛ‬س حٕٗ‪٬‬ش حڅ اٌوٕبٕخ ‪ٕ٥‬م‪ٛ‬ك‪٠‬خ أىص اٿَ ‪٫‬ڄپ فغ‪ٛ‬اد وج‪١‬وح ٳِ حٿڄن ر‪٬‬ي طنخػَىخ ًان٘‪٤‬خٍىخ‪ ،‬ڃڄخ أىٍ اٿَ‬ ‫رٍف اٌّـ ه‪ٚ‬ٽ حّٕخځ حٿظخٿْش ر‪ٌٍٜ‬س ٻخڃڀش ‪ٚ‬ر‪ٛ‬لف عّ‪ ٤١‬األ‪ٖ٥‬بة حٿظِ ريحهڀو ‪٫‬ن حٿلَٻش‪ .‬ٳٸخٽ حٿ‪٤‬زْذ حڅ كْخطو أڃَ‬ ‫ڃٔظلْپ‪ ،‬ا‪ ّٙ‬أڅ حٕ‪٫‬ڄخٍ رْي حهلل‪ً ،‬اًح ٷيٍّ ًٗٴِ ٳْٔټٌڅ ِ‪ٛ٦‬لبً ‪ِٖ ٚ‬بثب ثبٌغٕ‪ ْٛ‬أً ٯَْه ‪.‬‬ ‫‪| P a g e 35‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫علّح (حٿٔ‪ٌ٬‬ىّش) ٍٳ‪ ٞ‬حٿ‪٤‬زْذ طٔڀْڂ حٿظٸخٍَّ حٿ‪٤‬زْش ٕىڀو‪ً ،‬ر‪٬‬غ ريخ اٿَ ڃٔظ٘ٴْخص ٳِ‬ ‫ًٿڄخ ‪٣‬ڀذ حٕىپ ‪ٚ٫‬ؿو ٳِ ِل‪ٕ٠‬خ ِ‬ ‫ؿيس ًرَّ‪٤‬خنْخ ًأٿڄخنْخ ًرٌٿنيح ٿ‪ٓٚ‬ظٴٔخٍ ‪٫‬ن اڃټخنْش حؿَحء حٿ‪٬‬ڄڀْش ًنٔزش نـخكيخ‪ .‬ٳټخڅ حٿَى أڅ نٔزش حٿنـخف (‪ )%2‬ىٌح‬ ‫اًح أڃټن حّ‪ٜ‬خٿو اٿَ طڀٺ حٿيًٿش ًىٌ ّظنٴْ‪٫ً .‬خنَ حٿ٘يْي ڃيس ‪ِٛ٠ 12‬بً ريًڅ كَحٹ ً‪ ،ِ٫ً ٙ‬ڃ‪ ٪‬ؿَف ‪٫‬ڄْٶ ً‪ْ٫‬ن طخٿٴش‬ ‫ڃظ‪٬‬ٴنش ٳِ حٿڄ‪٨‬يَ حٿوخٍؿِ ًڃـَى ٷڀذ ّنز‪ًًٍ ٞ‬ف ط٘ټٌ اٿَ حهلل ‪٧‬ڀڂ حٿڄظٔڀ‪ْ٤‬ن‪،‬‬

‫كظَ حٓظ٘يي ٳِ ٌّځ اٌقّ‪ٌ١‬‬

‫‪ َ1995/1/26‬حٿٔخ‪٫‬ش اٌضبٔ‪١‬خ ‪٧‬يَحً‪.‬‬ ‫ًٿڂ ّٔظڀڂ حٕىپ ٗيخىس ًٳخطو ًانڄخ حٓظڀڄٌح ًٍٷش طٴْي رؤڅ حٿـؼش ٷي ٓڀڄض‪ً .‬ٷزپ حٿظْْ٘‪ً ٪‬ٷٴض ٷٌحص حٿڄزخكغ ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حنلخء‬ ‫حٿڄٸزَس ًٳِ ٯَٳش حٿظْٰٔپ‪ً ،‬أكخ‪٣‬ض ٷٌحص حٿٰ٘ذ ًح‪ٓٙ‬ظوزخٍحص رخٿٸَّش‪،‬‬

‫ًڃن‪٬‬ض ٻپ ڃن ّلخًٽ حٿيهٌٽ ڃن حٿٸٍَ‬

‫حٿڄـخًٍس‪ .‬ٻڄخ ٻخنض ىنخٹ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿنٔخء (ڃن حٿيٍحُ) كخًٿن حٿيهٌٽ ٳييىًىن رخٿ‪َ٠‬د اڅ كخًٿن ىهٌٽ حٿٸَّش‪.‬‬ ‫ًن‪َ٨‬حً ٿ‪ْ٠‬ٶ حٿٌٷض كْغ ٷَد ًٷض ‪ٚٛ‬س حٿڄَٰد ْٗ‪ ٪‬حٿ٘يْي ًٓ‪ ٢‬حٿٸَّش‪ ،‬ٳټخنض حٿظټزَْحص ط‪٬‬ڀٌ‪ً ،‬ٻٌٿٺ حٿظيڀْپ‬ ‫ًحٿيظخٳخص ‪ٟ‬ي آٽ هڀْٴش ًىڂ ّلڄڀٌڅ حٿـنخُس‪ً .‬ٻخڅ ىنخٹ ؿڄ‪ ٪‬ٯٴَْ ڃن حٿنخّ ٍؿخ‪ًٙ‬‬

‫ًنٔخء‪ً .‬ٳِ حٿٌْځ حٿظخٿِ كيػض‬

‫ا‪٥‬زمبالد ٻزَْس ٿڀڄٌح‪٣‬نْن ٻخڅ ڃنيڂ ‪٫‬زي حٿٰنِ ڃ‪ٛ ّٚ‬خٿق ڃن ٷَّش حٿيٍحُ حٿٌُ ٗخٍٹ ٳِ حٿظْْ٘‪ً . ٪‬طَٹ حٿ٘يْي ًٍحءه‬ ‫صالصخ أ‪ٚ‬الك ىڂ‪٫ :‬ڀِ ًؿٌحى ًڃن‪ً ،ٌٍٜ‬ٻخڅ ‪٫‬ڄَ أٻزَىڂ ػڄخنِ ٓنٌحص ًأ‪َٰٛ‬ىڂ أٍر‪٬‬خً ‪.‬‬

‫‪ .19‬اٌْ‪١ٙ‬ل ؽَ‪ِ ٍٟ٥ ٓ١‬ؾّل اٌٖبف‪ٟ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 25 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ٓ :‬ٴخٿش – ٓظَس‬ ‫االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/1/26 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ا‪ٛ‬خرظو رخٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿلِ‪.‬‬ ‫ًٿي ‪ ٍٟ٥‬ؽَ‪ ٓ١‬اٌٖبف‪ ٟ‬ر‪٬‬ي طٔ‪٬‬ش أٗيَ ڃن حٓظ٘يخى أرْو ؽَ‪ِ ٍٟ٥ ٓ١‬ؾّل اٌٖبف‪ٟ‬‬ ‫ٳِ ‪ٕ٠‬ب‪٠‬و ‪ َ1995‬رَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ٷٌحص حٿٰ٘ذ حٿوڀْٴْش‪ً ،‬ٷظيخ ٿڂ ّټن ٷي ڃَ ‪٫‬ڀَ ًُحؽ‬ ‫حٿ٘يْي ڃن أځ ًٿيه حٿٌكْي _ حٿٌُ ٿڂ َّه ٷ‪ _ ٢‬ا‪ ٙ‬أٍر‪٬‬ش أٗيَ ً‪َ٘٫‬س أّخځ‪.‬‬ ‫ٳِ ٿْڀش حٓظ٘يخىه ًٳِ طڄخځ حٿٔخ‪٫‬ش ‪َِ 7:30‬بءاً هَؽ حٿ٘يْي ڃ‪ٛ ٪‬يّٸو اٿَ ٷَّش ڃـخًٍس ًطٌؿّيخ اٿَ حٿزلَ ػڂ ‪٫‬خىح ًحٿظٸْخ‬ ‫‪٫‬يىحً ڃن حٿ٘زخد ٳِ حٿٸٍَ حٿڄـخًٍس ٿظٌُّ‪ ٪‬حٿڄٔئًٿْخص ًڃخ ّـذ أڅ طٸٌځ رو ٻپ ڃـڄٌ‪٫‬ش ٿڄٌحؿيش ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪ً ،‬ٷخڃض‬ ‫حٿڄـڄٌ‪٫‬خص ربٯ‪ٚ‬ٵ ر‪ ٞ٬‬حٿڄنخٳٌ ًحٿٌ٘حٍ‪ ٩‬ٿټِ ّظٔنَ ٿيڂ حٿٸْخځ رؤ‪٫‬ڄخٿيڂ حٿظِ ه‪ٌ٤٤‬ح ٿيخ طڀٺ حٿڀْڀش‪ً ،‬ىڂ ّظٌٷ‪ٌ٬‬څ ح‪٫‬ظيحء‬ ‫ٷٌحص حٿٰ٘ذ ‪٫‬ڀَ حٿڄن‪٤‬ٸش‪٠ٚ ،‬و‪ٕ ٞٚ‬ل‪٠‬مٗ اٌن‪ ٞ‬وبْ ِ‪ِ ٗ٦‬ب ؽلس ف‪ ٟ‬رٍه اٌٍ‪ٍ١‬خ‪ :‬ر‪٬‬ي حٗنظيخء ڃن حٿڄَْٔس أٍىنخ حٿَؿٌ‪٩‬‬ ‫اٿَ ڃنخُٿنخ ًٻخڅ حٿ٘خٍ‪ ٩‬حٿ‪٬‬خځ ڃ‪٨‬ڀڄخً‪ً ،‬ٻخڅ حٿ٘يْي ٳِ حٿڄٸيڃش ّظٴٸي أڃخڅ حٿ‪َّ٤‬ٶ ڃن حٿڄَطِٷش ‪٫ً ،‬ني حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ حٿ٘خٍ‪٩‬‬ ‫حٿ‪٬‬خځ حٿٴخ‪ٛ‬پ رْن ڃَٻٌرخڅ ًًحىّخڅ طٸيځ حٿ٘يْي ٿْظلٸٶ ڃن‬

‫هڀٌ حٿ٘خٍ‪ ٩‬ٿټِ ّ‪٬‬زَ حٿـڄْ‪ ،٪‬ٳٴٌؿجنخ ر‪٤‬ڀٸخص نخٍّش ڃظظخٿْش‬

‫رليًى ‪ 6‬أ‪ٍٝ 8 ٚ‬مبد ف‪ ٟ‬غ‪ 5 ْٛٚ‬ص‪ٛ‬أ‪ ،ٟ‬ٳٔٸ‪ ٢‬حٿ٘يْي ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ً ،ٝ‬ٻخڅ ًٿٺ ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش ‪َِ 8:55‬بءاً ‪ ،‬ٳڀڂ َّه كْن‬ ‫ٓٸٌ‪٣‬و ا‪ٗ ّٙ‬و‪ٜ‬خڅ أٍحى أكيىڄخ حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿْو ًٿټنيڂ أ‪٣‬ڀٸٌح ‪٫‬ڀْو حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ٳڀڂ ّ‪ٜ‬زو‪ً ،‬ر‪٬‬يىخ أهزَ حٿـڄْ‪٫ ٪‬ن ٓٸٌ‪١‬‬ ‫‪| P a g e 36‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫كْٔن حٿ٘يْي ًًؿٌى حٿڄَطِٷش رخٿٸَد ڃنو‪ً ،‬ٳِ طڄخځ اٌَب‪٥‬خ اٌ‪٦‬بّوح ًىذ ٗو‪ٜ‬خڅ اٿَ ڃټخڅ حٿلخىع رْٔخٍس ًٿټنيڄخ ٿڂ‬ ‫ّـيحه‪ ،‬ٳٌىزخ اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش ًٓؤ‪ ٙ‬أكي حٿڄٌ‪٧‬ٴْن اڅ ٻخنٌح ٷي حٓظٸزڀٌح أُ ڃټخٿڄش ٿ‪٤‬ڀذ آ‪٬‬خٱ ڃن‬ ‫ٳؤهزَىڂ رؤنيڂ كٌحٿِ حٿٔخ‪٫‬ش‬

‫‪َِ9:25‬بءاً حٓظڀڄٌح ڃټخٿڄش ڃن ڃَٻِ َٗ‪٣‬ش ٓظَس‬

‫ڃن‪٤‬ٸش ٓظَس‪،‬‬

‫ّ‪٤‬ڀزٌڅ ٳْيخ آ‪٬‬خٳخً ٿنِّٲ أكي‬

‫حٕٗوخ‪ً ،ٙ‬ٳِ حٿٌٷض نٴٔو ٷخٿٌح ٿڀڄٌ‪٧‬ٲ نلن ٌٓٱ ننٸپ حٿڄَّ‪ ٞ‬اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪ً ،‬ٿټنيڂ ٿڂ ّٴ‪٬‬ڀٌح رپ أهًٌح ّڄؼڀٌڅ رو‬ ‫ًّ‪ٌ٬‬رٌنو ر٘ظَ أنٌح‪ ٩‬حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٿټِ ّ‪٬‬ظَٱ ‪٫‬ڀَ ڃن ڃ‪٬‬و‪.‬‬ ‫ًٿڄّخ ّجٌٔح ڃنو ٍڃٌه ٳِ ڃن‪٤‬ٸش " حٿْٔلش " ٳَآه أكي حٕٗوخ‪ ٙ‬ڃڀٸَ ‪٫‬ڀَ حٿ٘خٍ‪ ٩‬ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش ‪َِ 10:40‬بءاً طٸَّزخً ًىٌ‬ ‫ّنِٱ ىڃخً‪ ،‬ٳٔؤٿو ‪ :‬ڃن أّش ڃن‪٤‬ٸش أنض ؟ ٳٸخٽ ٿو ‪ :‬أنخ ڃن ٓظَس ‪ٚ‬ث‪٦‬ل٘ب ٌف‪ ٠‬أٔفبٍٗ األف‪١‬وح! ٳٸخځ ىٌح حٿ٘و‪ ٚ‬رخٗط‪ٜ‬خٽ‬ ‫رخٗٓ‪٬‬خٱ ًؿخءًح اٿَ حٿڄټخڅ ٳنٸڀٌه اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪ ،‬ٳٸخځ حٕ‪٣‬زخء رٴل‪ٜ‬و ًاًح رو ٷي أ‪ْٛ‬ذ ثوٕبٕز‪ ِٓ ٓ١‬اٌوٕبٓ اٌؾ‪،ٟ‬‬ ‫رخٗ‪ٟ‬خٳش اٿَ ڃخ ِّّي ‪٫‬ن ‪ ِٓ 50‬اٌْ‪٢‬ب‪٠‬ب اٌؾبهلخ حٿظِ أىص اٿَ فوق ث‪ٕٚ ٕٗٞ‬لهٖ‪ً ،‬كٔذ ٗيخىس حٿٌّن ٍأًح حٿـؼڄخڅ ٳبڅ‬ ‫حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ظْن ٷي أ‪ٛ‬خرض اكيحىڄخ ٷڀزو ًحٕهٍَ هخ‪َٛ‬طو‪.‬‬ ‫ًٻخڅ أكي أٷخٍد حٿ٘يْي ّ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ ًٷي طِحڃن ‪٫‬ڄڀو ًًٷض حٿلخىػش ٳٔؤٿو أكي حٕ‪٣‬زخء ‪ :‬أنض ڃن ‪٫‬خثڀش حٿ‪ٜ‬خٳِ؟‬ ‫ٷخٽ‪ :‬ن‪٬‬ڂ‪ ،‬ٳٸخٽ ٿو حٿيٻظٌٍ اڅ ٗو‪ٜ‬خً ڃن ‪٫‬خثڀش حٿ‪ٜ‬خٳِ ٷي أ‪ْٛ‬ذ رَ‪ٛ‬خ‪ً ٙ‬ڃخص‪. .‬ٳٸخځ ىٌح حٿ٘و‪ ٚ‬ربٍٓخٽ أكي حٿ‪٬‬ڄخٽ‬ ‫اٿَ حٿڄَ٘كش ٿْظلٸٶ ڃن حٕڃَ‪ ،‬ٳٌىذ ىٌح حٿ‪٬‬خڃپ ًٍأٍ حٿ٘يْي‪ ،‬ٳٸخځ ىٌح حٿَّٰذ ربهزخٍ أنخّ ڃن أىخٿِ ڃن‪٤‬ٸش آٴخٿش‬ ‫ٳـخءًح اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ًًىزٌح اٿَ حٿڄَ٘كش ٿڀظلٸٶ ڃن ‪ٛ‬لش حٿوزَ ٳَأًح حٿ٘يْي كْٔن‪ً ،‬ٷخځ‬

‫ر‪٬‬يىخ ربهزخٍ أىپ حٿڄن‪٤‬ٸش‬

‫ًأىپ حٿ٘يْي‪.‬‬ ‫ً‪٫‬نيڃخ أٍحىًح أڅ ّٔظڀڄٌح حٿـؼڄخڅ‬

‫ٷْپ ٿيڂ ‪ٙ :‬ري أً‪ ًٙ‬ڃن اهزخٍ ڃٔئًٿش حٿڄٔظ٘ٴَ‪ .‬ٳؤهزًَىخ ًٷخڃض ىٌه حٿڄٔئًٿش‬

‫رخٓظي‪٫‬خء حٿَ٘‪٣‬ش‪٫ً ،‬نيڃخ ؿخءًح اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٷخڃٌح رخٿظلٸْٶ‪ ،‬ٳٸخٿٌح ٿڀٸَّذ حٿٌُ ّ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ ‪ :‬ڃن حٿٌُ أهزَٹ‬ ‫رؤڅ ٿٺ أكيحً ڃن أٷخٍرٺ ڃ‪ٜ‬خرخً ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ ؟ ٳٸخٽ ٿيڂ ‪ :‬ٻپ حٿنخّ حٿٌّن ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ ّظليػٌڅ ‪٫‬ن ىٌح حٕڃَ‪ ،‬ٳٸخٿٌح ٿو ‪:‬‬ ‫ڃن ىٌ أًٽ ٗو‪ ٚ‬نٸپ اٿْٺ ىٌح حٿوزَ ؟ ًر‪٬‬ي حٿ‪٫ ٢ٰ٠‬ڀْو‪ ،‬ٷخٽ ٿيڂ ‪ :‬اڅ حٿيٻظٌٍ ٳ‪ٚ‬څ أهزَنِ رٌٿٺ‪ ..‬ر‪٬‬يىخ ٷخڃٌح رخٿظلٸْٶ‬ ‫ڃ‪ ٪‬حٿيٻظٌٍ ٿْ‪َ٬‬ٳٌح ڃن ىٌ حٿٌُ حط‪ٜ‬پ رخٿڄٔظ٘ٴَ ًأهزَىڂ ‪٫‬ن حٿ٘يْي ٿټن ڃلخًٿظيڂ ىٌه رخءص رخٿٴ٘پ‪.‬‬ ‫ر‪٬‬ي ىٌح حٕڃَ ٷخٿٌح ٿيڂ ‪ :‬ٿن طٔظڀڄٌح حٿـؼڄخڅ ا‪ ٙ‬ر‪٬‬ي أڅ ط‪ٌ٤٬‬نخ ؿٌحُ ٓٴَه ًر‪٤‬خٷظو حٿٔټخنْش‪ً ،‬ر‪٬‬ي طٔڀْڂ‬

‫ؿٌحُ حٿٔٴَ‬

‫ًحٿز‪٤‬خٷش حٿٔټخنْش اٿَ حٿَ٘‪٣‬ش ٓؤٿٌح حٿَ٘‪٣‬ش ‪٫‬ن ٗيخىس حٿٌٳخس ٳٸخٿٌح ٿيڂ ‪ :‬حٓظڀڄٌح حٿـؼڄخڅ ريًڅ ٗيخىس ًٳخس‪ ًٙ ،‬طنخٷٌ٘نخ‬ ‫ٳِ ىٌح حٕڃَ!‬ ‫ٳِ ‪ٛ‬زخف ٌّځ حٿـڄ‪٬‬ش حنظَ٘ هزَ حٓظ٘يخى كْٔن ‪٫‬ڀِ حٿ‪ٜ‬خٳِ ٳِ ڃن‪٤‬ٸش ٓظَس ًحٿٸٍَ حٿڄـخًٍس‪ً ،‬ر‪٬‬ي ٳظَس ًؿِْس طٌحؿي‬ ‫حٿ٘زخد ًٷڀٌريڂ ڃلظَٷش ‪٫‬ڀَ ٗيْيىڂ‪ً ،‬ٷزپ طـيِْ ؿؼڄخڅ حٿ٘يْي‬

‫طڂ ح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ رؤكي حٿ‪٬‬ڀڄخء ٿڀ‪ٜٚ‬س ‪٫‬ڀْو ٳٸخٽ ‪ :‬حنو ٌٓٱ‬

‫ّل‪ َ٠‬ر‪٬‬ي حٕنظيخء ڃن ‪ٚٛ‬س حٿـڄ‪٬‬ش‪ً ،‬ٷزپ ‪ٚٛ‬س حٿ‪٨‬يَ حط‪ٜ‬پ أكي حٿ٘زخد ًٷخٽ اڅ حٿْ٘ن ّ‪٬‬ظٌٍ ٿٌؿٌى ڃ‪ٌ٬‬ٷخص ! ٳزخىٍ‬ ‫حٿ٘زخد رظـيِْه ًحٿ‪ٜٚ‬س ‪٫‬ڀْو‪ً ،‬حُىحى طٌحٳي حٿڄْ٘‪ْ٬‬ن ڃن ؿڄْ‪ ٪‬أنلخء حٿزلَّن‪ً ،‬ر‪٬‬ي طـيِْ ؿؼڄخنو حٿ‪٤‬خىَ ٍٳ‪٫ ٪‬ڀَ‬ ‫حٕٻظخٱ ًٓ‪ ٢‬حٿيظخٳخص ًحٿ٘‪٬‬خٍحص ًىڂ ّلڄڀٌڅ‬

‫‪ٌٍٛ‬حً ٿڀ٘يْي‪ٍ ،‬ٯڂ أڅ حٿڄن‪٤‬ٸش كٌ‪َٛ‬ص رَ٘‪٣‬ش حٿٰ٘ذ ڃن ؿڄْ‪٪‬‬

‫حٿـيخص‪ً ،‬أٷْڂ ڃـڀْ حٿٴخطلش ‪٫‬ڀَ ًٍكو حٿ‪٤‬خىَس ٿڄيس ػ‪ٚ‬ػش أّخځ‪ً ،‬ٳِ حٿٌْځ حٿؼخٿغ ر‪٬‬ي حٗنظيخء ڃن ڃـڀْ‬ ‫حٿـڄيٌٍ حٿٰٴَْ اٿَ حٿڄٸزَس ًىڂ َّىىًڅ حٿ٘‪٬‬خٍحص ًر‪٬‬يىخ طڂ ح‪٫‬ظٸخٽ ٻؼَْ ڃن حٿ٘زخد ر‪٬‬ي ٍؿٌ‪٫‬يڂ‪.‬‬ ‫‪| P a g e 37‬‬

‫حٿ‪ِ٬‬حء طٌؿو‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٷي طؤػَ ًحٿيه رخٓظ٘يخىه ٻؼَْحً‪ ،‬أڃّخ ًحٿيطو ٳظٸٌٽ انيخ ٓ‪ْ٬‬يس رخٓظ٘يخىه ًاڅ ٻخنض ڃظؤػَس ؿيحً رٴٸيه‪ً ..‬طٍَ ٳِ حرنو "‪٫‬ڀِ"‬ ‫هڀٴخً ‪ٛ‬خٿلخً ٿو‪.‬‬

‫‪ .20‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬م‪ٍٍّ ً١‬بْ ‪ِ ٍٟ٥‬ؾّل اٌٖفبه‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٗ 14 :‬يَ‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ر‪ٚ‬ى حٿٸيّڂ‬ ‫االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/2/8 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٗهظنخٵ رخٿٰخُ حٿڄْٔپ ٿڀيڃٌ‪.٩‬‬ ‫‪٫‬نيڃخ حنظَ٘ هزَ ًٳخس ‪٫‬ٸْپ ٓڀڄخڅ ‪٫‬ڀِ ڃلڄي حٿ‪ٜ‬ٴخٍ ٳِ اٌضبِٓ ِٓ فجوا‪٠‬و ‪َ1995‬‬ ‫ٿڂ ّټن ىنخٹ ڃن ّ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ن ڃؤٓخطو ا‪ ٙ‬حٿٸڀْڀٌڅ حٿٌّن َّر‪٤‬يڂ ِٗء ڃن حٿ‪ٚ٬‬ٷش ڃ‪٫ ٪‬خثڀظو‪ًْٗ .‬جخً ٳْ٘جخً حط‪٠‬لض طٴ‪ْٜٚ‬ص‬ ‫ٷ‪ٜ‬ش ڃٌص ٯَْ ‪٫‬خىّش ٿيٌح حٿ‪٤‬ٴپ حٿٌُ ًٿي ٳِ‬

‫‪ .َ1993/12/1‬ٿٸي ٻخڅ ‪٫‬ڀَ ًحٿيس حٿ٘يْي أڅ طظلڄپ حٿٸيٍ حٕٻزَ ڃن‬

‫حٿڄ‪ْٜ‬زش‪ ،‬كْغ ٗخىيص ر‪ْ٬‬نْيخ ٻْٲ ًًٍ ‪٣‬ٴڀيخ حٿزَُء ًحن‪٤‬ٴؤص ٗڄ‪٬‬ش كْخطو ‪٫‬ڀَ ڃيٍ ّ‪ٙ‬و‪ ٓ٠‬وبٍِ‪.ٓ١‬‬ ‫ًٳِ حٿٌْځ حٕهَْ ٻخڅ ‪٫‬ڀْيخ أڅ طٰڄ‪ْ٫ ٞ‬نْو ر‪٬‬ي أڅ أٍهَ حٿ‪٬‬نخڅ ٿنٌڃش أريّش‪ً ،‬ٿټن ‪ْ٫‬نْو رٸْظخ ٗخه‪ٜ‬ظْن ٿٍَْ ڃ‪ْٜ‬زش‬ ‫ًحٿيطو حٿظِ ٿڂ طټي طظ٘خٳَ ڃن ڃ‪٬‬خنخس حٿلڄپ ًحٿٌ‪ٙ‬ىس‪ً ،‬ٿڂ طلظٴپ ٌٍٓ رخٿٌٻٍَ حًٕٿَ ٿڄْ‪ٚ‬ى آهَ حٿ‪٬‬نٸٌى ٳِ ‪٫‬خثڀظيخ‪ .‬ٻخنض‬ ‫حّٕخځ حٕهَْس ڃن كْخس ‪٫‬ٸْپ ڃڀْجش رخٿڄؤٓخس ًحٿظَحؿْيّخ‪ًٓ ،‬ززيخ ٿْْ ‪٣‬زْ‪ْ٬‬خً رپ نخؿڂ ‪٫‬ن ْٓخٓش ٷڄ‪ٓ ٪‬ڀ‪ٌّ٤‬ش ك‪ٜ‬يص أًٍحف‬ ‫حٿ‪٬‬يّي ڃن أرنخء ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن حٕرِ‪ .‬ٳڄخًح ْٓٸٌٽ حٿظخٍّن ‪٫‬ن ڃڄخٍٓخص آٽ هڀْٴش طـخه ٗ‪٬‬زيڂ؟!‬ ‫ٳِ حّٕخځ حًٕٿَ ٿ‪ٚ‬نظٴخ‪ٟ‬ش ٻخنض ِٕ‪ٞ‬مخ اٌجالك اٌمل‪ ُ٠‬ڃن‪٤‬ڀٸخً ٿټپ ڃخ كيع ر‪٬‬ي ًٿٺ؛ ٳيِ حٿڄن‪٤‬ٸش حٿظِ ٻخڅ ّ‪ ْٖ٬‬ٳْيخ اٌْ‪١‬ـ‬ ‫‪ٍٍّ ٍٟ٥‬بْ حٿٌُ أىٍ ح‪٫‬ظٸخٿو ٳِ حٿوخڃْ ڃن ىّٔڄزَ ‪ 1994‬ځ اٿَ طٴـَ ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش‪ً .‬ٻخڅ ‪٫‬ٸْپ ّڀ‪٬‬ذ ڃ‪ ٪‬حهٌطو ًحهٌحطو‬ ‫ٌّځ حٍٕر‪٬‬خء ‪٫ َ1995/12/7‬نيڃخ حٿٸَ ؿ‪ًُٚ‬س آٽ هڀْٴش رلڄڄيڂ ىحهپ حٿڄنِٽ ًٳـؤس حڃظٖ ٳنخء حٿڄنِٽ ثبٌلفبْ ‪ٚ‬اٌغبىاد‬ ‫اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪ ،٣ٛ‬ٳْڄخ ّْ٘ذ ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬خص حٿـ‪ًُٚ‬س ؿيٍحڅ حٿڄنِٽ‪ٌّ .‬ڃيخ ٻخڅ ن‪ْٜ‬ذ ًٿٺ حٿڄنِٽ صالس ‪ٍٝ‬مبد ِٓ اٌغبىاد‬ ‫اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪٥ٚ ٣ٛ‬لك ِٓ اٌوٕبٓ اٌّ‪ٞ‬ب‪ٚ ٟٝ‬هٕبٓ ٕ‪١‬ل اٌ‪ٛ١ٞ‬ه‪.‬‬ ‫ٿڂ طټن حٕځ آنٌحٹ ٳِ حٿڄنِٽ رپ ٳِ أكي حٿڄآطڂ حٿڄـخًٍس‪ً ،‬ٿڂ طټن ط‪٬‬ڀڂ رڄخ ؿٍَ‪ً .‬ٿټن ‪٫‬نيڃخ ‪٫‬خىص اٿَ حٿڄنِٽ ٍأص‬ ‫أ‪٣‬ٴخٿيخ ٳِ كخٿش َّػَ ٿيخ‪ ،‬ٳ‪٬‬ڄڀض ٿيڂ حٓ‪٬‬خٳخص أًٿْش‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ كخٿش ‪٫‬ٸْپ‪ ،‬أ‪ َٰٛ‬حهٌطو ٓنخً‪ ،‬ٻخنض حٌٕٓأ‪ً .‬ٿڂ طٔظ‪ ٪٤‬حٕځ‬ ‫ڃٰخىٍس حٿڄنِٽ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٕنو ٻخڅ ڃلخ‪َٛ‬حً‪ً ،‬ٿټنيخ ‪٫‬ڄڀض حٿڄٔظلْپ ًأهٌطو ًڃ‪٬‬يخ حرنيخ حٕٻزَ اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿن‪ْ٬‬ڂ‬ ‫ًحٳڀظض ڃن ّي حٿٔڀ‪٤‬ش حٿٰخٗڄش‪ًٍ ،‬ؿ‪٬‬ض رو ٳِ حٿٌْځ نٴٔو كْغ رٸِ صالصخ أ‪٠‬بَ أهٍَ ًىٌ ّزټِ ر٘ټپ ڃٔظڄَ ً‪ّ ٙ‬نخځ حٿڀْپ‪،‬‬ ‫ِ‪٦ٍ ٤‬بي ‪ٚ‬رم‪١‬إ ال ‪٠‬ز‪ٛ‬لفبْ‪ ،‬ٳٸي طٔڄڂ ؿٔڄو نظْـش ح‪ٚ٣ٙ‬ٵ حٿڄټؼٲ ٿڀٰخُحص حٿٔخڃش ىحهپ ڃنِٿو‪ً .‬ٳِ ٌّځ حٿٔزض حٿ‪ٚ‬كٶ‬ ‫أهٌطو ًحٿيطو اٿَ ڃَٻِ حٿز‪ٚ‬ى حٿٸيّڂ كْغ أؿَُ ٿو رٕفٌ ٕٕب‪ً ،ٟ٥‬ٿټن ٿڂ ّظڂ طلٌّڀو اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ حٕځ‬ ‫أهٌطو ‪ً َٜ٫‬ٿٺ حٿٌْځ اٿَ ٷٔڂ حٿ‪ٌ٤‬حٍة رڄٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪ ،‬ٳخٓظَٰد حٕ‪٣‬زخء ‪٫‬نيڃخ ٍأًح كخٿظو ًٓؤٿٌىخ ‪٫‬ن حٿٔزذ‬ ‫‪| P a g e 38‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٳؤهزَطيڂ رڄخ كيع ًحٿوٌٱ ّڄٖ ٻْخنيخ‪ً ،‬رٸِ ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ صّبٔ‪١‬خ ‪ْ٥ٚ‬و‪ِٛ٠ ٓ٠‬بً‪ً ،‬طلٔنض ‪ٛ‬لظو ٷڀْ‪ً ،ًٚ‬ٻخنض أڃو ىِ‬ ‫حٿظِ طٸيځ ٿو حٿيًحء ًح‪ًٙ‬ٻٔـْن كْغ ٌُ ‪٦٠‬جأ ثٗ ڃٌ‪٧‬ٴٌ حٿڄٔظ٘ٴَ ٻؼَْحً‪ً .‬ر‪٬‬ي ًٿٺ حهزَىخ حٕ‪٣‬زخء حنيڂ ٌٓٱ ّ‪ٌ٤٬‬نو ىًحء‬ ‫ؿيّيحً ٿڀظـَرش ٿڄ‪َ٬‬ٳش ڃيٍ طٸزڀو ٿو ‪٫‬ڀْو! ا‪ ٙ‬أڅ ً‪٬ٟ‬و حُىحى ٌٓءحً‪ً ،‬طٌٍځ ؿٔڄو رؤٻڄڀو‪ً ،‬أ‪ٛ‬زق ػٸْپ حٿـٔي‪٬ًٟ ،‬ٲ‬ ‫طنٴٔو‪ ،‬ػڂ ريأ ؿٔڄو ّ‪٬٠‬ٲ ًّظ‪ْٗ َٗٚ‬جخً ٳْ٘جخً كظَ أ‪ٛ‬زق ىْټ‪ْ٨٫ ًٚ‬ڄخً!‬ ‫ً‪٫‬ڀَ أػَ طڀٺ ح‪ٙ‬نظټخٓش ٳِ ‪ٛ‬لش حرنيخ‪ ،‬أهٌطو أڃّو اٿَ ‪ْ٫‬خىس هخ‪ٛ‬ش ًٷْپ ٿيخ أنو ّ‪٬‬خنِ ڃن ‪١ٙ‬ك ّل‪٠‬ل ف‪ ٟ‬اٌزٕفٌ‪ً ،‬ڃ‪٪‬‬ ‫ًٿٺ ٳٸي ٻخڅ ّڀ‪٬‬ذ ڃ‪ ٪‬حهٌطو‪ً .‬ٷزپ ‪ ٓ١ِٛ٠‬ڃن ًٳخطو طَىّص ‪ٛ‬لظو ر٘ټپ أٻزَ‪ً ،‬ٿڂ ّٴيىخ ٻؼَْحً أهٌه اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪ً .‬رْنڄخ‬ ‫ٻخنض ڃنٰ٘ڀش ر٘ئًڅ حٿزْض ًىِ طٔڄ‪٬ٓ ٪‬خٿو‪ ،‬حٿظٴظض ٳـؤس اٿَ طٌٷٴو طڄخڃخً ‪٫‬ن حٿٔ‪٬‬خٽ‪ ،‬ٳيَ‪٫‬ض اٿْو ًاًح رو ڃڄيىحً ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿََّٔ ً‪ْ٫‬نخه ٗخه‪ٜ‬ظخڅ‪ .‬ٷ‪ٜ‬ش أهٍَ ڃن حٿڄآِٓ حٗنٔخنْش ٿيٌح حٿ٘‪٬‬ذ طلض كټڂ آٽ هڀْٴش‪ًًٍ ،‬ف أهٍَ طِىٸيخ ٷٌٍ‬ ‫حٿ‪٨‬ڀڂ ًح‪ٓٙ‬ظزيحى‪ًُ ،‬ىَس ‪َّ٣‬ش طٌرپ رخٿٰخُحص حٿٸخطڀش‪ ،‬ٳيپ ر‪٬‬ي ىٌح ڃن ‪ ٌٍ٫‬ٿڀٸظڀش؟!‬

‫‪ .21‬اٌْ‪١ٙ‬ل ؽَ‪٦ِ ٓ١‬ز‪ٛ‬ق‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 13 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ٷَّش حٿيّو‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995\3\8 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٿوٌٱ ًحٿَ‪٫‬ذ حٿ٘يّيّن‬ ‫ڃخ ًنذ ‪٣‬ٴپ ِ‪٦‬بق ٻخڅ ّٔظَهِ ٳٌٵ رْظيڂ ٳِ ڃن‪٤‬ٸش (حٿيّو) كْغ ٿڂ ّټن ٿو أُ ًنذ ٳْڄخ ّل‪ٜ‬پ ًىٌ (ڃ‪٬‬خٵ) ً‪ّٔ ٙ‬ظ‪٪ْ٤‬‬ ‫حٿلَٻش ًٻخڅ ٓزذ ٗيخىطو ىٌ طلڀْٶ حٿڄًَكْش ٳٌٵ ڃنِٿيڂ ڃزخَٗس ٳلپ ٳِ ٷڀزو اٌو‪٥‬ت ‪ٚ‬اٌق‪ٛ‬ف ًىٌ ڃ‪٬‬خٵ ً‪ّٔ ٙ‬ظ‪٪ْ٤‬‬ ‫حٿلَحٹ أريحً فأٍزْ‪ٙ‬ل ِجبّوح‪.‬‬

‫‪٥ .22‬جل اٌؾّ‪١‬ل ‪٥‬جلاهلل ‪ٍٛ٠‬ف لبٍُ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 17 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيٍحُ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/3/25 :‬ځ‬ ‫و‪١‬ف‪١‬خ اٍزْ‪ٙ‬بكٖ‪ :‬ا‪ٛ‬خرظو رخٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ٳِ ٍأٓو ًأنلخء ؿٔيه ‪.‬‬ ‫كڄخٓو حٿڄٔظڄَ ٿنْپ حٿ٘يخىس ٷي ىٳ‪٬‬و ٿڀ‪٬‬ڄپ حٿٌُ ‪َ٬ّ ٙ‬ٱ حٿييًء ٳبڅ ٳٸيه ٍٳْٶ ىٍرو‬ ‫ اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جلاٌمبكه اٌفزال‪ - ٞٚ‬ٻخڅ ريحّش ‪ْ٘٫‬و ٳِ ٍكخد حٿ٘يخىس‪ ،‬ٳڄنٌ أڅ ‪ٛ‬ٺّ أًنْو‬‫‪| P a g e 39‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫هزَ ٯْخد ٍٳْٶ ىٍرو أرَ ‪٫‬ڀَ نٴٔو أڅ ‪ّ ٙ‬ييأ أً ّظٌٷٲ ‪٫‬ن حٿلَٻش ًحٿڄٸخًڃش ‪ٟ‬ي أ‪٫‬يحء حٿ٘‪٬‬ذ‪.‬‬ ‫ً‪٫‬ڀَ ڃيٍ ‪ٌّ 72‬ڃخً ىِ حٿڄيس حٿظِ ‪٫‬خٗيخ ر‪٬‬ي ‪٫‬زيحٿٸخىٍ ٿڂ ّٴظَ ٿل‪٨‬ش ‪٫‬ن حٿلَٻش ًٿڂ ّ‪َ٬‬ٱ حٿييًء أً ح‪ٓٙ‬ظٸَحٍ‪ً ،‬ٿڂ َّ‬ ‫ٳَحٗو ٿو أػَحً‪ ،‬كْغ ٷ‪ َ٠‬أّخڃو ًٿْخٿْو ڃوظٴْخً ‪٫‬ن أ‪ْ٫‬ن حٿـ‪ًُٚ‬س حٿٌّن ٻخنٌح ّزلؼٌڅ ‪٫‬نو ٳِ ٻپ ڃټخڅ‪.‬‬ ‫حٿټزَْس طؤرَ ‪٫‬ڀْو أڅ ّظ‪٬‬ڀّٶ ا‪ ّٙ‬رڄنيؾ حٿظ‪٠‬لْش ًحٿٴيحء‪ ،‬ٳټخڅ ّـڄ‪٪‬‬

‫‪ .‬ٻخنض نٴٔو‬

‫حٿ٘زخد ًّن‪٨‬ڄيڂ ٳِ ڃـڄٌ‪٫‬خص ٿيخ ڃيڄخص ڃليىس‪،‬‬

‫ًطظٴظٶ ‪٫‬زٸَّظو ‪٫‬ن حهظَح‪ّٔ ٩‬ظييٱ ٷٌحص حٿٰ٘ذ ‪َ٫‬ٱ ٳِ ڃخ ر‪٬‬ي رـ "حٿٸخًٱ"‪ً ،‬ٻخڅ ٿو أػَ ٗيّي ٳِ ٍٳ‪ ٪‬ڃ‪٬‬نٌّخص‬ ‫حٿ٘زخد حٿڄٸخًځ ًاىهخٽ حٿَ‪٫‬ذ ٳِ ٷڀٌد حٿڄزخكغ ًٷٌحص حٿٰ٘ذ‪ ،‬كظَ أ‪ٛ‬زق ڃ‪٤‬ڀٌرخً ًڃ‪٤‬خٍىحً ڃن ٷزپ حٿـ‪ٚ‬ىّن‪.‬‬ ‫ًٌٓٱ ّٔـپ ٿو طخٍّن حٿن‪٠‬خٽ حٿزلَّنِ ڃٌٷٴو حٿز‪ٌ٤‬ٿِ ‪ َٛ٠‬اٍزْ‪ٙ‬بكٖ ف‪ِ 25 ٟ‬بهً ‪ ،َ1995‬كْغ ٷخًځ ٷٌحص حٿٰ٘ذ‬ ‫ر٘ـخ‪٫‬ش ًحٓظزٔخٽ ًٿڂ ّٔظٔڀڂ ٿيڂ‪٧ً ،‬پ ّيحٳ‪٫ ٪‬ن نٴٔو ًّٔظيِة ريڂ ‪٫‬ني ڃيٍٓش حٿيٍحُ حٗ‪٫‬يحىّش ٿڀزنْن‪ ،‬كْغ ٻخڅ‬ ‫حٿ٘زخد ّٸٴٌڅ أڃخڃيخ ٿڀظ‪٬‬زَْ ‪٫‬ن ڃ‪٤‬خٿزيڂ حٿيٓظٌٍّش‪.‬‬ ‫ٻخڅ ّٸٌى حٿـڄٌ‪ ٩‬رخطـخه حٿڄيٍٓش‪،‬‬

‫ٳْڄخ ٻخنض ٷٌحص حٿٰ٘ذ طظَ‪ٛ‬ي ٿو ىحهڀيخ‪ً .‬ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش‬

‫اٌواث‪٦‬خ ث‪٦‬ل اٌ‪ٙ٢‬و رخىًٍ‬

‫ثبٌوٕبٓ ڃن ٻپ ؿخنذ كظَ أػونظو حٿـَحف ًٓٸ‪٫ ٢‬ڀَ حٍٕ‪ً ،ٝ‬ٷي حٓظٸَص حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬خص ٳِ هأٍٗ ‪ٚ‬ف‪ ٟ‬أٔؾبء عَلٖ‪،‬‬ ‫ًڃخ أڅ طْٸّن حٿـ‪ٚ‬ىًڅ ڃن ٓٸٌ‪ ١‬ىٌح حٿز‪٤‬پ كظَ رخىًٍح ئٌ‪ ٗ١‬ثبٌ‪ٚ‬وة ثأ‪٥‬مبة اٌجٕبكق ‪ٚ‬اٌ‪ٙ‬وا‪ٚ‬اد ‪ٚ‬اٌووً ثبألهعً ‪ٚ‬األ‪٠‬ل‪.ٞ‬‬ ‫ًٻخڅ ّٸخًڃيڂ ًىٌ ڃَڃِ ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ًّٔ ٝ‬ظيِة ريڂ ًّظليحىڂ اٿَ حٿڄزخٍُس حٿڄظټخٳجش! ا‪ ّٙ‬أڅ ڃ‪ٜ‬خ‪ِٛ‬‬

‫حٿيڃخء أرٌح ا‪ّٙ‬‬

‫ح‪ٓٙ‬ظڄَحٍ ٳِ ط‪ٌّ٬‬زو‪ ،‬كظَ ل‪٦ٞ‬ذ ئٕج‪٦‬بٖ ‪ٚ‬رّيلذ أّالؤٖ ‪ً ،‬حٿ‪ ٌٍٜ‬حٿظِ أهٌص ٿو ًىٌ ‪٫‬ڀَ حٿڄٰظٔپ طٌ‪ٟ‬ق ڃيٍ ڃخ‬ ‫‪٫‬خنخه ڃن حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿٌكِ٘ ‪٫‬ڀَ أّيُ ًكٌٕ آٽ هڀْٴش‪.‬‬ ‫ًر‪٬‬ي ٓٸٌ‪٣‬و أهٌه حٿـ‪ًُٚ‬س اٿَ ٍإٓخثيڂ ٗٻڄخٽ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٸڀ‪٬‬ش‪ٚ ،‬فب‪ٙ‬ذ ه‪ٚ‬ؽٗ اٌ‪ٞ‬ب٘وح ف‪ ٟ‬اٌَب‪٥‬خ اٌؾبك‪٠‬خ ‪ْ٥‬وح‬ ‫لجً ِٕزٖف اٌٍ‪ َٛ٠ ِٓ ً١‬اٌَجذ‪ً ،‬ٿٸِ ٍرو ڃ‪َ٠‬ؿخً ريځ حٿ٘يخىس‪ً ،‬نٸڀو حٿـ‪ٚ‬ىًڅ ڃن حٿڄ‪٬‬ظٸپ اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش كْغ‬ ‫طڂ ح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ رؤىڀو‪ً ،‬ڃخ أڅ ً‪ٛ‬پ هزَ حٓظ٘يخىه ٳِ اٌَب‪٥‬خ اٌضبِٕخ ِٓ ٕجبػ اٌ‪ َٛ١‬اٌزبٌ‪( ٟ‬األؽل) كظَ ىزض حٿـڄخىَْ ڃن‬ ‫ٻپ ڃټخڅ ٿظْْ٘‪٬‬و‪ً ،‬ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش اٌضبٔ‪١‬خ ث‪٦‬ل اٌ‪ٙ٢‬و ٻخڅ ڃٌٻذ طْْ٘‪ ٪‬حٿ٘يْي ّظليٍ اٍىخد حٿٔڀ‪٤‬ش‪ً ،‬ٳْو حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء ڃن‬ ‫حٿٸَّش ًڃن هخٍؿيخ‪.‬‬ ‫ًٷي ح‪٫‬ظڀض حٿ‪َٜ‬هخص ًحٿيظخٳخص رخٿظټزَْ ًحٿ٘‪٬‬خٍحص ڃن ٷڀٌد حٿ٘‪٬‬ذ حٿـَّق حٿظِ طٌى‪ ٩‬ر‪ ًٚ٤‬ڃن أر‪٤‬خٿيخ ٳِ ُڃن ٻؼَص‬ ‫ٳْو حٿـَحف ًط‪٬‬يى حٿ٘ييحء‪ً ،‬ڃخ أڅ ً‪ٛ‬پ حٿڄٌٻذ رْض حٿ٘يْي كظَ ط‪٬‬خٿض حٿيظخٳخص ًٻخنض آىخص أڃّو _ حٿٌُ ٻخڅ رټَىخ _‬ ‫طٸ‪ ٪٤‬نْخ‪ ١‬حٿٸڀٌد ٳظظـخًد ڃ‪٬‬يخ ٷڀٌد حٿڄئڃنْن حٿٌّن ٗ‪ًَ٬‬ح رخٿلَٔس ًحٿلِڅ‪ً .‬ٳِ حٿٌْځ حٿظخٿِ ًؿي أكي ڃ‪٬‬ڀڄِ حٿڄيٍٓش‬ ‫حٿظِ ٻخنض ڃَٔف حٿليع ئٕج‪ ٟ٦‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٳِ اكيٍ ًُحّخىخ‪.‬‬ ‫رٔٸٌ‪ ١‬حٿ٘يْي كڄْي رڀٮ حٿلٸي ‪٫‬ڀَ آٽ هڀْٴش ڃيحه ٳِ نٴٌّ حٿنخّ‪ً ،‬أ‪ٛ‬زلض حٿ‪٬‬خثڀش‬ ‫حٿڄؤٓخس ٳِ حٿز‪ٚ‬ى‪ ،‬ٳڀٸي ٻخڅ كڄْي ٷخٓڂ هَْ ط‪٬‬زَْ‬

‫حٿلخٻڄش طڄؼپ ٳِ ن‪ َ٨‬حٿنخّ ڃ‪ٜ‬يٍ‬

‫‪٫‬ن ‪ٟ‬ڄَْ حٕڃش ًكڄخٓيخ ٕكيحع حٿظَْْٰ‪ً ،‬ٻخڅ حٿ٘يْي ڃن أ‪َٰٛ‬‬

‫حٿ٘ييحء كْغ ٻخنض ً‪ٙ‬ىطو ٳِ ّ‪ٙ‬و ‪.َ1978 ٛ١ٌٛ٠‬‬

‫‪| P a g e 40‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .23‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ‪٥ ٍٟ٥‬جلاٌوىاق اٌغبّٔ‪ٟ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 43 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬رنِ ؿڄَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/4/1 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ح‪ٛ‬خرظو رخٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ٳِ ‪ٛ‬يٍه ًٍؿڀو‪.‬‬ ‫ٿڂ ّټن حٿ٘يْي ڃلڄي ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زي حٿَُحٵ ا‪ً ّٙ‬حكيحً ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن حٿٌّن ّ‪ٌْ٘٬‬څ رټپ ًؿٌىىڂ‬ ‫ڃ‪ ٪‬حٿ٘‪٬‬ذ ًّنؤًڅ ‪٫‬ن حٿ‪٨‬خٿڄْن‪ .‬ٳ‪٬‬نيڃخ ٓڄ‪ ٪‬أ‪ٌٛ‬حص حٿظټزَْ ًحٿيظخٳخص ٳِ ٌٗحٍ‪ ٩‬ڃن‪٤‬ٸظو (ثٕ‪ ٟ‬عّوح) ٳِ حٿ‪ٜ‬زخف حٿزخٻَ‬ ‫ڃن أ‪ٚ‬ي اثو‪ َ1995 ً٠‬هَؽ ڃن رْظو ٿْ٘خٍٹ حٿنخّ ٳِ ىڄٌڃيڂ‬

‫ًٷ‪٠‬خّخىڂ ٳټخڅ ڃٌ‪٫‬يه ڃ‪ ٪‬حٿ٘يخىس‪ .‬ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ ٻخڅ‬

‫حٿلټڂ حٿوڀْٴِ ٷي ٷٍَ ا‪٥‬زمبي ف‪ٍ١ٚ‬خ اٌْ‪١‬ـ ‪٥‬جل األِ‪١‬و اٌغّو‪٥ٚ ٞ‬بئٍزٗ ًً‪٬ٟ‬يڂ طلض ح‪ٙ‬ٷخڃش حٿـزَّش‪ً ،‬ٿڂ ّټن حٿ٘يْي‬ ‫ّ‪٬‬ڀڂ رڄخ ؿٍَ ٳوَؽ ‪ٙ‬ٻظ٘خٱ حٕڃَ ًڃٸخًڃش ٳَ‪ ٝ‬حٿل‪ٜ‬خٍ ‪٫‬ڀَ حٿْ٘ن حٿـڄَُ ‪.‬‬ ‫ًٳِ أػنخء طؤىّظو ً‪ْ٧‬ٴظو حٿڄٸيٓش رخٿيٳخ‪٫ ٩‬ن حٿلٶ ًأىڀو أ‪ْٛ‬ذ ٳِ اٌَب‪٥‬خ اٌَبكٍخ ٕجبؽبً رَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬خص حٿٰيٍ ٳِ ٕلهٖ‬ ‫‪ٚ‬هعٍٗ‪ ،‬ٻڄخ أ‪ْٛ‬ذ حٿټؼًَْڅ ڃن أرنخء حٿٸَّش ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ‪ً .‬نٸپ حٿ٘يْي اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ كْغ ٳخ‪ٟ‬ض ًٍكو حٿ‪٤‬خىَس ٳِ‬ ‫طڄخځ حٿٔخ‪٫‬ش ‪ٕ 9:40‬جبؽبً ًأٍؿ‪ ٪‬اٿَ ڃنِٿو كْغ أڃَص ٷٌحص حٿٰ٘ذ ‪٫‬خثڀظو ريٳنو ٳِ أَٓ‪ً ٩‬ٷض ٿټِ ‪ّ ٙ‬ليع حٍطزخٹ ٳِ‬ ‫حٿڄٌٷٲ ‪.‬‬ ‫ٳِ ىٌه حٕػنخء ٻخڅ حٿْ٘ن حٿـڄَُ ٷي ً‪ ٪ٟ‬طلض حٗٷخڃش حٿـزَّش ًڃ‪٬‬و ‪ ِٓ 18‬أفواك ‪٥‬بئٍزٗ‪ً ،‬أ‪ٛ‬زق حٿٌ‪ ٪ٟ‬ٳِ حٿزلَّن‬ ‫ٻڀيخ ڃظٌطَحً‪ً .‬ٻخڅ ىنخٹ ّ‪١ٙ‬ل آهَ ٳِ حٿڄن‪٤‬ٸش ىٌ ِؾّل ٕبكق اٌ‪٦‬وة ٷي أ‪ْٛ‬ذ ر‪٤‬ڀٸخص نخٍّش ٻؼَْس ٳِ ٍؿڀو أىص اٿَ‬ ‫رظَىخ‪ .‬ٳِ ىٌح حٿ‪َ٨‬ٱ ٻخڅ حٿ٘يْي ٌّحٍٍ حٿؼٍَ طخٍٻخً ًٍحءه أهٍِخ ‪ٙ٦ِٚ‬ب أهث‪٦‬خ أ‪ٚ‬الك ‪ٚ‬ثٕزبْ‪ ،‬أ‪َٰٛ‬ىڂ ‪٣‬ٴپ ٳِ اٌضبٌضخ‬ ‫ڃن حٿ‪٬‬ڄَ‪ .‬أڃخ حٕٻزَ ٳٴِ اٌزبٍ‪٦‬خ ‪ْ٥‬وح ڃن ‪٫‬ڄَه ‪.‬‬ ‫ًٿٸي ٓخى حٿڄن‪٤‬ٸش ًؿٌځ ٗيّي ٌّځ حٿٔزض حٌٕٓى‪ً ،‬ٿٺ حٿٌْځ حٿٌُ ً‪ ٪ٟ‬حٿز‪ٚ‬ى ‪٫‬ڀَ أ‪٫‬ظخد ڃَكڀش ؿيّيس ڃن حٿڄٌحؿيخص رْن‬ ‫حٿ٘‪٬‬ذ ًحٿلټٌڃش طڄِْص رخٿظليُ حٿڄٴظٌف ًحطوخً ٷَحٍ ‪٫‬يځ حٿظَحؿ‪٫ ٪‬ن حٿڄ‪٤‬خٿذ ڃيڄخ ٻڀٲ حٕڃَ‪.‬‬

‫‪| P a g e 41‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .24‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ع‪٦‬فو ‪ٍٛ٠‬ف ‪١ٞ٥‬خ اٌغّو‪ٞ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪٫ 30 :‬خځ‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬رنِ ؿڄَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/4/1 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪:‬ا‪ٛ‬خرظو رَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ٳِ ٍأٓو‬ ‫اٌَجذ األٍ‪ٛ‬ك ًىذ‬

‫ىِّ ڃ٘خ‪ َ٫‬حٿ٘يْي نيحء حٿظټزَْ حٗٿيِ ًأ‪ٌٛ‬حص حٿنٔخء ٳِ ٌّځ‬

‫ڃَٔ‪٫‬خً ر‪٬‬ي حڅ حٍطيٍ ڃ‪ٚ‬رٔو‪ .‬ٻخڅ حٿ٘يْي ٷي ‪٫‬ڀڂ ثّؾبٕوح ِٕيي اٌْ‪١‬ـ ‪٥‬جل األِ‪١‬و اٌغّو‪ً ،ٞ‬ٿڂ ّټن ّ‪٬‬ڀڂ ڃخ كيع ٿڄنِٽ‬ ‫‪٫‬ڄّو األٍزبم ‪ّ٥‬واْ‪ً ،‬حٿي ًُؿظو‪ً .‬كخًٽ ًحٿيحه ‪٫‬زؼخً ڃن‪٬‬و ڃن حٿوًَؽ ا‪ ٙ‬أنو هَؽ ٍٯڂ ًٿٺ‪.‬‬ ‫هَؽ حٿ٘يْي ڃظڀؼڄخً ًڃ‪٬‬و حهٌه ًّيحىڄخ ڃ٘يًىطخڅ رز‪٠٬‬يڄخ‪ً ،‬ٿڂ طٴظَٷخ ا‪ ّٙ‬ر‪٬‬ي ٓڄخ‪ ٩‬أ‪ٌٛ‬حص‬ ‫ًىذ حٿ٘يْي ٍحٻ‪٠‬خً ڃ‪ ٪‬ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿ٘زخد اٿَ نخكْش حٿڄِحٍ‪٩‬‬

‫حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ٳِ ٻپ ڃټخڅ‪..‬‬

‫ًحٿنوْپ ٿ‪ٚ‬هظزخء ڃن ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنيڂ كٌ‪ًَٛ‬ح‬ ‫ِي‪٠‬لاً ِٓ‬

‫‪ٚ‬أ‪ٍٝ‬ك ‪ ُٙ١ٍ٥‬اٌوٕبٓ اٌّ‪ٞ‬ب‪ .ٟٝ‬أ‪ٛ‬خرض هٕبٕخ ٍأّ حٿ٘يْي ٳوَ اٿَ حٍٕ‪ ،ٝ‬ػڂ حٓظ‪٬‬ڄپ حٿـ‪ًُٚ‬س‬

‫اٌوٕبٓ اٌؾ‪ ٟ‬اڃ‪٬‬خنخً ٳِ حٿٸظپ‪ً .‬ٻخڅ ڃن رْن حٿـَكَ ٗخد ٿڂ ّٴٸي ً‪ْ٫‬و ٻخڃ‪ ،ًٚ‬ٳٔڄ‪ ٪‬ڃخ ىحٍ رْن حٿ٘يْي ًأكي حٿٸظڀش‪ .‬ٻخڅ‬ ‫حٿٸخطپ ّيًّ رَؿڀو ‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬يٍ حٿ٘يْي‪ً ،‬ٿټن حٿ٘يْي حرظٔڂ ٳـؤس‪ .‬ٳٸخٽ حٿٸخطپ‪ :‬ٿڄخًح ط‪٠‬لٺ؟! ٳٸخٽ‪ :‬أ‪ٟ‬لٺ ڃنٺ ٕنٺ ؿ‪ّٚ‬ى‪.‬‬ ‫ًٿڂ ّټي حٿ٘يْي ّظڂ ٻڀڄخطو كظَ أٳَ٭ حٿٸخطپ ٍ ٕبٓ ثٕلل‪١‬زٗ ف‪ ٟ‬هأٍٗ‪ ،‬ٳخٓظ٘يي ‪٫‬ڀَ حٿٴٌٍ ‪.‬‬ ‫ڃڀلڄش أهٍَ ّٔ‪َ٤‬ىخ ٗيْي ڃن ٗييحء حٿزلَّن‪ً ،‬ىٌ ّڀٸَ ٍرو ڃزظٔڄخً‪ ،‬ٯَْ آٓٲ ‪٫‬ڀَ ِٗء ڃن ك‪٤‬خځ حٿينْخ حٿٴخنْش‪ّ ..‬نٸپ‬ ‫‪٫‬ن ى‪ٚ‬عزٗ حٿظِ طٴظوَ رؤنيخ ًُؿش ىٌح حٿ٘يْي حٿز‪٤‬پ‪ :‬ٻخڅ ّلخٓذ نٴٔو ٳِ ٻپ ‪٫‬ڄپ ّٸٌځ رو‪ ،‬كَّ‪ٜ‬خً ‪٫‬ڀَ ٍ‪ٟ‬خ حهلل‪ً ،‬ٻخڅ‬ ‫ّ‪٬‬زيحهلل كٶ ‪٫‬زخىطو‪ً ،‬ٿټنو ٻخڅ ٗخٍى حٿٴټَ ىحثڄخً‪٫ً ،‬نيڃخ أٓؤٿو ‪٫‬ن ٓزذ ًٿٺ ّٸٌٽ‪ :‬حٿينْخ ‪ ٙ‬طوڀٌ ڃن حٿڄظخ‪٫‬ذ ٻخڅ‬ ‫حٿٔٴَ ىحثڄخ ًّ‪٘٬‬ٶ حٿن‪ َ٨‬اٿَ حٿٔڄخء‪ً .‬ٷي حٗظي ٯ‪٠‬زو ‪٫‬ڀَ‬

‫ٌّٻَ‬

‫حٿن‪٨‬خځ حٍٗىخرِ ٳِ حٿزلَّن ر‪٬‬ي حڅ طٌحٿَ ٓٸٌ‪ ١‬حٿ٘ييحء‬

‫ٳظ‪٬‬ڀٸض ًٍكو رخٿ٘يخىس‪ .‬ٳ‪٬‬نيڃخ ٓٸ‪ ٢‬حٿ٘يْي حًٕٽ ٳِ رنِ ؿڄَس‪ِ ،‬ؾّل ه‪ٙ‬ب ِٕٖ‪ٛ‬ه اٌؾغ‪ ،ٟ‬ٻخڅ ّٸٌٽ‪ :‬ڃخًح ٳ‪٬‬پ ىٌح‬ ‫حٿ٘يْي ڃن ‪٫‬ڄپ ٿْٴٌُ ًّل‪ َ٨‬ريٌه حٿڄنِٿش ‪٫‬ني حهلل؟ ًطظٔخٷ‪ ٢‬ىڃٌ‪٫‬و ‪٫‬ڀَ هيّو‪٫ً .‬نيڃخ ٓٸ‪ٗ ٢‬يْي حٿيٍحُ‪،‬‬

‫‪٥‬جل اٌمبكه‬

‫اٌفزال‪ ،ٞٚ‬رټض ًُؿظو كِنخً ‪٫‬ڀَ كخٽ ًُؿش حٿ٘يْي‪ ،‬ٳٸخٽ ٿيخ‪ ٙ :‬طزټِ رپ رخٍٻِ ٿيخ ٗيخىس ًُؿيخ ‪".‬‬ ‫ٻخڅ ڃلڄي ٌّٓٲ ‪ْ٤٫‬ش ٗو‪ٜ‬خً ‪ٜ٫‬خڃْخً ح‪٫‬ظڄي ‪٫‬ڀَ نٴٔو ڃنٌ‬

‫‪َٰٛ‬ه؛ ٳٸي ٻخڅ ّ‪٬‬ڄپ ٿٌْٳَ ٿنٴٔو ڃظ‪٤‬ڀزخص حٿڄيٍٓش‪،‬‬

‫ًك‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ ٗيخىس ؿخڃ‪ْ٬‬ش ڃن ؿخڃ‪٬‬ش حٍٕىڅ ٳِ ٷٔڂ حٿٍِح‪٫‬ش‪ً ..‬ٻخڅ ٷي ًىذ اٿْيخ ر‪٬‬ي أڅ حٻڄپ حٿؼخنٌّش حٿ‪٬‬خڃش‬ ‫"حًٕٽ ػًَس ٍُح‪ْ٫‬ش كٌْحنْش" ٳِ ر‪٬‬ؼش ىٍحْٓش ًرظ٘ـْ‪ ٪‬ڃن ًحٿيه‪ً .‬ٷي حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬ه‪ٚ‬ٽ‬ ‫ٗو‪ْٜ‬ظو حٿَٓخٿْش حٿڄٔظٸْڄش ًن‪٠‬ـو حٿٴټَُ ًحٿؼٸخٳِ ًح‪ٙ‬ٿظِحځ حٿيّنِ ‪.‬‬

‫‪| P a g e 42‬‬

‫ثزف‪ٛ‬ق‬

‫ٳظَس ىٍحٓظو حٿـخڃ‪ْ٬‬ش طټٌّن‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .25‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ٕبكق اٌ‪٦‬وة‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬رنِ ؿڄَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/4/1 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ح‪ٛ‬خرظو رخٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿلِ ٳِ ٷيڃو‪.‬‬ ‫ٳِ ٌّځ حٿٔزض حٌٕٓى حٿڄٌحٳٶ ‪ َ1995/4/1‬ٳِ ٷَّش رنِ ؿڄَس حٿڄٸخًڃش ًأػنخء حٿڄٸخًڃش حٿز‪ٌ٤‬ٿْش حٿظِ هخ‪ٟ‬يخ أرنخء حٿٸَّش‬ ‫حٿ‪ِ٬‬ٽ ٳِ ڃٌحؿيش ٷٌحص حٿلٸي حٿوڀْٴِ كْغ اٍطٴ‪٬‬ض ٷز‪٠‬خص حٿڄئڃنْن حٿَٓخٿْْن ڃڀٌكش ٳِ حٕ‪٫‬خٿِ ًكنخؿَىڂ طَىى‬ ‫‪َٛ‬هخص (حهلل أٻزَ‪ً . .‬حٿن‪ َٜ‬ٿ٘ٓ‪ٚ‬ځ‪ً ..‬حٿڄٌص ٓٽ هڀْٴش‪ً ..‬أري ًحهلل ڃخننَٔ حٿڄٔخؿْن)‪ ،‬ٻخڅ حٿز‪٤‬پ ڃلڄي ‪ٛ‬خٵ حٿ‪َ٬‬د‬ ‫أكي حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ طڀٺ حٿڄڀلڄش حٿز‪ٌ٤‬ٿْش‪ ،‬ٳؤ‪ْٛ‬ذ ر‪٤‬ڀٸش ڃن حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿلِ ٳِ ٍؿڀو ٳٔٸ‪ّ ٢‬نِٱ ريڃو‪٫ً ،‬نيڃخ كخًٽ‬ ‫حٿنخّ نٸڀو حٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ڃن‪٬‬ظيڂ ٷٌحص حٿڄَطِٷش كظَ طؼوَ حٿيځ‪ً ،‬أ‪ْٛ‬ذ حٿـَّق رخٿَٰٯَّنخ ڃڄخ ا‪ َ٤ٟ‬حٕ‪٣‬زخء ٿٸ‪٪٤‬‬ ‫ٍؿڀو ٷزپ أڅ ّظؤػَ حٿـٔڂ ٻڀو ًّڄٌص ًىټٌح ٻخڅ‪.‬‬ ‫ً‪٫‬نيڃخ حك‪َ٠‬ص حٿَؿپ اٿَ ٷَّش رنِ ؿڄَس حٿڄٸخًڃش ٿڂ ّٔڄلٌح رظْٰٔڀيخ ڃڄخ ح‪َ٤ٟ‬ىڂ حٿَ طْٰٔڀيخ ٳِ ٷَّش حٿيٍحُ ػڂ‬ ‫ىٳنيخ ٳِ رنِ ؿڄَس‪ ،‬ٳ‪ٌٟ٬‬ٺ حهلل هَْ حٿ‪ً ٌٝ٬‬أىهڀٺ حٿـنش ٳَكخ ڃًٍَٔح‪.‬‬

‫‪ .26‬اٌْ‪١ٙ‬ل ؽَ‪٥ ٓ١‬جلاهلل اٌ‪١ْ٦‬و‪ٞ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 19 :‬نش‬ ‫االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/4/18 :‬ځ‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيَّ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ا‪ٛ‬خرظو رزنخىٵ ًىَحًحص حٿن‪٨‬خځ‪.‬‬ ‫ٿٸي طټَٔص نٴٌّ حٿڄَطِٷش أڃخځ ‪ٛ‬ڄٌى أرنخء حٿزلَّن‪٣ً ،‬خٍص ٷڀٌريڂ ىڀ‪٬‬خً ًىڂ ٌّحؿيٌڅ ٗخرخً ٿڂ ّظـخًُ حٿ‪َّ٘٬‬ن ڃن‬ ‫حٿ‪٬‬ڄَ ٌّحؿو ٳڀٌٿيڂ ًكيه‪ ،‬ريًڅ ٓ‪ٚ‬ف‪ .‬ٳيخ ىٌ كْٔن حٿ‪ َُْ٘٬‬حٿڄؼون رخٿـَحف ّنخًٗيڂ ًّظليٍ رنخىٷيڂ ًّٔظيِة رٸٌّطيڂ‪،‬‬ ‫ًٻؤنو رَٻخڅ ڃظٴـَ ‪ّ ٙ‬ييأ‪ ،‬أً ‪ٛ‬خ‪٫‬ٸش ىخر‪٤‬ش ڃن حٿٔڄخء ‪٫‬ڀَ ٍإًّ حٿڄَطِٷش! ‪ٛ‬ڄي حٿ‪٬‬ڄ‪ٚ‬ٵ أڃخځ ىئ‪ٙ‬ء ح‪ٙ‬ٷِحځ كظَ‬ ‫حٗظخٷض حٿڄ‪ٚ‬ثټش اٿَ ٿٸخثو ٳ‪٬ٜ‬يص ًٍكو اٿَ ٍريخ ‪ٛ‬خرَس ڃلظٔزش ط٘ټٌ اٿْو ‪٧‬ڀڂ حٿـ‪ٚ‬ىّن‪.‬‬ ‫ٻخڅ ؿٔي حٿ٘يْي كْٔن ‪٫‬زيحهلل حٿ‪ِّ َُْ٘٬‬يق األّالء‪ً ،‬ٷي كخًٽ حٕ‪٣‬زخء ‪٫‬زؼخً حنٸخً كْخطو ‪٫‬ڀَ ڃيٍ‬ ‫ًٳخطو ٳِ ‪ 18‬اثو‪ َ1995 ً٠‬كْغ ح‪ْٛ‬ذ ٷزپ ًٿٺ ثأٍج‪٫ ٣ٛ‬ڀَ أّيُ ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪.‬‬

‫‪| P a g e 43‬‬

‫أٍج‪ ٣ٛ‬وبًِ ٷزپ‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٷزپ حٓظ٘يخىه رؤٓزٌ‪ً ٩‬حكي ٷخځ حٿ٘يْي ر‪٬‬ڄڀْخص ر‪ٌ٤‬ٿْش ‪٫‬يّيس كْغ ٻخڅ ّٸخًځ ٷٌحص حٿٰ٘ذ حٿظِ ٻخنض ط‪٬‬ظيُ ‪٫‬ڀَ حٿٸَّش‬ ‫ر٘ټپ ڃٔظڄَ‪ً .‬ىهپ ٳِ ڃٌحؿيخص ٻؼَْس ڃ‪٬‬يڂ ٍؿ‪ ٪‬ر‪٬‬يىخ ٓخٿڄخً اٿَ ڃنِٿو‪ً .‬ٻخڅ ٿو ىًٍ ڃزخَٗ ٳِ حكيٍ حٿ‪٬‬ڄڀْخص‬ ‫حٿز‪ٌ٤‬ٿْش حٿظِ كيػض ٳِ ڃن‪٤‬ٸظو طڀٺ حٿڀْڀش‪ ،‬كْغ ٍؿ‪ ٪‬ر‪٬‬يىخ اٿَ ڃنِٿو ًنِ‪ ٩‬حٿٰظَس ًٿزْ "حٿ‪َ٬‬حٷْش"‪ ،‬ػڂ هَؽ ڃن ڃنِٿو‬ ‫ٿڀڄَس حٿؼخنْش ٳِ طڀٺ حٿڀْڀش ڃٔظ‪٬‬يحً ٿڄٌحؿيش ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪٫ً .‬نيڃخ أڃٔټو ر‪٫ ٞ٬‬نخ‪َٛ‬ىخ ٻخڅ ىنخٹ ٗيٌى ‪ْ٫‬خڅ ٷخٿٌح حنو‬ ‫ٷخًځ ػڄخنْش ڃنيڂ رزٔخٿش ًطڄټن ڃن ح‪ٙ‬ٳ‪ٚ‬ص ڃنيڂ‪ ..‬ر‪٬‬ي أڅ أ‪ٛ‬خرٌه‬

‫ثجٕبكل‪٘ٚ ُٙ‬وا‪ٚ‬ار‪ ُٙ‬إبثبد ثٍ‪١‬غخ‪٫ً .‬نيڃخ ‪٫‬خى اٿَ‬

‫حٿڄنِٽ ًىٌ ‪ٕ٠‬يف ثغياهح‪ً ،‬ٿڂ ّظڄټن ؿ‪ًُٚ‬س حٕڃن ڃ‪َ٬‬ٳظو‪ ..‬ؿخإًح‬

‫ثىالث‪ ُٙ‬اٌّلهثخ ٿظ٘ڂ حٿيځ ًطظ‪َ٬‬ٱ حٿڄټخڅ حٿٌُ‬

‫ٷ‪ٜ‬يه؛ ٳِ ىٌه حٕػنخء ٻخڅ حهٌه ٷي ٍآه ‪٫‬ڀَ كخٿظو حٿڄئٿڄش ڃن حٿنِّٲ ًحٿـًَف طڄٖ ؿٔڄو‪ .‬ٳٔؤٿو‪ :‬ڃخ ىٌح حٿيځ حٿٌُ ‪٫‬ڀَ‬ ‫ّيّٺ؟ ٳؤؿخرو‪ِٗ ٙ :‬ء‪ً .‬ر‪٬‬يىخ حهٌه اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿيًٿِ ٳِ كٌحٿِ حٿٔخ‪٫‬ش حٿلخىّش ‪َ٘٫‬س‪ ،‬ر‪٬‬ي ن‪ٜ‬ٲ ٓخ‪٫‬ش ڃن ٍؿٌ‪٫‬و‬ ‫اٿَ حٿڄنِٽ‪٫ً .‬نيڃخ ً‪ٛ‬پ ؿ‪ًُٚ‬س حٕڃن اٿَ ڃنِٽ حٿ٘يْي ٿڂ ّـيًه‪ً ،‬حٓظ‪٤‬خ‪ٌ٫‬ح ڃن ه‪ٚ‬ٽ أكي ‪٫‬ڄ‪ٚ‬ثيڂ أڅ ّ‪َ٬‬ٳٌح حنو‬ ‫ًىذ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪ .‬ٳٌىزٌح اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿيًٿِ ًىيىًح حهٌطو ًٗظڄٌىڂ ٕنيڂ أهًٌه اٿَ ىنخٹ‪ً .‬ٷي ٍأٍ حٕ‪٣‬زخء أڅ‬ ‫حٿ‪َ٠‬رش حٿظِ أ‪ْٛ‬ذ ريخ ٳِ ٍأٓو ه‪َْ٤‬س ًأنيخ طلظخؽ اٿَ ‪٫‬ڄڀْش ‪٫‬خؿڀش‪ًٍ .‬ٳ‪ ٞ‬حٿ٘يْي ًٿٺ‪ ،‬ا‪ ّٙ‬أنيخ أؿَّض ٿو‪ً .‬ڃنٌ طڀٺ‬ ‫حٿڀل‪٨‬ش ىهپ ٳِ ٯْزٌرش رٸِ ٳْيخ كظَ حٓظ٘يخىه ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش اٌؾبك‪٠‬خ ‪ْ٥‬وح ِٓ َِبء ‪ 18‬اثو‪ً .َ1995 ً٠‬ىذ حٿ٘يْي ًىٳن‬ ‫َٓ ر‪ٌ٤‬ٿظو ڃ‪٬‬و ىًڅ أڅ ّ‪٬‬ڀڂ أكي ٻْٲ ٷخًځ ًٻْٲ ً‪ٛ‬پ اٿَ حٿڄنِٽ ٳِ حٿڄَس حًٕٿَ ًٿڄخًح هَؽ ٳِ حٿڄَس حٿؼخنْش‪ً ،‬ٻْٲ‬ ‫حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪ٌ٬‬ىس اٿَ حٿڄنِٽ ر‪٬‬ي ح‪ٛ‬خرظو رظڀٺ حٿـًَف حٿزڀْٰش‪ً .‬ٻخڅ ّظڄنَ حٿ٘يخىس ٷزپ أڅ ّٴٌُ ريخ؛ ٳٸزپ أٓزٌ‪ْ٫‬ن ڃن‬ ‫حٓظ٘يخىه ٷخٿض ٿو حرنش حهظو‪ :‬ڃخ حٿٌُ طٔظٴْيه ڃن هًَؿٺ ىٌح؟ ٳٸخٽ‪ٌٓ :‬ٱ أٓڄَّ حٿ٘يْي كْٔن‪ًّ .‬ٸٌٽ أ‪ٛ‬يٷخإه حنو ٻخڅ‬ ‫ّظڄنَ حٿ٘يخىس ڃنٌ ُڃن‪ً ،‬حڅ طظَ٘ٱ ڃن‪٤‬ٸظو رخٓظ٘يخى أكي أٳَحىىخ ٳِ ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش حٿظِ ‪٫‬ڄض حٿزلَّن‪ً ،‬ٷي طلٸٶ ًٿٺ‪ً .‬ٻخڅ‬ ‫ىحثڂ حٿٸٌٽ حنو ٿٌ ٻخنض ٷَّظو ‪٫‬ڀَ ّبه‪ ٣‬اٌجل‪( ٤٠‬كْغ حٿڄٸخًڃش حٿٌْڃْش ٿٸٌحص حٿٰ٘ذ) ‪ٙ‬هظڀٲ حٕڃَ‪ .‬ا‪ ٙ‬أڅ حٿظخٍّن ٌٓٱ‬ ‫ّٔـپ أڅ ٷَّش (اٌل‪٠‬و) أ‪ٛ‬زلض ر‪٬‬ي حٓظ٘يخىه ًحكيس ڃن أٻؼَ حٿڄنخ‪٣‬ٶ ڃٸخًڃش ٿڀٸڄ‪ً ٪‬ح‪ٍٙ‬ىخد حٿوڀْٴِ‪.‬‬ ‫ًٷي ٷخٽ حٕ‪٣‬زخء اڅ ؿَحكخص حٿ٘يْي ئِب أْ رى‪ٙ ِٓ ْٛ‬وثخ ‪١ٕ٥‬فخ أ‪ ٚ‬كٌ٘ ثبٌَ‪١‬بهح؛ ٳٸي ٻخڅ ىنخٹ ؿًَف ٳِ ّيه ًٳِ‬ ‫حنلخء ؿٔڄو‪ً ،‬ٻخڅ حٿـَف حٿٌُ ٳِ ٍأٓو رڀْٰخً ًٷي نِٱ ٻؼَْحً‪ً ..‬رخٿَٯڂ ڃن ح‪٤٫‬خثو ػڄخنْش حٻْخّ ڃن حٿيځ ا‪ ٙ‬أنو ٿڂ ّڄټن‬ ‫‪ٚ٫‬ؿو‪ً ،‬ٷي رٸِ أٓزٌ‪٫‬خً ٻخڃ‪ ًٚ‬ٳِ غ‪١‬ج‪ٛ‬ثزٗ ٷزپ أڅ ط‪َ٬‬ؽ ًٍكو ًىٌ رخٓڂ حٿؼَٰ‪.‬‬ ‫ْٗ‪ ٪‬حٿ٘يْي ٳِ ڃٌٻذ ڃيْذ ًٿټن‬

‫ثل‪ ْٚ‬ك‪ ٌٍ٠‬أكي ڃن حهٌطو أً أ‪ٛ‬يٷخثو ٕنيڂ ح‪٫‬ظٸڀٌح رٔزذ أهٌىڂ حٿ٘يْي اٿَ‬

‫حٿڄٔظ٘ٴَ!‬ ‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬ ‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166345811jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166345820jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166345833jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166346438jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166346451jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪| P a g e 44‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .27‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٔ‪ٚ‬بي ؽج‪١‬ت أؽّل إٌْبثخ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 18 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيٍحُ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/5/5 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ا‪ٛ‬خرظو رَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿن‪٨‬خځ ‪.‬‬ ‫ن‪٠‬خٽ كْزْذ أكڄي حٿن٘خرش آهَ حٿؼ‪ٚ‬ػِ حٿٌُ ىِځ ٳڀٌٽ ڃَطِٷش ن‪٨‬خځ آٽ هڀْٴش ٳِ ٌٗحٍ‪٩‬‬ ‫حٿيٍحُ ًأُٷّظيخ‪ً ،‬رخٓظ٘يخىه ‪ٌّ٣‬ض ‪ٛ‬ٴلش نخ‪٬ٛ‬ش ڃن حٿـيخى ٳِ طڀٺ حٿڄن‪٤‬ٸش حٿڄـخىيس‪.‬‬ ‫ٍٓڂ ٷزَه رْن ٷزَُ ٍٳْٸِ ىٍرو‪٫ً ،‬خىي اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جل اٌؾّ‪١‬ل لبٍُ أڅ ّڀلٶ رو ٳِ أهث‪١ٕ١٦‬زٗ‪ ،‬ٳټخڅ ٿو ڃخ أٍحى‪.‬‬ ‫ٳِ ڃٔخء ٌّځ اٌَجذ األٍ‪ٛ‬ك (األ‪ٚ‬ي ِٓ أثو‪ً ،)َ1995 ً٠‬رْنڄخ حنظَ٘ص ٷٌحص حٿٰ٘ذ ‪٫‬ڀَ ٗخٍ‪ ٩‬حٿزيّ‪ً ٪‬ه‪ٌٜٛ‬خً ٳِ‬ ‫ڃن‪٤‬ٸش رنِ ؿڄَس كْغ ً‪ ٪ٟ‬حٿْ٘ن حٿـڄَُ ً‪٫‬خثڀظو طلض حٗٷخڃش حٿـزَّش‪ ،‬ٻخڅ ن‪٠‬خٽ حٿن٘خرش ًكيه ّظليٍ ٳڀٌٽ حٿڄَطِٷش‬ ‫ًّظٔڀپ اٿَ حٿ٘خٍ‪ ٩‬حٿ‪٬‬خځ ٌ‪١‬يه‪ ٣‬اٍ‪ٛٞ‬أخ اٌغبى ‪ ً٦ْ٠ٚ‬إٌبه ف‪ٙ١‬ب ٌزٕفغو ثىً ل‪ٛ‬ح ‪ٚ‬رو٘ت أ‪٥‬لاء اٌْ‪٦‬ت‪ً .‬كيه ٻخڅ ىنخٹ‬ ‫ٗخىيحً كْخً ‪٫‬ڀَ حٍىخد حٿٔڀ‪٤‬ش ًطٸخ‪ ْ٫‬حٿټؼَّْن ڃڄن ّټزًَنو ٓنخً ًطـَرش ًًؿخىش‪ً .‬ڃن حٿٌُ رٸِ ڃ‪٬‬و ر‪٬‬ي أڅ ٳخٍٷو ٍٳْٸخ‬ ‫ىٍرو‪٥ ،‬جل اٌمبكه اٌفزال‪٥ٚ ٞٚ‬جل اٌؾّ‪١‬ل لبٍُ؛ أٍر‪٬‬ش ٗيٌٍ ڃ‪٠‬ض ‪٫‬ڀَ حٓظ٘يخى حًٕٽ ًأٍر‪ٌ٬‬څ ٌّڃخً ‪٫‬ڀَ ٍكْپ حٿؼخنِ‪،‬‬ ‫ًڃخ رْن ىٌه حٿٴظَس ًطڀٺ ٻخنض حٿز‪ٚ‬ى ط‪٬‬ؾ رٸ‪ ٜٚ‬حٿن‪٠‬خٽ ًحٿڄٸخًڃش؛ ٻخنض حٿلْخس ڃٔظلْڀش ٿيٌح حٿ٘خد حٿٌُ ٿڂ ّظـخًُ‬ ‫حٿظخٓ‪٬‬ش ‪َ٘٫‬س ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ر‪٬‬ي أڅ آٿَ ‪٫‬ڀَ نٴٔو أڅ ‪ ْٖ٬ّ ٙ‬ڃٸْيحً‪ً ،‬حڅ ‪ّ ٙ‬ٸ‪ ٪‬ٳَّٔش رؤّيُ حٿـ‪ٚ‬ىّن ڃؼپ ‪٫‬خىٽ فٍ‪١‬فً ‪ٚ‬فبٌل‬ ‫‪ٚ‬اٌّ‪٦‬ب‪ٚ‬كح‪ .‬ٿٸي ٷٍَ أڅ ّٔظ٘يي ٕنو أكْ أنو ڃن أىپ حٓهَس‪.‬‬ ‫ٿٸي ٗخٍٹ ن‪٠‬خٽ ٳِ حٿظ‪٨‬خىَحص ڃنٌ ريحّش حٕكيحع‪ً ،‬ح‪٫‬ظزَىخ ٓزْ‪ ًٚ‬ٿڀلَّش ًريحّش ‪َّ٣‬ٶ ؿيّي ٿڀ٘‪٬‬ذ‪ً .‬ٷي ٷخٽ ًحص ڃَس‬ ‫ٕكي ٍٳخٵ ‪َّ٣‬ٸو‪ٌ " :‬مل ثلأد ‪ٝ‬و‪٠‬مبً عل‪٠‬لاً ‪ ٌٓٚ‬أهع‪ ٕٗ٥ ٤‬ئالّ ثبٌْ‪ٙ‬بكح"‪ .‬ٻخڅ ن‪٠‬خٽ ػخٿغ حهٌطو حٿوڄٔش ڃ‪ ٪‬حهض ٓخىٓش‪،‬‬ ‫ًٻخڅ ‪٣‬خٿزخً رخٿ‪ٜ‬ٲ حٿؼخنِ ڃن حٿڄَكڀش حٿؼخنٌّش ــ لَُ اٌفٕللخ ــ‪ ،‬ىحثڂ حٿل‪ ٌٍ٠‬ٳِ حٿڄآطڂ ًحٿڄٌحٻذ حٿيّنْش‪.‬‬ ‫ٻخنض ‪ٚ٫‬ٷظو ثبٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جل اٌؾّ‪١‬ل ٷخٓڂ ڃظڄِْس اٿَ حٿيٍؿش حٿظِ ؿ‪٬‬ڀض ‪ٛ‬يحٷظيڄخ ؿخڃ‪٬‬ش ٿيڄخ كْخس ًڃٌطخً‪ .‬ٻخنخ ‪ٛ‬يّٸْن ڃنٌ‬ ‫حٿ‪ً ،َٰٜ‬ٷي حٗظيص ىٌه حٿ‪ٜ‬يحٷش ًطَ‪َ٫‬ص ڃ‪ ٪‬حّٕخځ كظَ أ‪ٛ‬زلخ ّٴټَحڅ ر‪٬‬ٸپ ًحكي ًه‪ٌٜٛ‬خً ڃنٌ ريحّش ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش‪ .‬ٻخنخ‬ ‫ّ٘‪َ٬‬حڅ رڄٔئًٿْظيڄخ حٿټخڃڀش ‪٫‬ن ڃ٘خٍٻش ڃن‪٤‬ٸظيڄخ ٳِ ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش‪ً ،‬ٻخنخ ّٸٌڃخڅ ڃ‪٬‬خً رڀ‪ٜ‬ٶ حٿڄنٌٍ٘حص ًحٿټظخرش ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿـيٍحڅ‪ً ،‬رٸِ ن‪٠‬خٽ ّٸٌځ رٌٿٺ ر‪٬‬ي اٍزْ‪ٙ‬بك ‪٫‬زي حٿلڄْي‪ً .‬ٻخڅ ڃ‪٫ ٪‬زي حٿٸخىٍ ٌ‪ٍ١‬خ اٍزْ‪ٙ‬بكٖ‪ًٓ ،‬ڄ‪ ٪‬حٿ‪٤‬ڀٸخص حٿظِ أًىص‬ ‫رلْخطو‪ً .‬كْن أ‪ْٛ‬ذ ‪٫‬زي حٿلڄْي ٳِ حكيٍ حٿظ‪٨‬خىَحص ٳِ ڃن‪٤‬ٸش حٿيٍحُ‪ ،‬كڄڀو ن‪٠‬خٽ اٿَ ڃنِٽ ڃـخًٍ ً‪٫‬خٿـو ػڂ ‪٫‬خىح‬ ‫ٿْٔظڄَح ٳِ حٿڄٌحؿيش ڃ‪ ٪‬ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪ً .‬ڃن ىنخ ٳٸي ٻخڅ هزَ حٓظ٘يخى ‪ٛ‬يّٸو ‪٬ٛ‬زخً ‪٫‬ڀْو‪ ،‬ٳٸي ‪٣‬ڀٶّ حٿلْخس ڃنٌ أڅ ٓڄ‪٪‬‬ ‫حٿوزَ‪ ،‬ٳټخڅ ّٸٌٽ‪ :‬حٿڀيڂ حٍُٷنِ حٿ٘يخىس ر‪٬‬ي ‪٫‬زي حٿلڄْي‪٫ً .‬نيڃخ ٷخٽ ٿو ًحٿي حٿ٘يْي‪ ٙ :‬طٸپ ىٌح ٳبڅ حهلل ْٓ‪ْ٤‬پ ‪٫‬ڄَٹ‪ ،‬ٷخٽ‪:‬‬ ‫اڅ ڃن ّڄِ٘ ٳِ ىٌح حٿ‪َّ٤‬ٶ ٿو ًحكي ڃن ڃ‪َّْٜ‬ن‪ :‬ٳبڃّخ حٿ٘يخىس أً حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ‪ً .‬أڃخ أنخ ٳٸي حهظَص حٿ٘يخىس ً‪ٙ‬‬ ‫ِٗء ٯَْىخ‪ً .‬ٻخڅ ّټٍَ حٿٸٌٽ رؤنو ٌٓٱ ّڀلٶ رــ (‪٫‬زي حٿلڄْي)‪.‬‬ ‫‪| P a g e 45‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٿٸي ٍٓڂ ٷزَه ًكيىه ‪٫‬ڀَ حٿظَحد رـخنذ ٷزَ ‪٫‬زي حٿلڄْي‪ً ،‬ٷخٽ حنو َّّي أڅ ّټٌڅ ٷزَه رْن ٷزَُ ‪٫‬زي حٿلڄْي ً‪٫‬زيحٿٸخىٍ‪.‬‬ ‫ًٻؼَْحً ڃخ ٷخٽ حنو ْٓڀظلٶ رــ(‪٫‬زي حٿلڄْي) ٳِ أٍر‪ْ٬‬نْظو! ًڃن ٗيس كزو ٿو ٻخڅ ًٍِّ ٷزَه ٻپ ٿْڀش‪ًّ ،‬زټِ ‪٫‬نيه ًّوخ‪٣‬زو‬ ‫ڃوخ‪٣‬زش حٕكْخء‪ ،‬ػڂ ّ٘‪٬‬پ حٿ٘ڄٌ‪٫ ٩‬ڀَ حٿٸزَ ٷزپ أڅ ّن‪َٜ‬ٱ‪ .‬ٻڄخ ٻخڅ ّٸٌٽ‪ :‬حنظڂ حٿٔخرٸٌڅ ًنلن حٿ‪ٚ‬كٸٌڅ ّخ كڄْي‪ً .‬ٻظذ‬ ‫ىٌه حٿ‪٬‬زخٍس ‪٫‬ڀَ هِّحنش ڃ‪ٚ‬رٔو‪ .‬ٻڄخ ٷخٽ ٕڃو‪" :‬اننِ ڃخىڃض ٷي حهظَص ىٌح حٿ‪َّ٤‬ٶ ٳڀن ٌّٷٴنِ ِٗء كظَ أ‪ٛ‬پ حٿٸزَ"‪.‬‬ ‫ؿڀْ حٿ٘يْي ن‪٠‬خٽ ‪٫‬ني ٷزَ حٿ٘يْي ‪٫‬زي حٿلڄْي ٌٍّوح األف‪١‬وح ٳِ ٿْڀش أٍر‪ْ٬‬نْظو‪ ،‬كْغ ٷخٽ ٿو‪ :‬حؿ‪٬‬پ ٿِ ڃټخنخً رْنٺ ًرْن‬ ‫‪٫‬زيحٿٸخىٍ ٕننِ آصٍ اٿْټڄخ ّخ كزْزَِ‪ً .‬ر‪٬‬يىخ ًىذ اٿَ ڃـڀْ ح‪ٛ‬يٷخثو ٿټِ ّل‪ َ٠‬طؤرْن حٿ٘يْي ‪٫‬زي حٿلڄْي‪ً ،‬ٳِ ًٿٺ‬ ‫حٿڄټخڅ نخٽ ڃخ أٍحى ڃن حهلل‪.‬‬ ‫ٻخنض حٿڄوخرَحص ٷي ؿخءص ٳِ أًٽ ڃَس ٿن‪٠‬خٽ ًٻخڅ هخٍؽ حٿڄنِٽ كْغ ٻخڅ ٷي هَؽ ٿظٌّه‪ً ،‬ڃخ ٿزؼٌح حڅ ؿخإًح ڃَس أهٍَ‬ ‫‪ٚ‬فزْ‪ٛ‬ا ث‪١‬زٗ ًرلؼٌح ‪٫‬نو ًٿڂ ّـيًه‪٫ً .‬نيڃخ ‪٫‬ڀڂ ٷخٽ حنو ٿن ّزٸَ ٳِ حٿڄنِٽ‪ً ،‬أهزَ حهٌطو رؤنو ٿن ّٔڀڂ نٴٔو اٿَ حٿـ‪ٚ‬ىّن‪،‬‬ ‫ًرٸِ هخٍؽ ڃنِٿو أٓزٌ‪ْ٫‬ن ڃ‪٤‬خٍىحً ‪ّ ٙ‬يهپ حٿڄنِٽ ا‪ ّٙ‬ر‪ ٪٠‬ىٷخثٶ ٿْٸ‪ ِ٠‬كخؿظو‪٧ً .‬پ ّنخځ ًّؤٻپ هخٍؽ حٿڄنِٽ ه‪ٚ‬ٽ‬ ‫طڀٺ حٿٴظَس حٿظِ ط‪َٟ٬‬ض حٿ‪٬‬خثڀش ٳْيخ اٿَ ح‪٫‬ظيحء ڃن ؿيخُ حٿڄزخكغ ػ‪ٚ‬ع ڃَحص‪ً .‬ح‪٫‬ظٸپ ٻپ ڃن ٿو ‪ٛ‬ڀش رن‪٠‬خٽ أً ّ‪َ٬‬ٳو‪،‬‬ ‫ًكظَ ر‪٬‬ي حٓظ٘يخىه‪.‬‬ ‫ًٳِ آهَ ٌّځ (حٿوڄْْ) ؿخء حٿ٘يْي اٿَ ڃنِٿو‪ ،‬حٿٔخ‪٫‬ش حٿظخٓ‪٬‬ش ‪ٛ‬زخكخً ًٷخٽ ٕڃو حنو ڃظ‪٬‬ذ ؿيحً ٕنو ٿڂ ّنڂ ‪ٌ٣‬حٽ حٿڀْپ ًحنو‬ ‫َّّي حڅ ّؤهٌ ٷٔ‪٤‬خً ڃن حٿَحكش‪ ،‬ٳنخځ كظَ حٿؼخٿؼش ر‪٬‬ي حٿ‪٨‬يَ‪ ،‬ػڂ حٓظلڂّ ًٿزْ ٷڄْ‪ٜ‬خً ٌٓىحء‪ ،‬ٳٔؤٿظو أڃو‪ :‬ٿڄخًح؟ ٳٸخٽ‪ :‬حٿٌْځ‬ ‫أٍر‪ْ٬‬نْش حٿ٘يْي ‪٫‬زي حٿلڄْي‪ً .‬هَؽ ر‪٬‬ي حڅ ‪ٛ‬ڀَ‪ًٓ ،‬يى ڃخ ‪٫‬ڀْو ڃن ىٌّڅ ًحٍؿ‪ ٪‬ر‪ ٞ٬‬نٸٌى حٿ‪٬‬ڄپ حٿظِ ٻخنض ڃ‪٬‬و ٿټِ ‪ٙ‬‬ ‫طزٸَ ٳِ ًڃظو‪ .‬ػڂ ًى‪ ٩‬ڃن ٍأٍ كظَ ڃن ٻخڅ ‪ٌّ ٙ‬ى‪٫‬يڂ ‪٫‬خىس ًحن‪َٜ‬ٱ ٳِ طڀٺ حٿڀْڀش ؿخء حٿـ‪ًُٚ‬س اٿَ ڃنِٿو ًٳظٌ٘ه‬ ‫ًح‪٫‬ظٸڀٌح أهٌّو؛ ًّزيً حنيڂ ٷخڃٌح رڄَحٷزش ٗيّيس ٿڀ٘يْي ٳِ طڀٺ حٿڀْڀش كظَ ً‪ٛ‬پ ڃنِٽ حٿْٔي ڃييُ‪ ،‬أكي ح‪ٛ‬يٷخثو‪٫ً ،‬نيىخ‬ ‫حٷظلڂ حٿـ‪ًُٚ‬س حٿڄنِٽ‪ ،‬ٳٸخځ حٿْٔي ڃييُ رظٔڀْڂ نٴٔو‪ ،‬رْنڄخ كخًٽ ن‪٠‬خٽ حٿوًَؽ ڃن حٿنخٳٌس‪ ،‬ا‪ ّٙ‬أڅ حٿٸظڀش ‪٫‬خؿڀٌه رْٔپ ڃن‬ ‫حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ح‪ٛ‬خرظو صّبٔ‪ْ٥ ٟ‬وح ِٕ‪ٙ‬ب! نٸپ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿٔخ‪٫‬ش اٌضبٔ‪١‬خ ‪ْ٥‬وح ‪٫‬ني ڃنظ‪ٜ‬ٲ حٿڀْپ ًٿٸِ ٍرو حٿٔخ‪٫‬ش اٌضبٔ‪١‬خ‬ ‫ڃن ‪ٛ‬زخف اٌقبٌِ ِٓ ِب‪ً .َ1995 ٛ٠‬ىٳن ٳِ ڃٸزَس حٿَّٰٴش (ٷَد حٿـٴَْ) رخٿٸَد ڃن ڃَٷي حٿْ٘ن ڃْؼڂ حٿزلَحنِ‪ًً ،‬ٿٺ‬ ‫رنخء ‪٫‬ڀَ ن‪ٜ‬خثق ڃن حٿز‪ ٞ٬‬حٿٌّن ٷخٿٌح اڅ ‪٫‬يىحً ٻزَْحً ڃن حٿ٘ييحء ٌٓٱ ّٔٸ‪ ٢‬ٳْڄخ ٿٌ ْٗ‪ ٪‬حٿ٘يْي ن‪٠‬خٽ ٳِ ڃن‪٤‬ٸش حٿيٍحُ‪.‬‬ ‫ٿٸي ً‪٫‬ي ن‪٠‬خٽ أهخه ‪٫‬زي حٿلڄْي أڅ ّڀٸخه ٳِ أٍر‪ْ٬‬نْش‪ ،‬ٳڀڂ ّوڀٲ ً‪٫‬يه! ًرٌٳخس حٿ٘يْي ن‪٠‬خٽ ٯخد حٿؼ‪ٚ‬ػِ حٿز‪٤‬پ حٿٌُ أًحٵ‬ ‫ٷٌحص حٿٰ٘ذ ىًٍٓخً رڀْٰش ًأىهپ حٿَ‪٫‬ذ ٳِ ٷڀٌد حٿ‪٨‬خٿڄْن‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬هح ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166353035jpg‬‬

‫‪| P a g e 46‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .28‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ّ‪ٙ‬بة اٌفوكاْ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 10 :‬نٌحص‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ٻَُٻخڅ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍْز‪ٙ‬بك‪1995/5/25 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬أنٴـخٍ ًٷ‪ ٪‬رڄن‪٤‬ٸش ٻَُٻخڅ اػَ ط‪ٜ‬خىځ ڃ‪ ٪‬ٷٌحص أڃن حٿيًٿش حٿوڀْٴْش‪.‬‬

‫‪١٦ٍ .29‬ل ‪٥‬جلاٌوٍ‪ٛ‬ي اإلٍىبف‪ٟ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 16 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿٔنخرْ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1995/7/8 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ىحهپ حٿٔـٌڅ حٿوْٴْش رخٗ‪ٟ‬خٳش ٿ٘‪٫‬ظيحء حٿـنِٔ‪.‬‬ ‫ٿڂ ّټن حٿلخؽ ‪٫‬زي حٿٌَٓٽ حٗٓټخٳِ ‪٫‬نيڃخ ‪٣‬ڀذ ڃنو ڃٔجٌٿٌ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ رٌُحٍس حٿيحهڀْش ٳِ‬ ‫‪ٛ‬زخف اٌَجذ اٌضبِٓ ِٓ ّ‪ٙ‬و ‪ َ1995 ٛ١ٌٛ٠‬ڃٔظ‪٬‬يحً ٿٔڄخ‪ ٩‬هزَ حٓظ٘يخى حرنو‪ ،‬ه‪ٌٜٛ‬خً ًحڅ حٿڄٔئًٿْن حٿٌّن طليػٌح ڃ‪٬‬و‬ ‫ً‪٣‬ڀزٌح ڃنو حٿل‪ ٌٍ٠‬اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٿڂ ّوزًَه رخٿٌٳخس‪ ،‬رپ ٷخٿٌح اڅ حرنو ڃَّ‪ً ،ٞ‬ٿڂ ّو‪ َ٤‬روڀَي ىٌح‬

‫حٿَؿپ اڅ ڃن‬

‫‪ٚٛ‬كْخص حٿٸٔڂ حٿوخ‪ ٙ‬ڃڄخٍٓش حٿظ‪ٌّ٬‬ذ كظَ حٿڄٌص رلٶ حٿڄٌح‪٣‬نْن‪ ،‬ٻڄخ ٿڂ ّظٌٷ‪ ٪‬أڅ ّ‪ٜ‬پ ڃٔظٌٍ ط‪٬‬خڃپ حٿـيخُ حٿٌُ‬ ‫ّٴظَ‪ ٝ‬ٳْو أڅ ّټٌڅ ٓخىَحً ‪٫‬ڀَ أڃن حٿز‪ٚ‬ى كي اال‪٥‬زلاء اٌغَٕ‪٫ ٟ‬ڀَ حٿڄٌح‪٣‬نْن ڃن أؿپ "‪ٟ‬ڄخڅ حٕڃن ًح‪ٓٙ‬ظٸَحٍ" ٳِ‬ ‫حٿز‪ٚ‬ى! ً‪٫‬نيڃخ حٻظ٘ٲ حٿَؿپ ڃخ كيع ‪ٙ‬رنو ٻخى ّڄٌص ‪٫‬ڀَ حٿٴٌٍ‪ً ،‬أٯڄِ ‪٫‬ڀْو ٳ‪ ًٚ٬‬ر‪٬‬ي ٍؿٌ‪٫‬و ڃن حٿڄٔظ٘ٴَ ًڃ‪٬‬و ؿؼش‬ ‫حرنو‪ ،‬ٻْٲ ّټٌڅ ٗ‪ً ٌٍ٬‬حٿي ٍَّ ؿؼش ًٿيه ڃڄِٷش؟! ًڃخًح ّڄټن أڅ ّټٌڅ اكٔخّ ٍؿپ ٗيڂ ٻَّڂ ‪٫‬نيڃخ ّظوْپ ڃخ كيع‬ ‫ٿٴڀٌس ٻزيه ًىٌ رؤّيُ حٿڀـنش حٿڄَ٘ٳش ‪٫‬ڀَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًحٿظِ ط‪٠‬ڂ حٿـ‪ٚ‬ىّن حٿڄ‪ًَ٬‬ٳْن‬

‫‪٥‬بكي فٍ‪١‬فً ‪ٚ‬فبٌل اٌّ‪٦‬ب‪ٚ‬كح ‪ٚ‬فبٌل‬

‫اٌ‪ٛ‬ىاْ ًأ‪َٟ‬حريڂ ڃن حٿٸظڀش ًحٿ٘خًّن ؿنْٔخً؟‬ ‫ٻخڅ ٓ‪ْ٬‬ي حٗٓټخٳِ حٿٌُ ًٿي ‪ً َ1978/3/7‬حكيحً ڃن ٗزخد ىٌح حٿزڀي حٿڄ‪ٌ٬‬د‪ ،‬حٿٌُ ٗخٍٹ ٳِ حٗنظٴخ‪ٟ‬ش حٿڄزخٍٻش ‪ٟ‬ي‬ ‫حٿن‪٨‬خځ حٿٸڄ‪ً ،ِ٬‬ٻخڅ ‪٣‬خٿزخً رخٿ‪ٜ‬ٲ حًٕٽ حٿؼخنٌُ رخٿؼخنٌّش حٿ‪٬‬خڃش حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش‪ً ،‬هَؽ ٳِ ر‪ٞ٬‬‬

‫حٿظ‪٨‬خىَحص ٗؤنو ٻَْٰه ڃن‬

‫حٿ٘زخد حٿڄظ‪٤‬ڀ‪ ٪‬ٿٰي أٳ‪٠‬پ ‪٫‬ڀَ أٍ‪ ٝ‬حٿزلَّن‪٫ ،‬خٕ ڃلًَڃخً ڃن كنخڅ حٕځ ًك‪٠‬نيخ حٿيحٳت ر‪٬‬ي أڅ طٌٳْض ًحٿيطو ًطَٻظو‬ ‫ڃ‪ ٪‬هڄْ أهٌحص ًٓظش أهٌس ٷزپ ٓنٌحص‪٠ّ ،‬خٱ اٿَ ًٿٺ ػ‪ٚ‬ع أهٌحص ًأم ًحكي ڃن ًحٿيه حٿٌُ طًِؽ ر‪٬‬ي ًٳخس ًحٿيطو‪،‬‬ ‫ٻخڅ ؿِحء ىٌح حٿٴظَ طڀٺ حٿڄ‪٬‬خڃڀش حٿٌكْ٘ش ‪٫‬ڀَ ڃيٍ ‪ 6‬أ‪٠‬بَ ٳِ أّيُ أٻڀش ٿلٌځ حٿزَ٘‪ً ،‬ىِ ڃ‪٬‬خڃڀش ً‪ٛ‬ٴيخ حٕ‪٣‬زخء حٿٌّن‬ ‫ٍأًح ‪ ٌٍٛ‬حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ‪٫‬ڀَ ؿٔيه ر‪٬‬ي حٓظ٘يخىه رؤنيخ ؿَّڄش ّٔظلٶ ڃَطټزيخ حٿڄؼٌٽ أڃخځ ڃلټڄش حٿ‪٬‬يٽ حٿيًٿْش ثز‪ّٙ‬خ اٌؾوة‬ ‫‪ٙ‬ل اإلَٔبٔ‪١‬خ ؛ ٳڄنٌ أڅ ح‪٫‬ظٸڀو حٿـ‪ٚ‬ىًڅ ٳِ ‪ً ٛ١ٔٛ٠ 29‬كظَ ًٳخطو ٳِ ‪ ٛ١ٌٛ٠ 6‬ط‪ َٝ٬‬ىٌح حٿڄـخىي حٿٌٍْٰ اٿَ ڃ‪٬‬خڃڀش‬ ‫‪| P a g e 47‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًكْ٘ش ًٷخْٓش ٯَْ ڃظٌٷ‪٬‬ش ٳِ ‪٫‬خٿڂ حٿٌْځ‪ ،‬ه‪ٌٜٛ‬خً ًحڅ كټٌڃش‬

‫حٿزلَّن طظ٘يٵ ر‪ٚ٬‬ٷخطيخ ڃ‪ ٪‬حٿيًٽ حٿڄظل‪َ٠‬س‪ ،‬ىٌح‬

‫حٿ٘خد حٿيخىة حٿٌحى‪ ٩‬ٿڂ طټن ٿو نٌحّخ ‪٫‬يًحنْش ‪ٟ‬ي أكي‪ً ،‬انڄخ ٻخنض ڃ٘خٍٻظو ط‪٬‬زَْحً ‪٫‬ن حٿظ‪٠‬خڃن ڃ‪ ٪‬حٿ٘‪٬‬ذ حٿڄٔظ‪٬٠‬ٲ‪،‬‬ ‫ٻخنض آصبه اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت ‪ٚ‬ا‪ٙ‬ؾخ ‪٫‬ڀَ ٻپ أنلخء ؿٔڄو‪ ،‬ٳْڄخ أٻي حٕ‪٣‬زخء ط‪َٟ٬‬و ٕنٌح‪٫ ٩‬يّيس ڃن حٿظ‪ٌّ٬‬ذ رييٱ ٻَٔ ڃ‪٬‬نٌّخطو‬ ‫ًٿڀل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ " ح‪٫‬ظَحٳخص"‪ً ،‬ٿټن حٿ٘يْي ٓ‪ْ٬‬ي ك‪٤‬ڂ‬

‫ٻزَّخءىڂ ‪٫‬نيڃخ أ‪٫ َٛ‬ڀَ حٿ‪ٜ‬ڄض حٿڄ‪٤‬ڀٶ ًٿڂ ّٸپ ٻڀڄش ًحكيس‬

‫ط‪٠‬ڂ أكيحً ڃن حهٌطو حٿ‪٬‬خڃڀْن‪ ،‬ٳـن ؿنٌنيڂ ًٍحكٌح ّ‪ٌ٬‬رٌنو رؤٻؼَ حٕٓخٿْذ ًكْ٘ش‪ .‬ف‪ ٛ١ٔٛ٠ 29 ٟ‬ؿخءص ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿـيخُ‬ ‫حٿوخ‪ ٙ‬اٿَ ڃنِٽ حٿ٘يْي ‪٫ٙ‬ظٸخٿو‪ً ،‬ٿټنو ٿڂ ّټن ىنخٹ‪ ،‬ٳڄخ ٻخڅ ڃنو ر‪٬‬ي ٍؿٌ‪٫‬و اٿَ حٿڄنِٽ ا‪ ٙ‬أڅ ٷٍَ حٿٌىخد اٿَ ڃَٻِ‬ ‫حٿظ‪ٌّ٬‬ذ رنٴٔو‪ ،‬ٳٌىذ ٳِ حٿٌْځ حٿظخٿِ ًٿټنو ٿڂ ّ‪٬‬ي ا‪ ٙ‬ؿؼش ىخڃيس! ً‪٫‬نيڃخ ٻخڅ ‪٫‬ڀَ حٿڄٰظٔپ حٻظ٘ٲ حٿٌّن ٻخنٌح ّٰٔڀٌنو حنو‬ ‫ط‪ٕ َٝ٬‬ر٘‪ ٪‬أنٌح‪ ٩‬حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿـٔيُ ًحٿنٴِٔ ٷزپ ًٳخطو‪ً ،‬ٷي أػخٍ ًٿٺ‬

‫ڃ٘خ‪ َ٫‬حٿڄٌح‪٣‬نْن حٿٌّن ك‪ًَ٠‬ح ٿظْْ٘‪٬‬و رؤ‪٫‬يحى‬

‫‪ٟ‬وڄش‪ .‬ٿٸي أػزض حٓظ٘يخى ٓ‪ْ٬‬ي حٗٓټخٳِ ڃيٍ حٿظوڀٲ ًحٿٌكْ٘ش ًحٿينخءس ٳِ ڃ‪٬‬خڃڀش حٿٔـنخء ًأ‪ٛ‬زق ًح‪ٟ‬لخً أڅ حٿلټٌڃش‬ ‫‪ ٙ‬طټظٴِ رخٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿـٔيُ حٿڄ‪٬‬ظخى رپ طڄخٍّ ثو‪ٚ‬ر‪١ٕ١‬خ اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت إٌفَ‪ٚ ٟ‬األفالل‪ً ،ٟ‬ٷي أىٍٻض حٿلټٌڃش ه‪٤‬ؤىخ حٿٴخكٖ ٳِ‬ ‫ڃ‪٬‬خڃڀش حٿ٘يْي ٓ‪ْ٬‬ي ًٓ‪٬‬ض ‪ٙ‬كظٌحء حٿڄٌٷٲ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ ًحٿي حٿ٘يْي هف٘ ٻپ ڃلخً‪ٙ‬ص َٗحء حٿ‪٠‬ڄخثَ ًحٿڄٌحٷٲ ًأ‪٫ َّٛ‬ڀَ‬ ‫ٻ٘ٲ حٿلٸْٸش‪ً ،‬ٻظذ ٍٓخٿش اٿَ ًُحٍس حٿيحهڀْش ّظيڄيڂ ٳْيخ رٸظپ حرنو ًّ‪٤‬خٿذ ربؿَحء طلٸْٶ ٳِ ًٿٺ‪ ،‬ڃئٻيحً أڅ حرنو حٿ٘يْي‬ ‫ط‪ٕ َٝ٬‬ر٘‪ ٪‬أنٌح‪ ٩‬اال‪٥‬زلاء اٌغَل‪ٚ ٞ‬إٌفَ‪ ٟ‬ٷزپ ًٳخطو ٳِ حٿٔـن ًٻخنض‬

‫آػخٍ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًح‪ٟ‬لش ٳِ أنلخء ؿٔڄو‪،‬‬

‫ًه‪ٌٜٛ‬خً ٳِ ّيّو حٿڀظْن طٸَكظخ‪ً .‬ٿيٍ حنظ٘خٍ حٿوزَ هَؿض ڃن‪٤‬ٸش إٌَبثٌ ‪٫‬ن رټَس أرْيخ ٍؿخ‪ً ًٙ‬نٔخءً ٳِ ط‪٨‬خىَحص‬ ‫كخٗيس‪ً ،‬ٳِ ٌّځ االصٕ‪ ٓ١‬كْغ حنظيخء ڃـڀْ حٿٴخطلش طٌؿيض حٿـڄخىَْ اٿَ ٷزَه ٳِ ڃن‪٤‬ٸش حٿن‪ْ٬‬ڂ _ ڃٔٸ‪ٍ ٢‬أٓو _ ًڃَص ٳِ‬ ‫حٿٌ٘حٍ‪ ٩‬حٿ‪٬‬خڃش ڃنيىس رآٽ هڀْٴش‪ً ،‬ٻخنض كخٗيس _ رَٯڂ اؿَحءحص حٿٸڄ‪٪‬‬

‫كْغ حٯڀٸض حٿٌ٘حٍ‪ ٩‬ڃخ رْن حٿٔنخرْ ًحٿن‪ْ٬‬ڂ _‬

‫ًٿټنيڂ ٳٌؿجٌح ر‪٬‬يًحڅ كټٌڃِ ‪٫‬ڀْيڂ ريأ ثا‪ٝ‬الق اٌغبىاد اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪ٚ ٣ٛ‬اٌوٕبٓ اٌّ‪ٞ‬ب‪ٚ ٟٝ‬اٌؾ‪ً ،ٟ‬ٷي ٓٸ‪َ٘٫ ٢‬حص‬ ‫حٕٳَحى ؿَف رٔزذ ًٿٺ‪ً ،‬أ‪ْٛ‬ذ ‪٫‬يى ڃنيڂ ر٘‪٨‬خّخ ٳِ أ‪ْ٫‬نيڂ‪.‬‬

‫‪ .30‬اٌْ‪١ٙ‬ل ؽَٓ عبٍُ اٌؾَب‪ٞٚ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 70 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿن‪ْ٬‬ڂ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/1/7 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬هنٸخً رخٿٰخُ حٿڄْٔپ ٿڀيڃٌ‪٩‬‬

‫‪| P a g e 48‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .31‬اٌْ‪١ٙ‬ل ؽَٓ ‪ٝ‬ب٘و ِؾّل اٌَّ‪٤١‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 22 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ؿي كٴ‪ٚ‬‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/3/6 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي نظْـش أفغبه ًٷ‪ ٪‬ٳِ آٿش حٿٔلذ حٓٿِ رٴَ‪ ٩‬ڃيّنش ‪ َْٔ٫‬ٿزنٺ‬ ‫حٿزلَّن حٿٌ‪٣‬نِ ‪.‬‬ ‫ًّظَىى أڅ ؿيخُ حٕڃن حٿٌُ ّيَّه حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬حٿزَّ‪٤‬خنِ أ‪٠‬بْ ٖ ٔلهٍ‪ ْٛ‬حٳظ‪٬‬پ حٿلخىػش ٿظزََّ كڄڀش حٿٸڄ‪ً ٪‬ح‪٫ٙ‬ظٸخ‪ٙ‬ص حٿظِ‬ ‫ٷخځ ريخ ‪ٙ‬كٸخً‪ً .‬ٷي ٳَ‪ٟ‬ض حٿلټٌڃش ط‪٬‬ظْڄخً ٻخڃ‪٫ ًٚ‬ڀَ ڃخ كيع ٳِ ًٿٺ ح‪ٙ‬نٴـخٍ ‪.‬‬ ‫ٻخڅ حٿ٘يْي ڃن ِ‪ٛ‬اٌ‪١‬ل ‪٥‬بَ ‪ َ1974‬ٳِ ڃن‪٤‬ٸش حٿٔنخرْ ن٘ؤ ٳِ أك‪٠‬خڅ ‪٫‬خثڀش ڃئڃنو‪ .‬أنيَ ىٍحٓظوُ ح‪٫ٙ‬يحىّش ًحٿؼخنٌّش‬ ‫ًحٿظلٶ رخٿـخڃ‪٬‬ش ٳِ ٻڀْش حٿظَرْش ٿْټٌڅ ڃُيٍٓخً ّئىُ ٍٓخٿظوُ ح‪ّٙ‬ڄخنْو ٿويڃش ً‪٣‬نو ًٻخڅ ٍثْٔخ ٿـڄ‪ْ٬‬ش ٻڀْش حٿظَرْش‪ .‬ٿو ‪٫‬يس‬ ‫أن٘‪٤‬ش ٳِ حٿـخڃ‪٬‬ش ًٻخڅ ٿو ىًٍح رخٍُح ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄـخ‪ٙ‬ص‪ ،‬ٳل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ ٗيخىحص طٸيَّّش نظْـش ٳخ‪٫‬ڀْظو‪.‬‬ ‫ًحٿڄ‪ًَ٬‬ٱ أڅ حٿ٘يْي كٔن ‪٣‬خىَ ًحػنْن ڃن أ‪ٛ‬يٷخثو طٌؿيٌح ٿٔلذ ر‪ ٞ٬‬حٿنٸٌى ڃن آٿو حٿٔلذ حٓٿِ ًٷي ًىزٌح اٿَ حٿزنٺ‬ ‫ٳِ ًٷض ٻخڅ حٿڄخٍس ٳْو ٻؼَّْن ًأًٷٴٌح ْٓخٍطيڂ أڃخځ حٿڄټخڅ ڃزخَٗس‪ٌ .‬مل هف‪ٚ‬ذ اٌٍَ‪ٞ‬خ رٍَ‪ ُ١‬عضخ اٌْ‪١ٙ‬ل‪ً ،‬ٻڀڄخ حط‪ٜ‬پ‬ ‫أىڀو رخٿڄٔظ٘ٴْخص ًحٿڄَحٻِ ٿڀڄ‪٤‬خٿزش ريخ ّنٴِ ٻپ ڃنيڂ ڃ‪َ٬‬ٳظو رؤُ ِٗء ‪٫‬نيخ‪ً .‬أهَْحً ٷخڃض‬

‫ثلفٓ عضخ اٌْ‪١ٙ‬ل اٌ‪ٞ‬ب٘و‬

‫ثَو‪ّ٠‬خ ڃ‪٤‬ڀٸش ًڃخ ُحٽ حٿٰڄٌ‪ّ ٝ‬ڀٲّ ‪ًَ٧‬ٱ ًٳخطو‪.‬‬ ‫ٳٸي ٷخڃض حٿٔڀ‪٤‬خص رخٗط‪ٜ‬خٽ ر‪٬‬خثڀش حٿ٘يْي ً‪٣‬ڀزض ڃنيڂ حٿل‪ ٌٍ٠‬اٿَ ڃٸزَس ڃنٸ‪٤‬ش حٿٔنخرْ حٿٔخ‪٫‬ش اٌواث‪٦‬خ ٕجبؽبً ٿيٳن‬ ‫حٿـؼش‪ً ،‬أهزَطيڂ رؤڅ ‪٫‬ڄڀْش حٿيٳن ٌٓٱ طټٌڅ فبٕخ ًٿن ّٔڄق ٕكي ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن رل‪ٌٍ٠‬ىخ‪.‬‬ ‫ٯَْ أڅ حٿ‪٬‬خثڀش ٍٳ‪٠‬ض ًٿٺ ٍٳ‪٠‬خً طخڃخً ًٷخٿض أنيخ ٿن طٸزپ ريٳن حرنيخ ا‪ ٙ‬كٔذ حٿ‪َّ٤‬ٸش حٿڄظز‪٬‬ش ٳِ حٿز‪ٚ‬ى‪ً ،‬حٿظِ ط٘ظڄپ ‪٫‬ڀَ‬ ‫طْْ٘‪ّ ٪‬ل‪َ٠‬ه ر‪ ٞ٬‬حٿڄٌح‪٣‬نْن‪ً .‬ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش اٌَبث‪٦‬خ ٕجبؽبً حط‪ٜ‬ڀض حٿ‪٬‬خثڀش رخٿٔڀ‪٤‬خص ح‪ٙ‬ڃنْش ٿڀڄ‪٤‬خٿزش رـؼش حٿ٘خد‪ً ،‬ٿټنيخ‬ ‫ٳٌؿجض رڄخ ٷخٿو حٿڄٔئًٿٌڅ ڃن أڅ حٿـؼش لل كفٕذ رڄٸزَس حٿلٌٍس حٿظِ طز‪٬‬ي كٌحٿِ أٍر‪ ٪‬ٻْڀٌڃظَحص ‪٫‬ن ڃټخڅ اٷخڃش حٿ‪٬‬خثڀش‪.‬‬ ‫ًٿڂ ط‪ٜ‬يٵ حٿ‪٬‬خثڀش ًٿٺ ٳٌىزض اٿَ ڃَٻِ حٿوڄْْ ٿڀڄ‪٤‬خٿزش رخٿـؼش ًٿټن ىًڅ ؿيًٍ ً‪٣‬ڀذ ڃنيخ حٿٌىخد اٿَ ڃَٻِ حٿلٌٍس‪.‬‬ ‫ًىنخٹ ٷٌرڀض رٰڀ‪٨‬ش ڃظنخىْش ‪٘ٚ‬لكد رخٿڄ‪ َْٜ‬نٴٔو حٿٌُ ٿٸْو حٿٴٸْي اڅ ٿڂ طټٲ ‪٫‬ن حٿڄ‪٤‬خٿزش رخٿـؼش‪ ،‬ٳَؿ‪٬‬ض حٿ‪٬‬خثڀش حٿټَْٔس‬ ‫اٿَ حٿڄنِٽ!‬ ‫ًطٸٌٽ حٿظٸخٍَّ اڅ حٿ٘يْي ط‪ َٝ٬‬ٿ‪٬‬ڄڀْش رٖف‪١‬خ ‪٫‬ڀَ أّيُ ؿيخُ حٕڃن‪ ،‬ه‪ٌٜٛ‬خً أڅ ىنخٹ طٸخٍَّ ‪٫‬ن ٷْخځ حٕ‪٣‬زخء ربُحٿش‬ ‫صالس هٕبٕبد ڃن ؿٔيه ‪ًّ .‬زٸَ ٓئحٽ ّيًٍ ٳِ أًىخڅ حٿـڄْ‪ :٪‬ٿڄخًح ىٳنض ؿؼش حٿ٘يْي كٔن ‪٣‬خىَ َٓحً؟!‬

‫‪| P a g e 49‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫فجو‪ِ ::‬ود اٌنوو‪ ٜ‬ثبألٌُ ث‪٦‬ل رٍَ‪ ُّٙ١‬ث‪ ٘٦‬أِبٔبد اٌْ‪١ٙ‬ل ؽَٓ ‪ٝ‬ب٘و اٌَّ‪ ٤١‬اٌَُّزْ‪ٙ‬ل لجً ‪٥ 14‬بِبً‬ ‫حٿٔڀ‪٤‬خص حٿوڀْٴْش ٷخڃش ڃنٌ ٌّڃْن ‪ٍ/1‬جزّو ‪ َ2009‬رظٔڀْڂ ‪٫‬خثڀش حٿ٘يْي‬ ‫كٔن ‪٣‬خىَ حٿٔڄْ‪ ٪‬أڃخنخص ط‪ٌ٬‬ى ٿڀ٘يْي كٔن حٿڄُٔظ٘يي ٷزپ ‪٫14‬خڃخً نظْـش‬ ‫حنٴـخٍ ٯخىٍ رآٿش حٿٔلذ حٓٿِ رزنٺ حٿزلَّن حٿٌ‪٣‬نِ ٳَ‪ ٩‬ڃيّنش ‪ َْٔ٫‬ٻڄخ‬ ‫حٿڄٌٻٌٍ ٳِ ٷ‪ٜ‬ش حٓظ٘يخى كٔن حٿٔڄْ‪.٪‬‬ ‫ّ‪٨‬يَ ٳِ حٿ‪ٌٍٜ‬س ر‪٤‬خٷش حٿـخڃ‪٬‬ش ً ٍه‪ٜ‬ش حٿْٔخٷش ً ر‪٤‬خٷظو حٿٔټخنْش‬ ‫ًٓخ‪٫‬ظو ً حٿڄزڀڀٮ حٿٌُ ٓلزو ڃن حٿزنٺ ٿَ٘حء ‪َ٤٫‬حً ٕهظو ٷزپ ٓٴَىخ‪.‬‬ ‫أٍئٍخ ؽ‪١‬ورٕب ٕ٘ب ث‪٦‬ل لواءح لٖخ أٍزْ‪ٙ‬بك إٌبّ‪ ٜ‬اٌج‪ ًٞ‬ؽَٓ ‪ٝ‬ب٘و اٌَّ‪:٤١‬‬ ‫ٿڄخًح ‪ٛ‬خىٍس حٿٔڀ‪٤‬خص حٿوڀْٴْش ؿٌحُ ٓٴَه ً ٷخڃٌح رنيذ ٻپ ِٗء ڃن ڃٔظڀِڃخطو ًڃٌٻَحطو ًأٯَح‪ٟ‬و ؟ ٿڄخًح ىيىص ‪٫‬خثڀش‬ ‫حٿ٘يْي كٔن ‪٣‬خىَ رخٿڄ‪ َْٜ‬نٴٔش حٿٌُ ٿٸْوُ حٿٴٸْي اڅ ٿڂ طټٲ ‪٫‬ن حٿڄ‪٤‬خٿزش‬

‫رخٿـؼش؟ ًٳِ ‪ٛ‬لٴيڂ حٿ‪٬‬ڄْڀش ًٻًَح انو ڃخص‬

‫نظْـش حنٴـخٍ ٳِ حٿ‪َٜ‬حٱ حٓٿِ ًحٿ‪٤‬زْذ حٿَ٘‪ً ِ٫‬ٻَ أنو حٓظوَؽ ػ‪ٚ‬ع ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬خص ڃن ؿٔيه؟ ‪ٚ‬اٌؾ‪١‬وح و‪١‬ف رقوط ٘نٖ‬ ‫األِبٔبد ث‪٦‬ل ‪٥ 14‬بَ أٌُ رن٘ت هِبكاً ف‪ ٟ‬األٔفغبه اٌّي‪ َٛ٥‬أَ ٕ٘بن ِ‪٦‬غيح لل ؽٍٖذ!!‬

‫‪ .32‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ َٝ١٥‬أؽّل ؽَٓ لّجو‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 29 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿنٌّيٍحص‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/3/26 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٗ‪٫‬يحځ ٍڃْخً رخٿَ‪ٛ‬خ‬ ‫أ‪٫‬يځ ٍڃْخ رخٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ر‪٬‬يڃخ أىحنظو ڃلټڄش أڃن حٿيًٿش ٳِ حٿزلَّن رٸظپ أكي ‪٫‬ڄ‪ٚ‬ء حٿـيخُ حٕڃنِ ٳِ حٿزلَّن‪ً .‬ٷي ٍٳ‪٠‬ض‬ ‫حٿٔڀ‪٤‬خص طٔڀْڂ ؿؼظو ًٷخڃض ريٳنو رڄٸزَس حٿلٌٍس ر‪٬‬ي أڅ ٓڄق ٕهْو‬

‫ًًحٿيه رخٿن‪ َ٨‬اٿَ ؿؼظو ًىِ ڃڄِٷش رخٿَ‪ٛ‬خ‪،ٙ‬‬

‫ًكٌ‪َٛ‬ص حٿڄٸزَس ڃزخَٗس ڃن ٷزپ ٷٌحص حٿٰ٘ذ حٕؿنزْش ًڃن‪٬‬ض ىهٌٽ أُ ٗو‪ ٚ‬اٿْيخ‪ ،‬ٻڄخ ًٍٳ‪٠‬ض حٿلټٌڃش اٷخڃش‬ ‫ڃـڀْ حٿٴخطلش ‪٫‬ڀَ ًٍكو‪.‬‬ ‫ًٻخنض ڃ‪٬‬نٌّخطو ڃَطٴ‪٬‬ش ڃنٌ ‪ٛ‬يًٍ كټڂ ح‪٫ٙ‬يحځ ‪٫‬ڀْو‪،‬‬

‫ًىٌ ّظٰنَ رخٿـنش ًّظ‪٤‬ڀ‪ ٪‬اٿَ ٿٸخء ڃن ٓزٸو ڃن حٿ٘ييحء‪ً .‬رٸِ‬

‫‪ٌ٣‬حٽ ٳظَس ح‪٫‬ظٸخٿو ٳِ حٿٸٌْى‪ ،‬ٳټخنض ّيحه ًٍؿ‪ٚ‬ه ڃٸّْيس رخٿليّي ‪٫‬ڀَ ڃيٍ ‪٫‬خځ ٻخڃپ‪ً .‬ٻڀڄخ أهٌ اٿَ حٿڄلټڄش‬ ‫طڄِ٘ ًٍحءه! ًً‪ٛ‬ٲ أكي حٿڄلخڃْن ڃن‪َ٨‬ه ًىٌ ڃؼٸپ رخٿليّي رؤنو ّز‪٬‬غ‬ ‫ًح‪ٓٙ‬ظيخنش حٿظِ ّٴَ‪ٟ‬يخ آٽ هڀْٴش ‪٫‬ڀَ ٗ‪٬‬ذ حٿزلَّن ‪.‬‬

‫‪| P a g e 50‬‬

‫ٻخنض حٿٸٌْى‬

‫حٿٰ‪٠‬زش ٳِ حٿنٴْ ًحٿ٘‪ ٌٍ٬‬رلخٿش حٿ‪٬٠‬ٲ‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٷي كَٹ ح‪٫‬يحځ ‪ َْٔ٫‬ٷڄزَ حًٕ‪ٟ‬خ‪ِ ٩‬غلكاً ٳِ حٿزلَّن ًٷي هَؿض ڃَْٔحص ٳِ ڃنخ‪٣‬ٶ ٻؼَْس ڃنيخ أرٌ ‪ْٛ‬ز‪ً ٪‬حٿيٍحُ‬ ‫ًؿي كٴ‪ً ٚ‬ڃيّنش ‪ًٓ َْٔ٫‬ڄ‪ ٪‬ىًُ أ‪ٚ٣‬ٵ حٿنخٍ ڃن ٷزپ حٿٸٌحص حٕؿنزْش ًحٿټٌڃخنيًّ حٿظخر‪ْ٬‬ن ٿڀـْٖ ًكيػض ‪ٛ‬يحڃخص‬ ‫‪٫‬نْٴش رْن حٿڄٌح‪٣‬نْن ًحٿٸٌحص حٿڄَطِٷش ‪.‬‬

‫‪ .33‬اٌْ‪١ٙ‬لح ِ‪ِٖٛ٦‬خ اٌَ‪١‬ل ؽَ‪ ٓ١‬اٌَ‪١‬ل وب‪ ُ١‬اٌَ‪ٙ‬ال‪ٞٚ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 70 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿٔيڀش‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/4/8 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٗ‪٫‬ظيحء ‪٫‬ڀْيخ ڃن ٷزپ ٷٌحص حٕڃن‪.‬‬ ‫ٳِ َِبء األؽل اٌّ‪ٛ‬افك ‪٫ً َ1996/4/7‬ٸخٍد حٿٔخ‪٫‬ش طَْ٘ اٿَ حٿٔخر‪٬‬ش ًحٿن‪ٜ‬ٲ ًرْنڄخ ٻخنض ‪٫‬خثڀش (ڃَُْح ‪٫‬ڀِ ؿخٓڂ‬ ‫حٿڄٰڀّٶ) حٿظِ طٸ‪٤‬ن ٳِ ڃنِٿيخ حٿـيّي رٸَّش ٓڀڄخرخى طظنخًٽ ًؿزش حٿ‪٘٬‬خء اً طٴخؿؤ حٿ‪٬‬خثڀش ريـٌځ ٷٌحص‬

‫حٿڄوخرَحص ڃن ىًڅ‬

‫حٓظجٌحڅ‪ً ،‬ىِ ٗخىَس أٓڀلظيخ ًطٸٌځ رخ‪٫‬ظٸخٽ "‪ "ٍٟ٥‬أرن ٍدّ حَٕٓس‪ ،‬ٳظٸٌځ علرٗ ڃ‪ٌٜ٬‬ڃش ‪ -‬حٿ‪٤‬خ‪٫‬نش ٳِ حٿٔن ‪ -‬رـٌرو‬ ‫ڃن رْن أّيّيڂ ٿټنيڂ نِ‪ٌ٫‬ه ڃن رْن ّيّيخ رٸٌس ٳٔٸ‪٤‬ض ڃْٰ٘خً ‪٫‬ڀْيخ‪ ،‬ٳؤٳخٷض ر‪٬‬ي رَىش ً ٷخڃض رـٌد كٴْيىخ ڃن ؿيّي ڃن‬ ‫رْن أّيّيڂ‪ .‬ٿټنيڂ ًرټپ ًكْ٘و ٓلزٌه رٸٌس ڃڄخ أىٍ اٿَ ٓٸٌ‪٣‬يخ ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ ٝ‬ٳؤٯڄِ ‪٫‬ڀْيخ‪ .‬ٳْ٘ظزٺ أٳَحى حٿ‪٬‬خثڀش ڃ‪ ٪‬ىٌه‬ ‫حٿلٴنش ڃن حٿٌثخد حٿڄنًِ‪٫‬ش حٿ‪٠‬ڄَْ ً روّم‪ٙ‬ب ثبٌؾغبهح ‪ٚ‬اٌمٕبٔ‪ ٟ‬اٌفبهغخ‪ ،‬ٳظَى ‪٫‬ڀْيخ طڀٺ حٿٌكٌٕ ثبٌّ‪ٞ‬ب‪ً١َِٚ ٛ‬‬ ‫اٌلِ‪ًّٔ .٣ٛ‬ظٰپ حػنخڅ ڃن أٳَحى حٿ‪٬‬خثڀش طڀٺ حٿٴَ‪ٛ‬ش‪ ،‬ٳْٸٌڃخ رنٸپ حٿـّيس اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪ ،‬ٿټن ٳِ أػنخء حٿ‪َّ٤‬ٶ ًر‪٬‬ي‬ ‫ڃٔخٳش ٷ‪َْٜ‬س ‪ ٙ‬طظـخًُ حٿټڀٌْڃظَ حٿٌحكي رز‪ٛ‬ف‪ ٝ‬اٌغلّح‪ً .‬أڃخ رٸْش حٿ‪٬‬خثڀش ٳؤڅ حٿٸٌحص حٿڄ‪٬‬ظيّش طٔظنـي رٸٌحص أهٍَ كْغ‬ ‫طل‪ َ٠‬اٿَ حٿڄټخڅ كخٳڀظخڅ ڃن ٷٌحص حٿٰ٘ذ ٿظلخ‪ َٛ‬حٿڄنِٽ ًطٌٷٲ ؿڄْ‪ ٪‬أٳَحى حٿ‪٬‬خثڀش ًطٸٌځ رظٴظْٖ حٿڄنِٽ ًطيڃَْ ر‪ٞ٬‬‬ ‫ڃلظٌّخطو‪.‬‬

‫‪ .34‬اٌْ‪١ٙ‬ل فب‪٥ ًٙ‬جبً ؽَٓ ِو٘‪ْٛ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 25 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ٻَُٻخڅ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/5/6 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬أ‪ْٛ‬ذ رَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ٳِ ڃٌحؿيخص ‪٫‬نْٴش ڃ‪ ٪‬حٿَ٘‪٣‬ش ٳٔٸ‪٫ ٢‬ڀَ حٍٕ‪ٝ‬‬ ‫ًح‪٫‬ظٸپ ‪٫‬ڀَ أػَىخ ًٿڂ ّ‪َ٬‬ٱ ر‪٬‬ي ڃخ اًح ٻخنض حٿٌٳخس رٔزذ حٗ‪ٛ‬خرش رخٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬أً طلض‬ ‫حٿظ‪ٌّ٬‬ذ‪ ،‬ٳٸي ىٳنظو ٷٌحص حٕڃن َٓحً ‪ٛ‬زخف حٿٌْځ حٿظخٿِ رڄٸزَس حٿلٌٍس رخٿڄنخڃش‪.‬‬

‫‪| P a g e 51‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫طزٸَ ح‪ّٙ‬خځ ٗخىيس ‪٫‬ڀَ ڃخ ٳ‪٬‬ڀٌه ٳْنخ ً‪ْٓ ٙ‬ڄخ طخٍّن ‪ َٛ٠ َ1996/5/5‬االصٕ‪ ٓ١‬ڃظڀ‪٤‬وش رؤّيّيڂ ىٌح حٿٌْځ حٿٌُ ‪ٛ‬خٍص ر‪ٜ‬ڄش‬ ‫‪٫‬خٍ ‪٫‬ڀَ ؿزْنيڂ ًّزٸَ ىٌح حٿٌْځ ٗخىيحً ‪٫‬ڀَ ‪٧‬ڀڂ ‪٫‬يي حٿـٌٍ ًحٿـزًَص ً‪٫‬ڀَ ‪٫‬يي حٿلٸزش حٿٌٔىحء ً‪٫‬ڀَ ٷخنٌڅ حڃن حٿيًٿش‬ ‫ًڃلټڄظو حٿـخثَس حٿظِ ٳخف ‪٫‬ٴنيخ ٳِ ٻپ ڃټخڅ‪.‬‬ ‫ٻخنض ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش حٿڄزخٍٻش ٳِ حٗيىخ ڃ‪٬‬ڀنشً ىِ ‪ًَٗ٫‬يڂ ًٷي طټخطٴض ؿڄْ‪ ٪‬ح‪ّٙ‬يُ ٳِ ٻپ‬

‫حٿزلَّن ًٷي كٌٿظيخ حٿَ ٓخكش‬

‫كَد كٸْٸْش كْغ حٿڄ‪٨‬خىَحص حٿ‪ٜ‬خهزش ًحٿلَحثٶ حٿيخثڀش ًحٿڄٌحؿيخص حٿيحڃْش حٿظِ ‪ٛ‬خٍص ٗ‪٬‬خٍحً ‪ٚ٫ٙ‬څ ڃ‪٨‬ڀٌڃْظنخ حٿَ‬ ‫ڃٔخڃ‪ ٪‬حٿ‪٬‬خٿڂ ًڃن رْن طڀٺ حٿٸٍَ ٷَّش اٌْ‪١ٙ‬ل فب‪٥ ًٙ‬جبً حٿظِ طز‪٬‬ي ‪٫‬ن حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش حٿڄنخڃش ‪ 20‬ٻْڀٌڃظَ طٸَّزخً ًطٸ‪ ٪‬ٳِ‬ ‫حٿڄن‪٤‬ٸش حٿَٰرْش ًطٔڄَ ٷَّش ٻَُٻخڅ‪ ،‬ٿڂ ط‪َ٬‬ٱ ىٌه حٿٸَّش حنيخ ٌٓٱ ّڄَ ‪٫‬ڀْيخ ٌّڃخً طئؿؾ ٷڀٌريڂ رنخٍ ڃڀظيزش ًٻخڅ ىٌح‬ ‫حٿٌْځ ٌّځ االصٕ‪ ٓ١‬االٍ‪ٛ‬ك‪ ,‬ٳِ ىٌح حٓظويځ ؿ‪ًُٚ‬س حٿن‪٨‬خځ حر٘‪ ٪‬حنٌح‪ ٩‬حٿظ‪َٜ‬ٱ حٿيڄـِ ًًٿٺ رخٓظويحڃيڂ اٌوٕبٓ اٌؾ‪ٟ‬‬ ‫اٌن‪ ٤ِٕ ٞ‬ك‪١ٌٚ‬بً اٍزقلاِٗ ٿٴٺ حٿظ‪٨‬خىَحص حٿ٘‪٬‬زْش ًٿٺ ٿڄخ ح‪٫‬ڀنظو ڃن‪٨‬ڄش كٸٌٵ ح‪ٙ‬نٔخڅ ًڃـڀْ ح‪ٙ‬ڃن ًٿڂ ّظٌحٍٍ حٿن‪٨‬خځ‬ ‫رخٓظويحڃو ‪ٟ‬ي ٗ‪٬‬زو حٿڄٔخٿڂ‪.‬‬ ‫ًٿڂ ّظٌٷٲ ؿٌٍىڂ ً‪٧‬ڀڄيڂ حٿَ ىٌح حٿلي ًٷي حٓظويڃٌح حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿڄ‪٤‬خ‪ً ١‬حٿٰخُ حٿڄْٔپ ٿڀيڃٌ‪ً ٩‬ٯخُحص حهٍَ ِؾ‪ٛ٢‬هح‬ ‫ك‪١ٌٚ‬بً ڃنيخ ‪٫‬خُ حٿوَىٽ )‪ً – (GSB200‬حٿټ‪ٚ‬د حٿزٌٿْْٔش ًحٿ‪٤‬خثَحص حٿڄًَكْش ًٷٌحص ح‪ٙ‬ڃن حٿوخ‪ٛ‬ش (حٿڄَطِٷش) ٿٸڄ‪٪‬‬ ‫ح‪ٙ‬نظٴخ‪ٟ‬ش‪ً ,‬ٻخڅ ٳِ حٿٌْځ نٴٔو موو‪ ٜ‬اهث‪١ٕ١٦‬خ اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ َٝ١٥‬لّجو حٿٌُ ح‪٫‬يځ رَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬رخٍى ‪٫‬ڀَ حّيُ ؿ‪ًُٚ‬س حٿن‪٨‬خځ‬ ‫ڃ‪٬‬ڀنشً ‪َٛ‬هشً طيًُ ٳِ ‪ًَٗ٫‬يڂ‪ً .‬ٷي هَؿٌح حكَحٍ حٿلٶ ڃن حٿٸَّش ّظليًڅ حٿ‪٨‬ڀڂ‬

‫ًح‪ٓٙ‬ظزيحى ًحٿٸڄ‪ ٪‬حٿيڄـِ ڃ‪٬‬ڀنْن‬

‫ٍٳ‪٠‬يڂ حٿَ حٿٌٽ رٸز‪٠‬خص ڃن كيّي ًڃن رْنيڂ حٿ٘يْي ٳخ‪ٟ‬پ ‪٫‬زخّ حٿٌُ ٿڂ ّظٌحنَ ٿل‪٠‬شً ٿڄ٘خٍٻش حهٌحنو حٿڄ‪٨‬ڀٌڃْن ڃن‬ ‫حٿٸَّش‪ً ,‬ر‪٬‬ي حكظيحځ حٿڄٌحؿيخص اٌغ‪١‬و ِزىبفئخ رْن حٿ‪َ٤‬ٳْن ً‪٫‬ڀَ حػَ ڃ‪ٚ‬كٸظو ٳِ أُٷش حٿٸَّش أ‪٣‬ڀٶ ؿ‪ًُٚ‬س‬

‫إٌ‪٢‬بَ‬

‫اٌوٕبٓ اٌؾ‪ ِٓ ٟ‬هّبُ ا‪ٚ‬ر‪ِٛ‬بر‪١‬ى‪١٥ ٟ‬به ‪ ٍُِ 6‬ٳؤٓٸ‪ٌ٤‬ه حٍ‪ٟ‬خً ڃو‪٠‬زخً ريڃخثو ًىٌ ّڀٴ‪ ٦‬أنٴخٓو حٕهَْس ‪٫‬ڀَ ڃٔڄ‪٪‬‬ ‫ًڃن‪ َ٨‬ؿ‪ًُٚ‬س حٿن‪٨‬خځ ًر‪٬‬ي ًٿٺ ٓلزٌه ‪٫‬ڀَ ًؿيو ًحٿيڃخء ٷي ‪ٛ‬زٰض ح‪ً ٍٝٙ‬أهيًح ّظنخًرٌڅ ‪٫‬ڀْو رخٿَٻپ ًحٿَٳْ ًىٌ‬ ‫ّنخُ‪ ٩‬حٿڄٌص ڃٔظ‪٬‬يحً ٿڀوًَؽ ٿڀڄڀټٌص ح‪٫ٙ‬ڀَ ڃ‪ٚ‬ٷْخُ ٍرو ٗيْيحً ڃلظٔزخً‪ً ,‬طڂ نٸڀو حٿَ َِزْف‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ح كفب‪ ٣‬اٌجؾو‪ ٓ٠‬ح‪ ٙ‬حنو‬ ‫ٳخٍٵ حٿلْخس ڃٌى‪٫‬خً ىٌه حٿينْخ حٿٴخنْش‪ً ,‬ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ طڂ ح‪٫‬ظٸخٽ ‪ 9‬اّقبٓ ڃن نٴْ حٿٸَّش ٻخنض ىِ ٯنْڄظيڂ ٳِ طڀٺ حٿڀْڀش‬ ‫ًطڂ حٷظْخى حٿڄ‪٬‬ظٸڀْن حٿظٔ‪٬‬ش حٿَ‬

‫ڃَٻِ حٿٸْخىس ٳِ حٿَٳخ‪ ٩‬حٿَٰرِ‪ً ,‬ر‪٬‬ي ًٿٺ حٓظي‪ ِ٫‬حكي ٗزخد حٿٸَّش حٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‬

‫حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ٿڀظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ حٿ٘يْي ًطڂ حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ حٿ٘يْي ًٷي حهزَىڂ ربٓڄو ٻخڃ‪ً .ًٚ‬ٳِ حٿٌْځ حٿظخٿِ طڂ حٓظي‪٫‬خء ًحٿي حٿ٘يْي‬ ‫حٿلخؽ ‪٫‬زخّ ڃَىٌڅ ‪٥ 65‬بِبً حٿَ ڃَٻِ حٿلٌٍس ر٘ؤڅ حرنو حٿ٘يْي ًحهزخٍه رڄٌطو ًٷي ‪٣‬ڀذ ڃنو حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬حٿظٌٷْ‪ً ٪‬ح‪٫ٙ‬ظَحٱ‬ ‫رؤڅ حرنو ٷي طڂ كَ٘ٗ ف‪ ٟ‬ؽبكس ِو‪ٚ‬ه‪ً ٞ‬ٷي طٌٳِ ‪٫‬ڀَ حػَىخ ًٍٳ‪ً ٞ‬حٿي حٿ٘يْي ٍٳ‪٠‬خً ٷ‪ْ٬٤‬خً رخٿظٌٷْ‪ٍ ٪‬ٯڂ حٿظييّي ًحٿٌ‪ْ٫‬ي‬ ‫ڃن ٷزپ ؿ‪ًُٚ‬س حٿن‪٨‬خځ ًر‪٬‬يىخ هف٘ ؿ‪ًُٚ‬س حٿن‪٨‬خځ طٔڀْڂ ؿؼش حٿ٘يْي حٿَ ًًّو‪ً ،‬ٷي طڂ كفٓ حٿ٘يْي ٳِ ڃٸزَس حٿلٌٍس‬ ‫رل‪ً ٌٍ٠‬حٿيه ًًحٿظو ًحهْو حًٕٓ‪ًٍ ٢‬ؿپ ىّن حٿٌُ ‪ٛ‬ڀَ ‪٫‬ڀْو ًىٳنو رل‪ ٌٍ٠‬حٿـ‪ًُٚ‬س كْغ ڃن‪ٌ٬‬ح حٿنخّ ڃن حٿل‪ٌٍ٠‬‬ ‫ًحٿظْْ٘‪ ٪‬كْغ أٿٸٌح ن‪َ٨‬س َّٓ‪٬‬ش ‪٫‬ڀَ حٿ٘يْي ڃن ٷزپ أىڀو ًطڂ طٌىّ‪٬‬و حٿٌىح‪ ٩‬حٕهَْ ًىٳن َّٓ‪٬‬خً رـخنذ حٿ٘يْي حٿٔ‪ْ٬‬ي‬ ‫‪ َْٔ٫‬ٷڄزَ ًطڂ ڃلخ‪َٛ‬س حٿڄٸزَس ٿ‪٬‬يس حّخځ ًطڂ ڃٔق ڃ‪٬‬خٿڂ حٿٸزَ ٿټِ ‪ّ ٙ‬ظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀْو أكي‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ِم‪ ٤ٞ‬يحاكي اللحظات االخيره للشهيد فاضل عباس‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=AR5s-94DWeU&feature=related‬‬

‫‪| P a g e 52‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ّ‪ٙ‬لاء ‪٥‬بئٍخ اٌز‪١‬ز‪ْٛ‬‬

‫‪ .35‬اٌْ‪١ٙ‬لح ف‪ٍ١ٚ‬خ اٌّزغ‪ٍٕ 23 :ٞٛ‬خ‬ ‫‪ .36‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٍٍّبْ اٌز‪١‬ز‪ٍٕ 28 :ْٛ‬خ‬ ‫‪ .37‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ٍٍّ ٍٟ٥‬بْ اٌز‪١‬ز‪ٍٕٛ 3 :ْٛ‬اد‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿٔنخرْ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/5/7 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حنٴـخٍ ٯخىٍ ٳِ ڃنِٿو أىٍ اٿَ ىيځ حٿڄنِٽ ر٘ټپ ٻخڃپ ٳٌٵ ٍأٓو ڃ‪ًُ ٪‬ؿظو‬ ‫ً‪٣‬ٴڀيڄخ‪.‬‬ ‫ًأٻي ٗيٌى ‪ْ٫‬خڅ أڅ ح‪ٙ‬نٴـخٍ ٿڂ ط٘يي ٿو حٿزلَّن ڃؼْ‪ ًٚ‬ڃن كْغ كـڄو ًحٕ‪َٟ‬حٍ حٿظِ أٿلٸيخ‬ ‫ٿْْ رخٿڄنِٽ ٳلٔذ رپ ر‪٬‬يى ڃن حٿڄنخُٽ حٿڄـخًٍس‪ً .‬رْنڄخ ٷخځ حٿڄٌح‪٣‬نٌڅ ربُحٿش حٕنٸخ‪ ٝ‬ٷخڃض‬ ‫ٷٌحص حٕڃن ًٷٌحص حٿٰ٘ذ رڄلخ‪َٛ‬س حٿڄن‪٤‬ٸش ًىٍؿض ٻخٿ‪٬‬خىس ‪٫‬ڀَ ‪ِ٫‬ٽ ڃن‪٤‬ٸش حٿلخىع ًڃن‪٪‬‬ ‫حٿڄٌح‪٣‬نْن ڃن ح‪ٙ‬ٷظَحد ‪.‬‬

‫‪ .38‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جل األِ‪١‬و ؽَٓ هٍزُ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 36 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيّو‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/5/11 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ر‪٬‬ي حٿيـٌځ ‪٫‬ڀَ حٿٸَّش ًحٿٌٷٌ‪ ٩‬رْن ّيُ ٷٌحص حٿٰ٘ذ كظَ أنيخٿٌ ‪٫‬ڀْو رخٿ‪َ٠‬د كظَ حٿڄٌص ٳِ‬ ‫ڃ‪ٜ‬خىڃخص ًڃ‪٨‬خىَحص رْن ٷٌحص حٿٰ٘ذ‪.‬‬

‫‪| P a g e 53‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .39‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ‪٥‬جلاٌٍ‪١ٞ‬ف‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 12 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿٔنخرْ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/6/9 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ ط‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ًٻخڅ ٷي ح‪٫‬ظٸپ ٷزپ ر‪٬٠‬ش حٓخرْ‪ً ٪‬ٿڂ ّ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ن ڃ‪َْٜ‬ه ِٗء ًىٳن َٓحً رڄٸزَس حٿلٌٍس ىًڅ ك‪ ٌٍ٠‬أكي ڃن أٳَح ‪٫‬خثڀظو‪.‬‬ ‫ًٻخنض حٿڄٸزَس ‪٫‬ڀَ ڃيٍ حّٕخځ حٿؼ‪ٚ‬ػش حٿظخٿْش ڃلخ‪َٛ‬س ڃن ٷزپ حٿٸٌحص حٿڄَطِٷش‪ً .‬أ‪ٛ‬زلض ڃٸزَس حٿلٌٍس ڃيٳنخً‬ ‫ٿ٘ييحء‪ :‬حٿزلَّن حٿٌّن طڄن‪ ٪‬حٿلټٌڃش ًًّيڂ ڃن حٓظ‪ٚ‬ځ ؿؼؼيڂ ًىٳنيڂ كٔذ حٿ٘‪٬‬خثَ ًحٿ‪٬‬خىحص حٿڄظّز‪٬‬ش‪.‬‬

‫‪ .40‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ٝ ٍٟ٥‬ب٘و ِؾّل ؽَ‪ٓ١‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 21 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ٷَّش حٿوخٍؿْش_ٓظَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/7/2 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي رَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿقٹًڃش حٿٰخىٍ‪.‬‬ ‫ٻخڅ حٿـٌ حٿ‪٬‬خځ كِّن كْغ حٿ٘‪٬‬ذ ٳِ كخٿش حٓظنٴخٍ ٻزَْ كْغ ٻخڅ ًٿٺ حٿٌْځ ىٌ حٿٌْځ‬ ‫حٿؼخنِ ٗ‪ٚ٫‬څ ؽىُ اإل‪٥‬لاَ حٿـخثَ ٳِ كٶ ٻپّ ڃن أكڄي ‪٫‬زيحهلل حٿ‪ٜ٬‬ٴٌٍ ًٌّٓٲ ‪٫‬زيحٿزخٷِ ًأكڄي كزْپ ڃن ڃن‪٤‬ٸش ٓظَس‬ ‫رظيڄش كَٵ ڃ‪٬٤‬ڂ حٿِّظٌڅ "٘نا ‪ٚ‬لل رملَ ئٌ‪ ٝ‬اٌّؾىّخ لواثخ ‪ّ 50‬ب٘لاً ِٓ ّ‪ٛٙ‬ك إٌف‪٠ ٌُ ٟ‬أفن ثْ‪ٙ‬بكر‪ٚ ُٙ‬لل رٍ‪١‬ذ‬ ‫األؽىبَ اٌّ‪٦‬لح ٍٍفبً ف‪ِ ٟ‬ؾىّخ أِٓ اٌل‪ٌٚ‬خ ٍ‪١‬ئخ اٌٖ‪١‬ذ اٌفبللح ئٌ‪ ٝ‬اٌؾل األكٔ‪ ِٓ ٝ‬اٌّ‪٦‬ب‪١٠‬و اٌل‪١ٌٚ‬خ ٌٍّؾبوّبد اٌ‪٦‬بكٌخ" ‪.‬‬ ‫ٻخڅ حٿٌ‪ ٪ٟ‬ڃ‪َ٤٠‬د ًحٿٔخ‪٫‬ش طٸظَد ڃن حٿؼخڃنش ڃٔخءحً ‪ ،‬ٳٌؿت أىخٿِ ٍزوح ريـٌځ حٿـْٖ ڃٔظويڃخً ْٓخٍحص ڃينْش ّ‪٤‬ڀٶ‬ ‫‪٫‬ڀْيخ (ٳَٵ حٿڄٌص) ًٷي ‪٣‬خٍىًح ر‪ ٞ٬‬أرنخء حٿٸَّش حٿٌّن ٻخنٌح ّڀ‪ٜ‬ٸٌڅ ‪ ٌٍٛ‬حٿٸخىس ‪٫‬ڀَ حٿـيٍحڅ‬

‫‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنيڂ ٿڂ ّٔظ‪ٌ٬ْ٤‬ح‬

‫حٗڃٔخٹ ريڂ ٳؤ‪٣‬ڀٸٌح حٿَ‪ٛ‬خ‪٫ ٙ‬ڀْيڂ ‪ ،‬ػڂ ٍأًح ر‪ ٞ٬‬حٿ٘زخڅ حٿٌّن ٯخىٍ ٿڀظٌ ڃن ‪٫‬نيىڂ حٿ٘يْي ًٍأًه ّڄِ٘ فأ‪ٍٝ‬م‪ٛ‬ا ‪ٗ١ٍ٥‬‬ ‫اٌوٕبٓ ًٓٸ‪٫ ٢‬ڀَ حٍٕ‪ ٝ‬فأ‪ٚ‬ى‪ٙ ٖٛ٥‬وثبً ‪ٚ‬هوالً ًىٌ ّڀٴ‪ ٦‬أنٴخٓو حٕهَْس ػڂ ً‪ٌ٬ٟ‬ه ٳِ ‪ٛ‬نيًٵ حٿْٔخٍس ‪ ،‬ػڂ ؿخءص‬ ‫ٷٌحص حٿٰ٘ذ ًىحىڄض ڃنخُٽ حٿڄن‪٤‬ٸش ٳخ‪٫‬ظٸڀض أم حٿ٘يْي ًأكي أرنخء حٿٸَّش ‪ً ،‬ٿڂ ّ‪َ٬‬ٱ أهو حٿوزَ ا‪ ٙ‬ر‪٬‬ي حٗٳَحؽ ‪٫‬نو ر‪٬‬ي‬ ‫صالصخ ّ‪ٛٙ‬ه‪.‬‬

‫‪| P a g e 54‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .41‬اٌْ‪١ٙ‬لح ى٘واء ئثوا٘‪ ُ١‬وب‪ُ١‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 54 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬رنِ ؿڄَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/7/23 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘ييص ر‪٬‬ي ح‪٫‬ظيحء ٷٌحص حٕڃن ‪٫‬ڀْيخ ثبٌ‪ٚ‬وة اٌّجوػ ٳِ ڃن‪٤‬ٸش رنِ‬ ‫ؿڄَس‪.‬‬ ‫ٿٸي ٻخنض حٿْٔيس ُىَحء ًحٷٴش ‪٫‬ڀَ رخد ڃنِٿيخ ‪٫‬نيڃخ ريأص ٷٌحص حٕڃن ‪٫‬يًحنيخ ‪٫‬ڀَ حٿڄنِٽ‪ ،‬ٳِ ڃلخًٿش ح‪٫‬ظٸخٽ حرنيخ ٗخٻَ‬ ‫(‪٫ 11‬خڃخ)‪٫ً ،‬نيڃخ طيهڀض ٿڄن‪ ٪‬ح‪٫‬ظٸخٿو حنيخٽ ‪٫‬ڀْيخ حٿڄَطِٷش ثبٌ‪ٚ‬وة اٌّجوػ ثبٌ‪ٙ‬وا‪ٚ‬اد ‪ٚ‬أ‪٥‬مبة اٌجٕبكق ‪ٚ‬اٌووً ثبألللاَ‬ ‫ًىِ طظڀٌٍ ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ ٝ‬كظَ ٳٸيص ً‪ْ٫‬يخ‪ً ،‬ٳِ ىٌه حٕػنخء ح‪٫‬ظٸڀض ٷٌحص حٕڃن‬

‫حرنيخ ٗخٻَ ًأهٌطو اٿَ ڃَٻِ ؿيخُ‬

‫حٕڃن‪ ،‬ٳؤهٌىخ أىڀيخ ًىِ رْن حٿڄٌص ًحٿلْخس اٿَ اٌَّزْف‪ ٝ‬اٌ‪َ٦‬ىو‪ ٞ‬كْغ طٌٳْض ىنخٹ ٳِ حٿڀْڀش نٴٔيخ‪ً .‬حٿْٔيس ُىَحء‬ ‫ڃظًِؿش ڃن حٿلخؽ ڃلڄي ٳَىحڅ ًٿيخ ٓز‪٬‬ش أرنخء ًٓض رنخص‪ً ،‬ٻخڅ أكي أرنخثيخ (كْٔن)‬

‫ِ‪٦‬زمالً ڃنٌ ريحّش حٕكيحع ٳِ‬

‫حٿزلَّن‪ً ،‬ٿٌٿٺ ٳٸي كخًٿض ڃن‪ ٪‬ح‪٫‬ظٸخٽ حرنيخ حٕ‪ َٰٛ‬ٿ‪٬‬ڀڄيخ رؤڅ ڃن ّ‪٬‬ظٸپ ‪٤ّ ٙ‬ڀٶ َٓحكو رٔيٌٿش‪.‬‬ ‫ًْٗ‪٬‬ض ٳِ حٿٌْځ حٿظخٿِ طْْ٘‪٬‬خً ڃيْزخً طٔخٍ‪ ٩‬اٿْو‬

‫حٿټزَْ ًحٿ‪ َْٰٜ‬ڃن ٻخٳش ڃنخ‪٣‬ٶ حٿزلَّن ٳِ حٓظ‪َ٬‬ح‪ ٝ‬ڃظڄِْ ٿڀظ‪ٚ‬كڂ‬

‫حٿ٘‪٬‬زِ ًحٗ‪َٛ‬حٍ ‪٫‬ڀَ ًكيس حٿ‪ٜ‬ٲ ًحٿټڀڄش ًحٿڄ‪٤‬خٿذ‪.‬‬

‫‪ .42‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٍ‪١‬ل ‪١ٍ ٍٟ٥‬ل أِ‪ِ ٓ١‬ؾّل اٌ‪ٍٞٛ٦‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 21 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ٻَرخرخى‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪1996/8/15 :‬ځ‬ ‫ًٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ٻخڅ حٿ٘يْي ّڄظخُ ر‪ٜ‬ٴخصٍ كڄْيس ڃنيخ أنو ٻخڅ ىحثڂ حٗرظٔخڃش‪ً ،‬ٻخڅ ٻَّڄخً ‪٫‬ڀَ ٍٯڂ ‪ٓ َٰٛ‬نو‪ً ،‬ٻخڅ اؿظڄخ‪ ِ٫‬حٿ‪٤‬ز‪ّ ٪‬لذ‬ ‫حٗهظ‪ ١ٚ‬ڃ‪ ٪‬حٿـڄْ‪ْٓٙ ٪‬ڄخ حٿڄڀظِڃْن حٿٌّن ّٔخًنو رڄخ ّ‪ْ٘٬‬و ڃن ىڄٌځ ًآڃخٽ‪ً ،‬ىٌ حٿ٘خد حٿٌُ ٻخڅ ّويځ ڃٌٻذ حٿ٘يْي‬ ‫حٿلْٔنِ (‪ )٩‬ڃن أؿپ حٿييٱ حٿټزَْ ًىٌ طـيَّ أىيحٱ ػٌٍس ْٓي حٿ٘ييحء (‪ً )٩‬نؼَ ‪٫‬ٸَ ط‪٬‬خٿْڄيخ ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ً ،ٝ‬ٻخڅ‬ ‫حٿ٘يْي ٍكڄش حهلل ‪٫‬ڀْو ڃن حٿڄ‪ُٚ‬ڃْن ٿڀڄٌٻذ هيڃش ڃنٌ أڅ هَؽ ڃن ‪٫‬خٿڂ حٿ‪٤‬ٴٌٿش‪ً ،‬ٻخڅ ّ‪٘٬‬ٶ حٗؿظڄخ‪ً ٩‬ٻخڅ ڃلزٌرخً رْن‬ ‫أ‪ٛ‬يٷخثو‪.‬‬

‫‪| P a g e 55‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًر‪٬‬ي طلَٹ ٷٌحٳپ حٿلٶ حٿڄ‪٤‬خٿزش رخٗ‪ٚٛ‬ف ٳِ حٿزلَّن‪ ،‬ٻخڅ ىٌ ڃن حٿٌّن ٿڂ ّظوڀٴٌح ‪٫‬ن طَٹ ر‪ٜ‬ڄش هَْحً ڃن أؿپ كَّش‬ ‫حٿٌ‪٣‬ن‪ ،‬ٳټخڅ ڃئڃنخً اّڄخنخ ٻزَْحً ر‪٬‬يحٿش ٷ‪ْ٠‬ش حٿ٘‪٬‬ذ‪ً ،‬ٻخڅ ‪٫‬نْيحً ٳِ حٿيٳخ‪٫ ٩‬نيخ ٳِ ٻپ ڃٌ‪٣‬ن‪ ،‬ٳٴټَه ًػٸخٳظو ًڃٌحٷٴو ًٻپ‬ ‫ڃخّڄڀٺ ٻخڅ ڃٔوَحً ڃن أؿپ ن‪َٜ‬س‬

‫حٿييٱ حٿټزَْ‪ً ،‬آظَؿخ‪ ٩‬حٿلٸٌٵ حٿيٓظٌٍّش حٿظِ ‪ٟ‬خ‪٫‬ض ‪ٟ‬ڄن ڃخ ‪ٟ‬خ‪٫‬ض ‪ْ٣‬ڀش‬

‫حٿٔنْن حٿٸخىَس‪.‬‬ ‫ًٻخنض حٿظٌّٔش ٿٰش حٿوْخٍ حٿلخٻڄش ٳِ انظٴخ‪ٟ‬ش حٿظٔ‪ْ٬‬نخص‪ ،‬هَؽ‬

‫ًرْنڄخ ٻخنض حٿ‪ًَ٨‬ٱ حٿ‪٬‬خڃش طظـو نلٌ حٿييًء حٿلٌٍ‪،‬‬

‫حٿ٘يْي ڃن ڃنِٿو ما٘جبً ٌٍ‪ ًّ٦‬ىٌ ً‪ٛ‬يّٸخً ٿو‪٫ً ،‬ني طٌؿييڄخ ٿڀ‪٬‬ڄپ ًىزخ ٿڄٸزَس حٿڄنخڃش (ٿِّخٍس حٿ٘ييحء) ًڃن أڃخځ رٌحرظيخ‬ ‫ثلأد لٖخ اإل‪٥‬زمبي‪ :‬كْغ أطض ٿيڄخ ًكيسٌ هخ‪ٛ‬ش ڃن ٍؿخٽ حٕڃن ٻخنض طَحٷذ حٿڄن‪٤‬ٸش ط‪٤‬ڀذ ڃنيڂ حٿظٴظْٖ‪ً ،‬ٷخڃض‬ ‫رب‪٫‬ظٸخٿيڄخ ر‪٬‬يڃخ ك‪ٜ‬ڀض ‪٫‬ڀَ ڃنٌٍٍ٘ ٿڀڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش‪ ،‬ٳؤُهٌح ٿڄَٻِ حٿڄنخڃش ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش‬ ‫‪ً ،َ1996/8/13‬ٳِ حٿڀْپ طڂ نٸڀيڄخ ٿڄَٻِ حٿٸ‪ْ٠‬زْش ٿڀـ‪ٚ‬ى حٿڄٸزٌٍ‬

‫اٌواث‪٦‬خ ‪ٖ٥‬واً ٳِ ٌّځ‬

‫اٌضٍضبء‬

‫فٍ‪ ً١‬اٌَب‪٥‬بر‪ً ،ٟ‬ٳِ حٿٌْځ حٿظخٿِ طڂ أهٌىڄخ ٿڀـنش‬

‫حٿظلٸْٶ ًڃن ػڂ أٍؿ‪ٌ٬‬ىڄخ ٿنٴْ حٿڄَٻِ‪ً ،‬ىټٌح طٌح‪ٛ‬پ حٿظلٸْٶ ڃ‪٬‬يڄخ ‪٫‬ڀَ انٴَحىٍ طخځ‪ً ،‬حٿظ‪ٌّ٬‬ذ أهٌ ىًٍه ڃنيڄخ‪،‬‬ ‫‪٧‬يَْس ٌّځ اٌقّ‪ً َ1996/8/15 ٌ١‬ٳِ ًٷض حٿٌٰحء رْنڄخ ٻخڅ حٿ٘يْي‬

‫ًٳِ‬

‫ّٸز‪ ٪‬ٳِ ُنِحنظو حٗنٴَحىّش ‪٣‬ڀذ ڃن أكي ٍؿخٽ‬

‫حٿَ٘‪٣‬ش أڅ ّٰٔپ ّيّو ٿظنخًٽ حٿٌٰحء ٳَٳ‪ ٞ‬حٿَ٘‪٣ ِ٣‬ڀذ حٿ٘يْي‪ً ،‬ر‪٬‬ي ا‪َٛ‬حٍ ٷخځ حٿَ٘‪ ِ٣‬ر‪َ٠‬د حٿ٘يْي ‪َٟ‬رخً ڃزَكخً‬ ‫ٿڄيسٍ ‪ٌّ٣‬ڀش كظَ أٓټظض ‪ٌٛ‬ص حٿ٘يْي‪ً ،‬ىنخ كپ حٿييًء ىحهپ حٿڄَٻِ‪ ،‬كظَ نُٸپ حٿ٘يْي ٿڀڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ًىنخٹ ٷ‪َ٠‬‬ ‫نلزو ٗيْيحً ڃ‪٨‬ڀٌڃخً رٔزذ اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت اٌ‪ٛ‬ؽْ‪ًً ٟ‬ٿٺ ٳِ ٌّځ ‪.َ1996/8/15‬‬ ‫ًر‪٬‬ي أڅ أهٴض أؿيِس حٕڃن هزَ حٗٓظ٘يخى ٿٌْځ حٿْثذ ‪ ،َ1996/8/17‬ٷخڃض رخٗط‪ٜ‬خٽ ر‪٬‬خثڀظو ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش اٌواث‪٦‬خ ‪ٖ٥‬واً‪،‬‬ ‫ٳٌىذ ڃن ّڄؼپ حٿ‪٬‬خثڀش ٗٓظ‪ٚ‬ځ ؿؼش حٿ٘يْي‪ ،‬ٳټخڅ حٿظييّي ًحٿٌ‪ْ٫‬ي ربڅ طٸٌځ حٿ‪٬‬خثڀش ريٳنو ر‪ٌٍٜ‬س َّٓ‪٬‬ش ىًڅ هڀپ أڃنِ‪ً ،‬ر‪٬‬ي‬ ‫انظ٘خٍ حٿوزَ اكظ٘يص حٿڄجخص ٳِ ڃٸزَس كِڀش حٿ‪٬‬زي حٿ‪ٜ‬خٿق‪ً ،‬رْن حٿٰ‪٠‬ذ ًحٿٴـْ‪٬‬ش ان‪٤‬ڀٸض ‪َٛ‬هخص حٗٓظنټخٍ ًڃٌح‪ٛ‬ڀش‬ ‫حٿيٍد ‪٫‬ڀَ هُ‪ َ٤‬حٿ٘يْي‪ً ،‬ىنخ ٘غّذ ٷٌحص حٿَ٘ حٿٸڄ‪ْ٬‬ش (آ‪ ٙ‬أڃنْش) حٿڄوظزجش هڀٲ حٿنوْپ ڃنظيټش‬

‫كَڃخص حٿڄٌؿٌىّن‬

‫ثبٌ‪ٚ‬وة ‪ٚ‬اٌزٕى‪ٚ ً١‬رىَ‪١‬و اٌَ‪١‬بهد ‪ٚ‬ئ‪٥‬زمبي ‪٥‬لكٍ ِٕ‪.ُٙ‬‬ ‫ًٻخنض ر‪ٜ‬ڄخص حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿٌكِ٘ حٿٌُ ط‪ َٝ٬‬اٿْو حٿ٘يْي ًح‪ٟ‬لش ‪٫‬ڀَ‬

‫ٻؼٍَْ ڃن أؿِحءِ ؿٔڄو حٿَّ٘ٲ‪ً ،‬ٻخنض ٗيطو‬

‫ًح‪ٟ‬لش ٳِ حٿڄٌح‪ ٪ٟ‬حٿظِ ط‪َٟ٬‬ض ٿڀ‪َ٠‬د حٿڄزخَٗ‪ ،‬فبٌوِعً ٿڂ طٔڀڂ ڃن ‪َٟ‬حًس حٿ‪َ٠‬د ً‪ٌ٣‬ٽ ڃيطو‪ِٕٞٚ ،‬مخ اٌٖله‬ ‫ٻخنض ڃلڄَسً رٔذ حٿ٘ي ًحٿظنټْپ‪٠ٚ ،‬لٖ ٿڂ طٔڀڂ ڃن ٍرخ‪ ١‬حٿـ‪ٚ‬ىّن حٿظِ ٷي طٌٷٲ ڃَْٔ حٿيځ ًطَٓڂ كِحڃخً أكڄَحً ّيٽ ‪٫‬ڀَ‬ ‫ٗيطيخ ًحٿظِ ط‪ُٚ‬ځ حٿڄ‪٬‬ظٸپ ‪ْ٣‬پ ٳظَس حٗ‪٫‬ظٸخٽ‪ً ،‬ڃن‪٤‬ٸش هأً اٌْ‪١ٙ‬ل ىِ حٕهٍَ ٿڂ طٔڀڂ ڃن ‪َٟ‬رخص حٿڄ‪ٌ٬‬رْن‪ً ،‬ٻٌٿٺ ٳِ‬ ‫األٔف ً‪٫‬ڀَ ؿخنذ اٌفُ ريًڅ ٍكڄش أً ٍأٳش‪.‬‬

‫‪ .43‬اٌْ‪١ٙ‬لح ى٘واء ‪ ٍٟ٥‬ؽَٓ آي ‪ٛٝ‬ق‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 17 :‬نش‬ ‫اإٌّ‪ٞ‬مخ‪ٓ :‬ظَس‬ ‫ٔبه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1997/2/6 :‬ځ‬

‫‪| P a g e 56‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬نظْـش كخىع طٔززض رو ٷٌحص حٕڃن‪.‬‬ ‫ٻخنض حٿ٘يْيس ‪٣‬خٿزش ٳِ ڃيٍٓش ٓظَس حٗ‪٫‬يحىّش ٳِ حٿ‪ٜ‬ٲ حٿؼخٿغ حٗ‪٫‬يحىُ ًٻخنض طزڀٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ‪ٓ 17‬نش‪ .‬ط‪َٟ٬‬ض ٿلخىع‬ ‫ڃًٍَُ ٳِ ڃيهپ ٓظَس ‪ َٛ٠‬األؽل ‪٥‬بَ ‪ َ1997‬ڃ‪ ٪‬حٿٸٌحص حٿوخ‪ٛ‬ش (حٿڄوخرَحص)‪ ،‬كْغ طڄض ا‪ٛ‬خرش حٿ٘يْيس ُىَحء ٳِ‬ ‫حٿَأّ ًحٿٔخثٶ رټٌٍٔ ً ا‪ٛ‬خرش أهظو ً ًُؽ أهظو كْغ ٍٳ‪٠‬ض ٷٌحص حٕڃن حٿٔڄخف اٿَ ٍؿخٽ حٗٓ‪٬‬خٱ ربٓ‪٬‬خٱ‬ ‫حٿڄ‪ٜ‬خرْن ٳِ حٿلخىع‪ ً .‬طڀٸض حٿ٘يْيس حٿ‪ٚ٬‬ؽ ٳِ حٿزيحّش ً ر‪٬‬ي نٸڀيخ اٿَ ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش أؿَّض ‪٫‬ڄڀْش ؿَحكْش ٳِ حٿيڃخ٭‬ ‫ڃن ٷزپ اٌغواػ فٍ‪١‬فخ ‪ ٚ‬اٌلوز‪ٛ‬ه ‪ ٗٝ‬اٌلهاى‪ ً ٞ‬ر‪٬‬ي صالصخ أ‪٠‬بَ طڂ حٓظي‪٫‬خء ًحٿي حٿ٘يْيس ڃن ٷزپ ح‪ٓٙ‬ظ٘خٍّْن حٿڄٌٻٌٍّن ً‬ ‫‪٣‬ڀذ ٍٳ‪ ٪‬حٕؿيِس حٿوخ‪ٛ‬ش رخًٕٻٔـْن ً ٿټن ر‪٬‬ي ٍٳ‪ ٞ‬حَٕٓس كيػض ‪ٟ‬ـش ڃن ٷزپ ر‪ ٞ٬‬حٿيٻخطَس ًحٿڄڄَ‪ْٟ‬ن ٳِ‬ ‫حٿ‪٬‬نخّش حٿڄَٻِس‪ً .‬رٌحٓ‪٤‬ش أكيٍ حٕٗوخ‪ ٙ‬حٿ‪٬‬خڃڀْن ٳِ حٿٔٴخٍس حٕڃَّټْش ٳِ حٿزلَّن ٿز‪ ٞ٬‬أٳَحى حَٕٓس اٿَ ڃٔظ٘ٴَ‬ ‫حٿڄڀٺ ٳْ‪ٜ‬پ حٿظو‪ ِٜٜ‬ٳِ حٿَّخ‪ ً ٝ‬أٻي حٕ‪٣‬زخء أڅ ‪٫‬يځ آ‪٬‬خٱ حٿڄَّ‪٠‬ش أىٍ حٿَ ًٳخس حٿيڃخ٭‪.‬‬ ‫ً ‪٫‬ني ڃٌحؿيش حٿ‪٤‬زْذ ح‪ٓٙ‬ظ٘خٍُ ٍٳ‪ ٞ‬حٿڀٌځ ً حٻظٴَ رخٿٸٌٽ ًؿو حٿٔئحٽ اٿَ ًُحٍس حٿيحهڀْش ً طڂ طٔڀْڂ حٿـؼش ر‪٬‬ي هڄْ‬ ‫ٓخ‪٫‬خص رڄٌحٳٸش ؿيخص أڃن حٿيًٿش ً ٻظذ ٳِ ٗيخىس حٿٌٳخس ا‪ٛ‬خرش ٳِ حٿَأّ ً ٿڂ ّٔڄق رڄٰخىٍس حٿزخٷْن حٿڄٔظ٘ٴَ ا‪ ٙ‬رڄٌحٳٸش‬ ‫ًُحٍس حٿيحهڀْش‪.‬‬ ‫طڂ ىٳنيخ رڄٸزَس ٓظَس ًحىّخڅ ‪٫‬ڀَ ڃٸَرش ڃن ٷزَُ اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٠‬بٍو ٍل‪٠‬ف ‪ٚ‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل اٌٖ‪١‬بػ‪.‬‬

‫‪ .44‬اٌْ‪١ٙ‬ل ع‪٦‬فو ‪ٍٛ٠‬ف أؽّل‬ ‫اإٌّ‪ٞ‬مخ‪ٍ :‬أّ ٍڃخڅ‬ ‫ٔبه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1997/2/2 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬كټڂ ‪٫‬ڀْو ٳِ ‪٫‬خځ ‪1980‬ځ رخٿٔـن ‪٫15‬خڃخ ًحٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿٌُ‬ ‫ط‪ َٝ٬‬ٿو ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ًىٌ حكي ح‪٠٫‬خء حٿو‪ ٢‬حٿَٓخٿِ ٳِ حٿزلَّن (حٿـزيش ح‪ٚٓٙ‬ڃْش ٿڀظلََّ حٿزلَّن) ًٻخڅ ٿو‬ ‫ىًٍ رخٍُ ٳِ حٿ‪ٜ‬نيًٵ حٿلْٔنِ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ً ِ٫‬حٿٌُ ٻخڅ ڃٸَه كْٔنْش حٿٸ‪ٜ‬خد‪ ،‬ح‪٫‬ظٸپ ٳِ ‪٫‬خځ ‪ 1981‬ځ ڃ‪ ٪‬ڃـڄٌ‪٫‬ش ( ‪)73‬‬ ‫رظيڄش ٷڀذ ن‪٨‬خځ حٿلټڂ‪ً ،‬كټڂ ‪٫‬ڀْو ‪٫ 15‬خځ ًٷي ‪ٙ‬ٷَ حٗي حنٌح‪ ٩‬حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ڃ‪ ٪‬حهٌطو ًر‪٬‬ي ڃًٍَ ‪٫12‬خځ ‪٫‬ڀَ ح‪٫‬ظٸخٿو ‪ٛ‬خٍ‬ ‫ّلْ رؤٿڂ ٳِ حٿَأّ ًٻڀڄخ ّؤهًٌه ٿڄٔظ٘ٴَ حٿٔـن ّٸٌٿٌڅ ٿو ‪ٌّ ٙ‬ؿي رٺ َْٗء‪ً ،‬ر‪٬‬ي ڃيس ح‪ٛ‬زق ّ٘‪ َ٬‬رخٿڂ حٻؼَ‪،‬‬

‫ٳٸخځ‬

‫ح‪ٙ‬هٌس حٿٌّن ڃ‪٬‬و ر‪٬‬ڄپ ح‪٫‬ظ‪ٜ‬خځ ڃن حؿڀو ٳٸخځ حٿَ٘‪٣‬ش رؤهٌه ٿڀڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ًر‪٬‬ي حٿٴل‪ ٚ‬طزْن حنو ڃ‪ٜ‬خد ٳِ ٍحٓو‬ ‫رخٿَٔ‪٣‬خڅ‪ً ،‬طڂ ح‪ٚ٣‬ٵ َٓحكو ٳِ حٿلخٽ ڃ‪ ٪‬ؿٌحُ ٓٴَه‪ً ،‬ر‪٬‬ي هًَؿو ڃن حٿٔـن ٓخٳَ حٿَ ؿيه ًحٿَ ‪٫‬يس ڃنخ‪٣‬ٶ ًٿټن ٿڂ‬ ‫ّل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ حُ ٳخثيس ًح‪ٛ‬زق ّ‪ٜ‬خٍ‪ ٩‬حٿڄٌص ٿڄيس ٓنظْن ڃن ح‪ٚ٣‬ٵ َٓحكو حٿَ حڅ ٳخٍٵ حٿلْخس ٳِ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪ً ،‬ٳِ‬ ‫حػنخء طْْ٘‪٬‬و ىـڂ حٿٰ٘ذ ‪٫‬ڀَ حٿڄْ٘‪ْْ٬‬ن ٳِ ڃٸزَس حٿلٌٍس رخٿَ‪ٛ‬خ‪ٙ‬‬ ‫ٷڀذ حڃو حٿؼټڀَ حٿظِ ٻخنض نظ‪ َ٨‬هًَؿو‬

‫حٿڄ‪٤‬خ‪ً ِ٣‬ڃْٔپ حٿيڃٌ‪ً ،٩‬هڀٲ ح‪ٙ‬ځ حٿلَٔس ٳِ‬

‫ڃن حٿٔـن‪ً .‬ٿڀ‪٬‬ڀڂ حڅ ٿيّو حم ٻخڅ ڃ‪٬‬و ڃ‪٬‬ظٸپ ٳِ نٴْ حٿٸ‪ْ٠‬ش ح‪ٛ‬خرو ڃَ‪ٝ‬‬

‫نٴِٔ‪ً ،‬ىٌ حٿَ ح‪ٙ‬څ ڃَّ‪.ٞ‬‬ ‫‪| P a g e 57‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .45‬اٌْ‪١ٙ‬ل ثْ‪١‬و ‪٥‬جلاهلل أؽّل فب‪ًٙ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 27 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيّو‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1997/5/20 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٗ‪٫‬ظيحء ‪٫‬ڀْو رخٿ‪َ٠‬د ڃن ٷزپ ٷٌحص حٕڃن‪.‬‬ ‫اٌّځ اٌؾبك‪ْ٥ ٞ‬و ِٓ ِؾوَ ٻخڅ حٿ٘يْي ٳِ ٷَّش حٿيٍحُ حٿ‪ٜ‬خڃيه ٿِّخٍس ‪ٛ‬يّٶ ًٷي ٍؿ‪ ٪‬ٿٸَّش حٿيّو ڃلپ حٷخڃظو ر‪٬‬ي نيخّش‬ ‫‪ِ٫‬حء حٿيّو ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ح‪ٗٙ‬خٍه حٿ‪ٌ٠‬ثْش كْغ طڄَٻِ ‪٫‬يى ىخثپ ڃن حٿڄَطِٷو حٿڀيّن ّنظ‪ًَ٨‬څ ح‪ٙ‬نٸ‪٠‬خ‪٫ ٝ‬ڀَ حٿڄ‪ًِ٬‬څ ًٷي‬ ‫ٍحٍ حٿ٘يْي رَْ٘ حٿڄَطِٷو ًىڂ ّيڄٌڅ حٿَ ىهٌٽ حٿٸَّو ٳِ ‪ٌ٣‬حرَْ ڃن حٿڄَطِٷو ٿڄخ ٍحٍ حٿ٘يْي ًٿٺ ىڂ ڃَٔ‪٫‬خ حٿَ‬ ‫ڃٔـي ح‪ٙ‬نٌٍُ ‪٫‬ني ڃيهپ حٿٸَّو كْغ ٻخڅ حٿڄ‪ًِ٬‬څ حٿٸخىڃٌڅ ڃن هخٍؽ حٿٸَّو ّ‪ٜ‬ڀٌڅ‬

‫ٳِ حٿڄٔـي حٿڄټٌٍ كْغ حنو ر‪٬‬ي‬

‫حٿ‪ِ٬‬حء ٷي ىهپ ًٷض ‪ٚٛ‬س حٿڄَٰد ٳؤهزَ حٿڄ‪ًِ٬‬څ رٌٿٺ ٳيَد حٿـڄْ‪ ٪‬ٷزپ ً‪ٌٛ‬ٽ حٿڄَطِٷو‪.‬‬ ‫ٳڀڄخ ىڂ حٿ٘يْي رخٿظٌؿو حٿَ رْظو حٿټخثن ٳِ ًٓ‪ ٢‬حٿٸَّو ًحًح رخٿڄَطِٷو ّلخ‪ًَٛ‬نو ڃن ٻپ ؿخنذ ًحنيخٿٌ ‪٫‬ڀْو رخٿ‪َ٠‬د ڃن‬ ‫ٻپ ؿخنذ ًٻًَٔ ڃنو ػ‪ٚ‬ػش ح‪ً ٩ٟٚ‬ٻًَٔ ٻٌ‪٫‬و كْغ حڅ حٿټٌ‪ ٩‬ٷي هَؽ ڃن ح‪٫ٙ‬ڀَ ٿڀْي حٿٍَْٔ ًح‪ٛ‬خرخص ٳِ حٿ‪٨‬يَ‬ ‫ًح‪ٍٙ‬ؿپ ًحٿ‪ٜ‬يٍ كْغ ٻخنض حڃَحس ٻزَْس ٳِ حٿٔن ٷي ٗخىيس ًٿٺ ٳٌىزض حٿَ حٿڄَطِٷو ر٘ـخ‪٫‬و ًحنٸ‪٠‬ض ‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬يٍ حٿ٘يْي‬ ‫كظَ ‪َ٠ّ ٙ‬رٌنو ًٿټن ر‪٬‬ي ٳٌحص ح‪ًٙ‬حڅ ٳَٳ‪ ٪‬حٿڄَطِٷو حٿڄَحس ٿټِ ّؤهيً حٿ٘يْي ًٻخڅ ٳِ ٯْزٌرو ر‪٬‬ي ىٿٺ ك‪ٜ‬ڀض ڃٌحؿيو‬ ‫ڃن ٗزخد حٿٸَّو حٿ‪ٜ‬خڃيًڅ ًحىح رخٿڄَطِٷو ّيَرٌڅ ًطَٻٌ حٿ٘يْي ڃڀٸِ ٳِ ىڃخثو ٳخهيه حػنخڅ ڃن حٿ٘زخد حٿڄٸخًځ حٿَ رْظو‬ ‫ًحهزًَ حڃو حنو ڃ‪ٜ‬خد رٔزذ حٿ‪َ٠‬د ڃن حٿڄَطِٷو‪.‬‬

‫‪ .46‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جلاٌي٘واء ئثوا٘‪٥ ُ١‬جلاهلل‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 27:‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪:‬حٿٔنخرْ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1997/6/6:‬ځ‬ ‫سبب االستشهاد‪ :‬حٗ‪٫‬ظيحء ‪٫‬ڀْو رخٿ‪َ٠‬د ڃن ٷزپ ٷٌحص حٕڃن‪.‬‬ ‫حٓظ٘يي ىٌح حٿ٘خد ر‪٬‬ي ىـٌځ ًكِ٘ ڃن‬

‫ٷزپ حٿٸٌحص حٿڄَطِٷش ‪٫‬ڀَ ڃَْٔس ىّنْش‬

‫ٍٍّ‪١‬خ‬

‫رڄنخٓزش ًٻٍَ ًٳخس حٗڃخځ ‪٫‬ڀِ رن حٿلْٔن حٿٔـخى (‪ٗ )٩‬خٍٹ حٿ٘يْي ٳْيخ‪ ،‬حٓظويڃض ٳْيخ‬

‫‪| P a g e 58‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫حٿٸنخرپ اٌَّ‪ٍ١‬خ ٌٍلِ‪ ٣ٛ‬ثىضبفخ ‪ٚ‬اٌوٕبٓ اٌّ‪ٞ‬ب‪ٚ ٟٝ‬اٌْ‪ٛ‬ىْ اٌّ‪٦‬و‪ٚ‬ف ثـ (اٌَغُ)‬

‫ًٷي أ‪ْٛ‬ذ ‪٫‬زيحٿِىَحء رـًَف‬

‫ه‪َْ٤‬س‪ًٗ ،‬خىي حٿٌّن ٷخڃٌح رظْٰٔڀو آصبه اٌغو‪ٚ‬ػ ‪ٚ‬آصبه اٌ‪ٚ‬وة اٌّجوػ ًح‪ٟ‬لش ‪٫‬ڀَ ٍأٓو ًهخ‪َٛ‬طو ًرٸْش أنلخء ؿٔيه‬ ‫حٿ‪٤‬خىَ‪.‬‬ ‫ًٍأٍ ٗيٌى ‪ْ٫‬خڅ حٿڄَطِٷش ًىڂ ّنيخٿٌڅ رؤ‪٫‬ٸخد حٿزنخىٵ‬

‫‪٫‬ڀَ ‪٫‬زيحٿِىَحء ر‪٬‬يڃخ كخ‪ًَٛ‬ه ىٌ ً‪٫‬يس أٗوخ‪ ٙ‬ٳِ ڃڄَ‬

‫‪ْٟ‬ٶ ًٻخڅ ‪٫‬زيحٿِىَحء ّظڀٸَ ‪َٟ‬رخطيڂ ر‪٬‬نٴٌحڅ ًٻزَّخء‪ًٓ ،‬ٸ‪٫ ٢‬زي حٿِىَحء ًىٌ ّنِٱ ىڃخً ًنٸپ ر‪٬‬ي ًٿٺ اٿَ‬ ‫ّو‪ٝ‬خ اٌقّ‪ً ٌ١‬ىٌ ‪٫‬ڀَ طڀٺ حٿلخٿش ػڂ نٸپ ر‪٬‬ي طڄخ‪٣‬پ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪ ،‬كْغ ٳخٍٵ حٿلْخس‬

‫ِووي‬

‫ر‪٬‬ي أٍر‪٬‬ش أّخځ ڃن ‪َٛ‬ح‪ ٩‬ڃ‪٪‬‬

‫حٿـَحف‪.‬‬ ‫ًٳِ حٿ‪ٜ‬زخف ؿخءص ْٓخٍس آ‪٬‬خٱ ًڃ‪٬‬يخ ْٓخٍس‬

‫َٗ‪٣‬ش رـٔي حٿ٘يْي ‪ٚ‬هِ‪ ٟ‬ثٗ ‪٫‬ڀَ رخد حٿڄٰظٔپ ػڂ طٌؿيٌح اٿَ أىڀو‬

‫ًأهزًَىڂ رخٿوزَ‪ً .‬ٻخڅ حٿ٘يْي ٷي ‪٫‬ٸي ٷَحنو ‪٫‬ڀَ اكيٍ حٿٴظْخص ‪٫‬ڀَ أڃپ أڅ ّظًِؿخ ر‪٬‬ي هڄٔش أٓخرْ‪ً .٪‬ٷي ِّٗ‪ ٪‬حٿ٘يْي‬ ‫ٳِ ڃٌٻذ ڃيْذ ٗخٍٹ ٳْو حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء ًحٕ‪٣‬ٴخٽ ًٓخًٍح ٳِ ڃَْٔس ٻزَْس ‪٣‬خٳض ٌٗحٍ‪ ٩‬حٿڄن‪٤‬ٸش ػڂ ىٳنٌح حٿ٘يْي ٳِ‬ ‫ڃٸزَطيخ‪.‬‬

‫‪ .47‬اٌْ‪١‬ـ ‪ ٍٟ٥‬إٌغبً‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 51 :‬نش‬ ‫حٿٸيُ‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ر‪ٚ‬ى ځ‬ ‫ربه‪٠‬ـ اال‪٥‬زمبي‪1996/1/6 :‬ځ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1997/6/28 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ ط‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫حنظٸپ اٿَ ٍكڄش حهلل ط‪٬‬خٿَ ٗيْيحً ڃ‪٨‬ڀٌڃخً حٿنخّ ر‪٬‬ي ڃ‪٬‬خنخس ڃئٿڄش ٳِ ٓـٌڅ حٿ‪٨‬ڀڂ حٿوڀْٴِ ٌّځ اٌَجذ ‪ َ1997/6/28‬ؿَحء‬ ‫‪ًَ٧‬ٱ حٿٔـن حٿْٔجش ًحٿڄ‪٬‬خڃڀش اٌالئَٔبٔ‪١‬خ ًحٿٸخْٓش حٿظِ ط‪ َٝ٬‬ٿيخ ‪٫‬ڀَ أّيُ ُرخنْش حٿٔڀ‪٤‬ش حٿ‪٨‬خٿڄش‪.‬‬ ‫ٳٸي حط‪ٜ‬ڀض حٿٔڀ‪٤‬خص رخػنْن ڃن حٿ‪٬‬ڀڄخء ً‪٣‬ڀزض ڃنيڄخ حٿل‪ ٌٍ٠‬اٿَ ڃَٻِ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔڀڄخنْش ًأٍطيڄخ ؿؼش حٿ٘يْي ً‪٣‬ڀزض‬ ‫ڃنيڄخ ح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ ر‪٬‬خثڀظو ٗهزخٍىخ رٌٿٺ‪ً ،‬ٿټنيڄخ ٍٳ‪٠‬خ حٿ‪٤‬ڀذ‪ .‬ٳخطّ‪ٜ‬پ أكي حٿ‪٬‬ڄ‪ٚ‬ء ‪ٙ‬كٸخً رؤىپ حٿ٘يْي ًأهزَىڂ رخٓظ٘يخى‬ ‫حٿْ٘ن‪.‬‬ ‫ًاڃ‪٬‬خنخً ٳِ اؿَحڃيخ ًهٌٳيخ ڃن ٍىس ٳ‪٬‬پ ٗ‪٬‬زْش ‪٫‬ڀَ ؿَّڄظيخ حٓػڄش‪٫ ،‬ڄيص حٿٔڀ‪٤‬ش اٿَ اهزخٍ حرن حٿ٘يْي (‪٫‬زيحهلل) حٿڄ‪٬‬ظٸپ‬ ‫ٿيّيخ ًحٿٌُ ح‪٣‬ڀٶ َٓحكو ڃئٷظخً ٿڄيس ػ‪ٚ‬ػش أّخځ‪ً ،‬ٳِ ڃلخًٿش ‪ٙ‬رظِحُه‪ ،‬ٿيٳن ًحٿيه حٿ٘يْي ٳِ ڃٸزَس (حٿلٌٍس)‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنو ًٻڄخ‬ ‫ًحٿيه حٿز‪٤‬پ ٍٳ‪ ٞ‬ر٘ـخ‪٫‬ش ‪ َٝ٫‬حٿٔڀ‪٤‬ش حٿٰخىٍس ٳِ ىٳن ًحٿيه َٓحً ٳِ ڃٸزَس (حٿلٌٍس) ًٳ‪٠‬ق حى‪٫‬خءحطيخ حٿټخًرش ٻخٗٴخً‬ ‫ٻْٴْش ٷظپ ًحٿيه ‪٫‬ڀَ أّيُ ُرخنْظيخ‪ ،‬كْغ ٷخٽ رؤڅ اٌوائل (هاّل) ‪٣‬ڀذ ڃنو ىٳن ًحٿيه حٿ٘يْي ٳِ ڃٸزَس حٿلٌٍس‪ ،‬رْنڄخ ٍٳ‪ٞ‬‬ ‫‪| P a g e 59‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ىٌ ىٌح حٿ‪ َٝ٬‬حٿينِء ًٷخٽ رؤنو ّ‪٤‬ڀذ ىٳن ؿؼش ًحٿيه ٳِ ڃٸزَس (ر‪ٚ‬ى حٿٸيّڂ) كْغ ڃٔٸ‪ٍ ٢‬أٓو‪ٌٙٚ ،‬نا ٌُ ‪٠‬زُ رٍَ‪ ُ١‬عضخ‬ ‫اٌْ‪١ٙ‬ل‪.‬‬ ‫ٻڄخ أڅ حٿ٘يْي حٿٔ‪ْ٬‬ي ط‪ َٝ٬‬ٿ‪٫ٚ‬ظٸخٽ ًحٿڄ‪٠‬خّٸش ڃن ٷزپ ُرخنْش حٿٔڀ‪٤‬ش أٻؼَ ڃن ڃَس رٔزذ ڃٌحٷٴو حٿز‪ٌ٤‬ٿْش حٿڄَ٘ٳش ٳِ‬ ‫ڃٌحؿيش ٓڀ‪٤‬خص حٿـٌٍ ًحٿ‪٨‬ڀڂ حٿوڀْٴِ‪ ،‬كْغ ّ‪٬‬ظزَ ًحكيحً ڃن أرَُ حٿ‪٬‬ڀڄخء حٿ‪٬‬خڃڀْن ًىٌ‬

‫ه‪ْ٤‬ذ كْٔنِ ّظڄِْ رخٿـَأس‬

‫ًحٿ٘ـخ‪٫‬ش‪ ،‬ط‪ٜ‬يٍ ٿٴ‪٠‬ق حٿٔڀ‪٤‬ش حٿوڀْٴْش ‪.‬‬ ‫ًٻخڅ حٿ٘يْي ٷي ح‪٫‬ظٸپ ٿڀڄَس حًٕٿَ ڃ‪ ٪‬اٌْ‪١‬ـ ‪٥‬جلاألِ‪١‬و اٌغّو‪ً ٞ‬حهٌطو ٳِ ‪ٕ٠‬ب‪٠‬و ‪ً ،َ1996‬أٳَؽ ‪٫‬نو ٳِ فجوا‪٠‬و‪.َ1997‬‬ ‫ػڂ ح‪٫‬ظٸپ ر‪٬٠‬ش حٓخرْ‪ٙ ٪‬كٸخً ًأٳَؽ ‪٫‬نو‪ً ،‬ح‪٫‬ظٸپ ٿڀڄَس حٕهَْس‬ ‫حٓظ٘يخىه‪ً ،‬ٻخڅ ٷي ط‪ َٝ٬‬ٿڀظ‪ٌّ٬‬ذ حٿ٘يّي ڃنٌ ح‪٫‬ظٸخٿو‬

‫ف‪ّٙ ٟ‬و ِبهً ًرٸِ ٳِ ُنِحنخص آٽ هڀْٴش كظَ‬

‫حًٕٽ ًطيىٌٍص ‪ٛ‬لظو ڃَحٍحً رٔزذ ٌٓء حٿڄ‪٬‬خڃڀش‪ً .‬ط‪َٟ٬‬ض‬

‫‪٫‬خثڀظو ٿڀٸڄ‪ً ٪‬ح‪٤ٟٙ‬يخى ر‪٬‬ي ح‪٫‬ظٸخٿو‪ً ،‬ىحىڂ ٍؿخٽ حٿٔڀ‪٤‬ش ڃنِٿو ًط‪َٟ٬‬ض ى‪ٚ‬عزٗ ٿڀ‪َ٠‬د حٿڄزَف ‪٫‬ڀَ أّيُ حٿٸٌحص‬ ‫حٿڄَطِٷش ًىڃَص ڃلظٌّخص ڃنِٿو‪.‬‬ ‫ًحٿڄ‪ًَ٬‬ٱ أڅ حٿْ٘ن حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ حٿنـخّ ‪ٙ‬و‪٠‬و ًٷي طڀٸَ ط‪٬‬ڀْڄو حٿيّنِ ٳِ ڃيّنش حٿنـٲ حَٕٗٱ ٳِ حٿ‪َ٬‬حٵ ًكْؼڄخ ح‪٫‬ظٸپ‬ ‫ٻخڅ ّڄخٍّ ىًٍه حٿيّنِ ٿويڃش ٗ‪٬‬زو ًآ‪ٚ‬ڃو‪.‬‬

‫‪ .48‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جل‪ ٍٟ٥‬عبٍُ ‪َٝ١٥‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 45 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿن‪ْ٬‬ڂ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1997/8/8 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬نظْـش طيىٌٍ كخٿظو حٿ‪ٜ‬لْش أػنخء ح‪٫‬ظٸخٿو ٷَحرش حٿ‪٬‬خځ ًٻخڅ ٷي نٸپ اٿَ‬ ‫حٿڄٔظ٘ٴَ حػَ ح‪ٛ‬خرظو ثّوٗ اٌىجل اٌ‪ٛ‬ثبئ‪ ٟ‬رٔزذ ٌٓء حٿڄ‪٬‬خڃڀش ًحًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬ٳِ حٿٔـٌڅ‬ ‫اٿَ أڅ ٳخٍٵ حٿلْخس‪.‬‬ ‫أڅ حٿڄ‪ٜ‬خثذ ىِ ڃلٺ حٕڃڂ ‪ ,‬ٳيِ طِّي حٕڃش ٷٌس ً‪ٟ‬خء ‪ ,‬ٻڄخ ‪ٙ‬طلْخ ا‪ ٙ‬رخٿ٘يحثي‬

‫‪ً ,‬هَْ حٿ٘‪ٌ٬‬د أٷيٍىخ ‪٫‬ڀَ ڃـخريش‬

‫حٿڄ‪ٜ‬خثذ ًحٿنٌحُٽ ‪ً ,‬ٿن طزڀٮ حٕڃڂ ڃآٍريخ ًٿن ط‪ٜ‬پ اٿَ ڃؼڀيخ حٿ‪٬‬ڀْخ ا‪ ٙ‬رخٿٌٷٌٱ ٳِ ًؿو أ‪٫‬يحثيخ ‪ ,‬ىټٌح ٻخڅ حٿ٘يْي ڃ‪٪‬‬ ‫أَٓطو ٳينْجخَ ٿيٌه حَٕٓس ر‪٤٬‬خثيخ‪.‬‬ ‫حٿ٘يْي ‪٫‬زي‪٫‬ڀِ ؿخٓڂ ‪ٌّٓ َْٔ٫‬ٲ ڃن ڃٌحٿْي ‪1952‬ځ ڃن ڃن‪٤‬ٸش حٿن‪ْ٬‬ڂ أٻزَ أً‪ٙ‬ىه ڃلڄي (حٿڄظيڂ رٸ‪ْ٠‬ش كْخُس حٕٓڀلش‬ ‫ًحٿظٴـَْحص ٳِ انظٴخ‪ٟ‬ش ‪ 1994‬ځ ًحٿڄلټٌځ ‪٫‬ڀْو رخٿڄئري‪(.‬‬ ‫ٻخڅ حٿ٘يْي ّـْي حٿڀٰخص ٍٯڂ أنو ٿڂ ّل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ حٿ٘يخىس حٿؼخنٌّش ‪ً ,‬ىٌح ىٿْپ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٤‬ڄٌف ًحٿڄؼخرَس كْغ ٻخڅ ٰٗڀو حٿ٘خٯپ‬ ‫ط٘ـْ‪ ٪‬أرخثو ‪٫‬ڀَ حٿيٍحٓش ًحٿ‪٤٬‬خء‪.‬‬ ‫‪| P a g e 60‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٻخڅ ڃلخٳ‪٨‬خ ‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬ڀش حٿَكڂ ًڃَطز‪٤‬خً رخٗڃخځ حٿلْٔن ‪٫‬ڀْو حٿٔ‪ٚ‬ځ ڃن ه‪ٚ‬ٽ ڃ٘خٍٻظو ٳِ أ‪٫‬ڄخٽ حٿوَْ ًآظڄَحٍه ٿڀظزَ‪٩‬‬ ‫رخٿيځ ٻڄخ ٿو ڃٔخىڄخص ٻؼَْس ٳِ حٿ‪ٜ‬نيًٵ حٿوَُْ ٿڄن‪٤‬ٸش ‪٫‬خٿِ كْغ ٓټنيخ ڃ‪٫ ٪‬خثڀظو ٳظَس ڃن حٿِڃن‪.‬‬ ‫ريأ ٷ‪ٜ‬ش ن‪٠‬خٽ حٿ٘يْي ‪٫‬زي‪٫‬ڀِ ڃنٌح حٿ‪٬‬خځ ‪ 1981‬ځ كْن ح‪٫‬ظٸپ ڃن ڃټخڅ ‪٫‬ڄڀو ٳِ ڃْنخء ٓڀڄخڅ رظيڂ ٻؼَْس ڃنيخ ُ‪٫ِ٫‬ش‬ ‫حٕڃن ‪ً ,‬اٗ‪٬‬خٽ حٿلَحثٶ ًكْخُس حٕٓڀلش‪.‬‬ ‫ًطظ‪ًُ َٝ٬‬ؿظو ًأهظو ٿڀظ‪ٌّ٬‬ذ ‪ًّٰ ,‬خىٍ حٿٔـن ريًڅ ؿٌحُ ً‪٫ٙ‬ڄپ كْغ ‪َُ٣‬ى ڃن ‪٫‬ڄڀو ‪ًّ ,‬ڄَ أرٌ ڃلڄي ر‪ًَ٨‬ٱ ٷخْٓش‬ ‫كْغ ّ‪ َ٤٠‬ٿڀيـَس ٿڀ‪٬‬ڄپ ٳِ ٷ‪ َ٤‬ڃ‪َٗ ٪‬ٻش أكڄي رن‬

‫نخّ‪ً .‬نظْـش حٿ‪٬‬ڄپ حٿ٘خٵ ًؿٴخٱ حٿـٌ ٳِ حٿ‪ٜ‬لَحء‪ّٜ ,‬خد‬

‫‪٫‬زي‪٫‬ڀِ رڄَ‪( ٝ‬أٿظيخد حٿَثش ( ٳْ‪ٌ٬‬ى ٿڀزلَّن ٳِ ٷڀذ أكيحع ‪1994‬ځ ًطيهپ حَٕٓس ىًحڃش حٗ‪٫‬ظٸخٽ رٔزذ ڃ‪٤‬خٍس حٗرن‬ ‫حٕٻزَ ڃلڄي ‪ ,‬حٿٌُ أطيڂ ‪ٙ‬كٸخً رلْخُس حٕٓڀلش ًحٿظٴـَْحص‪.‬‬ ‫ّ‪٬‬ظٸپ ‪٫‬زي‪٫‬ڀِ ًًُؿظو ًًُؿش ارنو ڃ‪٬ٍْٟ ٪‬يخ (‪٫‬ڄخٍ) ٌ‪١‬ى‪ ْٛ‬إٔغو ٍغ‪ ٓ١‬ف‪ ٟ‬رٍه اٌفزوح ‪ًّ ,‬زٸٌح ٻَىخثن كظَ ّٔڀڂ‬ ‫ڃلڄي نٴٔو‪ّ .‬ظڂ حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀَ ڃلڄي ًّٴَؽ ‪٫‬نيڂ ‪٫‬خځ ‪1996‬ځ‪ً .‬ڃ‪ ٪‬ڃ‪٬‬خنخس حٿڄَ‪ً ٝ‬أٿڂ حٿٴَحٵ ًانظ‪٨‬خٍ حٿلټڂ ‪٫‬ڀَ حٗرن‬ ‫حٕٻزَ ٿڂ ّظٌٷٲ أرٌ ڃلڄي ‪٫‬ن حٿڄ‪٤‬خٿزش رؤرٔ‪ ٢‬حٿلٸٌٵ ‪ً ,‬ىِ ْٓخٍس ارنو حٿظِ طڂ حٗٓظْ‪ٚ‬ء ‪٫‬ڀْيخ ‪ ,‬ٿٸي‬

‫ٻخڅ ؿَّجخً ٳِ‬

‫ڃ‪٤‬خٿزظو ًڃلخًٍطو ڃ‪ًُ ٪‬حٍس حٿيحهڀْش‪.‬‬ ‫ًّؤطِ حٿڄ٘يي حٿنيخثِ ڃن كْخس حٿټٴخف ‪٫‬نيڃخ ّظ‪٫ َٝ٬‬زي‪٫‬ڀِ ٿڀنٌرش ًٌّىذ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ‪ً ,‬ڃن ىنخٹ‬

‫ّزيأ‬

‫حٿْٔنخٌٍّ رخٿڄ٘خؿَس رْن حٿ٘يْي ًحٿلخٍّ رٔزذ ڃن‪٬‬و ڃن حٿيهٌٽ ٿظڀٸِ حٿ‪ٚ٬‬ؽ حٿڄٔظ‪٬‬ـپ‪.‬‬ ‫ً‪٫‬ڀَ أػَ حٿڄ٘خىس ‪ّ ,‬ٸز‪٫ ٞ‬ڀْو ًَّكَپ اٿَ ٓـن حٿڄنخڃش كْغ ّظڂ حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀْو رؤنو ڃ‪٬‬ظٸپ ْٓخِٓ ‪ 1981‬ځ ًًحٿي حٿڄظيڂ‬ ‫رخٕٓڀلش ڃلڄي‪.‬‬ ‫ً‪َ٫‬ٱ ڃلڄي أڅ ًحٿيه ًٿٺ حٿٔـْن حٿڄَّ‪ ٞ‬حٿڄٌؿٌى رخٿٔـن حٗنٴَحىُ ٳِ ٯَٳش ٍٷڂ ( ‪ )1‬حٿظِ ط٘زو حٿٴَڅ ٳِ كَحٍطيخ‬ ‫ً‪ْٟ‬ٸيخ ‪ ,‬ٿْ‪٤‬ڀذ ڃٸخرڀش حٿ‪٠‬خر‪ًَّ٘ ٢‬ف ٿو كخٿش ًحٿيه حٿظِ طٔظي‪ ِ٫‬حٿ‪ٚ٬‬ؽ حٿيًٍُ‪٤ّ .‬ڀذ ڃلڄي ٕرْو حٿڄٔخ‪٫‬يس ‪ ,‬ٳظـخد‬ ‫ى‪ٌ٫‬طو رظٸيّڂ (حٿزنيًٽ ًحٿزًَٳْن) ‪ ,‬حٿ‪ٚ٬‬ؽ حٿڄظ‪٬‬خٍٱ ‪٫‬ڀْو ٳِ حٿٔـن‬ ‫ًّ‪َ٬‬ٱ ڃلڄي حٿظيڂ حٿڄٌؿيش ٿٌحٿيه ‪ً ,‬ىخؿڄش حٿلخٍّ ڃن أؿپ أهٌ حٿٔ‪ٚ‬ف ًٻٌٿٺ ان‪٠‬ڄخڃو ٿوڀْش حٕٓڀلش حٿڄڄظيس‬ ‫ٗرنو‪.‬طظيىٌٍ كخٿش ‪٫‬زي‪٫‬ڀِ ٿ‪٬‬يځ حٿٔڄخف ٿو رؤهٌ حٿ‪ٚ٬‬ؽ ا‪ٟ‬خٳش ٿڀ‪َ٨‬ٱ حٿڄنخهْش ًحًٕ‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿڄظَىّش ٳِ حٿٔـن‪ّٰ ,‬ڄَ ‪٫‬ڀْو‬ ‫ًّنٸپ ٳِ ريحّش حٿليع ٿڀڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ٿْؤهٌ حٿ‪ٚ٬‬ؽ حٿٌُ كَځ ڃنو ‪ً ,‬طلض حٿلَحٓش حٿڄ٘يىس‪ّٔ ,‬ڄق ٕىڀو رِّخٍطو‬ ‫ًّ‪َٜ‬ف حٿ‪٤‬زْذ رؤڅ كخٿظو ڃنظيْش ٿ‪٬‬يځ أهٌ حٿ‪ٚ٬‬ؽ ًأً‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿٔـن ‪٤ًّ ,‬ڀذ حٕىپ نٸپ‬

‫‪٫‬زي‪٫‬ڀِ اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪.‬‬

‫ًىنخٹ ّٴخٍٵ حٿلْخس رظخٍّن ‪ ٪ًّْ٘ ,َ1997/8/8‬ؿؼڄخڅ أرِ ڃلڄي ًٓ‪ ٢‬ؿڄخىَْ ٯخ‪ٟ‬زش ‪ ,‬ط‪ٌ٤‬ٵ ڃٸزَس حٿن‪ْ٬‬ڂ رٸٌحص حٿٰ٘ذ‬ ‫ًّييى حٕىپ ر‪٬‬يځ حٿظ‪َّٜ‬ق ُٕ ؿيش رٸ‪ْ٠‬ظو ّيٳن ٳِ ڃٸزَس حٿن‪ْ٬‬ڂ ر‪٬‬ي ؿيخى ڃََّ ‪ًّ ,‬ڀٸَ ‪ٍ َْٔ٫‬رو ًّڀٸَ ٍرو ًطوٴَ‬ ‫حٿلٸْٸش هٌٳخً ‪٫‬ڀَ كْخس ارنو ڃلڄي حٿٌُ كټڂ ‪٫‬ڀْو ثبٌَغٓ اٌّإثل‪.‬‬

‫‪| P a g e 61‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .49‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٠‬بٍو اثوا٘‪ٍ ٍٟ٥ ُ١‬ل‪٠‬ف‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 22 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ٓ :‬ظَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1997/9/22 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي رٔزذ حٿڄَ‪ ٝ‬حٿٌُ أٿڂ رو اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫حٿ٘يْي ّخَٓ ‪٫‬ڀِ ارَحىْڂ ٓيّٲ ڃن ڃٌحٿْي ‪ 1975/2/15‬ځ ڃن ٷَّش ًحىّخڅ اكيٍ ٷٍَ ؿَِّس ٓظَس حٿ‪ٜ‬خڃيس‪ .‬ٻخڅ ح‪ٙ‬رن‬ ‫حٿٌكْي رْن أٍر‪ ٪‬أهٌحص‪ .‬أنيَ حٿؼخنٌّش حٿ‪٬‬خڃش ٳِ ريحّش حٿلَٻش حٿڄ‪٤‬ڀزْش ‪٫‬خځ‬

‫‪ 1995‬ځ ًأٿظلٶ رٸٔڂ حٿڄزْ‪٬‬خص ٳِ ڃ‪٬‬يي‬

‫حٿزلَّن ٿڀظيٍّذ‪ .‬ٻخڅ ڃلزٌرخً ڃن حٿـڄْ‪ ٪‬ٿڄخ ّظڄِْ رو ڃن حٿييًء ًح‪ٙ‬طِحڅ ّظلْٔ ڃخ ّزيٍ ڃن حه‪٤‬خء ‪٫‬ني ح‪ٛ‬يٷخثو‬ ‫ًّ‪ٜ‬لليخ رؤٓڀٌد ڃَف ‪٫ِّ ٙ‬ؾ حٓهَّن‪ ،‬كٔذ ڃخ ًٍحه ‪ٛ‬يّٸو ّخْٓن‪ .‬ٻخڅ ٿو ك‪ ٌٍ٠‬ٳِ حٿڄٌحٻذ حٿ‪ِ٬‬حثْش ًحٿظـڄ‪٬‬خص‬ ‫حٿ٘زخرْش حٿظِ طويځ حٿٌ‪٣‬ن‪.‬‬ ‫أ‪٫‬ظٸپ ٳِ ريحّش االٔزفب‪ٙ‬خ اٌْ‪٦‬ج‪١‬خ ‪٫‬نيڃخ ىحىڄض ٷٌحص حٿٰ٘ذ ڃنِٿو رلؼخً ‪٫‬ن حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حٿڄَْٔس حٿڄ‪٤‬ڀزْش ٳِ ٷَّش‬ ‫حٿوخٍؿْش رٔظَس‪ .‬ٻخڅ ّخَٓ ڃ‪ ٪‬أڃو ًأهظو ٳِ حٿڄنِٽ كْغ ٻخڅ ڃوظزجخً ًٍحء أهظو حٿټزٍَ ًحٿظِ ً‪ ٪ٟ‬ٷٌحص حٿٰ٘ذ حٿزنيٷْش‬ ‫ٳِ ‪ٛ‬يٍىخ اًح ٿڂ طزظ‪٬‬ي ‪٫‬ن أهْيخ ًّظڂ أ‪٫‬ظٸخٿو ًٓلزو ً‪َٟ‬رو ‪َٟ‬رخً ڃزَكخً كٔذ ٗيٌى ‪ْ٫‬خڅ ڃن ڃن‪٤‬ٸش ًحىّخڅ‪.‬‬ ‫ر‪٬‬ي ‪ِٛ٠ 14‬بً ِٓ األ‪٥‬زمبي ّٴَؽ ‪٫‬نو كْغ ٻخڅ ڃنيټخً نٴْٔخً ًؿٔيّخً ًٿٌك‪٫ ٦‬ڀْو طؤٿڄو ڃن حٿـيش حٿْڄنَ ڃن حٿـٔڂ " ؿيش‬ ‫حٿټزي " حٿظِ ط‪َٟ٬‬ض ٿڀ‪َ٠‬د حٿڄزَف ًٿټؼَس طؤٿڄو ‪ٛ‬لزو ًحٿيه ٿڀ‪٤‬زْذ ٿْ٘و‪ ٚ‬كخٿظو رؤنيخ ًٍځ أً َٓ‪٣‬خڅ ٳِ حٿټزي‪.‬‬ ‫ًّزيأ ٓيّٲ ‪َٛ‬ح‪٫‬و ڃ‪ ٪‬حٓ‪ٙ‬ځ ًّظنٸپ رو ًحٿيه ٿڀ‪ٚ٬‬ؽ رْن حٿٸخىَس ًؿيس ٿْټظ٘ٲ حٿ‪٤‬زْذ حٿڄ‪٬‬خٿؾ رؤڅ حٿ٘يْي ّنِٱ ڃن ٷظلش‬ ‫حٿَ٘ؽ كْغ ط‪ َٝ٬‬حٿڄٌ‪ٕ ٪ٟ‬ىحس كخىس ه‪ٚ‬ٽ ٳظَس حٕ‪٫‬ظٸخٽ ًّظڂ ‪ٚ٫‬ؿو ٿْظ‪٬‬خٳَ ٷڀْ‪ًٌّ ًٚ‬ح‪ٛ‬پ ىٍحٓظو ٳِ حٿڄ‪٬‬يي‪ ،‬كْغ‬ ‫طوَؽ ًطٌ‪٧‬ٲ ٳِ َٗٻش حٿزلَّن حٿٴنْش حٿظـخٍّش‪.‬‬ ‫ّ‪٬‬خىًه حٿڄَ‪ ٝ‬ڃَس أهٍَ ًّزٸَ ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ كظَ ‪ٍ 22‬جزّجو ‪ َ1997‬كْغ ّنظٸپ اٿَ ٍرو حٕ‪٫‬ڀَ ًّن‪٠‬ڂ اٿَ ٻٌٻزش‬ ‫حٿ٘ييحء حٕرَحٍ ‪ٛ‬خڃظخً ‪ٛ‬خرَحً ڃلظٔزخً ٳڀڂ ّزق رڄخ كيع ٿو ىحهپ حٿڄ‪٬‬ظٸپ ًّظڂ طْْ٘‪ ٪‬حٿ٘يْي ٳِ ڃَْٔس ؿڄخىَّْش ٯخ‪ٟ‬زش‬ ‫‪٫‬زَص ‪٫‬ن ٍٳ‪٠‬يخ ٿظ‪٬‬خ‪ ِ٣‬حٿـيخُ حٕڃنِ ڃ‪٣ ٪‬خٿزِ حٿلَّش ڃن أرنخء ىٌح حٿٌ‪٣‬ن‪.‬‬

‫‪| P a g e 62‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .50‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٔ‪ٛ‬ػ فٍ‪٥ ً١‬جلاهلل آي ٔ‪ٛ‬ػ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 22 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿن‪ْ٬‬ڂ ــ حٿڄنخڃش‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪1998/7/21 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ ط‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ر‪٬‬يٌّڃْن ڃن ح‪٫‬ظٸخٽ حٿ٘يْي _ ئصو ثال‪ ٧‬وبمة_ طڂ حٓظي‪٫‬خء ًًّو اٿَ ڃَٻِ حٿڄوخرَحص ٳِ‬ ‫حٿٸڀ‪٬‬ش‪ً ،‬ىنخٹ طڂ ا‪٤٫‬خءىڂ ٍٓخٿش ٿْؤهًٌىخ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ‪ ،‬ٳ‪٨‬ن أىپ حٿ٘يْي أڅ‬ ‫حرنيڂ ڃَّ‪ ٞ‬رخٿڄٔظ٘ٴَ ڃن ڃَ‪٫ ٝ‬خىُ‪ ،‬أً ڃن ٗيس حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ‪٫‬ڀَ أ‪٬ٛ‬ذ حٗكظڄخ‪ٙ‬ص‪ً ،‬ٿڄخ ً‪ٛ‬ڀٌح حٿڄٔظ٘ٴَ ٷْپ ٿيڂ أڅ‬ ‫حرنټڂ ٻخڅ ڃٸْي حٿْيّن رخٿيٴټَُ ًڃخص ڃن ؿَحء ًٿٺ‪ ،‬ٳوًٌه ًحىٳنٌه ىًڅ ‪ٟ‬ـش‪.‬‬ ‫‪٬ٛ‬ٶ أىپ حٿ٘يْي ريٌح حٿوزَ ٯَْ حٿڄظٌٷ‪ ٪‬حريحً‪ً ،‬ر‪٬‬ي أهٌ ًٍى حٓظڀڄٌح ؿؼش حٿ٘يْي ًؿٍَ طْٰٔڀو ًطْْ٘‪٬‬و ‪َٜ٫‬حً ٳِ ڃن‪٤‬ٸش‬ ‫(حٿن‪ْ٬‬ڂ) ًٻخنض آػخٍ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًح‪ٟ‬لش ‪٫‬ڀَ أؿِحء ؿٔڄو ًهخ‪ٛ‬ش ‪٧‬يَه حٿڄڀظيذ ڃن آػخٍ اٌّى‪ ٜٛ‬اٌى‪ٙ‬وثبئ‪ً ،ٟ‬ٻخڅ رو أّ‪٠‬خً‬ ‫ر‪ ٞ٬‬اٌغو‪ٚ‬ػ اٌ‪١ّ٦‬مخ ٳِ هخ‪ٛ‬ش حٿز‪٤‬ن ًحٿَؿپ ّ‪٬‬ظٸي أنيخ ڃن آػخٍ حٿڄوَُ حٿټيَرخثِ‪ ،‬ىٌه حٕڃٌٍ ‪ٌٍٛ‬ص ًًُ‪٫‬ض أػنخء‬ ‫حٿظْْ٘‪ً ٪‬أػنخء حٿٴخطلش ڃ‪ ٌٍٛ ٪‬ٿڀ٘يْي‪.‬‬ ‫ًٻخڅ طْْ٘‪٬‬و ‪ٟ‬وڄخً ٗخٍٹ ٳْو حٕٿٌٱ ڃن أرنخء حٿ٘‪٬‬ذ حٿڄـخىي‪ً ،‬حٷْڄض ڃَحٓڂ حٿٴخطلش ‪٫‬ڀَ ًٍكو حٿ‪٤‬خىَس ٌّڃِ‬ ‫حٍٕر‪٬‬خء ًحٿوڄْْ‪ ،‬ٳظڂ حٓظي‪٫‬خء أىپ حٿ٘يْي اٿَ ڃزنَ حٿڄوخرَحص ًىنخٹ ‪٣‬ڀذ ڃنيڂ أڅ ّٸٌڃٌح رڄَحٓڂ ٻَٔ حٿٴخطلش ٳِ ٌّځ‬ ‫حٿـڄ‪٬‬ش ‪ٛ‬زخكخً ًٿْْ ‪َٜ٫‬حً كٔذ حٿ‪٬‬خىس حٿڄظز‪٬‬ش ًٳ‪ ًٚ٬‬طڂ ٻَٔ حٿٴخطلش ٳِ ٌّځ حٿـڄ‪٬‬ش ‪ٛ‬زخكخً رڄ٘خٍٻش أىخٿِ ڃن‪٤‬ٸش حٿن‪ْ٬‬ڂ‬ ‫ٳٸ‪.٢‬‬ ‫ًٳِ ‪ٌّ َٜ٫‬ځ حٿـڄ‪٬‬ش ؿخء حٿنخّ ڃن هخٍؽ حٿن‪ْ٬‬ڂ رخٓ‪ٙ‬ٱ ٿل‪ ٌٍ٠‬ڃَحٓڂ ٻَٔ حٿٴخطلش ًٳٌؿجٌح رؤڅ حٿٴخطلش ٷي ٻَٔص‬ ‫‪ٛ‬زخكخً ٳٌىزٌح اٿَ ڃٸزَس حٿن‪ْ٬‬ڂ كْغ ٷزَ حٿ٘يْي ًىنخٹ كيػض ڃ‪ٜ‬خىڃخص ‪٫‬نْٴش ؿيحً ڃ‪ ٪‬ٷٌحص حٿٰ٘ذ حٓظڄَص كظَ ٓخ‪٫‬خص‬ ‫حٿڀْپ حًٕٿَ‪ً ،‬ٳِ نٴْ حٿٌٷض هَؿض ڃَْٔحص ڃڄخػڀش ٳِ ٻپ ڃن حٿيّو ًحٿٔنخرْ ًرنِ كڄَس طوڀْيحً ٿًَف حٿ٘يْي حٿٔ‪ْ٬‬ي‬ ‫ًحكظـخؿخً ‪٫‬ڀَ ڃڄخٍٓخص حٿٔڀ‪٤‬ش حٿ‪٬‬يحثْش طـخه حٿنخّ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ٌٍْ‪١ٙ‬ل ‪ٚ‬آصبه اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت ‪ٚ‬ا‪ٙ‬ؾخ ‪ٗ١ٍ٥‬‬ ‫‪https://ba7rain.net/getfile/agbh001_409.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪https://ba7rain.net/getfile/agbh002_211.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪https://ba7rain.net/getfile/agbh003_198.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪https://ba7rain.net/getfile/agbh004_187.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪https://ba7rain.net/getfile/agbh005_105.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪| P a g e 63‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪https://ba7rain.net/getfile/agbh006_108.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪https://ba7rain.net/getfile/agbh007_188.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪https://ba7rain.net/getfile/agbh008_261.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .51‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل ‪٥‬جلاهلل اٌٖ‪١‬بػ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 29 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ً :‬حىّخڅ_ٓظَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪1998/9/30 :‬ځ‬ ‫سبب االستشهاد‪ :‬حٓظ٘يي اػَ ط‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ح‪٫‬ظٸڀو ؿيخُ حٕڃن رظخٍّن ‪ 1995/4/5‬ځ رظيڄش ڃ٘خٍٻظو ٳِ كَٵ حٿـْذ ٳِ ؿَِّس ٓظَس‬ ‫ً‪٧‬پ ڃ‪٬‬ظٸ‪ ٚ‬كظَ طخٍّن ‪ 1995/7/12‬ځ كْغ ط‪ َٝ٬‬ٿڀظ‪ٌّ٬‬ذ ٿڄيس ػ‪ٚ‬ػش ٗيٌٍ ٻڄخ‬ ‫ًَُّ ٗخىي ‪ْ٫‬خڅ رؤڅ حٿيځ ّظٸخ‪ َ٣‬ڃن ؿٔيه حٿَّ٘ٲ نظْـش ٿڀظ‪ٌّ٬‬ذ‪ً ,‬ر‪٬‬يىخ طزَأه حٿڄلټڄش ڃن طڀٺ حٿظيڄش‪ .‬ٿڂ ّظڄظ‪ ٪‬أىپ‬ ‫ڃلڄي رظزَأطو كْغ ىهپ ٳِ ‪َٛ‬ح‪ ٩‬حٿڄَ‪ ٝ‬كْغ ّټظ٘ٲ ر‪٬‬ي اؿَحء حٿٴلٌ‪ٛ‬خص ًؿٌى ‪ٚ‬هَ ٍو‪ٝ‬بٔ‪ ٟ‬فج‪١‬ش ف‪ ٟ‬اٌجو‪ٍٚ‬زبد‬ ‫‪ٚ‬اٌم‪ً ٌْٛٛ‬ريأص ٍكڀش حٿ‪ٚ٬‬ؽ كظَ ٯڄ‪٠‬ض ‪ْ٫‬نخه‪.‬‬

‫‪ .52‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّل عّ‪٦‬خ أؽّل ‪ ٍٟ٥‬اٌْبف‪ٛ‬ه‪ٞ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 24 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿ٘خهٌٍس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2002 /4/ 7 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٗ‪ٛ‬خرش ثوٕبٕخ ِ‪ٞ‬ب‪١ٝ‬خ ٷَد ڃلـَ حٿ‪ْ٬‬ن حٿْڄنَ أىٍ ا‪ ٙ‬نِّٲ‬ ‫ىحهڀِ كخى‪ ً ,‬ىنخٹ ر‪ ٞ٬‬حٿڄ‪ٜ‬خىٍ حٿڄ‪٤‬ڀ‪٬‬ش حٿظِ ٷخٿض رؤڅ حٿ‪٤‬ڀٸش حٿظِ أ‪ٛ‬خرض حٿ٘يْي‬ ‫ىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ٍ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬كِ‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ ‪ -‬اٌ‪٦‬لك ‪ - 559‬اٌقّ‪ِ 18 ٌ١‬بهً ‪ َ 2004‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ِ 26‬ؾوَ ‪٘1425‬ـ‬ ‫((رؾل‪٠‬ل ِ‪٥ٛ‬ل إٌ‪ٞ‬ك ثؾىُ اٌْبف‪ٛ‬ه‪ٞ‬‬ ‫اٌْ‪ٛٙ‬ك ‪«ٚ‬اٌٖؾخ» ‪٠‬م‪ ْٛ٦ٞ‬ثمزٍٗ ‪٠ ٍٝ٥‬ل «األِٓ»‬

‫‪| P a g e 64‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬ ‫حذد لاظ‪ ٙ‬انًحكًت انكبشٖ انًذَ‪ٛ‬ت (انغشفت انزانزت) عهًاٌ فه‪ٛ‬فم ‪ٕٚ‬و ‪ 27‬يٍ انشٓش انًمبم يٕعذا َٓائ‪ٛ‬ا نهُؽك بانحكى ف‪ ٙ‬لع‪ٛ‬ت لخم‬ ‫يحًذ جًعت انشاخٕس٘‪.‬‬

‫ًّؤطِ ىٌح حٿظليّي ‪٫‬ڀَ حػَ ڃٌٻَس حٿيٳخ‪ ٩‬حٿوظخڃْش حٿظِ ٷيڃيخ حٿڄلخڃِ ڃلڄي حكڄي حٿَ ىْجش حٿڄلټڄش ًٷخٽ ٳْيخ‪:‬‬ ‫«ٿٸي ٷ‪٬٤‬ض حٳخىس ٗيٌى حٿڄي‪ْ٫‬ن رؤڅ ًٳخس ڃٌٍع حٿڄي‪ْ٫‬ن حٿڄَكٌځ «ڃلڄي ؿڄ‪٬‬ش أكڄي ‪٫‬ڀِ»‪ً ،‬ٻٌٿٺ ٗيخىس حٿيٻظٌٍ ‪٣‬و‬ ‫حٿيٍحُُ رؤڅ ٓزذ حٿٌٳخس َّؿ‪٫ ٪‬ڀَ نلٌ ‪ٗٙ‬ٺ ٳْو حٿَ ح‪ٛ‬خرظو ر‪٤‬ڀٸش ڃ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش ح‪٣‬ڀٸظيخ ٷٌحص حٕڃن حٿظخر‪٬‬ش ٿڀڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ‬ ‫ًًٿٺ حػنخء ڃ٘خٍٻش حٿڄظٌٳَ ٳِ حٿظ‪٨‬خىَس حٿظِ ك‪ٜ‬ڀض ٷَد حٿٔٴخٍس ح‪ٙ‬ڃَْٻْش ٳِ ٌّځ ‪ 5‬حرَّپ‪ /‬نْٔخڅ ‪.»2002‬‬ ‫ًح‪ٟ‬خٱ « ً‪ َّْٰ ٙ‬ڃن ىٌه حٿلٸْٸش ڃخ ٷٍَطو حٿڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ ڃن حڅ أُ ڃن ٗيٌى حٿڄي‪ْ٫‬ن ٿڂ ّٸ‪ ٪٤‬رؤڅ ڃن ح‪٣‬ڀٶ حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش‬ ‫حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش ىڂ ٍؿخٽ حٕڃن حٿظخر‪ْ٬‬ن ٿڀڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ‪ً ،‬ٿٺ ٕڅ حٳخىحص أًٿجٺ حٿ٘يٌى ٷ‪٬٤‬ض ر‪٬‬يځ ًؿٌى ٷٌحص أڃن أً ٷٌحص‬ ‫‪ٔ٫‬ټَّش أً ٗزو ‪ٔ٫‬ټَّش‪ ،‬ٳِ حٿڄټخڅ ًحٿِڃخڅ حٿڀٌّن ك‪ٜ‬ڀض ٳْيڄخ حٿٌحٷ‪٬‬ش ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿي‪ ،ٌٍ٫‬ٯَْ حٿٸٌحص حٿظخر‪٬‬ش ٿڀڄي‪َ٫‬‬ ‫‪٫‬ڀْيخ‪ .‬ٳ‪٫ ٚ٠‬ن حنو ڃن حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ حڅ ‪ ٙ‬حكي ّلٌُ ڃؼپ حٿٔ‪ٚ‬ف حٿٌُ ّ‪٤‬ڀٶ حٕ‪َْ٫‬س حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش حٿظِ أًىص اكيحىخ رلْخس‬ ‫ڃٌٍع حٿڄي‪ْ٫‬ن‪ ،‬ٯَْ ٷٌحص حٕڃن حٿظخر‪٬‬ش ٿٌُحٍس حٿيحهڀْش‪ً ،‬ىٌ حٕڃَ حٿٌُ أٻيه ٗخىي حٿڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ حٿَحثي (‪ .٩‬ځ‪ .‬ا) حٿٌُ‬ ‫ٷٍَ حڅ ٷٌحص حٕڃن حٿظِ ٻخنض طلض اڃَطو ٳِ ٌّځ حٿٌحٷ‪٬‬ش ىِ حٿظِ ح‪٣‬ڀٸض ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬خ ڃ‪٤‬خ‪ْ٣‬خ ‪٫‬ڀَ حٿـڄٌ‪ ٩‬حٿڄ٘خٍٻش ٳِ طڀٺ‬ ‫حٿظ‪٨‬خىَس‪ .‬رپ حڅ ىٳخ‪ ٩‬حٿڄي‪ْ٫‬ن ٷيځ ٿ‪٬‬يحٿش حٿڄلټڄش حٿڄٌٷَس ًحص حٿ‪٤‬ڀٸش حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش حٿظِ أًىص رلْخس ڃٌٍع حٿڄي‪ْ٫‬ن ًحٿظِ‬ ‫حٿظٸ‪٤‬يخ حكي حٿ٘يٌى»‪.‬‬ ‫ًطخر‪ً « ٪‬ىزض حٿڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ ٳِ ڃٌٻَطِ ىٳخ‪٫‬يخ حٿڄٸيڃظْن ٿ‪٬‬يحٿش حٿڄلټڄش حٿڄٌٷَس حٿَ ىٳخ‪ ٩‬ڃٴخىه حنو ًكظَ ‪٫‬ڀَ ٓزْپ‬ ‫ح‪ٙ‬ٳظَح‪ ٝ‬حٿـيٿِ أڅ ڃن ح‪٣‬ڀٶ حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش حٿظِ ح‪ٛ‬خرض ٍأّ حٿڄظٌٳَ ًحًىص رلْخطو ىڂ ٍؿخٽ حٕڃن حٿظخر‪ْ٬‬ن ٿيخ‪،‬‬ ‫ٳبنيڂ ‪ -‬أُ ٍؿخٽ حٕڃن ‪ -‬ٻخنٌح ّٸٌڃٌڅ رٌحؿذ ّٴَ‪ٟ‬و ‪٫‬ڀْيڂ حٿٸخنٌڅ‪ ،‬حٕڃَ حٿٌُ ّنٴِ ٷْخځ حٍٻخڅ حٿڄٔجٌٿْش حٿڄينْش ٿظٌحٳَ‬ ‫حكي حٓزخد حٗرخكش طؤْٓٔخ ‪٫‬ڀَ حكټخځ حٿڄٌحى (‬

‫‪ )178 (ً )180 (ً )15‬ڃن ٷخنٌڅ حٿ‪٬‬ٸٌرخص ًحٿڄخىس ( ‪ )169‬ڃن حٿٸخنٌڅ‬

‫حٿڄينِ‪.‬‬ ‫ًىٌح حٿيٳخ‪ ٩‬حٿٌُ طٸٍَه حٿڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ ڃَىًى ‪٫‬ڀْو رؤڅ كټڂ حٿڄخىس ( ‪ )180‬ڃن ٷخنٌڅ حٿ‪٬‬ٸٌرخص ّٔظٌؿذ حڅ ّټٌڅ حٓظ‪٬‬ڄخٽ‬ ‫حٿٸٌس ٳِ حٿليًى حٿڄ‪٬‬ٸٌٿش ‪ٟ‬ي ڃن ّٸخًځ ًحنو ‪ّ ٙ‬ـٌُ حٓظ‪٬‬ڄخٽ أٓڀلش نخٍّش ا‪٫ ٙ‬ني «حٿ‪ًٍَ٠‬س حٿٸ‪ »ٌٍٜ‬أً «‪٫‬ني ط‪َٝ٬‬‬ ‫كْخس ٗو‪ ٚ‬ٿڀو‪ »َ٤‬ٳبًح ٿڂ طظٌحٳَ ڃؼپ ىٌه حٿ‪ًَ٨‬ٱ ٳبڅ حٓظويحځ حٕٓڀلش حٿنخٍّش ‪ً -‬ڃنيخ حٿ‪٤‬ڀٸخص حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش ‪ّ -‬ټٌڅ‬ ‫حٓظويحڃخ ٯَْ ڃًَ٘‪ً ٩‬ڃوخٿٲ ٿڀٸخنٌڅ»‪.‬‬ ‫ًحٍىٱ حكڄي « ًاً اڅ حٿؼخرض ڃن اٳخىحص ٗيٌى حٿڄي‪ْ٫‬ن أڅ حٿـيش حٿظِ ٻخڅ حٿڄظٌٳَ ڃٌؿٌىح ٳْيخ ٿل‪٨‬ش ح‪ٛ‬خرظو رخٿ‪٤‬ڀٸش‬ ‫حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش حٿظِ حًىص رلْخطو ًىِ حٿـيش حٿَٰرْش ڃن ٌٍٓ ٓٴخٍس حٿٌ‪ّٙ‬خص حٿڄظليس ح‪ٙ‬ڃَْٻْش‪ ،‬ىِ ؿيش ٻخڅ ڃٌؿٌى ٳْيخ‬ ‫حٿټؼَْ ڃن حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حٿظ‪٨‬خىَس ًٿڂ ّ‪ٜ‬يٍ ڃن أُ ڃن حٿڄٌؿٌىّن ٳِ طڀٺ حٿـيش ڃن حٿٔٴخٍس أُ ٳ‪٬‬پ ڃن حٕٳ‪٬‬خٽ حٿظِ‬ ‫ٷخٿض حٿڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ رؤنيخ ٳَ‪ٟ‬ض ‪٫‬ڀْيخ حٓظويحځ حٿٸٌس رب‪ٚ٣‬ٵ حٕ‪َْ٫‬س حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش‪ .‬حٕڃَ حٿٌُ ّنٴِ ‪٫‬ڀَ نلٌ ٷخ‪ ٪٣‬طٌحٳَ حكي‬ ‫حٓزخد حٗرخكش حٿظِ طٔظني حٿْيخ حٿڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ‪.‬‬

‫‪| P a g e 65‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًاً اڅ حكيٍ حٿزْنخص حٿظِ حٓظنيص حٿْيخ حٿڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ ىٌ َّٗ‪ ٢‬ٳْيٌّ ڃ‪ٌّ ٌٍٜ‬ځ ًحٷ‪٬‬ش حٿڄ‪٨‬خىَس‪ً ،‬ىٌه حٿزْنش طٸ‪ ٪٤‬ر‪ٜ‬لش‬ ‫ڃخ ٷٍَه ٗيٌى حٿڄي‪ْ٫‬ن ڃن حنو ٿڂ ّ‪ٜ‬يٍ ڃن حٿـڄٌ‪ ٩‬حٿظِ ًؿي ڃ‪٬‬يخ حٿڄظٌٳَ أُ ٳ‪٬‬پ ّييى حًٍٕحف أً حٿڄڄظڀټخص‪ .‬ٿٌٿٺ ٳبڅ‬ ‫حٿڄي‪ْ٫‬ن ّڀظڄٌٔڅ ڃن ‪٫‬يحٿش حٿڄلټڄش حٿڄٌٷَس طليّي ؿڀٔش ّ‪ َٝ٬‬ٳْيخ ًٿٺ حٿَّ٘‪ ٢‬حٿڄ‪ًً ٌٍٜ‬ٿٺ رل‪َ٣ ٌٍ٠‬ٳِ‬ ‫حٿو‪ٌٜ‬ڃش طلٸْٸخ ٿڄٸظ‪ْ٠‬خص حٿ‪٬‬يحٿش ًطٌ‪ ٚٛ‬اٿَ حٿلٸْٸش‪ ،‬ڃ‪ ٪‬طڄٔٺ حٿڄي‪ْ٫‬ن ر‪٤‬ڀذ حٿلټڂ ربٿِحځ حٿڄي‪٫ َ٫‬ڀْيخ ر‪٤‬ڀزخطيڂ‬ ‫حٿٌحٍىس ٳِ ‪ٙ‬ثلش حٿي‪.»ٌٍ٫‬‬ ‫ًٷي ً‪٫‬ي حٿٸخ‪ ِٟ‬ٳڀْٴپ حٿڄلخڃِ ڃلڄي أكڄي رؤنو ْٓن‪ َ٨‬ٳِ ‪٣‬ڀزو ر‪ َٝ٬‬حٿَّ٘‪ ٢‬حٿڄ‪ً ،ٌٍَٜ‬كيى ٌّځ حٿٔخر‪ً ٪‬حٿ‪َّ٘٬‬ن ڃن‬ ‫ٗيَ حرَّپ‪ /‬نْٔخڅ حٿڄٸزپ ڃٌ‪٫‬يح نيخثْخ ٿڀن‪٤‬ٶ رخٿلټڂ )) أز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166350456jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166350523jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166350551jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166350596jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ِٓ رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166350925jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166350960jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166350980jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.araad.net/ff/uploaded/661_1166350997jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .53‬اٌْ‪١ٙ‬ل اٌؾبط ٍٍّبْ ثٓ اٌؾبط ؽَٓ ئثوا٘‪ ُ١‬اٌّبعل‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ىڃٔظخڅ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2006/4/9 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ڃ‪٬‬خنخس ‪ٌّ٣‬ڀش ڃ‪ ٪‬اٌّوٗ رٔزذ ح‪ٍٙ‬ىخد ًحٿ‪٨‬ڀڂ حٿوڀْٴِ اً ٻخڅ‬ ‫ڃ‪٬‬ظٸ‪ ٚ‬ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش ٿ‪٬‬يس ٓنٌحص ًٿڂ ّ‪٤‬ڀٶ ‪َٛ‬حكش ا‪ ٙ‬ر‪٬‬ي حڅ طڄټن حٿڄَ‪ٝ‬‬ ‫ڃنو ٳؤ‪ٛ‬زق ؿڀْْ حٿزْض ًحٿٴَحٕ ٿڄيس ‪ٌّ٣‬ڀش ًىٌ ّ‪ٜ‬خٍ‪ ٩‬حٿڄٌص ًحٿڄَ‪.ٝ‬‬ ‫ٔمال ‪ ٓ٥‬عّ‪١٦‬خ اٌ‪ ًّ٦‬االٍالِ‪:ٟ‬‬ ‫((هعً ٍبثك ٌيِبٔٗ‬ ‫ٷَّش ىڃٔظخڅ ٳِ ٗظخء ‪ً 1983‬ٻ‪٬‬خىطو حٿوًَؽ ڃن رْظو حٿټخثن ٳِ ٷَّش ىڃٔظخڅ ًٷزپ أًحڅ حٿٴـَ ٿڀ‪ٜٚ‬س ٳِ حٿڄٔـي‪,‬‬ ‫ح‪٫‬ظَ‪ٟ‬ظو ًكٌٕ حٿ‪٬‬يًحڅ ًحٿ‪٨‬ڀڂ ًحٿـٌٍ ًهٴخٳْٖ حٿڀْپ ًحٿ‪ٚ٨‬ځ ًٷْيطو ڃن ّيّو ٿظزيأ حٿڄَٔكْش حٕٿْڄش ًحٿٸ‪ٜ‬ش حٿلِّنش‪.‬‬ ‫‪| P a g e 66‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫أهًٌه ڃڀززخً ڃٸْيحً اٿَ رْظو أڃ‪ ًٚ‬ٳِ حٿ‪٬‬ؼٌٍ ‪٫‬ڀَ أُ ِٗء ٷي ّيّنو أً ُّٔظويځ ‪ٟ‬يه أػنخء حٿظلٸْٶ‪ ,‬ٷخٽ ٿيڂ انِ ًحىذ اٿَ ٍرِ‬ ‫ٿڀ‪ٜٚ‬س ٳي‪ٌ٫‬نِ ًٗؤنِ‪ ,‬ٳڀڂ ّٔظـْزٌح ٿو ًٻؤڅ حٿٸيٍ ّٸٌٽ ٿو رؤنٺ ًحىذ اٿَ ٍرٺ ًٿٌ ر‪٬‬ي كْن‪.‬‬ ‫‪ٚ‬رجلأ فٖ‪ٛ‬ي اٌؾىب‪٠‬خ األٌ‪ّ١‬خ‪:‬‬ ‫أهًٌح رظٴظْٖ رْظو ‪٫‬ڀَ ڃَأٍ ًڃٔڄ‪ ٪‬ڃن ‪٫‬خثڀظو ًٿڂ َّح‪ٌ٫‬ح كَڃش حٿڄنِٽ ً‪ْٛ ٙ‬خف حٕ‪٣‬ٴخٽ حٿ‪ٰٜ‬خٍ‪ً ,‬ٿڄخ ٿڂ ّ‪٬‬ؼًَح ‪٫‬ڀَ‬ ‫أُ ِٗء ٌٍٓ حٿڄ‪ٜ‬ڀَ حٿظِ ٻخڅ ّ‪ٜ‬ڀِ ‪٫‬ڀْيخ آنخء حٿڀْپ ًأ‪َ٣‬حٱ حٿنيخٍ ًحٿٸَآڅ حٿٌُ ‪٣‬خٿڄخ ٻخڅ ڃيحًڃخً ‪٫‬ڀَ ٷَحءطو ر‪٬‬ي‬ ‫‪ٚٛ‬س حٿڀْپ‪ ,‬أهًٌح ربىخنظو أڃخځ ‪٫‬خثڀظو ًحٿظڀٴ‪٫ ٦‬ڀْو رټڀڄخص رٌّجش هخىٗش ٿڀلْخء‪ً .‬ٻ‪٬‬خىطيڂ ‪٫‬زؼٌح رڄلظٌّخص حٿڄنِٽ ًٷخڃٌح‬ ‫رظټَْٔ أؿِحءحً ڃنو‪ً ,‬أٗخ‪ٌ٫‬ح حٿٴٌ‪ َٟ‬ٳِ أٍؿخءه ً‪٫‬خػٌح ٳْو هَحرخً ًىڃخٍحً‪٫ .‬نيىخ ٷخٽ ٿيڂ ر‪ٌٜ‬ص حٿ٘ـخ‪٫‬ش ًحٗرخء‪ :‬ڃخ‬ ‫حٿٌُ طَّيًنو حٓڅ؟ ٳٸخٽ ٿو أكيىڂ‪ٓ :‬نؤهٌٹ ٿڄيس ٓخ‪٫‬ظْن ًٓنَؿ‪٬‬ٺ ٳْڄخ ر‪٬‬ي‪ .‬ٳٸخٽ ٿيڂ ًىٌ حٿٌُ ّ‪َ٬‬ٱ أٓخٿْزيڂ حٿزٌٿْْٔش‬ ‫رپ حٗرڀْْٔش‪ :‬انِ ٿٔض رؤٳ‪٠‬پ ڃن اڃخڃِ حٿټخ‪٧‬ڂ (‪ )٩‬كْنڄخ ٓـنو أ‪٫‬ظَ ‪٣‬خٯْش ٳِ ُڃخنو‪ً ,‬ٿْٔض ىٌه حٿٔڀ‪٤‬ش رؤٌٓأ كخ‪ًٙ‬‬ ‫ڃن ٓڀ‪٤‬ش حٿَْٗي ٳِ هزؼيخ ً‪٧‬ڀڄيخ ً‪٫‬يًحنيخ ًؿٌٍىخ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬زخى‪.‬‬ ‫ف‪ٍ ٟ‬غ‪ ْٛ‬اٌ‪٢‬بٌّ‪:ٓ١‬‬ ‫أىهڀٌه اٿَ غوف اٌزؾم‪١‬ك ‪ٚ‬اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت ف‪ ٟ‬لَُ اٌزؾم‪١‬مبد ‪ٚ‬اٌّقبثواد ًطنخًد ‪٫‬ڀَ ط‪ٌّ٬‬زو حٿـ‪ًُٚ‬س حٿڄـَڃٌڅ ىنخٹ ًٻڀنخ‬ ‫ن‪٬‬ڀڂ ڃن ىٌ حٿڄٔجٌٽ ‪٫‬ن حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ ٷٔڂ حٿظلٸْٸخص ًڃن حٿڄٔجٌٽ ‪٫‬ن حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ ٷٔڂ حٿڄوخرَحص‪ .‬ط‪ٕ َٝ٬‬ر٘‪ ٪‬أنٌح‪٩‬‬ ‫حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًأٳ‪ ٪٨‬أٗټخٽ حٿظنټْپ ريءحً ڃن اٌ‪ٚ‬وة اٌّجوػ ‪٫‬ڀَ ٻپ ؿِءٍ ڃن أؿِحء ؿٔيه حٿنلْپ ًحنظيخءحً ثبٌز‪١ٍ٦‬ك اٌن‪ ٞ‬وبْ‬ ‫‪٦٠‬وف ٌل‪ ٜ‬اٌَّبع‪ ٓ١‬ثبٍُ (اٌغؾ‪ْ١‬خ) كْغ ّ‪٬‬ڀٶ حٿٔـْن ڃن ّيّو ًٍؿڀْو ًّټٌڅ ٻيْجش حٿيؿخؿش حٿظِ طٌٍ٘ ‪٫‬ڀَ حٿٴلڂ‪,‬‬ ‫ٳْظنخًرٌڅ ‪٫‬ڀْو رخٿ‪َ٠‬د حٿڄزَف ثبٌ‪ٙ‬وا‪ٚ‬اد ‪ٚ‬اٌووً ثبألهعً ‪ٚ‬اٌٖف‪ ٤‬ثبٌ‪١‬ل ‪ ٍٝ٥‬اٌ‪ٛ‬عٗ ً‪٫‬ڀَ أُ ؿِء ڃن أؿِحء حٿـٔي‪,‬‬ ‫ًحٿٔـْن ‪ ٙ‬كٌٽ ٿو ً‪ ٙ‬ٷٌس ا‪ ٙ‬رخهلل حٿ‪٬‬ڀِ حٿ‪ْ٨٬‬ڂ‪ ,‬كظَ أڅ حٿڄ‪ٌِ٬‬د ٿْظ‪٬‬ذ ڃن ٗيس ‪َٟ‬رو ٿڀٔـْن ٳْؤطِ ڃُ‪ٌِ٬‬د آهَ ّٔظؤنٲ‬ ‫حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًحٿظنټْپ رخٿـٔي حٿڄُيڃََ‪ ,‬ٻپ ًٿٺ رؤًحڃَ ڃزخَٗس ڃن ٷزپ حٿڄـَڃَْن آنٴِ حٿٌٻَ ًىٌح ىٌ ىّيڅ حٿڄـَڃٌڅ‬ ‫حٿيّټظخطٌٌٍّڅ حٿڄلظڀٌڅ ًحٿِٰحس حٿ‪٨‬خٿڄٌڅ‪.‬‬ ‫أًى‪ ٩‬اٌَغٓ االٔفواك‪ ٞ‬ٳِ ُنِحنش ‪ِْٟ‬ٸش ؿيحً ‪ٌ٣‬ٿيخ ڃظٌَ ً‪َٟ٫‬يخ ڃظَ ًحكي ًًٿٺ ٿڄيس ٍزخ أّ‪ٙ‬و ًحٵ ه‪ٚ‬ٿيخ أٗي أنٌح‪٩‬‬ ‫حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ًحٿڄَحٍس ًحٕٿڂ ًٿڂ ّٔڄلٌح ٕىڀو رِّخٍطو ٳِ طڀٺ حٿٴظَس ً‪ ٙ‬كظَ رخٿٔئحٽ ‪٫‬نو‪ .‬ٻخنٌح ّ‪٬٤‬ڄٌنو حٿ‪٬٤‬خځ حٿٴخٓي ر‪٬‬ي‬ ‫أڅ ‪٠‬غ‪٫ ٖٛ٥ٛ‬نٌسً ريًڅ ‪٬٣‬خځ ً‪َٗ ٙ‬حد ٿ‪٬‬يس ٿْخٽٍ ًأّخځ‪ .‬ريأ حٿڄَ‪ َُّٔ ٝ‬ٳِ ؿٔيه ٳؤ‪ْٛ‬ذ ر‪ْ٠‬ٶ حٿظنٴْ حٿٌُ أػَ ‪٫‬ڀَ‬ ‫ٍثظْو ًأ‪ْٛ‬ذ رڄَ‪ ٝ‬ٳِ ڃ‪٬‬يطو ڃن حٿ‪٬٤‬خځ حٿٴخٓي حٿٌُ ٻخنٌح ّ‪٬٤‬ڄٌه اّخه ‪٫‬نٌسً‪ً ,‬طټَٔص ٍٻزظْو ڃن ٗيس حٿ‪َ٠‬د‬ ‫‪ ,ٚ‬ڃنيٺ حٿٸٌٍ‪,‬‬ ‫رخٿيَحًحص ًطؤػَص ڃٴخ‪ٛ‬پ ّيّو ًٍؿڀْو ٿْوَؽ ڃن حٿٔـن ر‪٬‬ي ػ‪ٚ‬ع ٓنْن ‪٫‬ـخٱٍ ٷ‪٠‬خىخ رْن حٿٸ‪٠‬زخڅ نلْ ً‬ ‫ڃظټجخً ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ټخُه‪ً .‬ىذ ٿڀ‪ٚ٬‬ؽ ٳِ حٍٕىڅ ًڃ‪ً َٜ‬حٿيني ىًڅ ٳخثيس طٌٻَ‪ ,‬كظَ أڅ حٿ‪٤‬زْذ حٿٌُ ‪٫‬خٿـو ٳِ ڃ‪ َٜ‬ٷخٽ ٿو‬ ‫ر‪َّٜ‬ق حٿ‪٬‬زخٍس‪ :‬اڅ ىٌح حٿڄَ‪ ٝ‬ٿن ّزٸْٺ ‪.ًٌّٚ٣‬‬

‫‪| P a g e 67‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ّ‪١ٙ‬لاً ئٌ‪ ٝ‬هؽّخ اهلل‪:‬‬ ‫حٗظي رو حٿڄَ‪ ٝ‬ٳِ ريحّش حٕٿٴْش حٿؼخنْش كْغ ٻخڅ َّٷي ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ڃظؤٿڄخً ڃن ڃ‪٬‬يطو ًٍثظْو ً‪ْٟ‬ٶ حٿظنٴْ ًأٿڂ‬ ‫حٿڄٴخ‪ٛ‬پ ٳِ حٿْيّن ًحٿَؿڀْن ًحٿًَڃخطِْځ‪ ,‬اٿَ أڅ حٓظ٘يي رظخٍّن ‪ 9‬أثو‪ َ2006 ً٠‬ٳَ‪ٌٟ‬حڅ حهلل ‪٫‬ڀْو ٌّځ ًٿي ًٌّځ ‪٫‬ڄپ‬ ‫رخٿيّن ًهيڃش حٿنخّ ًٌّځ حٓظ٘يي ًٌّځ ّز‪٬‬غ كْخً‪ )).‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬

‫‪ .54‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جبً اٌْبف‪ٛ‬ه‪ٞ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 26 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿ٘خهٌٍس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2007/7/9 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ح‪ٛ‬خرظو ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ٯيٍ ٳِ حٿَحّ ًحٓظٸَص حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ٳِ حٿڄن‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ ‪ -‬اٌ‪٦‬لك ‪ - 1667‬اٌَجذ ‪ِ 31‬بهً ‪ َ 2007‬اٌّ‪ٛ‬افك‬ ‫‪ 12‬هث‪ ٤١‬اال‪ٚ‬ي ‪٘1428‬ـ‬ ‫((اٌْبف‪ٛ‬هح رٍل‪ ِٓ ٧‬عؾو٘ب ِور‪ٓ١‬‬ ‫هٕبٕخ غبكهح «رّ‪١‬ذ» ‪٥‬جبً ٍو‪٠‬و‪٠‬ب‬ ‫طٔززض ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ٯخىٍس ڃـيٌٿش حٿڄ‪ٜ‬يٍ ًؿيض اٿَ ڃٸيڃش ٍأّ ٗخد رلَّنِ ٿظٔظٸَ ٳِ ڃئهَس حٿـڄـڄش ٳِ كخىع‬ ‫ٯَّذ ًٷ‪ ٪‬ٳِ حٿؼخنْش ًحٿؼڀغ ٳـَح ٳِ كِ ٍحٵٍ رڄن‪٤‬ٸش حٿٸ‪ْ٠‬زْش ًطڂ نٸڀو اٿَ ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ‪ ،‬ٿْ‪٬‬ڀن حٕ‪٣‬زخء أنو‬ ‫«ڃخص ََّّٓخ»‪.‬‬ ‫ًًٷ‪ ٪‬حٿلخىع ‪٫‬نيڃخ هَؽ حٿ٘خد ‪٫‬زخّ حٿ٘خهٌٍُ ( ‪٫ 26‬خڃخ) ڃن ڃټخڅ ‪٫‬ڄڀو‬ ‫حٗ‪ٟ‬خٳِ (كخٍّ أڃن) ٳِ أكي حٿڄ‪٤‬خ‪٫‬ڂ ٿٌْحؿو ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ‪٫‬ڀَ حٍٕؿق أنيخ‬ ‫أ‪٣‬ڀٸض ڃن ڃٔيّ ٻخطڂ ٿڀ‪ٌٜ‬ص ڃن ىًڅ أڅ ّٔظ‪ ٪ْ٤‬أكي طليّي ؿيش حٿ‪٤‬ڀٶ‪،‬‬ ‫ًٿڀڄٴخٍٷش ٳبڅ ‪٫‬زخّ أ‪ْٛ‬ذ ٳِ حٿٌٻٍَ حٿوخڃٔش حٿظِ طئرن ٳْيخ ٷَّش حٿ٘خهٌٍس‬ ‫ڃٔخء أڃْ ٗيْي حنظٴخ‪ٟ‬ش حٕٷ‪ َٜ‬ڃلڄي ؿڄ‪٬‬ش‪ً ،‬ٻ‪ٚ‬ىڄخ ڃن ‪٫‬خثڀش ًحكيس‪.‬‬ ‫ًٳِ ط‪َّٜ‬ق ٿـ «حٿٌٓ‪ »٢‬ٻ٘ٲ ٍثْْ حٕڃن حٿ‪٬‬خځ حٿڀٌحء ‪٫‬زيحٿڀ‪ْ٤‬ٲ حٿِّخنِ‬ ‫‪٫‬ن ط٘ټْپ ٿـنش ٍٓڄْش رَثخٓش ڃيَّ ‪٫‬خځ حٿڄزخكغ‪ ،‬رخَٗص ڃيڄظيخ ٳٌٍح‬ ‫ًٓظَٳ‪ ٪‬طٸََّح اٿَ ًَُّ حٿيحهڀْش حٿٴَّٶ حٿَٻن حٿْ٘ن ٍحٗي رن ‪٫‬زيحهلل آٽ هڀْٴش ٳِ أَٓ‪ً ٩‬ٷض ڃڄټن‪.‬‬

‫‪| P a g e 68‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًحنظَ٘ص طټينخص رؤڅ حٿٸنخ‪ٛ‬ش ىڂ ڃن حٿَ‪٫‬خّخ حٿ‪ٔ٬‬ټَّْن ٗكيٍ حٿيًٽ حٿَٰرْش حٿلڀْٴش ٿڀزلَّن‪ ،‬ٳْڄخ ى‪٫‬خ ‪ ٌ٠٫‬ٻظڀش حٿٌٳخٵ‬ ‫حٿنخثذ ؿ‪ٚ‬ٽ ٳًَُْ اٿَ«حٿظييثش ً‪٫‬يځ حٓظزخٵ حٿنظخثؾ»ٳِ كْن أ‪٫‬ڀن ٍثْْ ٿـنش حٿ٘جٌڅ حٿوخٍؿْش ًحٿيٳخ‪ً ٩‬حٕڃن حٿٌ‪٣‬نِ‬ ‫حٿنخثذ حٿْ٘ن ‪٫‬خىٽ حٿڄ‪٬‬خًىس ٍٳ‪٠‬و ٿڄلخٻڄش حٿـخنِ هخٍؽ حٿزلَّن‪ ،‬ڃٌ‪ٟ‬لخ «أڅ حٿنٌحد ٿن ّٔڄلٌح رٌٿٺ‪ٕ ،‬څ ىځ‬ ‫حٿزلَّنِ ٿْْ ٍهْ‪ٜ‬خ»‪ )) .‬أز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫‪ ِٓٚ‬اٌغل‪٠‬و ثبٌنوو أڅ حٿ٘يْي ح‪٫‬ظٸپ ٳِ ٳظَس حٿظٔ‪ْ٬‬نخص ڃَطْن‪ً ،‬ٷ‪ َ٠‬ٳِ حٿڄَس حًٕٿَ صالصخ أّ‪ٙ‬و ًٳِ حٿڄَس حٿؼخنْش ٳظَس‬ ‫طٸخٍد صالس ٍٕ‪ٛ‬اد اً ‪٧‬پ ڃٌٷٌٳخ ٳِ ڃ‪٬‬ظٸپ حٿلٌ‪ ٝ‬حٿـخٱ‪ً ،‬ر‪٬‬ي هًَؿو ڃن حٿٔـن ٳِ حٿ‪٬‬خځ ‪ٟ 2001‬ڄن حٿ‪٬‬ٴٌ حٿ٘خڃپ‬ ‫ٿـ‪ٚ‬ٿش حٿڄڀٺ رزَحءس ًٳٶ كټڂ ٷ‪٠‬خثِ ر‪٬‬ي ػ‪ٚ‬ع ٓنٌحص ڃن حٿڄ‪٬‬ظٸپ‪،‬‬

‫‪ ٌُٚ‬رَّؼ ٿو ًُحٍس حٿظَرْش رخٿ‪ٌ٬‬ىس اٿَ حٿڄيٍٓش‬

‫‪ٓٙ‬ظټڄخٽ ىٍحٓظو حٿؼخنٌّش‪ ،‬ٳ‪٬‬نيڃخ ح‪٫‬ظٸپ ٳِ حٿڄَس حًٕٿَ ٿڂ ّظـخًُ ‪٫‬ڄَه اٌضبِٕخ ‪ْ٥‬وح‪٫ً ،‬زخّ ‪٫‬ٸي ٷَحنو ٷزپ نلٌ أٍر‪٪‬‬ ‫ٓنٌحص‪ً ،‬ٿڂ ّظًِؽ ا‪ ٙ‬ٷزپ ػ‪ٚ‬ػش أٗيَ (ىّٔڄزَ‪ /‬ٻخنٌڅ ح‪ًٙ‬ٽ ‪ )2006‬رٔزذ ‪٫‬يځ رؾٍّٗ ٌىٍف اٌّ‪ْ١٦‬خ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ِم‪ ٤ٞ‬ف‪١‬ل‪١ٌٍْٙ ٛ٠‬ل ف‪ ٟ‬اٌّْوؽخ‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=qqj6LpmyeeA&NR=1‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .55‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ ٍٟ٥‬عبٍُ ِؾّل ِى‪ٟ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 27 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ؿيكٴ‪ٚ‬‬ ‫ربه‪٠‬ـ األٍزْ‪ٙ‬بك‪2007/12/17 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬آظ٘يي رٔزذ اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت اٌ‪ٛ‬ؽْ‪٫ ٟ‬ڀَ ّي أٳَحى ٷٌحص حٿٰ٘ذ ًحٕهظنخٵ ڃن‬ ‫حٿٰخُ حٿڄْٔپ ٿڀيڃٌ‪ ٩‬ر‪٬‬ي حني‪ ٩ٙ‬حٿڄٌحؿيخص رْن حٿٸٌحص حٿزلَّنْش حٿڄَطِٷش ًحٿڄلظـْن ‪٫‬ڀَ‬ ‫ڃن‪ ٪‬حن‪ٚ٤‬ٵ ڃَْٔس ‪ْ٫‬ي حٿ٘ييحء ًحٿڄِڃ‪ ٪‬أڅ طن‪٤‬ڀٶ حٿٔخ‪٫‬ش حٿؼخٿؼش ‪َٜ٫‬حً رخٿٸَد ڃن ٍأّ حٿَڃخڅ ٳِ حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش حٿڄنخڃش ‪.‬‬ ‫ًٻخڅ ‪٫‬ڀِ ؿخٓڂ ڃلڄي ٳِ حٿٔنخرْ كْن حن‪٤‬ڀٸض حٗكظـخؿخص ر‪٬‬ي أڅ ڃن‪٪‬‬ ‫حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حٿڄَْٔس ڃن حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ ٿڄټخڅ حن‪ٚ٤‬ٷيخ‪ ،‬كْغ طڂ ڃلخ‪َٛ‬س حٿڄن‪٤‬ٸش‬ ‫ًأٯَٷض رخٿٰخُ حٿټْڄخًُ حٿڄْٔپ ٿڀيڃٌ‪ً ٩‬حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿڄ‪٤‬خ‪ً .ِ٣‬ٷي نِٿض ٳِ‬ ‫حٿڄن‪٤‬ٸش ٷٌحص (‪ٔ٫‬ټَّش ًڃينْش) ڃيىؿـش رخٿٔ‪ٚ‬ف طٔخنيىخ حٿ‪٤‬خثَس حٿ‪٬‬ڄٌىّش‬ ‫حٿظِ ٷخڃض ىِ حٕهٍَ رب‪ٚ٣‬ٵ حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿڄ‪٤‬خ‪ً ِ٣‬حٿٰخُ ڃن حٿـٌ ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿڄظ‪٨‬خىَّن‪ .‬حكظٌٗض حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ ؿخٓڂ حٿٌكٌٕ حٿزَّ٘ش حٿڄٔظٌٍىس ڃن‬ ‫حٿ‪َ٬‬حٵ ًحٍٕىڅ ًحٿْڄن ًحٿزڀٌٗٔظخڅ‪ً ،‬أًٓ‪ٌ٬‬ه ‪َٟ‬رخ ًٍٻ‪ ٚ‬ٳِ ڃن‪٤‬ٸش أ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿز‪٤‬ن ڃن ؿٔڄو‪ .‬أٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ٘يْي حٗٳ‪ٚ‬ص ڃن حٿـ‪ًُٚ‬س ً‪ ًٙ‬رخٿٴَحٍ ڃظوٴْخً رْن حٿ‪َ٤‬ٵ حٿٴَ‪ْ٫‬ش ڃظـيخ ٿڄنِٿو حٿټخثن ٳِ‬ ‫ؿيكٴ‪ .ٚ‬ىهپ ڃنِٿو ًٓٸ‪ ٢‬أڃخځ أڃو ًأهْو ًٻخڅ ّ٘ټٌ ڃن ‪ٌ٬ٛ‬رش حٿظنٴْ‪ً ،‬ڃخ ىِ ا‪ ٙ‬ٿل‪٨‬خص كظَ ٓٸ‪٫ ٢‬ڀَ حٍٕ‪.ٝ‬‬ ‫كخًٽ أهٌه أڅ ّٔ‪٬‬ٴو‪ ،‬ا‪ ٙ‬انو ٻخڅ َّْ٘ ر‪٬‬يځ ٷيٍطو ‪٫‬ڀَ حٿظنٴْ ًڃخ ىِ ا‪ ٙ‬ٿل‪٨‬خص كظَ ريح ‪٫‬ڀَ حٿ٘يْي ‪٫‬ڀِ ؿخٓڂ‬ ‫‪| P a g e 69‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

‫ نٸڀو أهٌه ٳِ حٿلخٽ ٿڄٔظ٘ٴَ حٿزلَّن حٿيًٿِ حٿٸَّذ ڃن‬.ّٗ‫ط اٌيثل ِٓ ف‬ٚ‫فو‬ٚ ُ‫ب‬٦‫ڃخص هًَؽ ًٍكو؛ ڃن اإلهر‬ٚ٫ .‫ك‬٠‫و‬ٌٞ‫ انو ٳخٍٵ حٿلْخس أصٕبء ا‬ٙ‫ ا‬،‫ڃنِٿيڂ‬ ‫ل‬١ٌْٙ‫ؼ ئٕبثبد ا‬ٙٛ‫ ر‬ٟ‫ه اٌز‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬ 

http://img444.imageshack.us/img444/1328/59117281xl2.jpg

http://img257.imageshack.us/img257/378/49126827gn0.jpg

http://img257.imageshack.us/img257/3321/65694832gw9.jpg

http://img156.imageshack.us/img156/1338/93557341ix5.jpg

http://img132.imageshack.us/img132/4150/19437230af2.jpg

http://img110.imageshack.us/img110/953/51565900nk9.jpg

http://img206.imageshack.us/img206/8770/31550411tz5.jpg ‫ل‬١ٌْٙ‫ ٌغضخ ا‬٤ٞ‫ِم‬

http://www.youtube.com/watch?v=XP2k8CaCzPQ&oref=http%3A%2F%2Fba7rain.ne t%2Fviewtopic.php%3Ft%3D15091%26sid%3D76205bcfb784f5b437d513805ec149fb &has_verified=1&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fverify_age%3Fnext_ url%3Dhttp%253A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%253Fv%253DXP2k8CaCz PQ

ً١ٍ‫ ِال ف‬ٍِٝٛ ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬.56 ‫ ٓنش‬30 :‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ ‫ حٿيّو‬:‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬ ‫ځ‬2009 /5/ 1 :‫بك‬ْٙ‫ـ االٍز‬٠‫ربه‬ .ٗ‫م‬٠‫يّٸو ًٷي فمل ٕل‬ٛ ٪‫ حٓظ٘يي حػَ طٴـَْ ْٓخٍس ٻخڅ ّٔظٸڀيخ ڃ‬:‫بك‬ْٙ‫ٍجت االٍز‬ ِ‫ڄش ًى‬٣‫هَْ ًٷي ًٿيص ٳخ‬ٙ‫ن ىٌه حٿينْخ ًًُؿظو ٳِ ٗيٌٍىخ ح‬٫ ‫حٿ٘يْي ڃٌَٓ ٍكپ‬ .‫ڃلًَڃش ڃن كنخڅ حٕد‬ َ‫ ًطٌٳِ أػ‬،‫ش‬٠‫ًَٱ ٯخڃ‬٧ ِ‫نْن ٳِ ٷَّش حٿيّو ڃٔخء حٿٌْځ حٿوڄْْ ٳ‬٣‫اي (( حنٴـَص ْٓخٍس أكي حٿڄٌح‬ٚ‫فخ أ‬١‫ٓ ٕؾ‬٥ ‫ٔمال‬ َ‫ْذ حٿَحٻذ حٓه‬ٛ‫ ًأ‬،‫خڃخً ڃن ٷَّش حٿيّو‬٫ 30 َ‫ڄ‬٬‫ هڀْپ ) ًّزڀٮ ڃن حٿ‬ٚ‫ٴَ ڃ‬٬‫حٕنٴـخٍ أكي ٍحٻزِ حٿْٔخٍس ( ڃٌَٓ ؿ‬ .ً‫خڃخ‬٫ 25 ‫ڄَه‬٫ً )‫ي‬٬ٓ ‫زيحهلل‬٫ ِ‫ڀ‬٫(

| P a g e 70


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًحنٴـَص حٿْٔخٍس كٔذ ڃخ ًَُّ أىخٿِ حٿٸَّش كْن أىَّ ڃلَٻيخ‪ ،‬ٳْڄخ نٸپ حٿڄ‪ٜ‬خد ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زيحهلل ٿڄٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‬ ‫رٌحٓ‪٤‬ش ٗخد آهَ ٻخڅ ڃخٍحً ًأىهپ ڃزخَٗس ٿَٰٳش حٗن‪٬‬خٕ ًكخٿظو ه‪َ٤‬س‪.‬‬ ‫ًح‪٫‬ظٸپ ‪٫‬زخّ أكڄي حٿ‪٬‬ټَُ ( ‪٫ 30‬خڃخً) ڃن ٷزپ ٍؿخٽ حٕڃن أػنخء طٌحؿيه ىحهپ ٯَٳش حٗن‪٬‬خٕ رخٿٔڀڄخنْش‪ً ،‬ىٌ حٿٌُ نٸپ‬ ‫حٿڄ‪ٜ‬خد ٿڄٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش ر‪٬‬ي طؤهَ حٗٓ‪٬‬خٱ‪ً ،‬ؿخء حٗ‪٫‬ظٸخٽ ر‪٬‬ي ڃٌحؿيش ً‪َٟ‬د رْن ر‪ ٞ٬‬حٿ٘زخد ًحٿَ٘‪٣‬ش حٿڄينْش‬ ‫ًحٿ‪ٔ٬‬ټَّش‪.‬‬ ‫ًنٸڀض ڃ‪ٜ‬خىٍ أڅ حٿڄظٌٳَ ڃٌَٓ‪ً ،‬حٿـَّق ‪٫‬ڀِ‪ ،‬ىڂ ڃ‪٬‬خٍ‪ْٟ‬ن ْٓخْْٓن‪ ،‬ٳْڄخ ‪ ٙ‬طِحٽ أٓزخد حٗنٴـخٍ ٯخڃ‪٠‬ش ًٓ‪٢‬‬ ‫طټينخص ًٷڀٶ ڃن ٷزپ حٿڄٌح‪٣‬نْن‪ )).‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ ‪-‬اٌ‪٦‬لك ‪ - 2430‬اٌَجذ ‪ِ 02‬ب‪ َ 2009 ٛ٠‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 07‬عّبك‪ ٜ‬األ‪٘1430 ٌٝٚ‬ـ‬ ‫(( اٌل‪ ٗ٠‬رْ‪ ٤ّ١‬أٌِ أؽل ‪ٙ‬ؾ‪١‬زَ‪ ٟ‬أفغبه اٌَ‪١‬بهح‬ ‫ٗييص ڃن‪٤‬ٸش حٿيّو أڃْ (حٿـڄ‪٬‬ش) طْْ٘‪٬‬خ ‪ٟ‬وڄخ ٿـؼڄخڅ حٿ٘خد ڃٌَٓ ؿ‪٬‬ٴَ ڃ‪ ٚ‬هڀْپ ( ‪٫29‬خڃخ) حٿٌُ ٷ‪ َ٠‬نلزو رٌٷض‬ ‫ڃظؤهَ ڃن ڃٔخء أڃْ حًٕٽ اػَ حنٴـخٍ ْٓخٍس رڄيهپ ڃن‪٤‬ٸش حٿيّو حٿ٘ڄخٿِ‪ً ،‬ٻخڅ حكظ٘ي ڃنٌ ٓخ‪٫‬خص حٿ‪ٜ‬زخف حًٕٿَ حٿڄجخص‬ ‫ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن حٿٌّن طٸخ‪ًَ٣‬ح ڃن ڃوظڀٲ حٿڄنخ‪٣‬ٶ ٿڀڄ٘خٍٻش رڄَحٓڂ حٿظْْ٘‪ ٪‬حً طـڄ‪ٌ٬‬ح رڄٔـي حٿْ٘ن ارَحىْڂ رڄن‪٤‬ٸش حٿيّو‪.‬‬ ‫ًٷخٽ أكي أٷخٍد حٿڄظٌٳَ ٿـ « حٿٌٓ‪»: «٢‬انو ڃٌٷٲ ڃلِڅ رلٶ »‪ ،‬ڃ‪ْ٠‬ٴخ «‪٫‬ڀَ ٍٯڂ ىٌه حٿٴخؿ‪٬‬ش حٿظِ كڀض رنخ ىًڅ ٓخرٶ‬ ‫انٌحٍ ا‪ ٙ‬أڅ ًؿٌى حٕىخٿِ ًحٿظ‪٬‬خ‪٣‬ٲ حٿټزَْ ڃن ٷزپ حٿڄٌح‪٣‬نْن ڃن كٌٿنخ هٴٲ ‪٫‬ڀْنخ حٿټؼَْ ‪».‬‬ ‫ًحهظظڂ كيّؼو ٷخث‪ « :ٚ‬أطٌؿو ڃن ه‪ٚ‬ٿټڂ رخٿ٘ټَ ًحٿظٸيَّ ٿټپ ڃن ٗخٍٻنخ ريٌح حٿڄ‪ٜ‬خد ًأٷٌٽ ٿٖٷ‪ٚ‬ځ حٿظِ حطيڄض أرنخءنخ‬ ‫رخٿظٴـَْ حطٸٌح حهلل»‪.‬‬ ‫ڃن ؿيظو أٗخٍ كٔن ٓ‪٬‬ي أم حٿڄ‪ٜ‬خد رخٿلخىع اٿَ أڅ «أهخه ً‪٫‬ڀَ ٍٯڂ أنو ًحٿٴٸْي ڃن ٷَّش ًحكيس ا‪ ٙ‬أنيڄخ ٿڂ ّټٌنخ‬ ‫أ‪ٛ‬يٷخء ڃٸَرْن ڃن ر‪٠٬‬يڄخ ر‪٠٬‬خ»‪ً ،‬أ‪ٟ‬خٱ أنيڂ « ًىزٌح ٿڄٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش كظَ ًٷض ڃظؤهَ ڃن ڃٔخء أڃْ حًٕٽ‬ ‫ٿڀٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ كخٿش أهْو اً أرڀٰيڂ حٿ‪٤‬زْذ رؤڅ نٔزش حٿلًَٵ ڃن حٿيٍؿش حٿؼخٿؼش ًأنو ٳِ كخٽ نـخس أهْو ٿن ّز‪ َٜ‬حٿنٌٍ ڃَس‬ ‫أهٍَ ٕنو ٳٸي ‪ْ٫‬نْو اػَ ط‪َٟ٬‬و ٕ‪ٛ‬خرش ڃزخَٗس رخٿٌؿو ڃن ٗ‪٨‬خّخ حٕنٴـخٍ» ‪.‬‬ ‫ًٷخٽ ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ ‪٫‬ڀِ ‪ً-‬ىٌ أًٽ ڃن ً‪ٛ‬پ اٿَ ڃٌٷ‪ ٪‬حٿلخىػش‪ -‬ٿـ « حٿٌٓ‪»: «٢‬اڅ ح‪ٙ‬نٴـخٍ ًٷ‪ ٪‬نلٌ حٿٔخ‪٫‬ش ‪ 8:40‬ىٷْٸش‬ ‫ڃٔخء»‪ً ،‬أً‪ٟ‬ق أنو « ٗخىي حٿْٔخٍس طظلَٹ ٿڄٔخٳش رْٔ‪٤‬ش ٷزپ ًٷٌ‪ ٩‬ح‪ٙ‬نٴـخٍ حٿٌُ ٻخڅ ٷٌّخ ؿيح»‪ ،‬ڃ‪ْ٠‬ٴخ أنو «ٗخىي ‪٫‬ڀِ‬ ‫ٓ‪٬‬ي ّوَؽ ڃن حٿنخٳٌس ر‪٬‬ي ًٿٺ رڀل‪٨‬ش ًؿٔيه ڃ٘ظ‪ ٚ٬‬رخٿنَْحڅ»‪.‬‬ ‫ًٷخٽ‪ « :‬اڅ حٕىخٿِ ىَ‪ٌ٫‬ح ‪٫‬ڀَ حٿٴٌٍ ٗهڄخى حٿلَّٶ ًًٿٺ ٿظؤهَ ً‪ٌٛ‬ٽ ْٓخٍس حٿڄ‪٤‬خٳَء ًحٗٓ‪٬‬خٱ ٿڀڄٌٷ‪ ،»٪‬ڃئٻيح أڅ‬ ‫«حٿڄ٘يي حٕٻؼَ ڃؤٓخًّش ٻخڅ ىٌ ؿٔي حٿ٘خد ڃٌَٓ » ‪ ،‬ڃ‪٬‬ظٌٍح ‪٫‬ن ا‪ٟ‬خٳش حٿڄِّي ڃن طٴخ‪ْٛ‬پ حٿڄ٘يي ٿ‪٬‬يځ ڃٸيٍطو ‪٫‬ڀَ‬ ‫ً‪ٛ‬ٲ ًٿٺ‪.‬‬

‫‪| P a g e 71‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٳِ حٿْٔخٵ ًحطو أٗخٍ حٿڄٌح‪٣‬ن ‪٫‬زخّ حٿ‪٬‬ټَُ ‪ً-‬ىٌ ڃن ٷخځ رنٸپ حٿڄ‪ٜ‬خد اٿَ حٿ‪ٌٍ٤‬حة‬

‫‪-‬اٿَ أنيڂ ٻخنٌح ؿخٿْٔن رخٿڄؤطڂ‬

‫ٿل‪٨‬ش ح‪ٙ‬نٴـخٍ‪ ،‬اً طٴخؿؤًح ريًُ حنٴـخٍ ٻزَْ ًر‪ ٞ٬‬أ‪ٌٛ‬حص حٓظٰخػش رٌؿٌى أكي حٕٗوخ‪ ٙ‬ٷي حنٴـَص رو حٿْٔخٍس‪٫ً ،‬ڀَ‬ ‫حٿٴٌٍ ىَ‪٫‬ض رْٔخٍطِ ٿڀڄٌٷ‪ ٪‬حٿٌُ ٻخڅ ‪ّ ٙ‬ز‪٬‬ي ٻؼَْح ‪٫‬ن حٿڄؤطڂ ًٿل‪٨‬ش ً‪ٌٛ‬ٿِ ٍأّض ‪٫‬ڀِ ٓ‪٬‬ي ًىٌ ّٔظْٰغ ًّظؤًه ڃن‬ ‫ٗيس حٕٿڂ»‪.‬‬ ‫ًطخر‪ ٪‬حٿ‪٬‬ټَُ أنو رخىٍ رخ‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ ٿ٘ٓ‪٬‬خٱ رْي أنو طؤهَ ٻؼَْح ڃخ ى‪٫‬خه ٕڅ ّٸٌځ رنٸپ حٿڄ‪ٜ‬خد رنٴٔو ٿ‪ٌ٤‬حٍة حٿٔڀڄخنْش‪،‬‬ ‫ڃَْ٘ح اٿَ أنو ٿڂ ّظٌٷ‪ ٪‬أڅ اّ‪ٜ‬خٽ حٿڄ‪ٜ‬خد ٿڀڄٔظ٘ٴَ ْٓټٌڅ حٿٔزذ ٿظ‪َٟ٬‬و ٿ‪٫ٚ‬ظٸخٽ حٿڄزخَٗ ڃن ٷزپ حٿـيخص حٕڃنْش‪.‬‬ ‫ٌّٻَ أڅ حٿڄظٌٳٍْزڀٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ‪٫ 29‬خڃخ ًىٌ أد ٿؼ‪ٚ‬ػش أً‪ٙ‬ى ًٿو حٿ‪٬‬يّي ڃن حٕن٘‪٤‬ش حٿيّنْش ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش رڄن‪٤‬ٸش حٿيّو ‪)).‬‬ ‫ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫‪ٔٚ‬مال ‪ٔ ٓ٥‬فٌ اٌٖؾ‪١‬فخ ف‪ّ١‬ب ‪٠‬ز‪ٍ٦‬ك ثو‪ٚ‬ا‪٠‬خ اٌلافٍ‪١‬خ ثْأْ اٌؾبكس‬ ‫((«اٌلافٍ‪١‬خ»‪٥ :‬ج‪ٛ‬ح ِؾٍ‪١‬خ اٌٖٕ‪ٍ ٤‬جت أفغبه «ٍ‪١‬بهح اٌل‪»ٗ٠‬‬ ‫إٌّبِخ ‪ٚ -‬ىاهح اٌلافٍ‪١‬خ‬ ‫‪َّٛ‬ف ڃيَّ ‪٫‬خځ حٗىحٍس حٿ‪٬‬خڃش ٿڀڄزخكغ ًحٕىٿش حٿـنخثْش رؤنو «اػَ ًٷٌ‪ ٩‬حٿلَّٶ حٿٌُ حنيٿ‪ ٪‬ٳِ اكيٍ حٿْٔخٍحص ٳِ ڃن‪٤‬ٸش‬ ‫حٿيّو ڃٔخء أڃْ حًٕٽ (حٿوڄْْ) ‪ ،‬حنظٸپ ‪٫‬ڀَ حٿٴٌٍ اٿَ ڃټخڅ حٿٌحٷ‪٬‬ش ٳَّٶ ڃن ٍؿخٽ حٿزلغ ًحٿڄوظزَ حٿـنخثِ‪ً ،‬ربؿَحء‬ ‫حٿڄ‪٬‬خّنش حٿٴنْش ٿڀْٔخٍس ًحٿڄن‪٤‬ٸش حٿڄلْ‪٤‬ش ريخ ًاؿَحء حٿظلَّخص ًؿڄ‪ ٪‬ح‪ٓٙ‬ظي‪ٙٙ‬ص ‪٫‬ن ‪ًَ٧‬ٱ ًڃ‪ٚ‬رٔخص حٿلخىع‪ ،‬ٳٸي طزّْن‬ ‫أڅ حٿلَّٶ حٿٌُ حنيٿ‪ ٪‬رخٿْٔخٍس نظؾ ‪٫‬ن حنٴـخٍ ‪٫‬زٌس ڃلڀْش حٿ‪ٜ‬ن‪ً ٪‬ىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن حٓ‪ٌ٤‬حنش ڃ‪٬‬ينْش ڃلٌ٘س رڄٌحى ٷخرڀش‬ ‫ٿ‪ٚ‬نٴـخٍ ًح‪ٗٙ‬ظ‪٬‬خٽ ًڃ٘خريش ٿڀ‪٬‬زٌحص ڃلڀْش حٿ‪ٜ‬ن‪ ٪‬حٿظِ ٓزٶ ‪ٟ‬ز‪٤‬يخ»‪.‬‬ ‫ًأٳخى رؤڅ « حٿ‪٬‬زٌس ٻخنض ىحهپ حٿْٔخٍس اٿَ ؿٌحٍ أكي حٕٗوخ‪ ٙ‬حٿٌّن ٻخنٌح ڃٌؿٌىّن ريخ‪ ،‬ڃخ أىٍ اٿَ ڃٌطو ًا‪ٛ‬خرش ٗو‪ٚ‬‬ ‫آهَ رـًَف ه‪َْ٤‬س‪ ،‬ٻڄخ أىٍ حنٴـخٍ حٿ‪٬‬زٌس اٿَ كيًع ٗ‪٨‬خّخ رڄن‪٤‬ٸش حٿلخىع»‪ ،‬ڃنٌىخ اٿَ أنو «طڂ اكخٿش حٿٸ‪ْ٠‬ش اٿَ حٿنْخرش‬ ‫حٿ‪٬‬خڃش حٿظِ رخَٗص حٿظلٸْٶ»‪ًً .‬ٻَ أنو « ٓزٶ ًأڅ كٌٍّنخ ڃن ه‪ٌٍ٤‬س حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬حٿڄٌحى حٿو‪َ٤‬س ٿڄخ ٿٌٿٺ ڃن طؤػَْ ه‪َْ٤‬‬ ‫‪٫‬ڀَ ڃن ّظ‪ َٝ٬‬ٿيخ أً طٔظويځ ‪ٟ‬يه‪ً ،‬اننخ نيْذ رخٕىخٿِ ‪ًٍَٟ‬س طٌؿْو أرنخثيڂ ًطلٌَّىڂ ڃن ڃٰزش حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬ىٌه‬ ‫حٿڄٌحى حٿو‪َ٤‬س»‪)).‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‬

‫‪| P a g e 72‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫شٓذاء رٕسة‬ ‫‪ 14‬فبشا‪ٚ‬ش‬ ‫‪2011‬و‬ ‫‪| P a g e 73‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .57‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥ ٍٟ٥‬جل اٌ‪ٙ‬بك‪ ٞ‬اٌّْ‪٤ّ١‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 21 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿيّو‬ ‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٿيّو‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍز‪ٙ‬بك‪َ2011/2/14 :‬‬ ‫ٍجت اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ٓ :‬ٸ‪ ٢‬حٿ٘خد ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زيحٿيخىُ ڃْ٘ڄ‪٫ 21 ( ٪‬خڃخً) ٷظْ‪ ًٚ‬ٳِ حٿيّو‪ ،‬ر‪٬‬ي‬ ‫ا‪ٛ‬خرش ٳِ ‪٧‬يَه ثوٕبٓ أْ‪ٞ‬به‪ّٛ( ٞ‬ىْ) أىٍ اٿَ هًَٷخص ٳِ ٷڀزو ًٍثظو‪ً ،‬ىٌ ڃخ ح‪٫‬ظزَطو حٿـيخص حٿلٸٌٷْش ‪٫‬ڄ‪ًٚ‬‬ ‫ڃلَڃخً ىًٿّْخً نظؾ ‪٫‬ن ح‪ٓٙ‬ظويحځ حٿڄٴَ‪ ١‬ٿڀٸٌس‪.‬‬ ‫ًٿڂ طظٔڀڂ ‪٫‬خثڀش حٿڄْ٘ڄ‪ ٪‬ؿؼڄخڅ حرنيخ كظَ ٓخ‪٫‬ش ڃظؤهَس ر‪٬‬ي ڃنظ‪ٜ‬ٲ حٿڀْڀش حٿظِ حٓظ٘يي ٳْيخ‪ ،‬اً ٻخنٌح ٳِ حنظ‪٨‬خٍ حٿ‪٤‬زْذ‬ ‫حٿَ٘‪ً ِ٫‬طٸََّ حٿنْخرش حٿ‪٬‬خڃش‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3084‬اٌقّ‪ 15 ٌ١‬فجوا‪٠‬و ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 12‬هث‪ ٤١‬اال‪ٚ‬ي ‪٘1432‬ـ‬ ‫(( ‪ٚ‬اٌلرٗ ‪ٝ‬بٌجذ ثبٌمٖبٓ اٌ‪٦‬بكي الثٕ‪ٙ‬ب‪.‬‬ ‫‪٥‬بئٍخ اٌمز‪ ٤ّ١ِْ ً١‬رو‪ ٞٚ‬رفبٕ‪« ً١‬اٌ‪ْ٦‬بء األف‪١‬و»‬ ‫ٿڂ ّټن ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زيحٿيخىُ ڃْ٘ڄ‪٫ 21 ( ٪‬خڃخً) ‪٬ّ ،‬ڀڂ أڅ حٿ‪٘٬‬خء حٿٌُ طنخًٿو ڃ‪ً ٪‬حٿيه ٌّځ حٗػنْن حٿڄخ‪ 14 ( ِٟ‬ٳزَحَّ‪ٗ /‬زخ‪١‬‬ ‫‪ْٓ ، )2011‬ټٌڅ حٿ‪٘٬‬خء حٕهَْ ٿو‪ ،‬ٷزپ أڅ ط‪٬‬خؿڀو ‪٣‬ڀٸخص حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ح‪ٙ‬ن٘‪٤‬خٍُ (حٿٌُ٘څ) ڃن أڃخځ رخد ڃنِٿو ٳِ ٷَّش‬ ‫حٿيّو‪ً ،‬حٿظِ أىص اٿَ هًَٷخص ٳِ ٷڀزو ًٍثظو ًڃن ػڂ ًٳخطو‪.‬‬ ‫‪٫‬زَ ڃڄَ ‪ٌّ٣‬پ ٳِ أكي أُٷش حٿيّو ّٸٌى اٿَ ڃنِٽ ڃيظَة طٸ‪٤‬ن ٳْو‬

‫‪٫ 6‬خث‪ٚ‬ص رلَّنْش‪٫ ًٍٍ ،‬ڂ حٿٸظْپ ڃلڄي ڃْ٘ڄ‪ ٪‬ٿـ‬

‫«حٿٌٓ‪ »٢‬طٴخ‪ْٛ‬پ ٓٸٌ‪ ١‬حٿٸظْپ ر‪٬‬ي ط‪َٟ٬‬و ٿ‪٤‬ڀٸخص (حٿٌُ٘څ) ‪ ،‬ڃن ڃٔخٳش ‪ ٙ‬طز‪٬‬ي ٌٍٓ أڃظخٍ ٷڀْڀش ‪٫‬ن رخد ڃنِٿو‪ً ،‬ٻخڅ‬ ‫حٿڄڄَ حٿٌُ ّٸٌى اٿَ حٿڄنِٽ ٗخىيحً ‪٫‬ڀَ ٷ‪َ٤‬حص حٿيځ حٿظِ طٔخٷ‪٤‬ض ڃن حٿٸظْپ أػنخء ڃلخًٿظو حٿ‪ٌ٬‬ىس اٿَ ڃنِٿو ر‪٬‬ي ط‪َٟ٬‬و‬ ‫ٿڀ‪٤‬ڀٸخص‪.‬‬ ‫ٳِ حٿزْض حٿڄظيخٿٺ حٿٌُ ّ‪٬‬ؾ رٸخ‪٣‬نْو‪ّ ،‬ٸْڂ حٿٸظْپ (‪٫‬ڀِ) ٳِ ٯَٳش ًحكيس ڃ‪ٗ ٪‬ٸْٸظو (‬ ‫كْن ّنظ‪ً َ٨‬حٿيه حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ هيڃش آټخنْش ڃنٌ حٿ‪٬‬خځ ‪. 1986‬‬

‫‪| P a g e 74‬‬

‫‪٫ 20‬خڃخً)‪ًٗ ،‬ٸْٸو ( ‪٫ 17‬خڃخً)‪ ،‬ٳِ‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫طليػض ًحٿيس حٿٸظْپ (أځ ‪٫‬ڀِ) ٿـ «حٿٌٓ‪ً ، »٢‬حٿظِ ريص ‪ٛ‬ڀزش ؿيحً ًىِ طظليع ‪٫‬ن حرنيخ حٿزټَ حٿٌُ ٿڂ ّټن ّو‪ َ٤‬رزخٿيخ أڅ‬ ‫حٿٔخ‪٫‬ش حٿٔخر‪٬‬ش ًحٿن‪ٜ‬ٲ ڃن ڃٔخء ٌّځ حٗػنْن حٿڄخ‪ٓ ِٟ‬ظټٌڅ آهَ ٓخ‪٫‬خص كْخطو‪ً ،‬ه‪ٌٜٛ‬خً أنو ح‪٫‬ظخى ‪٫‬ڀَ حٿوًَؽ ڃن‬ ‫حٿڄنِٽ ٌّڃْخً ٳِ حٿٌٷض نٴٔو‪.‬‬ ‫ًٷخٿض رنزَس ّٰڀٴيخ حٕٿڂ ًحٿلَٷش ٿٴٸيحڅ حرنيخ‪٫« :‬خؿڀض ‪٣‬ڀٸخص (حٿٌُ٘څ) ڃن ‪٫‬نخ‪ َٛ‬ڃټخٳلش حٿٰ٘ذ حرنِ ٳٌٍ هًَؿو ڃن‬ ‫حٿڄنِٽ ر‪٬‬ي أڅ طنخًٽ ًؿزش حٿ‪٘٬‬خء ڃ‪ً ٪‬حٿيه‪ً ،‬ر‪٬‬ي هًَؿو ڃن حٿڄنِٽ ٓڄ‪ً ٪‬حٿيه ‪ٌٛ‬ص ‪٣‬ڀٸخص نخٍّش‪ً ،‬ٷزپ أڅ ّوَؽ‬ ‫ٿْٔظ‪٤‬ڀ‪ ٪‬ڃ‪ٜ‬يٍ حٿ‪ٌٜ‬ص‪ ،‬ٳٌؿت رخٿٸظْپ ّٴظق رخد حٿڄنِٽ ًّوَ ٓخؿيحً ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ًّ ،ٝ‬ظٸْؤ ڃخ ٳِ ؿ‪٬‬زظو ىڃخً ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٍٕ‪.»ٝ‬‬ ‫ًًح‪ٛ‬ڀض‪ « :‬هَؿض ڃن اكيٍ ٯَٱ حٿڄنِٽ ‪٫‬ڀَ ًٷ‪َٛ ٪‬حم ‪٫‬ڄظو حٿظِ ٻخنض أًٽ ڃن ٍآه ٳٌٍ ط‪َٟ٬‬و ٿڀ‪٤‬ڀٸخص‪ً ،‬ٻخڅ‬ ‫حٿڄ٘يي حٕهَْ حٿٌُ ٍأّض ٳْو حرنِ ‪٫‬ڀَ ٷْي حٿلْخس ًىٌ ٓخؿي ًّظٸْؤ ڃخ ٳِ ؿ‪٬‬زظو ىڃخً‪ً ،‬ر‪٬‬يىخ ‪٫‬ڀَ حٿٴٌٍ‪ ،‬نٸڀو ًحٿيه ً‪٫‬ڄظو‬ ‫ًحػنخڅ ڃن أرنخء ‪٫‬ڄو اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ نز‪ ٞ‬ٷڀزو طٌٷٲ ٳِ حٿ‪َّ٤‬ٶ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ»‪.‬‬ ‫ًأريص ًحٿيس حٿٸظْپ‪ ،‬أٓٴخً ٗيّيحً ٿڄ‪٠‬ڄٌڅ حٿَٓخثپ حٿٸ‪َْٜ‬س حٿظِ طيحًٿيخ حٿز‪٫ ٞ٬‬زَ حٿيٌحطٲ حٿنٸخٿش ر‪٬‬ي ڃٸظپ حرنيخ‪ً ،‬حٿظِ‬ ‫أٗخ‪٫‬ض رؤنو ٻخڅ ڃلڄ‪ ًٚ‬رخٿٌْٔٱ ًرَٳٸش هڄْٔن ٗو‪ٜ‬خً حٿٌّن هَؿٌح ٿڄٌحؿيش ‪٫‬نخ‪ َٛ‬ڃټخٳلش حٿٰ٘ذ‪ً ،‬ىٌ ڃخ ح‪َ٤ٟ‬ىڂ‬ ‫ ڃټخٳلش حٿٰ٘ذ ‪ٚ٣ٗ -‬ٵ (حٿٌُ٘څ)‪ً ،‬ٷخٿض‪« :‬نلن أىپ ٓڀڂ‪ً ،‬حرنِ ٻخڅ أ‪ِ٫‬ٽ كْن ٯخىٍ حٿڄنِٽ‪ً ،‬ٿټنِ ٿن أنَٔ كٶ‬‫حرنِ‪ًٓ ،‬ؤ‪٣‬خٿذ رخ‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خ‪ ٙ‬ڃڄن طٔزذ ٳِ ڃٌطو»‪.‬‬ ‫ًر‪ْ٬‬يحً ‪٫‬ن ڃ٘يي ڃٌطو‪ ،‬أٗخٍص أځ ‪٫‬ڀِ اٿَ أڅ حرنيخ حٿٸظْپ ٻخڅ ‪٫‬خ‪٫ ًٚ٣‬ن حٿ‪٬‬ڄپ‪ً ،‬ٻخڅ ڃٌٷٌٳخً ٿڄيس أٍر‪٬‬ش أٗيَ ٳِ ٷ‪ْ٠‬ش‬ ‫«حٿلـَْس» ٳِ حٿ‪٬‬خځ ‪ ، 2009‬ا‪ ٙ‬أنيخ أٻيص أڅ حرنيخ ٿڂ ّټن ٿيّو أُ ن٘خ‪ْٓ ١‬خِٓ‪.‬‬ ‫أڃخ ‪٫‬ڄش حٿٸظْپ حٿظِ طٸ‪٤‬ن ٳِ حٿزْض نٴٔو‪ً ،‬ٻخنض أًٽ ڃن ٍأٍ (‪٫‬ڀِ) ر‪٬‬ي ط‪َٟ٬‬و ٿڀ‪٤‬ڀٸخص‪ ،‬ٳٸخٿض‪« :‬ر‪٬‬ي هًَؽ ‪٫‬ڀِ ڃن‬ ‫حٿزْض‪ ،‬هَؿض ًٍحءه ٕٓظ‪٤‬ڀ‪ ٪‬حٕڃَ‪ً ،‬ٳٌؿجض رو ّ‪ٌ٬‬ى اٿَ حٿڄنِٽ ‪٫‬ڀَ ٍٯڂ أنو هَؽ ڃنو ٿڀظٌ‪ً ،‬ٻخنض ڃْ٘ظو ٯَْ ‪٣‬زْ‪ْ٬‬ش‬ ‫ٷزپ أڅ ّٔٸ‪ ٢‬ٳِ حٿڄڄَ حٿٌُ ّئىُ اٿَ حٿزْض‪ً ،‬ٻنض أنخىّو ر‪٬‬ي أڅ ٳٌؿجض رٔٸٌ‪٣‬و‪ ،‬اً ٿڂ ّټن ّو‪ َ٤‬رزخٿِ أنو ط‪َٝ٬‬‬ ‫ٿ‪٤‬ڀٸخص‪ً ،‬كخًٽ ڃ‪٬‬خًىس حٿڄِ٘ ڃَس أهٍَ‪ً ،‬ٳٌٍ ً‪ٌٛ‬ٿو اٿَ حٿزْض ٓٸ‪ً ٢‬حٿيځ ّنِٱ ڃن ٻپ ؿٔڄو»‪.‬‬ ‫ًطخر‪٬‬ض «ٳِ حٿ‪َّ٤‬ٶ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪َ٬ٗ ،‬نخ رظٌٷٲ نز‪٠‬خص ٷڀزو ٷزپ ً‪ٌٛ‬ٿنخ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ريٷخثٶ»‪.‬‬ ‫ًطٔڀڂ ‪٫‬ڂ حٿٸظْپ ‪َ٣‬ٱ حٿليّغ ڃن ٗٸْٸظو‪ً ،‬ٷخٽ‪« :‬ٿ٘يس طؤػَ ٗٸْٸِ رٌٳخس حرنو‪٫ً ،‬يځ حٓظْ‪٬‬خرو ٿٖڃَ‪ ،‬ٻخڅ ّلخًٽ ح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ‬ ‫‪٫‬ڀَ ىخطٲ حرنو حٿنٸخٽ ڃَحٍحً ًطټَحٍحً ر‪٬‬ي ا‪ٚ٫‬څ ًٳخطو ر‪٬‬يس ٓخ‪٫‬خص»‪.‬‬ ‫ًط‪َ٤‬ٵ اٿَ حٕكيحع حٿظِ ؿَص أػنخء هًَؽ ؿنخُس حٿٸظْپ ڃن ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ رخٿٸٌٽ‪« :‬طڂ ار‪ٚ‬ٯنخ ڃن ٷزپ ًُحٍس‬ ‫حٿيحهڀْش أنو ْٓظڂ آٍخٽ ْٓخٍس ڃينْش طخر‪٬‬ش ٿڀٌُحٍس ٿڄَحٳٸش حٿـنخُس ًطؤڃْن ڃٔخٍ َْٓىخ‪ً ،‬ٿټننخ ٳٌؿجنخ ٳٌٍ هًَؿنخ ڃن‬ ‫رخد حٿڄـڄ‪ ٪‬ڃن ؿيش ڃَٻِ أكڄي حٿٴخطق‪ ،‬ر‪٤‬ڀٸخص حٿٌُ٘څ حٿظِ طنيخٽ ‪٫‬ڀْنخ ڃن ٻپ ڃټخڅ‪ً ،‬ىٌ ڃخ أىٍ اٿَ ًٷٌ‪ ٩‬حٿٸظْپ‬ ‫حٿؼخنِ ٳخ‪ٟ‬پ حٿڄظًَٹ‪ً ،‬ٻخىص أڅ طٴظٺ ر٘ٸْٶ ‪٫‬ڀِ حٕ‪ َٰٛ‬حٿٌُ ٻخڅ رخٿٸَد ڃن حٿڄظًَٹ»‪.‬‬

‫‪| P a g e 75‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٻڄخ أٻيص ‪٫‬ڄش حٿٸظْپ حٿڄٸْڄش ٳِ حٿٔ‪ٌ٬‬ىّش‪ ،‬أنيخ ًًُؿيخ ٓ‪ٌ٬‬ىُ حٿـنْٔش طڂ ط‪ْ٤٬‬ڀيڄخ ‪٫‬ڀَ ؿَٔ حٿڄڀٺ ٳيي ٿڄيس ػ‪ٚ‬ع‬ ‫ٓخ‪٫‬خص ٳِ ‪َّ٣‬ٸيڄخ اٿَ حٿزلَّن ٿل‪ ٌٍ٠‬ڃَحٓڂ حٿظْْ٘‪ً ،٪‬ٷخٿض‪« :‬طڂ ط‪ْ٤٬‬ڀنخ ٳِ حٿـخنذ حٿزلَّنِ ڃن حٿـَٔ ڃنٌ حٿٔخ‪٫‬ش‬ ‫حٿؼخڃنش ًكظَ حٿلخىّش ‪ً َ٘٫‬حٿن‪ٜ‬ٲ ڃن ‪ٛ‬زخف ٌّځ حٗػنْن حٿڄخ‪ ِٟ‬ڃن ىًڅ ڃزٍَحص‪٣ً ،‬ڀزٌح ڃنخ ڃَحؿ‪٬‬ش أٻؼَ ڃن ڃٔجٌٽ‬ ‫ٳِ حٿـَٔ‪ً ،‬طڂ ار‪ٚ‬ٯنخ أڅ ًُؿِ ڃڄنٌ‪ ٩‬ڃن حٿيهٌٽ اٿَ حٿزلَّن رٸَحٍ ڃن حٿـخنذ حٿٔ‪ٌ٬‬ىُ»‪ )) .‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه أفند ٌٍْ‪١ٙ‬ل ف‪ ٟ‬اٌّْوؽخ ‪ٚ‬وّب ٘‪ٚ ٛ‬ا‪ٙ‬ؼ ِٓ اٌٖ‪ٛ‬ه ثأٔٗ ر‪٦‬وٗ ٌإلٕبثخ ِٓ َِبفخ لو‪٠‬جخ علاً‬ ‫‪http://www.iraqup.com/up/20110215/H0BkR-4lt5_657244669.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.iraqup.com/up/20110215/58XuY-doX2_395469865.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.iraqup.com/up/20110215/e6Pn8-Ht4I_678295051.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪snc6/181578_142361995826290_100001574720613_290436_6542070_n.jpg‬‬ ‫‪‬‬

‫رْ‪ ٤١١‬عٕبىح اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥ ٍٟ٥‬جل اٌ‪ٙ‬بك‪ ٞ‬اٌّّْ‪ ٤١‬ف‪ٕ ٟ‬جبػ ‪ 15‬فجوا‪٠‬و ‪ِ ٍٝ٥‬ل‪ّ ٜ‬به‪ 14 ٣‬ثبٌٍّٖ‪ٝ‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=C23DVDqDhks‬‬

‫‪‬‬

‫وٍّخ أَ اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥ ٍٟ٥‬جلاٌ‪ٙ‬بك‪ ِٓ ٞ‬أِبَ َِزْف‪ ٝ‬اٌٍَّبٔ‪١‬خ ‪َ2010-02-14‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=XQxY_Vkae8g‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪ٌ ٛ٠‬ؾ‪٢‬خ وْف ‪ٚ‬عٗ اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥ ٍٟ٥‬جلاٌ‪ٙ‬بك‪ٞ‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=_ZIFR2tjhUk‬‬

‫‪| P a g e 76‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .58‬اٌْ‪١ٙ‬ل فب‪ٍٍّ ًٙ‬بْ اٌّزو‪ٚ‬ن‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 31 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄخكٌُ‬ ‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ 2011/2/15 :‬ځ‬ ‫ٍجت اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬أ‪ْٛ‬ذ حٿ٘يْي ث‪ٍٞ‬مبد اٌْ‪ٛ‬ىْ ٳِ ڃنخ‪٣‬ٶ ڃوظڀٴش ڃن ؿٔڄو‬ ‫أػنخء ڃ٘خٍٻظو ٳِ رْ‪ ٤١١‬عٕبىح اٌ‪ٚ‬ؾ‪١‬خ األ‪ٚ‬ي ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زيحٿيخىُ ڃْ٘ڄ‪31 ( ٪‬‬ ‫‪٫‬خڃخً) اً حهظَٷض حٿ‪٤‬ڀٸخص ‪٧‬يَه ًأ‪ٛ‬خرض ٷڀزو ًطٔززض ٳِ انيخء كْخطو ر‪٬‬ي ىٷخثٶ ڃن نٸڀو اٿَ ٷٔڂ حٿ‪ٌ٤‬حٍة رڄـڄ‪٪‬‬ ‫حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ‪ً ،‬ٷزپ ً‪ٌٛ‬ٿو اٿَ ٯَٳش حٗن‪٬‬خٕ‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3086‬اٌقّ‪ 17 ٌ١‬فجوا‪٠‬و ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 14‬هث‪ ٤١‬اال‪ٚ‬ي ‪٘1432‬ـ‬ ‫(( روو‪ ُٙ‬ك‪ٚ ْٚ‬كا‪ ٣‬ف‪ ٟ‬ث‪١‬ذ رم‪ ٓٞ‬ف‪ ٗ١‬صالس أٍو‬ ‫فجوا‪٠‬و ‪٠‬مٍت لله ‪٥‬بئٍخ اٌّزو‪ٚ‬ن ‪٠ٚ‬وٍُ اٌؾيْ ‪ٝ ٍٝ٥‬فٍ‪ٗ١‬‬ ‫أّظڄو ًحٿيه ًىٌ ًً ػڄخنْش أ‪ٌ٫‬حځ‪ً ،‬أّظڂ ىٌ حرنو ًح حٿوڄٔش أ‪ٌ٫‬حځ‪ً ،‬حرنظو ًحص حٿ‪٬‬خڃْن‪ .‬ٿڂ ّټن ّ‪٬‬ڀڂ أڅ ؿنخُطو ٓظلڄپ ر‪٬‬ي أڅ‬ ‫كڄپ ؿنخُس حٿٸظْپ حًٕٽ ٳِ أكيحع ‪ 14‬ٳزَحَّ‪ٗ /‬زخ‪ 2011 ١‬حٿـخٍُ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ ٷيٍه ٻخڅ أَٓ‪ ٩‬ڃن ‪٣‬ڀٸخص «حٿٌُ٘څ» حٿٌُ‬ ‫حهظَٵ ‪٧‬يَه ٳِ ‪ 15‬ٳزَحَّ ‪ٗ /‬زخ‪. 2011 ١‬‬ ‫حٿٸظْپ ٳخ‪ٟ‬پ حٿڄظًَٹ طَٹ أىڀو ًًُؿظو ڃوڀٴخً أ‪٣‬ٴخ‪ ًٙ‬حٗظخٷٌح ٿَحثلظو ر‪٬‬ي ٍكْڀو‪ ،‬ٳٸي ٻخڅ ًحٿيىڂ كخڃ‪ ًٚ‬ؿنخُس حٿٸظْپ حًٕٽ‬ ‫‪٫‬ڀِ ڃْ٘ڄ‪ ،٪‬ڃظٌٷ‪٬‬خً أڅ ّ‪ٌ٬‬ى اٿَ ڃنِٿو ًّلٌځ أ‪٣‬ٴخٿو كٌٿو‪ ،‬ڃظنخٳْٔن ‪٫‬ڀَ ك‪٠‬نو‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ حٕٷيحٍ ٗخءص أڅ طنٸڀذ ٿْنٸپ ر‪٬‬ي‬ ‫ن‪ٓ ٚ‬خ‪٫‬ش ڃن هًَؽ حٿـنخُس حًٕٽ نزؤ ٓٸٌ‪ ١‬حٿٸظْپ حٿؼخنِ ًىٌ ًحٿيىڂ ً‪٫‬ڄٌى ڃنِٿيڂ‪.‬‬ ‫أم حٿٸظْپ طليع ٿـ «حٿٌٓ‪ »٢‬أػنخء طٌحؿيىخ ٳِ حٿڄٸزَس ر‪٬‬ي ىٳن حٿٸظْپ ٿًَُْ ‪ٛ‬ٴلخص ڃن كْخس حٿٸظْپ‪ً ،‬حٿظِ ريأ رظْظڄو‬ ‫‪٫‬نيڃخ طٌٳِ ًحٿيه ًىٌ ٳِ ‪٫‬ڄَ ػڄخنْش أ‪ٌ٫‬حځ‪ ،‬ٿْظًِؽ ر‪٬‬ي ًٿٺ ًّنـذ ‪٣‬ٴڀْن‪ ،‬حًٕٽ ًىٌ كْٔن ًّزڀٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ هڄٔش‬ ‫أ‪ٌ٫‬حځ‪ً ،‬حٿؼخنِ ًىِ حٿ‪٤‬ٴڀش ٍٷْش ًطزڀٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ٓنظْن ًن‪ٜ‬ٲ حٿٔنش‪.‬‬ ‫‪| P a g e 77‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٷخٽ أم حٿٸظْپ «اڅ أهِ ٻخڅ ‪٫‬خ‪٫ ًٚ٣‬ن حٿ‪٬‬ڄپ‪ .‬ٻخڅ ّ‪٬‬ڄپ ٓخرٸخً‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ ًٿٺ ٿڂ ّٔظڄَ ٻؼَْحً‪ً ،‬ٷي كخًٽ حٿزلغ ‪٫‬ن ‪٫‬ڄپ‪،‬‬ ‫ا‪ ٙ‬أنو ٿ‪ٌ٬ٜ‬رش حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ڄپ ‪٧‬پ ‪٫‬خ‪ ًٚ٣‬كظَ ٿل‪٨‬ش ٓٸٌ‪٣‬و»‪.‬‬ ‫ًطخر‪ « ٪‬ٻڄخ أڅ أهِ طڂ ح‪٫‬ظٸخٿو ڃنٌ ٷزپ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنو طڂ حٗٳَحؽ ‪٫‬نو ر‪٬‬ي ًٿٺ»‪ً ،‬ٿڂ ّٔظ‪ ٪٤‬أهٌه حٿٌُ ٻخڅ ًٷ‪ ٪‬حٿيڃٌ‪ ٩‬أٗي ڃن‬ ‫ٻڀڄخطو طٌٻَ ڃظَ طڂ حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀَ حٿٸظْپ أً رؤُ طيڄش‪.‬‬ ‫ًأ‪ٟ‬خٱ « ‪٫‬ڀَ ٍٯڂ أڅ أهِ ٻخڅ ‪٫‬خ‪٫ ًٚ٣‬ن حٿ‪٬‬ڄپ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنو ّ‪٬‬ظزَ حٿ‪٬‬خثپ حٿٌكْي َٕٓطو ًه‪ٌٜٛ‬خً أڅ ًُؿظو ‪ ٙ‬ط‪٬‬ڄپ»‪.‬‬ ‫ً‪٫‬ن طٴخ‪ْٛ‬پ ٌّځ ٓٸٌ‪٣‬و ٷظْ‪ ًٚ‬أً‪ٟ‬ق ‪٫‬ڄو أڅ ڃظًَٻخً ٻخڅ أڃخځ حٿـنخُس‪ً ،‬ٻخڅ ّلخًٽ طييثش حٿٌ‪ ٪ٟ‬ىح‪ْ٫‬خ حٿـڄْ‪ ٪‬اٿَ ‪ٟ‬ز‪٢‬‬ ‫حٿنٴْ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنو طٴخؿؤ ر‪٬‬ي ىٷخثٶ رٔڄخ‪٣ ٩‬ڀٸخص‪ ،‬ڃَْ٘حً اٿَ أنو ٳِ رخىة حٕڃَ ٿڂ ّټن ٿو ‪٫‬ڀڂ رٔٸٌ‪ ١‬حرن أهْو ٷظْ‪،ًٚ‬‬ ‫ًه‪ٌٜٛ‬خً أنو ٻخڅ ٳِ آهَ حٿـنخُس‪.‬‬ ‫ًطخر‪ « ٪‬حٿ‪٤‬ڀٸخص ٻخنض ؿيحً ٷَّزش ڃن ‪٧‬يَه‪ ًٙ ،‬طظ‪٬‬يٍ حٿڄٔخٳش ر‪٬٠‬ش أڃظخٍ طظَحًف ڃخ رْن ڃظَّن ًهڄٔش أڃظخٍ‪ ،‬ڃخ أًٷ‪٬‬و‬ ‫ٷظْ‪ً ،ًٚ‬ه‪ٌٜٛ‬خً أڅ حٿ‪٤‬ڀٸخص ٓززض ٿو نِّٴخً ىحهڀْخً‪ ،‬اٿَ ؿخنذ أنيخ حهظَٷض حٿَثش»‪.‬‬ ‫ًنٌه أم حٿٸظْپ رؤڅ ًٷ‪ ٪‬حٿوزَ ٻخڅ ٿو ‪ٛ‬يڃش ‪٫‬ڀَ ًحٿيطو حٿڄَّ‪٠‬ش حٿظِ ٿڂ طٔظ‪ ٪٤‬أڅ طظڄخٿٺ نٴٔيخ‪ ،‬ٳِ حٿٌٷض حٿٌُ طڀٸض ٳْو‬ ‫ًُؿظو حٿوزَ ٳِ ًٷض ڃظؤهَ ‪٫‬زَ حٿيخطٲ‪ً ،‬ه‪ٌٜٛ‬خً أنيخ ٻخنض ٳِ ڃنِٽ ًحٿيىخ طيظڂ رؤرْيخ ٿٔٴَ أىڀيخ‪ ،‬ٳِ حٿٌٷض حٿٌُ‬ ‫ٻخنض آهَ ڃَس ٍأص ٳْيخ ًُؿيخ ٷزپ ٌّځ ڃن ٓٸٌ‪٣‬و ٷظْ‪ ،ًٚ‬ٿْظَٻيخ ڃن ىًڅ طٌىّ‪٫ ٪‬ڀَ أڃپ حٿڀٸخء ٳِ حٓهَس‪.‬‬ ‫ًڃ‪ ٪‬أٿڂ حٿٴَحٵ ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ٿڂ طظڄټن ًُؿظو ڃن حٿڄ٘خٍٻش ٳِ طْْ٘‪٬‬و‪ ،‬ٳؤٿڂ حٿٴَحٵ ڃن ىًڅ ًىح‪ ٩‬ٻخڅ أٷٌٍ‪.‬‬ ‫أڃخ أ‪٣‬ٴخٿو ٳلٔذ ڃخ ًٻَطو أهض حٿٸظْپ ٳ‪٤‬ٴڀو حٕٻزَ كْٔن طَىىص ‪٫‬ڀَ ٿٔخنو ‪٫‬زخٍس «ٷظپ أرِ»‪ ،‬ٳِ حٿٌٷض حٿٌُ ‪٬ّ ٙ‬ڀڂ‬ ‫ٳْو حٕ‪٣‬ٴخٽ ٳِ ىٌح حٿٔن ڃ‪٬‬نَ حٿٸظپ ًحٿڄٌص‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ ٷيٍ حٿ‪٤‬ٴپ كْٔن ٗخء أڅ ّ‪ ِ٬‬حٿ‪٤‬ٴپ ڃ‪٬‬نَ حٿٸظپ ٿظ‪ٜ‬زق أٻزَ ىڄٌڃو‬ ‫ٳَحٷو ٕرْو‪.‬‬ ‫ًأً‪ٟ‬لض أهظو أڅ أهخىخ ّٸ‪٤‬ن ٳِ ڃنِٽ ًحٿيه حٿٌُ طٔټنو ػ‪ٚ‬ع ‪ٌ٫‬حثپ‪ً ،‬أڅ ‪٣‬ڀزو حٗٓټخنِ ّ‪ٌ٬‬ى اٿَ ٓز‪٬‬ش أ‪ٌ٫‬حځ‪.‬‬ ‫ًڃ‪ ٪‬حنظيخء كيّغ ‪٫‬خثڀش ٳخ‪ٟ‬پ حٿڄظًَٹ ٳظق ڃڀٲ أرٌحد حٕكِحڅ ٳِ ‪٫‬خثڀظو حٿ‪َْٰٜ‬س حٿظِ أ‪َٛ‬ص ‪٫‬ڀَ ڃ‪٤‬خٿزيخ‪ )) .‬أز‪ٝٙ‬‬ ‫اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪| P a g e 78‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

‫ل‬١ٌْٙ‫ؼ ئٕبثبد ا‬ٙٛ‫ ر‬ٟ‫ه اٌز‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬ 

http://www.olamaa.net/new/news/photos/129804014301.jpg.jpg

http://up.arab-x.com/Feb11/8G352920.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1298469155.jpg ‫ن‬ٚ‫فبح اٌّزو‬ٚ ‫ٓ ٍجت‬٥ ٟ‫ج‬ٌٞ‫به ا‬ٞ‫هح ٌإلف‬ٕٛ

http://www.alwasatnews.com/data/2011/3084/images/view_01297767661.jpg ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫ه ِٓ ر‬ٕٛ

‫ن‬ٚ‫ اٌّزو‬ٍٟ٥ ْ‫ً ٍٍّب‬ٙ‫ل فب‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫ ر‬ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://www.olamaa.net/new/news/photo/129803960502.jpg

http://www.olamaa.net/new/news/photo/129803970705.jpg

http://www.olamaa.net/new/news/photo/129803974106.jpg

http://www.olamaa.net/new/news/photo/129803976607.jpg

http://www.olamaa.net/new/news/photo/129803985710.jpg

http://www.olamaa.net/new/news/photo/129803988611.jpg

http://www.olamaa.net/new/news/photo/129803994613.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=73Qz89V02nY&feature=related

‫و‬١ٚ‫ه ف‬ِٖٕٛ ٍٟ٥ ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬.59 ‫ ٓنش‬58 :‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ ‫ ٓظَس‬:‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬

| P a g e 79


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ىًحٍ حٿڀئٿئس‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ 2011/2/17 :‬ځ‬ ‫ٍجت اإلٍزْ‪ٙ‬بك ‪ :‬حٓظ٘يي ر‪٬‬ي ط‪َٟ٬‬و ٿ‪٤‬ڀٸخص ٍ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حن٘‪٤‬خٍّش ر‪٬‬ي أڅ ٯيٍ حٿـْٖ رخٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڄْن حٿڄَحر‪ْ٠‬ن ٳِ ىًحٍ‬ ‫حٿڀئٿئس ٳـَ حٿوڄْْ حٿيحڃِ‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ ‪ -‬اٌ‪٦‬لك ‪ - 3089‬األؽل ‪ 20‬فجوا‪٠‬و ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 17‬هث‪ ٤١‬اال‪ٚ‬ي ‪٘1432‬ـ‪.‬‬ ‫((أثٕبء اٌْ‪١ٙ‬ل ف‪١ٚ‬و‪ :‬كفٓ ‪ٚ‬اٌلٔب ‪ٚ‬ؽمٗ ٌٓ ‪٠‬لفٓ ِ‪ٗ٦‬‬ ‫ٔ‪٢‬واد أؽّل اٌجو‪٠‬ئخ رزَبءي ‪ ٓ٥‬أٍجبة هؽ‪ٚ ً١‬اٌلٖ‬ ‫‪٫‬زَ ‪َّ٣‬ٶ ‪ْٟ‬ٶ ٳِ ؿَِّس ٓظَس ًطليّيحً ٳِ ًحىّخڅ ً‪ٛ‬ڀنخ اٿَ ڃنِٽ حٿ٘يْي حًٕٽ ‪٫‬ڀِ ڃن‪ ٌٍٜ‬ه‪٫58 ( َْ٠‬خڃخً)‪ ،‬حٿٌُ‬ ‫حٿظٲ أرنخإه حٍٕر‪٬‬ش ( ‪ 3‬أً‪ٙ‬ى ًرنض) كٌٽ ر‪٠٬‬يڂ رَٳٸش ًحٿيطيڂ ٳِ ڃنِٿيڂ حّٓپ ٿڀٔٸٌ‪ً ١‬طليّيحً ٳِ ٯَٳظو‪ ،‬أَ‪٣‬ڀٸضُ ٓئح‪ًٙ‬‬ ‫‪٫‬ٴٌّخً ‪٫‬ڀَ أ‪ َٰٛ‬أرنخء حٿ٘يْي «أكڄي» ( ‪ٓ 9‬نٌحص)‪ ،‬ىپ ط‪َ٬‬ٱ ‪ٛ‬لْٴش «حٿٌٓ‪ »٢‬ٿَْى ‪٫‬ڀِّ رټپ رَحءس «أُ أُ ؿَّيس»‪،‬‬ ‫ٳٔؤٿظو ڃخًح طٌى أڅ أٻظذ ‪٫‬ن ًحٿيٹ ٳْيخ؟ ٿڂ أطٌٷ‪ ٪‬كْنيخ ٍىه حٿڄئٿڂ‪ ،‬اً ٷخٽ‪« :‬أرِ أرٌُ َّؿ‪ ،٪‬أهٌحنِ ّٸٌٿٌڅ ّزٌڅ ىڃو أنخ‬ ‫ر‪٬‬ي أرِ ىڃو»‪ً ،‬ٿڂ طټن ٍىس ٳ‪٬‬پ حرنظو حٿٌكْيس ( ‪٫ 18‬خڃخً) أٷپ أٿڄخً ًحٿظِ ٿڂ طن‪٤‬ٶ ٌٍٓ رـڄڀش ًحكيس أڃخځ ڃَحٓڀْن ‪َ٫‬د‬ ‫ًأؿخنذ ؿخءًح ٿنٸپ حٿليع اً ٷخٿض‪« :‬أنخ حرنظو حٿٌكْيس‪ ،‬آه ٷظڀٌه»‪.‬‬ ‫كڄپ كٔن (‪ٓ 21‬نش) أٻزَ أرنخء حٿ٘يْي حٿڄٔجٌٿْش ڃزټَحً ٿْټٌڅ حٿڄٔجٌٽ ‪٫‬ن ا‪٫‬خٿش ‪٫‬خثڀظو ر‪٬‬ي ٍكْپ ًحٿيىڂ‪ً ،‬ٷخٽ‪ً« :‬حٿيُ‬ ‫ٻخڅ رلخٍحً ن‪٫ ْٖ٬‬ڀَ ٷٌص ٌّڃِ ڃن ڃخ ّ‪٤ٜ‬خىه‪ً ،‬حٿٌْځ أڃْٔض أنخ ڃٔجٌ‪٫ ًٙ‬ن أهٌطِ‪ ،‬أنخ ‪٫‬خ‪٣‬پ ‪٫‬ن حٿ‪٬‬ڄپ ًن‪ ْٖ٬‬ٳِ‬ ‫ٗٸش اّـخٍ ر‪٬‬ي أڅ طَٻنخ ڃنِٿنخ حّٓپ ٿڀٔٸٌ‪ ١‬ڃنٌ ‪ٓ 4‬نٌحص ‪٫‬ڀَ أڃپ طَڃْڄو ًٿڂ ن‪ٌ٬‬ى ٿو كظَ حٿٌْځ ًاڅ ‪٫‬ينخ ٳڀن ّ‪ٌ٬‬ى‬ ‫ًحٿينخ ڃ‪٬‬نخ»‪.‬‬ ‫أڃخ ؿ‪٬‬ٴَ (‪ٓ 14‬نش) ىٌ ح‪ٙ‬رن حٿؼخنِ ٿڀٴٸْي ًحٿٌُ ٻخڅ ر‪ٜ‬لزظو ٳِ ىًحٍ حٿڀئٿئ ًٗيي ٿل‪٨‬خطو حٕهَْس‪ً ،‬رنزَس كِّنش ًىخىثش‬ ‫ٷخٽ‪ « :‬ٻنخ نْخڃخً ًكْنڄخ ىـڄض ٷٌحص حٕڃن ‪٫‬ڀْنخ ٻنض أىڂ رخٿَكْپ رْي أڅ ًحٿيُ ‪٣‬ڀذ ڃنِ حٿ‪ٜ‬ڄٌى ًحٿزٸخء ً‪٫‬يځ حٿوٌٱ‬ ‫ًٓڄ‪ً ٪‬حٿيُ ‪ٌٛ‬ص حٿنٔخء ًحٕ‪٣‬ٴخٽ ًىَ‪ ٩‬ٿيڂ»‪ّ ،‬ؤهٌ نٴٔخً ‪٫‬ڄْٸخ ًّټڄپ‪« :‬ٿل‪٨‬خص ٳٸ‪ ٢‬طڀٺ حٿظِ طليع ٳْيخ أرِ ٿٸٌحص‬ ‫حٕڃن ڃ‪٤‬خٿزخً رخرظ‪٬‬خىىڂ ‪٫‬ن حٕ‪٣‬ٴخٽ ًحٿنٔخء ٿْ‪٤‬ڀٸٌح ‪٫‬ڀْو «حٿٌُ٘څ» ٳِ ‪ٛ‬يٍه ًّٸ‪٫ ٪‬ڀَ حٍٕ‪ً ٝ‬ٿڂ أٍه ر‪٬‬ي ًٿٺ ًٓ‪٢‬‬ ‫ڃْٔ‪ٚ‬ص حٿيڃٌ‪.»٩‬‬ ‫طڀٸض ًُؿظو حٿوزَ ڃن حٿظڀٴخُ ٷزپ ً‪ٌٛ‬ٽ حرنيخ ؿ‪٬‬ٴَ ًٷخٿض‪« :‬كْخطنخ ٻخنض ؿلْڄخً رٔزذ حٿٴٸَ ًحٿز‪٤‬خٿش ًُحىص رئٓخً رٌٳخس‬ ‫‪٫‬خثڀنخ حٿٌكْي» ‪ ،‬أڃخ أهظو ٳٸي أٗخٍص رْيىخ ٿظڀٺ حٿَٰٳش حٿ٘خىيس ‪٫‬ڀَ أكيحع حٿظٔ‪ْ٬‬نْخص ًحٿظِ ط‪َٟ٬‬ض ٿ‪٤‬ڀٶ ڃْٔ‪ٚ‬ص‬ ‫حٿيڃٌ‪ًً ٩‬ؿيض ٓئح‪ ًٙ‬ٿڀلټٌڃش‪ « :‬أّن حٿٌ‪ٌ٫‬ى رلْخس ٻَّڄش‪ ،‬أّن ً‪ٌ٫‬ى ڃْؼخٵ حٿ‪٬‬ڄپ حٿٌ‪٣‬نِ‪ ،‬ڃَص ٓنٌڅ ًنلن ‪٫‬ڀَ حٿلخٽ‬ ‫نٴٔو»‪.‬‬

‫‪| P a g e 80‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

‫ٌحص ڃن حٿٸڀذ ٿَد‬٫‫ ڃٌؿيْن ى‬،‫يٽ‬٬‫خٿزٌح رخٿ‬٣ً ‫ ڃِن ڃَن ٷظپ ٳٸْيىڂ‬ٙ‫خ‬ٜ‫خٿزْن رخٿٸ‬٤‫ٌحطيڂ كِنخً ڃ‬ٛ‫ًحُىحىص نزَس أ‬ .‫ اٌقجو‬ٝٙ‫و»)) ئٔز‬٬‫ٌى ًٿن ّيٳن ڃ‬٬ْٓ ‫ٌى ًٿټن حٿلٶ‬٬ّ ‫ « ًحٿينخ ٿن‬:ً‫خ‬٬ْ‫حٿٔڄخء ًٷخٿٌح ؿڄ‬ :‫ل‬١ٌْٙ‫ٍمخ ثب‬٦‫بد اٌّز‬١‫اٌّوئ‬ٚ ‫ه‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬

‫ل‬١ٌْٙ‫ؼ ئٕبثبد ا‬ٙٛ‫ ر‬ٟ‫ه اٌز‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬ 

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/182952_141596782570334_100001600397940_257562_7804274_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-akash4/185652_141596815903664_100001600397940_257563_7740694_n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/183369_141596849236994_100001600397940_257564_1051371_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/183979_141596949236984_100001600397940_257567_289970_n.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1298469625.jpg ‫و‬١ٚ‫ ف‬ٍٟ٥ ‫ل‬١ٌْٙ‫ اثٓ ا‬٤ِ ‫ِمبثٍخ‬

http://www.youtube.com/watch?v=xzYkAloOwgg&feature=related ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫ ِٓ ر‬٤ٞ‫ِم‬

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xcq1Sw6JOMI

ٟ‫ ربو‬ٛ‫ أث‬ٟ‫ك ِى‬ّٛ‫ل ِؾ‬١ٌْٙ‫ ا‬.60 ‫ ٓنش‬23:‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ ‫ ٓظَس‬:‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬

| P a g e 81


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ىًحٍ حٿڀئٿئس‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ 2011/2/17 :‬ځ‬ ‫ٍجت اإلٍزْ‪ٙ‬بك ‪ :‬حٓظ٘يي ر‪٬‬ي ط‪َٟ٬‬و ٿ‪٤‬ڀٸخص ٍ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حن٘‪٤‬خٍّش ر‪٬‬ي حڅ ٯيٍ حٿـْٖ رخٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڄْن حٿڄَحر‪ْ٠‬ن ٳِ ىًحٍ‬ ‫حٿڀئٿئس ٳـَ حٿوڄْْ حٿيحڃِ‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3089‬األؽل ‪ 20‬فجوا‪٠‬و ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 17‬هث‪ ٤١‬اال‪ٚ‬ي ‪٘1432‬ـ‪.‬‬ ‫((لجٍخ اٌّ‪ٛ‬د ر‪ ٍٓ٦‬هؽ‪ ً١‬اٌْ‪١ٙ‬ل ِؾّ‪ٛ‬ك‬ ‫ٷزپ ًحٿيه ٷزڀظو حٕهَْس ًٍكپ‪ ،‬رْي أڅ نِٰس ٳِ ٷڀذ حٿٌحٿي أرڀٰظو أڅ طڀٺ حٿٸزڀش ٿن طټٌڅ ٌٍٓ ٷزڀش حٿڄٌص‪ ،‬ٿِْٱ ٿو أرنخإه‬ ‫هزَ ٍكْپ أهْيڂ حٕ‪ َٰٛ‬حٿ٘يْي ڃلڄٌى أكڄي ڃټِ (‪٫22‬خڃخً)‪.‬‬ ‫ٍٳ‪ ٞ‬حٕد ٳِ ڃؤطڂ ‪ِ٫‬حء حرنو أڅ ّ‪٤‬ڀٶ حٿڄ‪ِّ٬‬ن ‪٫‬زخٍحص حٿلِڅ‪ً ،‬ٷخٽ‪« :‬ىٌح ٿْْ ر‪ِ٬‬حء انڄخ ُٳخٱ‪ ،‬ٿڂ أهَٔ حرنِ‬ ‫حٕ‪ َٰٛ‬ٯيٍحً ًانڄخ حهلل ّڄيپ ً‪ّ ٙ‬يڄپ»‪.‬‬ ‫رَرخ‪٣‬ش ؿؤٕ ‪٫‬زَ ًحٿي ڃلڄٌى ‪٫‬ڄخ رٸڀزو ڃٌؿيخ حٿ٘ټَ ٿـڄْ‪ ٪‬ڃن ًٷٲ رـخنزو ٳِ ىٌه حٿ‪ًَ٨‬ٱ ڃن ىٌح حٿ٘‪٬‬ذ حٿ‪ْ٤‬ذ‬ ‫حٿټَّڂ‪ٗ ،‬خٻَحً حٕ‪٣‬زخء ًڃ‪ٚ‬ثټش حٿَكڄش‪ً ,‬حٿڄٔ‪٬‬ٴْن حٿٌّن كخًٿٌح انٸخً حرنو‪ ،‬ٻڄخ ًًؿو حٿ٘ټَ ٿټپ ‪ٟ‬خر‪ٍ ٢‬ٳ‪ ٞ‬حٿڄ٘خٍٻش‬ ‫ٳِ ٷظپ حٕرَّخء‪ًٗ ،‬ټَ حٿيْجخص ًحٿڄلخڃْن ًحٿـڄ‪ْ٬‬خص ًحٿ‪٬‬ڀڄخء ًٻپ ڃن ڃي ّيه‪ ،‬ىح‪ْ٫‬خً ‪ٙ‬نظيخء ىٌه حُٕڃش‪.‬‬ ‫ه‪٤‬ٴض ‪٣‬ڀٸخص حٿٌُ٘څ ڃلڄٌى‪ ،‬حٕم حٕ‪ َٰٛ‬رْن‬

‫‪ 4‬أهٌس ًأهض ًكْيس ٿظو‪٤‬ٲ آڃخٿو ٗٻڄخٽ ىٍحٓظو حٿينيْٓش ًحٿٌّن‬

‫‪٣‬خٿزٌح رخٿٸ‪ٜ‬خ‪ ٙ‬ڃن ڃن ٷظڀو ًڃلخٻڄظو‪ٍ ،‬حٳ‪ْ٠‬ن أُ طزََّ ‪ٓٙ‬ظويحځ حٿ‪٬‬نٲ ًڃخ ً‪ٛ‬ٴٌه رخٿڄَٔكْخص حٿڄٴزَٻش ًكڄڀٌح‬ ‫ًَُّ حٿيحهڀْش حٿڄٔجٌٿْش‪ً .‬ٷخٽ‪ « :‬حرنِ ٍكپ ًٿن أطليع ‪٫‬نو‪ ،‬حٿٌْځ كيّؼنخ ّـذ أڅ ّټٌڅ ‪٫‬ن حٿڄٴٸٌىّن‪ ،‬أّن ىڂ ًىپ ىنخٹ‬ ‫ڃـٍِس أهٍَ طوٴْيخ حٿلټٌڃش» )) أز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪| P a g e 82‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪ash1/180949_141596989236980_100001600397940_257569_4656344_n.jpg‬‬ ‫‪http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪snc6/184935_141596975903648_100001600397940_257568_1124168_n.jpg‬‬ ‫‪http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪snc6/182783_141596745903671_100001600397940_257561_792060_n.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www9.0zz0.com/2011/03/19/15/743157546.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1298659307.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪١ٌٍْٙ ٛ٠‬ل ف‪ ٟ‬اٌَّزْف‪ٝ‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=Nrf7yn62zIQ&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .61‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥ َٝ١٥‬جل اٌؾَٓ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 60:‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ٻَُٻخڅ‬ ‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ىًحٍ حٿڀئٿئس‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ 2011/2/17 :‬ځ‬ ‫ٍجت اإلٍزْ‪ٙ‬بك ‪ :‬حٓظ٘يي ر‪٬‬ي ط‪َٟ٬‬و ٌ‪ٍٞ‬مخ ئْٔ‪ٞ‬به‪٠‬خ ِجبّوح ف‪ ٟ‬اٌوأً ڃڄخ حىٍ اٿَ‬ ‫انٴـخٍ ٳِ حٿـڄـڄش ً طنخػَ حٿڄن‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3091‬اٌضٍضبء ‪ 22‬فجوا‪٠‬و ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 19‬هث‪ ٤١‬اال‪ٚ‬ي ‪٘1432‬ـ‬ ‫((ا‪٢‬الف ف‪ ٟ‬فزبَ ‪٥‬ياء اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥ َٝ١٥‬جلاٌؾَٓ‬ ‫ٗخٍٹ آ‪ٙ‬ٱ ٳِ ڃَْٔس هظخځ ڃـڀْ حٿ‪ِ٬‬حء ‪٫‬ڀَ حٿ٘يْي ‪٫ َْٔ٫‬زيحٿلٔن ( ‪٫ 60‬خڃخً) حٿظِ أٷْڄض ‪ َٜ٫‬أڃْ حًٕٽ حٕكي‬ ‫(‪ 20‬ٳزَحَّ‪ٗ /‬زخ‪ )2011 ١‬ٳِ ٻَُٻخڅ‪ًٓ .‬خٍص حٿڄَْٔس حٿلخٗيس حٿظِ ٍٳَٱ ٳْيخ ‪٫‬ڀڂ حٿزلَّن حرظيحءً ڃن ڃؤطڂ ٻَُٻخڅ‬ ‫حٿ٘ڄخٿِ اٿَ ڃٸزَس حٿڄن‪٤‬ٸش‪ ،‬اً حٍطٴ‪٬‬ض حٿيظخٳخص حٿڄنيىس رٸظپ حٿ٘يْي‪ً ،‬حٿڄ‪٤‬خٿزش رڄلخٓزش حٿڄٔجٌٿْن ‪٫‬ن ٷظڀو ًرخٿو‪ٌٜٙ‬‬ ‫حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬حٿٌُ ٷخځ رب‪ٚ٣‬ٵ حٿنخٍ ‪٫‬ڀْو ڃن ڃٔخٳش رْٔ‪٤‬ش ؿيحً ًر٘ټپ ڃزخَٗ‪ً .‬طَىىص ٳِ حٿڄَْٔس ٗ‪٬‬خٍحص حٿٴيحء ٿڀزلَّن‬ ‫ًحٿ٘ييحء‪ً ،‬حٿٌكيس حٿٌ‪٣‬نْش‪.‬‬

‫‪| P a g e 83‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٻخڅ حٿ٘يْي ٷي ٷ‪ َ٠‬ر‪٬‬ي ٷْخځ ‪ٟ‬خر‪ ٢‬رب‪ٚ٣‬ٵ حٿَ‪ٛ‬خ‪٫ ٙ‬ڀْو ر٘ټپ ڃزخَٗ ڃن أؿپ ٷظڀو‪ًً ،‬ٿٺ ڃن ىًڅ أُ ًنذ حٷظَٳو‬ ‫حٿ٘يْي حٿٌُ ٻخڅ َّّي أڅ ّظليع ڃ‪ ٪‬حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬ٿٌٷٲ ا‪ٚ٣‬ٵ حٿٰخُحص حٿڄْٔڀش ٿڀيڃٌ‪٫ ٩‬ڀَ حٿڄٌح‪٣‬نْن‪ )).‬أز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪snc6/184209_10150135520928072_203200448071_7898855_7433115_n.jpg‬‬ ‫‪http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1298659021.jpg‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫عبٔت ِٓ رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=8M6LFvHA3wU‬‬

‫‪ .62‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ ٍٟ٥‬أؽّل اٌّإِٓ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 22:‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ٓ :‬ظَس‬ ‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ىًحٍ حٿڀئٿئس‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ 2011/2/17 :‬ځ‬ ‫ٍجت اإلٍزْ‪ٙ‬بك ‪ :‬حٓظ٘يي ر‪٬‬ي ط‪َٟ٬‬و ٿ‪٤‬ڀٸخص حن٘‪٤‬خٍّش ً ڃ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش ‪٫‬نيڃخ ٻخڅ ّلخًٽ‬ ‫ڃٔخ‪٫‬يس حٿڄٔ‪٬‬ٴْن ٿنـيس حٿڄ‪ٜ‬خرْن ر‪٬‬ي حٿڄـٍِس حٿظِ طٔزذ ريخ حٿـْٖ رلٶ ٗ‪٬‬ذ أ‪ِ٫‬ٽ‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3089‬األؽل ‪ 20‬فجوا‪٠‬و ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 17‬هث‪ ٤١‬اال‪ٚ‬ي ‪٘1432‬ـ‬

‫‪| P a g e 84‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫((كِ‪ ٟ‬فلاء ٌ‪« ...ٟٕٝٛ‬اٌف‪َ١‬ج‪ٛ‬ن» ‪َ٠‬غً وٍّبد اٌْ‪١ٙ‬ل «اٌّإِٓ» األف‪١‬وح‬ ‫ٳِ حٿوخڃٔش ًحٿن‪ٜ‬ٲ طٸَّزخً ه‪٫ ٢‬ڀِ أكڄي حٿڄئڃن ڃ٘خٍٻظو حٕهَْس ٳِ ‪ٛ‬ٴلش «حٿٴْٔزٌٹ» ًٷخٽ‪« :‬ىڃِ ٳيحء ٿٌ‪٣‬نِ»‪،‬‬ ‫ًٿڂ طټن طڀٺ حٿټڀڄخص حٿؼ‪ٚ‬ع ڃـَى ٻڀڄخص رپ طلٌٿض ر‪٬‬ي ٓخ‪٫‬خص ٷڀْڀش اٿَ ًحٷ‪ً ٪‬كٸْٸش ‪٬ٛ‬ٸض أرخه ًأڃو ًأهٌطو حٿٔظش‪،‬‬ ‫كْنڄخ طڀٸٌح هزَ ًٳخس ‪٫‬ڀِ ڃظؤػَحً رـَحكو‪.‬‬ ‫أد حٿ٘يْي ًَُّ ٿل‪٨‬خص حرنو حٕهَْس‪ ،‬اً ّٸٌٽ‪٫« :‬ڀِ حٿؼخنِ ڃن أرنخثِ ّيٍّ ٳِ ٓنظو حٕهَْس ىنيٓش رـخڃ‪٬‬ش حٿزلَّن ٿڂ‬ ‫طَكڄو حٿ‪٤‬ڀٸخص حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش ًه‪٤‬ٴض أك‪ٚ‬ڃو ً‪٫‬ڄَه حٿٸ‪.»َْٜ‬‬ ‫ًطخر‪ ٪‬أڅ ‪٫‬ڀِ ٻخڅ ڃ‪ ٪‬أكي أهٌطو ٳِ ىًحٍ حٿڀئٿئس ڃٔخٿڄخً نخثڄخً ً‪٫‬خى‬ ‫ٓخٿڄخً ر‪٬‬ي أڅ ىـڄض ٷٌحص حٕڃن ‪٫‬ڀَ حٿڄظ‪٨‬خىَّن ًٓـپ ٳِ‬ ‫حٿوخڃٔش ًحٿن‪ٜ‬ٲ ڃ٘خٍٻظو حٕهَْس ٳِ «حٿٴْٔزٌٹ» (ىڃِ ٳيحء‬ ‫ٿٌ‪٣‬نِ) ٿْ‪ٌ٬‬ى ٿڀيًحٍ ڃـيىحً ًّٔظٸزپ ؿٔڄو حٿ‪٤‬ڀٸخص حٿڄ‪٤‬خ‪ْ٣‬ش‬ ‫ٿْڄٌص ڃظؤػَحً رـَحكو ًكخڃ‪ ٚ‬آڃخٿو ڃ‪٬‬و‪.‬‬ ‫‪٫‬ڀڂ أرٌه ًاهٌطو رڄ‪٫ ٩َٜ‬ڀِ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ اكيٍ حٿٸنٌحص حٿٴ‪٠‬خثْش رْي أنيڂ ٿڂ ّظ‪َ٬‬ٳٌح ٳِ رخىة حٕڃَ ‪٫‬ڀْو ٿظَْٰ ڃ‪ٚ‬ڃلو‬ ‫ؿَحء ڃخ أٿڂ رو‪.‬‬ ‫هظڂ ًحٿيه كيّؼو رټڀڄخص ًؿييخ ٿڀڄٔجٌٿْن ‪٫‬ن ڃٌص حرنو‪ ،‬اً ٷخٽ‪« :‬اڅ حٿ٘‪٬‬ذ ٿن ّيِځ ًڃن ‪ّ ٙ‬لْ رڄ‪٬‬خنخس ىٌح حٿ٘‪٬‬ذ ٳيٌ‬ ‫ڃْض حٿ‪٠‬ڄَْ»)) أز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1298660054.jpg‬‬ ‫‪| P a g e 85‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1298660054.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1298660070.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1298660099.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪ ٛ٠‬رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=z91BEC7L1VM&feature=BF&playnext=1&list=Q‬‬

‫‪‬‬

‫‪L&index=1‬‬

‫‪ .63‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جل اٌو‪ٙ‬ب ِؾّل ث‪ ٛ‬ؽّ‪١‬ل‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 32:‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄخٿټْش‬ ‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬رخٿٸَد ڃن ىًحٍ حٿڀئٿئس‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ 2011/2/21 :‬ځ‬ ‫ٍجت اإلٍزْ‪ٙ‬بك ‪ :‬حٓظ٘يي ڃظؤػَحً ث‪ٍٞ‬مخ هٕبٓ ؽ‪ ٟ‬اٍزمود ف‪ ٟ‬هأٍٗ ڃنٌ ٌّځ‬ ‫حٿـڄ‪٬‬ش ‪ 18‬فجوا‪٠‬و ‪.َ2011‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3091‬اٌضٍضبء ‪ 22‬فجوا‪٠‬و ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 19‬هث‪ ٤١‬اال‪ٚ‬ي ‪٘1432‬ـ‬ ‫(( رْ‪ ٤١١‬عضّبٔٗ ٕجبػ اٌ‪ ِٓ َٛ١‬ك‪ٚ‬اه ‪ 13‬ثّل‪ٕ٠‬خ ؽّل ئٌ‪ ٝ‬اٌّبٌى‪١‬خ‬ ‫هٕبٕخ ؽ‪١‬خ أ‪ٚ‬كد ثؾ‪١‬بح ‪٥‬جلاٌو‪ٙ‬ب‬ ‫ر‪٬‬ي ػ‪ٚ‬ػش أّخځ ٷ‪٠‬خىخ حٿ٘خد ‪٫‬زيحٿَ‪ٟ‬خ ڃلڄي كٔن رٌكڄْي ( ‪٫ 32‬خڃخً) ٳِ ًكيس حٿ‪٬‬نخّش حٿڄَٻِس رڄـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ‪،‬‬ ‫أ‪٫‬ڀن حٕ‪٣‬زخء ‪٧‬يَ أڃْ حٗػنْن ( ‪ 21‬ٳزَحَّ‪ٗ /‬زخ‪ )2011 ١‬حٓظ٘يخىه ڃظؤػَحً ر‪٤‬ڀٸش حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿلِ حٿظِ حٓظٸَص ٳِ ٍأٓو‬ ‫ڃنٌ ٌّځ حٿـڄ‪٬‬ش حٿڄخ‪ ،ِٟ‬ر‪٬‬ي أڅ أ‪٣‬ڀٸض ٷٌحص حٿـْٖ حٿزلَّنِ حٿَ‪ٛ‬خ‪٫ ٙ‬ڀَ ر‪ ٞ٬‬حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ نيخّش (ٻٔخٍ) ٳخطلش‬ ‫حٿ٘يْي حٿ٘خد ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زيحٿيخىُ ڃْ٘ڄ‪٫ 21 ( ٪‬خڃخً) ٳِ حٿيّو ًحطـيض نلٌ ىًحٍ حٿڀئٿئس‪ًْٓ .‬ظڂ طْْ٘‪ ٪‬ؿؼڄخڅ حٿ٘يْي حن‪ٚ٤‬ٷخً‬ ‫ڃن ىًحٍ ‪ 13‬ٳِ ڃيّنش كڄي‪ ًًٌٙٛ ،‬اٿَ حٿڄخٿټْش‪ًً ،‬ٿٺ ‪٫‬ني حٿٔخ‪٫‬ش حٿؼخڃنش ڃن ‪ٛ‬زخف حٿٌْځ (حٿؼڀؼخء)‪.‬‬ ‫ًٳٌٍ ا‪ٚ٫‬څ حٓظ٘يخىه أڃْ‪ ،‬طٌحٳي حٿ‪َ٘٬‬حص اٿَ ًكيس حٿ‪٬‬نخّش حٿڄَٻِس كْغ َّٷي ‪٫‬زيحٿَ‪ٟ‬خ‪ًًُ ،‬ؿش ‪٫‬زيحٿَ‪ٟ‬خ حٿظِ ٻخنض‬ ‫ط‪ُٚ‬ڃو ‪ٌ٣‬حٽ حٿٌٷض‪ً ،‬حٿظِ أٻيص ٳِ ٿٸخء ٿيخ ڃ‪« ٪‬حٿٌٓ‪ٌّ »٢‬ځ حٿٔزض حٿڄخ‪ ،ِٟ‬أنيخ ٿن طزټِ ‪٫‬ڀَ ًُؿيخ ٳِ كخٽ طٌٳِ‪،‬‬ ‫اً ٷخٿض كْنيخ‪ « :‬أنخ ٓ‪ْ٬‬يس رًِؿِ‪ً ،‬ٿن أكِڅ ‪٫‬ڀْو‪ ،‬كظَ ًاڅ ڃخص ‪ ٙ‬ٷيٍ حهلل‪ ،‬ٿن أٻٌڅ كِّنش ٕنو ْٓڄٌص ٻَؿپ‪ ،‬اً ٻخڅ‬ ‫ّ‪٤‬خٿذ رلٸٌٷنخ» ‪ً ،‬رخٿٴ‪٬‬پ ٿڂ طٌٍٱ ر‪٬‬ي ًٳخطو أڃْ ىڃ‪٬‬ش ًحكيس‪ ،‬كظَ ر‪٬‬ي أڅ ٷزَڀض ٍأٓو ٳِ حٿڀل‪٨‬خص حٕهَْس ٳِ ڃَ٘كش‬ ‫حٿٔڀڄخنْش‪.‬‬ ‫‪| P a g e 86‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًطٌٳِ ‪٫‬زيحٿَ‪ٟ‬خ رل‪ ٌٍ٠‬حػنْن ڃن اهٌطو‪ ،‬أكڄي ًڃييُ‪ً ،‬ٷخٽ أكڄي رنزَس ڃظؤػَس‪« :‬ڃنٌ ‪ٛ‬زخف أڃْ‪ ،‬ٻخڅ ٿيُ اكٔخّ‬ ‫رؤنيخ ٓظټٌڅ حٿٔخ‪٫‬خص حٕهَْس ٕهِ‪ً ،‬ه‪ٌٜٛ‬خً ر‪٬‬ي أڅ ٍحًىنِ كڀڂ رؤڅ أهِ ْٓظٌٳَ حٿٌْځ (أڃْ)‪ً ،‬أرڀٰض ًُؿظو رٌٿٺ‪،‬‬ ‫حٿظِ ٍٳ‪٠‬ض ڃزخٍكظو»‪.‬‬ ‫ًأ‪ٟ‬خٱ « ٷزپ ًٳخطو أڃٔټنخ رْيّو أنخ ًأهِ ڃييُ‪ً ،‬ٻنخ نٌى طڀٸْنو ًَٗ‪٫‬نخ ٳِ ٷَحءس حّٓخص حٿٸَآنْش‪ً ،‬ٳٌؿجنخ رلَٻش هٴْٴش‬ ‫ٳِ ٍؿڀْو‪ً ،‬ػڂ كَٹ ّيّو ر‪٬‬ي أڅ ‪ٟ‬ڂ أّيّنخ أنخ ًأهِ رٸٌس‪ ،‬ٷزپ أڅ طٴٌ‪ًٍ ٝ‬كو اٿَ حهلل ٓزلخنو ًط‪٬‬خٿَ»‪.‬‬ ‫أڃخ ًحٿي ‪٫‬زيحٿَ‪ٟ‬خ‪ ،‬ٳخن‪٠‬ڂ اٿَ حٿڄظٌحٳيّن ٿٌكيس حٿ‪٬‬نخّش حٿڄَٻِس‪ً ،‬ٻخڅ حٿظؤػَ رخىّخً ‪٫‬ڀْو‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنو ٍٳ‪ ٞ‬حٿزټخء ‪٫‬ڀَ حرنو‬ ‫ً‪٣‬ڀذ ڃن حٿل‪٫ ٌٍ٠‬يځ حٿزټخء ‪٫‬ڀْو‪ًً ،‬ؿو ٗټَه اٿَ حٿ‪٤‬خٷڂ حٿ‪٤‬زِ ًحٿ٘زخد حٿڄٌؿٌىّن ىنخٹ‪ً ،‬ؿڄْ‪ ٪‬ڃن ٗخٍٹ ٳِ‬ ‫ح‪٫ٙ‬ظ‪ٜ‬خڃخص ًحٿڄَْٔحص حٿظِ ط‪٤‬خٿذ رظلْٔن حًٕ‪ٟ‬خ‪ً .٩‬ٷخٽ ٳِ ط‪َّٜ‬ق ٿـ «حٿٌٓ‪« :»٢‬آهَ ڃَس طليػض ٳْيخ ڃ‪ ٪‬حرنِ‬ ‫ٻخنض ٷزپ أڅ ّظٌؿو اٿَ حٿڄَْٔس ٿڀڄ٘خٍٻش ٳِ (ٻٔخٍ) ٳخطلش ڃْ٘ڄ‪ٌّ ٪‬ځ حٿـڄ‪٬‬ش حٿڄخ‪ًٗ ،ِٟ‬ـ‪٬‬ظو ‪٫‬ڀَ أڅ ّٸٌځ رخٿٌحؿذ‬ ‫ًّ٘خٍٹ ٳِ حٿڄَْٔس»‪ً .‬أ‪ٟ‬خٱ « طڂ ار‪ٚ‬ٯِ رٌٳخس حرنِ ٌّځ أڃْ ڃن ٷزپ أهْو‪ ،‬كْغ ٻنض ٳِ ڃٔـي حٕڃَْ ُّي‪ً ،‬ٳِ ريحّش‬ ‫حٕڃَ ٻنض أرټِ‪ ،‬ٿټنِ ٳِ ‪َّ٣‬ٸِ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٷٍَص أ‪ ٙ‬أرټِ ‪٫‬ڀْو‪ٕ ،‬نو ڃخص ٻَؿپ»‪.‬‬ ‫ًه‪٫ ٪٠‬زيحٿَ‪ٟ‬خ ٿ‪٬‬ڄڀْش ؿَحكْش ٌّځ حٿـڄ‪٬‬ش حٿڄخ‪ ِٟ‬حٓظڄَص ػ‪ٚ‬ع ٓخ‪٫‬خص‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ حٕ‪٣‬زخء ٿڂ ّظڄټنٌح ڃن اهَحؽ‬ ‫حٿَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ڃن ٍأٓو‪ً ،‬ىٌ ڃخ ى‪٫‬خ ر‪ ٞ٬‬حٕ‪٣‬زخء ٿڀظ‪َّٜ‬ق رؤنو طٌٳِ ََّّٓخً‪.‬‬ ‫ٿ‪٬‬زيحٿَ‪ٟ‬خ ػ‪ٚ‬ػش أرنخء‪٫ ،‬ڀِ ( ‪ 8‬أ‪ٌ٫‬حځ)‪ ،‬كْٔن ( ‪ 4‬أ‪ٌ٫‬حځ)‪ ،‬ڃلڄي (‪٫‬خځ ً ‪ 7‬أٗيَ)‪ً ،‬ٻخڅ ّ‪٬‬ڄپ ٳِ ڃلڄْش حٿ‪َّ٬‬ن‪ )) .‬ئٔز‪ٝٙ‬‬ ‫اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪snc6/182721_497866295980_702525980_6718647_4074487_n.jpg‬‬ ‫‪http://marh-q.net/uploads/images/marh-q533777cff9.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://marh-q.net/uploads/images/marh-qb30325da1a.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪| P a g e 87‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://marh-q.net/uploads/images/marh-q413f17fcd1.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://cache.daylife.com/imageserve/05Am4hfb6Mh11/610x.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ِٓ رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://cache.daylife.com/imageserve/09iQd0KbTD8X2/610x.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://cache.daylife.com/imageserve/02LqdBie74bAk/610x.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://cache.daylife.com/imageserve/0d403u08975OF/610x.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://cache.daylife.com/imageserve/06Ba2qdacadJt/610x.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪٦‬ل ئٕبثخ اٌْ‪١ٙ‬ل ه‪ٙ‬ب ث‪ٛ‬ؽّ‪١‬ل ثبٌوٕبٕخ‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=ilA4WwSnaYg&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫عبٔت ِٓ رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=IZWjqxiQkUs&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .64‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ ٍٟ٥‬اثوا٘‪ ُ١‬اٌلَِزبٔ‪ٟ‬‬ ‫ٓن‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ 17 :‬س‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ىڃٔظخڅ‬ ‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ٯَْ ڃ‪ًَ٬‬ٱ‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/3/14:‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ىىْ رْٔخٍس ڃن ٷزپ رڀ‪٤‬ـْش حٿن‪٨‬خځ‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3111‬اإلصٕ‪ِ 14 ٓ١‬بهً ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 09‬هث‪ ٤١‬اٌضبٔ‪٘1432 ٟ‬ـ‬ ‫(( ‪ٚ‬فبح اٌْبة ‪ ٍٟ٥‬اٌلَِزبٔ‪ٚ ٟ‬ر‪ٚ‬بهة األٔجبء ثْأْ ٍجت ‪ٚ‬فبرٗ‬ ‫ط‪٠‬خٍرض حٕنزخء ر٘ؤڅ حٿٔزذ حٿٌُ أىٍ اٿَ ًٳخس حٿ٘خد ‪٫‬ڀِ ارَحىْڂ ‪٫‬زيحهلل حٿيڃٔظخنِ ( ‪٫ 18‬خڃخً) ڃن ىڃٔظخڅ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ ًحٿيه‪،‬‬ ‫ًىٌ أڃْن َٓ ؿڄ‪ْ٬‬ش حٿظڄَّ‪ ٞ‬حٿزلَّنْش ارَحىْڂ حٿيڃٔظخنِ‪ ،‬أٻي أڅ حرنو ىُىْ رْٔخٍس ‪٫‬ڀَ حٿټٌرَُ حٿڄ‪٤‬پ ‪٫‬ڀَ ىًحٍ‬ ‫حٿڀئٿئس ‪٫‬ني حٿٔخ‪٫‬ش حٿٔخىٓش ڃن ڃٔخء أڃْ حٕكي (‪ 13‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪.)2011‬‬ ‫ًنُٸپ حٿ٘خد حٿڄظٌٳَ اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿزلَّن حٿيًٿِ‪ ،‬ٷزپ أڅ ّظڂ نٸڀو اٿَ ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ‪ ،‬اً طٌٳِ ىنخٹ‪.‬‬ ‫اٌقجو‪.‬‬

‫‪| P a g e 88‬‬

‫)) أز‪ٝٙ‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ٕٛ ِٓ ٘٦‬ه اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪ash4/196274_10150105962618994_643903993_6437696_6434726_n.jpg‬‬ ‫‪‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل ث‪ ٓ١‬أٍ٘ٗ ف‪ِ ٟ‬غّ‪ ٤‬اٌٍَّبٔ‪١‬خ اٌ‪ٞ‬ج‪ٟ‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=98RhHNL8RXY&skipcontrinter=1‬‬

‫‪ .65‬اٌْ‪١ٙ‬ل أؽّل ‪٥‬جلاهلل اٌ‪٦‬ؤ‪ٛٛ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 21 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ڃيّنش كڄي – طٌرڀِ‬ ‫ِىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ٯَْ ڃ‪ًَ٬‬ٱ‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/3/15 :‬ځ‬ ‫و‪١‬ف‪١‬خ اإلٍزْ‪ٙ‬بك ‪ِٚ‬ىبْ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ٯَْ ڃ‪ًَ٬‬ٱ ٿٰخّش حٕڅ ٿټٌڅ حٿلټٌڃش اى‪٫‬ض‬ ‫رؤڅ حٿْ٘يي ىٌ أكي أٳَحى حٿَ٘‪٣‬ش ًاطيڄض ٷْخځ حٿڄظ‪٨‬خىًَڅ ريىٔو رْنڄخ نٴَ ًحٿيه‬ ‫ٻٌنو ّ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿٔڀٺ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ًرؤنو ّ‪٬‬ڄپ ٳِ َٗٻش ُّن ٿڀ٘ط‪ٜ‬خ‪ٙ‬ص ً‪ٚ٫ ٙ‬ٷش ٿڀڄظ‪٨‬خىًَڅ ٿڄخ ك‪ٜ‬پ ٗرنو‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3115‬اٌغّ‪٦‬خ ‪ِ 18‬بهً ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 13‬هث‪ ٤١‬اٌضبٔ‪٘1432 ٟ‬ـ‬

‫‪| P a g e 89‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫((‪ٚ‬اٌل «أؽّل ‪٥‬جلاهلل ؽَٓ» ِفِّٕلاً ِب ْٔورٗ ئؽل‪ ٜ‬اٌٖؾف‪ « ...‬اثٕ‪ ٟ‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٌُ ‪٠‬ىٓ ‪ ًّ٦٠‬ف‪ٍٍ ٟ‬ه اٌْو‪ٝ‬خ»‬ ‫نٴَ ًحٿي أكڄي ‪٫‬زيحهلل كٔن ڃخ أًٍىطو ر‪ ٞ٬‬حٿ‪ٜ‬لٲ حٿڄلڀْش ٳِ ‪٫‬يىىخ حٿ‪ٜ‬خىٍ ٌّځ أڃْ (حٿوڄْْ‬

‫‪ 17‬ڃخٍّ‪ /‬آّخٍ‬

‫‪ )2011‬طلض ‪٫‬نٌحڅ‪« :‬حٓظ٘يخى ٍؿڀِ أڃن ه‪ٚ‬ٽ اه‪ٚ‬ء حٿيًحٍ»‪ً ،‬ٻٌٿٺ ٳِ ‪ٛ‬ٴلظيخ حٿؼخٿؼش طلض ‪٫‬نٌحڅ‪« :‬حٓظ٘يخى ٍؿڀِ‬ ‫أڃن ه‪ٚ‬ٽ ‪٫‬ڄڀْش ط‪٤‬يَْ حٿيًحٍ ًڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش»‪ ،‬ڃئٻيحً ‪٫‬ڀَ أڅَّ حرنو ٿڂ ّټن ّ‪٬‬ڄپ ٳِ ٓڀٺ حٿَ٘‪٣‬ش أريحً‪ً .‬ىٌح ّ‪٬‬نِ حڅ‬ ‫‪٫‬يى حٿٌُ ٷظڀٌح ڃن ٍؿخٽ حٕڃن ًحكي ًٿْْ حػنْن‪ً ،‬حڅ ك‪ْٜ‬ڀش حٷظلخځ حٿيًحٍ ٳِ ‪ 16‬ڃخٍّ ‪ )2011‬ىِ ٷظْپ ڃن حٿَ٘‪٣‬ش‪،‬‬ ‫ً‪ 4‬ٷظڀَ ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن‪ً ،‬ٷظْپ ىنيُ أ‪ٛ‬زو حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿلِ حػنخء طؤىّش ‪٫‬ڄڀو ٳِ َٗٻشأًحٽ ٿٖٿزخڅ‪.‬‬ ‫ً‪٫‬زََّ ًحٿي "أكڄي ‪٫‬زيحهلل كٔن" ‪٫‬ن ٗيّي حٓظَٰحرو ًىى٘ظو كْنڄخ أرڀٰو "حرن هخٽ حرنو حٿ٘يْي حٿٌُ حط‪ٜ‬پ رو ‪ٛ‬زخف أڃْ‬ ‫(حٿوڄْْ) ٿْوزَه رؤڅ اكيٍ حٿ‪ٜ‬لٲ نَ٘ص هزَحً ڃَٳٸخً ر‪ٌٍٜ‬س حٿ٘يْي (أكڄي)‪٫ ،‬ڀَ أنو ٍؿپ أڃن حٓظ٘يي ٳِ ‪٫‬ڄڀْش‬ ‫اه‪ٚ‬ء حٿيًحٍ ًڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ‪ً ،‬ٷي ٷڄض رخٗط‪ٜ‬خٽ رخٿ‪ٜ‬لْٴش ًٍٳ‪ ٞ‬حٿڄٔجٌٿٌڅ ىنخٹ حٿليّغ ڃ‪ ،ِ٬‬ٿټن طليع‬ ‫ڃ‪ ِ٬‬أكي حٿڄٌ‪٧‬ٴْن ٿْ‪٤‬ڀذ ڃنِ َٗف حٿ٘ټٌٍ ٳؤرڀٰظو رؤڅَّ (‪ٛ‬لْٴظټڂ) نَ٘ص هزَحً ر‪ٌٍٜ‬س حرنِ حٿ٘يْي أكڄي ‪٫‬ڀَ أنو ڃن‬ ‫ٍؿخٽ حٿَ٘‪٣‬ش‪ً ،‬ىٌح ٯَْ ‪ٛ‬لْق‪ ،‬ٳبرنِ ‪٬ّ ٙ‬ڄپ ٿيٍ ًُحٍس حٿيحهڀْش‪ً ،‬ىٌ ٳنِ ّ‪٬‬ڄپ ٳِ ڃـخٽ طَٻْذ حٿ٘زټخص ٿيٍ اكيٍ‬ ‫َٗٻخص حٗط‪ٜ‬خ‪ٙ‬ص‪ ،‬ٻڄخ ّ‪٬‬ڄپ ٳِ أًٷخص ٳَحٯو ڃْټخنْٺ ْٓخٍحص‪٫ً ،‬نيىخ‪ ،‬طليع ٿِ حٿڄٌ‪٧‬ٲ رخٿٸٌٽ اڅ حٿوزَ ًٍىىڂ ڃن‬ ‫ًُحٍس حٿيحهڀْش‪ً ،‬ٷي نَ٘طو حٿ‪ٜ‬لْٴش ٻڄخ ًٍىىڂ ر‪ُّ ٚ‬خىس ً‪ ٙ‬نٸ‪ٜ‬خڅ‪ ،‬ر‪٬‬ي ًٿٺ ‪٣‬ڀزض ڃن حٿڄٌ‪٧‬ٲ أڅ طڀظِځ حٿ‪ٜ‬لْٴش رنَ٘‬ ‫ٍىُ رخٿنٴِ ًطٌ‪ْٟ‬ق حٿڄ‪٬‬ڀٌڃش ٿڀَأُ حٿ‪٬‬خځ ٳِ ‪٫‬يى حٿٰي (حٿٌْځ حٿـڄ‪٬‬ش)"‪.‬‬ ‫ًأٗخٍ اٿَ "أڅ ٻپ حٕىپ ًحٿڄ‪٬‬خٍٱ ًحٿـَْحڅ ٳِ ىًحٍ ‪ 22‬رڄيّنش كڄي ًٻٌٿٺ ٳِ ٷَّظنخ حٕ‪ٛ‬ڀْش (طٌرڀِ) ّ‪٬‬ڀڄٌڅ أڅ حرنِ‬ ‫حٿ٘يْي أكڄي ‪٬ّ ٙ‬ڄپ َٗ‪ْ٣‬خً‪ً ،‬أڅ ڃخ طڂ نَ٘ه ٿْْ ‪ٛ‬لْلخ‪ ،‬ٳٸي حٓظ٘يي ٌّځ حٍٕر‪٬‬خء ( ‪ 16‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪ )2011‬ٳِ حٿيـٌځ‬ ‫‪٫‬ڀَ ىًحٍ حٿڀئٿئس"‪.‬‬ ‫ًُحى رٸٌٿو " اڅ حٿْٔخٍس حٿظِ ّٔظويڃيخ حرنو ىِ ڃٔظؤؿَس ًطخر‪٬‬ش ٿڀَ٘ٻش حٿظِ ّ‪٬‬ڄپ ريخ‪ً ،‬ىِ ڃٌؿٌىس أڃخځ ڃنِٿيڂ حٓڅ‬ ‫ڃي٘ڄش ؿَحء حٿظوَّذ حٿٌُ ٷخڃض رو ٷٌحص حٕڃن ٿظيْ٘ڂ ًطټَْٔ ْٓخٍحص حٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڄْن ٳِ حٿيًحٍ"‪.‬‬ ‫ًحهظظڂ ٷٌٿو‪« :‬ٳٸيص ٻپ أڃپ ٳِ حٿلْخس ر‪٬‬ي أڅ ٳٸيص حرنِ‪ ...‬ٿټننِ ٓؤرٸَ ڃظَ٘ٳخً رؤنو ٗيْي ٳِ أ‪٫‬ڀَ حٿيٍؿخص ڃن حٿـنخڅ‬ ‫ٕنو ٷيځ ًٍكو ڃن أؿپ ً‪٣‬نو ًأرنخء ً‪٣‬نو‪ً ...‬رٌىُ أڅ ّ‪َ٬‬ٱ حٿَأُ حٿ‪٬‬خځ حٿلٸْٸش ٿټ٘ٲ حٕٻخًّذ حٗؿَحڃْش حٿظِ ‪ ٙ‬ط‪٪٠‬‬ ‫ح‪٫‬ظزخٍحً ٿڄ٘خ‪ َ٫‬حٿنخّ‪ )) .‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪| P a g e 90‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

‫ل‬١ٌْٙ‫ؼ ئٕبثبد ا‬ٙٛ‫ ر‬ٟ‫ه اٌز‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬ 

http://www2.0zz0.com/2011/03/19/15/572406463.jpg

http://www14.0zz0.com/2011/03/19/15/443980277.jpg

http://www6.0zz0.com/2011/03/19/20/877390698.jpg

http://www10.0zz0.com/2011/03/19/20/276319696.jpg ‫ل‬١ٌْٙ‫وَو فبرؾخ ا‬ٚ ٤١١ْ‫ه ِٓ ر‬ٕٛ

http://www.iraqup.com/up/20110319/8rC1d-1VcN_655451722.jpg

http://img105.herosh.com/2011/03/23/654249034.jpg

http://img101.herosh.com/2011/03/23/863480930.jpg

http://img105.herosh.com/2011/03/23/473367799.jpg ًَ‫ اٌّغز‬ٟ‫ل ف‬١ٌْٙ‫ ا‬ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://www.youtube.com/watch?v=H4ord0vyT44&feature=related ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫عبٔت ِٓ ر‬

http://www.youtube.com/watch?v=Kvsi_WWsbFw&feature=related

ْ‫ل أؽّل اٌفوؽب‬١ٌْٙ‫ ا‬.66 ‫ ٓنش‬30 :‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ ‫ ٓظَس‬:‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬ ‫ځ‬2011/3/15 :‫بك‬ْٙ‫ـ اإلٍز‬٠‫ربه‬ ٩‫ حٿيڃخ‬٢‫ كِ ٳِ ٍأٓو ًطٴـَْ ىڃخٯش كظَ ٓٸ‬ٙ‫خ‬ٍٛ ‫ڀٶ‬٤‫ ر‬:‫بك‬ْٙ‫ٍجت االٍز‬ .‫ٌىّش‬٬ٔ‫خځ ًحٿٸٌحص حٿ‬٨‫ ڃن ٷزپ ڃْڀْ٘خص حٿن‬ٍٕٝ‫ڀَ ح‬٫ ‫٘ـ‬1432 ٟٔ‫ اٌضب‬٤١‫ هث‬10 ‫افك‬ٌّٛ‫ َ ا‬2011 ً‫ ِبه‬15 ‫ اٌضٍضبء‬- 3112 ‫لك‬٦ٌ‫خ ا‬١ٕ٠‫ اٌجؾو‬ٍٜٚ‫فخ ال‬١‫ٓ ٕؾ‬٥ ‫ٔمال‬ | P a g e 91


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

ٓ٠‫ب٘و‬٢‫ِز‬ٚ ِٓ‫اد األ‬ٛ‫ٓ ل‬١‫ ٍزوح ث‬ٟ‫بد اٌؾبٍٕخ ف‬ٙ‫اع‬ٌّٛ‫ ا‬ٟ‫الً ف‬١‫ اٌْبة أؽّل فوؽبْ لز‬ٛٛ‫(( ٍم‬ ‫خىَّن ًٷٌحص ڃټخٳلش حٿٰ٘ذ ٳِ ٓظَس‬٨‫ض رْن ڃظ‬٬‫و أػنخء حٿڄٌحؿيخص حٿظِ حنيٿ‬٫َٜ‫ ٓنش) ڃ‬24 ( ‫ٿٸِ حٿ٘خد أكڄي ٳَكخڅ‬ ِ‫ز‬٤‫ حٿٔڀڄخنْش حٿ‬٪‫َ٘حص حٿـَكَ اٿَ ڃـڄ‬٫ ‫ ًنُٸپ‬.‫ ُحٿض ڃٔظڄَس كظَ حٓڅ‬ًٙ َ‫ي‬٨‫ي حٿ‬٬‫ ڃن ر‬1 ‫ش‬٫‫ڀٸض ڃنٌ حٿٔخ‬٤‫ًحٿظِ حن‬ .‫زْش‬٤‫ ًٳٶ ڃخ أٳخىص حٿظٸخٍَّ حٿ‬،‫ش‬٬٘‫ص ر‬ٙ‫ؽ ٳِ كخ‬ٚ٬‫ٿظڀٸِ حٿ‬ :‫ل‬١ٌْٙ‫ٍمخ ثب‬٦‫بد اٌّز‬١‫اٌّوئ‬ٚ ‫ه‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬

ٝ‫اٌَّزْف‬ٚ ًَ‫ اٌّغز‬ٟ‫ل اٌفوؽبْ ف‬١ٌْٙ‫ه ا‬ٕٛ 

http://www.alwatanyh.com/hostimages/2011/03/321.jpghttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/ hphotos-akash4/190304_132530146819349_129105763828454_218272_1136326_n.jpg

http://img695.imageshack.us/img695/7393/image00001smf.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/189910_158829680840612_100001407432404_344480_8146515_n.jpg

http://c.shia4up.net/uploads/13002174051.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/188235_207232075970002_100000496333469_770141_5578196_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/198927_148243195239026_100001600397940_298178_8126489_n.jpg

http://www.alhsa.com/forum/imgcache2/344945.gif

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1604.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1605.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1607.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1608.jpg | P a g e 92


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1609.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1610.jpg ‫ب‬ٌٙ ٝ‫وص‬٠ ‫ ؽبٌخ‬ٟ‫ هأٍٗ ف‬ٚ )ْ‫ى‬ٌْٛ‫ (ا‬ٞ‫به‬ْٞٔ‫ ِٖبة ثبٌوٕبٓ اإل‬ٛ٘ٚ ‫ل‬١ٌْٙ‫ٓ عَُ ا‬١‫هح رج‬ٕٛ

http://www.m5zn.com/uploads/2011/3/18/photo/031811030319svigq6s57gvx0h.jpg ‫ُْعلا‬ِٙ ٍٗ‫هأ‬ٚ ٝ‫ اٌَّزْف‬ٟ‫و ف‬٠‫ اٌَو‬ٌٝ‫خ ٔمٍٗ ئ‬٢‫ل أؽّل فوؽبْ ٌؾ‬١ٌٍْٙ ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://c0013684.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/x2_50ee275 ‫و‬١‫ح اٌزفغ‬ٛ‫ األهٗ ِٓ ل‬ٍٝ٥ ‫ل اٌّزٕبصوح‬١ٌْٙ‫أعياء ِٓ ِـ ا‬

http://www.youtube.com/watch?v=8tkG7jkUYTg&skipcontrinter=1 ‫ب‬ٙ‫ل ئفواع‬٦‫ ّّْ٘ذ هأٍٗ ث‬ٟ‫اٌوٕبٕخ اٌز‬

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/190491_10150157886381183_530611182_8883386_407177_n.jpg ٤١١ْ‫ل اٌفوؽبْ أصٕبء اٌز‬١ٌْٙ‫ه ا‬ٕٛ

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1587.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1590.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1584.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1586.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1592.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1593.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1594.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1595.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1596.jpg

http://www.alhsa.com/forum/imgcache2/344946.gif

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1597.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1598.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1599.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1600.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1601.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1654.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1619.jpg

http://www.alhsa.com/forum/imgcache2/344950.gif

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1657.jpg

http://www.awamia.com/media/lib/pics/1300496256.jpg | P a g e 93


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1616.jpg ٍٗ‫ٓ هأ‬٥ ٗ‫لل فًٖ ِق‬ٚ ‫ل‬١ٌٍْٙ ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://www.youtube.com/watch?v=BHKFXiEOj4E&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=joM_1dPPRFc&feature=related ‫فبح‬ٌٛ‫ ٌَجت ا‬ٟ٥‫ت اٌْو‬١‫ج‬ٌٞ‫و ا‬٠‫هح ِٓ رمو‬ٕٛ

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1623.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1602.jpg

http://www.awamia.com/photo/2011/bahrain/1614.jpg

‫ل‬١ٌْٙ‫ اثٕٗ ا‬٣‫ك‬ٛ٠ ‫األة‬

‫ل‬١ٌْٙ‫ب ا‬ٙ١‫ أف‬٣‫ك‬ٛ‫األفذ ر‬

http://www.youtube.com/watch?v=ID00c9Qt-pc&feature=related ‫ل‬١ٌٍْٙ ‫ٔزبط‬ِٛ

http://www.youtube.com/watch?v=njYuN...layer_embedded

http://img847.imageshack.us/img847/5519/image00014u.jpg ‫ اٌّْوؽخ‬ٟ‫ل أؽّل فوؽبْ ف‬١ٌٍْٙ ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://www.youtube.com/watch?v=s4DXcHGb1SE&feature=related

‫ف اٌَّبن‬ٛ١٦ِ ‫جلاهلل‬٥ ‫فو‬٦‫ل ع‬١ٌْٙ‫ ا‬.67 ‫ ٓنش‬30 :‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ ِ‫خٿ‬٫ :‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬ ْْ‫ ڃٔظ٘ٴَ حرن حٿنٴ‬-‫ ىًحٍ حٿڀئٿئس‬:‫بك‬ْٙ‫ِىبْ اإلٍز‬ ‫ځ‬2011/3/16 :‫بك‬ْٙ‫ـ اإلٍز‬٠‫ربه‬ ‫ڀٸخص حٿٌُ٘څ‬٣ :‫بك‬ْٙ‫ٍجت االٍز‬ :‫ل‬١ٌْٙ‫ٍمخ ثب‬٦‫بد اٌّز‬١‫اٌّوئ‬ٚ ‫ه‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬

| P a g e 94


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

ًَ‫ اٌّغز‬ٟ‫ل ف‬١ٌْٙ‫ه ا‬ٕٛ 

http://store1.up-00.com/Mar11/z2s24644.jpg

http://filaty.com/l/f6Mc

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300617859.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300617990.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

snc6/200033_197537196934695_195935867094828_609561_241778_n.jpg 

http://www4.0zz0.com/2011/03/19/15/611479489.jpg ً١َ‫ل أصٕبء اٌزغ‬١ٌٍْٙ ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3 Fv%3D0uoLunL9kno ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬ٍٝ٥ ‫ اٌٖالح‬ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://www.youtube.com/watch?v=xIZH_fz6hMA&playnext=1&list=PLD3CD3A6E2 061A8FE

ْ‫ ٍٍّب‬ٍٟ٥‫جل‬٥ ‫فو ِؾّل‬٦‫ل ع‬١ٌْٙ‫ ا‬.68 ‫ ٓنش‬41 :‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ ‫ ٻَحنو‬:‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬ ‫ڀَ ىًحٍ حٿڀئٿئس‬٫ ‫ ًٷض حٿيـٌځ‬:‫بك‬ْٙ‫ِىبْ اإلٍز‬ ‫ و‬2011/3/16 :‫بك‬ْٙ‫ـ اإلٍز‬٠‫ربه‬

‫يٍه ڃن‬ٛ ‫ظْن حهظَٷض اكيحىڄخ‬ٛ‫خ‬ٍٛ ‫َّٶ‬٣ ‫ن‬٫ ‫ْي ٷظپ‬٬ٔ‫ حٿ٘يْي حٿ‬:‫بك‬ْٙ‫ٍجت االٍز‬ . َ‫ش حٿؼخنْش حهظَٷض ّيه حٿُْڄن‬ٛ‫خ‬َٛ‫حٿـخنذ حّٕڄن ًحٿ‬

| P a g e 95


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٔمال ‪ ٓ٥‬عيء ِٓ فجو ِٓ ٕؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3114‬اٌقّ‪ِ 17 ٌ١‬بهً ‪ َ2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 12‬هث‪ ٤١‬اٌضبٔ‪ٟ‬‬ ‫‪٘1432‬ـ‬ ‫((الزؾبَ «اٌٍإٌإح» ‪ِٚ‬ؾبٕوح َِزْف‪ ٝ‬اٌٍَّبٔ‪١‬خ ‪ٍٚ‬م‪ٍ ٛٛ‬زخ لزٍ‪ِٚ ٝ‬ئبد اٌغوؽ‪ِ 30ٚ ٝ‬فم‪ٛ‬كاً‬ ‫حٓظْٸ‪ ٦‬حٿزلَّنٌْڅ ٳِ حٿ‪ٜ‬زخف حٿزخٻَ ڃن ٌّځ حڃْ ‪٫‬ڀَ أهزخٍ ڃٌىڀش‪ ،‬ڃ‪ ٪‬حٷظلخځ ٷٌحص ح‪ٙ‬ڃن ًحٿلَّ حٿٌ‪٣‬نِ ٿيًحٍ‬ ‫حٿڀئٿئس ًڃلخ‪َٛ‬س ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪ ،‬ري‪٫‬ڂ ڃن حٿـْٖ‪٣ 4 ً ،‬خثَحص ‪ٔ٫‬ټَّش‪٣ً،‬خثَطْن طخر‪٬‬ظْن ٿٌُحٍس حٿيحهڀْش‪ًٓ .‬ٸ‪٢‬‬ ‫ٓظش ٷظڀَ ٌّځ حڃْ‪ ،‬حػنْن ڃن ٍؿخٽ حٕڃن نٸڀظيڂ ًُحٍس حٿيحهڀْش حٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ًًٿٺ ر‪٬‬ي ر‪٬‬ي ط‪َٟ٬‬يڂ ٿيىْ‪.‬‬ ‫ًٓٸ‪ ٢‬ٻ‪ ٚ‬ڃن ع‪٦‬فو ِؾّل ‪٥‬جل‪ٍٍّ ٍٟ٥‬بْ‪ ،‬ڃن ٻَحنش (ڃٌحٿي ‪ٓ ،)1970‬ـڀض حٿٌٳخس ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿيًٿِ‪ً ،‬أكڄي ‪٫‬زيحهلل‬ ‫كٔن‪ ،‬ڃن ڃيّنش كڄي(ڃٌحٿْي ‪ٓ )1988‬ـڀض حٿٌٳخس ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿيًٿِ‪ً ،‬ؿ‪٬‬ٴَ ‪٫‬زيحهلل ڃ‪ٌْ٬‬ٱ ( ‪ٓ 30‬نش) ًٓـڀض حٿٌٳخس‬ ‫ٳِ ڃٔظ٘ٴَ حرن حٿنٴْْ‪ )).‬ئٔز‪ ٟٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ٌٍْ‪١ٙ‬ل ع‪٦‬فو ِؾّل اٌن‪ ٞ‬اغز‪ ً١‬ثوٕبٓ ؽ‪ ٟ‬ف‪ ٟ‬اٌٖله ‪ٚ‬اٌ‪١‬ل‬ ‫‪http://img812.imageshack.us/img812/2319/78496413.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://img824.imageshack.us/img824/9153/28883455.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://img853.imageshack.us/img853/285/74547236.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ِٓ اٌزْ‪٤١١‬‬ ‫‪http://img714.imageshack.us/img714/7324/40329418.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://img815.imageshack.us/img815/3918/82973805.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://img824.imageshack.us/img824/4134/58211356.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .69‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ َٝ١٥‬ه‪ ٟٙ‬اي ه‪ٟٙ‬‬

‫‪| P a g e 96‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 47:‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ٓ :‬ظَس‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/3/19 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٗ‪٫‬ظيحء ‪٫‬ڀْو رخٿ‪َ٠‬د حٿڄزَف كظَ حٿڄٌص‪ .‬ط‪ َٝ٬‬حٿ٘يْي ٿڀ‪َ٠‬د‬ ‫حٿڄزَف ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬أنلخء ؿٔڄو ًرخٿٌحص حٿَأّ ڃڄخ ٓزذ ٿو ٻَٔ ٳِ حٿـڄـڄش اٿَ‬ ‫ن‪ٜ‬ٴْن ٳِ ح‪٫ٙ‬ڀَ ًٳخٍٵ حٿلْخس ڃظؤػَح رـَحكو ‪.‬‬ ‫ٻخڅ حٿ٘يْي ڃن حٿڄٴٸٌىّن ف‪ِ 15 ٟ‬بهً ‪٫ َ2011‬ني حٿيـٌځ حٿٰخٗڂ ‪٫‬ڀَ ڃن‪٤‬ٸش ٓظَس ًطڀٸَ حىپ‬

‫حٿ٘يْي ىٌح حٿٌْځ‬

‫حط‪ٜ‬خ‪ٙ‬ص ڃن حٿـيخص ح‪ٙ‬ڃنْش ٿڀل‪ ٌٍ٠‬حٿَ ڃَ٘كش حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ًٷي ٻظذ ٳِ حٿظٸََّ حٿ‪٤‬زِ رخڅ ٓزذ حٿٌٳخس ح‪ٛ‬خرش‬ ‫ٳٸ‪ً ٢‬ٿڂ ٌّٻَ ڃخىِ نٌ‪ ٩‬ىٌه ح‪ٛٙ‬خرش ًٷي ٍٳ‪ًًّ ٞ‬و آظ‪ٚ‬ڃو ا‪ ٙ‬ر‪٬‬ي طَّ٘ق حٿـؼش ًٻظخرش أٓزخد حٿٌٳخس ًطڂ طٌٻْپ ڃلخڃِ‬ ‫ٿڀڄ‪٤‬خٿزش رڄ‪َ٬‬ٳش أٓزخد حٗٓظ٘يخى‪.‬‬ ‫ًڃن حٿـيَّ رخٿٌٻَ أڅ ىٌ حٿ٘يْي ىٌ أم ًُؿش حٿ٘يْي ‪ ٍٟ٥‬ف‪١ٚ‬و ٳؤّڄخ ٷڀذ ّلظڄپ ىٌح حٿڄ‪ٜ‬خد ٿظڀٺ حٿًِؿش ًحٕهض‬ ‫حٕرْش‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ ٕؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ ‪ -‬اٌ‪٦‬لك ‪ - 3118‬اإلصٕ‪ِ 21 ٓ١‬بهً ‪ َ2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 16‬هث‪٤١‬‬ ‫اٌضبٔ‪٘1432 ٟ‬ـ‬ ‫(( عّ‪ ِٓ ٣ٛ‬اٌّ‪ٛ‬ا‪ ٓ١ٕٝ‬رُْ‪ َٝ١٥ ٤ِ١‬آي ه‪ ٟٙ‬ئٌ‪ِ ٝ‬ض‪ٛ‬اٖ ف‪ٍ« ٟ‬زوح»‬ ‫ّْٗ‪٬‬ض ؿڄٌ‪ ٩‬ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن ‪ ٍِٟ َْٔ٫‬آٽ ٍ‪٫ 47 ( ِٟ‬خڃخً) اٿَ ڃؼٌحه حٕهَْ‪ً ،‬ىُٳن ر‪٬‬ي أڅ ‪٣‬خٱ ڃٌٻذ ٻزَْ ڃن‬ ‫حٿڄْ٘‪ْ٬‬ن رـنخُطو ٳِ ٓظَس‪ ،‬اً ًًٍُ حٿؼٍَ ٳِ ڃٸزَس ًحىّخڅ‪ً .‬أٷْڄض حٿ‪ٜٚ‬س ‪٫‬ڀَ ؿنخُس آٽ ٍ‪ ،ِٟ‬ربڃخڃش حٿْ٘ن ‪٫‬زي‬ ‫حٿلْٔن حٿٔظَُ‪ًٙ .‬ك‪ٗ ٦‬يٌى ‪ْ٫‬خڅ ٿـؼش آٽ ٍ‪ً ،ِٟ‬ؿٌى آػخٍ حٿ‪َ٠‬د ًح‪٫ٙ‬ظيحء ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬أنلخء ؿٔڄو‪ًْٓٙ ،‬ڄخ ‪٫‬ڀَ‬ ‫ٍأٓو حٿٌُ ّزيً حنو ط‪ َٝ٬‬ٿ‪َ٠‬د ٗيّي رلْغ طظلَٹ حٿـڄـڄش‪ً ،‬حٿَٷزش ڃټٌٍٔس‪ ،‬ٻڄخ طٌؿي ا‪ٛ‬خرظخڅ ٳِ ٍؿڀْو‬ ‫رَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿٌُ٘څ‪ً .‬أٗخٍ حٿظٸََّ حٿ‪٤‬زِ حٿ‪ٜ‬خىٍ ‪٫‬ن ًُحٍس حٿ‪ٜ‬لش‪ ،‬اٿَ أڅ ‪ ٍِٟ َْٔ٫‬آٽ ٍ‪ ِٟ‬طٌٳِ ٳِ ‪ 16‬ڃخٍّ‪/‬‬ ‫آًحٍ ‪ ، 2011‬أُ ٌّځ حٍٕر‪٬‬خء حٿڄخ‪ً ،ِٟ‬ىٌ ػخنِ أّخځ طيهپ ٳْو ٷٌحص حٿـْٖ ًأهڀض ىًحٍ حٿڀئٿئس‪ًً .‬ٻَ حٿظٸََّ أڅ ٓزذ‬ ‫حٿٌٳخس ىٌ ٻَٔ ٳِ حٿـڄـڄش ًنِّٲ ٳِ حٿڄن‪ً .‬حهظٴَ ‪ َْٔ٫‬آٽ ٍ‪ ِٟ‬ڃنٌ ٌّځ حٿؼڀؼخء حٿڄخ‪َ٫ً ،ِٟ‬ٱ أىڀو ٌّځ أڃْ‬ ‫حًٕٽ (حٿٔزض)‪ ،‬أنو طٌٳِ‪.‬‬ ‫ًٷخٽ ٷَّذ ٿو « حڅ ‪ َْٔ٫‬ٻخڅ ّ‪٬‬ڄپ ٻٔخثٶ ْٓخٍحص نٸپ‪ً ،‬حڅ ٿڂ ّټن ڃظًِؿخً‪ً ،‬ٻخڅ ٳِ ٓظَس ٳِ‬

‫‪ 15‬ڃخٍّ ‪،2011‬‬

‫‪٫‬نيڃخ ٗييص طڀٺ حٿڄن‪٤‬ٸش ‪ٛ‬يحڃخص ٗيّيس‪ً ،‬حهظٴض حهزخٍه‪ًٓ ،‬ؤٿنخ ‪٫‬نو ٳِ ٻپ ڃټخڅ‪ً ،‬ر‪٬‬ي ًٿٺ حط‪ٜ‬پ ٳْنخ ڃ‪ٜ‬يٍ ٯَْ‬ ‫ڃ‪ًَ٬‬ٱ ًٷخٽ ٿنخ حنو طٌٳِ ًحڅ ‪٫‬ڀْنخ حٓظ‪ٚ‬ځ حٿـؼش»)) ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬ ‫‪| P a g e 97‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

ٌُ‫ڀَ طٸََّ حٿڄَ٘كش ًحٿ‬٫ ‫ڃو‬ٚ‫ني آظ‬٫ ٪ْ‫ أىڀو حٿظٌٷ‬ٞ‫د كْغ ٍٳ‬ٌّٛ‫ ا‬ٝ‫وة ؽز‬ٌٚ‫ا‬ٚ َٝ١٥ ‫ل‬١ٌْٙ‫هح ا‬ٕٛ

‫ ّڄټن ٿلخىع ْٓخٍس‬ًٙ ‫ أنلخء ؿٔڄو‬٪ْ‫لش ٳِ ؿڄ‬ٟ‫ ًح‬ٌَٟٝ‫ حٿ‬.ًٍَُ‫ؿخء ٳْو رؤڅ حٿ٘يْي ڃخص اػَ كخىع ڃ‬ .‫ حنلخء حٿـٔڂ ًڃن ٻپ حٿـيخص‬٪ْ‫ڀَ ؿڄ‬٫ ‫خ‬ٌٍٟٟ ‫حڅ ّوڀٶ‬ 

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphoto...8_2007453_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphoto...1_5342995_n.jpg

http://maameer.net/vb/showthread.php?t=40871

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300615391.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300615428.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300615465.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300615508.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300615556.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300615612.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300615664.jpg ‫ف‬٠‫مبف إٌي‬٠‫ُْ ِٓ أعً ئ‬ٌّٙ‫ هأٍٗ ا‬ٍٝ٥ ٌ‫ اٌغج‬٤ٙٚ ‫ لل‬ٚ ًَ‫ اٌّغز‬ٍٝ٥ ‫ل ِّل‬١ٌْٙ‫ا‬

http://www.saronline.org/forum/uploaded/4752_1300618514.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

snc6/199522_10150162768283072_203200448071_8153787_5855816_n.jpg ‫ه‬َٛ‫ ِى‬ٍٝ٥‫ اال‬ٌٝ‫ٓ ئ‬١‫ٓ ِٓ اٌغج‬١‫ل ٖٔف‬١ٌْٙ‫ف إٔجؼ هأً ا‬١‫ٓ و‬١‫ج‬٠ ٚ ..ٟٙ‫ ه‬َٝ١٥ ‫ل‬١ٌْٙ‫ً ا‬١َ‫ ِٓ رغ‬٤ٞ‫ِم‬ 

http://www.youtube.com/watch?v=55k5DY2IaTI ٟٙ‫ آي ه‬ٟٙ‫ ه‬َٝ١٥ ‫ل‬١٦ٌَ‫ل ا‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫ر‬

http://www.youtube.com/watch?v=ib1ANHtiGUc

| P a g e 98


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .70‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جلاٌوٍ‪ٛ‬ي اٌؾغ‪١‬و‪ٞ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 38 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬رٌٍُ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/3/20 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ ،:‬حٗ‪٫‬ظيحء ‪٫‬ڀْو رخٿ‪َٜ‬د حٿڄزَف كظَ حٿڄٌص‪.‬‬ ‫‪٫‬ؼَص حٿـيخص حٕڃنْش ‪٫‬ڀَ ؿؼظو ٳِ أكي ٌٗحٍ‪ ٩‬ڃن‪٤‬ٸش ‪ٌ٫‬حٿِ‪ً ،‬نٸڀظيخ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‬ ‫حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ٷزپ أڅ ّظڂ نٸڀيخ اٿَ ڃَ٘كش حٿٔڀڄخنْش ًح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ رؤىڀو ٿظٔڀڄو‪ ،‬رلٔذ ڃخ ًٻَ ٍثْْ ڃـڀْ رڀيُ حٿ٘ڄخٿْش حٿٔخرٶ‬ ‫ٌّٓٲ حٿزٌٍُ‪.‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3119‬اٌضٍضبء ‪ِ 22‬بهً ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 17‬هث‪ ٤١‬اٌضبٔ‪٘1432 ٟ‬ـ‬ ‫(( أ٘بٌ‪ ٟ‬ث‪ٛ‬ه‪ ْٛ٦١ْ٠ ٞ‬فم‪١‬لُ٘ اٌؾغ‪١‬و‪ٌّ ٞ‬ض‪ٛ‬اٖ األف‪١‬و ‪ ٍْٛ١ٙ٠ٚ‬اٌزواة ‪ٗ١ٍ٥‬‬ ‫هَؽ ‪ٛ‬زخف أڃْ حٗػنْن ( ‪ 21‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪ ، )2011‬ڃٌٻذ ڃن حٿڄْ٘‪ْ٬‬ن ّ‪٠‬ڂ أىخٿِ رٌٍُ ًأىخٿِ ڃنخ‪٣‬ٶ أهٍَ‪ ،‬ٿظْْ٘‪٪‬‬ ‫حٿٴٸْي ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ كٔن حٿلـَُْ ( ‪٫ 38‬خڃخً‪ ،‬ڃن ٷَّش رٌٍُ)‪ ،‬حٿٌُ ‪ُ٫‬ؼَ ‪٫‬ڀَ ؿؼظو ڃڀٸخس ٳِ ڃڄَ٘ ‪ٌ٫‬حٿِ ‪ٛ‬زخف أڃْ‬ ‫حًٕٽ (حٕكي)‪ ،‬ر‪٬‬ي أڅ ٳٸيه أىڀو ڃنٌ ڃٔخء ٌّځ حٿٔزض حٿڄخ‪ً .ِٟ‬أىٍ حٿڄْ٘‪ٌ٬‬څ حٿ‪ٜٚ‬س ‪٫‬ڀَ ؿنخُس ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ حٿلـَُْ‪،‬‬ ‫ربڃخڃش حٿْ٘ن نخ‪ َٛ‬حٿ‪ٜ٬‬ٴٌٍ‪ .‬ٻڄخ ٗخٍٹ ٳِ ڃٌٻذ حٿظْْ٘‪٫ ٪‬يى ڃن حٿنٔخء‪ ،‬حٿ‪ٚ‬طِ ٻخنض ڃن رْنين رنض حٿلـَُْ‪.‬‬ ‫ً‪٣‬خٱ ڃٌٻذ حٿظْْ٘‪ ،٪‬حٿٌُ هَؽ ڃن ڃؤطڂ حٿٔـخى (‪ٗ ،)٩‬خٍ‪ ٩‬رٌٍُ حٿَثِْٔ ً‪ ًٌٙٛ‬اٿَ حٿڄٸزَس‪ ،‬كْغ ًًٍُ حٿؼٍَ‬ ‫ىنخٹ‪ً ،‬أىخٽ أىخٿِ رٌٍُ ًڃلزٌ ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ حٿظَحد ‪٫‬ڀَ ٷزَه‪ً .‬ٿٲ حٿڄْ٘‪ٌ٬‬څ ؿنخُس حٿلـَُْ ر‪٬‬ڀڂ حٿزلَّن ًرخٿًٌٍى‬ ‫ًحٿِىٌٍ ًحٿڄ٘ڄٌځ‪ً .‬ٻخڅ ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ حٿلـَُْ ٷي هَؽ ‪ َٜ٫‬حٿٔزض حٿڄخ‪ٚٛٗ ِٟ‬ف ؿيخُ حٓظٸزخٽ حٿٸنٌحص حٿٴ‪٠‬خثْش‬ ‫(ٍْٓٴَ)‪ ،‬ٷزپ أڅ ّٴٸي أىڀو ح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ رو‪ ،‬اٿَ أڅ ً‪ٛ‬ڀيڂ ‪ٛ‬زخف أڃْ حًٕٽ (حٕكي) نزؤ ًٳخطو‪ً ،‬أڅ ؿؼظو ٻخنض ڃڀٸخس ٳِ‬ ‫ڃڄَ٘ ‪ٌ٫‬حٿِ ًآػخٍ حٿ‪َ٠‬د ًح‪٫ٙ‬ظيحء رخٓ‪ٙ‬ص حٿلخىس ًح‪ٟ‬لش ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬أنلخء ؿٔڄو‪ً .‬طٌ‪ٟ‬ق ‪ ٌٍٛ‬نَ٘ص ٿـؼش‬ ‫حٿلـَُْ حڅ ؿٔيه ط‪ َٝ٬‬ٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٗيّي حىٍ ٿٌٳخطو ه‪ٚ‬ٽ ٓخ‪٫‬خص ڃن حهظٴخثو ٷزپ ػ‪ٚ‬ػؼش أّخځ‪ً ،‬أؿيٖ حٿنخّ رخٿزټخء ر‪٬‬ي‬ ‫ح‪ٓٙ‬ظڄ‪٬‬خ‪ٙ ٩‬رنظو حٿ‪َْٰٜ‬س ًىِ طٌى‪ً ٩‬حٿيىخ حٿڄٰيًٍ رو)) ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫‪| P a g e 99‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ثبٌٖ‪ٛ‬ه‪ :‬اال‪٥‬زلاءاد اٌ‪ٛ‬ؽْ‪١‬خ اٌ‪ّٙ‬غ‪١‬خ ٌٍم‪ٛ‬اد اٌَ‪ٛ٦‬ك‪٠‬خ ‪ٍ٥‬ی اٌْبة اٌمبه‪٥ ٞ‬جلاٌوٍ‪ٛ‬يؽَٓ ‪ ٍٟ٥‬اٌؾغ‪١‬و‪ٞ‬‬ ‫‪http://abna.co/data.asp?lang=2&id=232660‬‬

‫‪‬‬

‫وٍّخ اثٕخ اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جلاٌوٍ‪ٛ‬ي اٌؾغ‪١‬و‪ ٞ‬لو‪٠‬خ ث‪ٛ‬ه‪ ٞ‬اٌجؾو‪ٓ٠‬‬ ‫‪https://www.youtube.com/watch?v=hNyXOw9nBVo&feature=player_embedded‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جل اٌوٍ‪ٛ‬ي ؽَٓ اٌؾغ‪١‬و‪ٞ‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=t4Zih9U-Cp0‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=gYIjNyxbXJM‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .71‬اٌْ‪١ٙ‬ل ع‪ٛ‬اك اٌّْالْ‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 48 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ٷَّش حٿلـَ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/3/20 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ا‪ٛ‬خرظو د‪٣‬ڀٸخص حٿَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿلِ ٳِ حٿز‪٤‬ن ًحٿٔخٵ‪ ،‬ٳْڄخ ٻخنض آػخٍ‬ ‫‪٬٣‬ن رآٿش كخىس ٳِ حٿ‪٨‬يَ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬موود ٕؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ أڅ حٿ٘يْي ّ‪٬‬ڄپ ٳِ ‪ٚ‬ىاهح اٌلافٍ‪١‬خ ‪ً .‬أٳخىص اثٕزٗ «اڅ ًحٿيُ هَؽ ڃٔخء حٍٕر‪٬‬خء‬ ‫حٿڄخ‪ ِٟ‬ڃظٌؿيخً اٿَ ‪٫‬ڄڀو ٳِ ڃَٻِ َٗ‪٣‬ش حٿوڄْْ‪ً ،‬طؤهَ ‪٫‬ن ڃٌ‪٫‬ي ‪ٌ٫‬ىطو‪ ،‬ٳلخًٿنخ ح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ رو ‪٫‬يس ڃَحص ىًڅ ؿيًٍ‪،‬‬ ‫اٿَ أڅ أؿخد أكي حٕٗوخ‪٫ ٙ‬ڀَ حط‪ٜ‬خ‪ٙ‬طنخ ًٷخٽ انيڂ ًرلٌح ًحٿيُ»‪.‬‬ ‫‪ٔٚ‬مال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌ‪٦‬لك ‪ - 3119‬اٌضٍضبء ‪ِ 22‬بهً ‪ َ2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 17‬هث‪ ٤١‬اٌضبٔ‪٘1432 ٟ‬ـ‬ ‫(( اٌؾغو رْ‪ ٤ّ١‬فم‪١‬ل٘ب ع‪ٛ‬اك ّّالْ ئٌ‪ِ ٝ‬ض‪ٛ‬اٖ األف‪١‬و‬

‫‪| P a g e 100‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٗخٍٻض ؿڄٌ‪ ٩‬ڃن حٿڄٌح‪٣‬نْن ڃن ڃوظڀٲ ڃنخ‪٣‬ٶ حٿزلَّن ٳِ طْْ٘‪ ٪‬حٿٴٸْي ؿٌحى ڃلڄي ‪٫‬ڀِ ٗڄ‪ٚ‬څ (‬

‫‪٫ 48‬خڃخً‪ ،‬ڃن ٷَّش‬

‫حٿلـَ) ‪ ،‬حٿٌُ ٳٸيه أىڀو ر‪٬‬ي أڅ طؤهَ ‪٫‬ن ڃٌ‪٫‬ي ‪ٌ٫‬ىطو ڃن ‪٫‬ڄڀو ٳِ ڃَٻِ َٗ‪٣‬ش حٿوڄْْ‪ً .‬حن‪٤‬ڀٶ ڃٌٻذ طْْ٘‪ ٪‬حٿٴٸْي‬ ‫ٗڄ‪ٚ‬څ ڃن أڃخځ ڃ‪ٜ‬ن‪ ٪‬حٕٿزخڅ ٳِ ٷَّش حٿلـَ‪ ،‬ڃًٍَحً رزٌْص حٿلـَ اٿَ أڅ ً‪ٛ‬پ حٿڄٌٻذ اٿَ حٿڄٸزَس كْغ ًًٍُ ؿؼڄخڅ‬ ‫حٿٴٸْي حٿؼٍَ‪ً ،‬أىخٽ أىڀو ًڃلزٌه حٿظَحد ‪٫‬ڀْو ًٯ‪ٌّ٤‬ه رخٿًٌٍى ًحٿَّخكْن‪ً .‬ٯ‪٫ َ٤‬ڀڂ حٿزلَّن ؿنخُس ؿٌحى ٗڄ‪ٚ‬څ‪ ،‬ٳْڄخ‬ ‫ٍىى ڃْ٘‪ٌ٬‬ه حٿظٔزْق ًحٿظيڀْپ ًىڂ ّلڄڀٌنو ‪٫‬ڀَ أٻظخٳيڂ‪ً .‬أىٍ ‪ٚٛ‬س حٿڄْض ‪٫‬ڀَ ًٍف ٗڄ‪ٚ‬څ حٿْ٘ن ڃلڄي ‪ٛ‬خٿق حٿَرْ‪.ِ٬‬‬ ‫ًأٳخى أىپ حٿٴٸْي ٗڄ‪ٚ‬څ رؤنو أ‪ْٛ‬ذ رَ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ٳِ ر‪٤‬نو‪ ،‬ٻڄخ ٌّؿي آػخٍ ‪َٟ‬د ‪٫‬ڀَ ‪٧‬يَه‪ًً .‬ٻًَح أنيڂ ‪َ٫‬ٳٌح ٳِ ريحّش‬ ‫حٕڃَ أڅ حٿٴٸْي ٗڄ‪ٚ‬څ ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أڅ أكي أٷخٍريڂ ٍأٍ ؿؼظو ٳِ ڃَ٘كش حٿٔڀڄخنْش‪ ،‬كْغ طٔڀڄٌح حٿـؼش ڃن‬ ‫حٿڄَ٘كش‪ً .‬ٿٴظٌح اٿَ أڅ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿڄلخڃْن ّٔظ‪٬‬يًڅ ٿظلَّٺ ى‪ ٌٍ٫‬ؿنخثْش ٿڀڄ‪٤‬خٿزش رخٿټ٘ٲ ‪٫‬ن حٿـنخس ًڃلخٓزظيڂ‬ ‫ٷ‪٠‬خثّْخً‪.‬‬ ‫ًٻخڅ ٗڄ‪ٚ‬څ ّ‪٬‬ڄپ ٳِ ‪ٚ‬ىاهح اٌلافٍ‪١‬خ ‪ً ،‬ىٌ أد ٍٕر‪٬‬ش أرنخء (رنظْن ًًٿيّن)‪ً ،‬ٳٸيه أىڀو ٌّځ حٍٕر‪٬‬خء حٿڄخ‪ ،ِٟ‬ر‪٬‬ي أڅ‬ ‫هَؽ ڃظٌؿيخً اٿَ ‪٫‬ڄڀو ٳِ ڃَٻِ َٗ‪٣‬ش حٿوڄْْ‪ً ،‬طؤهَ ‪٫‬ن ڃٌ‪٫‬ي ‪ٌ٫‬ىطو‪ً .‬ٷخځ أىڀو رخ‪ٙ‬ط‪ٜ‬خٽ ريخطٴو ‪٫‬يس ڃَحص ڃن ىًڅ‬ ‫ؿيًٍ‪ ،‬اٿَ أڅ أؿخد أكي حٕٗوخ‪٫ ٙ‬ڀَ ح‪ٙ‬ط‪ٜ‬خ‪ٙ‬ص حٿڄظټٍَس ًٷخٽ ٿيڂ انيڂ ٷظڀٌح ٗڄ‪ٚ‬څ ‪ )).‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ٕٛ ٘٦‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/1300735351401.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-22/1300805796461.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/130073535162.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://store1.up-00.com/Mar11/lV406082.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://store1.up-00.com/Mar11/c7z06082.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل اٌَ‪١٦‬ل‬

‫‪http://www.duraz.net/xforum/showthread.php?s=ca2d927823443f8bc00b76ea625849f‬‬

‫‪‬‬

‫‪4&threadid=166691‬‬ ‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/1300732121541.jpg‬‬ ‫‪| P a g e 101‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/1300732041372.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/1300732041981.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/1300731846212.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/1300731845161.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/1300731332384.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://im2.gulfup.com/2011-03-21/1300731331312.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://durazey.comlu.com/j-shmlan/12.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪٠ ٛ٠‬ج‪ ٓ١‬آصبه األ‪٥‬زلاء ‪ ٍٝ٥‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=rZbic6dvjLQ‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=RYUbgDN1IR8&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪ ٛ٠‬رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=3ZE98l-o9Ks&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .72‬اٌْ‪١ٙ‬لح ث‪١ٙ‬خ اٌ‪٦‬واك‪ٞ‬‬ ‫(( أ‪ٚ‬ي ّ‪١ٙ‬لح ثؾو‪١ٕ٠‬خ ِ‪ٕٙ٥ ٍٓ٦‬ب ِٕن ثلأ ص‪ٛ‬هح‪ 14‬فجوا‪٠‬و ‪ َ2011‬اٌّجبهوخ))‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 51 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄنخڃش‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/3/20 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ا‪ٛ‬خرظيخ ر‪٤‬ڀٶ نخٍُ حهظَٵ ٍأٓيخ ڃن حٕڃخځ ‪.‬‬ ‫ٿڂ ّٸظ‪ َٜ‬ن‪٨‬خڃنخ حٿ‪٨‬خٿڂ ‪٫‬ڀَ حٿظ‪٬‬يُ ‪٫‬ڀَ حٿَؿخٽ رپ ‪َٟ‬د ر‪ َٝ٬‬حٿلخث‪٢‬‬ ‫ٻپ حٿٸْڂ ًحٿڄزخىة حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ًأه‪ٚ‬ٷزخص حٿ‪َ٬‬د ٿْظ‪٤‬خًٽ ‪٫‬ڀَ حٿنٔخء أّ‪٠‬خ‪.‬‬

‫ٳڀٸي طؤٻي حٓظ٘يخى ريْش حٿ‪َ٬‬حىُ ٳِ ڃٔظ٘ٴَ‬

‫حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ر‪٬‬ي ڃٌطيخ ََّّٓخ ًٻخڅ ٓزذ حٿٌٳخه ‪٣‬ڀٶ ٍ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬ٳِ حٿَٷزو ڃن ٷنخ‪ٛ‬ش ىٍ‪ ٩‬حٿـَِّس ٻخنٌح ّوظزجٌڅ ‪٫‬ڀَ ٓ‪٤‬ق‬ ‫حٿڄزنَ حٿڄٸخرپ ٿڄ‪٬٤‬ڂ رَؿَ ‪ٙ‬ني ىًحٍ حٿٸيځ ڃن‪٤‬ٸش حٿزيّ‪.٪‬‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3119‬اٌضٍضبء ‪ِ 22‬بهً ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 17‬هث‪ ٤١‬اٌضبٔ‪٘1432 ٟ‬ـ‬ ‫((ِمزً أ‪ٚ‬ي اِوأح ف‪ ٟ‬أؽلاس اٌجؾو‪ٓ٠‬‬

‫‪| P a g e 102‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٳخٍٷض حٿڄٌح‪٣‬نش ريْش ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ حٿ‪َ٬‬حىُ ( ‪٫ 51‬خڃخً) حٿلْخس ‪٧‬يَ أڃْ حٗػنْن ( ‪ 21‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪ًً ،)2011‬ٿٺ اػَ‬ ‫ا‪ٛ‬خرظيخ ر‪٤‬ڀٶ نخٍُ حهظَٵ ٍأٓيخ ڃن حٕڃخځ ٌّځ حٿؼڀؼخء حٿڄخ‪ 15 ( ِٟ‬ڃخٍّ)‪ ،‬ڃن ٷزپ حٿٸٌحص حٿظِ طيهڀض ٿٴ‪ ٞ‬ح‪٫‬ظ‪ٜ‬خځ‬ ‫ىًحٍ حٿڀئٿئس ًڃَٳؤ حٿزلَّن حٿڄخٿِ‪.‬‬ ‫ًنُٸڀض ريْش حٿ‪َ٬‬حىُ ڃٔخء أڃْ ڃن حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ‪ ،‬كْغ أؿَّض ٿيخ حٿ‪٬‬ڄڀْش ًأىهڀض ٳِ ًكيس حٿ‪٬‬نخّش حٿٸ‪ ٌٍٜ‬ىنخٹ‪،‬‬ ‫اٿَ ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ ڃن أؿپ طٔڀْڄيخ اٿَ ًًّيخ‪ً .‬رٌٿٺ ط‪٬‬ظزَ ريْش أًٽ حڃَأس ط‪ٜ‬خد ر‪ٌٍٜ‬س ٷخطڀش ڃنٌ ريء‬ ‫ح‪ٙ‬كظـخؿخص حٿڄ‪٤‬خٿزش رب‪ٚٛ‬كخص ْٓخْٓش ًىٓظٌٍّش ًحٓ‪٬‬ش ٳِ حٿز‪ٚ‬ى ٳِ (‪ 14‬ٳزَحَّ‪ٗ /‬زخ‪.)2011 ١‬‬ ‫ث‪٦‬ل ّٕ‪ٛ‬ك٘ب ‪ 7‬أ‪٠‬بَ ف‪ٚ ٟ‬ؽلح اٌ‪ٕ٦‬ب‪٠‬خ اٌمٖ‪ِٕ ٜٛ‬ن افزفبئ‪ٙ‬ب‬ ‫ث‪١ٙ‬خ اٌ‪٦‬واك‪ ٞ‬رٍزؾك ثبٌوف‪١‬ك األ‪ ٍٝ٥‬ثَجت ‪ٍٝ‬ك ٔبه‪ٞ‬‬ ‫ٳخٍٷض حٿڄٌح‪٣‬نش ريْش ‪٫‬زيحٿٌَٓٽ حٿ‪َ٬‬حىُ ( ‪٫ 51‬خڃخً) حٿلْخس ‪٧‬يَ أڃْ حٗػنْن ( ‪ 21‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪ًً ،)2011‬ٿٺ اػَ‬ ‫ا‪ٛ‬خرظيخ ر‪٤‬ڀٶ نخٍُ حهظَٵ ٍأٓيخ ڃن حٕڃخځ ٌّځ حٿؼڀؼخء حٿڄخ‪ 15 ( ِٟ‬ڃخٍّ ‪ ،)2011‬ڃن ٷزپ حٿٸٌحص حٿظِ طيهڀض ٿٴ‪ٞ‬‬ ‫ح‪٫‬ظ‪ٜ‬خځ ىًحٍ حٿڀئٿئس ًڃَٳؤ حٿزلَّن حٿڄخٿِ‪.‬‬ ‫ًڃن حٿڄظٌٷ‪ ٪‬أڅ ّْ٘‪ ٪‬ؿؼڄخڅ حٿ‪َ٬‬حىُ ڃن ڃؤطڂ رن ُرَ رخٿڄنخڃش ‪ٛ‬زخف أً ‪ َٜ٫‬حٿٌْځ (حٿؼڀؼخء‬

‫‪ 22‬ڃخٍّ ‪ ،)2011‬اً ٿڂ‬

‫ّئٻي ٿًٌّيخ ڃٌ‪٫‬ي طٔڀڂ حٿـؼش ًطٸََّ حٿٌٳخس كظَ ٓخ‪٫‬ش ڃظؤهَس ڃن ڃٔخء أڃْ‪ً ،‬حٷظ‪ َٜ‬حٕڃَ ‪٫‬ڀَ طؤٻْي نزؤ ًٳخطيخ ٳٸ‪.٢‬‬ ‫ًنٸڀض ريْش حٿ‪َ٬‬حىُ ڃٔخء أڃْ ڃن حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ كْغ أؿَّض ٿيخ حٿ‪٬‬ڄڀْش ًأىهڀض ٳِ ًكيس حٿ‪٬‬نخّش حٿٸ‪ ٌٍٜ‬ىنخٹ‪،‬‬ ‫اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ ڃن أؿپ طٔڀْڄيخ اٿَ ًًّيخ‪ً .‬رٌٿٺ ط‪٬‬ظزَ ىِ أًٽ حڃَأس ط‪ٜ‬خد ر‪ٌٍٜ‬س ٷخطڀش ڃنٌ ريء‬ ‫ح‪ٙ‬كظـخؿخص حٿڄ‪٤‬خٿزش رب‪ٚٛ‬كخص ْٓخْٓش ًىٓظٌٍّش ًحٓ‪٬‬ش ٳِ حٿز‪ٚ‬ى ٳِ (‪ 14‬ٳزَحَّ‪ٗ /‬زخ‪.)2011 ١‬‬ ‫ًحهظٴض حٿڄ‪ٜ‬خرش ڃنٌ ڃٔخء ٌّځ حٿؼڀؼخء حٿڄخ‪ ،ِٟ‬حٿٌُ ٗيي حٿظيهپ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ًحٕڃنِ ٿٴ‪ ٞ‬ح‪٫‬ظ‪ٜ‬خځ ىًحٍ حٿڀئٿئس ًڃَٳؤ‬ ‫حٿزلَّن حٿڄخٿِ‪ ،‬اٿَ كْن حٻظ٘خٱ ًؿٌىىخ ٳِ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ رنخء ‪٫‬ڀَ حط‪ٜ‬خٽ ًٍى ڃن ؿيش ڃـيٌٿش اٿَ ڃنِٽ‬ ‫أَٓطيخ أٳخى رب‪ٛ‬خرظيخ ًاىهخٿيخ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ‪.‬‬ ‫ًٻخنض ا‪ٛ‬خرش حٿ‪َ٬‬حىُ كيػض ٳِ ‪ًَ٧‬ٱ ٯخڃ‪٠‬ش‪ ،‬كْغ هَؿض ڃن ڃنِٽ ًحٿيىخ رخٿڄنخڃش ر‪٬‬ي أًحڅ حٿڄَٰد ڃظٌؿيش اٿَ‬ ‫ڃيّنش ‪ َْٔ٫‬كْغ طٸ‪٤‬ن ىنخٹ‪ً ،‬حنظيَ ريخ حٿڄ‪٤‬خٱ اٿَ ڃن‪٤‬ٸش حٿَٳخ‪ ٩‬كْغ طًِىص رخٿٌٷٌى ىنخٹ ػڂ ‪٫‬خىص ڃـيىحً اٿَ ٗخٍ‪٩‬‬ ‫حٿزيّ‪ ٪‬ڃن ؿيش حٿَٰد نًِ‪ ًٙ‬اٿَ حٿَ٘ٵ رٔزذ حٿظلٌّ‪ٚ‬ص حٿڄًٍَّش حٿ‪ٔ٬‬ټَّش حٿظِ ٻخنض ط‪ٜ‬خكذ حٿظيهپ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ ٿٴ‪ٞ‬‬ ‫ح‪٫ٙ‬ظ‪ٜ‬خڃخص‪ً ،‬طٴخؿؤص ر‪٤‬ڀٶ نخٍُ ‪٫‬ڀَ أّيُ ٷٌحص حٿـْٖ ڃن حٕڃخځ ‪٫‬ني ىًحٍ ٷَّش حٿٸيځ رلٔذ ڃخ ًٍحه ٗيٌى ‪ْ٫‬خڅ‪،‬‬ ‫ًًٿٺ ڃن ىًڅ ٓخرٶ انٌحٍ أً كظَ ً‪ٌٛ‬ٿيخ اٿَ حٿيًحٍ كْغ طظٌحؿي حٓٿْخص حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‪ ،‬اً ط‪َٟ٬‬ض ٿ‪٬‬ڄڀْش ٷن‪ ٚ‬ڃزخَٗ ڃن‬ ‫رُ‪٬‬ي)) ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬لح‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫كِبء اٌْ‪١ٙ‬لح ف‪١ٍ ٟ‬بهح اٌلوز‪ٛ‬هح ٍٍ‪ ٜٛ‬اٌلهاى‪ٞ‬‬ ‫‪| P a g e 103‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=GXtp4OMx7qY‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ؽ‪ّ١‬خ افو‪ٌّٛ ٜ‬وت رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬لح اٌَ‪١٦‬لح ث‪ّ١ٙ‬خ اٌ‪٦‬واك‪ ِٓ ٞ‬لٍت اٌ‪٦‬بّٕخاٌجؾو‪١ٕ٠‬خ‬ ‫‪http://store1.up-00.com/Mar11/ZLH97776.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://store1.up-00.com/Mar11/XVh97776.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://store1.up-00.com/Mar11/QTT97776.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://store1.up-00.com/Mar11/7hj97776.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://store1.up-00.com/Mar11/BjJ98293.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪ ٛ٠‬رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬لح اٌَ‪١٦‬لح (‪ِ 22‬بهً ‪)َ2011‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=Hq54dx_WStk‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .73‬اٌْ‪١ٙ‬ل ٘بٔ‪٥ ٟ‬جل اٌ‪٦‬ي‪٠‬ي‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 33 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿز‪ٚ‬ى حٿٸيّڂ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011 /3/24:‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬ا‪ٛ‬خرظو ر٘ټپ رخٿٮ رؤٍر‪ٍٛ ٪‬خ‪ٛ‬خص حن٘‪٤‬خٍّش (ٌُٗڅ) ٳِ‬ ‫ّيّو ًٍؿڀْو‬ ‫رمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3122‬اٌغّ‪٦‬خ ‪ِ 25‬بهً ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 20‬هث‪ ٤١‬اٌضبٔ‪٘1432 ٟ‬ـ‪.‬‬ ‫(( أهث‪ٍٝ ٤‬مبد ّ‪ٛ‬ىْ رٕ‪ ٟٙ‬ؽ‪١‬بح ٘بٔ‪٥ ٟ‬جلاٌ‪٦‬ي‪٠‬ي ف‪ ٟ‬اٌجالك اٌمل‪ُ٠‬‬ ‫أنيض أٍر‪٣ ٪‬ڀٸخص ٌُٗڅ (ٍ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حن٘‪٤‬خٍُ ّٔظويځ ٳِ ‪ْٛ‬ي حٿ‪ )ًٌٍْ٤‬كْخس حٿ٘خد ىخنِ ‪٫‬زيحٿ‪٫ ِِّ٬‬زيحهلل ؿڄ‪٬‬ش حٿٌُ‬ ‫رڀٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ‪٫ 32‬خڃخً ڃن ڃن‪٤‬ٸش حٿز‪ٚ‬ى حٿٸيّڂ‪ ،‬ر‪٬‬ي ا‪ٛ‬خرظو ريخ حٿٔزض ‪ 19‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪ ، 2011‬ٳِ ڃوظڀٲ أنلخء ؿٔڄو‬ ‫ً‪٧‬پ ّنِٱ ٕٻؼَ ڃن ٓخ‪٫‬ش ٳِ ڃنِٽ طلض حٿزنخء اٿَ أڅ حٻظ٘ٴو أكي حٿڄٸْڄْن ٻخڅ ڃخٍحً رخٿڄن‪٤‬ٸش‪ً ،‬ٳٶ ڃخ أٳخىص ٿـنش‬ ‫حٿَ‪ٛ‬ي رـڄ‪ْ٬‬ش حٿٌٳخٵ ٌّڃيخ‪ً .‬ٷخٽ حٿنخثذ حٿڄٔظٸْپ حٿْٔيؿڄْپ ٻخ‪٧‬ڂ ًىٌ حرن هخٿش حٿٴٸْي ٿـ «حٿٌٓ‪ »٢‬اڅ «‪٫‬خثڀش حٿ٘يْي‬ ‫ىخنِ طڀٸض حط‪ٜ‬خ‪ٌّ ًٙ‬ځ أڃْ ڃن ڃَٻِ حٿنزْو ‪ٛ‬خٿق‪ّ ،‬ي‪ٌ٫‬ىڂ ٿڀڄَحؿ‪٬‬ش‪ً ،‬طزْن ر‪٬‬ي حٿظٌح‪ٛ‬پ ڃ‪ ٪‬حٿـيخص حٿڄ‪٬‬نْش أنو نٸپ ڃن‬ ‫حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ اٿَ حٿٔڀڄخنْش‪ ،‬كْغ ٷْپ ٿ‪٬‬خثڀظو انيخ طٔظ‪ ٪ْ٤‬طٔڀڄو ‪ٛ‬زخف حٿٌْځ (حٿـڄ‪٬‬ش)»‪.‬‬ ‫ًًٍٍ ٗيٌى ‪ْ٫‬خڅ أڅ « حٿٴٸْي ٻخڅ ًحٷٴخً رخٿٸَد ڃن ڃنِٽ ًحٿيه ٳِ حٿٸَّش ‪ َٜ٫‬حٿٔزض حٿڄخ‪ ِٟ‬رَٳٸش أكي أ‪ٛ‬يٷخثو‪،‬‬ ‫ًڃَص ‪٫‬نخ‪ َٛ‬ٿٖڃن طـٌد حٿڄن‪٤‬ٸش ٳِ ًٷض ّ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڂ ٳْو حٕىخٿِ ٳٌٵ أٓ‪٤‬ق ڃنخُٿيڂ ٿَٳ‪ ٪‬أ‪ٌٛ‬حص حٿظټزَْ ح‪ٙ‬كظـخؿْش‪،‬‬ ‫ًٷخڃض ىٌه ‪٫‬نخ‪ٍ َٛ‬حؿڀش رخٿڀلخٵ ريڄخ»‪.‬‬

‫‪| P a g e 104‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ًٷخٿٌح اڅ ح‪ٙ‬ػنْن ح‪َ٤ٟ‬ح اٿَ حٿيَد ًىه‪ ٚ‬ٳِ ڃزنَ طلض حٗن٘خء‪ً ،‬ٿلٸظيڄخ ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٕڃن ًأ‪٣‬ڀٸض ‪٫‬ڀْيڄخ ‪٣‬ڀٸخص‬ ‫ڃزخَٗس‪ً ،‬ٻخڅ ن‪ْٜ‬ذ ىٌح حٿ٘خد ‪٣ 4‬ڀٸخص ٌُٗڅ ڃزخَٗس ؿ‪٬‬ڀظو ّنِٱ ٳِ ڃټخنو ًنؼَص ٷ‪٬٤‬خً ڃن ٿلڂ ؿٔڄو‪ً ،‬رٸِ ٓخ‪٫‬ش‬ ‫ٻخڃڀش ٳِ حٿڄٌٷ‪ ٪‬اٿَ أڅ حٻظ٘ٴو أىخٿِ حٿڄن‪٤‬ٸش ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ أكي حٿڄٸْڄْن‪.‬‬ ‫ًنٸپ حٕىخٿِ ىخنِ ‪٫‬زيحٿ‪ ِِّ٬‬ر‪٬‬ي ًٿٺ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿيًٿِ‪ً ،‬ٻخنض كخٿظو ه‪َ٤‬س ًّنِٱ رِٰحٍس‪ً ،‬ر‪٬‬ي ً‪ٌٛ‬ٿيڂ اٿَ‬ ‫حٿڄٔظ٘ٴَ رٴظَس ًؿِْس ىهڀض ٷٌحص حٕڃن ًأهٌطو ٳِ آ‪٬‬خٱ اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ حٿ‪ٔ٬‬ټَُ‪ )).‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www10.0zz0.com/2011/03/25/15/800041254.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www10.0zz0.com/2011/03/25/15/867436380.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www7.0zz0.com/2011/03/25/15/445945499.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www7.0zz0.com/2011/03/25/15/974520896.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www7.0zz0.com/2011/03/25/15/491281389.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ِم‪ ٤ٞ‬ف‪١‬ل‪ ٛ٠‬ث‪ٕٛٛ‬ي اٌْ‪١ٙ‬ل ٌٍَّزْف‪ ٝ‬اٌل‪ ٌٟٚ‬ث‪٦‬ل ئٕبثزٗ ث‪ٍٞ‬مبد ِجبّوح ‪ٚ‬رووٗ ‪ٕ٠‬يف ألوضو ِٓ ٍب‪٥‬خ‪ٙ٢٠ٚ ،‬و‬ ‫اٌْ‪١ٙ‬ل ثإبثبرٗ اٌجٍ‪١‬غخ لجً اٍزْ‪ٙ‬بكٖ‬ ‫‪https://www.youtube.com/watch?v=Lzj0UsLrwQE&feature=player_embedded‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اٌ‪ٍٞ‬مبد اٌز‪ ٟ‬إٔبثذ اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪ash4/198482_10150161908638072_203200448071_8142970_6810353_n.jpg‬‬ ‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪١ٌٍْٙ ٛ٠‬ل ف‪ ٟ‬اٌّغزًَ‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=TP5C-moK-YQ&feature=related‬‬

‫‪| P a g e 105‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ .74‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪٥‬جل اٌ‪٦‬ي‪٠‬ي ‪١٥‬بك‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 33 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿلـَ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011 /3/24:‬ځ‬ ‫ُ ڃ‪ٔ٬‬ټَ ٷٌس ىٳخ‪ ٩‬حٿزلَّن‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿٌُ ط‪ َٝ٬‬ٿو ٱ‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ ٍٝ٥‬اٌّغزًَ ‪ٚ‬آصبه اٌٖ‪٦‬ك اٌى‪ٙ‬وائ‪ٚ ٟ‬ا‪ٙ‬ؾخ ‪ ٍٝ٥‬عَلٖ‬ ‫‪http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪snc6/190072_156422817752079_152372308157130_354356_6990358_n.jpg‬‬ ‫‪http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-‬‬

‫‪‬‬

‫‪ash4/189817_156422921085402_152372308157130_354360_7547298_n.jpg‬‬ ‫‪http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak‬‬‫‪snc6/190711_156422861085408_152372308157130_354357_5277246_n.jpg‬‬

‫‪ .75‬اٌْ‪١ٙ‬ل اٌؾبط ‪ِ َٝ١٥‬ؾّل ‪ٍٟ٥‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 71 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿڄ‪٬‬خڃَْ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011 /3/25:‬ځ‬

‫‪| P a g e 106‬‬

‫‪‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬أهظنخٷو رخٿٰخُحص حٿٔخڃش حٿڄلَڃش ىًٿًْخ‬ ‫ٔمال ‪ٕ ٓ٥‬ؾ‪١‬فخ اٌ‪ ٍٜٛ‬اٌجؾو‪١ٕ٠‬خ اٌ‪٦‬لك ‪ - 3123‬اٌَجذ ‪ِ 26‬بهً ‪ َ 2011‬اٌّ‪ٛ‬افك ‪ 21‬هث‪ ٤١‬اٌضبٔ‪٘1432 ٟ‬ـ‬ ‫(( ‪ٚ‬فبح ٍج‪ ٟٕ١٦‬ف‪ ٟ‬اٌّ‪٦‬بِ‪١‬و افزٕبلبً ثغبىاد «األِٓ» ‪« ٚ‬اٌلافٍ‪١‬خ» رٕف‪ٟ‬‬ ‫طٌٳِ حٿڄٌح‪٣‬ن حٿلخؽ ‪ َْٔ٫‬ڃلڄي ‪٫‬ڀِ ‪٫‬زيحهلل ( ‪٫ 71‬خڃخً) ڃن ٷَّش حٿڄ‪٬‬خڃَْ ‪ َٜ٫‬أڃْ حٿـڄ‪٬‬ش ‪ 25‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪)2011‬‬ ‫اػَ حهظنخٷو نظْـش حٓظن٘خٵ حٿٰخُحص حٿظِ أ‪٣‬ڀٸظيخ ٷٌحص حٕڃن ٳِ ڃن‪٤‬ٸظو رخٿڄ‪٬‬خڃَْ‪.‬‬ ‫ًٷخٿض ٿـنش حٿَ‪ٛ‬ي رـڄ‪ْ٬‬ش حٿٌٳخٵ ٳِ رْخڅ ٿيخ أڃْ (حٿـڄ‪٬‬ش)‪" :‬اڅ ر‪٫ ٞ٬‬زٌحص حٿٰخُ حٿڄْٔپ ٿڀيڃٌ‪ً ٩‬ٯَْىخ حٿظِ أ‪٣‬ڀٸظيخ‬ ‫ٷٌحص ح‪ٙ‬ڃن أػنخء ىهٌٿيخ ڃن‪٤‬ٸش حٿڄ‪٬‬خڃَْ ‪ َٜ٫‬أڃْ‪ٓ ،‬ٸ‪٤‬ض ىحهپ ڃنِٽ حٿلخؽ رْنڄخ ٻخڅ ؿخٿٔخً ٳْو؛ حٕڃَ حٿٌُ أىٍ‬ ‫‪ٙ‬هظنخٷو ًًٳخطو ٳِ حٿڄٌٷ‪ ٪‬نٴٔو اػَىخ"‪ .‬ڃَْ٘س اٿَ أڅ "حٿل‪ٜ‬خٍ حٕڃنِ ڃن ٷزپ ٷٌحص حٕڃن ًحٿـْٖ ٳِ حٿڄن‪٤‬ٸش ً‪٫‬يځ‬ ‫طـخًد ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ ٿنيحء ح‪ٓٙ‬ظٰخػش حٿٌُ ًؿيظو أَٓس حٿلخؽ ‪ َْٔ٫‬ٿيڂ‪ ،‬كخٽ ىًڅ اڃخٻْش انٸخًه"‪.‬‬ ‫ّ٘خٍاٿَ أڅ حٿڄٌح‪٣‬ن حٿڄظٌٳَ ڃ‪ٜ‬خد رڄَ‪ ٝ‬حٿَٔ‪٣‬خڅ‪ً ،‬كخٿظو ٯَْ ڃٔظٸَس‪ ،‬ٻڄخ طڂ طَهْ‪ٜ‬و ڃن ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ‬ ‫ر‪٬‬ي حؿَحء ‪٫‬ڄڀْش ٿو‪ َٜ٫ً ،‬أڃْ طڂ ا‪ٚ٣‬ٵ ‪٫‬يى ڃن حٿٰخُٿض حٿڄْٔڀش ٿڀيڃٌ‪٫ ٩‬ڀَ حٿڄنخُٽ ٳخهظنٶ رٔززيخ ًطٌٳِ‪.‬‬ ‫ڃن ؿخنزيخ ٷخٿض ًُحٍس حٿيحهڀْش أڃْ (حٿـڄ‪٬‬ش) ‪٫‬ڀَ "طٌّظَ"‪" :‬اڅ حٿ‪٤‬زْذ حٿَ٘‪ّ ِ٫‬ئٻي ر‪٬‬ي حٿڄ‪٬‬خّنش حٿوخٍؿْش ٿـؼڄخڅ‬ ‫حٿڄٌح‪٣‬ن ‪ َْٔ٫‬ڃلڄي ‪٫‬ڀِ ڃن حٿڄ‪٬‬خڃَْ ‪٫‬يځ ًؿٌى أُ ڃ‪٨‬خىَ ٿ‪ٚ‬هظنخٵ"‪.‬‬ ‫‪٥‬بئٍخ اٌؾبط ‪ِ َٝ١٥‬ؾّل‪ٔ ٌُ :‬زٍَُ عضّبْ اٌفم‪١‬ل ثَجت ّ‪ٙ‬بكح اٌ‪ٛ‬فبح‬ ‫ٷخٽ أٷَرخء ‪٫‬خثڀش حٿلخؽ ‪ َْٔ٫‬ڃلڄي‪ ،‬حٿٌُ طٌٳِ اػَ حهظنخٵ طٔزذ ٳِ ڃٌطو‪ ،‬رٔزذ ٻڄْش حٿٰخُ حٿٌُ أٿٸِ ٳِ رخكش ڃنِٿو‪،‬‬ ‫انيڂ ٿڂ ّٔظ‪ٌ٬ْ٤‬ح طٔڀڂ حٿـؼڄخڅ رٔزذ أڅ ٗيخىس حٿٌٳخس حٿظِ طڂ طَْْٰىخ ڃن "حهظنخٵ" اٿَ "ىزٌ‪ ١‬كخى ٳِ حٿيًٍه حٿيڃٌّش"‪.‬‬ ‫ًأ‪ٟ‬خٱ حٕٷَرخء ٿـ " حٿٌٓ‪ ٢‬أڅ حٿ‪٬‬خثڀش ٍٳ‪٠‬ض طٔڀڂ حٿـؼش ٕڅ حٿـْٖ ٍٳ‪ ٞ‬طٔڀڄْيخ ر٘يخىس طٸٌٽ اڅ ٓزذ حٿٌٳخس حهظنخٵ ڃن‬ ‫ؿَحء حٿٰخُحص؛ حٕڃَ حٿٌُ ؿ‪٬‬پ حٿ‪٬‬خثڀش طن‪َٜ‬ٱ ڃن ىًڅ حٿ٘يخىس‪.‬‬ ‫ٌّٻَ أڅ ‪٫‬يىحً ڃن ڃنخ‪٣‬ٶ حٿزلَّن ٯَٷض أڃْ حٿـڄ‪٬‬ش ( ‪ 25‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪ )2011‬رخٿٰخُحص حٿڄْٔڀش ٿڀيڃٌ‪ً ٩‬حٿَ‪ٛ‬خ‪ٙ‬‬ ‫حٿلِ ًحٿڄ‪٤‬خ‪ً ١‬حٿٌُ٘څ ر٘ټپ ‪َّ ٙ‬ح‪ٚٓ ِ٫‬ڃش أىخٿِ ًٓټخڅ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿڄوظڀٴش ٳِ أٍؿخء حٿزلَّن‪٫ً ،‬ڀَ اػَ حٗ‪ٚ٣‬ٵ‬ ‫حٿ‪ٌ٘٬‬حثِ ‪٫‬ڀَ حٿڄنخُٽ ٓٸ‪٤‬ض ڃْٔ‪ٚ‬ص حٿيڃٌ‪ ٩‬ٳِ ڃنِٽ حٿلخؽ ‪ َْٔ٫‬ڃلڄي ‪٫‬ڀِ (‬

‫‪٫ 71‬خڃخً) ڃن حٿڄ‪٬‬خڃَْ ًأىٍ ًٿٺ‬

‫‪ٙ‬هظنخٷو ًًٳخطو‪.‬‬ ‫ًٓٸ‪٫ ٢‬ڀَ اػَ ًٿٺ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿـَكَ ًحٿڄ‪ٜ‬خرْن رَ‪ٛ‬خ‪ ٙ‬حٿٌُ٘څ ًحٿڄ‪٤‬خ‪َ٘٫ً ١‬حص كخ‪ٙ‬ص ح‪ٙ‬هظنخٵ‪ ،‬ٻڄخ ٗييص‬ ‫ٷَّش حٿڄ‪٬‬خڃَْ ىهٌٽ ٷٌحص حٕڃن ًطټَْٔىخ ٿڀ‪َ٘٬‬حص ڃن ْٓخٍحص حٿڄٌح‪٣‬نْن‪ )).‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬ ‫‪| P a g e 107‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

‫ل‬١ٌْٙ‫هح ا‬ٕٛ 

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/200072_210659318959913_195630250462820_827067_7100475_n.jp ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫ه ِٓ ر‬ٕٛ

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1885.jpg

http://www.alwasatnews.com/data/2011/3124/images/loc-6.jpg

http://www.hgklv.info/photo/2011/bahrain/1892.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1913.jpg

http://awam37.homeip.net/media/lib/pics/1301178626.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1879.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1881.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1884.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1889.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1892.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1895.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1901.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1907.jpg

http://awam37.homeip.net/photo/2011/bahrain/1914.jpg ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫عبٔت ِٓ ر‬

http://www.youtube.com/watch?v=O4LVsZE3DWE&feature=related

ٌّّ ‫ل‬١٦ٍ ‫ل أؽّل‬١ٍ ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬.76 ‫ ٓنش‬15 :‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ ٍ‫ ٓخ‬:‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬ ‫ځ‬2011 /3/30 :‫بك‬ْٙ‫ـ االٍز‬٠‫ربه‬ .‫ڀٶ نخٍُ ٳِ ًؿيو‬٣‫خرظو د‬ٛ‫ ح‬:‫بك‬ْٙ‫ٍجت االٍز‬ ‫٘ـ‬1432 ٟٔ‫ اٌضب‬٤١‫ هث‬26 ‫افك‬ٌّٛ‫ َ ا‬2011 ً‫ ِبه‬31 ٌ١ّ‫ اٌق‬- 3128 ‫لك‬٦ٌ‫ ا‬- ‫خ‬١ٕ٠‫ اٌجؾو‬ٌٍٜٛ‫فخ ا‬١‫ٓ ٕؾ‬٥ ‫ٔمال‬ ٍٝ‫لك اٌمز‬٥ ٣‫اهرفب‬ٚ ‫ل‬٠‫ً عل‬١‫ لز‬ٛٛ‫((ٍم‬

| P a g e 108


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ِمزً ّبة ِٓ «ٍبه» إٔ‪١‬ت ث‪ٍٞ‬مخ ف‪ٚ ٟ‬ع‪ٖ٥ ٗٙ‬و أٌِ‬ ‫ٷُظپ حٿ٘خد ْٓي أكڄي ٓ‪ْ٬‬ي ٗڄْ ( ‪٫ 15‬خڃخً) ڃن ٷَّش ٓخٍ‪ ،‬ر‪٬‬ي أڅ أ‪ْٛ‬ذ ر‪٤‬ڀٸش ٳِ ًؿيو ‪ َٜ٫‬أڃْ حٍٕر‪٬‬خء (‬

‫‪30‬‬

‫ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ ‪ )2011‬ٿِْىحى ‪٫‬يى حٿٸظڀَ ڃنٌ حني‪ ٩ٙ‬ح‪ٙ‬كيحع ‪٫‬ن ڃخ ٓزٶ‪.‬‬ ‫ًنٸپ حٿ٘خد ْٓي أكڄي اٿَ ڃٔظ٘ٴَ حٍٗٓخٿْش حٕڃَْٻْش ٳِ ٓخٍ‪ً ،‬حنظٸپ اٿَ ؿٌحٍ ٍرو ىنخٹ‪ ،‬ٷزپ أڅ ُّنٸپ ‪٫‬ني حٿٔخ‪٫‬ش‬ ‫حٿظخٓ‪٬‬ش ڃن ڃٔخء أڃْ‪ ،‬اٿَ ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ ڃن أؿپ أڅ ّټ٘ٲ ‪٫‬ڀْو حٿ‪٤‬زْذ حٿَ٘‪ًّ ِ٫‬ليى ٓزذ حٿٌٳخس‪.‬‬ ‫ًرلٔذ ڃخ ًٍٍ أىخٿِ ٓخٍ‪ ،‬ٳبڅ حٿ٘خد ٻخڅ رَٳٸش أ‪ٛ‬يٷخثو أڃخځ أكي حٿڄنخُٽ ٳِ حٿـيش حٿـنٌرْش ڃن ٓخٍ‪ ،‬ٳِ حٿٌٷض حٿٌُ‬ ‫ٻخنض ٳْو ٷٌحص ڃټخٳلش حٿٰ٘ذ ڃنظَ٘س ٳِ حٿٸَّش رټؼخٳش‪ً ،‬ر‪ٍ ٞ٬‬ؿخٽ ڃټخٳلش حٿٰ٘ذ ٻخنٌح ڃ٘خس رْن حٿ‪َ٤‬ٷخص‪ً .‬أٳخى‬ ‫حٕىخٿِ أڅ ٷنزڀش ‪ٌٛ‬طْش أ‪٣‬ڀٸظيخ ٷٌحص ڃټخٳلش حٿٰ٘ذ أ‪ٛ‬خرض حٿ٘خد ٳِ حٿـيش حٿٍَْٔ ڃن ًؿيو ًطليّيحً رخٿٸَد ڃن ‪ْ٫‬نو‪.‬‬ ‫ًٷخٽ حٕىخٿِ‪ « :‬اڅ حٿ٘خد ٿـؤ اٿَ أكي حٿڄنخُٽ ٯَْ حٿڄؤىٌٿش رخٿٔټخڅ‪ ،‬رْنڄخ أ‪ٛ‬يٷخإه ٳًَّح ڃن حٿڄټخڅ‪ً ،‬رٸِ ڃيس ڃن حٿِڃن‪،‬‬ ‫ٷزپ أڅ ّؤطِ ر‪ ٞ٬‬حٕىخٿِ ٿْنٸڀٌه اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ»‪.‬‬ ‫ًٳِ ىٌح حٿْٔخٵ أّ‪٠‬خً‪ٌّ٣ ،‬ٷض ٷٌحص ڃټخٳلش حٿٰ٘ذ ڃٔظ٘ٴَ حٍٗٓخٿْش حٕڃَْٻْش ‪٫‬نيڃخ ٻخڅ حٿٸظْپ ًأىڀو ىحهپ حٿڄٔظ٘ٴَ‪،‬‬ ‫ٷزپ أڅ طؤطِ ْٓخٍس حٗٓ‪٬‬خٱ حٿظخر‪٬‬ش ٿٌُحٍس حٿ‪ٜ‬لش ًطنٸپ ؿؼظو اٿَ ڃـڄ‪ ٪‬حٿٔڀڄخنْش حٿ‪٤‬زِ‪ )).‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه اٌز‪ ٟ‬ر‪ٙٛ‬ؼ ئٕبثبد اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015594052.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015594053.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015594055.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015593473.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015610612.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015610613.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015610615.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪| P a g e 109‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015610614.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13015611882.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪ ٛ٠‬رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=hsDys8jpoCk&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ف‪١‬ل‪ ٛ٠‬اٌْ‪١ٙ‬ل ف‪ ٟ‬اٌّغزًَ‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=aa9F3XYyBvA&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .77‬اٌْ‪١ٙ‬ل ؽَٓ عبٍُ ِى‪ٟ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 39 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬ٻَُٻخڅ‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/4/3 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ًٳٸخً ٿڄخ أٳخىطو ‪ٚ‬وبٌخ أً٘ اٌج‪١‬ذ(‪ٌ )٣‬ألٔجبء ـ اثٕب ـ ((ٳٸي أ‪٫‬ڀنض حٿلټٌڃش حٿزلَّنْش ‪٫‬ن‬ ‫حٓظ٘يخى حٿڄٌح‪٣‬ن كٔن ؿخٓڂ ڃلڄي ڃټِ ‪٫‬ن ‪٫‬ڄَ رڀٮ‬

‫‪ 39‬ڃزٍَس ًٳخطو رٔزذ ڃَ‪ ٝ‬حٿٔټَ‪ .‬ٳْڄخ ٷخٿض حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش‬

‫حٿزلَّنْش أڅ حٿ٘يْي ّ‪٬‬خنِ ڃن ڃَ‪ ٝ‬حٿٔټڀَ (ٳٸَ حٿيځ حٿڄنـڀِ)"‪ .‬ٿټنو ط‪ َٝ٬‬ٿڀظ‪ٌّ٬‬ذ أػنخء ح‪٫‬ظٸخٿو ‪٫‬ڀَ ّي حٿٸٌحص حٕڃنْش‬ ‫حٿزلَّنْش‪.‬‬ ‫ًأ‪ٟ‬خٳض أڅ حٿ٘يْي كٔن ؿخٓڂ ڃلڄي ڃټِ ‪ٓ ٣٩‬نش‪ ،‬طڂ ا‪٫‬ظٸخٿو ًطټَْٔ ڃنِٿيڂ رظخٍّن ‪ً 28/3‬ىِ ّ‪٬‬خنِ ڃن حٿٔټڀَ (ٳٸَ‬ ‫حٿيځ حٿڄنـڀِ) كخى ڃظًِؽ ًٿيّو ًٿيّن‪.‬‬ ‫ًأً‪ٟ‬لض أڅ ٷٌحص رلَّنْش ٷخڃض رڄيحىڄش ڃنِٿو ًٓؤٿٌه ‪٫‬ن كْٔن ؿخٓڂ ڃټِ ٳٸخٽ ٿيڂ ‪ٌّ ٙ‬ؿي ٿيّنخ ىٌح حٗٓڂ‪.‬‬ ‫ًرْنض حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش أڅ ح‪٫‬ظٸخٿو ؿخء ر‪٬‬يڃخ ٓؤٿظو حٿٸٌحص حٕڃنْش ‪٫‬ن حٓڄو ٳخؿخرو رخنو "كٔن" ٳٸخڃٌح رخٿٸخء حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀْو‪.‬‬ ‫ڃئٻيّن اڅ أىڀو ‪٬ّ ٙ‬ڀڄٌڅ ‪٫‬ن ڃټخڅ ا‪٫‬ظٸخٿو كظی كْن حٓظ٘يخى ٿڂ ّظڂ حٗط‪ٜ‬خٽ ريڂ ًاهزخٍىڂ‪ًً .‬ٻَص ڃ‪ٜ‬خىٍ ڃ‪٤‬ڀ‪٬‬ش أڅ‬ ‫ؿؼڄخڅ حٿ٘يْي كٔن ؿخٓڂ ً‪ٛ‬پ ٿٸَّش ٻَُٻخڅ ًاڅ حٿلٌ٘ى طـڄ‪٬‬ض ٷَد ڃنِٽ حٿ٘يْي ٿظْْ٘‪ ٪‬ؿؼڄخنو رخٿٸَد ڃن ڃٔـي‬ ‫حٗڃخځ ُّن حٿ‪٬‬خريّن "‪ ))."٩‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪| P a g e 110‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

ٗ١ٍ٥ ‫ؾخ‬ٙ‫ا‬ٚ ‫ت‬٠‫ن‬٦‫آصبه اٌز‬ٚ ‫ل‬١ٌٍْٙ ‫ه‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬ 

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1301921330.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1301921432.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1301921455.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1301921494.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1301921538.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1301921568.jpg

http://www.saronline.org/forum/uploaded/2_1301921591.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//106/9/106910.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//106/9/106909.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//106/9/106901.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//106/8/106897.jpg ‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫ ر‬ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://www.youtube.com/watch?v=dRItdeOqz50

ٟٛ‫ل ِؾف‬١ّ‫ل ؽ‬١ٌَ‫ل ا‬١ٌْٙ‫ ا‬.78 ‫ ٓنش‬57 :‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ ٍ‫ ٓخ‬:‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬ ‫ځ‬2011/4/6 :‫بك‬ْٙ‫ـ االٍز‬٠‫ربه‬ ‫ٌّذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‬٬‫ حٓظ٘يي اػَ ط‬:‫بك‬ْٙ‫ٍجت االٍز‬ ‫ٲ‬ٜ‫ش ًحٿن‬٬‫ش حٿٔخر‬٫‫) ٌألٔجبء ـ اثٕب ـ (( ٳِ طڄخځ حٿٔخ‬٣(‫ذ‬١‫وبٌخ أً٘ اٌج‬ٚ ٗ‫فمبً ٌّب أفبكر‬ٚ ‫ ِزو ڃن رْظو‬400 ِ‫ي كٌحٿ‬٬‫خْٓش حٿٸَّش حٿظِ طز‬٣َ‫ ًىذ حٿلخؽ حٿْٔي كڄْي حٿَ ٷ‬2011 ً٠‫ اثو‬6 ‫ڃن ڃٔخء ٌّځ حڃْ اٌضٍضبء‬

| P a g e 111


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ڃن حؿپ نٔن ر‪ ٞ٬‬حٿڄٔظنيحص ًؿٌحُ ٓٴَه ًٿټنو ٿڂ ّ‪ٌ٬‬ى ر‪٬‬يىخ‪ً .‬حنظخد حىڀو حٿٸڀٶ حٿ٘يّي ‪٫‬نيڃخ طخهَ ‪٫‬ن حٿ‪ٌ٬‬ىس ًطڀٴٌنو‬ ‫ڃٰڀٶ‪ .‬حكي حٿ٘يٌى حٳخى رخنو ٷي ٗخىيه ٳِ حٿٌٔرَ ڃخٍٻض حٿڄٌؿٌى ٳِ ڃيهپ حٿٸَّش ًحٿٸَّذ ڃن نٸ‪٤‬ش حٿظٴظْٖ حٿظَ حٷخڃيخ‬ ‫حٿـْٖ حٿوڀْٴِ ً‪٫‬ڀَ ڃخ ّزيًح حنو ٷي ٷخځ رنٔن ح‪ًٍٙ‬حٵ ڃن حٿٸَ‪٣‬خْٓش‪ .‬ٻخنض ىٌه آهَ ڃ٘خىيس ًٍّض ‪٫‬ن حٿلخؽ حٿْٔي كڄْي‬ ‫ٷزپ ٳٸيه ًحهظٴخثو ًڃن ػڂ ٷظڀو‪.‬‬ ‫‪٫‬خڃپ حٿن‪٨‬خٳش ًٳِ كيًى حٿٔخ‪٫‬ش ‪ٕ 5:30‬جبؽب ًؿي حٿـؼش ڃڀٸخس ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ ٝ‬ڃڀٴٌٳش رؤٻْخّ حٿٸڄخڃش طز‪٬‬ي ‪٫‬ن ْٓخٍطو ‪120‬‬ ‫ِزو طٸَّزخ هڀٲ ڃـڄ‪ ٪‬حٿ‪ِِّّ٬‬ش ‪٫‬ڀَ ٗخٍ‪ ٩‬حٿزيّ‪ ٪‬حٿٸَّذ ڃن ڃيهپ ٷَّش ٓخٍ (حٿڄـڄ‪ّ ٪‬ٸ‪َٗ ٪‬ٷِ ڃل‪٤‬ش ٓخٍ ٿڀزظًَٽ)‪.‬‬ ‫ًٳٌٍ ٓڄخ‪ ٩‬حٿوزَ‪ ،‬طـڄ‪ ٪‬ح‪ٙ‬ىخٿِ كٌٽ حٿڄن‪٤‬ٸش كْغ ٻخنض ل‪ٛ‬اد اٌْغت ڃلْ‪٤‬ش رخٿْٔخٍس ًحٿـؼش ًٿټنو ر‪٬‬ي ٓخ‪٫‬و طٸَّزخ حُ‬ ‫حٿٔخ‪٫‬ش اٌَبث‪٦‬خ ٓڄق حٿَ ٗو‪ْٜ‬ن (حٿْٔي‪٫‬ڀٌُ حٿْٔيڃلڄي ً ٔبئت إٌّ‪ٞ‬مخ حٿْٔيڃلڄي ڃـْي) ڃ‪٬‬خّنش ًؿو حٿـؼش ًطخٻي كْنيخ‬ ‫حنيخ ٿڀلخؽ حٿْٔي كڄْي ڃن ىًڅ حڅ ّٔڄق رڄ‪٬‬خّنش رٸْش ؿٔيه‪.‬‬ ‫‪ًَ٧‬ٱ ًڃ‪ٚ‬رٔخص ٷظڀو ڃخُحٿض ٯخڃ‪٠‬ش ًٷ‪ٜ‬ش حهظٴخثو ًٓڄخ‪ ٩‬هزَه ڃٸظٌٽ ٌّځ ػخنِ ط‪٤‬خرٶ ‪ًَ٧‬ٱ ًٷظپ‬

‫اٌْ‪١ٙ‬ل‬

‫‪٥‬جلاٌوٍ‪ٛ‬ي اٌؾغ‪١‬و‪ ٞ‬حٿزٌٍُ حٿٌُ طڂ ط‪ٜ‬ٴْظو ڃن ٷزپ ڃڀْْ٘خص حٿڄوخرَحص حٿڄٔڀلش حٿظَ طـٌد ٌٗحٍ‪ ٩‬حٿٸَُ ًه‪ٌٜٛ‬خ‬ ‫ٳِ حٿڄٔخء‪ .‬حٿ٘يْي حٿلخؽ حٿْٔيكڄْي ىٌ اٌقبٌِ ‪ٚ‬اٌ‪ْ٦‬و‪ ٓ٠‬ڃن ٗييحء حٿؼٌٍس ڃنٌ حن‪ٚ٤‬ٷظيخ ٳِ ‪ 14‬فجوا‪٠‬و ًٌٓٱ طْْ٘‪ ٪‬ٳِ‬ ‫حٿٔخ‪٫‬ش ‪َٜ٫ 3:30‬ح ىٌح حٿٌْځ ڃن ڃؤطڂ ٓخٍ ؿؼڄخنش حٿَ ڃٸزَس ٓخٍ ٷَد ٷزَ ٗيْي رنِ ىخٗڂ حٿْٔيحكڄي ٓ‪ْ٬‬ي ًً حٿوڄٔش‬ ‫‪ٍ َ٘٫‬رْ‪ )).٪‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ٌٍْ‪١ٙ‬ل ‪ٚ‬آصبه اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت ‪ٚ‬ا‪ٙ‬ؾخ ‪ٗ١ٍ٥‬‬ ‫‪http://www.abna.ir/data.asp?lang=2&Id=235215‬‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ِٓ رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬

‫‪‬‬

‫اٌّىبْ اٌن‪ٚ ٞ‬علد ف‪ ٗ١‬عضخ اٌْ‪١ٙ‬ل‬

‫‪‬‬

‫ٕ‪ٛ‬ه ِٓ رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ـل اٌَ‪٦‬ـ‪١‬ل اٌَ‪١‬ـل ؽّ‪١‬ـل اٌَ‪١‬ـل ِؾف‪ ٟٛ‬اٌن‪ ٞ‬رُ ثزّبَ‬

‫‪http://www.abna.ir/data.asp?lang=2&Id=235219‬‬

‫‪http://www.abna.ir/a/uploads//107/5/107543.jpg‬‬ ‫‪ َ 2011/4/6‬أ‪ٞ‬اللبً ِٓ ِأرُ ٍبه اٌىج‪١‬و‬ ‫‪| P a g e 112‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اٌَـب‪٥‬خ اٌضبٌضخ ‪ٖ٥‬واً ثزبه‪٠‬ـ‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪http://www.abna.ir/data.asp?lang=2&Id=235219‬‬ ‫‪‬‬

‫عبٔت ِٓ رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل‬

‫‪‬‬

‫أٍ٘‪ ٟ‬اٌْ‪١ٙ‬ل ف‪ٛ‬ه رٍم‪ ُٙ١‬اٌقجو‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=F534qAivWEc‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=5TI_gFvd59Y‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=sTTxWeO2-Os&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://www.youtube.com/watch?v=ZKKW0_NdyTc&feature=related‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .79‬اٌْ‪١ٙ‬ل ‪ٕ َٝ١٥ ٍٟ٥‬مو‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 31 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿٔيڀش‬ ‫ربه‪٠‬ـ االٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/4/9 :‬ځ‬ ‫ٍجت االٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪.‬‬ ‫ًٳٸخً ٿڄخ أٳخىطو ‪ٚ‬وبٌخ أً٘ اٌج‪١‬ذ(‪ٌ )٣‬ألٔجبء ـ اثٕب ـ حٓظ٘يي حٿڄٌح‪٣‬ن «‪٫‬ڀِ ‪ْٔ٫‬ی ‪ٛ‬ٸَ»‬ ‫حٿزخٿٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ‪ٓ 31‬نش اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ حٿٌكِ٘ حٿٌُ ط‪ َّٝ٬‬ٿوُ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴـْش‪ً.‬ىٌ‬ ‫ڃٌٷٌٱ رظيڄش حٿيـٌځ ‪٫‬ڀی ٍؿخٽ حٕڃن ريىٔيڂ رخٿْٔخٍس رظخٍّن ‪ِ 13‬بهً ‪.َ2011‬‬ ‫ًٷي ‪َٛ‬ف ڃيَّ ‪٫‬خځ َٗ‪٣‬ش ڃلخٳ‪٨‬ش حٿڄلَٵ رؤڅ ‪٫‬ڀِ ‪َْٔ٫‬‬

‫لزً اػَ ٷْخڃو ‪ٛ‬زخف حٿٌْځ ربكيحع ٳٌ‪ َٟ‬رخٿظٌٷْٲ ڃڄخ‬

‫أ‪ٍ َ٤ٟ‬ؿخٽ حٕڃن اٿَ حٿظيهپ ٗ‪٫‬خىس حٿٌ‪ ٪ٟ‬اٿَ ‪٣‬زْ‪٬‬ظو رخٿظٌٷْٲ‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنو ٷخځ‬

‫ثّمب‪ِٚ‬خ ٍؿخٽ حٕڃن ڃڄخ أ‪َ٤ٟ‬ىڂ اٿَ‬

‫حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪٬‬و كْغ أ‪ْٛ‬ذ رب‪ٛ‬خرخص ڃظٴَٷش ً‪٫‬ڀَ اػَ ًٿٺ طڂ نٸڀو اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ ٗٓ‪٬‬خٳو كْغ ًحٳظو حٿڄنْش رخٿڄٔظ٘ٴَ‪.‬‬ ‫ًٷي طڂ اه‪٤‬خٍ حٿنْخرش حٿ‪٬‬خڃش رخٿٌحٷ‪٬‬ش حٿظِ حنظيرض حٿ‪٤‬زْذ حٿَ٘‪ ِ٫‬ٿظٌٷْ‪ ٪‬حٿټ٘ٲ حٿ‪٤‬زِ ‪٫‬ڀَ حٿڄٌٻٌٍ ًحٿٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ‬ ‫ڃ‪ٚ‬رٔخص حٿٌٳخس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬أِب ِٓ ع‪ٙ‬خ أفوی ‪ ،‬حى‪٫‬ی حٿٌٻْپ حٿڄٔخ‪٫‬ي ٿڀ٘ئًڅ حٿٸخنٌنْش رٌُحٍس حٿيحهڀْش حٿزلَّنْش حٿٔزض حڅ ٍؿخٽ حٕڃن حٿزلَّنِ‬ ‫ٷخڃٌح رٸظپ ‪٫‬ڀِ ‪ٛ َْٔ٫‬ٸَ ـ ًکٌٿٺ « ىوو‪٠‬ب هاّل ؽَٓ اٌ‪١ْ٦‬و‪ " ٞ‬حٿڄٸظٌٽ حٿٌْځ ـ حػنخء حٿظ‪٨‬خىَحص ًٷخٽ‪" :‬اڅ ٍؿخٽ‬ ‫حٕڃن أ‪ًَ٤ٟ‬ح اٿَ ح‪ٚ٣‬ٵ حٿنخٍ ‪٫‬ڀْيڄخ ًح‪ٛ‬خرظيڄخ ڃخ حىٍ حٿَ ڃٸظڀيڄخ ر‪٬‬ي ڃٸخًڃظيڄخ ٍؿخٽ ح‪ٙ‬ڃن"‪.‬‬ ‫ًٿٸي ؿٍَ نٸپ ؿؼڄخڅ حٿٸظْڀْن حٿَ حكي حٿڄٔظ٘ٴْخص ٿظٌٷْ‪ ٪‬حٿټ٘ٲ حٿ‪٤‬زِ ‪٫‬ڀَ حٿڄٌٻٌٍ ًحٿٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ ڃ‪ٚ‬رٔخص حٿٸظپ‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪| P a g e 113‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

ٗ١ٍ٥ ‫ؾخ‬ٙ‫ا‬ٚ ‫ت‬٠‫ن‬٦‫آصبه اٌز‬ٚ ‫ل‬١ٌٍْٙ ‫ه‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬ 

http://www.abna.ir/a/uploads//108/4/108414.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//108/4/108416.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//108/4/108417.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//108/4/108418.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//108/4/108419.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//108/4/108420.jpg

‫ل‬١ٌْٙ‫ ا‬٤١١ْ‫ه ِٓ ر‬ٕٛ

http://www.abna.ir/a/uploads//108/4/108423.jpg

http://www.abna.ir/a/uploads//108/4/108424.jpg 

ٗ٦١١ْ‫ ٕمو رٕؾت أفب٘ب أصٕبء ر‬َٝ١٥ ٍٟ٥ ‫ل‬١ٌْٙ‫أفذ ا‬ http://www.youtube.com/watch?v=tfyW9XJGSmo&feature=youtu.be ٤١١ْ‫ عبٔت ِٓ اٌز‬:ٛ٠‫ل‬١‫ف‬

http://www.youtube.com/watch?v=cIsqtH4R7GE

ٞ‫و‬١ْ٦ٌ‫ب هاّل ؽَٓ ا‬٠‫ل ىوو‬١ٌْٙ‫ ا‬.80 ‫ ٓنش‬40 :‫ّو‬٦ٌ‫ا‬ َّ‫ حٿي‬:‫مخ‬ٌّٕٞ‫ا‬ ‫ځ‬2011/4/9 :‫بك‬ْٙ‫ـ االٍز‬٠‫ربه‬ ‫ٌّذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‬٬‫ حٓظ٘يي اػَ حٿظ‬:‫بك‬ْٙ‫ٍجت االٍز‬ ِ٘‫ٌّذ حٿٌك‬٬‫ ٓنش اػَ حٿظ‬40 »‫ن «ُٻَّخ ٍحٗي كٔن‬٣‫) ٌألٔجبء ـ اثٕب ـ حٓظ٘يي حٿڄٌح‬٣(‫ذ‬١‫وبٌخ أً٘ اٌج‬ٚ ‫ًٳٸخً ٿڄخ أٳخىطو‬ .ً‫ٌىّخ‬٬ٓ ‫ٌځ‬٫‫ٽ حٿوڀْٴـِ حٿڄي‬ٚ‫كظ‬ٙ‫ ٿوُ ٳِ ٓـٌڅ ح‬َّٝ٬‫حٿٌُ ط‬ | P a g e 114


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫حٿ٘يْي ُکَّخ ڃن حرنخء ڃن‪٤‬ٸش "حٿيَّ" ً حٓظ٘يي حٿٌْځ حٿٔزض‬

‫‪ 9‬أرَّپ ‪ 2011‬ځ‪ .‬ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿٸڄ‪ ٪‬حٿوڀْٴِ ًحٿٔ‪ٌ٬‬ىُ‬

‫ٿڄ‪٤‬خٿزخص حٿزلَّنْْن حٿَ٘‪ْ٫‬ش‪.‬‬ ‫‪ٚ‬أِب ِٓ ع‪ٙ‬خ أفوی‪ ،‬حى‪٫‬ی حٿٌٻْپ حٿڄٔخ‪٫‬ي ٿڀ٘ئًڅ حٿٸخنٌنْش رٌُحٍس حٿيحهڀْش حٿزلَّنْش حٿٔزض حڅ ٍؿخٽ حٕڃن حٿزلَّنِ‬ ‫ٷخڃٌح رٸظپ ُٻَّخ ٍحٗي كٔن ـ ًکٌٿٺ «‪٫‬ڀِ ‪ٛ َْٔ٫‬ٸَ" حٿڄٸظٌٽ حٿٌْځ ـ حػنخء حٿظ‪٨‬خىَحص ًٷخٽ‪" :‬اڅ ٍؿخٽ حٕڃن‬ ‫أ‪ًَ٤ٟ‬ح اٿَ ح‪ٚ٣‬ٵ حٿنخٍ ‪٫‬ڀْيڄخ ًح‪ٛ‬خرظيڄخ ڃخ حىٍ حٿَ ڃٸظڀيڄخ ر‪٬‬ي ڃٸخًڃظيڄخ ٍؿخٽ ح‪ٙ‬ڃن"‪.‬‬ ‫ٿٸي ؿٍَ نٸپ ؿؼڄخڅ حٿ٘يْي حٿَ حكي حٿڄٔظ٘ٴْخص ٿظٌٷْ‪ ٪‬حٿټ٘ٲ حٿ‪٤‬زِ ‪٫‬ڀَ حٿڄٌٻٌٍ ًحٿٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ ڃ‪ٚ‬رٔخص حٿٸظپ‪.‬‬ ‫ًىٌح ڃخ ُّئٻي ڃ‪٬‬خنخس حٿٔـنخء ؿَّحء حٿڄ‪٬‬خڃڀش‬

‫اٌَ‪١‬ئخ ‪ٚ‬ر‪٦‬وّ‪ٌٍ ُٙٙ‬ز‪٦‬ن‪٠‬ت إٌّّ‪ٙ‬ظ ‪٫‬ڀَ أّيُ حٿـ‪ٚ‬ىّن ٳِ حنظيخٹ ‪ٛ‬خٍم‬

‫ٕرٔ‪ ٢‬كٸٌٵ حٍَٕٓ حٿظِ طن‪٫ ُٚ‬ڀْو ٻخٳش حٿڄ‪٬‬خىيحص حٿيًٿْش‪ )).‬ئٔز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫‪ ِٓٚ‬عبٔت آفو ٌزج‪١‬بْ ِ‪ٛ‬لف اٌؾى‪ِٛ‬خ اٌىبمة ‪َٛ‬ف حٿٌٻْپ حٿڄٔخ‪٫‬ي ٿڀ٘جٌڅ حٿٸخنٌنْش رٌُحٍس حٿيحهڀْش رؤنو ًؿي ‪ٛ‬زخف‬ ‫حٿٌْځ رڄَٻِ حٿظٌٷْٲ ‪٫‬ڀَ حٿڄي‪ُ( ٌ٫‬ٻَّخ ٍحٗي كٔن) حٿزخٿٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ‪ٓ 40‬نش ًحٿڄٌٷٌٱ رظخٍّن ‪ 2‬ارَّپ ‪2011‬ځ رظيڄش‬ ‫حٿظلَّ‪٫ ٞ‬ڀَ ٻَحىْش حٿلټڂ ًنَ٘ أهزخٍ ٻخًرش ًحٿي‪ٌ٫‬س اٿَ حٿ‪٤‬خثٴْش ًٷڀذ ن‪٨‬خځ حٿلټڂ ڃن ه‪ٚ‬ٽ حٿڄنظيّخص ڃظٌٳْخً ً‪٫‬ڀَ‬ ‫اػَ ًٿٺ طڂ اه‪٤‬خٍ حٿنْخرش حٿ‪٬‬خڃش ًطڂ نٸڀو اٿَ حٿڄٔظ٘ٴَ كْغ أٻي طٸََّ حٿ‪٤‬زْذ حٿَ٘‪ ِ٫‬رؤڅ ٓزذ حٿٌٳخس ّ‪ٌ٬‬ى اٿَ‬

‫ئٕبثزٗ‬

‫ثّوٗ اٌَىٍو‪.‬‬ ‫ًڃن حٿـيَّ رخٿٌٻَ أڅ حٿ٘يْي ىٌ اؿ إٌبئت اٌَّزم‪ ٍٟ٥ ً١‬اٌ‪١ْ٦‬و‪ ٛ٘ٚ ٞ‬ا‪ٚ٠‬ب اثٓ افذ اٌْ‪١‬ـ ؽّيح اٌل‪٠‬و‪.ٞ‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ٌٍْ‪١ٙ‬ل ‪ٚ‬آصبه اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت ‪ٚ‬ا‪ٙ‬ؾخ ‪ٗ١ٍ٥‬‬ ‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025431082.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025433121.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025431081.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025431085.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025434531.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪| P a g e 115‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025434542.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025432273.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025432274.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025432275.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫‪http://c.shia4up.net/uploads/13025434543.jpg‬‬

‫‪‬‬

‫عبٔت ِٓ رْ‪ ٤١١‬اٌْ‪١ٙ‬ل اٌَ‪١٦‬ل‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=8X1k3nrnXt4‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .81‬اٌْ‪١ٙ‬ل وو‪ ُ٠‬فقوا‪ٞٚ‬‬ ‫اٌ‪ّ٦‬و‪ٓ 49 :‬نش‬ ‫إٌّ‪ٞ‬مخ‪ :‬حٿٔيڀش‬ ‫ربه‪٠‬ـ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪2011/4/12 :‬ځ‬ ‫‪ٝ‬و‪٠‬مخ اإلٍزْ‪ٙ‬بك‪ :‬حٓظ٘يي اػَ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‬ ‫ًٻخڅ حٿٴوَحًُ ٷي ح‪٫‬ظٸپ ه‪ٚ‬ٽ ح‪ٙ‬كيحع ح‪ٙ‬هَْس‪ً ،‬ٷي ‪٫‬ڄيص حٿٔڀ‪٤‬خص حٿَ طْْٰزو ‪٫‬ن ًًّو‬ ‫حٿٌّن ٿڂ ّټٌنٌح ّ‪٬‬ڀڄٌڅ ‪٫‬نو ْٗجخ‪.‬‬ ‫ًٳٸخً ٿڄخ أٳخىطو ‪ٚ‬وبٌخ أً٘ اٌج‪١‬ذ(‪ٌ )٣‬ألٔجبء ـ اثٕب ـ حٓظ٘يي ٍؿپ حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿزلَّنِ «کَّڂ حٿٴوَحًُ» ؿَحء حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ‬ ‫حٿٔـٌڅ حٿوڀْٴْش‪ً .‬ٷخٽ رْخڅ ٿـڄ‪ْ٬‬ش حٿٌٳخٵ حٿٌ‪٣‬نِ حٗٓ‪ٚ‬ڃْش أنيخ طئٻي ًٳخس ٍؿپ حٕ‪٫‬ڄخٽ حٿلخؽ ٻَّڂ ٳوَحًُ ٳِ ‪ًَ٧‬ٱ‬ ‫ٯخڃ‪٠‬ش ٳِ حٿٔـٌڅ‪٬ًّ ،‬ي حٿٴوَحًُ ٍحر‪ٓ ٪‬ـْن طظڂ ط‪ٜ‬ٴْظو طلض حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٳِ ًٷض ‪ِّٙ‬حٽ حٿڄجخص ٳِ حٿٔـٌڅ ًحٿڄ‪٬‬ظٸ‪ٚ‬ص‬ ‫حٿزلَّنْش"‪ )) .‬أز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ًٷي طٌحطَص حٕهزخٍ ربڅ طْـش اٌز‪ٙ‬ل‪٠‬لاد حٿڄوظڀٴش حٿظِ طڀٸظيخ أَٓس حٿ٘يْي ٻَّڂ ٳوَحًُ ‪٫‬ني حٓظ‪ٚ‬ڃيڂ ؿؼڄخنو ًرنخء ‪٫‬ڀَ‬ ‫‪٣‬ڀذ حٿـيخص حٕڃنْش ٿيڂ ‪ -‬فمل رموه ‪٥‬لَ اٌزمب‪ ٛ‬أ‪ٕٛ ٞ‬ه رج‪ ٓ١‬اصأه اٌز‪٦‬ن‪٠‬ت اٌن‪٦٠ ٞ‬زمل أٗ ِ‪ٛ‬هً ‪ٙ‬لٖ ‪َّ٠ ٌُٚ‬ؼ ألؽل‬ ‫ثلف‪ٛ‬ي اٌّغزًَ غ‪١‬و اٌّْوف‪١ٍّ٥ ٍٝ٥ ٓ١‬خ اٌزغَ‪ٍٛٚ ً١‬ف ٌٓ ‪٠‬زُ رْ‪ ِٓ ٗ٦١‬اٌّأرُ وبٌ‪٦‬بكح ‪ٚ‬ئّٔب ِٓ اٌّمجوح ِجبّوح‪-‬‬ ‫ًنٸ‪٫ ٚ‬ن ٗيٌى حٿ‪ْ٬‬خڅ أڅ أػخٍ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ ٻخنض ًح‪ٟ‬لش ‪٫‬ڀَ عَُ اٌْ‪١ٙ‬ل فٖ‪ٕٛ‬ب ف‪ِٕٞ ٟ‬مخ اٌ‪ٙ٢‬و ‪ٚ‬اٌولجخ ‪ٚ‬اٌفقن‪ٓ٠‬‬ ‫‪ٚ‬األهعً‪.‬‬ ‫ًنٸ‪٫ ٚ‬ن ه‪ ِٓٛ٠‬ها‪٠‬زٌ ‪ٚٚ‬رِ _ اكيٍ حٿڄن‪٨‬ڄخص حٿ‪٬‬خٿڄْش حٿڄٔظٸڀش حٕٓخْٓش حٿڄ‪٬‬نْش رخٿيٳخ‪٫ ٩‬ن كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًكڄخّظيخ _‬ ‫رظخٍّن ‪ِ 29‬بهً ‪َ2011‬‬ ‫(( ‪٠‬غت اٌزؾم‪١‬ك ف‪ ٟ‬اٌ‪ٛ‬ف‪١‬بد اٌّورج‪ٞ‬خ ثبٌؾٍّخ اٌمّ‪١٦‬خ‬ ‫ر‪ٛ‬ه‪ ٛ‬ل‪ٛ‬اد األِٓ ف‪ِ ٟ‬مزً ‪ّ 18‬قٖبً ‪ ٍٝ٥‬األلً ِٕن ثلء االؽزغبعبد ف‪ 14 ٟ‬فجوا‪٠‬و‪ّ/‬جب‪ٛ‬‬

‫‪| P a g e 116‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫(حٿڄنخڃش‪ 13 ،‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ ‪ - )2011‬ٷخٿض ىٌْڃن ٍحّظْ ًًطٖ حٿٌْځ اڅ ًٳخس ٍؿپ حٕ‪٫‬ڄخٽ ًحٿنخٗ‪ ٢‬ٻَّڂ ٳوَحًُ ٳِ‬ ‫‪ 12‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ ‪ 2011‬طُ‪٨‬يَ حٿلخؿش حٿڄخٓش ٗؿَحء طلٸْٸخص ڃٔظٴْ‪٠‬ش ًنِّيش ٳِ ڃِح‪٫‬ڂ حٿظ‪ٌّ٬‬ذ‪ .‬ىٌح ىٌ ٍحر‪ ٪‬ڃلظـِ ‪-‬‬ ‫كٔذ حٿظٸخٍَّ ‪ّ -‬ڀٸَ كظٴو أػنخء حكظـخُه ‪َ٣‬ٱ حٿلټٌڃش حٿزلَّنْش‪ ،‬ٳِ ‪َ٧‬ٱ طٔ‪٬‬ش أّخځ‪.‬‬ ‫ه‪ٚ‬ٽ ؿنخُس حٿٴوَحًُ ٳِ ‪ 13‬أرَّپ‪ /‬نْٔخڅ رڄن‪٤‬ٸش حٿلٌٍس رخٿڄنخڃش‪٣ ،‬خٿذ ك٘ي ڃن حٿڄْ٘‪ْ٬‬ن ٿڀـنخُس رَإّش ؿؼڄخنو ٿ٘ټيڂ‬ ‫ٳِ ط‪َٟ٬‬و ٿڀظ‪ٌّ٬‬ذ‪ٍ .‬ٳ‪ٌ٬‬ح حٿـؼڄخڅ حٿڄٰ‪٫ َ٤‬ن كخڃڀو ًىڂ ٳِ حٿ‪َّ٤‬ٶ اٿَ حٿڄٸزَس‪ًًٌٍٛ ،‬ح ڃٸخ‪ ٪٣‬ٳْيٌّ ً‪ٌٍٛ‬‬ ‫ٳٌطٌٯَحٳْش ٿڀـؼڄخڅ‪.‬‬ ‫ًٷخٽ ؿٌ ٓظٌٍٹ‪ ،‬نخثذ حٿڄيَّ حٿظنٴٌُْ ٿٸٔڂ حٿَ٘ٵ حًٕٓ‪ًٗ ٢‬ڄخٽ أٳَّٸْخ ٳِ ىٌْڃن ٍحّظْ ًًطٖ‪" :‬ڃٸظپ أٍر‪٬‬ش‬ ‫ڃلظـِّن ٳِ طٔ‪٬‬ش أّخځ ّ‪٬‬ظزَ ؿَّڄش‪ً ،‬ٿْْ ڃ‪ٜ‬خىٳش‪ .‬حٿلټٌڃش ‪ ٙ‬طوزَ حٕىخٿِ رؤُ ِٗء ‪٫‬ن أكٌحٽ أً ڃټخڅ حٿڄلظـِّن‬ ‫ڃن أٷخٍريڂ ٳْڄخ ىڂ أكْخء‪ ،‬أً ‪٫‬ن ڃ‪ٚ‬رٔخص ڃٌطيڂ كخٽ حٿٌٳخس"‪.‬‬ ‫ٳوَحًُ حٿزخٿٮ ڃن حٿ‪٬‬ڄَ ‪٫ 49‬خڃخً‪ ،‬ڃلظـِ ڃنٌ ‪ 3‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ‪ ،‬ر‪٬‬ي أڅ ًىذ اٿَ ڃوٴَ َٗ‪٣‬ش ڃَٻِ حٿڄ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬ٿڀ٘ټٌٍ‬ ‫ڃن ڃيحىڄش حٿَ٘‪٣‬ش ٓخ‪٫‬ش حٿٴـَ ٿڄنِٽ أكي أٷخٍرو‪ ،‬أكي أرنخء اهٌطو‪ً ،‬ٻخنض حٿَ٘‪٣‬ش ٷي ٓ‪٬‬ض ‪ٙ‬كظـخُه‪ .‬طُ‪٨‬يَ حٿ‪ٌٍٜ‬‬ ‫حٿڄڀظٸ‪٤‬ش ٿـؼڄخڅ ٳوَحًُ ڃن‪٤‬ٸش كڄَحء ‪٫‬ڀَ ٻپ ڃن ًٍح‪ْ٫‬و ًكظَ ٻظٴْو‪ً ،‬ڃنخ‪٣‬ٶ كڄَحء ڃ٘خريش ‪٫‬ڀَ ٓخٷْو‪ً ،‬ڃخ ّزيً أنو‬ ‫طـڄ‪ ٪‬ىڃٌُ ‪٫‬ڀَ حٿـخنذ حّٕڄن ڃن ‪٫‬نٸو‪ .‬ٿڂ طَ ىٌْڃن ٍحّظْ ًًطٖ حٿـؼڄخڅ‪ً .‬ٻخٿش حٕنزخء حٿزلَّنْش ٷخٿض ‪٫‬ڀَ ڃٌٷ‪٪‬‬ ‫طٌّظَ‪ ،‬اڅ ڃٔجٌ‪ ًٙ‬رڄٔظ٘ٴَ ٷٌس ىٳخ‪ ٩‬حٿزلَّن "أٻي أڅ ٓزذ ًٳخس ٻَّڂ ٳوَحًُ ىٌ حٿٴ٘پ حٿټڀٌُ"‪.‬‬ ‫ٿڂ طٌٳَ حٿٔڀ‪٤‬خص أُ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص رخٿڄَس ‪٫‬ن ‪٫‬يى حٿڄلظـِّن ڃنٌ ريء حٿظ‪٨‬خىَحص حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش ٿڀلټٌڃش ٳِ حٿزلَّن رظخٍّن ‪14‬‬ ‫ٳزَحَّ‪ٗ /‬زخ‪ ١‬أً أٓزخد حكظـخُىڂ‪٫ ،‬ڀَ كي ٷٌٽ ىٌْڃن ٍحّظْ ًًطٖ‪.‬‬ ‫ًكظَ ‪ 6‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ‪ ،‬ٻخنض ؿڄ‪ْ٬‬ش حٿٌٳخٵ حٿٌ‪٣‬نِ حٗٓ‪ٚ‬ڃْش ‪ً -‬ىِ ؿڄخ‪٫‬ش ڃ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش ْٓخْٓش ‪ -‬ٷي ؿڄ‪٬‬ض أٓڄخء‬

‫‪430‬‬

‫ڃلظـِحً ڃن أىخٿِ أرڀٌٰح ‪٫‬ن ط‪ َٝ٬‬أرنخثيڂ ٿ‪ٚ‬كظـخُ‪ً .‬ٷخٽ ڃٔئًٿٌ حٿـڄ‪ْ٬‬ش أڅ ٳوَحًُ ڃن حٕ‪٠٫‬خء حٿڄئْٓٔن‬ ‫ٿڀـڄ‪ْ٬‬ش‪.‬‬ ‫ًٷخٽ ؿٌ ٓظٌٍٹ‪ " :‬حٿٔڀ‪٤‬خص حٿزلَّنْش طنظيٺ حٿلٸٌٵ حٗنٔخنْش حٕٓخْٓش ر٘ټپ ًح‪ٟ‬ق طڄخځ حٿٌ‪ٌٟ‬ف‪ ،‬رخكظـخُىخ حٿڄجخص ڃ‪٪‬‬ ‫حٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ َّّٓش أڃخٻن حكظـخُىڂ‪ً ،‬ڃ‪ ٪‬طٸيّڂ أٓزخد ڃٰڀٌ‪٣‬ش ٿڀٌٳْخص أػنخء ح‪ٙ‬كظـخُ"‪.‬‬ ‫ٳِ كخٿش ‪ َْٔ٫‬ارَحىْڂ ‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬ٸَ‪ ،31 ،‬ٻخڅ "ٓزذ حٿٌٳخس" حٿ‪ٜ‬خىٍ ٳِ ‪ 9‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ ‪٫‬ن ڃٔظ٘ٴَ ٷٌس ىٳخ‪ ٩‬حٿزلَّن ىٌ‬ ‫أنو ڃخص ڃن ‪ٛ‬يڃش نِٳْش‪ٓ ،‬ززيخ ٳِ حٿ‪٬‬خىس ٳٸيحڅ ٻڂ ٻزَْ ڃن حٿيڃخء‪ ،‬ر‪٬‬ي حٿظ‪" َٝ٬‬ٿ‪٬‬يس ‪ٛ‬يڃخص"‪ .‬ٻخڅ ٷي ٓڀڂ نٴٔو ٿڄَٻِ‬ ‫حٿَ٘‪٣‬ش رڄيّنش كڄي ٳِ حٿؼخٿغ ڃن أرَّپ‪/‬نْٔخڅ ر‪٬‬ي أڅ ؿخءص حٿَ٘‪٣‬ش طزلغ ‪٫‬نو ٳِ رْظو‪ .‬ح‪٣‬ڀ‪٬‬ض ىٌْڃن ٍحّظْ ًًطٖ‬ ‫‪٫‬ڀَ ؿؼڄخڅ ‪ٛ‬ٸَ ًٍأص رٸ‪٬‬خً ڃٍِّٷش ‪٫‬ڀَ حٿـخنذ حَّٕٔ ڃن حٿَأّ‪ً ،‬طزْنض حٌٓىحى أ‪َ٣‬حٱ حٿٸيڃْن‪ًً ،‬ؿٌى ٓلـخص ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿٌٍح‪ْ٫‬ن ًحٿٔخٷْن‪ً ،‬ڃخ ّزيً أنيخ آػخٍ ٿڀـڀي رخٿْٔخ‪٫ ١‬ڀَ ‪٧‬يَه ٻخڃ‪.ًٚ‬‬ ‫ٳِ ‪ 3‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ أ‪٫‬ڀنض حٿلټٌڃش ‪٫‬ن ڃٸظپ كٔن ؿخٓڂ ڃلڄي ڃټِ‪،‬‬

‫‪٫ 39‬خڃخً‪ً ،‬أ‪ِ٫‬ص حٿٌٳخس ٍٓڄْخً اٿَ ڃ‪٠‬خ‪٫‬ٴخص‬

‫ڃَ‪ ٝ‬أنْڄْخ حٿوڀْش حٿڄنـڀْش‪ .‬ٻخنض ‪٫‬نخ‪ َٛ‬ڃن حٿَ٘‪٣‬ش حٿڄڀؼڄْن ٷي ٷز‪ٌ٠‬ح ‪٫‬ڀْو ڃن رْظو ٳِ ٻَُٻخڅ ٳِ ‪ 28‬ڃخٍّ‪/‬آًحٍ‪.‬‬ ‫ًٳِ ‪ 9‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ ٷخٿض حٿلټٌڃش اڅ ُٻَّخ ٍحٗي كٔن حٿ‪،َُ٘٬‬‬ ‫حٿڄنـڀْش‪ .‬ٷز‪٠‬ض حٿَ٘‪٣‬ش ‪٫‬ڀْو ڃن رْظو ٳِ حٿيَّ رظخٍّن ‪ 2‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ‪.‬‬ ‫‪| P a g e 117‬‬

‫‪٫ 40‬خڃخً‪ ،‬ڃخص ريًٍه ڃظؤػَحً رڄَ‪ ٝ‬أنْڄْخ حٿوڀْش‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫ٷخٿض ‪٫‬خثڀظخ ڃټِ ًحٿ‪ َُ٘٬‬ٿـ ىٌْڃن ٍحّظْ ًًطٖ اڅ حٿ٘ټٌٹ طٔخًٍىڄخ اُحء حٿظ٘وْ‪ ٚ‬حٿَٓڄِ ٿٔزذ حٿٌٳخس‪ .‬ٻخنخ‬ ‫ٿَؿ‪ٚ‬څ ڃ‪ٜ‬خرخڅ رؤنْڄْخ حٿوڀْش حٿڄنـڀْش رخٿٴ‪٬‬پ‪ ،‬ٿټن ٿڂ ط‪٨‬يَ ‪٫‬ڀْيڄخ ڃ‪٤‬ڀٸًخ أ‪َ٫‬ح‪ ٝ‬حٿڄَ‪.ٝ‬‬ ‫ٿڂ طظڄټن أُ ڃن حَٕٓ حٍٕر‪ ٪‬ڃن حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ أُ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن حٿڄلظـِّن اػَ حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀْيڂ ًحكظـخُىڂ ‪َ٣‬ٱ‬ ‫حٿٔڀ‪٤‬خص‪.‬‬ ‫ًأػنخء ‪٫‬ڄڀْش حٿٰٔپ‪ ،‬ٷزْپ ىٳن ٳوَحًُ ٳِ حٿڄٸزَس رخٿلٌٍس رظخٍّن‬

‫‪ 13‬أرَّپ‪/‬نْٔخڅ‪ ،‬ٷخٽ أٷخٍد ٿو ٿڀڄ‪ِّ٬‬ن أ‪ّ ٙ‬ڀظٸ‪ٌ٤‬ح‬

‫‪ٌٍٛ‬حً ٿڀـؼڄخڅ‪ .‬ٷخٽ أٷخٍد ٿو اڅ حٿڄٔئًٿْن ٳِ ڃٔظ٘ٴَ حٿٔڀڄخنْش‪ ،‬حٿظِ أهًٌح حٿـؼڄخڅ ڃنيخ‪ ،‬ٷخٿٌح ٿيڂ أ‪ّٔ ٙ‬ڄلٌح رخ‪٩ٚ٣‬‬ ‫أكي ‪٫‬ڀَ حٿـؼڄخڅ أً أڅ ّٔڄلٌح ٕكي رظ‪ٌَّٜ‬ه‪ .‬حكظـض ٷَّزخص ٿو ‪٫‬ڀَ حٿل‪ َ٨‬ٿٌؿٌى آُحٍ ‪٫‬ڀَ ؿؼڄخڅ ٳوَحًُ طيٽ ‪٫‬ڀَ‬ ‫حٿظ‪ٙ َٝ٬‬نظيخٻخص رينْش‪ .‬ر‪٬‬ي ًٿٺ‪ ،‬ىهڀض حٿنٔخء اٿَ ڃن‪٤‬ٸش حٿظْٰٔپ ًُٓڄق ٿين رخ‪ ٩ٚ٣ٙ‬ٿڄيس ٷ‪َْٜ‬س ‪٫‬ڀَ حٿـؼڄخڅ‪.‬‬ ‫ڃنٌ ‪ 15‬ڃخٍّ‪ /‬آًحٍ‪ ،‬ڃخص أػنخء ح‪ٙ‬كظـخُ ٳِ ‪ًَ٧‬ٱ ڃ٘زٌىش ػ‪ٚ‬ػش أٗوخ‪ ٙ‬آهَّن ‪٫‬ڀَ حٕٷپ‪٫ ،‬ڀَ ‪ٛ‬ڀش رخ‪ٙ‬كظـخؿخص‬ ‫حٿڄ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ش ٿڀلټٌڃش‪.‬‬ ‫حٿ‪٬‬يي حٿيًٿِ حٿوخ‪ ٙ‬رخٿلٸٌٵ حٿڄينْش ًحٿْٔخْٓش‪ً ،‬حٿزلَّن ‪َ٣‬ٱ ٳْو ڃنٌ ‪ٛ‬يٷض ‪٫‬ڀْو ٳِ‬

‫‪٤ّ ،1998‬خٿذ ربه‪٤‬خٍ أُ‬

‫ٗو‪ّ ٚ‬ظڂ ح‪٫‬ظٸخٿو رخ‪ٙ‬طيخڃخص حٿڄنٌٔرش اٿْو ڃ‪ ٪‬ڃؼٌٿو ٳٌٍحً أڃخځ ٷخ‪ ِٟ‬أً ىْجش ٷ‪٠‬خثْش‪ٍ .‬ٳ‪ ٞ‬حٿٔڀ‪٤‬خص حٗٷَحٍ رخكظـخُ‬ ‫حٕٳَحى أً طٌٳَْ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن ڃ‪َْٜ‬ىڂ أً أڃخٻنيڂ‪ ،‬ىٌ اهٴخء ٷَُٔ‪ً ،‬ىٌ ريًٍه هَٵ ٿ‪٬‬يى ڃن حٿڄ‪٬‬خَّْ حٿيًٿْش‪.‬‬ ‫ًٳْڄخ ّظٔٶ ڃ‪ ٪‬ڃزخىة حٕڃڂ حٿڄظليس ٿڀٌٷخّش حٿٴ‪٬‬خٿش ًحٿظلٸْٶ ٳِ أ‪٫‬ڄخٽ حٗ‪٫‬يحځ رڄ‪ِ٬‬ٽ ‪٫‬ن حٿٸخنٌڅ ًأ‪٫‬ڄخٽ حٗ‪٫‬يحځ حٿظ‪ٔ٬‬ٴْش‬ ‫ًحٿظِ طظڂ ربؿَحءحص ڃٌؿِس‪ ،‬ٳبڅ ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄ٘ظزيْن رؤ‪٫‬ڄخٽ حٿٸظپ ٯَْ حٿٸخنٌنِ ‪ً -‬ڃنيڂ ڃن طَى أٓڄخثيڂ ٳِ ٗټخًٍ ٕٷخٍد‬ ‫أً رنخء ‪٫‬ڀَ طٸخٍَّ ڃٌػٌٷش ‪ّ -‬ـذ أڅ ّو‪ٌ٬٠‬ح ٿـ "طلٸْٶ ڃٔظٴْ‪ً ٞ‬ٳٌٍُ ًنِّو"‪ .‬ىٌح حٿظلٸْٶ ّـذ أڅ "ّليى ٓزذ‬ ‫حٿٌٳخس ًأٓڀٌد حٿٌٳخس ًحٿ٘و‪ ٚ‬حٿڄٔئًٽ ‪٫‬نيخ ًأُ نڄ‪ ٢‬أً ڃڄخٍٓخص ٷي طټٌڅ أىص ٿڀٌٳخس"‪ًّ .‬ـذ أڅ ّنظيِ حٿظلٸْٶ اٿَ‬ ‫‪٧‬يٌٍ طٸََّ ٻظخرِ رنظخثؾ حٿظٸْٶ ُّظخف ‪٫‬ڀَ حٿڄٖ‪.‬‬ ‫ڃنٌ ‪ 15‬ڃخٍّ‪/‬آًحٍ‪ً ،‬حٿزلَّن طو‪ ٪٠‬ٿڀٸخنٌڅ حٿ‪َ٬‬ٳِ‪ ،‬حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ ٍٓڄْخً رخٓڂ "كخٿش حٿٔ‪ٚ‬ڃش حٿٌ‪٣‬نْش" ًّڄنق حٿٔڀ‪٤‬خص‬ ‫‪ٚٛ‬كْخص ڃٌٓ‪٬‬ش‪ ،‬ٿ‪٫ٚ‬ظٸخٽ ًحٿَٷخرش ًك‪ َ٨‬كَّخص حٿظنٸپ ًطټٌّن حٿـڄ‪ْ٬‬خص‪ً .‬ٷخٿض ىٌْڃن ٍحّظْ ًًطٖ انو كظَ أػنخء‬ ‫كخٿش حٿ‪ٌ٤‬حٍة‪ ،‬ٳؼڄش كٸٌٵ أٓخْٓش ًحؿزش ح‪ٙ‬كظَحځ ‪ -‬ڃؼپ حٿلٶ ٳِ حٿلْخس ًحٿلٶ ٳِ ‪٫‬يځ حٿظ‪ َٝ٬‬ٿڀظ‪ٌّ٬‬ذ ًٯَْ ًٿٺ ڃن‬ ‫‪ًَٟ‬د حٿڄ‪٬‬خڃڀش حٿٸخْٓش أً حٿ‪ٚ‬انٔخنْش أً حٿڄيْنش‪ )).‬أز‪ ٝٙ‬اٌقجو‪.‬‬ ‫ث‪ ٘٦‬اٌٖ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اٌّوئ‪١‬بد اٌّز‪ٍ٦‬مخ ثبٌْ‪١ٙ‬ل‪:‬‬

‫‪| P a g e 118‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

‫ض حٿـڄخىَْ ٳظق أٻٴخنو‬٫‫خ‬٤‫ي أڅ حٓظ‬٬‫ ر‬ٞٚ‫ُ فقوا‬٠‫جلاٌىو‬٥ ‫ل اٌؾبط‬١٦ٌَ‫ل ا‬١ٌْٙ‫ عَل ا‬ٍٝ٥ ‫ظ‬ٌّّٕٙ‫ت ا‬٠‫ن‬٦‫آصبه اٌز‬

ً‫ ريٳنو نظْـش‬٩‫َٓح‬ٙ‫و ًح‬٬ْْ٘‫ن ط‬٫ ٩‫ڃظنخ‬ٙ‫ٌَّ ؿٔي حٿ٘يْي ًح‬ٜ‫خثڀش ٿظ‬٬‫ حٿ‬ٞ‫ ًّؤطِ ٍٳ‬،‫خثڀظو ٿٌٿٺ‬٫ ٞ‫ٍُٯڂ ٍٳ‬ .‫خص حٿوڀْٴْش‬٤‫ٌىُ ًحٿٔڀ‬٬ٔ‫ٽ حٿ‬ٚ‫كظ‬ٙ‫ٿڀظييّي حٿ٘يّي ڃن ٷزپ ح‬ 

https://www.facebook.com/video/video.php?v=113345022081872&oid=17826973889 0732&comments ٗ١ٍ٥ ‫ؾخ‬ٙ‫ا‬ٚ ‫ت‬٠‫ن‬٦‫آصبه اٌز‬ٚ ‫ل‬١ٌٍْٙ ‫ه‬ٌٖٛ‫٘ ا‬٦‫ث‬

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-akash4/208637_10150562332325347_603055346_18427777_3755332_n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/216018_10150562333095347_603055346_18427780_940420_n.jpg

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/215059_10150562333675347_603055346_18427792_7155215_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-akash4/206287_10150562371560347_603055346_18428075_2433282_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/216976_10150562337895347_603055346_18427833_3052405_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-akash4/215733_10150562339045347_603055346_18427839_3683496_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/216408_10150562339595347_603055346_18427843_3441552_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/205691_10150562384390347_603055346_18428208_7594530_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-akash4/205687_10150562339995347_603055346_18427845_5488626_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/216390_10150562352205347_603055346_18427865_5561561_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/206831_10150562373150347_603055346_18428103_7947407_n.jpg

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-akash4/215846_10150562373770347_603055346_18428110_709208_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/207539_10150562296340347_603055346_18427559_6390280_n.jpg ٓ‫عبٔت ِٓ اٌلف‬

| P a g e 119


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/215148_10150562336105347_603055346_18427812_2016826_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc6/216818_10150562336550347_603055346_18427816_4567414_n.jpg

‫انخاحًت‬

| P a g e 120


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫‪ٚ‬ف‪ ٟ‬اٌقزبَ ((ٿْْ ‪٫‬ڀَ حٿٸْخىس ًكيىخ أڅ ط‪ٜ‬زَ أڃخځ ط‪٬‬خ‪٧‬ڂ حٿظ‪٠‬لْخص ‪ ،‬ڃ‪٤‬ڀٌد ڃن حٕڃش أڅ ‪ّ ٙ‬ټؼَ ‪ٌّ٫‬ڀيخ ‪٫‬ني‬ ‫حٿظ‪٠‬لْش ‪ .‬حٕڃش حٿظِ طَّي حڅ طظلٍَ ‪ ،‬حٕڃش حٿظِ طَّي أڅ طٌٿي ڃن ؿيّي ‪ ،‬حٕڃش حٿظِ طَّي أڅ طٔظَى ‪ِ٫‬طيخ ًٻَحڃظيخ ‪ ،‬اًح‬ ‫ٓـن ٿيخ ٓـْن ‪٫‬ڀْيخ أڅ ‪ ٙ‬طنيخٍ‪ ،‬اًح ٻؼَ ٓـنخثيخ ‪٫‬ڀْيخ أڅ ‪ ٙ‬طنيخٍ ‪ ،‬اًح ٓٸ‪ ٢‬ڃنيخ ٷظڀَ ‪٫‬ڀْيخ أڅ ‪ ٙ‬طنيخٍ ‪٫ ،‬ڀْيخ أڅ ‪ٙ‬‬ ‫ط‪٫ ٢ٰ٠‬ڀَ ٷْخىطيخ رؤڅ طظوٌ حٿڄٌٷٲ حٿڄٌُٽ أڃخځ ط‪٬‬خ‪٧‬ڂ حٿظ‪٠‬لْخص‪ .‬أڃخ حٕڃش حٿظِ ٓظٔظٔڀڂ ٿڀ‪ٌّ٬‬پ ًط‪ ْٖ٬‬ڃ‪ْٜ‬زشً ٻزٍَ‬ ‫ًطظَٹ ٿڀزټخء أڅ ّ‪٬‬ڂ ڃـظڄ‪٬‬يخ ‪ ،‬ٳبڅ ‪٫‬ڀْيخ ًىِ ‪ ٙ‬طظلڄپ حٿيٍد حٿ‪ٌّ٤‬پ ًحٿ‪َّ٤‬ٶ حٿ٘خثٺ أڅ طظلَٹ ا‪ ٙ‬رڄٸيحٍ نٴٔيخ ‪ )).‬آ‪٠‬خ‬ ‫اهلل اٌْ‪١‬ـ ‪ َٝ١٥‬أؽّل لبٍُ‪.‬‬ ‫ًنلن أڃش ٷيڃض ٷَحرْنيخ ٗيخىءحَ هلل‪ ،‬ٿَٳ‪ٍ ٪‬حّش حٿلٶ ًحٿټَحڃش ًاهٴخ‪ٍ ٝ‬حّش حٿزخ‪٣‬پ ًحٿٌٽ‪ٓ .‬خثڀْن حهلل أڅ ّظٸزپ ڃنخ ىٌح‬ ‫حٿٸَرخڅ رؤكٔن حٿٸزٌٽ ًأڅ ّن‪َٜ‬نخ ‪٫‬ڀَ ڃن ‪٧‬ڀڄنخ ًطـزَ‪.‬‬

‫‪| P a g e 121‬‬


‫ص‪ٛ‬هح اٌٍإٌإح‪ ::‬ئٔزفب‪ٙ‬خ األٌف‪١‬خ اٌّّزلح ِٕن لؤ‪ٓ١‬‬

‫انًشفماث‬ ‫‪| P a g e 122‬‬


ٓ١ٔ‫خ اٌّّزلح ِٕن لو‬١‫خ األٌف‬ٙ‫ ئٔزفب‬::‫هح اٌٍإٌإح‬ٛ‫ص‬

‫ِٕب‬ٛ١ٌ ‫خ‬٠‫زلاءاد ِبىاٌذ عبه‬٥‫اال‬ٚ ‫ي‬ٛٞ‫ فبألِضٍخ ر‬..‫ً اٌّضبي ال اٌؾٖو‬١‫ ٍج‬ٍٝ٥ٚ ٘١‫٘ ِٓ ف‬١‫ غ‬٤ٝ‫ ٘نٖ اٌّمب‬:‫بد‬١‫ِوئ‬ .‫٘نا‬ )‫ٕبد‬١٦َ‫ اٌز‬ٝ‫ؽز‬ٚ ‫ٕبد‬١َّ‫ٓ (ِٓ اٌق‬٠‫لاء اٌجؾو‬ّٙ ِٓ 

http://www.youtube.com/watch?v=p3hgktC0JRc

ٟ‫ ف‬ٝ‫ اٌغوؽ‬ٚ ‫لاء‬ٌْٙ‫ل ِٓ ا‬٠‫ل‬٦ٌ‫ ا‬ٟ‫ م٘ت ف‬ٞ‫ اٌَجذ اٌن‬.‫ك‬ٍٛ‫لاء اٌَجذ اال‬ّٙ ٜ‫بء موو‬١‫وح اؽ‬١َِ ‫ عّوح‬ٟٕ‫ ث‬ٟ‫ف‬

.ًٞ٦ِ ٗ‫ًّ ث‬٦ٌ‫ وبْ ا‬ٞ‫ه اٌن‬ٛ‫بٌجخ ثبٌلٍز‬ٌّٞ‫ل ا‬٦‫ عّوح ث‬ٟٕ‫خ ث‬٠‫زلِب رّذ ِؾبٕوح لو‬٥ َ 1994 َ‫ب‬٦ٌ‫خا‬ٙ‫بَ أزفب‬٠‫ا‬ 

http://www.youtube.com/watch?v=pJWofzavnl8 ٓ١ٕٝ‫ا‬ٌّٛ‫ ا‬ٍٝ٥ ٓ١َٕ‫زلاء اٌّغ‬٥‫ ا‬..ٍٟ‫ب‬١ٌَ‫ٌ ا‬١ٕ‫ب اٌزغ‬٠‫ؾب‬ٙ ِٓ

http://www.youtube.com/watch?v=5ISNTk_Lon4&NR=1 ‫ت‬٠‫ن‬٦‫ب اٌز‬٠‫ؾب‬ٙ ِٓ

 

http://www.youtube.com/watch?v=rnZDpoiMU0w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eDZw34-j63I&feature=related ..‫مبد‬١ٍ٦‫ اٌز‬ٟ‫كح ف‬ٛ‫ع‬ِٛ ‫ اٌمٖخ‬..‫ب‬ٙ١ٍ٥ ‫زلاء‬٥‫ رُ اال‬ٝ‫ لٖخ اثٕزٗ اٌز‬ٞٚ‫و‬٠ ٟٖ‫ـ اٌغلؽف‬١ٌْ‫ا‬

 

http://www.youtube.com/watch?v=AwNW2C2cSbw&feature=related ‫زٕب‬١ٍٍّ ٍْٛ‫مبث‬٠ ‫٘ىنا‬

http://www.youtube.com/watch?v=jHYSgaUTR1A&feature=related ‫ت‬٠‫ن‬٦‫ب اٌز‬٠‫ؾب‬ٙ ‫ اؽل‬ٜ١ٌْٕ‫بكح ٔبكه ا‬ّٙ

http://www.youtube.com/watch?v=4HIeVhWgfrE&feature=related ‫اإلٍالَ؟‬ٚ ‫وة‬٦ٌ‫ُ ا‬١ّ ٖ‫ً ٘ن‬ٙ‫وة ف‬ٌٚ‫ َٔبؤٔب ثب‬ٍٝ٥ ْٚ‫زل‬٦٠ ِٓ‫ هعبي األ‬...ٟٕ٠‫باَ اٌجؾو‬٢ٌٕ‫بٍِٕب ا‬٦٠ ‫٘ىنا‬

http://www.youtube.com/watch?v=39794Menzsw&feature=related

| P a g e 123

ثورة اللؤلؤة - إنتفاضة الأمس نكملها اليوم  

كتاب رائع عن ثوره البحرين موثق بكل شئ‎.. في هذه الصفحات شواهد وأدلة لحياة هذه الثورة التي يخطها التاريخ مجداً وعزيمة واصرار.. مايو 201...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you