Page 1

Bagaimana cara membuat

AIR KOPI SUSU


FLOW CHART / CARTA ALIR • Carta alir adalah kaedah mempersembahkan algoritma dengan menggunakan grafik atau jujukan simbol-simbol tertentu. • Carta alir digunakan untuk mempersembahkan secara visual hubungan antara maklumat.


FLOW CHART


FLOW CHART arrow parallelogram

rectangle

oval

diamond


FLOW CHART arrow

INPUT/OUTPUT

FLOWLINE

parallelogram

PROCESS rectangle

oval

DECISION

TERMINAL diamond


FLOW CHART arrow

INPUT/OUTPUT

parallelogram

PAPAR / CETAK

FLOWLINE

PROCESS FORMULA rectangle

oval

DECISION

TERMINAL MULA / TAMAT

JIKA / JIKA TIDAK diamond


Mula

MEMBUAT AIR KOPI

Masak Air Masukkan kopi Masukkan gula Susu ? tidak Secawan kopi Tamat

ya Campur susu


Alia is a form 5 Cyber student who is taking ICT subject. She is required to write a program to calculate the area of a circle by using the formula, area of circle = πr2 . The program should allow the user to key‐in the radius of the circle. Use a formula to calculate and display the area of the circle. Draw a flowchart for the program. Alia adalah pelajar tingkatan 5 Cyber yang mengambil mata pelajaran ICT. Dia dikehendaki menulis aturcara untuk mengira luas bulatan dengan menggunakan formula, Luas bulatan = πj² . Aturcara tersebut meminta pengguna memasukkan nilai jejari bulatan. Gunakan formula untuk mengira dan paparkan hasilnya. Lukis carta alir bagi program tersebut


Mengira luas bulatan • Input: Memasukkan jejari • Proses: Mengira luas bulatan (formula) • Output: Luas Bulatan Mula Masukkan jejari Kira Luas Bulatan = π x jejari x jejari Papar Luas Bulatan Tamat


Soalan 1 • Seorang pengurus meminta sebuah aturcara yang dapat mengira jumlah jualan. Aturcara tersebut kemudiannya boleh menyemak samada jumlah jualan adalah lebih atau sama dengan RM50000. Jika jumlah jualan lebih atau sama dengan RM50000, aturcara akan memaparkan mesej “tahniah”. Jika jumlah jualan kurang daripada RM50000. Maka program akan memaparkan mesej “cuba lagi”.


Mula Masukkan jumlah jualan

Total sales >= RM50000? ? ya Papar Mesej “Tahniah” Tamat

tidak Papar mesej “cuba lagi


Soalan 2 • Seorang pelajar membangunkan aturcara yang dapat mengira jumlah mata yang diperolehnya daripada 3 permainan dalaman. Pertama program akan mengistiharkan 4 pembolehubah yang akan digunakan dalam aturcara (jumlah mata, mata permainan A, mata permainan B, mata permainan C). Aturcara tersebut kemudiannya akan mengira jumlah mata setiap permainan (jumlah mata = mata permainan A + mata permainan B + mata permainan C) Akhir sekali, aturcara akan memaparkan jumlah mata yang diperoleh.


Mula Istihar 4 pembolehubah Mengira jumlah mata Papar jumlah Tamat


Soalan 3 • Rajah 13(a) menunjukkan antaramuka program dan hasil program yang digunakan untuk mencari keputusan markah ICT. Rajah 13(b) menunjukkan sebahagian daripada kod program.


Mula Masukkan markah tidak

Markah > 40 ? ya Tahniah, anda lulus ujian ICT Tamat

Maaf, anda tidak lulus ujian ICT


Soalan 4 • Anda dikehendaki membangunkan sebuah atur cara untuk mengira keluasan sebuah segitiga. Atur cara tersebut membenarkan pengguna memasukkan data dan memaparkan keputusan pengiraan. Lukis carta alir bagi aturcara tersebut.


Mula Masukkan tapak Masukkan tinggi Mengira luas segitiga = ½ x tapak x tinggi Papar luas segitiga Tamat

Flow chart  
Flow chart  
Advertisement