Page 1

Bahçeci Klini¤i olarak anlaflmal› oldu¤umuz kurumlar: Bahçeci Klini¤i 3 Ayl›k Bülteni

Klini¤imiz, siz de¤erli hastalar›m›za daha kolay, h›zl› ve güvenilir hizmet sunmak amac›yla afla¤›da unvanlar› yaz›l› kurumlarla anlaflma yapm›flt›r. Anlaflmal› Özel Sigorta fiirketleri; Ak Emeklilik Ak Sigorta A.fi. Amerikan Life Hayat Sigorta A.fi. Anadolu Anonim Türk Sigorta fiT‹ Anadolu Hayat Emeklilik

Dan›flmanl›k A.fi. Roland Asistance fiirketi (Yurd›fl›) Baflak Groupama Emeklilik Yap› Kredi Sigorta Fiba Sigorta

Ankara Sigorta (Emeklilik) Baflak Sigorta A.fi. ‹hlas Sigorta (HDI Sigorta) ‹sviçre Hayat Sigorta A.fi. Promed Bilgi Yönetim Sistemleri ve

Bankalar Garanti Bankas› A.fi. Finansbank Fortis-D›flbank Akbank Mensuplar› fiekerbank Mensuplar›

Türkiye ‹fl Bankas› Mensuplar› T.C. Ziraat ve Halk Bankas› Mensuplar› Pamukbank T.A.fi. Mensuplar› Yap› Kredi Bankas› Çal›flanlar›

Özel fiirketler Shell Club Smart Card Medline Box Üyeleri Sar›tafl British American Tobacco ‹zmir Terziler Odas› Yurtiçi Kargo Bat› Göz Hastanesi Yetginler Sonax Emin Direksiyon Sodexo

MDS Medikal Dan›flmanl›k Servisi Beykart Salon 333 Epilazyum Aslar Kundura Optik Store Gözlük&Lens Sa¤l›k Asist Expoturkish Opet

Denizbank Sea & Miles Bortar Birlik Hayat Sigorta fiark Gülü K›rtasiye Sa¤l›kl› Yaflam Merkezi Opel - Chevrolet Birmat Beko Kobi Sa¤l›k Paketi Memur - Sen Deniz Club Üyeleri

Bu kurum ve kurulufllara ba¤l› çal›flan kiflilerin klini¤imize kimlik belgesi ve sigorta kartlar› ile gelmeleri gerekmektedir.

Tüp Bebek hakk›nda merak etti¤iniz her fley...

Dök. No:IVF-YRD-02/P04

‹lkbahar 2007

Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi S›raselviler Caddesi No: 119 80600 Taksim - ‹stanbul Tel: (0212) 293 21 50-60 pbx Faks: (0212) 293 93 19 / 1955

Bahçeci Kad›n Hastal›klar› & Do¤um Teflhis ve Tedavi Merkezi Abdi ‹pekçi Cad. No:44 Azer ‹fl Merkezi Kat. 5-6 Daire 14-17 80200 Niflantafl› - ‹stanbul Tel : (0212) 230 08 09 - 231 86 28 (0212) 232 84 15 - 232 39 98 Faks : (0212) 230 39 90 - 219 10 86

Bu bülten bilgilendirme amac›yla sadece talep eden hastalara verilmektedir.

‹mtiyaz Sahibi Sorumlu Müdür Editör Yay›n Ekibi Yay›n Türü Tasar›m Bask› Bas›ld›¤› Yer Yönetim Yeri

: : : : : : :

Bahçeci Sa¤l›k Hizmetleri Ltd. fiti. ad›na Dr. Metin Okucu Ayflegül Ural Melek Elitok Tuncay Op. Dr. Enver Kurt, Op. Dr. Burçak Erzik, Yerel Süreli Yay›n Mikado ‹letiflim Hizmetleri Promat Bas›m Yay›n San. ve Tic. A. fi. E-5 Karayolu üzeri Avc›lar 34840 ‹stanbul : ‹stanbul : Abdi ‹pekçi Cad. No: 44 Azer ‹fl Merkezi Kat. 6 Daire 14-17 80200 Niflantafl› - ‹stanbul

‹lk a¤›zdan...

Soru - Cevap...

‹lkbahar 2008


2007 Y›l› Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Yafl Gruplar›na Göre Gebelik Oranlar›

Ö

30

20

Çocuk sahibi olurken, tüp bebek yöntemleriyle ilgili merak etti¤iniz sorular› “10 Soru – 10 Cevap”ta toplad›k… Siz yine de merak ettikleriniz varsa doktorunuza, hemflirenize sorun…

0 Yafl

10

>=40

35-39

30-34

www.bahceci.com sitemizi de sürekli yenilemek ve aktif tutmak için elimizden geleni yap›yoruz. Siz, çocuk sahibi olan çiftlerden bu konuda destek bekliyoruz. Hikayelerinizi, resimlerinizi, bizlerle, bu yoldaki çiftlerle paylafl›n lütfen… Sevgiler, sayg›lar, sa¤l›klar…

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci

25-29

<=24

TESE Vakalar›nda Sperm Bulma Oran› (GENEL 2007) Aç›klama

Sizler için, bilgilendirme amaçl› “Sa¤l›k Sohbetleri”mize devam ediyoruz. Bu toplant›lar, seçece¤iniz doktorunuzu yak›ndan görmenizi, sorular›n›z› daha ayr›nt›l› sorabilmenizi ve tedaviye bafllamadan önce alaca¤›n›z kararlar› direk etkileyecektir. Önce de belirtti¤imiz gibi do¤ru bilgilenmek, do¤ru yeri seçmek için çok önemlidir. Siz ya da yak›n›n›z ya da komflunuz bu toplant›lar› kaç›rmay›n lütfen!

%39.4

40

%44.1

%54.5

50

%55.9

60

Sa¤l›k Bahçemiz’in bu say›s›nda, geride b›rakt›¤›m›z “Sevgililer Gününde” do¤um yapan çiftlerimizin hikayesi var.. Onlar böyle anlaml› bir günde, birbirlerine en anlaml› hediyeyi verdiler… Tebrik ediyoruz.

Tedaviyi anlamak, do¤ru uygulamak, bebe¤inizi kuca¤›n›za alman›n en önemli aflamas›d›r.

%60.6

70

Sonuç

Toplam TESE say›s›

205

Sperm olan

108

Sperm olmayan (ROSI) Sperm Bulma Oran›

97 %52,68

Çözdürme Embriyo Transferi Gebelik Da¤›l›m› (GENEL 2007) ‹PTAL

21

HAYIR

280

EVET

347

Genel Toplam

648

Gebelik Oran›

%55.34

Tr. Emb say›s›

1647

SAC ‹mp.oran›

‹lk A¤›zdan

Bahçeci Klini¤i Bülteni

‹lkbahar 2008

Sevgililer Günü hediyeleri;

“Ada”&“Beyza”

Evet

%45.5

Çocuk sahibi olmak için baflvuran ve tedavide olan çiftlerimize de ayn› önerileri hat›rlat›yoruz. Stresinizi azalt›n, sa¤l›kl› ve dengeli beslenin, psikolojinizi bu tedaviye haz›rlay›n… Üreme ile ilgili sorunlar›n›z çok daha kolay çözümlensin!

Hay›r % 80

%57.7

nce sa¤l›k!” diyerek bafllamak istiyorum. Yaflam›n›za sa¤l›k kat›n… Her geçen gün biraz daha yo¤unlaflan hayat›m›zda sa¤l›¤›m›z› korumak hiç de kolay de¤il. ‹fl stresi, yedi¤imiz içti¤imiz hormonlu g›dalar, cep telefonlar›, bilgisayarlar, vesaire, vesaire… Dengeli ve düzenli beslendi¤imizde, ifl ve aile sorunlar›m›z› biraz olsun ay›rt edebildi¤imizde, hem beden hem de ruh sa¤l›¤›m›z yerinde olacakt›r. Beraberinde üreme sa¤l›¤›m›z da olumlu etkilerle bize daha az sorun ç›karacakt›r!

%42.3

Merhaba...

Afla¤›daki tablolar, 2007 y›l›nda Bahçeci Klini¤i&Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ne baflvuran 1920 hastan›n de¤erlendirmesini içermektedir. Bu hastalar, merkeze baflvuran k›s›rl›k tan›s› konmufl hastalar olup, tedavileri gerçeklefltirilen ve gebelik sonuçlar› al›nan hastalard›r.

%75.9

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci

%24.1

Önsöz

2007 y›l› istatistikleri

519 %31.51

“Önce sa¤l›¤›ma kavufltum, sonra bebe¤ime!” 18 y›ll›k evli Nurcan – Sanl› Karahasano¤lu çifti, 16 y›l bekledikleri k›zlar› Beyza’ya 14 fiubat Sevgililer Günü’nde kavufltular. Tesadüfen denk gelen bu tarih onlar için de güzel bir sürpriz ve anlaml› bir “Sevgililer Günü” hediyesi oldu. 16 y›l çocuk sahibi olmak için u¤raflan Karahasano¤lu çifti, bu sorunu yasayan pek çok çift gibi doktor doktor dolafl›p, ilaçla tedavi, afl›lama ve tüp bebek denemifller. Sonunda, tüp bebekte “marka” oldu¤unu düflündükleri Alman Hastanesi’ne baflvurmaya karar verdiklerini söylüyorlar. Baz› hormonsal problemler nedeniyle Aile Hekimi ve Beslenme Dan›flman› Murat Berksoy’a yönlendirilmifller… Hikâyenin, “mutlu son”la noktalanan sürecini Nurcan Karahasano¤lu flöyle anlat›yor: “Murat Bey beni görünce, ‘Tüp bebek yap›lmas›na henüz izin veremem.’ dedi. Çok k›zm›flt›m. ‘Önemli olan hamile kalman de¤il, bebe¤ini kuca¤›na alman’ dedi. Ben de bir an önce tedavi olmak istiyordum. Doktorumuzun ne demek istedi¤ini sonradan anlad›k ve dost olduk. Alman Hastanesi ekibi Fizan’a gitse giderdik zaten. PCOS problemim vard›, kilo problemim vard›. Vücuttaki tüm eksik maddeleri yerine koyup, bütün önlemleri ald›k. Tam 2 y›l sürdü bunlar›n tedavisi. Gitti¤im hiçbir doktor bana bunlar› söylememifl ve hemen tüp bebek ifline giriflmiflti… Ben Bahçeci’de tüp bebek yapt›rabilmek için 2 y›l bekledim. Önce sa¤l›¤›m› kazand›m, sonra mikroenjeksiyonumu yapt›lar ve bebe¤ime kavufltum. 9 ay boyunca Dr. Esra Aksoy’un gözetimindeydim. Çok sa¤l›kl› bir gebelik geçirdim. Bugün k›z›m Beyza kuca¤›m›zda. 14 fiubat Sevgililer Günü olmas› da ayr› bir güzellik tabii. Dondurulmufl embriyolar›m var, inflallah tekrar denemek k›smet olur.”

“‹lk denemede oldu, dar›s› herkesin bafl›na!” ‹kisi de 33 yafl›nda olan EvflenMehmet Özkan çifti, birbirlerine Sevgililer Günü için özel bir hediye haz›rlad›lar. En çok istedikleri ve yolunu bekledikleri bebeklerini 14 fiubat’ta dünyaya getirmek üzere plan yapt›lar. Doktorlar› da zaten bir gün sonras›na gün vermiflti ama bir gün öncesi için izin ç›kt›. Özkan çifti; “‹kimiz için de en anlaml› Sevgililer Günü hediyesi oldu” diye duygular›n› dile getiriyorlar. 3 y›ll›k evli, bankac› Evflen Han›m ve mimar Mehmet Bey bir y›ld›r bebek sahibi olmak istediklerini söylüyorlar. ‹lk tüp bebek denemesinde gebelik elde eden Özkan çifti, 9 ayl›k keyifli gebelik sürecinden sonra 14 fiubat 2008’de k›zlar› Ada Özkan’› Alman Hastanesi’nde sezaryenle dünyaya getirdiler. ‹lk tüp bebek denemesinde gebe kalan Evflen Özkan, “Çok flansl›y›z, ilk denemede gebe kald›m. Ben anne oldum, dar›s› bütün isteyenlere!” diyor. Özkan çifti, “Sevgililer Günü’nde k›z›m›z dünyaya gelsin istiyor ve ona göre haz›rlan›yorduk. Sonra, do¤umu Sevgililer Günü’ne denk getirmeyelim, o günü do¤um gününden ayr› kutlas›n istedik. Ama k›smetmifl, doktorumuzun da önerisi ile do¤umu Sevgililer Günü’ne belirledik. En güzel hediye bir bebek tabii ki… fiimdiye kadar eflimle mutlaka kutluyor ve birbirimize hediye al›yorduk. Özel bir yemek, anlaml› bir hediye gibi… Ama eflimin bana bugüne kadar verdi¤i en anlaml› hediye, k›z›m› dünyaya getirmesi oldu. Ben de bir kucak çiçek ald›m!”


2007 Y›l› Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Yafl Gruplar›na Göre Gebelik Oranlar›

Ö

30

20

Çocuk sahibi olurken, tüp bebek yöntemleriyle ilgili merak etti¤iniz sorular› “10 Soru – 10 Cevap”ta toplad›k… Siz yine de merak ettikleriniz varsa doktorunuza, hemflirenize sorun…

0 Yafl

10

>=40

35-39

30-34

www.bahceci.com sitemizi de sürekli yenilemek ve aktif tutmak için elimizden geleni yap›yoruz. Siz, çocuk sahibi olan çiftlerden bu konuda destek bekliyoruz. Hikayelerinizi, resimlerinizi, bizlerle, bu yoldaki çiftlerle paylafl›n lütfen… Sevgiler, sayg›lar, sa¤l›klar…

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci

25-29

<=24

TESE Vakalar›nda Sperm Bulma Oran› (GENEL 2007) Aç›klama

Sizler için, bilgilendirme amaçl› “Sa¤l›k Sohbetleri”mize devam ediyoruz. Bu toplant›lar, seçece¤iniz doktorunuzu yak›ndan görmenizi, sorular›n›z› daha ayr›nt›l› sorabilmenizi ve tedaviye bafllamadan önce alaca¤›n›z kararlar› direk etkileyecektir. Önce de belirtti¤imiz gibi do¤ru bilgilenmek, do¤ru yeri seçmek için çok önemlidir. Siz ya da yak›n›n›z ya da komflunuz bu toplant›lar› kaç›rmay›n lütfen!

%39.4

40

%44.1

%54.5

50

%55.9

60

Sa¤l›k Bahçemiz’in bu say›s›nda, geride b›rakt›¤›m›z “Sevgililer Gününde” do¤um yapan çiftlerimizin hikayesi var.. Onlar böyle anlaml› bir günde, birbirlerine en anlaml› hediyeyi verdiler… Tebrik ediyoruz.

Tedaviyi anlamak, do¤ru uygulamak, bebe¤inizi kuca¤›n›za alman›n en önemli aflamas›d›r.

%60.6

70

Sonuç

Toplam TESE say›s›

205

Sperm olan

108

Sperm olmayan (ROSI) Sperm Bulma Oran›

97 %52,68

Çözdürme Embriyo Transferi Gebelik Da¤›l›m› (GENEL 2007) ‹PTAL

21

HAYIR

280

EVET

347

Genel Toplam

648

Gebelik Oran›

%55.34

Tr. Emb say›s›

1647

SAC ‹mp.oran›

‹lk A¤›zdan

Bahçeci Klini¤i Bülteni

‹lkbahar 2008

Sevgililer Günü hediyeleri;

“Ada”&“Beyza”

Evet

%45.5

Çocuk sahibi olmak için baflvuran ve tedavide olan çiftlerimize de ayn› önerileri hat›rlat›yoruz. Stresinizi azalt›n, sa¤l›kl› ve dengeli beslenin, psikolojinizi bu tedaviye haz›rlay›n… Üreme ile ilgili sorunlar›n›z çok daha kolay çözümlensin!

Hay›r % 80

%57.7

nce sa¤l›k!” diyerek bafllamak istiyorum. Yaflam›n›za sa¤l›k kat›n… Her geçen gün biraz daha yo¤unlaflan hayat›m›zda sa¤l›¤›m›z› korumak hiç de kolay de¤il. ‹fl stresi, yedi¤imiz içti¤imiz hormonlu g›dalar, cep telefonlar›, bilgisayarlar, vesaire, vesaire… Dengeli ve düzenli beslendi¤imizde, ifl ve aile sorunlar›m›z› biraz olsun ay›rt edebildi¤imizde, hem beden hem de ruh sa¤l›¤›m›z yerinde olacakt›r. Beraberinde üreme sa¤l›¤›m›z da olumlu etkilerle bize daha az sorun ç›karacakt›r!

%42.3

Merhaba...

Afla¤›daki tablolar, 2007 y›l›nda Bahçeci Klini¤i&Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ne baflvuran 1920 hastan›n de¤erlendirmesini içermektedir. Bu hastalar, merkeze baflvuran k›s›rl›k tan›s› konmufl hastalar olup, tedavileri gerçeklefltirilen ve gebelik sonuçlar› al›nan hastalard›r.

%75.9

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci

%24.1

Önsöz

2007 y›l› istatistikleri

519 %31.51

“Önce sa¤l›¤›ma kavufltum, sonra bebe¤ime!” 18 y›ll›k evli Nurcan – Sanl› Karahasano¤lu çifti, 16 y›l bekledikleri k›zlar› Beyza’ya 14 fiubat Sevgililer Günü’nde kavufltular. Tesadüfen denk gelen bu tarih onlar için de güzel bir sürpriz ve anlaml› bir “Sevgililer Günü” hediyesi oldu. 16 y›l çocuk sahibi olmak için u¤raflan Karahasano¤lu çifti, bu sorunu yasayan pek çok çift gibi doktor doktor dolafl›p, ilaçla tedavi, afl›lama ve tüp bebek denemifller. Sonunda, tüp bebekte “marka” oldu¤unu düflündükleri Alman Hastanesi’ne baflvurmaya karar verdiklerini söylüyorlar. Baz› hormonsal problemler nedeniyle Aile Hekimi ve Beslenme Dan›flman› Murat Berksoy’a yönlendirilmifller… Hikâyenin, “mutlu son”la noktalanan sürecini Nurcan Karahasano¤lu flöyle anlat›yor: “Murat Bey beni görünce, ‘Tüp bebek yap›lmas›na henüz izin veremem.’ dedi. Çok k›zm›flt›m. ‘Önemli olan hamile kalman de¤il, bebe¤ini kuca¤›na alman’ dedi. Ben de bir an önce tedavi olmak istiyordum. Doktorumuzun ne demek istedi¤ini sonradan anlad›k ve dost olduk. Alman Hastanesi ekibi Fizan’a gitse giderdik zaten. PCOS problemim vard›, kilo problemim vard›. Vücuttaki tüm eksik maddeleri yerine koyup, bütün önlemleri ald›k. Tam 2 y›l sürdü bunlar›n tedavisi. Gitti¤im hiçbir doktor bana bunlar› söylememifl ve hemen tüp bebek ifline giriflmiflti… Ben Bahçeci’de tüp bebek yapt›rabilmek için 2 y›l bekledim. Önce sa¤l›¤›m› kazand›m, sonra mikroenjeksiyonumu yapt›lar ve bebe¤ime kavufltum. 9 ay boyunca Dr. Esra Aksoy’un gözetimindeydim. Çok sa¤l›kl› bir gebelik geçirdim. Bugün k›z›m Beyza kuca¤›m›zda. 14 fiubat Sevgililer Günü olmas› da ayr› bir güzellik tabii. Dondurulmufl embriyolar›m var, inflallah tekrar denemek k›smet olur.”

“‹lk denemede oldu, dar›s› herkesin bafl›na!” ‹kisi de 33 yafl›nda olan EvflenMehmet Özkan çifti, birbirlerine Sevgililer Günü için özel bir hediye haz›rlad›lar. En çok istedikleri ve yolunu bekledikleri bebeklerini 14 fiubat’ta dünyaya getirmek üzere plan yapt›lar. Doktorlar› da zaten bir gün sonras›na gün vermiflti ama bir gün öncesi için izin ç›kt›. Özkan çifti; “‹kimiz için de en anlaml› Sevgililer Günü hediyesi oldu” diye duygular›n› dile getiriyorlar. 3 y›ll›k evli, bankac› Evflen Han›m ve mimar Mehmet Bey bir y›ld›r bebek sahibi olmak istediklerini söylüyorlar. ‹lk tüp bebek denemesinde gebelik elde eden Özkan çifti, 9 ayl›k keyifli gebelik sürecinden sonra 14 fiubat 2008’de k›zlar› Ada Özkan’› Alman Hastanesi’nde sezaryenle dünyaya getirdiler. ‹lk tüp bebek denemesinde gebe kalan Evflen Özkan, “Çok flansl›y›z, ilk denemede gebe kald›m. Ben anne oldum, dar›s› bütün isteyenlere!” diyor. Özkan çifti, “Sevgililer Günü’nde k›z›m›z dünyaya gelsin istiyor ve ona göre haz›rlan›yorduk. Sonra, do¤umu Sevgililer Günü’ne denk getirmeyelim, o günü do¤um gününden ayr› kutlas›n istedik. Ama k›smetmifl, doktorumuzun da önerisi ile do¤umu Sevgililer Günü’ne belirledik. En güzel hediye bir bebek tabii ki… fiimdiye kadar eflimle mutlaka kutluyor ve birbirimize hediye al›yorduk. Özel bir yemek, anlaml› bir hediye gibi… Ama eflimin bana bugüne kadar verdi¤i en anlaml› hediye, k›z›m› dünyaya getirmesi oldu. Ben de bir kucak çiçek ald›m!”


10 10 Soru

Cevap p

Bahçeci Klini¤i Bülteni

Tüp Bebek

sahibi olmak isteyen çiftlerin evlilik sürelerini ve yafl durumlar›n› da hesaba katarak çocuk planlamalar›d›r.

5

Tüp bebek ve mikroenjeksiyon farkl› tedavi yöntemleri midir?

Yumurtlamay› art›r›c› ilaçlarla yumurtalar›n ço¤alt›lmas› ve bunlar›n özel bir teknik ile toplanmas›n›n ard›ndan laboratuvar koflullar›nda sperm ile bir araya getirilmesi, yani döllenmesi ifllemine tüp bebek (IVF) diyoruz. Döllenen yumurtalar› embriyo haline geldikten sonra tekrar anne rahmine transfer ediyoruz. Biz hekimler halk›n anlayabilece¤i flekilde tüm bu ifllemlere “Tüp Bebek Tedavisi” diyoruz. Klasik tüp bebek tedavisinde, toplanan yumurtalar›n etraf›na belli say›da sperm b›rakarak, laboratuvarda kendili¤inden döllenmesini sa¤l›yoruz. Mikroenjeksiyon (ICSI) iflleminde ise, tek bir spermi al›p, özel bir mikroskop alt›nda mikro pipetler yard›m›yla yumurtan›n içine b›rak›yoruz. Sonuçta hastan›n üzerinde uygulanan tedavi yöntemleri ayn› olmas›na ra¤men, iflin mutfa¤›nda, yani laboratuvardaki ifllem farkl› oluyor. Son y›llarda üremeye yard›mc› tedavilerde genellikle döllenme ifllemi için mikroenjeksiyon tercih ediliyor.

2

Tüp bebek tedavisinde kullan›lan ilaçlar ileride anne aday›na zarar verebilir mi?

Tedavi s›ras›nda kullan›lan hormonsal ilaçlar›n, 15 -20 gün gibi k›sa süreli uygulanmas›ndan dolay›, vücutta birikmesi ve daha sonraki y›llarda probleme yol açmas› mümkün de¤ildir. Do¤al olarak her tedavide belli bir oranda komplikasyon dedi¤imiz istenmeyen, zararl› ve geçici yan etkiler olabilir. Ancak uzun dönem etkileriyle ilgili olarak, “Kansere veya erken menopoza yol açar m›?” fleklindeki s›kça sorulan sorunun yan›t›; “kan›ta dayal›, t›p aç›s›ndan artm›fl bir risk yoktur” olacakt›r.

Tüp bebek tedavisinde erke¤in sperm say›s›yla gebelik elde etme aras›nda ba¤lant› var m›d›r?

Baflka bir deyiflle, erke¤in sperm say›s›n›n fazla veya normal s›n›rlarda olmas› tedavide baflar›y› etkilememektedir. Mikroenjeksiyon yöntemi uygulad›¤›m›z için tek bir sperm olsa dahi gebelik elde edebiliyoruz.

Bahçeci Klini¤i&Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin “Doçentlik” unvan›na hak kazanarak, baflar›s›n› bir kez daha kan›tlayan deneyimli doktoru Doç. Dr. Ulun Ulu¤, tüp bebek tedavi yöntemlerini 10 soru ve 10 cevapta bizlere anlatt›:

1

‹lkbahar 2008

6

Tüp bebek tedavisi a¤r›l› ve zor ifllemlerden mi oluflmaktad›r?

Geliflen teknolojiyle birlikte tedaviler art›k “hasta dostu” olmufltur. Ço¤u hastam›z ilaçlar›n› kendi kendine uygulayabiliyor. Eskiden uzun

3

Tüp Bebek Tedavisinde komplikasyonlar nelerdir?

Yumurtlamay› art›r›c› tedavi uyguland›¤› için yaklafl›k % 1 olas›l›kla, yumurtalar›n afl›r› yan›t›na ba¤l› olarak tahmin edilenden daha fazla say›da yumurta geliflebilir. Sonuçta vücutta sal›nan baz› faktörlerden dolay› su tutulumu (ödem) olabilir. Hatta bu su bazen kar›n bofllu¤unda, çok nadiren de gö¤üs kafesinde toplanabilir. Bu duruma biz hekimler “ovaryen hiperstimulasyon sendromu” diyoruz. Genellikle kendili¤inden geçen bir durumdur. Bazen hastay› hastaneye yat›r›p, gözlem alt›nda tutar ve tedavi ederiz. Di¤er bir komplikasyon ise -art›k böyle adland›r›lmaktad›r- ço¤ul gebeliktir! Özellikle üçüz ve üzeri gebelikler, hem gebelik s›ras›nda anne sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i için, hem de bebeklerin premature do¤ma riskini art›rd›¤› için tedavinin komplikasyonu olarak kabul edilmektedir. Son y›llarda gerek yasalar, gerek etik zorunluluklardan dolay› ço¤ul gebelik geliflme riski azalt›lm›flt›r.

4

Tüp bebek tedavisinde yafl›n önemi var m›d›r ?

Yafl›n tüp bebek tedavisinin baflar›s›ndaki önemi göz ard› edilemez. Ancak beylerin yafl›ndan ziyade, han›mlar›n yafl›n›n önem arz etti¤ini burada vurgulamak isterim. Erkekler için de yafl ilerledikçe sperm say›s› ve kalitesinde azalma söz konusudur. Ama anne aday› için yafl çok daha önemlidir ve yafl ilerledikçe gebelik oranlar› azalmaktad›r. Yaflla beraber yumurtal›klardaki yumurta say›s› azald›¤› gibi, kalitelerinde de düflme olmaktad›r. Özellikle 40’l› yafllardan sonra bu durum daha da belirginleflmektedir. Bu noktada tavsiyem, çocuk

süren ve kalçadan yap›lan i¤neler yerine, art›k kar›ndan, ac› vermeyen çok k›sa ve ince i¤neyle yap›lan ilaçlar kullan›yoruz. Yumurtalar›n toplama ifllemini çok hafif bir anestezi vererek yaklafl›k 10 dakika içersinde yapabiliyoruz. Toplam tedavi süresi 10-15 güne kadar düfltü ve kontrole gelme say›s› ise 4 veya 5 ile yeterli olabiliyor. Bence tedavinin zorlu¤undan ziyade – gerçi sürekli olarak kolaylaflt›¤›n› vurguluyoruz- çiftlerin hakl› olarak yaflad›klar› sonuç alabilme endiflesi, tüp bebek tedavisini karmafl›k ve yorucu hale getiriyor.

7

Tüp bebek tedavisi sonras› geliflen gebelikler riskli midir ?

Sadece ileri yafl gebeliklerinde bir risk söz konusu olabilir. Çünkü tedavi grubundaki hastalar›m›z, uzun y›llar çocuk sahibi olamayan veya çok geç yaflta baflvuran hastalard›r. Genel olarak bak›ld›¤›nda, do¤al yollardan gebe kalamayan genç bir hastan›n tüp bebek tedavisi sonras› gebeli¤inde artm›fl bir risk yok diyebiliriz.

8

Her tüp bebek tedavisi, ikiz, üçüz bebek demek midir?

Tüp bebek tedavileri sonucunda, ço¤ul gebelik dedi¤imiz ikiz, üçüz gebelikler olma ihtimali vard›r. Bunun en önemli nedeni, transfer edilen embriyo say›s›d›r. Gebelik oranlar›n› art›rabilmek maksad›yla fazla say›da embriyo verilen hastalarda izlenmektedir. Günümüzde fazla say›da embriyo vermenin gebelik oranlar›n› art›rmad›¤› ispatlanm›flt›r. Önemli olan iyi kalitede, az say›da embriyo transferi yapmakt›r. Tüm bunlara ra¤men tüp bebek sonras› elde edilen gebeliklerin %25’i ço¤ul olabilmektedir.

9

Tüp bebek uygulamas›nda bebek cinsiyeti seçilebilir mi?

Yumurtay› dölleyen spermin tafl›d›¤› seks kromozomu bebe¤in cinsiyetini belirliyor. Döllenen embriyolar›n cinsiyeti belirlenebilir. Bu yöntem sadece cinsiyete ba¤l› genetik hastal›k tafl›yan çiftlere uygulanabiliyor.

10

Yumurta veya spermi olmayan çiftlere önerdi¤iniz alternatif tedavi yöntemleri nelerdir?

Tüp bebek tedavilerinde en zor ve sorunlu hastalar bu gruptad›r. Maalesef günümüzdeki tüm teknolojik imkân ve bilgi birikimine ra¤men, baz› anne adaylar› erken menopoza girebilmekte ve baz› baba adaylar›n›n yumurtal›klar›nda (testislerinde) sperm bulunamamaktad›r. Bu durumlarda, hastalar›n gereksiz tedavilerle y›prat›lmamas› ve di¤er alternatiflerin sunulmas› gerekmektedir. Bunlar›n tabii ki en bafl›nda, her zaman için evlatl›k edinebilme opsiyonu vard›r. T›bbi yöntem olarak ise, yumurta veya sperm donasyonu dedi¤imiz, yani yumurta veya sperm nakli ile tüp bebek tedavisi uygulamalar› olabilir. Maalesef ülkemizde bu tedaviler ile ilgili kanuni yap›lanma henüz haz›r de¤ildir. Bu tedavi yöntemlerini isteyen hastalar›m›z, en yak›n Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti olmak üzere, yurtd›fl›nda tedavilerini sürdürebilir ve bebek sahibi olma flans›n› yakalayabilirler. Bu yöntemler de çocuk sahibi olmak için birer seçenektir.


10 10 Soru

Cevap p

Bahçeci Klini¤i Bülteni

Tüp Bebek

sahibi olmak isteyen çiftlerin evlilik sürelerini ve yafl durumlar›n› da hesaba katarak çocuk planlamalar›d›r.

5

Tüp bebek ve mikroenjeksiyon farkl› tedavi yöntemleri midir?

Yumurtlamay› art›r›c› ilaçlarla yumurtalar›n ço¤alt›lmas› ve bunlar›n özel bir teknik ile toplanmas›n›n ard›ndan laboratuvar koflullar›nda sperm ile bir araya getirilmesi, yani döllenmesi ifllemine tüp bebek (IVF) diyoruz. Döllenen yumurtalar› embriyo haline geldikten sonra tekrar anne rahmine transfer ediyoruz. Biz hekimler halk›n anlayabilece¤i flekilde tüm bu ifllemlere “Tüp Bebek Tedavisi” diyoruz. Klasik tüp bebek tedavisinde, toplanan yumurtalar›n etraf›na belli say›da sperm b›rakarak, laboratuvarda kendili¤inden döllenmesini sa¤l›yoruz. Mikroenjeksiyon (ICSI) iflleminde ise, tek bir spermi al›p, özel bir mikroskop alt›nda mikro pipetler yard›m›yla yumurtan›n içine b›rak›yoruz. Sonuçta hastan›n üzerinde uygulanan tedavi yöntemleri ayn› olmas›na ra¤men, iflin mutfa¤›nda, yani laboratuvardaki ifllem farkl› oluyor. Son y›llarda üremeye yard›mc› tedavilerde genellikle döllenme ifllemi için mikroenjeksiyon tercih ediliyor.

2

Tüp bebek tedavisinde kullan›lan ilaçlar ileride anne aday›na zarar verebilir mi?

Tedavi s›ras›nda kullan›lan hormonsal ilaçlar›n, 15 -20 gün gibi k›sa süreli uygulanmas›ndan dolay›, vücutta birikmesi ve daha sonraki y›llarda probleme yol açmas› mümkün de¤ildir. Do¤al olarak her tedavide belli bir oranda komplikasyon dedi¤imiz istenmeyen, zararl› ve geçici yan etkiler olabilir. Ancak uzun dönem etkileriyle ilgili olarak, “Kansere veya erken menopoza yol açar m›?” fleklindeki s›kça sorulan sorunun yan›t›; “kan›ta dayal›, t›p aç›s›ndan artm›fl bir risk yoktur” olacakt›r.

Tüp bebek tedavisinde erke¤in sperm say›s›yla gebelik elde etme aras›nda ba¤lant› var m›d›r?

Baflka bir deyiflle, erke¤in sperm say›s›n›n fazla veya normal s›n›rlarda olmas› tedavide baflar›y› etkilememektedir. Mikroenjeksiyon yöntemi uygulad›¤›m›z için tek bir sperm olsa dahi gebelik elde edebiliyoruz.

Bahçeci Klini¤i&Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin “Doçentlik” unvan›na hak kazanarak, baflar›s›n› bir kez daha kan›tlayan deneyimli doktoru Doç. Dr. Ulun Ulu¤, tüp bebek tedavi yöntemlerini 10 soru ve 10 cevapta bizlere anlatt›:

1

‹lkbahar 2008

6

Tüp bebek tedavisi a¤r›l› ve zor ifllemlerden mi oluflmaktad›r?

Geliflen teknolojiyle birlikte tedaviler art›k “hasta dostu” olmufltur. Ço¤u hastam›z ilaçlar›n› kendi kendine uygulayabiliyor. Eskiden uzun

3

Tüp Bebek Tedavisinde komplikasyonlar nelerdir?

Yumurtlamay› art›r›c› tedavi uyguland›¤› için yaklafl›k % 1 olas›l›kla, yumurtalar›n afl›r› yan›t›na ba¤l› olarak tahmin edilenden daha fazla say›da yumurta geliflebilir. Sonuçta vücutta sal›nan baz› faktörlerden dolay› su tutulumu (ödem) olabilir. Hatta bu su bazen kar›n bofllu¤unda, çok nadiren de gö¤üs kafesinde toplanabilir. Bu duruma biz hekimler “ovaryen hiperstimulasyon sendromu” diyoruz. Genellikle kendili¤inden geçen bir durumdur. Bazen hastay› hastaneye yat›r›p, gözlem alt›nda tutar ve tedavi ederiz. Di¤er bir komplikasyon ise -art›k böyle adland›r›lmaktad›r- ço¤ul gebeliktir! Özellikle üçüz ve üzeri gebelikler, hem gebelik s›ras›nda anne sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i için, hem de bebeklerin premature do¤ma riskini art›rd›¤› için tedavinin komplikasyonu olarak kabul edilmektedir. Son y›llarda gerek yasalar, gerek etik zorunluluklardan dolay› ço¤ul gebelik geliflme riski azalt›lm›flt›r.

4

Tüp bebek tedavisinde yafl›n önemi var m›d›r ?

Yafl›n tüp bebek tedavisinin baflar›s›ndaki önemi göz ard› edilemez. Ancak beylerin yafl›ndan ziyade, han›mlar›n yafl›n›n önem arz etti¤ini burada vurgulamak isterim. Erkekler için de yafl ilerledikçe sperm say›s› ve kalitesinde azalma söz konusudur. Ama anne aday› için yafl çok daha önemlidir ve yafl ilerledikçe gebelik oranlar› azalmaktad›r. Yaflla beraber yumurtal›klardaki yumurta say›s› azald›¤› gibi, kalitelerinde de düflme olmaktad›r. Özellikle 40’l› yafllardan sonra bu durum daha da belirginleflmektedir. Bu noktada tavsiyem, çocuk

süren ve kalçadan yap›lan i¤neler yerine, art›k kar›ndan, ac› vermeyen çok k›sa ve ince i¤neyle yap›lan ilaçlar kullan›yoruz. Yumurtalar›n toplama ifllemini çok hafif bir anestezi vererek yaklafl›k 10 dakika içersinde yapabiliyoruz. Toplam tedavi süresi 10-15 güne kadar düfltü ve kontrole gelme say›s› ise 4 veya 5 ile yeterli olabiliyor. Bence tedavinin zorlu¤undan ziyade – gerçi sürekli olarak kolaylaflt›¤›n› vurguluyoruz- çiftlerin hakl› olarak yaflad›klar› sonuç alabilme endiflesi, tüp bebek tedavisini karmafl›k ve yorucu hale getiriyor.

7

Tüp bebek tedavisi sonras› geliflen gebelikler riskli midir ?

Sadece ileri yafl gebeliklerinde bir risk söz konusu olabilir. Çünkü tedavi grubundaki hastalar›m›z, uzun y›llar çocuk sahibi olamayan veya çok geç yaflta baflvuran hastalard›r. Genel olarak bak›ld›¤›nda, do¤al yollardan gebe kalamayan genç bir hastan›n tüp bebek tedavisi sonras› gebeli¤inde artm›fl bir risk yok diyebiliriz.

8

Her tüp bebek tedavisi, ikiz, üçüz bebek demek midir?

Tüp bebek tedavileri sonucunda, ço¤ul gebelik dedi¤imiz ikiz, üçüz gebelikler olma ihtimali vard›r. Bunun en önemli nedeni, transfer edilen embriyo say›s›d›r. Gebelik oranlar›n› art›rabilmek maksad›yla fazla say›da embriyo verilen hastalarda izlenmektedir. Günümüzde fazla say›da embriyo vermenin gebelik oranlar›n› art›rmad›¤› ispatlanm›flt›r. Önemli olan iyi kalitede, az say›da embriyo transferi yapmakt›r. Tüm bunlara ra¤men tüp bebek sonras› elde edilen gebeliklerin %25’i ço¤ul olabilmektedir.

9

Tüp bebek uygulamas›nda bebek cinsiyeti seçilebilir mi?

Yumurtay› dölleyen spermin tafl›d›¤› seks kromozomu bebe¤in cinsiyetini belirliyor. Döllenen embriyolar›n cinsiyeti belirlenebilir. Bu yöntem sadece cinsiyete ba¤l› genetik hastal›k tafl›yan çiftlere uygulanabiliyor.

10

Yumurta veya spermi olmayan çiftlere önerdi¤iniz alternatif tedavi yöntemleri nelerdir?

Tüp bebek tedavilerinde en zor ve sorunlu hastalar bu gruptad›r. Maalesef günümüzdeki tüm teknolojik imkân ve bilgi birikimine ra¤men, baz› anne adaylar› erken menopoza girebilmekte ve baz› baba adaylar›n›n yumurtal›klar›nda (testislerinde) sperm bulunamamaktad›r. Bu durumlarda, hastalar›n gereksiz tedavilerle y›prat›lmamas› ve di¤er alternatiflerin sunulmas› gerekmektedir. Bunlar›n tabii ki en bafl›nda, her zaman için evlatl›k edinebilme opsiyonu vard›r. T›bbi yöntem olarak ise, yumurta veya sperm donasyonu dedi¤imiz, yani yumurta veya sperm nakli ile tüp bebek tedavisi uygulamalar› olabilir. Maalesef ülkemizde bu tedaviler ile ilgili kanuni yap›lanma henüz haz›r de¤ildir. Bu tedavi yöntemlerini isteyen hastalar›m›z, en yak›n Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti olmak üzere, yurtd›fl›nda tedavilerini sürdürebilir ve bebek sahibi olma flans›n› yakalayabilirler. Bu yöntemler de çocuk sahibi olmak için birer seçenektir.


Bahçemizden Haberler...

Bahçeci Ekibi’nin “Tüp Bebek” kitab› ç›kt›! Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ve Dr. Aytun Aktan’›n derledi¤i Bahçeci Kad›n Sa¤l›¤› Merkezi – Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ekibinin, anne baba olmak isteyen çiftler için haz›rlad›¤› “Beni Leylek Getirmedi” adl› Tüp Bebek Kitab›, kitapç› raflar›nda yerini ald›. Çocuk sahibi olmakta zorluklar yafland›¤›nda sorunun çok yönlü de¤erlendirilmesi ve çözüme giderken bunun unutulmamas› gerekti¤ine inanan Bahçeci Klini¤i - Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, çal›flma prensiplerini de kitab›nda bizimle paylafl›yor. Prof. Dr. Mustafa Bahçeci baflkanl›¤›nda, kad›n hastal›klar›, do¤um ve tüp bebek uzmanlar›, üroloji uzman›, psikolog, aile hekimi ve beslenme dan›flmanlar›ndan oluflan, konusunda deneyimli ve baflar›l› ekibin haz›rlad›¤› bir kitap “Beni Leylek Getirmedi”… Prof. Dr. Bahçeci, “Unutmaman›z gereken fley, infertilite sorunuyla sadece sizin mücadele etmedi¤iniz, bunun için çaresiz olmad›¤›n›z ve yan›n›zda, yak›n›n›zda size yard›m edecek insanlar›n bulundu¤udur. Biz bir ufuk açmak istedik; yan›n›zda, yak›n›n›zda durduk. S›ra flimdi sizde. ‹yi okumalar...” diye düflüncelerini dile getiriyor.

Bahçeci Klini¤i Bülteni

‹lkbahar 2008

vatandafllar›m›z için ‘tüp bebek cenneti’. Çünkü, ayn› kültürü, ayn› dili konufltuklar› doktorlar› ile tedavi olma flans› yakal›yorlar ve ilaçlar dahil 4 bin YTL’ye tüp bebek yapt›rabiliyorlar” dedi. ‹lki Ludwigshafen’da düzenlenen toplant›ya, çocuk sahibi olmak isteyip de Almanya’da birkaç kez deneyen ve sonuç alamayan çiftler büyük ilgi gösterdi. Almanya’da devletin 3 denemeye kadar destekledi¤i tüp bebek tedavilerinin ücretli olarak yap›ld›¤›nda 5-7 bin euroya mal oldu¤unu söyleyen çiftler, “fians›m›z› kendi memleketimizde denemek istiyoruz. Üstelik orada çok daha ucuz” diyerek tedavi programlar› konusunda ayr›nt›l› sorular sordular. Baflar› oranlar›m›z yüzde 60-70! Frankfurt’da düzenlenen ikinci toplant›ya ise; yine çocuk sahibi olmak isteyip de, tedavi için merkez aray›fl›nda olan çiftler büyük ilgi gösterdi. Psikolog Yasemin Topçu, merkez seçiminin çok önemli oldu¤una dikkat çekerek, “Tüp bebek tedavileri biraz zaman, gayret ve sab›r gerektiren tedaviler. Bu yüzden, bebek sahibi olmak için yola ç›kt›ysan›z; kulaktan dolma bilgilerle de¤il, araflt›rarak, gebelik oranlar›, teknolojileri, ekibin deneyimi ve tecrübeleri, tüp bebek say›s› sorgulanarak tedavi olaca¤›n›z merkezi seçin” önerisinde bulundu.

Öncelikle D&R, Remzi Kitapevi ve Alk›m olmak üzere, bütün kitapç›larda raflarda yerini alan “Beni Leylek Getirmedi” adl› Tüp Bebek Kitab› 20 YTL’den sat›fla sunuluyor.

Tüp bebe¤i olan anne, “tüp bebek” dersi verdi!

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, kitab›n sat›fl geliriyle ihtiyac› olan çiftlere ücretsiz tüp bebek tedavisi yapacaklar›n› belirtti.

Bahçeci Klini¤i-Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin Bahçeflehir Belediyesi iflbirli¤inde düzenledi¤i “Neden Çocuk Sahibi Olam›yoruz?” konulu seminerine, çocuk sahibi olmak isteyip de, bu konuda problem yaflayan anne adaylar› ve çiftler kat›ld›. Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman› Doç. Dr. Ulun Ulu¤

“Türkiye tüp bebek cenneti!” Türkiye’nin ve dünyan›n en büyük tüp merkezlerinden biri olan Alman Hastanesi&Umut Tüp Bebek Merkezi ekibi, çocuk sahibi olmak isteyenler için Almanya’da konferanslar verdi. Avrupa ve Amerika ile ayn› teknolojik yat›r›ma, deneyime ve gebelik oranlar›na sahip olduklar›n› fakat çok daha ucuz maliyetlerle tüp bebek yapt›klar›n› anlatan Umut Tüp Bebek Merkezi Koordinatörü Psikolog Yasemin Topçu, “Türkiye, yurtd›fl›nda yaflayan

Bahçeci Klini¤i Bülteni

ve Ürolog Op. Dr. Emre Bak›rc›o¤lu’nun konuflmac› oldu¤u toplant›da, kad›n-erkek k›s›rl›¤›n›n nedenleri ve tedavi yöntemleri anlat›ld›. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan ve deneyimlerini anlatan HeCe Çocuk Yuvas›’n›n sahibi Psikolog Nurcan K›ra¤› ise haz›rlad›¤› sunumda bir hasta olarak duygulu anlar yaflatt›. Tüp bebek yöntemiyle bir çocu¤u olan K›ra¤›, haz›rlad›¤› sunumda, bir hasta olarak yasad›klar›n›, çekti¤i s›k›nt›lar›, mutluluklar›n›, hastalar›n doktorlardan beklentilerini anlatt›. Kat›lanlar›n büyük ilgiyle izledi¤i sunumda, Nurcan K›ra¤› tedavi sürecinde doktorlar›n hastalar›n› daha iyi anlamaya çal›flmas›n›, hastalar›n ise bu konuda sab›rl› olmalar› gerekti¤ini vurgulayarak “Çaresizseniz, çare sizsiniz” mesaj›n› verdi.

Siz de “Gönüllü Sa¤l›k Elçimiz” olabilirsiniz! Bahçeci Klini¤i - Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, yak›nlar›n› ve arkadafllar›n› gönderen hastalar›n› “gönüllü sa¤l›k elçileri” olarak ödüllendiriyor. Gönüllü sa¤l›k elçileri isterlerse ücretsiz dahiliye, aile hekimi ve beslenme check-up program›ndan yararlanabiliyor ve istenebilecek tahliller, tetkikler ve muayenelerde ise yüzde 20 indirim hakk› kazan›yor.

www.bahceci.com yenilendi. ‹çeri¤i ve yeni tasar›m› ile yeniden yap›lanan, k›s›rl›k ve tüp bebek, jinekoloji, psikolojik dan›flmanl›k, genetik konular›nda ayr›nt›l› bilgiler içeriyor. Ayr›ca hasta hikayeleri ile renklendirilen site, sürekli güncellenen haberleriyle de hastalar›na daha iyi hizmet vermeyi amaçl›yor. Ayl›k ziyaretçi say›s› 10 bine yaklaflan, günlük ziyaretçi say›s› ortalama 300 olan Bahçeci web sitesi, gelen sorular› da en k›sa zamanda cevaplayarak, okuyucular›na en h›zl› flekilde hizmet vermeyi amaçl›yor.

‹lkbahar 2008

“0800 211 63 11 Ücretsiz Tüp Bebek Hatt›” yurtd›fl›na da aç›k! K›s›rl›k ve tüp bebek konusunda bilgi almak, randevu belirlemek amaçl› hizmet veren Bahçeci Klini¤i Ücretsiz Tüp Bebek Hatt›, gelen yo¤un talep üzerine yurtd›fl›na da aç›ld›. Yurtd›fl›ndan gelmek ya da bilgi almak için arayanlar bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecekler.

Bahçeci Ekibi’ne yeni kat›lanlar Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman› Op. Dr. Erbil Ya¤mur, Psikolog Ifl›l Ertüzün, Sosyolog Nazl› Bayraktaro¤lu Bahçeci Klini¤i&Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin ekibine kat›l›rken, Op. Dr. Hande Akbafl görevinden ayr›ld›.


Bahçemizden Haberler...

Bahçeci Ekibi’nin “Tüp Bebek” kitab› ç›kt›! Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ve Dr. Aytun Aktan’›n derledi¤i Bahçeci Kad›n Sa¤l›¤› Merkezi – Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ekibinin, anne baba olmak isteyen çiftler için haz›rlad›¤› “Beni Leylek Getirmedi” adl› Tüp Bebek Kitab›, kitapç› raflar›nda yerini ald›. sahibi olmakta zorluklar yafland›¤›nda sorunun çok yönlü de¤erlendirilmesi ve çözüme giderken bunun unutulmamas› gerekti¤ine inanan Bahçeci Klini¤i - Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, çal›flma prensiplerini de kitab›nda bizimle paylafl›yor. Prof. Dr. Mustafa Bahçeci baflkanl›¤›nda, kad›n hastal›klar›, do¤um ve tüp bebek uzmanlar›, üroloji uzman›, psikolog, aile hekimi ve beslenme dan›flmanlar›ndan oluflan, konusunda deneyimli ve baflar›l› ekibin haz›rlad›¤› bir kitap “Beni Leylek Getirmedi”… Prof. Dr. Bahçeci, “Unutmaman›z gereken fley, infertilite sorunuyla sadece sizin mücadele etmedi¤iniz, bunun için çaresiz olmad›¤›n›z ve yan›n›zda, yak›n›n›zda size yard›m edecek insanlar›n bulundu¤udur. Biz bir ufuk açmak istedik; yan›n›zda, yak›n›n›zda durduk. S›ra flimdi sizde. ‹yi okumalar...” diye düflüncelerini dile getiriyor.

Bahçeci Klini¤i Bülteni

‹lkbahar 2008

vatandafllar›m›z için ‘tüp bebek cenneti’. Çünkü, ayn› kültürü, ayn› dili konufltuklar› doktorlar› ile tedavi olma flans› yakal›yorlar ve ilaçlar dahil 4 bin YTL’ye tüp bebek yapt›rabiliyorlar” dedi. ‹lki Ludwigshafen’da düzenlenen toplant›ya, çocuk sahibi olmak isteyip de Almanya’da birkaç kez deneyen ve sonuç alamayan çiftler büyük ilgi gösterdi. Almanya’da devletin 3 denemeye kadar destekledi¤i tüp bebek tedavilerinin ücretli olarak yap›ld›¤›nda 5-7 bin euroya mal oldu¤unu söyleyen çiftler, “fians›m›z› kendi memleketimizde denemek istiyoruz. Üstelik orada çok daha ucuz” diyerek tedavi programlar› konusunda ayr›nt›l› sorular sordular. Baflar› oranlar›m›z yüzde 60-70! Frankfurt’da düzenlenen ikinci toplant›ya ise; yine çocuk sahibi olmak isteyip de, tedavi için merkez aray›fl›nda olan çiftler büyük ilgi gösterdi. Psikolog Yasemin Topçu, merkez seçiminin çok önemli oldu¤una dikkat çekerek, “Tüp bebek tedavileri biraz zaman, gayret ve sab›r gerektiren tedaviler. Bu yüzden, bebek sahibi olmak için yola ç›kt›ysan›z; kulaktan dolma bilgilerle de¤il, araflt›rarak, gebelik oranlar›, teknolojileri, ekibin deneyimi ve tecrübeleri, tüp bebek say›s› sorgulanarak tedavi olaca¤›n›z merkezi seçin” önerisinde bulundu.

Öncelikle D&R, Remzi Kitapevi ve Alk›m olmak üzere, bütün kitapç›larda raflarda yerini alan “Beni Leylek Getirmedi” adl› Tüp Bebek Kitab› 20 YTL’den sat›fla sunuluyor.

Tüp bebe¤i olan anne, “tüp bebek” dersi verdi!

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, kitab›n sat›fl geliriyle ihtiyac› olan çiftlere ücretsiz tüp bebek tedavisi yapacaklar›n› belirtti.

Bahçeci Klini¤i-Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin Bahçeflehir Belediyesi iflbirli¤inde düzenledi¤i “Neden Çocuk Sahibi Olam›yoruz?” konulu seminerine, çocuk sahibi olmak isteyip de, bu konuda problem yaflayan anne adaylar› ve çiftler kat›ld›. Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman› Doç. Dr. Ulun Ulu¤

“Türkiye tüp bebek cenneti!” Türkiye’nin ve dünyan›n en büyük tüp merkezlerinden biri olan Alman Hastanesi&Umut Tüp Bebek Merkezi ekibi, çocuk sahibi olmak isteyenler için Almanya’da konferanslar verdi. Avrupa ve Amerika ile ayn› teknolojik yat›r›ma, deneyime ve gebelik oranlar›na sahip olduklar›n› fakat çok daha ucuz maliyetlerle tüp bebek yapt›klar›n› anlatan Umut Tüp Bebek Merkezi Koordinatörü Psikolog Yasemin Topçu, “Türkiye, yurtd›fl›nda yaflayan

Bahçeci Klini¤i Bülteni

ve Ürolog Op. Dr. Emre Bak›rc›o¤lu’nun konuflmac› oldu¤u toplant›da, kad›n-erkek k›s›rl›¤›n›n nedenleri ve tedavi yöntemleri anlat›ld›. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan ve deneyimlerini anlatan HeCe Çocuk Yuvas›’n›n sahibi Psikolog Nurcan K›ra¤› ise haz›rlad›¤› sunumda bir hasta olarak duygulu anlar yaflatt›. Tüp bebek yöntemiyle bir çocu¤u olan K›ra¤›, haz›rlad›¤› sunumda, bir hasta olarak yasad›klar›n›, çekti¤i s›k›nt›lar›, mutluluklar›n›, hastalar›n doktorlardan beklentilerini anlatt›. Kat›lanlar›n büyük ilgiyle izledi¤i sunumda, Nurcan K›ra¤› tedavi sürecinde doktorlar›n hastalar›n› daha iyi anlamaya çal›flmas›n›, hastalar›n ise bu konuda sab›rl› olmalar› gerekti¤ini vurgulayarak “Çaresizseniz, çare sizsiniz” mesaj›n› verdi.

Siz de “Gönüllü Sa¤l›k Elçimiz” olabilirsiniz! Bahçeci Klini¤i - Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, yak›nlar›n› ve arkadafllar›n› gönderen hastalar›n› “gönüllü sa¤l›k elçileri” olarak ödüllendiriyor. Gönüllü sa¤l›k elçileri isterlerse ücretsiz dahiliye, aile hekimi ve beslenme check-up program›ndan yararlanabiliyor ve istenebilecek tahliller, tetkikler ve muayenelerde ise yüzde 20 indirim hakk› kazan›yor.

www.bahceci.com yenilendi. ‹çeri¤i ve yeni tasar›m› ile yeniden yap›lanan, k›s›rl›k ve tüp bebek, jinekoloji, psikolojik dan›flmanl›k, genetik konular›nda ayr›nt›l› bilgiler içeriyor. Ayr›ca hasta hikayeleri ile renklendirilen site, sürekli güncellenen haberleriyle de hastalar›na daha iyi hizmet vermeyi amaçl›yor. Ayl›k ziyaretçi say›s› 10 bine yaklaflan, günlük ziyaretçi say›s› ortalama 300 olan Bahçeci web sitesi, gelen sorular› da en k›sa zamanda cevaplayarak, okuyucular›na en h›zl› flekilde hizmet vermeyi amaçl›yor.

‹lkbahar 2008

“0800 211 63 11 Ücretsiz Tüp Bebek Hatt›” yurtd›fl›na da aç›k! K›s›rl›k ve tüp bebek konusunda bilgi almak, randevu belirlemek amaçl› hizmet veren Bahçeci Klini¤i Ücretsiz Tüp Bebek Hatt›, gelen yo¤un talep üzerine yurtd›fl›na da aç›ld›. Yurtd›fl›ndan gelmek ya da bilgi almak için arayanlar bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecekler.

Bahçeci Ekibi’ne yeni kat›lanlar Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman› Op. Dr. Erbil Ya¤mur, Psikolog Ifl›l Ertüzün, Sosyolog Nazl› Bayraktaro¤lu Bahçeci Klini¤i&Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin ekibine kat›l›rken, Op. Dr. Hande Akbafl görevinden ayr›ld›.


Bahçeci Klini¤i olarak anlaflmal› oldu¤umuz kurumlar: Bahçeci Klini¤i 3 Ayl›k Bülteni

Klini¤imiz, siz de¤erli hastalar›m›za daha kolay, h›zl› ve güvenilir hizmet sunmak amac›yla afla¤›da unvanlar› yaz›l› kurumlarla anlaflma yapm›flt›r. Anlaflmal› Özel Sigorta fiirketleri; Ak Emeklilik Ak Sigorta A.fi. Amerikan Life Hayat Sigorta A.fi. Anadolu Anonim Türk Sigorta fiT‹ Anadolu Hayat Emeklilik

Dan›flmanl›k A.fi. Roland Asistance fiirketi (Yurd›fl›) Baflak Groupama Emeklilik Yap› Kredi Sigorta Fiba Sigorta

Ankara Sigorta (Emeklilik) Baflak Sigorta A.fi. ‹hlas Sigorta (HDI Sigorta) ‹sviçre Hayat Sigorta A.fi. Promed Bilgi Yönetim Sistemleri ve

Bankalar Garanti Bankas› A.fi. Finansbank Fortis-D›flbank Akbank Mensuplar› fiekerbank Mensuplar›

Türkiye ‹fl Bankas› Mensuplar› T.C. Ziraat ve Halk Bankas› Mensuplar› Pamukbank T.A.fi. Mensuplar› Yap› Kredi Bankas› Çal›flanlar›

Özel fiirketler Shell Club Smart Card Medline Box Üyeleri Sar›tafl British American Tobacco ‹zmir Terziler Odas› Yurtiçi Kargo Bat› Göz Hastanesi Yetginler Sonax Emin Direksiyon Sodexo

MDS Medikal Dan›flmanl›k Servisi Beykart Salon 333 Epilazyum Aslar Kundura Optik Store Gözlük&Lens Sa¤l›k Asist Expoturkish Opet

Denizbank Sea & Miles Bortar Birlik Hayat Sigorta fiark Gülü K›rtasiye Sa¤l›kl› Yaflam Merkezi Opel - Chevrolet Birmat Beko Kobi Sa¤l›k Paketi Memur - Sen Deniz Club Üyeleri

Bu kurum ve kurulufllara ba¤l› çal›flan kiflilerin klini¤imize kimlik belgesi ve sigorta kartlar› ile gelmeleri gerekmektedir.

Tüp Bebek hakk›nda merak etti¤iniz her fley...

Dök. No:IVF-YRD-02/P04

‹lkbahar 2007

Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi S›raselviler Caddesi No: 119 80600 Taksim - ‹stanbul Tel: (0212) 293 21 50-60 pbx Faks: (0212) 293 93 19 / 1955

Bahçeci Kad›n Hastal›klar› & Do¤um Teflhis ve Tedavi Merkezi Abdi ‹pekçi Cad. No:44 Azer ‹fl Merkezi Kat. 5-6 Daire 14-17 80200 Niflantafl› - ‹stanbul Tel : (0212) 230 08 09 - 231 86 28 (0212) 232 84 15 - 232 39 98 Faks : (0212) 230 39 90 - 219 10 86

Bu bülten bilgilendirme amac›yla sadece talep eden hastalara verilmektedir.

‹mtiyaz Sahibi Sorumlu Müdür Editör Yay›n Ekibi Yay›n Türü Tasar›m Bask› Bas›ld›¤› Yer Yönetim Yeri

: : : : : : :

Bahçeci Sa¤l›k Hizmetleri Ltd. fiti. ad›na Dr. Metin Okucu Ayflegül Ural Melek Elitok Tuncay Op. Dr. Enver Kurt, Op. Dr. Burçak Erzik, Yerel Süreli Yay›n Mikado ‹letiflim Hizmetleri Promat Bas›m Yay›n San. ve Tic. A. fi. E-5 Karayolu üzeri Avc›lar 34840 ‹stanbul : ‹stanbul : Abdi ‹pekçi Cad. No: 44 Azer ‹fl Merkezi Kat. 6 Daire 14-17 80200 Niflantafl› - ‹stanbul

‹lk a¤›zdan...

Soru - Cevap...

‹lkbahar 2008

Sağlık Bahçemiz, İlkbahar 2008 sayısı  
Sağlık Bahçemiz, İlkbahar 2008 sayısı  

Sağlık Bahçemiz, İlkbahar 2008 sayısı