Page 1

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Μάϊνο 2002 – Σεύρνο 8

€0.60

“Μα πρέπει και να „τεις στο νοσ σσνετώς να λέγεσαι Λύκος, μα Λύκος σωστός.” Μενιαία Εθεμεριδούλα ηες 1ες Αγέλες Αεροπροζκόπων Παγκραηίοσ

www.geocities.com/ageli1 ageli1@yahoo.com

___________________________________________________________


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

Σμ ζεμείςμα ημο Αθέια...

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,

Ανακόντα

2


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

ημ ζεμείςμα ημο ΢οκηάθηε… Δμύμε ζημ Παγθνάηη. Σμ όκμμα αοηό πνμένπεηαη από ημ ανπαίμ άζιεμα ηεξ πάιεξ, ημ Παγθνάηημ. Ιε αθμνμή ηηξ ζοδεηήζεηξ πμο γίκμκηαη γηα ηεκ εηζαγςγή ημο ςξ Οιομπηαθμύ αζιήμαημξ αξ γκςνίζμομε ηεκ ηζημνία ημο: Ε ανπαηόηενε γναπηή μανηονία γηα ηεκ ύπανλε ημο Παγθναηίμο Αζιήμαημξ οπάνπεη ζημ ζηίπμ 586 ηωκ «Ανγμκαοηηθώκ». Ούμθωκα με ηηξ ένεοκεξ ημο αζηνμκόμμο Ηωκζηακηίκμο ΢αζάπε θαη γεκηθόηενεξ μειέηεξ ημο Ζωάκκε Ναζζά, ηα «Ανγμκαοηηθά» πενηέπμοκ πιενμθμνίεξ μέπνη θαη ηε δωδέθαηε πηιηεηία π.΢. Ε ανπαηόηενε εηθόκα πμο οπάνπεη με παγθναηηαζηηθέξ θηκήζεηξ αζιεηηθμύ πενηεπμμέκμο θαηά ημοξ Απηιιέα Γνίβα θαη Δαθ Ηανοωηάθε, ακήθεη ζε νεηό, πνμκμιμγείηαη 17μ με 16μ αηώκα π.Υ. θαη βνέζεθε ζηεκ Αγία Πνηάδα ηεξ Ηνήηεξ. Οηε ιαμπνή πενίμδμ ημο θιαζζηθμύ Γιιεκηθμύ πμιηηηζμμύ μη Γιιεκεξ εθπαηδεύμκηαη μαδηθά ζημ Ναγθνάηημ ωξ αζιεηηθή δναζηενηόηεηα αιιά θαη ωξ πμιεμηθή ηέπκε ηαοηόπνμκα, «θιαζζέκηωκ αοημίξ ληθώκ ηε θαη δμνάηωκ, πμιιά ηαηξ πένζη γομκαίξ έπναλακ…πάιε δε θαη Ναγθνάηημκ ωξ εξ ημ πνόζθμνμκ ηω πμιέμω εύνεηαη». Ούμθωκα με ηα γναπηά ημο Λεκμθώκημξ, ημο Φηιόζηναημο θαη πμιιώκ άιιωκ, παναηενμύμε όηη ημ Ναγθνάηημ ζοκεπίδεη κα οπάνπεη με ηε δηπιή ημο μμνθή από ηα βάζε ηεξ Γιιεκηθήξ πνμϊζημνίαξ. Πμ 648 π.π. εηζάγεηαη ωξ Μιομπηαθό Αγώκηζμα Ακδνώκ ζηεκ 33ε Οιομπηάδα θαη ημ 200 π.Υ. ωξ Αγώκηζμα Ναίδωκ ζηεκ 145ε Οιομπηάδα. Πμ Ναγθνάηημ ομκήζεθε πάνα πμιύ θαη έθηαζε κα γίκεη «ηωκ εκ Μιομπία ημ θάιιηζημκ» ζύμθωκα με ημκ Φηιόζηναημ. Οημκ ειιαδηθό πώνμ ημ Ναγθνάηημ έπεη ζοκεπή πανμοζία μέπνη ηα μέζα ημο 6μο μ.Υ. αηώκα θαη ζομμεημπή ζε αγώκεξ θονίωξ ζηεκ Ακηηόπεηα με ημκ ηίηιμ «Μιύμπηα». Ναναηενμύμε όηη θαη μεηά ηεκ θαηάνγεζε ηωκ Μιομπηαθώκ Αγώκωκ ημ 394 π.Υ. από ημκ Αοημθνάημνα Θεμδόζημ, ημ Ναγθνάηημ θαη ηα άιια Γιιεκηθά Αγωκίζμαηα δμοκ θαη οπάνπμοκ ζημ πώνμ ηεξ ιεθάκεξ ηεξ Ιεζμγείμο. Οεμακηηθέξ είκαη μη πιενμθμνίεξ πμο μαξ πανέπεη μ Ξήγαξ Φεναίμξ ζε μεηαθναζμέκμ ένγμ ημο με ημκ ηίηιμ «Μιομπία» από ημ πνωηόηοπμ ένγμ ημο Ζηαιμύ Ιεηαζηάζημο, όπμο ακαθένεη όηη ημ Ναγθνάηημ μαδί με ηα άιια ανπαημειιεκηθά αγωκίζμαηα οπάνπεη, «…μέπνη ηεξ ζήμενμκ εηξ ηεκ Θεζζαιίακ αιιά θαη εηξ όιεκ ηεκ Γιιάδακ». Πέιμξ, αθόμε θαη ζηε μεηαπμιεμηθή πενίμδμ οπήνπακ πνμπμκεηέξ, όπωξ μ γκωζηόξ Ηωκζηακηηκμοπμιίηεξ ΢ανηζηάδεξ, μ μπμίμξ ζημ οπόγεημ ημο θηκεμαημγνάθμο ΒΜΛ ζηα Γλάνπεηα πάκηα έιεγε ζημοξ μαζεηέξ ημο (μεηαλύ αοηώκ ήηακ θαη μ Ναπαιαδάνμο, Αζεμάθεξ, Καζακαήι), «αοηό πμο θάκμομε δεκ είκαη θαηξ, αοηό είκαη Ναγθνάηημ κ». Πμ όκμμά ημο πνμένπεηαη από ημ ΠΑΚ-ΗΡΑΣΟ΢ πμο δειώκεη αοηόκ πμο θαηέπεη ηεκ ελμοζία, αοηόκ πμο κηθά με ηεκ απόιοηε δύκαμε-γκώζε. Ηαηά ημκ Νιμύηανπμ εονέηεξ ημο Ναγθναηίμο είκαη μ Θεζεύξ, μ μπμίμξ με ημ Ναγθνάηημ κίθεζε ημκ Ιηκώηαονμ θαη θαηά ημκ Ναοζακία μ Εναθιήξ. Οημ ανπαηόηενμ γκωζηό ιεληθό ημο Ομοίδα, ακαθένεηαη: Παγθνάηημ = Πογμή, Αγώκ, Άζιεζηξ θαη Παγθναηηαζηήξ = Σαηξ πενζί θαη πμζί ποθημμαπμύζη. Μ ζπμιηαζηήξ ημο Νιάηωκμξ ακαθένεη: «Αγώκ ηηξ ελ αηειμύξ πογμήξ θαη αηειμύξ πάιεξ ζογθείμεκμξ». Οεμακηηθή γναπηή μανηονία γηα ηεκ πμηόηεηα θαη ηε ζύζηαζε ημο Αγωκίζμαημξ θαη ηεξ Νμιεμηθήξ ηέπκεξ μαξ δίκεη θαη μ Ανηζημηέιεξ ζηε νεημνηθή ημο ακαθένμκηαξ: «Ο ΘΘΖΒΓΖΚ ΗΑΖ ΗΑΣΓΥΓΖΚ ΔΤΚΑΙΓΚΟ΢ ΠΑΘΑΖ΢ΣΖΗΟ΢. Ο ΔΓ Ω΢ΑΖ ΣΕΖ ΠΘΕΓΕΖ ΠΤΗΣΖΗΟ΢, Ο Δ' ΑΙΦΟΣΓΡΟΖ΢ ΠΑΓΗΡΑΣΖΑ΢ΣΖΗΟ΢».

Θεμδμζόπμοιμξ Δεμήηνεξ Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΘΤΗΟ΢ , Eθδόηεξ: Δ.Μ.Θοθάθε , Ανπηζοκηάθηεξ: Θεμδμζόπμοιμξ Δεμήηνεξ , Ούκηαλε: 1ε Αγέιε Ναγθναηίμο 3


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

O ηειεοηαίμξ μήκαξ ηεξ πνώηεξ πνμκηάξ ημο 21μο αηώκα ήηακ από ημοξ θαιύηενμοξ γηα ηεκ Αγέιε μαξ! Ιε μεγάιε πνμζέιεοζε ηςκ παηδηώκ αοηόκ ημκ μήκα θαηαθέναμε όιμη μαδί κα πμνεοημύμε ζηα βήμαηα ημο αγαπεημύ μαξ ΢θνμύηδ μαδί με ηε βμήζεηα ηςκ πκεομάηςκ ημο πανειζόκημξ, ημο πανόκημξ θαη ημο μέιιμκημξ θαη κα δηδαπζμύμε από ηηξ πενηπέηεηεξ ημο. Έηζη μ μήκαξ μαξ λεθίκεζε με ημ ζημιηζμό ηεξ ιέζπεξ θαη ηεκ πνμεημημαζία γηα ηεκ οπμδμπή ηςκ πκεομάηςκ. Ηαη επεηδή πάκς από όια είμαζηε Θοθόπμοια δεκ παναιείραμε κα επηζθεθζμύμε ηεκ έθζεζε ζημ θηίνημ ημο ΢.Γ.Π. γηα ηα 70 πνόκηα Θοθμπμοιηζμμύ ζηεκ Γιιάδα. Σεκ ίδηα μένα επηζθεθζήθαμε θαη ημ BAZAAR ηςκ αγαπεμέκςκ μαξ Γ.Η.΢. ζημ λεκμδμπείμ Ζιίζηα. ΢ηε ζοκέπεηα με ηε βμήζεηα ημο ηζηγγμύκε, αιιά γκώζηε ηςκ κμμημα. Σμ ΓΤΡΩ! Ο μήκαξ ηέιεηςζε με ημκ ΢θνμύηδ κα γίκεηαη θαιόθανδμξ, εογεκηθόξ θαη θηιόδςνμξ θαη εμάξ κα ημ γημνηάδμομε με ημ αλέπαζημ πνηζημογεκκηάηηθμ πάνηο μαξ...

4


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

΢άββαημ 6

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

΢άββαημ 13

Οογθέκηνωζε Αθμιμοζμύμε Ηιεηζημύ ηα βήμαηα ημο ΢ώνμο. Νήηεν Νάκ ζηε δνάζε ηεξ Νενηθένεηαξ ζημ Δάππεημ. 10.30-2.00

΢/Η 20-21

΢άββαημ 27

Ε δεύηενε δηήμενε ηεξ Αγέιεξ μαξ μαδί με ηηξ Αγέιεξ ηεξ Πμπηθήξ Γθμνείαξ.

Οογθέκηνωζε Ηιεηζημύ ΢ώνμο. Γημημαζία 8μο ηεύπμοξ ΟΩΟΠΜΡ ΘΡΗΜΡ.

Πειέθωκμ επηθμηκωκίαξ: 010-72.90.669 (Θέζπε) Ηάζε Οάββαημ 9 π.μ.- 12.30 μ.μ. θαη Πεηάνηε 7-9 μ.μ. 5


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

6

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

`

7


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

Ηαιμθαίνη ένπεηαη θαη πάκηα έκα θαιό βηβιίμ είκαη μ πημ πηζηόξ ζύκηνμθμξ. Γμείξ ηα ιοθόπμοια έπμομε ηα δηθά μαξ βηβιία ηα μπμία είκαη: ΣΙΣΛΟ΢

΢ΤΓΓΡΑΦΔΑ΢

Ανεβαίνονηας ηο μονοπάηι ηων Λσκοπούλων Πηστία Λσκοπούλων (ζειρά) Παιτνίδια λσκοπούλων Εραζιηετνικές αζτολίες Λσκοπούλων Λσκόποσλα, ηα ηραγούδια μας Σραγούδια Λσκοπούλων Σσπικά - ΢τεμαηιζμοί – Σελεηαί Λσκοπούλων Ο Λσκοποσλιζμός Ο Μόγλες - Σο βιβλίο ηες Ζούγκλας. Σο Βιβλίο ηων Λσκοπούλων Γνωριμία με ηεν Αγέλε Λσκοπούλων Η Αγέλε Λσκοπούλων με μια μαηιά Εραζιηετνικές Αζτολίες Λσκοπούλων Λσκόποσλα ηα Σραγούδια μας

ΒΡΑΒΕΙΟ Τακτικός Λύκος Δίδεται στ ν:

Για την συνεχή παρουσία τ στις δράσεις του μηνός

ΔΚΓΟΣΗ΢ΣΟΠΟ΢

Κάρολος Κανέηες

Π.Κοσκοσβίηες Ρ. Κίπλινγκ Σ.ΓκαδιάνεςΜ.΢ιδερίδες Ν.Υαραλαμπόποσλος

΢.Ε.Π.

1969

΢.Ε.Π. ΢.Ε.Π. ΢.Ε.Π. ΢.Ε.Π. ΢.Ε.Π. ΢.Ε.Π. ΢.Ε.Π.

1968 1959 1985 1988 1953 1969 1995 1950

1992

Αοηόκ ημκ μήκα ημ βναβείμ ημο ΣΑΗΣΖΗΟΤ ΘΤΗΟΤ ημ θαηέθηεζακ ηα ελήξ Θοθόπμοια ηα μπμία ήνζακ ζε όιεξ ηηξ ζογθεκηνώζεηξ ημο μήκα : Πμ δώνμ ηωκ παηδηώκ ζα είκαη:

2001

 Οη ελάδεξ όπςξ έπμοκ δηαμμνθςζεί: Ο Σωστός Λύκος

Απηόλ ην κήλα όζνλ αθνξά ηα ζεκαηάθηα είρακε: Πξώην Αζηέξη: Κακπύιεο Νηθόιαο

8

ΔΣΟ΢


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

9


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

Τολ ήιηο έτφ ζηελ θαρδηά, ηο γέιηο ζηα τείιε, ηε δεζηαζηά κεζ’ ηελ υστή, ζηο ζηήζος ηρηθύιιη. Σηολ θόζκο όιοσς λ’ αγαπώ ζθοπός κοσ έτεη γίλεη θαη πάληοηε ζα προζπαζώ λα δήζεη ε εηρήλε. Τε θύζε θη αλ πιεγώζαλε, ζε όιο ηολ θόζκο, ζα θάλφ λα κοζτοβοιά, ζσκάρη θαη δσόζκο.

10


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

Η θνηνύια καο ράζεθε! Βνεζήζηε ηελ λα βξεί ηνλ δξόκν γηα ηελ θάξκα.

11


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

Απηόλ ην κήλα: κε ηα ηξία ππέξνρα ιπθόπνπια καο πνπ απέθηεζαλ ην Υξπζό Λύθν. Αγαπεηνί αλαγλώζηεο ηα “Υξπζά” Λπθόπνπια καο:

Κακπάηζηθα Ίξηα Ηιηνπνύινπ Νηνξίλα Υιακπέα ΢ηεθαλία (Η ζπλέληεπμε έγηλε ζηε καγεπηηθή Σζερία από ηα ππόινηπα Λπθόπνπια)

Καηαξρήλ, ζπγραξεηήξηα. Λνηπόλ, ηη ρξεηάζηεθε γηα λα απνθηήζεηε ην Υξπζό Λύθν; Πνιιά θαη δηάθνξα. Κπξίωο ζέιεζε. Έπεηηα ηνπιάρηζηνλ έλα ραξηάθη από θάζε Τνκέα θαη θπζηθά ην Δεύηεξν Αζηέξη. Υξεηάζηεθε πνιύο θόπνο γηα λα πάξεηε ην Υξπζό Λύθν; Σηεθαλία: Καη βέβαηα ρξεηάζηεθε πνιύο θόπνο όζν θαη ρξόλνο! Ννκίδω όηη όπνηνο ην πξνζπαζήζεη ζα ην θαηαθέξεη! Ίξηα: Δέλ ρξεηάζηεθε πνιύο θόπνο γηα κέλα, κόλν θαιή δηάζεζε!! Νηνξίλα: Δελ ρξεηάζηεθε πνιύο θόπνο, αιιά πνιύο ρξόλνο θαη ζέιεζε! Πόζνο ρξόλνο ρξεηάδεηαη γηα λα απνθηήζεηο ην Υξπζό Λύθν θαη πόζα ρξόληα είζηε ζηελ Αγέιε; Νηνξίλα: Γεληθά, ν ρξόλνο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνο. Πξνζωπηθά είκαη 5 ρξόληα. Ίξηα: Ο ρξόλνο εμαξηάηαη από ην πόζα ζήκαηα έρεηο πάξεη θαη πόηε. Είκαη 6 ρξόληα. Σηεθαλία: Ο ρξόλνο είλαη ζύκκαρνο θαη θπλεγόο καο. Είκαη 6 ρξόληα. Πνηα καζήκαηα είλαη ηα αγαπεκέλα ζαο ζην ζρνιείν;(Δθηόο από ην δηάιιεηκα!) Ίξηα: Μνπ αξέζεη ε Μνπζηθή, ε Γπκλαζηηθή θαη κόλν απηά! Σηεθαλία: Η Γπκλαζηηθή, ηα Μαζεκαηηθά θαη ε Ζωγξαθηθή. Νηνξίλα: Ο Χνξόο, ε Γπκλαζηηθή θαη ηα Θξεζθεπηηθά! Κνξίηζηα ζαο επραξηζηνύκε θαη ζαο επρόκαζηε θαιή ζπλέρεηα.

12


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΟ΢ 7 – ΑΠΡΘΛΘΟ΢ 2002

(Από αξηζηεξά: Ίξηα, ΢ηεθαλία, Νηνξίλα 30-3-2002)

13

rwn7  
rwn7  

right wolf newspaper