Page 1

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Κσκλουορεί ελεύθερος κάθε μήνα. Σστνάζει στο Παγκράτι… ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Μα πρέπει και να „τεις στο νοσ σσνετώς να λέγεσαι Λύκος, μα Λύκος Σωστός.” Μεληαία Εθεκεξηδνύια ηεο 1εο Αγέιεο Αεξνπξνζθόπσλ Παγθξαηίνπ

Καλοκαίρι 2004 Τεύχη 33-37

www.geocities.com/proto_aero proto_aero@yahoo.gr

Τιμή: €1

___________________________________________________________


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Το ζημείωμα ηοσ Ακέλα...

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

3 τρόνια ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ! Μπαίλνληαο ζηελ ηέηαξηε εθδνηηθή ρξνληά ηνπ ΢Ω΢ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ κόλν αηζζήκαηα ραξάο θαη πεξεθάληαο κπνξώ λα έρσ. Υαξά γηαηί έλα όλεηξν ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηνλ θόζκν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο αιιά θαη πεξεθάληα γηαηί ηα παηδηά καο, ηα ιπθόπνπια ηεο Αγέιεο καο, θξαηάλε δσληαλό απηό ην όλεηξν 3 ρξόληα ηώξα. Η εθεκεξηδνύια καο είλαη πιένλ θνκκάηη ηεο ςπρήο καο. Είλαη έλα αθόκα ιπθόπνπιν ηεο Αγέιεο καο. Σν αγαπεκέλν όισλ! Εθ κέξνπο όισλ απηώλ ησλ παηδηώλ ζα ήζεια ζην ζεκείν απηό λα επραξηζηήζσ θαη εζάο. Σν θαλαηηθό αλαγλσζηηθό θνηλό καο, πνπ ζηεξίδεη απηήλ ηελ πξνζπάζεηα από ην πξώην ηεύρνο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2001. Δελ πξέπεη λα παξαιείςσ θαη όινπο απηνύο πνπ βνήζεζαλ κε ηελ αξζξνγξαθία ηνπο αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηελ έθδνζε ηεο εθεκεξηδνύιαο καο. Η θεηηλή ρξνληά όκσο δελ είλαη ζεκαληηθή κόλν γηα απηό. Είλαη κηα ρξνληά νξόζεκν. Μεηά από πνιιά ρξόληα (κηιάκε πνιιά ρξόληα!!) ε Αλαθόληα καο απνθάζηζε κε πόλν θαξδηάο, νκνινγνπκέλσο, λα ζηακαηήζεη ηελ ελεξγή ελαζρόιεζε κε ηελ Αγέιε καο θαη λα ζπλερίζεη λα βνεζάεη από άιιν πόζην. Με πόλν θαξδηάο δερηήθακε όινη απηή ηεο ηελ απόθαζε. Σελ Αλαθόληα όινη ηελ μέξνπκε. Όηη θαη λα πσ εγώ εδώ δελ ζα είλαη αξθεηό. Θα ήζεια όκσο λα πσ θάηη πξνζσπηθό. Η Μαξία είλαη από ηα άηνκα εθείλα πνπ αγαπάσ θαη εκπηζηεύνκαη. Με κηα ιέμε είλαη κηα πξαγκαηηθή κνπ θίιε. Με έρεη επεξεάζεη ζε πνιιά πξάγκαηα θαη κε έρεη βνεζήζεη πάξα πνιιέο θνξέο. Η αγάπε κνπ γηα ηνλ Πξνζθνπηζκό θαη ην όηη ζπλερίδσ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη κνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδσ άηνκα ζαλ ηελ Μαξία. Να γλσξίδσ θίινπο γηα κηα δσή. Μαξία ε Αγέιε καο (κέζα ζην καο θαη εζύ) ζα είλαη πάληα θνληά ζνπ όπσο ήζνπλ θαη είζαη θαη ζπ θνληά ηεο. Καιό θπλήγη από ηελ λέα ζνπ ζέζε.

Με Λοθμπμοιηθμύξ παηνεηηζμμύξ Μπαγθίνα ________________________________________________________________ 2


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

Η Περιπέτεια αρχίζει... Μόλις λάβαμε ένα γράμμα από τον Μπαρμπαρόσα, τον τρανό πειρατή όπου ζητούσε βοήθεια για να βρει τον θησαυρό των θησαυρών!!! Φυσικά εμείς ανταποκριθήκαμε αμέσως και έτσι ξεκινήσαμε για το νησί του... Με το που φτάναμε μας υποδέχτηκε στο καράβι του. Το σπίτι μας για τις επόμενες 6 μέρες! Αμέσως χωριστήκαμε σε 4 μικρότερες ομάδες και γνωρίσαμε τις εγκαταστάσεις του πλοίου.

3


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢ στη συνέχεια γνωρίσαμε...

για το τέλος έμεινε το καλύτερο...

4

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

...έπειτα τακτοποιηθήκαμε στις καμπίνες μας...

5


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢ τις επόμενες μέρες περάσαμε πολλές τρικυμίες...

...γνωρίσαμε παράξενους ιθαγενείς...

6

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

...περάσαμε δύσκολες δοκιμασίες...

7


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢ ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004 ...οι οποίες δεν μας πτόησαν αλλά μας έκαναν πιο δυνατούς. Έτσι καταφέραμε και ανακαλύψαμε τον θησαυρό και τον παραδώσαμε στον Μπαρμπαρόσα. και μετά ακολούθησε γλέντι...

8


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

9


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

10

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

11


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

12

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

Αθέια: Δημήηρης Θεοδοζόποσλος Λίγα ιόγηα γηα ημκ Δεμήηνε: Γκςζηόξ ζε όιμοξ ημοξ θίιμοξ ημο ςξ Τεό. Από πένζη αθμύεη θαη ζημ πνμζθμπηθό όκμμα Μπαγθίνα. Βνίζθεηαη ζημ Σύζηεμα από ημ 1992 θαη ζηεκ Αγέιε από ημ 1998. Γίκαη 22 εηώκ. Φέημξ, βνίζθεηαη γηα δεύηενε πνμκηά ζηε ζέζε ημο Αθέια. Γθηόξ πνμζθμπηζμμύ είκαη Φμηηεηήξ ηεξ Σπμιήξ Αγνμκόμςκ θαη Τμπμγνάθςκ Μεπακηθώκ ημο Γζκηθμύ Μεηζόβημο Πμιοηεπκείμο. Κοθιμθμνεί με πμδήιαημ! Υπανπεγμί: Δάθμη Διαζίηη Λίγα ιόγηα γηα ηεκ Δάθκε: Η Μέζμοα! Από πμιύ μηθνή εκηάπζεθε ζημ Σώμα ηςκ Οδεγώκ. Ανγόηενα πέναζε ζημοξ Πνμζθόπμοξ θαη ζημ Σύζηεμα μαξ ήνζε ζακ Ακηπκεύηνηα. Μεηά από δηαθμπή μενηθώκ πνόκςκ επέζηνερε πένζη θαη έηζη ηώνα ζοκεπίδεη ημ Πνμζθμπηθό παηπκίδη μέζα από ηεκ 1ε Αγέιε Αενμπνμζθόπςκ Παγθναηίμο. Τεκ Αγέιε μαξ! Κοθιμθμνεί ειεύζενε!!! Δημήηρης Παπαδόποσλος Λίγα ιόγηα γηα ημκ Δεμήηνε: Ο πενζηκόξ μηθνόξ ηεξ πανέαξ μαξ! Φμηηεηήξ ζημ Γζκηθό Μεηζόβημ Πμιοηεπκείμ ζηε Σπμιή Γθανμμζμέκςκ Μαζεμαηηθώκ θαη Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ, μεηά από μηα ζοκεπή θαη επηηοπεμέκε πμνεία ζηα ημήμαηα (Αγέιε, Ομάδα) ημο Σοζηήμαημξ θαη ζηεκ Κμηκόηεηα ηεξ Τμπηθήξ Γθμνείαξ ζοκεπίδεη θαη αοηόξ ημ Πνμζθμπηθό παηπκίδη μέζα από ηεκ Αγέιε μαξ! Κοθιμθμνεί ζε κόσμους του Φανταστικού!!! Ερρίκος Τραγοσζηής Λίγα ιόγηα γηα ημκ Γννίθμ: Ο θεηηκόξ κέμξ μηθνόξ ηεξ πανέαξ μαξ! Σπμοδάδεη ζηε ζπμιή Μεπακμιόγςκ ημο Τ.Γ.Ι. Πεηναηά. Γίκαη παηδί ημο Σοζηήμαημξ μαξ θαη πενκώκηαξ από ηεκ Ομάδα ημο Σοζηήμαημξ μαξ θαη ηεκ Κμηκόηεηα ηεξ Τμπηθήξ Γθμνείαξ ζοκεπίδεη θαη αοηόξ ημ Πνμζθμπηθό παηπκίδη μέζα από ηεκ Αγέιε μαξ! Κοθιμθμνεί με μεπακάθη! ______________________________________ Είναι απίστευτο το τι μπορεί να επιτύχει κανείς, αν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα εισπράξει τα συγχαρητήρια

13


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΕΤΥΗ 33-37 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

Κογιότ, Μέσοσα, Μπαγκήρα, Σερ-τάν, Ανακόντα

Το πρόγραμμα μας: Μέρα Κσριακή 31/10/2004 Κσριακή 7/11/2004 Κσριακή 14/11/2004 Κσριακή 21/11/2004 Κσριακή 28/11/2004

Δράση ΢πγθέληξσζε ζηελ Εζηία καο ΢πγθέληξσζε ζηελ Εζηία καο

΄Ώρα 5-7 κ.κ. 5-7 κ.κ.

Μνλνήκεξε Εθδξνκή ΢πγθέληξσζε ζηελ Εζηία καο

5-7 κ.κ.

Πεξίπαηνο

Τειέθςκα επηθμηκςκίαξ: 210-72.90.669 (Γζηία) Τεό(Μπαγκήρα): 6945-89.32.45, Δάθκε(Μέζοσα): 6974-66.70.87, Δεμήηνεξ(Σερ-τάμ): 6974-70.80.52, Γννίθμξ (Κογιόη) 6973-23.78.31 Η Γζηία μαξ θάζε Τεηάνηε θαη Παναζθεοή ακμηπηά 7.30 με 9.00 μ.μ. Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Eθδόηεξ: Δεμμζημγναθηθόξ Ονγακηζμόξ Λοθάθε Ανπηζοκηάθηεξ: Θεμδμζόπμοιμξ Δεμήηνεξ , Σύκηαλε: 1ε Αγέιε Παγθναηίμο

14

rwn33-37  

right wolf newspaper

rwn33-37  

right wolf newspaper