Page 1

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Κσκλουορεί ελεύθερος κάθε μήνα. Σστνάζει στο Παγκράτι… ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Μα πρέπει και να „τεις στο νοσ σσνετώς να λέγεσαι Λύκος, μα Λύκος σωστός.” Μεληαία Δθεκεξηδνύια ηεο 1εο Αγέιεο Αεξνπξνζθόπσλ Παγθξαηίνπ

Μάρτιος 2003

www.geocities.com/proto_aero proto_aero@yahoo.gr ageli1@yahoo.com

Σεύχος 30 Σιμή: €1

___________________________________________________________

Μάθετε τα πάμτα για τις Στασρουορικές μας περιπέτειες!

H

Παοξρζίαζη

ητμ

Λρκξπξπξύλτμ

ζρμεςίζεηαι!


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Το σημείωμα τοσ Ακέλα...

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Kάθε μήνας και καλύτερα! Καη πσο λα κελ είλαη αλ όια πάλε θαιά; Πξώηνλ θαη θύξηνλ ε δύλακε ηεο Αγέιεο καο ζπλερώο κεγαιώλεη. Βξηζθόκαζηε ζηα 22 παηδηά κε ηελ πξνζζήθε ηνπ Άγγεινπ ηνπ πην λένπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 1νπ. Οη εμάδεο παξακέλνπλ 3 θαη όινη πεξηκάλνπκε κε αλππνκνλεζία ηελ ίδξπζε ηεο ηέηαξηεο εμάδαο. Οη πξνζζήθεο όκσο δελ ζηακαηάλε εδώ. Ζ νκάδα ησλ Γεξόιπθσλ έρεη θαη απηή έλα λέν κέινο. Σνλ Δξξίθν. Μέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 1νπ απν παιηά ζπλερίδεη πιένλ απν ηελ ζέζε ηνπ Βαζκνθόξνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ δηαγσληζκό καο κε ηνπο πόληνπο, σο γλσζηόλ, βξίζθεηαη ζηε 2ε θάζε. ΢ηελ 1ε θάζε ε ληθήηξηα εμάδα, νη Αζπξηδεξνί, θέξδηζε θαη ην κεγάιν δώξν. Μία ένξδξ με ηξρπ Γεοόλρκξρπ ζε μέοξπ ηηπ επιλξγήπ ηξρπ! Όζνλ αθνξά απηό ην ηεύρνο, ζπλερίδνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ ιπθνπνύισλ καο. Μάζεηε ηα πάληα γηα ηηο πεξηπέηεηεο καο ηνλ πξνεγνύκελν κήλα, γηα ην Πάζρα, γηα ηελ Άξζε Βαξώλ. Μάζεηε ην πξνγξακκαηηζκό ηνπ Απξηιίνπ θαη δηαζθεδάζηε ζηηο εύζπκεο ζειίδεο καο.

Καλό Πάστα και

Καλή σας ανάγνωση!

Με Λρκξπξρλικξύπ ςαιοεηιζμξύπ Μπαγκίοα __________________________________________________________________ "Σου νικάν κρείττον εστί το καλώς χρήσθαι της νίκης” Σπουδαιότερον είναι όχι το να νικά κανείς, αλλά το να χρησιμοποιεί καλώς την νίκην του ΠΛΟΤΣΑΡΧΟ΢

2


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Απολογισμός Μαρτίου Ο Νη’Αοηαμιάμ και ξι 3 Στμαηξθύλακεπ

3


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

4

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

5


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

΢υνεχίζουμε την παρουσίαση των Λυκοπούλων μας! 2 από κάθε εξάδα και αυτόν τον μήνα λοιπόν. Έχουμε και λέμε: _____________________________________________________________________

Η δυναμική

Κατερίνα Ντόγαρη η μικρή κυρία!

Ζ Καηεξίλα, κέινο ηεο Αγέιεο καο από ην 2002, είλαη κηα κηθξή θπξία! Υακειώλ ηόλσλ, αιιά θαη δξαζηήξηα. Δπγεληθή αιιά θαη απαηηεηηθή. Υακνγειαζηή αιιά θαη επζπγθίλεηε. Σν πιένλ ηαθηηθό ιπθόπνπιν από ηελ πξώηε κέξα. Γελ έρεη ιείςεη από εθδξνκή θαη θαηαζθήλσζε πνηέ. ΢ε θάζε γηνξηή ζπκάηαη ηνπο Γεξόιπθνπο θαη νη επρέο ηεο, αιιά θαη ηα δώξα ηεο, είλαη θάηη πνπ αλακέλνπκε θάζε θνξά!!!

Θοδωρής Ο ενθουσιώδης! Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Θνδσξή είλαη ν ελζνπζηαζκόο ηνπ. Εεη έληνλα θάζε ζηηγκή ζηελ Αγέιε καο! Σόζν έληνλα πνπ νδήγεζε θαη ζε κεξηθνύο αηπρείο ηξαπκαηηζκνύο! (Βιέπε καπξηζκέλν κάηη) Απν ηα πην λέα κέιε ηεο Αγέιεο καο θαη ηαθηηθόηαην. ΢πκκεηείρε κε επηηπρία θαη ζηελ δηήκεξε καο, πνπ ήηαλ ε πξώηε βξαδηά ηνπ καθξηά απν ην ζπίηη. Σν κέιινλ ηεο Αγέιεο καο.

6


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Η φιλότιμη

Θρασύβουλος Πολίτης Ο ήρεμος! Ο Θξαζύβνπινο, κέινο ηεο Αγέιεο καο γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά είλαη από ηα πην ήξεκα ιπθόπνπια ηεο Αγέιεο καο. Τπάθνπνο θαη ρακνγειαζηόο δελ έρεη πξνμελήζεη πνηέ πξνβιήκαηα. Γπζηπρώο νη ζπκκεηνρέο ηνπ ζηηο δξάζεηο καο αξαηώλνπλ θαηά δηαζηήκαηα, θάηη πνπ καο ζιίβεη ηδηαίηεξα. Πεξηκέλνπκε κε αλππνκνλεζία ηελ πξώηε ηνπ ζπκκεηνρή ζε πνιπήκεξε εθδξνκή.

Γιάννης Χρυσοχόου Ο τυχερός! Ο Γηάλλεο είλαη κηα μερσξηζηή πεξίπησζε ιπθόπνπινπ! Αλ θαη ηαθηηθόηαηνο ηηο Σεηάξηεο θαη ηηο Παξαζθεπέο ζηελ Δζηία καο δελ έπαηξλε ηελ απόθαζε λα εληαρζεί πιήξσο ζηελ Αγέιε καο! Σειηθά πήξε ηελ απόθαζε θαη έηζη εδώ θαη 2 κήλεο είλαη θαη επίζεκα κέινο ηεο Αγέιεο καο. Σν παξαηζνύθιε ηπρεξόο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη κε ηελ πξώηε ηνπ επίζεκε εκθάληζε, ζηελ θνπή πίηαο ηεο Σνπηθήο καο Δθνξείαο θέξδηζε ην θινπξί! Έρεη κηα ηδηαίηεξε αδπλακία ζηνλ αζιεηηζκό θαη ζπγθεθξηκέλα ζε αζιήκαηα πνπ έρνπλ κπάια (ή κπαιάθη!).

7


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Η αντροπαρέα!

΢τέργιος Μωράκης Ο πατατοσαλάτας! Ση λα πεηο γηα ηνλ ΢ηέξγην... Ζ θσηνγξαθία κηιάεη από κόλε ηεο! Γέιην ζπλσκνηηθό θαη βιέκκα πνπ θσλάδεη πσο θάηη ζα γίλεη ηώξα! Όπσο είπακε θαη ζην πξνεγνύκελν ηεύρνο, καδί κε ηνλ Αηκίιην γθξεκίδνπλ αιιά θαη ρηίδνπλ ηα πάληα όηαλ ζέινπλ. Από ηα πην παιηά θαη ηαθηηθά ιπθόπνπια. Πξώηνο ζηελ εμάδα ησλ Μαπξηδεξώλ. (τόσες φορές του είπαμε να βγάλει το σηματάκι των 90 χρόνων του Προσκοπισμού και να βάλει του Πρώτου αλλά αυτός τίποτα!)

Κωνσταντίνος Βλαχάβας Ο ευρηματικός! Ο Κσλζηαληίλνο, ιπθόπνπιν καο γηα πάλσ από 2 ρξόληα, ζπάληα έρεη έξζεη ζηελ Δζηία καο ρσξίο θάηη θαηλνύξην ζηα ρέξηα ηνπ! Από cd κέρξη επθάληαζηα παηρλίδηα. Αθόκα θαη ζηελ θσηνγξαθία ηνλ βιέπεηε κε θάηη απξνζδηόξηζην ζηνλ ιαηκό ηνπ. Ζ δηήκεξε καο ήηαλ ε πξώηε ηνπ ζπκκεηνρή ζε πνιπήκεξε εθδξνκή. Γελ έρεη δεκηνπξγήζεη πνηέ πξόβιεκα θαη ζα ηνλ δείηε πάληα κε έλα ρακόγειν ζην ζηόκα.

8


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Κσριακή 4 5-7μ.μ. Κσριακή 11 5-7μ.μ.

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Σργκέμηοτζη ζηημ Γζηία μαπ

Η Γπίζκεση ηξρ κροίξρ Λρκάκη

Σργκέμηοτζη ζηημ Γζηία μαπ

Οι Παζςαλιμέπ μαπ αργξθήκεπ

Μ.Πέμπτη και Μ.Παρασκεσή

Σρμμεηξςή ζηιπ εκδηλώζειπ ηξρ Αγίξρ Χαοαλάμπξρπ

Κσριακή 25

Μξμξήμεοη Γκδοξμή

9


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

10

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢>ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΙΕΡΩΜΑΣΑ>ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ>ΑΡ΢Η ΒΑΡΩΝ

11


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Άξζε Βαξώλ Ζ 'Αξζε βαξώλ ζεσξείηαη ην άζιεκα ησλ δπλαηώλ. Ζ ηζηνξία έρεη όκσο απνδείμεη όηη ε δύλακε ηνπ αζιεηή πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ζσζηή ηαθηηθή θαη ηελ θαζνδήγεζε ελόο άμηνπ πξνπνλεηή.

Τν άζιεκα ηεο 'Αξζεο βαξώλ δηεμάγεηαη ζε δπν θηλήζεηο, πνπ εθηεινύληαη κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: α) αξαζέ, β) επνιέ δεηέ. Σε θάζε θίλεζε επηηξέπνληαη κόλν ηξεηο πξνζπάζεηεο. Οη αγώλεο δηνξγαλώλνληαη γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ αγσλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, ζύκθσλα κε ην ζσκαηηθό ηνπο βάξνο.

Η 'Aξζε Βαξώλ ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 Ζ 'Αξζε Βαξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004 ζα δηεμαρζεί ζην Οιπκπηαθό Γπκλαζηήξην 'Aξζεο Βαξώλ Νηθαίαο. Τν αγσληζηηθό πξόγξακκα ζα νινθιεξσζεί ζε 10 αγσληζηηθέο εκέξεο, από ηηο 14 έσο ηηο 25 Απγνύζηνπ 2004. Σηηο 17 θαη 22 Απγνύζηνπ δελ ππάξρεη αγσληζηηθή δξάζε. Ιζηνξία H 'Αξζε βαξώλ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην πξόγξακκα ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Ωζηόζν, ππάξρνπλ ηζηνξηθέο καξηπξίεο όηη ζηελ αξραία Διιάδα νη αζιεηέο ζπλαγσλίδνληαλ ζηελ αλύςσζε βαξώλ. Σηελ Οιπκπία βξέζεθε ιίζνο βάξνπο 143,5 θηιώλ, αλάζεκα (αθηέξσκα ζε λαό) ηνπ αζιεηή Βύβσλα, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηελ επηγξαθή ηνλ είρε ζεθώζεη κε ην έλα ρέξη πάλσ από ην θεθάιη ηνπ. Σηε Σαληνξίλε βξέζεθε ιίζνο βάξνπο 480 θηιώλ κε ραξαγκέλε επάλσ ηνπ ηελ πιεξνθνξία όηη ν Δπκάζηαο ηνλ ζήθσζε από ην έδαθνο. Σε κνπζείν ηεο Γεξκαλίαο βξίζθεηαη έλα θύπειιν ηνπ 500 π.Χ., πνπ αλαπαξηζηά έλα λεαξό Αζελαίν ζηεθαλσκέλν λα ζεθώλεη δπν κεγάινπο ιίζνπο. Ζ παξάζηαζε θαη ε επηγξαθή καο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην θύπειιν ην είρε θεξδίζεη θάπνηνο αζιεηήο ζε αγώλα 'Αξζεο βαξώλ. Σηελ Αίγππην, ζε ηάθνπο ησλ Φαξαώ βξέζεθαλ αλάγιπθεο παξαζηάζεηο, πνπ απεηθνλίδνπλ αλζξώπνπο λα ζεθώλνπλ αζθνύο ή ζάθνπο από ύθαζκα γεκηζκέλνπο κε άκκν. Ζ 'Αξζε βαξώλ εληάρζεθε ζην πξόγξακκα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο ην 1896. Σε απηνύο ν Σσηήξεο Βεξζήο θαηέιαβε ηελ 3ε ζέζε ζηελ άξζε κε ηα δπν ρέξηα, κε επίδνζε 100 θηιά θαη ν Αιέμαλδξνο Νηθνιόπνπινο ηελ 3ε ζέζε ζηελ άξζε κε ην έλα ρέξη κε επίδνζε 57,5 θηιά. Νηθεηέο ήηαλ ν Jensen Viggo (Γαλία), κε 111,5 θηιά θαη ν Elliot Launceston (Μεγάιε Βξεηαλία), κε 71 θηιά αληίζηνηρα. Σηνπο Αγώλεο ζπκκεηείρε επίζεο θαη ν Γηώξγνο Παπαζηδέξεο, ν νπνίνο θαηέιαβε ηελ 4ε ζέζε ζηελ άξζε κε ηα δπν ρέξηα. Τν πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα 'Αξζεο βαξώλ έγηλε ζην Λνλδίλν ζηηο 28 Μαξηίνπ 1891 κε ηελ ζπκκεηνρή επηά αζιεηώλ θαη έμη ρσξώλ. Σηελ Διιάδα νη πξώηνη επίζεκνη αγώλεο 'Αξζεο βαξώλ δηεμήρζεζαλ ην 1888 ζηελ δηάξθεηα ησλ Γ’ Εάππεησλ αγώλσλ. Τν πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα γπλαηθώλ έγηλε ην 1987 ζηελ Daytona Beach (ΖΠΑ) κε ηελ ζπκκεηνρή 100 αζιεηξηώλ θαη 22 ρσξώλ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δηνξγαλσζεί 71 παγθόζκηα πξσηαζιήκαηα αλδξώλ θαη 14 γπλαηθώλ. Ζ γπλαηθεία 'Αξζε βαξώλ εληάρζεθε ζην πξόγξακκα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ Σύδλεϋ ην 2000. Τν 1905 ηδξύζεθε ε Παγθόζκηα Οκνζπνλδία 'Αξζεο βαξώλ (IWF) θαη ην 1972 ε Διιεληθή Οκνζπνλδία 'Αξζεο βαξώλ (ΔΟΑΒ). Πξηλ από ηελ ίδξπζε ηεο ΔΟΑΒ ππεύζπλεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αζιήκαηνο ήηαλ άιιεο νκνζπνλδίεο.

12


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Καλνληζκνί Τν άζιεκα ηεο 'Aξζεο βαξώλ δηεμάγεηαη ζε δπν θηλήζεηο, αξαζέ θαη επνιέ δεηέ. H θαηάηαμε αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ γίλεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ επηδόζεσλ ζηηο θηλήζεηο αξαζέ θαη επνιέ δεηέ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο 'Aξζεο Βαξώλ (IWF). Οη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζσκαηηθό ηνπο βάξνο. Από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998 νη θαηεγνξίεο ζσκαηηθώλ βαξώλ είλαη: Καηεγνξίεο Αλδξώλ

Καηεγνξίεο Γπλαηθώλ

Μέρξη 56 θηιά

Μέρξη 48 θηιά

56-62 θηιά

48-53 θηιά

62-69 θηιά

53-58 θηιά

69-77 θηιά

58-63 θηιά

77-85 θηιά

63-69 θηιά

85-94 θηιά

69-75 θηιά

94-105 θηιά

Πάλσ από 75 θηιά

Πάλσ από 105 θηιά Σερληθέο Αξαζέ Ο αζιεηήο ζεθώλεη ηε κπάξα κε ηα βάξε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ κε κηα κόλν θίλεζε. Σηελ πξνζπάζεηα ηεο αλύςσζεο ν αζιεηήο κπνξεί λα ιπγίζεη ή λα αλνίμεη ηα πόδηα ηνπ. Καλέλα άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζεη ζην έδαθνο. Όηαλ θέξεη ηελ κπάξα πάλσ από ην θεθάιη, πξέπεη λα παξακείλεη αθίλεηνο κε ηελησκέλα ρέξηα θαη πόδηα. Ζ κπάξα θαη ην ζώκα ηνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία γξακκή.

Δπνιέ-δεηέ Ζ θίλεζε ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. Σην πξώην, ν αζιεηήο ζεθώλεη κε κηα θίλεζε ηε κπάξα κε ηα βάξε από ην έδαθνο κέρξη ηνπο ώκνπο ηνπ. Σηελ πξνζπάζεηα αλύςσζεο ησλ βαξώλ κπνξεί λα ιπγίζεη θαη λα αλνίμεη ηα πόδηα ηνπ. Σην δεύηεξν κέξνο ηεο θίλεζεο ν αζιεηήο ιπγίδεη ηα γόλαηα, ελώ ηαπηόρξνλα ηεληώλεη θάζεηα πξνο ηα πάλσ ηα ρέξηα ηνπ, ώζηε λα ζεθσζεί ε κπάξα πάλσ από ην θεθάιη ηνπ. Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο θίλεζεο ν αζιεηήο πξέπεη λα παξακείλεη εληειώο αθίλεηνο, κέρξη νη θξηηέο λα ηνπ δώζνπλ ζήκα λα θαηεβάζεη ηε κπάξα.

13


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢ Αζιεηέο Γηεζλνύο Δπηπέδνπ

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Μεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κνξθέο ηεο Αξζεο βαξώλ είλαη ν Πύξξνο Γήκαο (Διιάδα), ρξπζό Οιπκπηαθό κεηάιιην ην 1992, 1996 θαη 2000, ν Αθάθηνο Καρηαζβίιεο (Διιάδα), ρξπζό Οιπκπηαθό κεηάιιην ην 1992, 1996 θαη 2000, ν Naim Suleimanoglou (Τνπξθία), ρξπζό Οιπκπηαθό κεηάιιην ην 1988, 1992 θαη 1996, ν Nobert Schemansky (ΖΠΑ), ρξπζό Οιπκπηαθό κεηάιιην ην 1952, αζεκέλην ην 1948 θαη ράιθηλν ην 1960 θαη 1964 θαη ν Rony Weller (Γεξκαλία), ρξπζό Οιπκπηαθό κεηάιιην ην 1992, αζεκέλην ην 1996 θαη 2000 θαη ράιθηλν ην 1988. Ο αζιεηήο πνπ έρεη ζεθώζεη ηo κεγαιύηεξν βάξνο κέρξη ζήκεξα είλαη ν Leonid Taranenko (Σνβηεηηθή Έλσζε) κε 266 θηιά ζηελ θίλεζε ηνπ δεηέ ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 1988 (Κακπέξα) ζηελ θαηεγνξία +110 θηιά. Ζ θαηεγνξία απηή έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηελ θαηεγνξία +105 θηιά. Σεκαληηθνί Έιιελεο αζιεηέο ηεο Αξζεο βαξώλ είλαη ν Αιέμαλδξνο Νηθνιόπνπινο (3νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 1896), ν Σσηήξεο Βέξζεο (3νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 1896), ν Πεξηθιήο Καθνύζεο (1νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 1904), ν Γεκήηξεο Τόθαινο, ν Πύξξνο Γήκαο (1νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 1992, 1996 θαη 2000), ν Αθάθηνο Καρηαζβίιεο (1νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 1992, 1996 θαη 2000), ν Βαιέξηνο Λεσλίδεο (2νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 1996), ν Λεσλίδαο Σακπάλεο (2νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 1996 θαη 2000), ν Λεσλίδαο Κόθθαο (2νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 1996), ν Βίθησξαο Μήηξνπ (2νο ζηνπο Αγώλεο ηνπ 2000) θαη ε Ησάλλα Χαηδεησάλλνπ (3ε ζηνπο Αγώλεο ηνπ 2000). Οιπκπηαθά Ρεθόξ Αλδξώλ Καηεγνξία

'Ολνκα

Ρεθόξ

Χξνληά/Σνπνζεζία

- 56kg

Halil Mutlu - TUR

305.0 kg

2000, Σύδλεϋ

56 - 62kg

Nikolay Pechalov - CRO

325.0 kg

2000, Σύδλεϋ

+ 105kg

Hossein Rezazadeh - IRI

472.5 kg

2000, Σύδλεϋ

Γπλαηθώλ Καηεγνξία

'Ολνκα

Ρεθόξ

Χξνληά/Σνπνζεζία

48 - 53kg

Xia Yang - CHN

225.0 kg

2000, Σύδλεϋ

58 - 63kg

Xiaomin Chen - CHN

242.5 kg

2000, Σύδλεϋ

+ 75kg

Meiyuan Ding - CHN

300.0 kg

2000, Σύδλεϋ

Τα Οιπκπηαθά ξεθόξ είλαη θαζνξηζκέλα κόλν γηα όζεο θαηεγνξίεο θηιώλ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Γηα όιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο θηιώλ είλαη πξνθαζνξηζκέλα ηα Οιπκπηαθά Σηάληαξληο. Απηά είλαη ηα ειάρηζηα βάξε πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί επίζεκα κηα επίδνζε σο Οιπκπηαθό ξεθόξ.

14


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Ολσμπιακό Κλειστό Γσμναστήριο 'Aρσης Βαρών Νίκαιας (NIH) Σν Οιπκπηαθό Κιεηζηό Γπκλαζηήξην 'Aξζεο Βαξώλ Νίθαηαο βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Αηηηθήο θαη απνηειείηαη από έλα Κιεηζηό Γπκλαζηήξην ρσξεηηθόηεηαο 5.000 ζέζεσλ πνπ ζα θηινμελήζεη ην άζιεκα ηεο 'Aξζεο Βαξώλ. Σν Γπκλαζηήξην ήηαλ έλα από ηα πξώηα έξγα ηα νπνία ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ είρε ζρεδηάζεη θαη ππνζηεξίμεη γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004. ΢πκπιεξσκαηηθνί ρώξνη πξνζέξκαλζεο, μεθνύξαζεο, απνδπηεξίσλ, πξνπόλεζεο, πγηεηλήο θαη ηαηξηθήο θξνληίδαο, όπσο θαη μελώλεο γηα ηνπο αζιεηέο πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην, ελώ ζα πξνζηεζνύλ θαη επηπιένλ αίζνπζεο γηα ηελ αζθάιεηα, ηνλ Σύπν θαη ηνπο ζεαηέο.

Γενικές Πληρουορίες Άζιεκα: Άξζε Βαξώλ Αγσληζηηθό πξόγξακκα: 14-16, 18-21, 23-25 Απγνύζηνπ Αξηζκόο αζιεηώλ: 260 Αξηζκόο ζεαηώλ: 5.191 Έθηαζε εγθαηάζηαζεο: 8.000 η.κ. Απόζηαζε από Οι. Υσξηό: 29,5ρικ. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο: 14 Απγνύζηνπ 2004 Θέζεηο Σύπνπ: 150 Τπεξεζίεο γηα ην θνηλό: Γξαθείν επίιπζεο πξνβιεκάησλ εηζηηεξίσλ, θαηαζηήκαηα πώιεζεο ηξνθίκσλ, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ρώξνο θύιαμεο παηδηθώλ θαξνηζηώλ, γξαθείν απνιεζζέλησλ αληηθεηκέλσλ, απηόκαηνη πσιεηέο θαξηώλ αλαλέσζεο ρξόλνπ νκηιίαο θαη παθέησλ ζύλδεζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο

15


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Βοξςή ηα Αζηέοια ζηημ διήμεοη μαπ! Έςξρμε και λέμε: Πρώτο Αστέρι: Μάοιξπ Γκοέκαπ Ο Νικόλαπ ζρμμεηείςε εμεογά από ηημ αοςή ζηιπ δοάζειπ μαπ και έθηαζε η ώοα και για αρηόμ μα απξκηήζει ηξ Ποώηξ Αζηέοι! Σργςαοηηήοια και ζηξρπ δύξ και καλή ζρμέςεια.

Τηλέθτμα επικξιμτμίαπ: 210-72.90.669 (Γζηία) Τεό(Μπαγκίρα): 6945-636155, Μαοία(Αμακόμτα):6974-933309, Δάθμη(Μέσοσα): 6974-667087, Δημήηοηπ(Σιρτάμ): 6974-708052 Κάθε Τεηάοηη και Παοαζκερή αμξιςηά 7.30 με 9.00 μ.μ. Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Eκδόηηπ: Δημξζιξγοαθικόπ Οογαμιζμόπ Λρκάκη Αοςιζρμηάκηηπ: Θεξδξζόπξρλξπ Δημήηοηπ , Σύμηανη: 1η Αγέλη Παγκοαηίξρ

16


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Η Αλληγορία των Βατράτων Ένα μάθημα Ζωής

Κάπνηε έγηλε έλαο αγώλαο βαηξάρσλ ΢ηόρνο λα αλέβνπλ ζηελ ςειόηεξε θνξπθή ελόο πύξγνπ

Πνιινί άλζξσπνη καδεύηεθαλ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ

Ο αγώλαο άξρηζε

΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν θόζκνο δελ πίζηεπε όηη ήηαλ εθηθηό λα αλέβνπλ νη βάηξαρνη ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ θαη ην κόλν πνπ άθνπγεο ήηαλ : «Τι κόπος! Ποτέ δεν θα τα καταφέροσν…» Οη βάηξαρνη άξρηζαλ λα ακθηβάιινπλ γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο

Μηνάς Καζάζης ‘Άλμπατρος’

17


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

18

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

19


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 31 – ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2004

Με την

20

rwn31  

right wolf newspaper

rwn31  

right wolf newspaper