Page 1

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Κπθινθνξεί ειεύζεξνο θάζε κήλα. ΢πρλάδεη ζην Παγθξάηη… ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Μα πρέπει και να „τεις στο νοσ σσνετώς να λέγεσαι Λύκος, μα Λύκος σφστός.” Μεληαία Δθεκεξηδνύια ηεο 1εο Αγέιεο Αεξνπξνζθόπσλ Παγθξαηίνπ

20032004 Σεύχη 27-29

www.geocities.com/proto_aero proto_aero@yahoo.gr ageli1@yahoo.com

Σιμή: €1

___________________________________________________________          

Aπολογισμός Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου Προγραμματισμός Φεβρουαρίου-Μαρτίου Προσκοπικά Νέα Εύθυμες Σελίδες Αφιέρωμα... στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής Γαία! Μαθαίνοντας με τον Τοπικό Έφορο Ερασιτεχνικές Ασχολίες Γνωριμία με τα Ολυμπιακά αθλήματα: Σε αυτό το τεύχος: Γυμναστική Το ξέρετε ότι... Η Συνέντευξη του μήνα

Καηαθύγημ Μπάθη, Πάνκεζα

Θα λείυει κανείς;


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Σο ζημείφμα ηοσ Ακέλα...

Kαηλνύξηα αξρή γηα άιιε κηα ρξνληά. Γεκάηνη όπσο πάληα κε ελζνπζηαζκό, ζεηηθή δηάζεζε θαη κε έλα πλεύκα αλαλέσζεο λα καο δηαθαηέρεη.. Καηλνύξηα αξρή γηα ηελ Αγέιε καο αιιά θαη γηα ηελ εθεκεξηδνύια καο. Σελ αλαλέσζε ηελ θαηαιαβαίλεηε ήδε από ηελ πξώηε ζειίδα όπνπ θαίλνληαη κεξηθέο αιιαγέο. ΢ην εζσηεξηθό ηεο εθεκεξίδαο καο ηώξα ζα θαηαιάβεηε όηη νη αιιαγέο είλαη θαη νπζηαζηηθέο κε αληίθηππν ζην πεξηερόκελν θαη ηελ ύιε! Γηαηεξνύκε κεξηθέο κόληκεο ζηήιεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθεκεξίδαο αιιά θαη ηεο Αγέιεο καο. Απηέο είλαη ν απνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα όπνπ θαηαγξάθνπκε ηηο εκπεηξίεο από ηηο δξάζεηο καο, ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ επόκελνπ όπνπ ελεκεξώλνπκε κηθξνύο θαη κεγάινπο γηα ηα ζρέδηα καο όζνλ αθνξά ηνλ κήλα πνπ έξρεηαη, ηα Πξνζθνπηθά Νέα όπνπ θαηαγξάθνπκε ηελ πξνζθνπηθή επηθαηξόηεηα, ηνπ Παγθξαηίνπ θαηά πξνηεξαηόηεηα, θαη νη Δύζπκεο ΢ειίδεο πνπ απνηεινύλ ζήκα θαηαηεζέλ πιένλ θαη κηα από ηηο πην αγαπεκέλεο ζηήιεο ηεο εθεκεξηδνύιαο καο! ΢πλερίδεη λα ππάξρεη πάληα ζην θεληξηθό ζεκείν ηεο εθεκεξίδαο καο ην Αθηέξσκα ζε θάπνην ζέκα, δηαθνξεηηθό θάζε κήλα. Απηόλ ην κήλα κε αθνξκή ηελ ηόλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επίζθεςε καο ζηελ Έθζεζε ησλ κε θπβεξλεηηθώλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ ζην Εάππεην ζπγθεληξώζακε θαη παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία ηόζν γηα ην Φπζηθό όζν θαη γηα ην Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Εαππείνπ. Όπσο ζα δηαπηζηώζεηε επαλεκθαλίδεηαη ε “΢πλέληεπμή ηνπ Μήλα” πάληα ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληύπνπ καο, ελώ ζπλερίδεη αλαλεσκέλε ε ζηήιε “Παίδνληαο κε ηνλ Σνπηθό Έθνξν”. Σν θαηλνύξην ζηνηρείν εληνπίδεηαη ζηελ ζηήιε κε ηελ παξνπζίαζε ελόο Οιπκπηαθνύ αζιήκαηνο θάζε κήλα πνπ δελ είλαη ηόζν γλσζηό ζην επξύ θνηλό. Ξεθηλάκε κε ην άζιεκα ηεο Ηζηηνπινΐαο. Γηαλύνπκε κηα Οιπκπηαθή ρξνληά θαη ν ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ πάληα κέλεη πηζηόο ζηα κεγάια επίθαηξα ζέκαηα! Ζ ζηήιε ηεο επηθαηξόηεηαο έρεη αιιάμεη πιήξσο θαη νλνκάδεηαη πιένλ “Σν μέξεηε όηη...”! ΢ε απηή ηε ζηήιε ζα ζπλαληάκε όια ηα ηξειά θαη πεξίεξγα απηνύ ηνπ πιαλήηε, ξεηά, γλσκηθά αιιά θαη ηηο ηζηνξίεο ησλ νλνκάησλ ησλ Αζελατθώλ δξόκσλ. Ζ έξεπλα καο μεθηλάεη κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηξαγηθνύ πνηεηή Αζηπδάκα πνπ ράξηζε ην όλνκα ηνπ ζηελ νδό πνπ βξίζθεηαη ε εζηία καο. Σέινο ζηε δηπιαλή ζειίδα βιέπεηε ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηεο Ενύγθιαο ην νπνίν δεκνζηεύακε ζε ηκήκαηα ζε θάζε ηεύρνο. Καλή ανάγνφση σε όλοσς μας!

Με Λοθμπμοιηθμύξ παηνεηηζμμύξ Μπαγθίνα H ομορφιά πείθει από μόνη της τα μάτια των ανθρώπων χωρίς κανένα ρήτορα Γουίλιαμ Σαίξπηρ ( William Shakespeare )

2


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Σηηξ 16 Νμεμβνίμο έδςζε ηεκ

Πνμζθμπηθή ημο Υπόζπεζε ημ Λοθόπμοιμ: Νικόλας Βαζιλείοσ ζηηξ 23 ε Καηερίμα Γιαμμοπούλοσ θαη ζηηξ 19 Ιακμοανίμο ο Φίλιππος Ρφμαμός Σογπανεηήνηα θαη ζημοξ ηνεηξ. Σαξ εοπόμαζηε θαιό Πνμζθμπηθό παηπκίδη! _________________________________________ Ο Τακτικός Λύκος ακολουθεί τα βήματα του

΢Ω΢ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ Έηζη ιμηπόκ αοηή ηεκ θμνά είκαη ηνημεκηαίμξ! Σα λσκόποσλα ποσ ηα καηάθεραμ μα έρθοσμ ζηις περιζζόηερες δράζεις ηοσ ηριμήμοσ ήηαμ:

ΒΑ΢ΙΛΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑ΢ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΓΡΙΝΑ ΚΓΥΑΓΙOΓΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ ΜΩΡΑΚΗ΢ ΢ΣΓΡΓΙΟ΢ ΣΡΑΓΟΤ΢ΣΗ ΝΓΦΓΛΗ

 Έθηαζε η ώρα! Με πμιύ μεγάιε πανά θαη ζογθίκεζε εκεμενώκμομε ημοξ αγαπεημύξ μαξ θίιμοξ όηη μη μηζμί Γενόιοθμη ηεξ Αγέιεξ μαξ( Μέζμοα θαη Σηνπάκ) παναθμιμύζεζακ ηεκ ζπμιή Βαζηθήξ Γθπαίδεοζεξ ημο Κιάδμο Λοθμπμύιςκ ηα Σ/Κ 9-11 θαη 16-18. Μεηά από αοηήκ ηεκ εθπαηδεοηηθή εθδνμμή γύνηζακ ζηηξ δνάζεηξ μαξ γεμάημη με πημ πμιύ όνελε, πάζμξ θαη δηάζεζε. Με πμιιέξ θνέζθεξ ηδέεξ γηα έκα ιοθμπμοιηθό πνόγναμμα πμο ζα αθήζεη επμπή! Γη’αοηό κα μεκ ιείπεη θακείξ!  ΢ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε ιαρεηνθόξν ενξηαγνξά ν Νηθόιαο Βαζηιείνπ ζύληξηςε ην πξνεγνύκελν ζθνληζκέλν ξεθόξ, πνπ θαηείρε ε Ζξώ Λώινπ από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, κε ην εθπιεθηηθό λνύκεξν: 450 ιαρλνί. ΢πγραξεηήξηα ζηνλ Νηθόια θαη ζεξκά επραξηζηήξηα από όιε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 1νπ, αθνύ όιεο απηέο νη ελέξγεηεο γίλνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ΢πζηήκαηνο καο πνπ ζηεξίδεηαη θαζαξά ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ην απνηεινύλ. Τειέθςκα επηθμηκςκίαξ: 210-72.90.669 (Γζηία) Τεό(Μπαγκίρα): 6945-636155, Μανία(Αμακόμηα):6974-933309, Δάθκε(Μέζοσα): 6974-667087, Δεμήηνεξ(΢ιρτάμ): 6974-708052 Κάζε Τεηάνηε θαη Παναζθεοή ακμηπηά 7.30 με 9.00 μ.μ. Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢ Eθδόηεξ: Δεμμζημγναθηθόξ Ονγακηζμόξ Λοθάθε Ανπηζοκηάθηεξ: Θεμδμζόπμοιμξ Δεμήηνεξ , Σύκηαλε: 1ε Αγέιε Παγθναηίμο

3


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Απολογισμός Νοεμβρίου

4


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

αιιά είζαη πνιύ πην ζεκαληηθόο απ' όηη λνκίδεηο.

Διάφορα Μικρά Με θνβάζαη λα θάλεηο έλα κεγάιν βήκα όηαλ ρξεηάδεηαη. Γελ κπνξείο λα δηαζρίζεηο έλα ράζκα θάλνληαο δύν κηθξά βεκαηάθηα. Lloyd George «Άγγινο πνιηηηθόο» Εεηο κόλν κηα θνξά αιιά αλ δήζεηο ζσζηά κία θνξά είλαη αξθεηή. Adam Marshal Απ' ην γελλαίν θιεξνδόηεκα ηεο δσήο, κόλν νη απιόρεξνη δαλείδνληαη αδξά. W. Shakespeare «25 ΢νλέηα» Όηαλ απιώλεηο ηα ρέξηα ζνπ γηα λα πηάζεηο ηα αζηέξηα κπνξεί λα κελ ην θαηαθέξλεηο, αιιά δελ πξόθεηηαη λα βξεζείο κε ηηο ρνύθηεο ζνπ ζηε ιάζπε. Leo Burnett ΢αλ βξεζείο νκπξόο ζηελ πόξηα ηνπ Παξαδείζνπ, ζηάζνπ θ' ξίμε κηα ληνπθεθηά. - Γηαηί, γηα λα θνβεζεί ν ζεόο θαη λ' αλνίμεη; - Όρη, γηα λα θαηαιάβεη όηη γπξίδεηο από πόιεκν...!

Robert Fulghun Σν πξαγκαηθά σξαίν καο ρξεώλεη ηελ αλαθάιπςή ηνπ. Αλώλπκνο Οη λένη δελ γλσξίδνπλ αξθεηά, ώζηε λα είλαη ζπλεηνί θαη γη' απηό πξνζπαζνύλ λα πεηύρνπλ ην αθαηόξζσην θαη ην θαηνξζώλνπλ, ε κηα γεληά κεηά ηελ άιιε. Πεξι Μπαθ Αγγιίδα Λνγνηέρλεο Θα πήγαηλα νπνπδήπνηε, αξθεί λα ήηαλ κπξνζηά. Λίβηλγθζηνλ

O Έμππλνο Παξαδέρεηαη Ο Πνλεξόο Γηθαηνινγείηαη O Ζιίζηνο Δπηκέλεη Οη Μεγάινη Αζρνινύληαη Με Ηδέεο Οη Μεζαίνη Με Σα Γεγνλόηα Οη Μηθξνί Αζρνινύληαη Με Σνπο

Ν. Καδαληδάθεο «Αλαθνξά ζην Greco»

Άιινπο

Όινη δνύκε ζηνλ ππόλνκν, κα θάπνηνη από εκάο θνηηάκε ηα αζηέξηα. «Oscar Wilde» Μελ πνπιήζεηο θηελά ηνλ εαπηό ζνπ. Μπνξεί λα κελ έρεηο πνηέ ηελ απόδεημε ηεο ζπνπδαηόηεηάο ζνπ,

5


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ Κπξηαθή 1 18:00 Κπξηαθή 8 17:00-19:00 Παξαζθεπή 13 18:00-20:00

Δ ρ ά ζ η Κοπή πίηηας Σοπικής Γθορείας

΢σγκέμηρφζη ζηημ Γζηία μας “H Φημκάηε θαη μη 7 Νάκμη”

΢σγκέμηρφζη για ηημ αγορά ηφμ σλικώμ για ηο ηραπέζι μαζί με ηα λσκόποσλα

13:00-15:00

Γιδική δράζη Σραπέζι με γομείς “Σηαπημπμύηα”

Κπξηαθή 22

Ημέρα ΢κέυης “Τμ θμνηηζάθη με ηα ζπίνηα”

Κπξηαθή 15

17:00-19:00

Κπξηαθή 29 17:00-19:00

6

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

΢σγκέμηρφζη και ζσζήηηζη για ηημ «σιοθέηηζη» εμός παιδιού ζε ζσμεργαζία με ηημ ACTION AID HELLAS

Μομοήμερη Γκδρομή ζηο λόθο Φιλοπάπποσ “Αιακηίκ”


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Δημοσιογραυικός Οργανισμός Λσκάκη

Ακαθμηκώζεηξ Pointmania Πόσους πόντους πήρε η εξάδα σου;

Μέζα από έλα ζύλνιν πξνϋπνζέζεσλ (πνπ αθνινπζνύλ) θάζε εμάδα ζπγθεληξώλεη πόληνπο κε ζηόρν ηνλ επγελή αληαγσληζκό θαη ηελ θαηάθηεζε πνιιώλ θαη πνηθίισλ πιηθώλ θαη κε δώξσλ. +1 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθόπνπινπ ζε δξάζε ζηελ εζηία καο +2 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθόπνπινπ ζε πεξίπαην +3 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθόπνπινπ ζε κνλνήκεξε +6 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθόπνπινπ ζε δηήκεξε +9 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθόπνπινπ ζε ηξηήκεξε +1 γηα θάζε παξνπζία ιπθόπνπινπ ηελ Σεηάξηε ή ηελ Παξαζθεπή +10 γηα θάζε δξάζε κε πιήξε εμάδα -2 γηα θάζε απνπζία ηνπ πξώηνπ -1 γηα θάζε απνπζία ηνπ δεύηεξνπ +15 γηα πιήξε θαη ζσζηή ζηνιή όιεο ηεο εμάδαο +15 γηα κηα γεκάηε, πινύζηα, πνιύρξσκε θαη ζπλερώο αλαλεώζηκε γσληά +20 γηα θάζε πεηπρεκέλε απνζηνιή (Mission) +25 γηα επίδεημε θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνηρείσλ επ αγσλίδεζζε. -15 γηα θαθή ζπκπεξηθνξά ε ζπκκεηνρή ιπθόπνπινπ ζε αςηκαρία

Pointsystem Όινη νη πόληνη αζξνίδνληαη θαη έηζη έρνπκε ην ζύλνιν γηα θάζε εμάδα:

Αζπξηδεξνί: Γθξηδσπνί: Μαπξηδεξνί:

7


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Σο ζημείφμα ηοσ εραζιηέτμη...      

 Οη Γραζιηετμικές Αζτολίες δίκμοκ ηεκ εοθαηνία ζηα Λοθόπμοια: Να ακαθαιύρμοκ κέμοξ μνίδμκηεξ θαη ηηξ θιίζεηξ ημοξ. Να αζπμιεζμύκ με θάηη δηαθμνεηηθό από αοηό πμο ζοκήζςξ αζπμιμύκηαη. Να ακεβάζμοκ ημ πμιηηηζηηθό ημοξ επίπεδμ, Να αγαπήζμοκ όηη πενηζηαζηαθά δεκ ημοξ ανέζεη, Να πνμζδημνίζμοκ ηα πόμπη, πμο ζημ μέιιμκ ζα “κμζηημεύμοκ” ηε δςή ημοξ θαη Να δώζμοκ ηα πνώηα ζημηπεία γηα ημκ επαγγειμαηηθό πνμζακαημιηζμό ημοξ.

 Οη Γναζηηεπκηθέξ Αζπμιίεξ έπμοκ πςνηζηεί ζε 5 μεγάιμοξ ημμείξ. Τμοξ ελήξ:

Πκεομαηηθήξ Καιιηένγεηαξ Σςμαηηθήξ Αγςγήξ

Κμηκςκηθήξ Σοκενγαζίαξ

Δςήξ Υπαίζνμο

Τεπκηθώκ Δελημηήηςκ

 Γηα θάζε Γναζηηεπκηθή Αζπμιία ημ Λοθόπμοιμ παίνκεη εηδηθό Βεβαηςηηθό Ακαγκώνηζεξ Πνμζπάζεηαξ. Με 3 Βεβαηςηηθά ζε δηαθμνεηηθά ακηηθείμεκα από ημκ ίδημ Τμμέα ημο απμκέμεηαη ημ ακηίζημηπμ Δηαθνηηηθό πμο ημ θένεη ζηε ζημιή ημο:

8


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

9


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

10

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

11


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢>ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΙΕΡΩΜΑΣΑ>ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ>ΓΤΜΝΑ΢ΣΙΚΗ

΢ε κάθε τεύχος ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢ παρουσιάζει επιλεγμένα Ολυμπιακά αθλήματα.

Γςμναζηική Ζ Γπκλαζηηθή είλαη έλα από ηα αξραηόηεξα αζιήκαηα θαη ζπκπεξηιακβαλόηαλ πάληα ζην πξόγξακκα ηόζν ησλ αξραίσλ όζν θαη ησλ ζύγρξνλσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Ο όξνο «Γπκλαζηηθή» πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή ιέμε γπκλόο. Από ηελ ίδηα ιέμε πξνέξρεηαη θαη ην Γπκλάζηνλ πνπ δήισλε ην ρώξν, όπνπ ζπγθεληξώλνληαλ νη λένη γηα λα γπκλαζηνύλ, λα ζπλαγσληζηνύλ αιιά θαη λα εμαζθεζνύλ ζηε θηινζνθία, ηε κνπζηθή θαη ηε ινγνηερλία. Πεπιγπαθή Υάξε, ξπζκόο, δεμηόηεηα, δπλακηθή θίλεζε είλαη κεξηθά κόλν από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γπκλαζηηθήο, ελόο από ηα πην δεκνθηιή αζιήκαηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Οη αζιεηέο, κε ή ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθήο, κόλν κε ην ζώκα ηνπο ή ρξεζηκνπνηώληαο όξγαλα, επηδίδνληαη ζε κηα ζεηξά αζθήζεσλ όπνπ ηέρλε θαη αζιεηηζκόο ζπλππάξρνπλ, πξνζειθύνληαο έηζη ρηιηάδεο ζεαηέο. Σα αγσλίζκαηα ηεο Γπκλαζηηθήο πνπ θαιιηεξγνύληαη δηεζλώο είλαη: ε Δλόξγαλε Γπκλαζηηθή, ε Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή, ην Σξακπνιίλν, ε Αθξνβαηηθή Γπκλαζηηθή, ε Αεξνβηθή Γπκλαζηηθή αηνκηθνύ θαη νκαδηθνύ θαη ε Γεληθή Γπκλαζηηθή. ΢ην πξόγξακκα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ πεξηιακβάλνληαη κόλν ε Ελόργαλε Γσκλαζηηθή αλδρώλ θαη γσλαηθώλ, ε Ρσζκηθή Γσκλαζηηθή θαη ην Τρακποιίλο αλδρώλ θαη γσλαηθώλ. Η Γςμναζηική ζηοςρ Ολςμπιακούρ Αγώνερ ηος 2004 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ΑΘΖΝΑ 2004, ηα αγσλίζκαηα ηεο Γπκλαζηηθήο ζα δηεμαρζνύλ ζην Οιπκπηαθό Κιεηζηό Γπκλαζηήξην, ζην Οιπκπηαθό Αζιεηηθό Κέληξν Αζήλαο (Δλόξγαλε Γπκλαζηηθή θαη Σξακπνιίλν), ρσξεηηθόηεηαο 15.000 ζέζεσλ θαη ζην Οιπκπηαθό Γπκλαζηήξην Γαιαηζίνπ (Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή), ρσξεηηθόηεηαο 6.000 ζέζεσλ. ΢ύκθσλα κε ην αγσληζηηθό πξόγξακκα, ε Δλόξγαλε Γπκλαζηηθή ζα νινθιεξσζεί ζε 8 αγσληζηηθέο εκέξεο, από ηηο 14 έσο ηηο 23 Απγνύζηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή 98 αζιεηώλ θαη 98 αζιεηξηώλ από 35 πεξίπνπ ρώξεο. Σν Σξακπνιίλν ζα δηεμαρζεί ζηηο 20 θαη 21 Απγνύζηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή 16 αζιεηώλ θαη 16 αζιεηξηώλ από 20 πεξίπνπ ρώξεο. Ζ Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή ζα δηεμαρζεί από ηηο 26 έσο ηηο 29 Απγνύζηνπ θαη ζα αγσληζηνύλ ζπλνιηθά 84 αζιήηξηεο από 20 πεξίπνπ ρώξεο. ΢ηηο 24 Απγνύζηνπ ζα δηεμαρζεί ην Γθαιά ηεο Γπκλαζηηθήο ζην Οιπκπηαθό Κιεηζηό Γπκλαζηήξην κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Οιπκπηνληθώλ θαη Παγθόζκησλ Πξσηαζιεηώλ ηεο Γπκλαζηηθήο. Λεξιλόγιο: Ππόγπαμμα: Ο ζπλδπαζκόο ζηνηρείσλ πνπ επηδεηθλύεη ηηο πιήξεηο δεμηόηεηεο ζε θάπνην όξγαλν. Δςπύηηηα: Σν εύξνο θαη ην επίπεδν εθηέιεζεο κηαο θίλεζεο. Άζκηζη ιζοπποπίαρ: ΢ηαηηθή ζέζε κε ζπγθεθξηκέλν ζρήκα. Δίλαη ππνρξεσηηθό ζηνηρείν ζε θάπνηα όξγαλα. Γίλεηαη ζε πνιιέο ζέζεηο: κε ην έλα πόδη ηελησκέλν πίζσ, πιάη, θιπ. Κώδικαρ Βαθμολογίαρ: Έθδνζε ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο κε ηνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ βαζκνιόγεζε θαη ηελ ζύλζεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Δίλαη απαξαίηεην γηα πξνπνλεηέο θαη θξηηέο. Τπάξρεη έλαο γηα θάζε αγώληζκα. ΢ύνθεζη: Ζ δνκή ελόο πξνγξάκκαηνο. Τποσπευηικά: Πξνζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο ππνρξεσηηθέο γηα όινπο ηνπο αζιεηέο. Μείυζη: Βαζκνί πνπ αθαηξεί ν θξηηήο γηα θάζε ιαλζαζκέλε εθηέιεζε ή/θαη ζύλζεζε. Γίλεηαη ζε θάζε άζθεζε. ΢ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηίζεληαη νη κεηώζεηο έηζη ώζηε λα αθαηξεζνύλ γηα λα δνζεί ε βαζκνινγία ηνπ αζιεηή. Βαθμόρ δςζκολίαρ: Δπίπεδν δπζθνιίαο ελόο πξνγξάκκαηνο ΢ηοισείο/Αζκηζη: ΢σκαηηθή θίλεζε κε ηππνπνηεκέλν ηξόπν εθηέιεζεο θαη ηερληθή αμία. Δκηέλεζη: Ζ απόδνζε ελόο πξνγξάκκαηνο, ε κνξθή, ην ύθνο θαη ε ηερληθή απόδνζε ησλ αζθήζεσλ ελόο πξνγξάκκαηνο. Πιποςέηα: Ωο ρνξεπηηθό ζηνηρείν, ζηξνθή ζην έλα πόδη γύξσ από ηνλ θάζεην άμνλα ηνπ ζώκαηνο. ΢αλ αθξνβαηηθό ζηνηρείν, είλαη έλα ζάιην κε κία νιόθιεξε ζηξνθή ζηνλ επηκήθε άμνλα

Δνόπγανη Γςμναζηική Ζ Δλόξγαλε Γπκλαζηηθή είλαη έλα από ηα πην δεκνθηιή αγσλίζκαηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ θαη ηαπηόρξνλα από ηα πην απαηηεηηθά, θαζώο ζπλδπάδεη δύλακε, εθξεθηηθόηεηα, επηδεμηόηεηα θαη επιπγηζία. ΢ηνπο αγώλεο νη άλδξεο κεηέρνπλ ζε έμη όξγαλα: έδαθος, ίππος κε ιαβές, θρίθοη, άικα, παράιιειοη δσγοί θαη κολόδσγο. Οη γπλαίθεο κεηέρνπλ ζε ηέζζεξα όξγαλα: άικα, αζύκκεηροη δσγοί, δοθός ηζορροπίας θαη έδαθος.

12


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Βαθμολογία Όιεο νη αζθήζεηο έρνπλ επίζεκα πξνζδηνξηζηεί από ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία, ζύκθσλα κε ην βαζκό δπζθνιίαο ηνπο, ζε θαηεγνξίεο. ΢ηα πξνγξάκκαηά ηνπο νη αζιεηέο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ αζθήζεηο από όιεο ηηο θαηεγνξίεο, ώζηε λα πεηύρνπλ ηε κεγαιύηεξε δπλαηή βαζκνινγία. Ζ βαζκνινγία ησλ αζιεηώλ κεηώλεηαη από ιάζε, όπσο ε έιιεηςε ξπζκνύ, επιπγηζίαο θαη ζηαζεξόηεηαο, ή από ηερληθά ιάζε πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε. Από ηε βαζκνινγία απνξξίπηεηαη ν κεγαιύηεξνο θαη ν κηθξόηεξνο βαζκόο ησλ θξηηώλ θαη βγαίλεη ν κέζνο όξνο ησλ ππόινηπσλ. 'Άζθεζε πνπ παξνπζηάδεηαη γηα πξώηε θνξά ζε κεγάινπο αγώλεο παίξλεη ην όλνκα ηνπ αζιεηή πνπ ηελ εθηέιεζε γηα πξώηε θνξά. Βαζκνιόγεζε: από ηε βαζκνινγία ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθαηξείηαη ν κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ έμη θξηηώλ πνπ αμηνινγνύλ ηελ εθηέιεζε (κε απόξξηςε ηνπ κηθξόηεξνπ θαη κεγαιύηεξνπ βαζκνύ).

Λεξιλόγιο - Δνόπγανη Γςμναζηική Υειποανακςβίζηηζη ή θλικ-θλακ: Δθθίλεζε ηνπ αζιεηή από ην έλα ή ηα δύν πόδηα, άικα πξνο ηα πίζσ κε ζηήξημε ζηα ρέξηα θαη πξνζγείσζε ζηα πόδηα. Υειποκςβίζηηζη: Κίλεζε ζύλδεζεο, ζηελ νπνία δίλεηαη εθθίλεζε ηνπ αζιεηή από ηα δύν πόδηα, άικα πξνο ηα εκπξόο κε ζηήξημε ζηα ρέξηα θαη πξνζγείσζε ζηα πόδηα. Υοπογπαθία: Οινθιεξσκέλν πξόγξακκα ζην έδαθνο ή ζηελ δνθό κε όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία: αθξνβαηηθά θαη ρνξνγξαθηθά ζηνηρεία, ηζνξξνπία, ζηξνθέο, άικαηα, θιπ. ΢ηαςπόρ: Θέζε ζηνπο θξίθνπο, όπνπ ηα ρέξηα είλαη ηελησκέλα ζηελ έθηαζε θαη ζπγθξαηνύλ ην ζώκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θάζεηε ζηάζε. Έξοδορ: Αθξνβαηηθή άζθεζε πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έμνδν από έλα όξγαλν θαη ζεκαίλεη ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γιγανηιαίο Αιώπημα: Μηα πεξηθνξά ηνπ ζώκαηνο 360 κνηξώλ γύξσ από ην δπγό κε ην ζώκα ηειείσο ηελησκέλν θαη κε κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ηηο παιάκεο ηνπ αζιεηή. Δθηειείηαη ζην κνλόδπγν, θξίθνπο θαη ζηα δίδπγα, είηε κπξνζηά είηε πίζσ. Σαλάνηεςζη: Κίλεζε κε θνξά από θάησ πξνο επάλσ ζηελ κπάξα. Κύκλοι ζκελών: Άζθεζε πνπ θπξίσο εθηειείηαη ζηνλ ίππν κε ιαβέο, αιιά κπνξεί επίζεο λα εθηειεζζεί θαη ζε άιια όξγαλα (έδαθνο, εγθάξζηα ζην δίδπγν αλδξώλ θαη δνθό ηζνξξνπίαο). Ο αζιεηήο από ηελ ζέζε ζηήξημεο ζηα ρέξηα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ επηκήθε άμνλα ηνπ ζώκαηόο ηνπ πεξλώληαο ηα δύν ζθέιε ελαιιάμ θάησ από ηα ρέξηα. Μελιζζανίδηρ: Άζθεζε άικαηνο, ζηελ νπνία ν αζιεηήο πξνζεγγίδεη ηνλ ίππν κε ηελ πιάηε ηνπ κέζσ ελόο ξνληάη θαη ζηε ζπλέρεηα σζώληαο κε ηα ρέξηα θάλεη έμνδν θάλνληαο δπόκηζη ζάιηα πίζσ. Δίλαη από ηηο πην δύζθνιεο αζθήζεηο. Φέξεη ην όλνκα ηνπ έιιελα αζιεηή πνπ ηελ εθηέιεζε γηα πξώηε θνξά. Δίζοδορ: Άζθεζε κε ηελ νπνία ν αζιεηήο μεθηλάεη ην πξόγξακκα ηνπ. Θέζη Γίπλυζηρ: Θέζε ζηελ νπνία ν θνξκόο έξρεηαη θνληά ζηα πόδηα, ηα νπνία είλαη ηελησκέλα. Οη αζθήζεηο πνπ γίλνληαη ζε ζέζε δίπισζεο είλαη πην δύζθνιεο από ηηο αζθήζεηο ζε ζέζε ζπζπείξσζεο. Πεηάγμαηα: Ο αζιεηήο αθήλεη πξνο ζηηγκήλ ην δπγό γηα λα εθηειέζεη κηα θίλεζε θαη ηνλ μαλαπηάλεη. Τπάξρνπλ πνιιά πεηάγκαηα, ηα πιένλ πεξίπινθα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζάιηα θαη πηξνπέηεο. Αλήθνπλ ζηα ζηνηρεία κεγάιεο δπζθνιίαο. ΢άληο: Αθξνβαηηθή θίλεζε όπνπ ην ζώκα θάλεη κία ζηξνθή 360 κνηξώλ ζηνλ εγθάξζην άμνλα. Δθηειείηαη ζε όια ηα όξγαλα σο είζνδν, έμνδν ή ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΢παγγάη: ΢ηε ζέζε απηή ην έλα πόδη εθηείλεηαη πξνο ηα εκπξόο θαη ην άιιν πξνο ηα πίζσ δεκηνπξγώληαο έλα άλνηγκα 180 κνηξώλ, ελώ ζρεκαηίδνπλ θαη ηα δύν νξζή γσλία κε ην ζώκα. Δίλαη κία άζθεζε επιπγηζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζόηεξα όξγαλα. Κόλλημα: Πξνζγείσζε ρσξίο βήκαηα. Δίλαη επηζπκεηηθό θαη δύζθνιν. Σενηυμένη Θέζη: Θέζε ζηελ νπνία ην ζώκα (θνξκόο θαη πόδηα) είλαη ηελησκέλν. Οη αζθήζεηο πνπ γίλνληαη ζε απηήλ ηελ ζέζε είλαη νη πην δύζθνιεο. Πεπιζηποθέρ Thomas: Πεξηζηξνθέο κε ηα πόδηα ζε ζπαγγάη πάλσ ζηνλ ίππν κε ιαβέο, πνπ πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ηνλ Ακεξηθαλό αζιεηή Kurt Thomas. Tuck Θέζη ΢ςζπείπυζηρ ή ζςζπείπυζη: Θέζε ζηελ νπνία νη γνθνί θαη ηα γόλαηα είλαη ιπγηζκέλα θαη αθνπκπνύλ ζην ζηήζνο, ελώ ην ζώκα θάκπηεηαη. Όηαλ ην ζώκα βξίζθεηαη ζε ζέζε ζπζπείξσζεο πεξηζηξέθεηαη επθνιόηεξα. Σοςίζη: Αθξνβαηηθή θίλεζε όπνπ ν αζιεηήο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ επηκήθε άμνλα ηνπ ζώκαηνο. Άλμα Yurchenko: Ο αζιεηήο ή ε αζιήηξηα πξνζεγγίδεη ηνλ ίππν κε ηελ πιάηε κέζσ ελόο ξνληάη ζηνλ βαηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα σζώληαο ηα ρέξηα ηνπ πάλσ ζηνλ ίππν εθηειεί 1 ½ ζάιην πίζσ. Πήξε ην όλνκά ηνπ από ηε ΢νβηεηηθή αζιήηξηα Natalia Yurchenko.

Ρςθμική Γςμναζηική Ζ Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή είλαη αγώληζκα απνθιεηζηηθά γπλαηθείν, ζην νπνίν ζπλππάξρνπλ ε γπκλαζηηθή θαη ν ρνξόο. Οη αζιήηξηεο κε ζπλνδεία κνπζηθήο, ειεύζεξεο επηινγήο, εθηεινύλ ην πξόγξακκά ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα εμήο θνξεηά όξγαλα: ζτοηλάθη, ζηεθάλη, κπάια, θορίλες, θορδέια.

13


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Κπιηέρ Ζ αμηνιόγεζε - θξίζε ζηε Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή αθνινπζεί ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο. Σν ζώκα ησλ θξηηώλ απαξηίδεηαη από 2 εθνξίεο θξηηώλ: Δθνξία Α: θξηηέο πνπ αμηνινγνύλ ηε ζύλζεζε θαη Δθνξία Β: θξηηέο πνπ αμηνινγνύλ ηελ εθηέιεζε. Ζ Δθνξία Α αμηνινγεί ηε ζύλζεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ρσξίδεηαη ζε δπν ππό-νκάδεο: Α1: Σερληθή Αμία (TV) – αμηνινγεί ηνλ αξηζκό ησλ αζθήζεσλ κε δπζθνιία θαη ην επίπεδό ηνπο Α2: Καιιηηερληθή Αμία (AV) – αμηνινγεί ηε κνπζηθή ζπλνδεία θαη ηε ρνξνγξαθία Ζ Δθνξία Β αμηνινγεί ηελ εθηέιεζε (ιάζε ηερληθήο – ηερληθή νξγάλσλ, ηερληθή θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο, ελαξκνληζκόο κνπζηθήο θαη θίλεζεο) πξνζζέηνληαο ην ζύλνιν ησλ ιαζώλ.

Βαθμολογία Ζ ηειηθή βαζκνινγία δηακνξθώλεηαη από ηελ πξόζζεζε ησλ ηξηώλ επηκέξνπο βαζκνινγηώλ, δειαδή, Α1 + Α2 + Β = Σειηθή Βαζκνινγία Α1: κέγηζηε βαζκνινγία, 10.00 βαζκνί Α2: κέγηζηε βαζκνινγία, 10.00 βαζκνί Β: κέγηζηε βαζκνινγία, 10.00 βαζκνί Σειηθή Βαζκνινγία: 30.00 βαζκνί

Λεξιλόγιο - Ρςθμική Γςμναζηική Ρήτη ηος οπγάνος: ε αζιήηξηα πεηάεη ην όξγαλν ςειά, κε ην ρέξη ή άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηεο Δπαναπόκηηζη ηος οπγάνος: πηάζηκν ηνπ νξγάλνπ κεηά από πέηαγκα Αλλαγή ηυν οπγάνυν: Αιιαγή ησλ νξγάλσλ κεηαμύ ησλ αζιεηξηώλ ζην νκαδηθό πξόγξακκα, κεηά από πέηαγκα Αζζςμεηπικέρ κινήζειρ: εθηεινύληαη κε ρεηξηζκό δύν νξγάλσλ κε δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο (ζρήκα, επξύηεηα, επίπεδν ή θαηεύζπλζε θίλεζεο). Γιαμεηπικό πέηαγμα: πέηαγκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην ζηεθάλη πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηνπ ΢ώμα (κοπίναρ): Σν θαξδύ κέξνο ηεο θνξίλαο. Μπαγκέηα: Σν πιαζηηθό ιεπηό ξαβδάθη ηεο θνξδέιαο ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην πθαζκάηηλν κέξνο ηεο θαη από ην νπνίν γίλεηαη ε ιαβή θαη ν ρεηξηζκόο ηεο. Πέηαγμα «μπούμεπανγκ»: πέηαγκα ηεο κπαγθέηαο κε θξαηεκέλε ηελ άθξε ηεο θνξδέιαο, ηξάβεγκα ηεο κπαγθέηαο πίζσ θαη επαλαθνξά ηνπ νξγάλνπ ζηελ αζιήηξηα. ΢ςνεπγαζία: ΢ηε ζύλζεζε ελόο νκαδηθνύ πξνγξάκκαηνο ην ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ αζιεηξηώλ ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλέο ΢σημαηιζμόρ: ζρεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνύληαη κεηαμύ ησλ αζιεηξηώλ ζε κία ζύλζεζε νκαδηθνύ πξνγξάκκαηνο. Διάρηζηνο αξηζκόο ζρεκαηηζκώλ 6 γηα θάζε πξόγξακκα. Ομαδικό ππόγπαμμα: Πέληε αζιήηξηεο καδί, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην όξγαλν ή δύν δηαθνξεηηθά. Κεθαλή: Σν θπθιηθό άθξν ηεο θνξίλαο, κε κέγηζηε δηάκεηξν 30 ρηιηνζηώλ. Μύλοι: Βαζηθή νκάδα αζθήζεσλ ησλ θνξίλσλ όπνπ νη θνξίλεο θηλνύληαη πεξηζηξνθηθά θαη δηαδνρηθά ζε ίδηα ε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε. Μοςζική ζςνοδεία: Ζ κνπζηθή πνπ ζπλνδεύεη ηηο αζιήηξηεο ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο Λαιμόρ: Σν ζηελό κέξνο ηεο θνξίλαο Κύλιζμα με επαναθοπά: Κύιηζκα ηνπ ζηεθαληνύ πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε θαη επαλαθνξά ηνπ ζηελ αζιήηξηα Κύλιζμα: ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο, ζην ζώκα ή κέινο ηνπ ζώκαηνο ηεο αζιήηξηαο Πεπιζηποθή: Πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ νξγάλνπ Φιδάκι: Κπκαηηζηή θίλεζε ηεο θνξδέιαο πνπ ζπκίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γιηζηξά ην θίδη. Δκηίναξη: Πέηαγκα κηθξήο επξύηεηαο ή πέηαγκα κηαο άθξεο ηνπ ζρνηληνύ ΢πιπάλ: Μηθξνί (4-5) θπθιηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο θνξδέιαο

Σπαμπολίνο Ζ ηδέα ηνπ «ίπηαζζε» ππήξρε ζην κπαιό ησλ αλζξώπσλ εδώ θαη αηώλεο. Ζ πξώηε έλδεημε ρξήζεο θάπνηνπ είδνπο ηξακπνιίλν εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1800, όπσο καξηπξνύλ εθεκεξίδεο θαη αλακλεζηηθέο θάξηεο ηεο επνρήο. Δθείλε ηελ επνρή ην ηζίξθν Υηνύδ ηνπ Λνλδίλνπ εθηεινύζε έλα λνύκεξν κε όλνκα «ην άικα ηνπ ηξακπνιίλν» ρξεζηκνπνηώληαο απηή ηε ιέμε γηα πξώηε θνξά. Έθηνηε, ζηηο δηάθνξεο παξαζηάζεηο ηζίξθσλ ρξεζηκνπνηείηαη είηε ε ιέμε ηξακπνιίλν είηε βαηήξαο γηα λα πεξηγξάςεη θάζε ειαζηηθό όξγαλν πνπ πεξηιακβάλεη ππεξπήδεζε εκπνδίσλ ή θάζεηα άικαηα.

14


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Γενικοί κανονιζμοί  Κάζε πξόγξακκα ζην Σξακπνιίλν απνηειείηαη από 10 αζθήζεηο.  Οη αζιεηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ 48 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ηελ «θάξηα αγώλα», όπνπ θαηαγξάθνπλ ηηο αζθήζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα παξνπζηάζνπλ.  Οη αζιεηέο ππνρξενύληαη λα μεθηλήζνπλ ην πξόγξακκά ηνπο 1 ιεπηό κεηά ην ζήκα ηνπ εθόξνπ ησλ θξηηώλ, δηαθνξεηηθά ζα ππάξμεη κείσζε.  H ζεηξά εκθάληζεο ησλ αζιεηώλ ζηνλ πξνθξηκαηηθό αγώλα θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα 4 κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ κε ηελ επζύλε ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο.

 ΢ηνλ ηειηθό αγώλα ε ζεηξά εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμε ζηνλ πξνθξηκαηηθό αγώλα. Ο αζιεηήο κε ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία εθηειεί ην πξόγξακκά ηνπ πξώηνο. Βαθμολογία Κάζε αζιεηήο μεθηλώληαο ην πξόγξακκά ηνπ έρεη 0 βαζκνύο δπζθνιίαο θαη 10 βαζκνύο ηερληθήο. Κάζε άζθεζε πνπ εθηειεί έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν βαζκό δπζθνιίαο πνπ πξνζηίζεηαη θαη δίλεη ηνλ ηειηθό βαζκό δπζθνιίαο, (έλαλ θαη από ηνπο δύν θξηηέο). Κάζε θξηηήο ηερληθήο αθαηξεί από ηνπο 10 αξρηθνύο βαζκνύο ηηο κεηώζεηο ηνπ γηα ηα ηερληθά ιάζε. Οη κεηώζεηο δελ μεπεξλνύλ ηνπο 0,5 βαζκνύο γηα θάζε άζθεζε. Έηζη, έρνπκε γηα θάζε πξόγξακκα έλα βαζκό δπζθνιίαο θαη πέληε βαζκνύο ηερληθήο. Από ηνπο πέληε βαζκνύο ηερληθήο δηαγξάθεηαη ν κεγαιύηεξνο θαη ν κηθξόηεξνο θαη πξνζηίζεληαη νη ππόινηπνη δίλνληαο ηνλ ηειηθό βαζκό ηερληθήο. Ο κέγηζηνο βαζκόο ηερληθήο γηα έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα (10 αζθήζεσλ) είλαη 10 γηα θάζε θξηηή. Ο ηειηθόο βαζκόο θάζε πξνγξάκκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο θαη ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ ηερληθήο. ΢ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππάξρνπλ θαλνληζκνί αλάιπζεο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή (tie-break rules)

Λεξιλόγιο - Σπαμπολίνο Adolph:

΢άιην πξνο ηα εκπξόο κε 3½ ζηξνθέο

Back:

΢άιην πίζσ

Balance:

Ηζνξξνπία, ζηαζεξόηεηα ελόο πξνγξάκκαηνο.

Ball out:

΢άιην πξνο ηα εκπξόο από ηελ πιάηε

Barani:

΢άιην πξνο ηα εκπξόο κε κηζή ζηξνθή

Υελιδόνι:

¾ ζάιην πξνο ηα εκπξόο (κε πξνζγείσζε ζηελ πιάηε).

Cody:

΢άιην πίζσ από ηελ θνηιηά

Γιπλό Πίζυ:

Γηπιό ζάιην πίζσ.

Fliffis:

Κάζε δηπιό ζάιην κε ζηξνθή

Μπποζηά:

΢άιην πξνο ηα εκπξόο

Πιποςέηα:

΢άιην πίζσ κε κία νιόθιεξε ζηξνθή ζηνλ επηκήθε άμνλα

¾ Πίζυ:

¾ ηνπ ζάιην πίζσ κε πξνζγείσζε ζηελ θνηιηά

Θέζη Γίπλυζηρ:

Θέζε ζηελ νπνία ν θνξκόο έξρεηαη θνληά ζηα πόδηα, ηα νπνία είλαη ηελησκέλα. Οη αζθήζεηο πνπ γίλνληαη ζε ζέζε δίπισζεο είλαη πην δύζθνιεο από ηηο αζθήζεηο ζε ζέζε ζπζπείξσζεο.

Quadriffis:

Κάζε ηεηξαπιό ζάιην κε ζηξνθή

Randolph / Randy:

΢άιην πξνο ηα εκπξόο κε 2 ½ ζηξνθέο

Rudolph / Rudy:

΢άιην πξνο ηα εκπξόο κε 1½ ζηξνθή

Θέζη Σενηυμένη:

Θέζε ζηελ νπνία ην ζώκα (θνξκόο θαη πόδηα) είλαη ηελησκέλν. Οη αζθήζεηο πνπ γίλνληαη ζε απηήλ ηελ ζέζε είλαη νη πην δύζθνιεο.

Θέζη ΢ςζπείπυζη:

Θέζε ζηελ νπνία νη γνθνί θαη ηα γόλαηα είλαη ιπγηζκέλα θαη αθνπκπνύλ ζην ζηήζνο, ελώ ην ζώκα θάκπηεηαη ιπγίδνληαο ηε κέζε. Οη αζθήζεηο πνπ γίλνληαη ζε ζέζε ζπζπείξσζε είλαη ε πην εύθνιεο.

Δλεύθεπο ππόγπαμμα:

Πξόγξακκα πνπ επηιέγνπλ νη αζιεηέο κε ζθνπό λα αλαδείμνπλ ηηο θαιύηεξεο αζθήζεηο ηνπο, ζπλήζσο έρεη πνιύ πςειό επίπεδν δπζθνιίαο.

15


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Η ΖΩΗ ΣΟΤ ROBERT BADEN – POWELL ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 1857 1860 1869 1876

1883 1884 1887 1890 1895 1896 1897 1899 1899 1900 1903 1907

1908

1909

1910 1911

16

22 Φεβποςαπίος. Γέλλεζε ηνπ 8νπ από ηα 10 παηδηά ηνπ θαζεγεηή Αηδεζηκώηαηνπ Baden POWELL θαη ηεο Henrietta Grace POWELL ζην Λνλδίλν θαη νλνκάδεηαη Robert Stephenson Smyth POWELL (ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη ηνπ ηνλ νλόκαδαλ Stephe ή Ste). 11 Ηνπλίνπ. Θάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ B. P. Σν επίζεην ηεο νηθνγέλεηαο γίλεηαη BADEN POWELL εηο κλήκε ηνπ απνζαλόληνο θαζεγεηή Baden POWELL Ο B. P. δίλεη εμεηάζεηο γηα λα αθνινπζήζεη ζηξαηησηηθή θαξηέξα. Έξρεηαη πέκπηνο ζην πεδηθό θαη δεύηεξνο ζην ηππηθό. 11 ΢επηεκβξίνπ ιακβάλεη ηνλ βαζκό ηνπ Αλζππνινραγνύ ζην 13 ΢ύληαγκα ησλ Οπζάξσλ πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζηηο Ηλδίεο θαη αλαρσξεί ακέζσο. Ο B. P. πξνάγεηαη ζην βαζκό ηνπ Λνραγνύ. Σν ΢ύληαγκα κεηαθέξεηαη ζηελ Ν. Αθξηθή θαη καδί πεγαίλεη ν B. P. Μεηά από κηθξή παξακνλή ζηελ Αγγιία ην ΢ύληαγκα επηζηξέθεη ζηελ Ν. Αθξηθή. Ο B. P. κε ηνλ βαζκό ηνπ Σαγκαηάξρε έξρεηαη ζηελ Μάιηα σο Τπαζπηζηήο ηνπ Sir Henry SMYTH, Κπβεξλήηνπ ηεο Μάιηαο. Από εθεί είρε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηεί ηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ο B. P. κεηαηίζεηαη ζηελ ΝΓ. Αθξηθή θαη ιακβάλεη κέξνο ζηελ εθζηξαηεία Ashanti. Ο B. P. πξνάγεηαη ζην Βαζκό ηνπ Αληηζπληαγκαηάξρε, κεηαθέξεηαη ζηελ ΝΑ. Αθξηθή θαη ιακβάλεη κέξνο ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Matabele όπνπ νη ηζαγελείο ηνπ δίλνπλ ην όλνκα Impeesa ν Λύθνο πνπ δελ θνηκάηαη πνηέ, γηα ηηο ηθαλόηεηεο πνπ δηέζεηε θαη γηα ηελ ελεξγεηηθόηεηά ηνπ. Ο B. P. κεηαηίζεηαη από ην 13ν ΢ύληαγκα ησλ Οπζάξσλ, ζην 5ν ΢ύληαγκα ησλ Γξαγόλσλ, πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζηελ Ηλδία θαη αλαιακβάλεη ηελ δηνίθεζή ηνπ. Ο B. P. ιακβάλεη δηαηαγή λα νξγαλώζεη ηελ άκπλα ηεο Rhodesia θαη ηεο πεξηνρήο Bechuanaland, ζηα ζύλνξα κε ηελ Transvaal θαη παίξλεη ηνλ ηίηιν ηνπ Γηνηθεηή ησλ Ρνδεζηαλώλ Γπλάκεσλ ησλ ΢πλόξσλ. 13 Οθησβξίνπ αξρίδεη ε πνιηνξθία ηνπ Mafeking. 17 Μαΐνπ κεηά από 217 κέξεο ιύεηαη ε πνιηνξθία. ΢ε ειηθία 43 εηώλ πξνάγεηαη θαη γίλεηαη ν λεώηεξνο Τπνζηξάηεγνο ηνπ Βξεηαληθνύ ΢ηξαηνύ. Ο B. P. επηζηξέθεη ζηελ Μ. Βξεηαλία. Αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα Γεληθνύ Δπηζεσξεηή ηνπ Ηππηθνύ. 5 Μαΐνπ ν B. P. παξαδίδεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη κεηά από 30 ρξόληα ζηξαηησηηθήο ζεηείαο είλαη ε πξώηε θνξά πνπ κέλεη ειεύζεξνο από ζηξαηησηηθά θαζήθνληα. 31 Ηνπιίνπ κέρξη 9 Απγνύζηνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη ε πεηξακαηηθή θαηαζθήλσζε ζην λεζί Brownsea κε ηελ ζπκκεηνρή 21 παηδηώλ 15 Ηαλνπαξίνπ εθδίδεηαη ην βηβιίν «Πξνζθνπηζκόο γηα Παηδηά» 14 Απξηιίνπ εθδίδεηαη ην πξώην ηεύρνο ηνπ εβδνκαδηαίνπ πεξηνδηθνύ «ν Πξόζθνπνο», πνπ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο θηάλεη ηηο 110.000 ζπλδξνκέο. 22 Απγνύζηνπ κέρξη 4 ΢επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξώηε θαηαζθήλσζε κε 30 Πξνζθόπνπο ππό ηελ αξρεγία ηνπ B. P. ζην Humshaugh, θνληά ζην Northumbrian. O Β. P. ηαμηδεύεη ζηελ Ν. Ακεξηθή 7 κέρξη 21 Απγνύζηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξώηε Ναπηνπξνζθνπηθή θαηαζθήλσζε κε ηελ ζπκκεηνρή 100 παηδηώλ ζην εθπαηδεπηηθό πινίν Mercury. 4 ΢επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεγάιε Πξνζθνπηθή Δπίδεημε ζην Crystal Palace, όπνπ κεηαμύ ησλ αγνξηώλ Πξνζθόπσλ, ππήξραλ θαη θνξίηζηα. Σόηε γελλήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε αληίζηνηρεο Κίλεζεο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ν Οδεγηζκόο. 2 Οθησβξίνπ απνλέκεηαη ζηνλ B. P. ν ηίηινο ηνπ Ηππόηε ηνπ Βηθησξηαλνύ Σάγκαηνο. 10 Γεθεκβξίνπ δηνξίδεηαη ην πξώην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ ΢ώκαηνο Βξεηαλώλ Πξνζθόπσλ. 7 Μαΐνπ. Ο B. P. απνζηξαηεύεηαη γηα λα αθηεξώζεη ηελ δσή ηνπ ζηελ κεγάιε ηνπ απνζηνιή, ηελ εδξαίσζε θαη εμάπισζε ηνπ Πξνζθνπηζκνύ. 4 Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξώηε επηζεώξεζε ησλ Πξνζθόπσλ ζην Windsor Castle από ηνλ Βαζηιέα Γεώξγην ηνλ 7ν , ζηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο πεξίπνπ 30.000 Πξόζθνπνη.


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢ 1912

1913 1914 1915 1916 1917 1919

1920

1921 1922 1924 1925 1926 1929 1931 1933 1937

1938 1939 1941

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

4 Ηαλνπαξίνπ. Βαζηιηθόο Καηαζηαηηθόο Υάξηεο πνπ αλαγλσξίδεη ην ΢ώκα ησλ Βξεηαλώλ Πξνζθόπσλ. Ηαλνπάξηνο. Ο B. P. θαηά ηελ δηάξθεηα ηαμηδηνύ ηνπ πξνο Ζ.Π.Α. ζπλαληά ηελ Olave SOAMES πνπ γελλήζεθε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1889. Ο B. P. επηζθέπηεηαη ηελ Άπσ Αλαηνιή, Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Νόηην Αθξηθή 30 Οθησβξίνπ ν Sir Robert S. S. BADEN POWELL, K.C.B., K.C.V.O. λπκθεύεηαη ηελ Olave St Clair SOAMES ε νπνία ιακβάλεη ην όλνκα Lady BADEN POWELL. 30 Οθησβξίνπ. Γέλλεζε ηνπ πξώηνπ παηδηνύ ηνπ B. P. ν νπνίνο νλνκάζηεθε Arthur Robert Peter. 28 Ηνπιίνπ. 1νο Παγθόζκηνο Πόιεκνο. Οη Πξόζθνπνη βνεζνύλ ζηελ Αθηνθπιαθή θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο. 13 Οθησβξίνπ. Θάλαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ B. P. ε νπνία γελλήζεθε ην 1824 1 Ηνπλίνπ. Γέλλεζε ηνπ δεύηεξνπ παηδηνύ ηνπ B. P. ε νπνία νλνκάζηεθε Heather Grace. 2 Γεθεκβξίνπ. Δθδίδεηαη ην «Δγρεηξίδην ησλ Λπθνπνύισλ» 16 Γεθεκβξίνπ. Πξώηε δεκόζηα εκθάληζε ησλ Λπθνπνύισλ ζην Caxton Hall 16 Απξηιίνπ. Γέλλεζεο ηνπ ηξίηνπ παηδηνύ ηνπ B. P. ε νπνία νλνκάζηεθε Betty St Clair. 31 Ηαλνπαξίνπ. Με ρνξεγία ηνπ W. F. DeBois MACLAREN αγνξάδεηαη ην Gilwell Park θαη δεκηνπξγείηαη ην πξώην Πξνζθνπηθό Δθπαηδεπηηθό Κέληξν. 26 Ηνπιίνπ γίλνληαη ηα επίζεκα εγθαίληα 8 ΢επηεκβξίνπ μεθηλά ζην Gilwell ε 1ε Δθπαίδεπζε Βαζκνθόξσλ πνπ νλνκάζηεθε Γ. Γ. 30 Ηνπιίνπ κέρξη 7 Απγνύζηνπ. 1ν Παγθόζκην Πξνζθνπηθό Σδάκπνξε ζην Olympia ηνπ Λνλδίλνπ. Οη Πξόζθνπνη ηνπ 1νπ Σδάκπνξε αλαθεξύζζνπλ ηνλ BADEN POWELL Αξρηπξόζθνπν ηνπ Κόζκνπ. 1 Παγθόζκην Πξνζθνπηθό ΢πλέδξην ζην Λνλδίλν κε ηελ ζπκκεηνρή 33 ρσξώλ. Απνλνκή ζηνλ B. P. από ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ηνπ Παξάζεκνπ ησλ Αλσηέξσλ Σαμηαξρώλ. 11 Οθησβξίνπ. Ζ έδξα ηνπ Γηεζλνύο Πξνζθνπηθνύ Γξαθείνπ εγθαζίζηαηαη ζην Λνλδίλν. Ηαλνπάξηνο. Πξώηε έθδνζε ηνπ ηξηκεληαίνπ πεξηνδηθνύ «Jamboree». Ο ηίηινο αιιάδεη ην 1955 θαη γίλεηαη «World Scouting». 22 - 29 Ηνπιίνπ. 2ν Παγθόζκην Πξνζθνπηθό ΢πλέδξην ζην Παξίζη. Δθινγή ηεο 1εο Παγθόζκηαο Πξνζθνπηθήο Δπηηξνπήο. Ο B. P. εθιέγεηαη σο κόληκνο Πξόεδξόο ηεο. Απνλνκή ζηνλ B. P. ηνπ κεηαιιίνπ ηνπ Αξηζηείνπ Πξνζθνπηθνύ Φνίληθνο Α’ ηάμεσο. 2ν Παγθόζκην Πξνζθνπηθό Σδάκπνξε ζηελ Copenhagen, Γαλία Λεηηνπξγεί ην Γηεζλέο Πξνζθνπηθό Κέληξν ζην Kandersteg, Διβεηία. Ο B. P. επηζθέπηεηαη ηελ Ν. Αθξηθή 3ν Παγθόζκην Πξνζθνπηθό Σδάκπνξε ζην Birkenhead, Αγγιία Ο B. P. ιακβάλεη ηνλ ηίηιν Δπγελίαο θαη νλνκάδεηαη Lord Baden Powell of Gilwell. Ο B. P. επηζθέπηεηαη ηελ Ν. Εειαλδία, Απζηξαιία, Ν. Αθξηθή. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ γξάθεη ηελ βηνγξαθία ηνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε ζπλέρεηεο ζην πεξηνδηθό Pearson’s 1ν Παγθόζκην MOOT ζην Kandersteg. 4ν Παγθόζκην Πξνζθνπηθό Σδάκπνξε ζην GÖdÖllÖ, Οπγγαξία Δπίζθεςε ηνπ B. P. ζην Mussolini κε αθνξκή ηελ απνξξόθεζε ησλ Πξνζθόπσλ από ηελ Νενιαία (Balilla). Αληίζηνηρεο επαθέο έγηλαλ θαη γηα ηελ Νενιαία ησλ Ναδί (Hitler Jugend) Ο B. P. γίλεηαη 80 εηώλ 5ν Παγθόζκην Πξνζθνπηθό Σδάκπνξε ζηε Vogelenzang-Bloemendaal ζηελ Οιιαλδία. Ο B. P. παξεπξίζθεηαη θαη ζπγθηλεκέλνο απνραηξεηά ηνπο Πξνζθόπνπο. Σαμηδεύεη ζηελ Ηλδία. Δπηζθέπηεηαη ην All-India Jamboree. ΢ηελ ζπλέρεηα επηζθέπηεηαη ην πξώην ηνπ ΢ύληαγκα, ην 13ν Οπζάξσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ παξέιαζή ηνπο, ηελ ηειεπηαία πξηλ κεραλνπνηεζνύλ. Απνλέκεηαη ζηνλ B. P. ην Μεηάιιην ηεο Αμίαο από ηνλ Βαζηιέα Γεώξγην. 25 Ννεκβξίνπ. Ο B. P. κε ηελ ζύδπγν ηνπ αλαρσξνύλ γηα Κέλπα, ζην Nyeri όπνπ δηαρεηκάδεη. 25 Οθησβξίνπ. Ο B. P. κε ηελ ζύδπγν ηνπ αλαρσξεί θαη πάιη από Αγγιία γηα Κέλπα Αλαθνηλώλεηαη πσο απνλέκεηαη ην Νόκπει ηεο Δηξήλεο ζηνλ B. P. Ζ απνλνκή δελ γίλεηαη πνηέ γηαηί μέζπαζε ν 2νο Παγθόζκηνο Πόιεκνο πνπ βξίζθεη ηνλ B. P. ζηελ Αθξηθή. 8 Ηαλνπαξίνπ. Ο B. P. αθήλεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηελ Κέλπα.

Μελάο Καδάδεο ‘Άικπαηξνο’

17


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

και ότι μόνο...

18


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

1. Πιήξεο πξνζθνπηθή ζηνιή (κε όια ηα ζήκαηα πνπ έρεη απνθηήζεη). 2. Δίδε ξνπρηζκνύ: -Πνπιόβεξ(2) -Μπνπθάλ ή αδηάβξνρν -Μαθξύ παληειόλη (όρη ηδηλ) ή θόξκα -3 κπινπδάθηα (θαηά πξνηίκεζε άζπξα) -2 αιιαμηέο εζώξνπρα -3 δεπγάξηα θάιηζεο 3.Δίδε ππόδεζεο: -1 δεπγάξη αζιεηηθά -1 δεπγάξη νξεηβαηηθά (ή ζθιεξά) -1 δεπγάξη παληόθιεο 4.Δίδε θαγεηνύ -2 θαξαβάλεο -παγνύξη λεξνύ, θύπειιν -θνπηάιη, πηξνύλη, καραίξη 5.Δίδε πγηεηλήο -νδνληόθξεκα, νδνληόβνπξηζα -ρηέλα -2 κηθξέο πεηζέηεο 6. Δίδε ύπλνπ -Ππηδάκεο -Τπλόζαθνο -Κάξηκαη 7. Γηάθνξα: -Φαθόο (κε εθεδξηθό ιακπάθη θαη κπαηαξίεο) -Δίδε ξαπηηθήο -΢αθνπιάθηα γηα ηνπνζέηεζε αθάζαξησλ ξνύρσλ 9. Ξεξά ηξνθή (γηα ην γεύκα ηεο 1εο κέξαο) ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ -Φσηνγξαθηθή κεραλή -Βηβιία ινγνηερληθά -Μνπζηθό όξγαλν -Πλεπκαηηθά παηρλίδηα (όρη ειεθηξνληθά) -κηθξό καμηιάξη

19


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 27 – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Με τον

20

rwn27-29  

right wolf newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you