Page 1

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Κπθινθνξεί ειεύζεξνο θάζε κήλα. Σπρλάδεη ζην Παγθξάηη… ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Μα ππέπει και να „σειρ ζηο νος ζςνεσώρ να λέγεζαι Λύκορ, μα Λύκορ ζωζηόρ.” Μεληαία Δθεκεξηδνχια ηεο 1εο Αγέιεο Αεξνπξνζθφπσλ Παγθξαηίνπ

Noέμβριος 2003

www.geocities.com/proto_aero proto_aero@yahoo.gr ageli1@yahoo.com

Σεύχος 26 Σιμή: €1

___________________________________________________________

Μόνιμες Στήλες:  Aπολογισμός Οκτωβρίου  Προγραμματισμός Νοεμβρίου Προσκοπικά Νέα Εύθυμες Σελίδες Ανανεωμένες στήλες: Αφιέρωμα... στο Πολιτιστικό και Φυσικό Περιβάλλον του Ζαππείου Παίζοντας με τον Τοπικό Έφορο Η Συνέντευξη του μήνα Καινούριες στήλες: Γνωριμία με τις Ερασιτεχνικές Ασχολίες Γνωριμία με τα Ολυμπιακά αθλήματα: Αυτόν το μήνα: Ιστιοπλοΐα Το ξέρετε οτι... +Το Βιβλίο της Ζούγκλας, Κεφάλαιο Στ’ +Οδηγός για μαμάδες!


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Σξ ζημείωμα ηξρ Ακέλα...

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Kαηλνχξηα αξρή γηα άιιε κηα ρξνληά. Γεκάηνη φπσο πάληα κε ελζνπζηαζκφ, ζεηηθή δηάζεζε θαη κε έλα πλεχκα αλαλέσζεο λα καο δηαθαηέρεη.. Καηλνχξηα αξρή γηα ηελ Αγέιε καο αιιά θαη γηα ηελ εθεκεξηδνχια καο. Σελ αλαλέσζε ηελ θαηαιαβαίλεηε ήδε απν ηελ πξψηε ζειίδα φπνπ θαίλνληαη κεξηθέο αιιαγέο. ΢ην εζσηεξηθφ ηεο εθεκεξίδαο καο ηψξα ζα θαηαιάβεηε νηη νη αιιαγέο είλαη θαη νπζηαζηηθέο κε αληίθηππν ζην πεξηερφκελν θαη ηελ χιε! Γηαηεξνχκε κεξηθέο κφληκεο ζηήιεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθεκεξίδαο αιιά θαη ηεο Αγέιεο καο. Απηέο είλαη ν απνινγηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα φπνπ θαηαγξάθνπκε ηηο εκπεηξίεο απν ηηο δξάζεηο καο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ επφκελνπ φπνπ ελεκεξψλνπκε κηθξνχο θαη κεγάινπο γηα ηα ζρέδηα καο φζνλ αθνξά ηνλ κήλα πνπ έξρεηαη, ηα Πξνζθνπηθά Νέα φπνπ θαηαγξάθνπκε ηελ πξνζθνπηθή επηθαηξφηεηα, ηνπ Παγθξαηίνπ θαηα πξνηεξαηφηεηα, θαη νη Δχζπκεο ΢ειίδεο πνπ απνηεινχλ ζήκα θαηαηεζέλ πιένλ θαη κηα απν ηηο πην αγαπεκέλεο ζηήιεο ηεο εθεκεξηδνχιαο καο! ΢πλερίδεη λα ππάξρεη πάληα ζην θεληξηθφ ζεκείν ηεο εθεκεξίδαο καο ην Αθηέξσκα ζε θάπνην ζέκα, δηαθνξεηηθφ θάζε κήλα. Απηφλ ην κήλα κε αθνξκή ηελ ηφλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίζθεςε καο ζηελ Έθζεζε ησλ κή θπβεξλεηηθψλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζην Εάππεην ζπγθεληξψζακε θαη παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία ηφζν γηα ην Φπζηθφ φζν θαη γηα ην Πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Εαππείνπ. Όπσο ζα δηαππζηψζεηε επαλεκθαλίδεηαη ε “΢πλέληεπμή ηνπ Μήλα” πάληα ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληχπνπ καο, ελψ ζπλερίδεη αλαλεσκέλε ε ζηήιε “Παίδνληαο κε ηνλ Σνπηθφ Έθνξν”. Σν θαηλνχξην ζηνηρείν εληνπίδεηαη ζηελ ζηήιε κε ηελ παξνπζίαζε ελφο Οιπκπηαθνχ αζιήκαηνο θάζε κήλα πνπ δελ είλαη ηφζν γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ. Ξεθηλάκε κε ην άζιεκα ηεο Ηζηηνπινΐαο. Γηαλχνπκε κηα Οιπκπηαθή ρξνληά θαη ν ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ πάληα κέλεη πηζηφο ζηα κεγάια επίθαηξα ζέκαηα! Ζ ζηήιε ηεο επηθαηξφηεηαο έρεη αιιάμεη πιήξσο θαη νλνκάδεηαη πιένλ “Σν μέξεηε νηη...”! ΢ε απηή ηε ζηήιε ζα ζπλαληάκε φια ηα ηξειά θαη πεξίεξγα απηνχ ηνπ πιαλήηε, ξεηά, γλσκηθά αιιά θαη ηηο ηζηνξίεο ησλ νλνκάησλ ησλ Αζελατθψλ δξφκσλ. Ζ έξεπλα καο μεθηλάεη κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηξαγηθνχ πνηεηή Αζηπδάκα πνπ ράξηζε ην φλνκα ηνπ ζηελ νδφ πνπ βξίζθεηαη ε εζηία καο. Σέινο ζηε δηπιαλή ζειίδα βιέπεηε ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηεο Ενχγθιαο ην νπνίν δεκνζηεχακε ζε ηκήκαηα ζε θάζε ηεχρνο. Καλή ανάγνωζη ζε όλοςρ μαρ!

Με Λοθμπμοιηθμύξ παηνεηηζμμύξ Μπαγθίνα H ομορφιά πείθει απο μόνη της τα μάτια των ανθρώπων χωρίς κανένα ρήτορα Γουίλιαμ Σαίξπηρ ( William Shakespeare )

2


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Κεθάιαην ΣΤ’: Ο γάκνο ηνπ Μφγιε

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Επηκέιεηα:Αλαθόληα

ζελ.164-ηέλορ

Ο Μφγιεο έρεη πηα κεγαιψζεη. Έρεη γπξίζεη πνιιά ρσξηά θαη έρεη θάλεη θάκπνζεο δνπιεηέο. ΢ην πιάη ηνπ πάληα βξίζθνληαη ηα παηδηά ηεο Ράθζα, η’ αδέξθηα ηνπ. ΢ην ηειεπηαίν κέξνο πνπ πεγαίλεη γλσξίδεηαη κ’ έλαλ δαζάξρε, ηνλ Γθίζβνξλ. Ο δαζάξρεο κέλεη καδί κε ηνλ ππεξέηε ηνπ, έλαλ Μσακεζαλφ, θαη ηελ θφξε ηνπ ππεξέηε. Ο Γθίζβνξλ εληππσζηάδεηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ Μφγιε θαη ηνλ ζπκπαζεί πνιχ. Παξφια απηά, είλαη πνιιά εθείλα πνπ δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη γηα ηνλ Μφγιε θαη θαληάδνπλ ζρεδφλ καγηθά. Μηα κέξα, ν Μφγιεο γλσξίδεη ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ησλ δαζψλ ζε φιεο ηηο Ηλδίεο, ηνλ θν. Μχιιεξ. Ο θνο. Μχιιεξ ακέζσο αλαγλσξίδεη ζηνλ Μφγιε ηηο αξεηέο ηνπ θαη ηνπ πξνηείλεη λα γίλεη δαζνθχιαθαο ζηελ πεξηνρή. Ο Μφγιεο δέρεηαη. Σν κπζηήξην ιχλεηαη γηα ηνλ Γθίζβνξλ, φηαλ βιέπεη κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα ηνλ Μφγιε λα παίδεη θινγέξα ζηελ αγαπεκέλε ηνπ, ηελ θφξε ηνπ Μσακεζαλνχ ππεξέηε, θαη ηνπο ιχθνπο λα ρνξεχνπλ ζηα πηζηλά ηνπο πφδηα. Ο Μφγιεο είλαη έλα ιπθνπαίδη πνπ έρεη ηέζζεξηο αδεξθνχο έηνηκνπο λα ππαθνχζνπλ ζε θάζε πξφζηαγκά ηνπ. Σψξα πηα έρεη θαη κηα γπλαίθα ζην πιάη ηνπ. Ο επφκελνο ρξφλνο έξρεηαη θαη καδί ηνπ θέξλεη θη έλα κειαςφ κσξνπδάθη.

Σειέθςκα επηθμηκςκίαξ: 210-72.90.669 (Γζηία) Σεό(Ιπαγκίοα): 6945-636155, Μανία(Αμακόμηα):6974-933309, Δάθκε(Ιέζξρα): 6974-667087, Δεμήηνεξ(΢ιοςάμ): 6974-708052 Κάζε Σεηάνηε θαη Παναζθεοή ακμηπηά 7.30 με 9.00 μ.μ. Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΘΤΗΟ΢ Eθδόηεξ: Δεμμζημγναθηθόξ Ονγακηζμόξ Λοθάθε Ανπηζοκηάθηεξ: Θεμδμζόπμοιμξ Δεμήηνεξ , ΢ύκηαλε: 1ε Αγέιε Παγθναηίμο 3


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Απολογισμός Οκτωβρίου

Όπςξ θάζε πνώημ μήκα ηεξ πνμκηάξ έηζη θαη ημκ Οθηώβνημ μ εκζμοζηαζμόξ ήηακ δηάποημξ. Ε αγέιε μαξ λεθίκεζε δοκαμηθά με 3 κέεξ εγγναθέξ. Έηζη απμ θέημξ ζηεκ πανέα μαξ ζα βνίζθμκηαη θαη μη:

Βαζηιείμο Νηθόιαξ Γηακκμπμύιμο Καηενίκα θαη Μίπμξ Μηπάιεξ

Αοηόκ ημ μήκα γκςνίζαμε ημκ Μόγιε θαη ημοξ θίιμοξ ημο. Σμκ Μπαγθίνα, ημκ Μπαιμύ, ημκ Ράκ, ημκ Κάα θαη όιμοξ ημοξ οπόιμηπμοξ αιιά θαη ημ μεγάιμ ζενίμ ηεξ Δμύγθιαξ, ημκ ηίγνε ΢ηνπάκ! Παίλαμε, θοκεγήζαμε, μάζαμε θαη ροπαγςγεζήθαμε ζηε Δμύγθια ζημ πκεύμα πμο ανμόδεη ζε μηα πναγμαηηθή Αγέιε

Ο Μπαγθίνα

4

Ο Μόγιεξ


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003 ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢>ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΙΕΡΩΜΑΣΑ>ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ>ΟΔΗΓΟ΢ ΓΙΑ ΜΑΜΑΔΕ΢

Οδηγόπ για μαμάδεπ... Ση ζα μπμνμύζε κα ζαξ ιέεη ημ μηθνό ζαξ… Με με θάκεηξ κα κηώζς μηθνόηενμξ από όηη είμαη. Αοηό με θάκεη κα πανηζηάκς ημκ ζπμοδαίμ θαμηά θμνά. Με μμο θάκεηξ παναηενήζεηξ μπνμζηά ζημκ θόζμμ, ακ μπμνείξ. Θα πνμζέλς πενηζζόηενμ αοηά πμο ζα μμο πεηξ, ακ μμο μηιήζεηξ ήνεμα μηα ζηηγμή πμο ζα είμαζηε μη δομ μαξ. Με με πνμζηαηεύεηξ πάκηα από ηηξ ζοκέπεηεξ. Υνεηάδεηαη θαμηά θμνά κα πάζς γηα κα μάζς. Με μμο δεμημονγείξ ημ αίζζεμα, πςξ ηα ιάζε μμο είκαη αμανηήμαηα, μπενδεύμκηαη έηζη μέζα μμο όιεξ μη αλίεξ πμο έπς μάζεη κα ακαγκςνίδς. Με δίκεηξ μεγάιε ζεμαζία ζηηξ μηθνμαδηαζεζίεξ μμο. Καμηά θμνά δεμημονγμύκηαη ίζαίζα γηα κα θενδίζς ηεκ πνμζμπή πμο δεημύζα… Με μμο θάκεηξ ζοκεπώξ παναηενήζεηξ. Γηαηί ηόηε ζα πνεηαζηεί κα πνμζηαηέρς ημκ εαοηό μμο θάκμκηαξ ημκ θμοθό. Με με παναπασδεύεηξ. Ξένς θαιά πςξ δεκ γίκεηαη κα έπς πάκηα ό,ηη δεηάς. Με μμο δίκεηξ επηπόιαηεξ οπμζπέζεηξ, κηώζς πμιύ πενηθνμκεμέκμξ όηακ δεκ ηηξ θναηάξ. Με με αγκμείξ όηακ ζμο θάκς ενςηήζεηξ. Ακ θάκεηξ θάηη ηέημημ, ζα ακαθαιύρεηξ πςξ ζ’ανπίζς κα παίνκς ηηξ πιενμθμνίεξ μμο από άιιεξ πεγέξ. Μεκ πέθηεηξ ζε ακηηθάζεηξ. Με μπενδεύεηξ έηζη αθάκηαζηα θαη με θάκεηξ κα πάκς ηεκ πίζηε μμο ζε ζέκα. Μεκ με θάκεηξ κα πηζηέρς πςξ είζαη ηέιεηα θαη αιάκζαζηε. Γίκαη ζμθ γηα μέκα όηακ ακαθαιύπης πςξ δεκ είζαη μύηε ημ έκα μύηε ημ άιιμ. Μεκ ακαζηαηώκεζαη όηακ ζμο ιες «δεκ ζε πςκεύς». Δεκ απεοζύκμμαη ζε ζέκα αιιά ζηε δύκαμε πμο έπεηξ κα μμο εκακηηώκεζαη. Μεκ δηακμεζείξ πμηέ πςξ ζα πέζεη ε οπόιερε ζμο ακ μμο δεηήζεηξ ζογγκώμε. Μηα ηίμηα ακαγκώνηζε εκόξ ιάζμοξ ζμο, μμο δεμημονγεί πμιύ ζενμά αηζζήμαηα απέκακηί ζμο

5


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

΢αββαηξΗύοιακξ 1-2

Δηήμενε εθδνμμή Κιάδμο Λοθμπμύιςκ Πενηθένεηαξ Αζεκώκ ζημ πνμζθμπηθό θέκηνμ ΠΤ.ΒΑ.

Ηροιακή 9 5-7μ.μ.

΢ογθέκηνςζε ζηεκ Γζηία μαξ

Ηύοιακή 16 5-7μ.μ.

΢ογθέκηνςζε ζηεκ Γζηία μαξ

Ηροιακή 23 5-7μ.μ.

΢ογθέκηνςζε ζηεκ Γζηία μαξ

Ηροιακή 30 11-2μ.μ.

6

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Παναθμιμύζεζε Θεαηνηθήξ Πανάζηαζεξ


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Δημοζιογπαθικόρ Οπγανιζμόρ Λςκάκη Ο θύξηνο Λπθάθεο, ν Γεληθόο Δηεπζπληήο ηνπ Δ.Ο.Λ., θαλαηηθόο ζαπκαζηήο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο πεξηπέηεηαο ζέζπηζε έλα θαηλνύξην παηρλίδη πεξηπέηεηαο γηα όινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνύ. Τν νπνίν θαιείηαη MISSION 2004! H 1ε Αγέιε Αεξνπξνζθόπωλ Τνπηθήο Εθνξείαο Παγθξαηίνπ ζαλ κέινο ηνπ Δ.Ο.Λ. ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη πνπ ζα θξαηήζεη κέρξη ηελ ζεξηλή θαηαζθήλωζε ηνπ 2004. Έηζη ινηπόλ θάζε εβδνκάδα θάζε ιπθόπνπιν ή εμάδα μερωξηζηά ζα αλαιακβάλεη κηα απνζηνιή πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη κέρξη ηελ επόκελε ζπγθέληξωζε ζπγθεληξώλνληαο έηζη πνιύηηκνπο πόληνπο γηα ηελ εμάδα. Οη ζπγθεληξώκελνη πόληνη εθηόο απν ηελ πξωηνπνξία ζα παξέρνπλ θαη εηδηθά πξνλόκηα θαη δώξα ζηα ιπθόπνπια ηεο εμάδαο. Εθηόο απν ηνπο πόληνπο ηεο απνζηνιήο πόληνη θεξδίδνληαη θαη ωο εμήο:

Pointmania Πόσους πόντους πήρε η εξάδα σου; Μέζα απν έλα ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ (πνπ αθνινπζνχλ) θάζε εμάδα ζπγθεληξψλεη πφληνπο κε ζηφρν ηελ πξσηνπνξία θαη ηελ θαηάθηεζε πνιιψλ θαη πνηθίισλ πιηθψλ θαη κε δψξσλ. +1 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθφπνπινπ ζε δξάζε ζηελ εζηία καο +2 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθφπνπινπ ζε πεξίπαην +3 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθφπνπινπ ζε κνλνήκεξε +6 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθφπνπινπ ζε δηήκεξε +9 γηα θάζε ζπκκεηνρή ιπθφπνπινπ ζε ηξηήκεξε +10 γηα θάζε δξάζε κε πιήξε εμάδα -2 γηα θάζε απνπζία ηνπ πξψηνπ -1 γηα θάζε απνπζία ηνπ δεχηεξνπ -10 γηα θαθή ζπκπεξηθνξά ε ζπκκεηνρή ιπθφπνπινπ ζε αςηκαρία +15 γηα πιήξε θαη ζσζηή ζηνιή φιεο ηεο εμάδαο +15 γηα κηα γεκάηε, πινχζηα, πνιχρξσκε θαη ζπλερψο αλαλεψζηκε γσληά +20 γηα θάζε πεηπρεκέλε απνζηνιή +25 γηα επίδεημε θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνηρείσλ επ αγσλίδεζζε -10 γηα θαθή ζπκπεξηθνξά ε ζπκκεηνρή ιπθφπνπινπ ζε αςηκαρία

Pointsystem Όινη νη πφληνη ζα αζξνίδνληαη θαη έηζη ζα έρνπκε ην ζχλνιν γηα θάζε εμάδα.

7


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Σξ ζημείωμα ηξρ εοαζιηέςμη...

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Αοηόκ ημ μήκα πανμοζηάδμομε ηηξ εναζηηεπκηθέξ αζπμιίεξ ηςκ Λοθμπμύιςκ θαη από ημκ επόμεκμ ζε αοηήκ ηεκ ζειίδα ζα θηιμλεκμύκηαη μη πανμοζηάζεηξ ηςκ Λοθμπμύιςκ μαξ ζηηξ εναζηηεπκηθέξ πμο ζα επηιέλμοκ.  Οη Γοαζιηεςμικέπ Αζςξλίεπ δίκμοκ ηεκ εοθαηνία ζηα Λοθόπμοια:  Να ακαθαιύρμοκ κέμοξ μνίδμκηεξ θαη ηηξ θιίζεηξ ημοξ.  Να αζπμιεζμύκ με θάηη δηαθμνεηηθό από αοηό πμο ζοκήζςξ αζπμιμύκηαη.  Να ακεβάζμοκ ημ πμιηηηζηηθό ημοξ επίπεδμ,  Να αγαπήζμοκ όηη πενηζηαζηαθά δεκ ημοξ ανέζεη,  Να πνμζδημνίζμοκ ηα πόμπο, πμο ζημ μέιιμκ ζα “κμζηημεύμοκ” ηε δςή ημοξ θαη  Να δώζμοκ ηα πνώηα ζημηπεία γηα ημκ επαγγειμαηηθό πνμζακαημιηζμό ημοξ.  Οη Γναζηηεπκηθέξ Αζπμιίεξ έπμοκ πςνηζηεί ζε 5 μεγάιμοξ ημμείξ. Σμοξ ελήξ:

Πκεομαηηθήξ Καιιηένγεηαξ ΢ςμαηηθήξ Αγςγήξ

Κμηκςκηθήξ ΢οκενγαζίαξ

Δςήξ Τπαίζνμο

Σεπκηθώκ Δελημηήηςκ

 Γηα θάζε Γναζηηεπκηθή Αζπμιία ημ Λοθόπμοιμ πένκεη εηδηθό Βεβαηςηηθό Ακαγκώνηζεξ Πνμζπάζεηαξ. Με 3 Βεβαηςηηθά ζε δηαθμνεηηθά ακηηθείμεκα από ημκ ίδημ Σμμέα ημο απμκέμεηαη ημ ακηίζημηπμ Δηαθνηηηθό πμο ημ θένεη ζηε ζημιή ημο:

8


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

9


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

10

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

11


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢>ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΙΕΡΩΜΑΣΑ>ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ>Ι΢ΣΙΟΠΛΟΪΑ

Aπο αυτόν το μήνα και κάθε μήνα ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢ θα αφιερώνει ένα δισέλιδο στην παρουσίαση επιλεγμένων Ολυμπιακών αθλημάτων. Ζ Ηζηηνπινΐα ζπγθαηαιέγεηαη ζηε ιίζηα ησλ αζιεκάησλ κε ηνπο πην έλζεξκνπο θηιάζινπο θαη απνηειεί ηξφπν δσήο γηα πνιινχο αλζξψπνπο. Δίλαη έλα απφ ηα ιίγα αζιήκαηα, ζηα νπνία ε ειηθία ησλ αζιεηψλ δε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ε εκπεηξία, πνπ απνθηάηαη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ, θαιχπηεη ηε κεησκέλε ζσκαηηθή αληνρή.

Πεξηγξαθή Οη αγψλεο Ηζηηνπινΐαο δηεμάγνληαη ζε πδάηηλνπο ζηίβνπο. Ζ ζήκαλζή ηνπο γίλεηαη κε ζεκαδνχξεο, νη νπνίεο νξηνζεηνχλ ηηο δηαδξνκέο, πνπ πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ νη αγσληδφκελνη. Καηά ηε δηάξθεηα αγψλσλ Ηζηηνπινΐαο νη αζιεηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν ηνπο αληηπάινπο ηνπο, αιιά θαη απξφβιεπηα θαη αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα.

Η Ιζηηνπινΐα ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ΢ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004 ζα δηεμαρζνχλ έληεθα αγψλεο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζθαθψλ: ηέζζεξα γηα άλδξεο, ηέζζεξα γηα γπλαίθεο θαη ηξία, θαηά ηα νπνία άλδξεο θαη γπλαίθεο κπνξνχλ λα αγσληζηνχλ καδί (Αλνηθηέο θαηεγνξίεο – Open). Οη αγψλεο Ηζηηνπινΐαο ζα δηεμαρζνχλ ζην Οιπκπηαθφ Κέληξν Ηζηηνπινΐαο Αγίνπ Κνζκά, απφ ηηο 14 έσο ηηο 28 Απγνχζηνπ 2004.

Ιζηνξία Ζ Ηζηηνπινΐα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιιψλ ιαψλ ηεο αξραηφηεηαο, νη νπνίνη θπξηάξρεζαλ θαη εμαπιψζεθαλ ζηνλ θφζκν εμαηηίαο ηεο εμαηξεηηθήο λαπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Σν πξψην ηζηηνπιντθφ έπαζιν, ην θχπειιν Cumberland, θαζηεξψζεθε ην 1715 θαη δηεμάγεηαη κέρξη ζήκεξα. Ο πξψηνο δηεζλήο αγψλαο ήηαλ ν «Hundred Guineas Cup», πνπ έγηλε ην 1851. ΢ηελ επνρή καο απνθαιείηαη «America’s Cup» θαη ην φλνκά ηνπ νθείιεηαη ζην ζθάθνο «America», ην νπνίν θέξδηζε ηνλ πξψην αγψλα. Απφ απηή ηελ πεξίνδν άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ε ζχγρξνλε κνξθή ηεο αγσληζηηθήο Ηζηηνπινΐαο. H Ηζηηνπινΐα έγηλε Οιπκπηαθφ άζιεκα ην 1900, ζην Παξίζη. Γηεμήρζεζαλ ηξία αγσλίζκαηα (ηξεηο θαηεγνξίεο ζθαθψλ). Ζ πξψηε Διιεληθή εκθάληζε ζε Οιπκπηαθνχο αγψλεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1948 ζην Λνλδίλν, ζηελ θαηεγνξία STAR κε ηνπο Γ. Καιακπoθίδε, Υξ. Καξφινπ, Κ. Πνηακηάλν θαη Ν. Βιάλγθαιε, νη νπνίνη θαηέιαβαλ ηελ 10ε ζέζε. Ζ Γηεζλήο Ηζηηνπιντθή Οκνζπνλδία (IURY θαη αξγφηεξα ISAF - International Sailing Federation), ηδξχζεθε ην 1906 θαη πεξηιακβάλεη 121 θξάηε - κέιε κε πεξηζζφηεξνπο απφ 500.000 αζιεηέο θαη αζιήηξηεο. Ζ Διιεληθή Ηζηηνπιντθή Οκνζπνλδία (ΔΗΟ) ηδξχζεθε ην 1950 θαη έρεη 167 εγγεγξακκέλα ζσκαηεία κε πεξηζζφηεξνπο απφ 15.000 αζιεηέο θαη αζιήηξηεο.

Καλνληζκνί ΢ε φινπο ηνπο Ηζηηνπιντθνχο αγψλεο αθνινπζνχληαη νη θαλνληζκνί ηεο ISAF (Racing Rules for Sailing – RRS) Ζ βαζκνινγία ηνπ αγσληδφκελνπ είλαη αλάινγε ηεο ηειηθήο ηνπ ζέζεο. Ο πξψηνο θεξδίδεη έλα βαζκφ, ν δεχηεξνο, δχν βαζκνχο θαη αληίζηνηρα βαζκνινγνχληαη νη ππφινηπνη. Νηθεηήο αλαδεηθλχεηαη ν αζιεηήο κε ην ρακειφηεξν άζξνηζκα βαζκνινγίαο φισλ ησλ ηζηηνδξνκηψλ, αθνχ εμαηξεζεί ε ρεηξφηεξε (ή νη ρεηξφηεξεο) βαζκνινγία / εο ηνπ.

12


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Οιπκπηαθά Αγωλίζκαηα ΢ηελ Ηζηηνπινΐα ππάξρνπλ ελληά αγσλίζκαηα: Windsurfer men / women - Mistral one design, ηζηηνζαλίδα αλδξώλ / γπλαηθώλ Single-handed Dinghy women - Europe, κνλνζέζην γπλαηθώλ Single-handed Dinghy men - Finn, κνλνζέζην αλδξώλ Single-handed Dinghy open - Laser, κνλνζέζην αλνηθηό Double-handed Dinghy men / women - 470, δηζέζην αλδξώλ / γπλαηθώλ Double-handed Dinghy open - 49er, δηζέζην αλνηθηό Multihull open - Tornado (catamaran), δίθεην-αλνηθηό Keelboat men – Star, κε κόληκε ηξνπίδα (θαξέλα) αλδξώλ Keelboat women – Yngling, ηξηζέζην κε κόληκε ηξνπίδα (θαξέλα), Γπλαηθώλ

Αγωληζηηθόο Χώξνο Ο αγσληζηηθφο ρψξνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζηίβνπο, πνπ νξηνζεηνχλ ηηο δηαδξνκέο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ νη αγσληδφκελνη. Οη δηαδξνκέο ησλ αγψλσλ θαζνξίδνληαη κε ζεκαληήξεο (ζεκαδνχξεο) πνπ ηνπνζεηνχληαη, «πνληίδνληαη» θαζεκεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Αγψλσλ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο έρνπλ απφιπηε επίδξαζε ζηε δηεμαγσγή ησλ ηζηηνδξνκηψλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο έληαζεο ή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ επηβάιιεη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζεκαληήξσλ. Δπηηξνπέο πνπ βξίζθνληαη ζε πισηά κέζα, αλάινγα κε ηνλ θαηξφ πνληίδνπλ ηηο ζεκαδνχξεο.

Αζιεηέο Οιπκπηαθφο ζξχινο ππήξμε ν Γαλφο Paul Elvstrom, ν νπνίνο αλαδείρζεθε ηέζζεξηο θνξέο Οιπκπηνλίθεο, 10 θνξέο Παγθφζκηνο Πξσηαζιεηήο θαη έμη θνξέο Πξσηαζιεηήο Δπξψπεο απφ ην 1952 κέρξη ην 1984. Δμίζνπ ζεκαληηθφο αζιεηήο είλαη ν Βξεηαλφο Ben Ainslie, ν νπνίνο θέξδηζε ην αζεκέλην κεηάιιην ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζηελ Αηιάληα ην 1996 ζηελ θαηεγνξία ησλ Laser θαη ην ρξπζφ ζηνπο Οιπκπηαθνχο ζην ΢χδλευ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Οη ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο δηαθξίζεηο είλαη νη παξαθάησ:  1960, Dragon, ρξπζφ κεηάιιην, ν ηφηε δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο, Οδπζζέαο Δζθηηδφγινπ θαη Γηψξγνο Εαΐκεο  1972, Finn, αξγπξφ κεηάιιην, Ζιίαο Υαηδεπαπιήο  1980, Soling, ράιθηλν κεηάιιην, Αλαζηάζηνο Μπνπληνχξεο, Αλαζηάζηνο Γαβξίιεο θαη Αξεο Ραπαλάθεο.  1996, Mistral, ρξπζφ κεηάιιην, Νίθνο Καθιακαλάθεο ΢ηνπο δηαθξηζέληεο αζιεηέο / ηξηεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηηο ΢νθία Μπεθαηψξνπ - Αηκηιία Σζνπιθά, νη νπνίεο αγσληδφκελεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ 470 έρνπλ θαηαθηήζεη ηνλ ηίηιν ησλ παγθφζκησλ πξσηαζιεηξηψλ ην 2000, ην 2001 θαη ην 2002, θαζψο θαη ηνλ ηίηιν ησλ θαιχηεξσλ ηζηηνπιφσλ ηεο ρξνληάο 2002, ηνπο Αλδξέα Κνζκαηφπνπιν - Κψζηα Σξηγθφλε, κε δπν πξψηεο θαη κηα δεχηεξε παγθφζκηεο λίθεο ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ζηελ θαηεγνξία ησλ 470, θαζψο θαη ηνλ Αηκίιην Παπαζαλαζίνπ, 3ν ληθεηή θαη ζηα ηξία ηειεπηαία παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα ηνπ Finn.

13


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

΢ηηξ 12 Οθηςβνίμο έδςζε ηεκ

Πνμζθμπηθή ημο Τπόζπεζε ημ Λοθόπμοιμ: Θοαζύβξρλξπ Πξλίηηπ ΢ογπανεηήνηα Θναζύβμοιε. ΢μο εοπόμαζηε θαιό Πνμζθμπηθό παηπκίδη!

 Πναγμαημπμηήζεθε με επηηοπίαε δηήμενε εθδνμμή ημο Κιάδμο Λοθμπμύιςκ Πενηθένεηαξ Αζεκώκ ζημ πνμζθμπηθό θέκηνμ ΠΤ.ΒΑ. ημ ζαββαημθύνηαθμ 1-2 Νμεμβνίμο.

 Απμκέμμκηαη ηα παναθάης βεβαηςηηθά ακαγκώνηζεξ πνμζπάζεηαξ ζηα ελήξ ιοθόπμοια: Απμ ημκ ημμέα Δωή Τπάιθοξρ ημο θοζημιάηνε ζημοξ:

Καη ημο εθδνμμέα ζημοξ:

AΙΠΚΣΟΤΘ ΙΩΥΑΙΓΣ ΙΩΡΑΗΕ ΢ΣΓΡΓΖΟ ΣΡΑΓΟΤ΢ΣΕ ΚΓΦΓΘΕ ΗΓΥΑΓΖOΓΘΟΤ ΒΑ΢ΖΘΕ ΚΣΟΓΑΡΕ ΗΑΣΓΡΖΚΑ ΘΟΪΔΟ ΑΖΙΖΘΖΟ ΙΤΡΖΑΚΘΟΠΟΤΘΟΤ ΙΤΡΣΩ ΒΑ΢ΖΘΓΖΟΤ ΚΖΗΟΘΑ AΙΠΚΣΟΤΘ ΙΩΥΑΙΓΣ ΗΓΥΑΓΖOΓΘΟΤ ΒΑ΢ΖΘΕ΢ ΘΟΪΔΟ ΑΖΙΖΘΖΟ

___________________________________________________________________

Έρχεται τον Δεκέμβρη...

14


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Σλθκύωα κε καη έπξελα ζνη Πκαληπζεηεην ηπν Κκηξπηαηδ, δλε πεαηδη ξιόν κε ηη ζξηεά ελίαη ηνζνπεκεηελα ηα γηακακξά κζέα ζε καί ιμεέ, αεθξί ην πώηξν θηα ην ηαειείηπν γάκξκα λα εληαί ζεη ζηωζή ζζέε. Τα πινπηόπα κξνπνύλ λα ελίαη ζε ηρίπεαο ζηέεζο θηα λα κξνπεηίε λα ηοη δαβαηάεζηε ρξωίο πιβεκόξα. Αηπό γλίηαεη γαηηί ν απξώλζνληο εθέγιθναο δλε δαεβδηάη γάκξκα γάκξκα θζάε ιμεέ αιιά ηλε ιμεέ ζλα ζλύινν. Αηίπηζπεν ε; _______________________________

Για να ζςνεννοούμαζηε μεηαξύ μαρ... Ζ θξάζε «έθαγε ρπιόπηηα» πξνέξρεηαη απφ ην παξαζθεχαζκα ρπινχ πνπ έδηλαλ παιηά νη ςεπηνγηαηξνί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαεκνχ ησλ εξσηεπκέλσλ! Ζ θξάζε «ηνπ πήξε ηνλ αέξα» πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αλέκνπ θαηά ηηο λαπκαρίεο έλαληη ηνπ ερζξνχ! Ζ γλσζηή ζπλνηθία ησλ Αζελψλ νλνκάζηεθε «Κνιωλάθη» απφ έλα θνισλάθη πνπ ήηαλ ρηηζκέλν εθεί γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο φπσο ζπλεζηδφηαλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία! ΢ηνλ γλσζηφ άζιν ηνπ Ζξαθιή ηα γλσζηά «ρξπζά κήια ηωλ εζπεξίδωλ» ήηαλ ... πνξηνθάιηα! Οη νδεγνί ησλ πξψησλ απηνθηλήησλ αηκνχ νλνκάζηεθαλ «ζνθέξ» δειαδή «ζεξκαζηέο» γηαηί δέζηαηλαλ ην λεξφ ηεο κεραλήο πξηλ μεθηλήζνπλ! Ζ γλσζηή ζπλνηθία Παηήζηα νλνκάζηεθε έηζη απφ ηελ αληίζηνηρε Σνχξθηθε ιέμε πνπ ζεκαίλεη: ηα θεθηεκέλα αγξνθηήκαηα! Τα ζηνηρεία ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηεο γξαθνκεραλήο (έσο ζήκεξα Ζ.Τ.) ηνπνζεηήζεθαλ κπεξδεκέλα απφ ηνλ Christopher Latham ην 1868 γηα λα κπεξδεχεη ηηο γξακκαηείο θαη λα κελ κπινθάξνπλ απφ ηελ ηαρχηεηά ηνπο ηηο κεραλέο! Σν 1630 ν Γάιινο Καξδηλάιηνο Ρηζειηέ δηέηαμε ηα καραίξηα ηνπ θαγεηνχ λα έρνπλ ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο γηα λα πάςνπλ επηηέινπο νη θαιεζκέλνη ηνπ λα θαζαξίδνπλ ηα δφληηα ηνπο κε απηά! Η βέξα θνξηέηαη ζην ηέηαξην δάρηπινπαξάκεζν γηαηί ηνλ παξάκεζν δηαζρίδνπλ θιέβεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαξδηά!

15


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

16

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Καλή διαζκέδαζη! Μελάο Καδάδεο ‘Άικπαηξνο’

17


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Σξ άλξγξ ζηξ θξύομξ Μπαίκεη έκα άιμγμ ζε έκα θμύνκμ θαη ιέεη ζημκ θμύνκανε: - "Μηα θναηδόια παναθαιώ." - "Μα άιμγμ δεκ είζαη!;", ημο ιέεη μ θμύνκανεξ γεμάημξ έθπιελε. - "Ναη, έπεηξ θακά πνόβιεμα νε θίιε; Άκηε ηειείςκε, έπμομε θαη δμοιεηέξ!", ημο απακηάεη ζομςμέκμ ημ άιμγμ. - "Όπη. Γγώ, δεε. .", ημο δίκεη ημ ρςμί θαη ημ άιμγμ θεύγεη, εκώ μ θμύνκανεξ θαζώξ ζηαονμθμπηόηακ, έιεγε: - "Θεόξ θοιάλεη! Ση άιιμ ζα δμύμε ζήμενα!;" Μεηά από 2 ιεπηά μπαίκεη πάιη ημ άιμγμ μέζα θαη ιέεη: - "Ρε θίιε, μήπςξ έπεηξ μηα ζαθμύια γηαηί είμαη με ημ μεπακάθη." Ιεηανύ θιλεμάδωμ... - "Απ!! Ση ςναίμ θναγηόκ!! Από πμο ημ πήνεξ;" - "Από ημ 1 εονώ shop..." - "Ναη; Καη πόζμ έθακε;;" Ση ιέεη ημ μεδέκ ζημ έλη; "΢μο πεηάεη μηα ηνίπα!"

Κνηηάδνληαο ηφλ θχθιν ζην θέληξν κεηαθηλήζηε ην θεθάιη ζαο κπξνζηά, πίζσ...

Γελ ζαο θαίλεηαη φηη ν θχθινο θηλείηαη ?

18


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Να θυμάσαι πως το χαμόγελο που στέλνεις στους άλλους, ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε 'σένα. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα ζωγράφισε τη ζωή σου!

Οξίζηε έλα ηεζη γηα λα δνύκε ηη ζπκόζαζηε από ηα παξακύζηα πνπ ζαο έρεη δηαβάζεη ε καλνύια όηαλ ήζαζηαλ κηθξνύιηα αιιά θη από απηά πνπ δηαβάδεηε ζηγά-ζηγά κόλνη ζαο. Τν ηεζη είλαη πάξα πνιύ εύθνιν, γηαηί θάζε εξώηεζε έρεη ηέζζεξηο επηινγέο θη εζείο ην κόλν πνπ ζα θάλεηε είλαη λα ην δηαβάζεηε θαη λα δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Τν θνξηηζάθη κε ηα ...... 1.ζπίξηα 2. ηζηγάξα 3. θεξηά 4. πνύξα Η ρηνλάηε θαη νη επηά ..... 1. εκέξεο 2. λάλνη 3. ςεινί 4. κήλεο Σεβάρ ν ....... 1. λαπηηθόο 3. ζαιαζζηλόο

2. θιεξηθόο 4. ζηξαηησηηθόο

Η ............... θαη ην ηέξαο 1. πεληάκνξθε 2. πεληάζρεκε 3. ηεξαηνύια 4. παλάζρεκε Τν κεγάιν ηζίξθν ηνπ ..... 1. Αληώλε 2. Μαλόιε 3. Απνζηόιε 4. Γηώξγε Τα ...... γνπξνπλάθηα 1. 23 2. 43

3. 3

Καιή επηηπρία & Καιά απνηειέζκαηα 4. 7

Τν άζρεκν ............. 1. βακβάθη 2. βαδάθη 3. παηδάθη 4. παπάθη Ο παπνπηζσκέλνο ......... 1. γάηνο 2. βάιηνο 3. γάκνο 4. Γάιινο Η σξαία ...... 1. αγνπξνμππλεκέλε 3. θνηκσκέλε

2. θνηκηζκέλε 4. μαπισκέλε

Τα 7 ................... 1. θαηζηθάθηα 2. κπξηδνιάθηα 3. κπηθηεθάθηα 3. θαζνιάθηα Ο Τδαθ θαη ε .............. 1. κειηά 2. αριαδηά 3. θαζνιηά 4. λεξαηδηά

Αποτελέσματα Δελ πηζηεύσ λα θνπξαζηήθαηε! Μπξάβν ζαο. Μεηξήζηε ηώξα 1 βαζκό γηα θάζε ζσζηή απάληεζε. Θα ζαο βνεζήζεη ε καλνύια ζε απηό. Δείηε ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεηε: 9-11 ζσζηέο απαληήζεηο: `Αξηζηα – Καηαπιεθηηθά! Δελ ζνπ μεθεύγεη ηίπνηα. `Ερεηο θνβεξή κλήκε. 7-10 ζσζηέο απαληήζεηο: Πάξα πνιύ θαιά θαη κπξάβν ζνπ. Θπκάζαη ηα πξώηα ζνπ παξακύζηα, αιιά κάιινλ ηώξα δηαβάδεηο πεξηζζόηεξν ηα θαηλνύξηα ζνπ βηβιία. 3-6 ζσζηέο απαληήζεηο : Μέηξηα έσο θαιά. Μάιινλ ρξεηάδεζαη έλα ηνζη θαη κηα πνξηνθαιάδα, γηα λα θξεζθάξεηο ηε κλήκε ζνπ. Ξαλαδνθίκαζε αθνύ ρνξηάζεηο! 0-2 ζσζηέο απαληήζεηο : Ωρ! Πξόβιεκα. Δελ πξόιαβεο λα ηξέμεηο ζηε βηβιηνζήθε ζνπ λα ξίμεηο κηα θιεθηή καηηά; Μήπσο είζαη πνιύ κεγάιν παηδί θαη δε ζπκάζαη ηίπνηα; Γξήγνξα επαλάιεςε!!!

19


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 26 – ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

Με τον Εκπρόσωπο του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών που τον συναντήσαμε στην Έκθεση των εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Ζάππειο στις 26 Οκτωβρίου Πόηε ιδπύθηκαν οι οδηγοί; Σν 1933 απφ ηελ ίδηα νηθνγέλεηα πνπ ίδξπζε θαη ηνλ πξνζθνπηζκφ. Απιψο ιφγσ επνρήο ηα αγφξηα πήγαηλαλ ζηνπο πξνζθφπνπο θαη ηα θνξίηζηα ζηηο νδεγνχο. Μεηθηέο νκάδεο δεκηνπξγήζεθαλ πξψηε θνξά πξηλ 15 ρξφληα πεξίπνπ. Με ηι αζσολούνηαι οι οδηγοί; Μέζα απφ ην παηρλίδη νξγαλψλνληαη ζε κηθξέο νκάδεο, καζαίλνπλ λα αγαπνχλ ηε θχζε, λα δεκηνπξγνχλ θαηλνχξγηοο θηιίεο θαη λα θάλνπλ ηνλ ηφπν καο θαιχηεξν. Πώρ οπγανώνεηαι ένα ζύζηημα οδηγών; Υσξηδφκαζηε αλάινγα κε ηελ ειηθία. ΢ηα Αζηέξηα, πνπ είλαη νη πην κηθξέο ειηθηέο, αθνινπζνχλ ηα Πνπιηά κεηά γηλεζαη Οδεγφο, Μεγάινο Οδεγφο θαη ηέινο ΢ηέιερνο, θάηη αληίζηνηρν κε ηνπο δηθνχο ζαο Βαζκνθφξνπο. Έσεηε ηα ίδια ζήμαηα με μαρ; Έρνπκε θάπνηα θνηλά ζήκαηα αιιά ηα πεξηζζφηεξα είλαη δηαθνξεηηθά Δθεί πνπ δηαθνξνπνηνχκαζηε απφ εζάο, είλαη ζηα καληήιηα. Σα Αζηέξηα θνξάλε πξάζηλν, ηα Πνπιηά θίηξηλν, νη Οδεγνί κπιε θαη ηα ΢ηειέρε θφθθηλν νη κηθξφηεξνη θαη νη κεγαιχηεξνη πξάζηλν. Όζσλ αθνξά ηηο ζηνιέο καο, ηα θνξίηζηα θνξάλε άζπξν πνπθάκηζν, κπιε θφξεκα θαη θάιηζεο θαη ηα αγφξηα πάιη άζπξν πνπθάκηζν, ζνξηο θαη θάιηζεο. ΢ηηο θαηαζθελψζεηο θνξάκε ηδελ παληειφλη θαη άζπξε κπινχδα. Δπίζεο δελ ππάξρεη θξίθνο αιιά θαξθίηζα θαη ηα καληήιηα ηα δέλνπκε κε ζηαπξφθνκπν θαη κφλν νη Μεγάινη Οδεγνί θνξάλε ιεπθφ θξίθν. Αρ μιλήζοςμε λίγο πεπιζζόηεπο ηώπα για ηα Ποςλιά πος είναι κάηι ανηίζηοισο με ηα Λςκόποςλα. Έσεηε κάποιο μύθο ή παπαμύθι ανηίζηοισο με ηο Βιβλίο ηηρ Ζούγκλαρ; Ναη, έρνπκε ην Παξακχζη ησλ Πνπιηψλ. Πνιχ πεξηιεπηηθά ιέεη φηη ζε έλα έξεκν δάζνο ηα πνπιηά θάπνηε βνήζεζαλ ηνπο ζπφξνπο λα αλαπηπρζνχλ θαη έηζη ην καχξν θαη κνπληφ ηνπίν, κεηαηξάπεθε ζε έλα πινχζην θαη παλέκνξθν δάζνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πήξαλ ην φλνκά ηνπο νη κηθξέο ειηθίεο ησλ νδεγψλ, ηα Πνπιηά. Αληη γηα εμάδεο εκείο ρσξηδφκαζηε ζε Φσιηέο θαη νη Φσιηέο παίξλνπλ νλφκαηα πνπιηψλ, πρ. Παπαγάινη, Υειηδφληα, Κχθλνη θ.α. Κάπος εδώ η μικπή μαρ ζςνένηεςξη έθηαζε ζηο ηέλορ ηηρ. Σαρ εςσαπιζηούμε για ηιρ πληποθοπίερ πος μαρ δώζαηε και εςσόμαζηε όηι καλύηεπο για ηο Σ.Ε.Ο.

20

rwn26  
rwn26  

right wolf newspaper