Page 1

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Κπθινθνξεί ειεύζεξνο θάζε κήλα. ΢πρλάδεη ζην Παγθξάηη… ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Μα πρέπει και να „τεις στο νοσ σσνετώς να λέγεσαι Λύκος, μα Λύκος σωστός.” Μεληαία Δθεκεξηδνύια ηεο 1εο Αγέιεο Αεξνπξνζθόπσλ Παγθξαηίνπ

Καλοκαίρι 2003 Τεύχη 20-25 Τιμή: €1

www.geocities.com/proto_aero proto_aero@yahoo.gr ageli1@yahoo.com

___________________________________________________________

Μάθετε τα πάντα για την Θερινή Κατασκήνωση μας aλλά και για την...

...1η

Αγέλη για ηημ τρομιά 2003-2004!


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Το ζημείωμα ηοσ Ακέλα... Σξίηνο ρξόλνο έθδνζεο γηα ηνλ ΣΩΣΤΟ ΛΥΚΟ, δεύηεξνο ρξόλνο ζηελ ζέζε ηνπ Αθέια! Πσο λα κελ είλαη θάπνηνο ραξνύκελνο; Γηα άιιε κηα ρξνληά μεθηλάκε κε γεκάηεο ηηο κπαηαξίεο γηα ην ηαμίδη καο ζε θόζκνπο θαληαζηηθνύο, ζε θόζκνπο γεκάηνπο πεξηπέηεηα, παηρλίδηα, γλώζεηο, θηιία, αγάπε... ...σε κόσμοσς Προσκοπικούς... ...σε κόσμοσς Λσκοποσλικούς... Μεηά απν έλα θαηαπιεθηηθό θαινθαίξη θαη κηα αμέραζηε θαηαζθήλσζε ζην θηιόμελν Καπαξέιιη παξέα κε ηελ 52ε Αγέιε Παγθξαηίνπ επηζηξέθνπκε κε πεξηζζόηεξε όξεμε θαη δηάζεζε γηα κηα Πξνζθνπηθή ρξνληά κνλαδηθή! ΢ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη πεξηπέηεηεο πνπ δήζακε γηα 8 κέξεο ζηελ Αξραία Αζήλα ηνπ Πεξηθιή γηα λα ζπκεζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη λα.... δειέςνπλ νη απόληεο! Μεηα απν κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ κύζνπ καο παξαζέηνπκε ηα γεγνλόηα πνπ ιάβαλε ρώξα θαη ηα επηηεύγκαηα ησλ κηθξώλ καο εξώσλ! Παξάιιεια παξαζέηνπκε θαη θσηνγξαθίεο ησλ πεξηπεηεηώλ καο γηαηί σο γλσζηόλ κηα θσηνγξαθία είλαη ρίιηεο ιέμεηο! ΢ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο αθνινπζώληαο ηελ παξάδνζε ησλ πξνεγνύκελσλ 2 εηώλ παξνπζηάδνπκε ηνπο Γεξόιπθνπο γηα ηελ θεηηλή ρξνληά. ΢ην επόκελν ηεύρνο καδί κε πνιύ λέν πιηθό ζα παξνπζηαζηνύλ θαη αξθεηά αλαιπηηθά ηα Λπθόπνπια καο! Καιή αλάγλσζε ινηπόλ! Καιή Πξνζθνπηθή θαη ζρνιηθή ρξνληά ζε όινπο!

Με Λοθμπμοιηθμύξ παηνεηηζμμύξ Μπαγθίνα

2


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

3


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Θ ΢ Σ Ο Ρ Θ Κ Ε ΢

Π

Ε

Ρ

Α Ν Α Μ Ν Η ΢ Ε Θ ΢ :

Θ

Κ

Λ

Η

΢

Ο κεγαιύηεξνο πνιηηηθόο ηεο αξραίαο Αζήλαο. Ήηαλ γηνο ηνπ Ξαλζίππνπ, ηνπ ληθεηή ησλ Πεξζώλ ζηε Μπθάιε (479 π.Χ.). Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 494 π.Χ. Ήηαλ πνιύ επθπήο θαη εθπαηδεύηεθε από άξηζηνπο δαζθάινπο. Η ηδησηηθή ηνπ δσή ήηαλ απιή, κέηξηα θαη ιηηή. Γηαθξηλόηαλ γηα ηε κεηξηνθξνζύλε ηνπ, θαζώο θαη γηα ηελ έιιεηςε κλεζηθαθίαο πξνο ηνπο πβξηζηέο ηνπ. Απέθεπγε ηηο ζνξπβώδεηο δηαζθεδάζεηο, γη' απηό θαη δε ζύρλαδε ζε ζπκπόζηα θαη ζε γηνξηέο. Πνηέ δελ έβγαηλε έμσ από ην ζπίηη ηνπ, παξά κόλν όηαλ πήγαηλε ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ή ζηελ αγνξά. Σην ζπίηη ηνπ δερόηαλ θίινπο, ζνθνύο θαη θαιιηηέρλεο, όπσο ηνλ πεξίθεκν αγαικαηνπνηό Φεηδία, ηνπο πνηεηέο Δπξηπίδε θαη Σνθνθιή, ηνπο θηινζόθνπο Πξσηαγόξα, Αλαμαγόξα, Σσθξάηε θ.ά. Η δηαγσγή απηή έδσζε ζηνλ Πεξηθιή κεγάιε δύλακε. Απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηελ επθπΐα θαη ηηο αξεηέο ηνπ έγηλε άξρνληαο ηεο Αζήλαο. Σηελ αξρή ηνλ επηζθίαδε ν Κίκσλαο κε ηα κεγάια θαη ιακπξά έξγα ηνπ. Αιιά κεηά ηελ εμνξία ηνπ κεγάινπ απηνύ άλδξα, θαη αθόκα πεξηζζόηεξν κεηά ην ζάλαηό ηνπ, έκεηλε ν πξώηνο ζηελ πόιε, θαη ηελ ππεξνρή απηή ηελ θξάηεζε γηα 20 ρξόληα (449 - 429 π.Χ.), θαηά ηα νπνία ζηεξέσζε ηελ εμνπζία ηεο Αζήλαο θαη ηελ έθαλε έλδνμε θαη ηζρπξή. Όηαλ ν Πεξηθιήο αλέιαβε ηελ εμνπζία, νη Αζελαίνη είραλ ηελ εγεκνλία ησλ Διιήλσλ, ηνπο νπνίνπο νπζηαζηηθά θξαηνύζαλ ζε ππνηαγή κε 15.000 πεξίπνπ ελόπινπο. Ο Πεξηθιήο γηα λα θξαηά ηνπο Έιιελεο ζε ππνηαγή, έθαλε ζπλερή επίδεημε δπλάκεσλ κε ην ζηόιν ηεο παηξίδαο ηνπ θαη αλ θάπνηνο ιαόο έδεηρλε ηάζε γηα απείζεηα, ηνλ ηηκσξνύζε κε ζθιεξόηεηα. Έηζη, όηαλ ην 440 π.Χ. νη ζύκκαρνη ησλ Αζελαίσλ επαλαζηάηεζαλ, ν Πεξηθιήο. μεθίλεζε κε ην ζηόιν απηνπξνζώπσο ελαληίνλ ησλ επαλαζηαηώλ θαη ηνπο θαηαλίθεζε. Μεηά ηνπο ππνρξέσζε λα θαηεδαθίζνπλ ηα νρπξώκαηά ηνπο, λα παξαδώζνπλ ην ζηόιν ηνπο, λα δώζνπλ νκήξνπο θαη λα πιεξώζνπλ πνιεκηθή απνδεκίσζε. Θέιεζε επίζεο λα εληζρύζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηε δύλακε ηεο Αζήλαο κε ηελ εγθαζίδξπζε πνιπάξηζκσλ απνηθηώλ, νη νπνίεο έγηλαλ γηα ηελ Αζήλα εκπνξηθέο ζέζεηο, ιηκάληα, όπνπ πξνζνξκίδνληαλ ηα πινία ηεο, θαη θπξίσο θξνπξέο γηα ηε θύιαμε ησλ ηόπσλ ζηνπο νπνίνπο γίλνληαλ νη εγθαηαζηάζεηο. Γηα ηηο έθηαθηεο θαη απξνζδόθεηεο αλάγθεο, είρε θπιαγκέλα 10.000 πεξίπνπ ηάιαληα ζην ζεζαπξνθπιάθην θαη είρε πάληνηε 300 εηνηκνπόιεκα πινία. Με ηα κέζα απηά εκπόδηδε θάζε επαλάζηαζε ησλ ζπκκάρσλ θαη αλάγθαδε ηνπο Πέξζεο λα κελ επηρεηξνύλ ηίπνηε θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ. Τεξάζηηα πνζά από ηα ζπκκαρηθά ρξήκαηα δαπάλεζε θαη γηα ηνλ θαιισπηζκό ηεο Αζήλαο. Τελ αλώηαηε δηεύζπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιακπξώλ θαιιηηερλεκάησλ ηελ αλέζεζε ζηνλ άξηζην θαιιηηέρλε Φειδία (438πρ-431πρ). Τόηε ρηίζηεθε ν Παξζελώλαο πάλσ ζε ζρέδηα ηνπ Ικηίνοσ θαη ηνπ Καλλικράηη θαη ν Μνηζικλής εξγάζηεθε πέληε ρξόληα γηα ηελ αλέγεξζε ησλ Πξνππιαίσλ ηεο Αθξόπνιεο. Από ηα πην πνιπδάπαλα θαη πην εληππσζηαθά αγάικαηα ήηαλ ην ρξπζειεθάληηλν ηεο Αζελάο ζηνλ Παξζελώλα, έξγν ηνπ Φεηδία θαη ην παλύςειν ράιθηλν ηεο πξνκάρνπ Αζελάο, αλάκεζα ζηα Πξνπύιαηα θαη ζηνλ Παξζελώλα. Η αηρκή ηνπ δόξαηνο θαη ην ινθίν ηνπ θξάλνπο ηνπ αγάικαηνο απηνύ ήηαλ νξαηά από ην Σνύλην. Σηα δηάθνξα νηθνδνκήκαηα, αλάγιπθα θαη αγάικαηα ηεο Αθξόπνιεο, θαίλεηαη ε κεγάιε ππεξνρή ηεο θαιιηηερληθήο αθκήο ζηελ Αζήλα θαηά ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή. Σηνλ Πεξηθιή επίζεο νθείιεηαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ ιηκαληνύ ζηνλ Πεηξαηά, ν νπνίνο αλαπηύρζεθε ζε ζνβαξόηαην εκπνξηθό θέληξν, θαζώο θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ νρπξσκαηηθώλ έξγσλ ηνπ Θεμιζηοκλή θαη ηνπ Κίκσλα κε ηα μακρά ηείτη, ηα νπνία έλσζαλ ηελ Αζήλα κε ηνλ Πεηξαηά. Γεληθή ε Αζήλα θαηά ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή έγηλε ην εκπνξηθό, πλεπκαηηθό, θαιιηηερληθό θέληξν ηνπ ειιεληζκνύ, πνπ είρε παγθόζκηα αθηηλνβνιία. Γηθαηνινγεκέλα ε επνρή ηνπ Πεξηθιή απνθαιείηαη "Χξπζόο αηώλαο". Όηαλ θεξύρηεθε ν Πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο, ν Πεξηθιήο κε ςπρξαηκία θαη ζηξαηεγηθόηεηα ρεηξίζηεθε ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ πξώην θαηξό νη επηρεηξήζεηο ησλ Αζελαίσλ ζηέθνληαλ κε επηηπρίεο. Γπζηπρώο όκσο θαηά ηνλ ηξίην ρξόλν ηνπ πνιέκνπ θνβεξόο ινηκόο ζέξηζε ηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηνλ ηόπν αλάκεζα ζηα δύν καθξά ηείρε. Όζνη κνιύλνληαλ από ηελ αξξώζηηα δε δνύζαλ πεξηζζόηεξν από επηά ή ην πνιύ ελλέα εκέξεο. Καη νη λεθξνί ήηαλ πνιινί, ελώ νη γηαηξνί ήηαλ αλίθαλνη λα ηελ θαηαπνιεκήζνπλ. Η αξξώζηηα ρηύπεζε θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ Πεξηθιή. Από ηνπο πξώηνπο πέζαλαλ ε αδεξθή ηνπ, ν πξσηόηνθνο γηνο ηνπ θαη κεξηθνί από ηνπο πην αγαπεκέλνπο ηνπ θίινπο. Ο κόλνο πνπ ηνπ είρε απνκείλεη ήηαλ ν δεπηεξόηνθνο γηνο ηνπ Πάξαινο. Αιιά ν ινηκόο ηνλ πήξε θαη απηόλ. Καη ελώ ν Πεξηθιήο. κε θαξηεξηθόηεηα θαη ζαπκαζηή ςπρξαηκία δερόηαλ ην έλα κεηά ην άιιν ηα ζαλαηεθόξα ρηππήκαηα, ηε ζηηγκή πνπ ηνπνζεηνύζε ην λεθξώζηκν ζηεθάλη πάλσ ζηνλ ηειεπηαίν απηό γην ηνπ, έθιαςε πηθξά. Παξόια απηά εμαθνινπζνύζε λα επαγξππλεί γηα ηε ζσηεξία ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο. Γελ επέδεζε όκσο, γηαηί ν ινηκόο πξνζέβαιε θαη απηόλ θαη ηνλ νδήγεζε ζηνλ ηάθν, ην 429πρ. Έηζη ε Αζήλα ζηεξήζεθε ην κεγάιν ηεο εγέηε, ηε ζηηγκή πνπ ηνλ ρξεηαδόηαλ πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά.

4


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Ε Κ Κ Λ Η ΢ Θ Α

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Σ Ο Τ

Δ Η Μ Ο Τ

Όπσο ζε θάζε θνηλσλία, έηζη θαη ζηελ αξραία Αζήλα, ππήξραλ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη θνηλσληθά ζηξώκαηα. Έηζη, νη θάηνηθνη ηεο Αζήλαο ρσξίδνληαλ ζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο, ζηνπο κεηνίθνπο θαη ζηνπο δνύινπο. Μόλν νη Αζελαίνη πνιίηεο, πνπ θαηάγνληαλ από κεηέξα θαη παηέξα Αζελαίνπο, είραλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, δειαδή ζηε ζπλέιεπζε όπνπ απνθαζίδνληαλ ηα ζνβαξά ζρέδηα θαη ηελ πνιηηηθή ηεο πόιεο. ΢ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο θαη κεγάιεο ζπδεηήζεηο πξηλ ιεθζνύλ απνθάζεηο γηα ηα νηθνδνκηθά έξγα ζηελ Αθξόπνιε.

Η ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ ΣΟΤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Οη Βαθείο ρξεζηκνπνηνύζαλ παλάθξηβα Βόηαλα γηα λα βάςνπλ ην "ηεξό πέπιν" ηεο Αζελάο.

Ζσγξάθνη ρξσκάηηδαλ ηα ηειεησκέλα γιππηά κε δσεξά ρξώκαηα.

Ο ππνδεκαηνπνηόο έθηηαρλε ηα ζαλδάιηα ησλ εξγαηώλ.

Νέεο θνπέιεο θεληνύζαλ ηηο άθξεο ηνπ "ηεξνύ πέπινπ" ηεο Αζελάο.

5


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Ο Φεηδίαο, ν γιύπηεο ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε λα θηινηερλήζεη ην άγαικα ηεο Αζελάο θαη λα επηβιέπεη ηνπο άιινπο γιύπηεο.

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Οη δπν αξρηηέθηνλεο ηνπ Παξζελώλα, ν Ιθηίλνο θαη ν Καιιηθξάηεο.

Σα έξγα απηά είρε εκπλεπζηεί ν εγέηεο ηεο Αζήλαο, Πεξηθιήο (494-429 π.Υ.), ν νπνίνο ζθέθηεθε όηη κ' απηόλ ηνλ ηξόπν ζα θαηάθεξλε λα απμήζεη ηε δόμα ηεο πόιεο ηνπ θαη ζα εμαζθάιηδε δνπιεηά ζηνπο ζηξαηηώηεο, νη νπνίνη είραλ κείλεη άλεξγνη κεηά ην ηέινο ησλ Πεξζηθώλ Πνιέκσλ.

Ναπηηθνί θαη έκπνξνη έθεξλαλ ρξπζό, ειεθαληόδνλην θαη άιια πνιύηηκα πιηθά από ην εμσηεξηθό.

6


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Ακαμάδεο νδεγνύζαλ ηα Βαξηά θάξα πνπ έζεξλαλ βόδηα, από ηα ιαηνκεία ηεο Πεληέιεο ζηελ Αθξόπνιε.

Οη εξγνδεγνί θαη νη επηζηάηεο ηνπ έξγνπ επέβιεπαλ ηνπο ηερλίηεο θαη ηηο νκάδεο εξγαηώλ.

Οη μπινπξγνί θαηαζθεύαδαλ ηξνραιίεο, ζθαισζηέο θαη δνθάξηα γηα ηε ζηήξημε ηεο νξνθήο.

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη άλεξγνη ζηξαηηώηεο, έθαλαλ ηελ εηνηκαζία ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ν Παξζελώλαο. Δνπιεηά ηνπο ήηαλ λα ηζνπεδώζνπλ ην έδαθνο θαη λα βνεζήζνπλ ζηε κεηαθνξά θαηλνύξησλ καξκάξσλ από ηελ Πεληέιε.

Έκπεηξνη ηερλίηεο έθηηαρλαλ ιεπηά ειάζκαηα από ειεθαληόδνλην θαη θύιια ρξπζνύ, γηα λα ζηνιίζνπλ ην άγαικα ηεο Αζελάο.

Υθάληξεο δνύιεπαλ πάλσ ζε αξγαιεηνύο εθείλεο ηεο επνρήο θαη ύθαηλαλ ραιηά θαη ηα ξνύρα ησλ εξγαηώλ.

7


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Τερλίηεο πνπ δνύιεπαλ ην ραιθό, έθηηαμαλ κεηαιιηθά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηα αγάικαηα ηνπ Παξζελώλα.

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Οη ιηζνμόνη ζκίιεπαλ ην παλάθξηβν, θαηάιεπθν κάξκαξν, γηα λα θηηάμνπλ ηνπο θίνλεο θαη ηα νγθώδε ηκήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λανύ.

Η ππόινηπε δνπιεηά αλαηέζεθε ζε εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο, πνπ έπαηξλαλ πνιύ κεγαιύηεξε ακνηβή από ηνπο αλεηδίθεπηνπο. Σνπο εξγάηεο επέβιεπαλ νη επηζηάηεο, νη νπνίνη ήηαλ εύπνξνη θαη κνξθσκέλνη Αζελαίνη πνπ πξόζθεξαλ ππεξεζίεο ζηελ πόιε ηνπο, ρσξίο λα απνζθνπνύλ ζην θέξδνο.

Οδνπνηνί θάησ από αληίμνεο ζπλζήθεο θαηαζθεύαζαλ πιαθόζηξσηα κνλνπάηηα γηα ηνπο εξγάηεο, ηα κνπιάξηα θαη ηηο άκαμεο πνπ έζεξλαλ βόδηα.

8


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ε

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Μέξα 1 – Ενξηή Απαηνπξίσλ ιίγα ιόγηα γηα ηελ ενξηή: ην όλνκα πξνέξρεηαη απν ηηο ιέμεηο: ΑΜΑ + ΠΑΣΔΡΔ΢ θαη ζεκαίλεη  καδί κε ηνπο παηέξεο. Σα Απαηνύξηα ινηπόλ ήηαλ Αηηηθή ενξηή θαη απνηεινύζε παλεγπξηθή εγγξαθή ησλ λέσλ θνξηηζηώλ θαη αγνξηώλ ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ πνιηηώλ θαη ηεινύληαλ από ηελ 11ε σο ηελ 13ε ηνπ κελόο Ππαλεςηώλνο (΢επηέκβξηνο), πξνο ηηκή ηνπ Γηόο Φαηξίνπ (πξνζηάηε ηεο θαηξίαονηθνγέλεηαο)  Σα ιπθόπνπια ινηπόλ ηελ Κπξηαθή 13 Θνπιίνπ θηάλνπλ ζηελ Αζήλα ηνπ 5νπ αηώλα π.Υ. Σνπο ππνδέρεηαη όιν ραξά ν Πεξηθιήο. Η άθημε ηνπο ζπκπίπηεη κε ηελ ενξηή ησλ Απαηνπξίσλ. Έηζη αθνύ νδεγνύληαη ζην Μεηξών νλνκαηνδνηνύληαη κε αξραία ειιεληθά νλόκαηα θαη εγγξάθνληαη ζηνπο πνιηηηθνύο θαηαιόγνπο ηεο πόιεο. Παξάιιεια ηνπο παξαδίδνληαη ηα λέα ηκάηηα ηνπο. Σνπο αλαθνηλώλεηαη αθόκα ν δήκνο ηεο δηακνλήο ηνπο. Όια ηα ζηνηρεία αλαξηώληαη έμσ απν ηελ πξπηαλεία. Με ηελ βνήζεηα ηνπ Πεξηθιή θαη θνξώληαο ηνπο ρηηώλεο ηνπο μεθηλνύλ βόιηα γηα λα γλσξίζνπλ ηελ πόιε, ηηο γεηηνληέο, ηα αμηνζέαηα ηεο θαζώο θαη κεξηθνύο θαηνίθνπο ηεο. Αθνινπζεί ε εγθαηάζηαζε ζηνλ δήκν ηνπο θαη ε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ ηνπο.

Μέξα 2ε – Ενξηή Παλαζήλαησλ Σα Παλαζήλαηα ήηαλ ε κεγαιύηεξε γηνξηή ησλ Αζελώλ πξνο ηηκή ηεο πνιηνύρνπ Παιιάδνο Αζελάο. Σα Παλαζήλαηα ρσξίδνληαλ ζε Μηθξά θαη ζε Μεγάια. Σα Μηθξά γηνξηάδνληαλ θάζε ρξόλν θαη ηα Μεγάια θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Η γηνξηή αλάγεηαη ζηνλ ήξσα ησλ Αζελώλ Εριτθόνιο, ν νπνίνο, αθνύ έζηεζε ζηελ Αθξόπνιε μόαλν ηεο Θεάο, ίδξπζε αγώλεο, νη νπνίνη νλνκάζηεθαλ «Αζήλαηα». Οη ενξηαζηηθνί απηνί ηνπηθνί αγώλεο έγηλαλ θνηλνί γηα όιε ηελ Αηηηθή επί ησλ εκεξώλ ηνπ Θησέως, κε ηελ ππαγσγή ησλ ζπλνηθηζκώλ θαη Γήκσλ ηεο Αηηηθήο ζην άζηπ ησλ Αζελώλ, νπόηε θαη νλνκάζηεθαλ «Παλαζήλαηα» σο γηνξηή ηεο ελνπνηήζεσο ησλ ζπλνηθηζκώλ θαη πξνο ηηκή ηεο λίθεο ηεο Αζελάο θαηά ησλ Γηγάλησλ. ΢ηελ αξρή ε γηνξηή γηλόηαλ θάζε ρξόλν. Δπί Πεισιστράτοσ όκσο ζεζπίζηεθε λα γίλεηαη θάζε ηεηξαεηία, κε ηάζε λα γίλεη παλειιήληνο, αληί ηνπ κέρξη ηόηε θαζαξά ηνπηθηζηηθνύ ραξαθηήξνο. Αξγόηεξα επί Περικλέοσς, απόθηεζε κεγαιύηεξε αίγιε θαη ζεζπίζηεθαλ ςεθίζκαηα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκάρσλ ησλ Αζελαίσλ ζηε Μεγάιε ζπζία ησλ Παλαζελαίσλ.

9


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

ΘΗ΢ΕΑ΢ Ο Θεζέαο ζεσξνύληαλ ηδξπηήο ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, κηα θαη ν ίδηνο ζπλνίθηζε ηνπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο ζε εληαία πόιε πνπ νλνκάζηεθε Αζήλα πξνο ηηκή ηεο πξνζηάηηδάο ηνπ ζεάο Αζελάο. Ήηαλ γηνο ηνπ Αηγέα θαη ηεο Αίζξαο θαη γελλήζεθε ζηελ Σξνηδήλα απ' όπνπ θαηαγόηαλ ε κεηέξα ηνπ. Ο Αηγέαο έθπγε από ηελ Σξνηδήλα πξηλ γελλεζεί ν Θεζέαο, αιιά άθεζε παξαγγειία, αλ ην παηδί πνπ ζα γελληόηαλ ήηαλ αγόξη, κόιηο κεγάισλε λα πήγαηλε ζηελ Αζήλα. Η κνίξα ηνπ ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλε. ΢ε ειηθία δεθάμη εηώλ μεθίλεζαλ νη άζινη ηνπ, πνπ πηζηνπνηνύζαλ όηη ήηαλ έλαο εμαηξεηηθόο θαη δηαιερηόο ήξσαο. ΄Δκαζε από ηε κεηέξα ηνπ όηη έπξεπε λα θπιήζεη έλα βξάρν όπνπ ήηαλ θξπκκέλα ηα ζαλδάιηα θαη ην καραίξη ηνπ παηέξα ηνπ πνπ ζα ηνλ ζπληξόθεπαλ ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ Αζήλα θαη ζα βνεζνύζαλ ζηελ αλαγλώξηζή ηνπ από ηνλ Αηγέα. Η πνξεία απηή αθνξνύζε ην δξόκν από ηελ Σξνηδήλα πξνο ηελ Αζήλα κέζσ ηεο επηθίλδπλεο ζηεξηάο, αθνύ εθεί παξακόλεπαλ δηάθνξνη δηαβόεηνη ιεζηέο. ΄Οια απηά, όκσο, ήηαλ ζηα πιαίζηα ησλ απαξαίηεησλ δνθηκαζηώλ ηνπ λεαξνύ Θεζέα πνπ επξόθεηην λα παίμεη ηόζν ζεκαληηθό ξόιν.

Ξεθηλνύλ ηα Παλαζήλαηα ζηελ πόιε. Η πξώηε κέξα πεξηιακβάλεη:

αζιεηηθνύο αγώλεο ζην Παλαζελατθό ΢ηάδην. Σα ιπθόπνπια κέζα απν ελα πιήζνο αγσληζκάησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ καζαίλνπλ ηνλ επγελή ζπλαγσληζκό αιιά θαη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο.

εθκάζεζε πξώησλ βνεζεηώλ απν ηνλ Θππνθξάηε ζην Αζθιεπηείν. Γλώζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη όρη κόλν!

θαηαζθεπαζηηθέο ηδέεο γηα ηνλ δήκν καο (εμάδα) απν ηνλ έκπεηξν αξρηηέθηνλα Θθηίλν θαη ηνπο βνεζνύο ηνπ. Σειεηνπνίεζε ησλ θαηαζθεπώλ ηνπ δήκνπ καο θαη δεκηνπξγία λέσλ θαηαζθεπώλ αλέζεσλ.

πλεπκαηηθέο θαη ηερληθέο γλώζεηο απν ηνλ Πξνκεζέα. “Ννύο πγηείο ελ ζώκαηη πγηέο” έιεγαλ νη πξόγνλνη καο. Έηζη θαη εκέηο γπκλάζακε θαη ην κπαιό καο εθηόο απν ην ζώκα καο.

10


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Μέξα 3ε

ΝΕΕ΢ ΓΝΩΡΘΜΘΕ΢: Α΢ΚΛΗΠΘΟ΢ Μηα από ηηο πην κνξθέο ηεο είλαη ν Αζθιεπηόο. Σν ηελ επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο ν πξώηνο γηαηξόο.

ελδηαθέξνπζεο ειιεληθήο κπζνινγίαο όλνκά ηνπ έρεη ζπλδεζεί κε θαη ζεσξείηαη κάιηζηα όηη ήηαλ

Γηνο ελόο ζενύ θαη κηαο ζλεηήο, ν Αζθιεπηόο δε ζπγθαηαιεγόηαλ ζηνπο ηζρπξνύο ζενύο πνπ θαηνηθνύζαλ ζηνλ ΋ιπκπν, αιιά ζεσξνύληαλ απιόο ήξσαο, πνπ είρε ζετθή θαηαγσγή. Τπήξμε όκσο ηδηαίηεξα αγαπεηόο ζηνπο αλζξώπνπο, πνπ ηνλ ηηκνύζαλ θαη ηνλ ζέβνληαλ. Ίζσο επεηδή δελ ήηαλ απιεζίαζηνο θαη δελ πξνθαινύζε θόβν όπσο νη ππόινηπνη ζενί. Αληίζεηα, ε ζέζε ηνπ ήηαλ πάληα θνληά ζηνπο αλζξώπνπο, γηα ην θαιό ησλ νπνίσλ πξόζθεξε ηηο γλώζεηο ηνπ. Η θήκε ηνπ είρε απισζεί ζ' όιν ηνλ ειιαδηθό ρώξν, αιιά θη έμσ απ' απηόλ. Ο ηαηξόο ζεόο θξόληηδε λα εμαπισζεί ε ηαηξηθή θαη λα ζεξαπεύνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη, λα ρηίδεη εηδηθά θηίξηα όπνπ εθεί ζπγθεληξώλνληαλ νη αζζελείο αλαδεηώληαο ζεξαπεία. Σε δξαζηεξηόηεηά ηνπ ζπλέρηδαλ ζηα ηεξά ηνπ Αζθιεπηνύ νη ηεξείο ηνπ, νη Αζθιεπηάδεο. Ήηαλ ηόζν κεγάιε ε ιαηξεία ηνπ Αζθιεπηνύ πνπ αληηκεησπηδόηαλ ηζνδύλακα κε ηνπο άιινπο ζενύο. Άιισζηε θη ν Αζθιεπηόο, όπσο θη ν Ηρακλής, ζην ηέινο απνζεώζεθε, έγηλε δειαδή δεθηόο ζηε ζετθή θαηνηθία ηνπ Οιύκπνπ.

2ε κέξα ησλ Παλαζελαίσλ 

Η δεύηεξε κέξα πεξηιακβάλεη:

Θζηηoπιντθνύο θαη ζαιάζζηνπο αγώλεο,

εθκάζεζε πξώησλ βνεζεηώλ ζηε ζάιαζζα απν ηνλ Θππνθξάηε

ζαιάζζηεο θαιιηηερλίεο

πέληαζιν

ηππηθνύο αγώλεο θαη αξκαηνδξνκίεο

11


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ε

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Μέξα 4 – Αλζεζηήξηα Σα Αλζεζηήξηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Αζήλα από ηελ 11ε σο ηελ 13ε ηνπ κελόο Αλζεζηεξηώλνο πξνο ηηκή ηνπ Γηνλύζνπ θαη ηνπ ρζνλίνπ Δξκνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο ηεινύληαλ αγσλίζκαηα θαη ηα βξαβεία ησλ ληθεηώλ ηα δηάλεκε ν άξρσλ βαζηιεύο, ν νπνίνο είρε θαη ηελ επηκέιεηα ηεο γηνξηήο. Η πξώηε κέξα ησλ Αλζεζηεξίσλ νλνκαδόηαλ «πηζνίγηα», επεηδή εθείλε ηελ εκέξα άλνηγαλ ηνπο πίζνπο γηα λα δνθηκάζνπλ ηα λέα θξαζηά θαη ζηεθάλσλαλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Η δεύηεξε κέξα ησλ Αλζεζηεξίσλ ιεγόηαλ «Υόεο» θαη γίλνληαλ ζπκπόζηα, «αζθώιηα» θαη ν «εμ ακαμώλ θώκνο» δειαδή αληαιιαγέο ζθσκκάησλ κεηαμύ ησλ ζξεζθεπηώλ νη νπνίνη βξίζθνληαλ πάλσ ζε άκαμεο θαη πείξαδαλ ηνπο πεξαζηηθνύο. Σε κέξα απηή γηλόηαλ θαη ν «Ιεξόο Γάκνο» κεηαμύ ηνπ Γηνλύζνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ Άξρνληνο Βαζηιέσο ζην «Βνπθνιείνλ» Ιεξό. Ο Γηόλπζνο έθηαλε εθεί πάλσ ζε έλα πινίν κε ηξνρνύο, ελώ ε βαζίιηζζα ιίγν πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ Θενύ έδηλε ηνλ όξθν ηεο αγακίαο ησλ Ιεξνπξγώλ.

Η Σξίηε κέξα ησλ Αλζεζηεξίσλ νλνκάδνληαλ «Υύηξνη», επεηδή ηελ εκέξα πξνζθέξνληαλ αγγεία κε άλζε, καγεηξεκέλα ιαραληθά θαη παλζπεξκία ζηηεξώλ. Μέζσ ηνπ Φπρνπνκπνύ Δξκνύ γηλόηαλ επίζεκε αλάθιεζε λεθξώλ θαη ζπνλδέο ύδαηνο πνπ νλνκάδνληαλ «Τδξνθόξηα» ζην «Οιπκπείνλ» Ιεξό ηεο Γεο πξνο ηηκή ησλ πληγέλησλ ζην Καηαθιπζκό ηνπ Γεπθαιίσλνο. ΢ην ηέινο ησλ ηεξνπξαμηώλ γηλόηαλ ε επάλνδνο ησλ Φπρώλ ζηνλ Άδε κε ηελ θξάζε «Θύξαδε, Κήξεο .....νπθέη’ Αλζεζηήξηα».

Έηζη ζήκεξα ε κέξα πεξηιέκβαλε:  Αξραίσλ γεύζεηο (Ζαραξνπιαζηηθή) θαη  Τδξνθόξεηα (Η ραξά ηνπ λεξνύ!)

12


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Μέξα 5ε

Επίζθεςε ζηηο Πιαηαηέο θαη ζηνλ Οκθαιό ηεο Γήο, ηνπο Δειθνύο Σν ηαμίδη καο μεθίλεζε κε ηελ επίζθεςε καο ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Πιαηαηώλ, ζηελ πεδηάδα πνπ έιαβε ρώξα ε ηζηνξηθή κάρε κεηαμύ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Πεξζώλ ην 479 π.Υ.

Έξω απο τα τείχη της αρχαίας πόλης των Πλαταιών ______________________________________________________________________ Σν ηαμίδη ζην ρξόλν ζπλερίζηεθε ζηνπο Γειθνύο όπνπ έγηλε ε εθκάζεζε ηεο ηζηνξίαο κέζα απν κεγάιν παηρλίδη γλώζεσλ.

13


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Μέξα 6ε

Δηνλύζηα

Τα Γηνλύζηα ήηαλ παλειιελίεο γηνξηέο πξνο ηηκή ηνπ Γηνλύζνπ κε ζεκαληηθόηεξα θέληξα ηνπο ηελ Αζήλα, ηελ Κόξηλζν, ηε Σκύξλε, ηελ Κέξθπξα, ηε Νάμν, ηε Γήιν, ηε Τήλν, ηε Σηθπώλα, ηε Μίιεην θαη ηε Βνησηία. Ο γεληθόο ραξαθηήξαο ησλ Γηνλπζίσλ πεξηειάκβαλε νηλνπνζία, επζπκία, άθξαηνλ ελζνπζηαζκό, θύκβαια, ηύκπαλα, ζηάζνπο, πνκπέο, δηζπξάκβνπο θαη θαιινθνξίεο. Τα Γηνλύζηα ρσξίδνληαλ ζε «Μηθξά» θαη «Μεγάια» πνπ ηεινύληαλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο ηνπ ρξόλνπ.

Μικρά Τα «Μηθξά» ή «καη’ αγρούς» Γηνλύζηα γηνξηάδνηαλ ζηελ Αζήλα από ηελ 8ε σο ηελ 11ε ηνπ κελόο Πνζεηδώλνο. Οη παλεγπξηζηέο αληαιιάδαλε ζθώκκαηα θαη ρεηξνλνκίεο κε ηνπο πεξαζηηθνύο, ελώ γίλνληαλ πνκπέο θαλεθόξσλ, καζθαξάηεο, θαιινθνξίεο, δξακαηηθνί αγώλεο, δεκόζηνη θώκνη, πξνο ηηκή ηνπ Θενύ, δειαδή ζπκπόζην κεηά κνπζηθήο θαη ρνξνύ. Οη θσκαζηέο κεηά ην ηέινο ηνπ ζπκπνζίνπ θνξνύζαλ πξνζσπίδεο θαη ζηεθάλνπο, έθαλαλ αγώλεο ιακπαδεθνξίαο θαη κεηά πεξηθέξνληαλ ζηνπο δξόκνπο ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο, ελώ πξνο ηηκή ησλ ληθεηώλ ζηα δηάθνξα αγσλίζκαηα πνπ πεξηειάκβαλε ε γηνξηή, ςάιινληαλ νη σδέο ηνπ Πηλδάξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνκπώλ.

Μεγάλα Τα «Μεγάια» Γηνλύζηα ή «εν Άζηει» γηνξηάδνληαλ από ηελ 8ε σο ηελ 13ε Διαθνβνιηώλνο. Σ’ απηά ηηκνύζαλ ην Θεό σο «Διεπζεξέα», κε πεξηθνξά ηνπ αγάικαηνο ηνπ Θενύ θαη θαιινθνξία, ζπζία ηαύξνπ θαη ζεαηξηθνύο αγώλεο ζην ζέαηξν ηνπ Θενύ, θάησ απ’ ηελ Αθξόπνιε. Τα Γξώκελα μεθηλνύζαλ ηελ 8ε ηνπ κελόο κε ζπζία (πξνάγσλ) ζην Ναό ηνπ Αζθιεπηνύ θαη ελ ζπλερεία κε ηελ Ιεξά πνκπή, ηελ νπνία αθνινπζνύζαλ όινη νη παλεγπξηζηέο. Τηο δύν επόκελεο κέξεο γίλνληαλ νη αγώλεο δηζπξακβηθώλ ρνξώλ. Πέληε ρνξώλ ησλ εθήβσλ ηελ πξώηε κέξα θαη πέληε ρνξώλ ησλ αλδξώλ ηελ άιιε. Οη ρνξνί απνηεινύληαλ από πεληαθόζηα άηνκα, ηα νπνία ηξαγνπδνύζαλ θαη ρόξεπαλ κε ζπλνδεία απινύ θαη θηζάξεο γύξσ απ’ ην βσκό ηνπ Γηνλύζνπ. Οη Γξακαηηθνί αγώλεο γίλνληαλ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο κέξεο. (Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ, εδίδαζθνλην λέεο ηξαγσδίεο θαη ηελ επηκέιεηα αλαιάκβαλε ν θνξπθαίνο ησλ ελλέα αξρόλησλ. Ο πνηεηέο πνιύ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ Γηνλπζίσλ δεηνύζαλ άδεηα ζπκκεηνρήο παξνπζηάδνληαο ηελ ήδε έηνηκε ηεηξαινγία ηνπο πξνο ηνλ άξρνληα θαη «ήηνπλ ρνξόλ». Ο άξρσλ, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ, δηάιεμε ηηο ηξεηο θαιύηεξεο ηεηξαινγίεο θαη «εδίδνπ ρνξόλ». Σπγρξόλσο ηξεηο θιεξσηνί θαη επθαηάζηαηνη Αζελαίνη αλαιάκβαλαλ ηα έμνδα ησλ ηξηώλ πνηεηώλ. Τελ 8ε ηνπ κελόο γηλόηαλ ν «Πξνάγσλ», όπνπ νη πνηεηέο, νη ππνθξηηέο θαη νη ρνξεγνί εμεγνύζαλ ζην θνηλό ηελ ππόζεζε ηεο ηεηξαινγίαο ηνπο. Δπίζεο ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλνο ε βνπιή ησλ πεληαθνζίσλ καδί κε ηνπο ρνξεγνύο θαηήξηηδε θαηάινγν πνπ πεξηειάκβαλε ηα νλόκαηα ησλ πνιηηώλ πνπ θξίλνληαλ θαηάιιεινη γηα θξηηέο, έγξαθαλ ην θάζε όλνκα μερσξηζηά ζε πηλάθηα, ηα νπνία ηνπνζεηνύζαλ ζε δέθα πδξίεο. Απηέο ηηο ζθξάγηδαλ θαη ηηο ηνπνζεηνύζαλ ζηνλ νπηζζόδνκν ηνπ Παξζελώλνο κέρξη ηελ κέξα έλαξμεο ηνπ αγώλνο. Τελ 11ε ηνπ κελόο άξρηδε ν αγώλ κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ. Από θάζε πδξία δηάιεγαλ έλα θξηηή θαη, αθνύ έδηλαλ όξθν ζηνλ άξρνληα όηη ζα θξίλνπλ θαηά ζπλείδεζε, άξρηδε ε δηδαζθαιία ησλ ηεηξαινγηώλ. Τελ ηειεπηαία κέξα νη θξηηέο εμέιεγαλ ην ληθεηή θαη αθνινπζνύζε ζηεθαλεθνξία ηνπ ρνξεγνύ, ηνπ πνηεηή θαη ησλ ππνθξηηώλ, ελώ ζπγρξόλσο έπαζια θαη νη άιινη δύν πνηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ αγώλα.) Τν πόζν ζεκαληηθή γηνξηή ήηαλ ηα «Μεγάια» Γηνλύζηα θαίλεηαη από ην όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο απαγνξεπόηαλ ε θαηάζρεζε πεξηνπζηώλ ησλ νθεηιεηώλ θαη ε εθηέιεζε νπνηαδήπνηε πνηλήο.

Η κέξα είλαη γεκάηε κε:  Διθσραμβικούς τορούς  Θεατρικά (Η μάτη των Πλαταιών, Η αρπαγή της Εσρώπης)  Δραματικούς Αγώνες

14


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Μέξα 7

ε

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Προμήθεια

Τα Προμήθεια ήταν αθηναϊκή γιορτή προς τιμή του Προμηθέως, σε ανάμνηση της ευεργεσίας του προς την ανθρωπότητα και δείγμα ευγνωμοσύνης προς αυτόν. Κατά τη διάρκεια της γιορτής φερόταν άσβεστο πυρ από τον Κεραμεικό στην Ακρόπολη.

Η κέξα ηεο κεγάιεο ππξάο καο καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θίινπο καο!

15


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Μέξα 8ε

Τελευταίες στιγμές της αναζήτησης. Ανακαλύπτονται τα τελευταία κομμάτια της ασπίδας και με μια λαμπρή τελετή εισερχόμαστε για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό της Παρθένου Αθηνάς και της την αποδίδουμε όλο τιμή. Η Θεά με τη σειρά της μας ευχαριστεί και μας αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό της σωφροσύνης και της αιώνιας ζωής:

Η Αγάπη! ____________________________________________________

16


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Ίζςξ όμςξ ηίπμηα δεκ μπμνεί κα πενηγνάρεη θαιύηενα ημ πςξ πενάζαμε θαη ηίπμηα άιιμ κα μεκ μαξ δίκεη μεγαιύηενε πανά απμ ηα αοζόνμεηα ιόγηα εκόξ ιοθόπμοιμο:

17


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Γεηα ραξά ζε όινπο….. Τη θάλεηε; Καιά είζηε όινη; Θα ηα πνύκε ηώξα, ηέξκα ε μεθνύξαζε, ηέξκα ηα κπάληα (ηα πνιιά πνπ θάλακε ), ήξζε ε ώξα γηα ηηο βξνρέο, ην δηάβαζκα, ην θιείζηκν ζην ζπίηη κπξνζηά από κηα ηειεόξαζε, ηνλ κνπληό νπξαλό, ηηο κεγάιεο θξύεο λύρηεο…..ήξζε ε ώξα γηα ηνπο πξνζθόπνπο λα μεθηλήζνπλ, κήπωο θαη βγάινπκε θαη απηόλ ηνλ ρεηκώλα πνπ έξρεηαη!!!! Εληάμεη, ην παξαδέρνκαη, έρω θάλεη θαη θαιύηεξεο εηζαγωγέο, αιιά, λα, έηζη κνπ βγήθε, ήζεια κηα θνξά θη εγώ λα πξωηνηππήζω ;-)

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ,

ην επηηειείν πνπ ηνλ εθδίδεη, ηα ιπθόπνπια πνπ κε ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο ζα γεκίδνπλ ηηο ζειίδεο ηνπ, ζα είλαη θαη θέηνο εδώ, ζην Παγθξάηη, θαη κέζα από απηόλ ζα θάλνπκε όινη καο κηα κηθξή πξνζπάζεηα: λα ηνλ θάλνπκε θη απηόλ, αιιά θη εκάο, θαιύηεξν! Μηα ζπκβνπιή ρξπζή: θπιάηε ηα ηεύρε…..Η εθεκεξηδνύια καο βγαίλεη θαη γη’ απηόλ ηνλ ζθνπό. Μηα κέξα, όηαλ ηα ζεκεξηλά ιπθόπνπια ζα είλαη ελήιηθεο, γνλείο, ίζωο θαη παππνύδεο, ηόηε, ζίγνπξα ηα ηεύρε απηά ζα έρνπλ άιιε αμία ζηα ρέξηα ηνπο…..Καη νη αλακλήζεηο ζα κείλνπλ γηα πάληα δωληαλέο…… Σ’ απηό ην ηεύρνο, πνπ βγαίλεη κόλν από ην επηηειείν ηεο Αγέιεο καο, από ηνπο «κεγάινπο» δειαδή, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θξαηήζνπκε δωληαλέο ηηο ζύκεζεο από ηελ θαηαζθήλωζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε θέηνο ην θαινθαίξη ε Αγέιε καο, καδί κε ηελ 52ε Αγέιε Πξνζθόπωλ Παγθξαηίνπ, ζην Καπαξέιιη Βνηωηίαο. Εγώ ζα πω κόλν πωο απηέο νη 8 εκέξεο ήηαλ από ηηο πην γεκάηεο θαη όκνξθεο ηνπ θαινθαηξηνύ κνπ… Καιή αλάγλωζε θαη θαιή πξόνδν ζε όινπο ζαο…

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο Ανακόντα ____________________________________________________________________________ Δύρνκαη γηα ηελ θαηλνύξηα ρξνληά πξώηα απ’όια θαιή πξόνδν ζε όια ηα παηδηά αιιά θαη ζηνπο Βαζκνθόξνπο, θαιή δύλακε γηα πνιιέο θαιέο ζπγθεληξώζεηο. Ο ζηόρνο καο θέηνο είλαη λα θέξνπκε μαλά πνιιά παηδηά ζην ΢ύζηεκα θαη λα απμήζνπκε ηε δύλακε καο θαη ζηελ Αγέιε θαη ζηελ Οκάδα. Όινη κπνξνύλ λα πξνζπαζήζνπλ θαη είκαη ζίγνπξε νηη ζα ηα θαηαθέξνπκε. Η δνπιεηά πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ ΣΩΣΤΟΥ ΛΥΚΟΥ είλαη αμηέπαηλε θαη αμίδεη πνιιά ζπγραξεηήξηα ζηνπο ζπληειεζηέο. Θέισ λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ πνπ έρνπλ πάξεη πνιύ δεζηά ην έξγν ηνπο θαη αγαπνύλ ην ΢ύζηεκα ζαλ δεύηεξν ζπίηη ηνπο... Γηα όινπο εκάο πνπ ζηελ νπζία έρνπκε “κεγαιώζεη” ζε ελα ΢ύζηεκα κε πνιύ θόζκν θαη παηδηά είλαη κεγάιε ππόζεζε ην λα θαηαθέξνπκε λα ην θάλνπκε πάιη δύλακε ζην Παγθξάηη. Καιή Πξνζθνπηθή ρξνληά ζε όινπο Νάληηα Καληδνύξα Όστρια

18


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Αθέιαξ: Δημήηρης Θεοδοζόποσλος Λίγα ιόγηα γηα ημκ Δεμήηνε: Γκςζηόξ ζε όιμοξ ημοξ θίιμοξ ημο ςξ Τεό. Απμ πένζο αθμύεη θαη ζημ πνμζθμπηθό όκμμα Μπαγθίνα. Βνίζθεηαη ζημ Σύζηεμα από ημ 1992 θαη ζηεκ Αγέιε από ημ 1998. Γίκαη 22 εηώκ. Φέημξ, βνίζθεηαη γηα δεύηενε πνμκηά ζηε ζέζε ημο Αθέια. Γθηόξ πνμζθμπηζμμύ είκαη Φμηηεηήξ ηεξ Σπμιήξ Αγνμκόμςκ θαη Τμπμγνάθςκ Μεπακηθώκ ημο Γζκηθμύ Μεηζόβημο Πμιοηεπκείμο. Κοθιμθμνεί με πμδήιαημ! Υπανπεγμί: Μαρία Κωμζηαμηοπούλοσ Λίγα ιόγηα γηα ηεκ Μανία: Γκςζηή θαη με ημ Πνμζθμπηθό όκμμα Ακαθόκηα. Βνίζθεηαη ζημ Σύζηεμα από ημ 1983 θαη από ημ 1996 μέπνη ημ 2002 ήηακ Αθέιαξ ηεξ Αγέιεξ μαξ. Γίκαη 28 εηώκ θαη Πηοπημύπμξ ημο Γεςπμκηθμύ Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ με εηδηθόηεηα Γεςπόκμο-Βημηεπκμιόγμο. Σήμενα ενγάδεηαη ςξ Δεμόζημξ οπάιιειμξ ζηεκ Νμμανπία Πεηναηά ζηε Δηεύζοκζε Γγγείςκ Βειηηώζεςκ. Κοθιμθμνεί με ηα πόδηα! Δάθμη Διαζίηη Λίγα ιόγηα γηα ηεκ Δάθκε: Η Μέζμοα! Από πμιύ μηθνή εκηάπζεθε ζημ Σώμα ηςκ Οδεγώκ. Ανγόηενα πέναζε ζημοξ Πνμζθόπμοξ θαη ζημ Σύζηεμα μαξ ήνζε ζακ Ακηπκεύηνηα. Μεηά από δηαθμπή μενηθώκ πνόκςκ επέζηνερε πένζο θαη έηζη ηώνα ζοκεπίδεη ημ Πνμζθμπηθό παηπκίδη μέζα από ηεκ 1ε Αγέιε Αενμπνμζθόπςκ Παγθναηίμο. Τεκ Αγέιε μαξ! Κοθιμθμνεί ειεύζενε!!! Δημήηρης Παπαδόποσλος Λίγα ιόγηα γηα ημκ Δεμήηνε: Ο κέμξ μηθνόξ ηεξ πανέαξ μαξ! Φεηηκόξ επηηοπώκ ζημ Γζκηθό Μεηζόβημ Πμιοηεπκείμ ζηε Σπμιή Γθανμμζμέκςκ Μαζεμαηηθώκ θαη Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ, μεηα απμ μηα ζοκεπή θαη επηηοπεμέκε πμνεία ζηα ημήμαηα (Αγέιε, Ομάδα) ημο Σοζηήμαημξ θαη ζηεκ Κμηκόηεηα ηεξ Τμπηθήξ Γθμνείαξ ζοκεπίδεη θαη αοηόξ ημ Πνμζθμπηθό παηπκίδη μέζα από ηεκ ηεκ Αγέιε μαξ! Κοθιμθμνεί ζε κόσμους του Φανταστικού!!! ______________________________________ Είναι απίστευτο το τι μπορεί να επιτύχει κανείς, αν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα εισπράξει τα συγχαρητήρια Ράλφ Έμερσον 19


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

Τειέθςκα επηθμηκςκίαξ: 210-72.90.669 (Γζηία) Τεό(Μπαγκίρα): 6945-636155, Μανία(Αμακόμηα):6974-933309, Δάθκε(Μέζοσα): 6974-667087, Δεμήηνεξ: 6974-708052 Κάζε Τεηάνηε θαη Παναζθεοή ακμηπηά 7.30 με 9.00 μ.μ. Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Eθδόηεξ: Δεμμζημγναθηθόξ Ονγακηζμόξ Λοθάθε Ανπηζοκηάθηεξ: Θεμδμζόπμοιμξ Δεμήηνεξ , Σύκηαλε: 1ε Αγέιε Παγθναηίμο 20


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΗ 20-25 – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003

21

rwn20-25  

right wolf newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you