Page 1

Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ Κπθινθνξεί ειεύζεξνο θάζε κήλα. ΢πρλάδεη ζην Παγθξάηη

Γεθέκβξηνο 2002 – Σεύρνο 15

Σηκή: €1

“Μα πρέπει και να „τεις ζηο νοσ ζσνετώς να λέγεζαι Λύκος, μα Λύκος ζωζηός.” Μεληαία Δθεκεξηδνύια ηεο 1εο Αγέιεο Αεξνπξνζθόπσλ Παγθξαηίνπ

www.geocities.com/proto_aero ageli1@yahoo.com proto_aero@yahoo.gr

___________________________________________________________

 Απολογισμός Νοεμβρίου και προγραμματισμός Δεκεμβρίου

 Αθηένςμα ζηα Υνηζημφγεκκα

Και όπως πάντα...

 Προσκοπικά Νέα Και..

 Εύθυμες Σελίδες

 Μόγλης... Το Βιβλίο της Ζούγκλας, η πραγματική ιστορία... κεφάλαιο Α’

 Διαβάζηε απο αυηό ηο μήνα και κάθε μήνα ηη ζελίδα ηων εραζιηεχνικών αζχολιών! 1


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

Το ζεμείωμα ηοσ Ακέλα... 24/12/2002, ΢μφκημ...

Όιμη μη κέμη Βαζμμθυνμη ηεξ Σμπηθήξ μαξ Γθμνείαξ βαπηίδμκηαη με ηα πνμζθμπηθά ημοξ μκυμαηα θαη ακαιαμβάκμοκ επίζεμα πιέμκ ηα πνμζθμπηθά ημοξ θαζήθμκηα. Ξεπάζηε ημ Σευ. Απυ εδχ θαη πένα ζα με θςκάδεηε Αθέια θαη Μπαγθίνα! Όπςξ θαη ηεκ Ακζή, Γενυιοθμ θαη Μάμ. Μάμ είκαη ημ παγχκη ζηεκ Ιζημνία ημο Μυγιε. Αθυμα θαη ε Ακαθυκηα μεηά απυ πμιιά πνυκηα βαπηίζηεθε θαη αοηή θαη πιέμκ επηζεμμπμηήζεθε ημ υκμμα με ημ μπμίμ υιμη ηεκ έπμομε γκςνίζεη θαη αγαπήζεη. Έηζη μέζα ζε ηυζεξ αιιαγέξ θέημξ πνμζηέζεθακ θαη ηα μκυμαηα μαξ! Σα μπμία πνμζηίζμκηαη θαη αοηά ζηεκ δελαμεκή ηςκ αιιαγχκ πμο ζα μαξ πανέπεη με εκένγεηα , θέθη δςκηάκηα θαη θακηαζία γηα ηα επυμεκα πνυκηα. Μία δελαμεκή πμο έπεη ήδε ανπίζεη κα πανέπεη ένγμ θαη ζοκεπίδεη με ηηξ θαιφηενεξ πνμοπμζέζεηξ. Δεθέμβνημξ ηχνα ιμηπυκ. Ο ηνίημξ μήκαξ δνάζεξ ηεξ ακακεςμέκεξ Αγέιεξ μαξ! Σεξ Αγέιεξ μαξ πμο ζοκεπίδεη αθμφναζηα ημ πνμζθμπηθυ ένγμ. Όμςξ επεηδή πνμζθμπηζμυξ δεκ κμείηαη μαθνηά απυ ηεκ θφζε, έηζη θαη μ Κιάδμξ μαξ απμθάζηζε κα πναγμαημπμηήζεη μεγάιε μμκμήμενε εθδνμμή ζημ Άιζμξ ΢ογγνμφ, ημ ΢άββαημ 21 Δεθεμβνίμο. Βνηζθυμαζηε ζηα ίπκε ημο Άσ Βαζίιε θαη εοειπηζημφμε κα ημκ βνμφμε ζε αοηυ ημ μένμξ! Μέπνη ηυηε υμςξ ζα έπμομε μαδέρεη ανθεηά ζημηπεία θαη ε απμζημιή μαξ δεκ ζα είκαη δφζθμιε αιιά είμαζηε ζίγμονμη πςξ ζα ζηεθζεί με επηηοπία. Ο θαηνυξ βέβαηα δεκ είκαη μαδί μαξ αιιά υζμ θνφμ θάκεη έλς ηυζμ δέζηε θάκεη μέζα ζηεκ θανδηά μαξ πμο θιέγεηαη απυ επηζομία γηα ηεκ εθπιήνςζε θάζε απμζημιήξ. Καη υζμ κενυ θαη ακ νίλεη, υζμ θαη ακ θιάρμοκ μη μονακμί εμείξ με ημ παμυγειμ μαξ ζα λεπενάζμομε θάζε εμπυδημ γηαηί λένμομε υηη με ημ θέθη δεκ πνεηάδεηαη κα θμβυμαζηε ηίπμηα! Καιά Υνηζημφγεκκα ζε υιμοξ ιμηπυκ με δεζηαζηά ζηεκ θανδηά θαη παμυγειμ ζηα πείιε. Γθ μένμοξ ηεξ 1εξ Αγέιεξ ζαξ εφπμμαη Υνυκηα Πμιιά θαη ε κέα πνμκία πμο ζα ένζεη, υπη μυκμ κα είκαη θαιφηενε απυ ηεκ πνμεγμφμεκε, αιιά μέζα ζε αοηήκ κα πναγμαημπμηεζμφκ ηα υκεηνα πμο θάκαμε ημ 2002. Γηαηί ημ πανυκ είκαη ε πενίμδμξ πμο ζθεθηυμαζηε ημ πανειζυκ θαη μκεηνεουμαζηε ημ μέιιμκ.

Με Λοθμπμοιηθμφξ παηνεηηζμμφξ 2


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002 Μπαγθίνα

Το ζεμείωμα ηοσ εραζιηέτμε...

Αοηυκ ημ μήκα πανμοζηάδμομε ηηξ εναζηηεπκηθέξ αζπμιίεξ ηςκ Λοθμπμφιςκ θαη απυ ημκ επυμεκμ ζε αοηήκ ηεκ ζειίδα ζα θηιμλεκμφκηαη μη πανμοζηάζεηξ ηςκ Λοθμπμφιςκ μαξ ζηηξ εναζηηεπκηθέξ πμο ζα επηιέλμοκ.  Οη Γναζηηεπκηθέξ Αζπμιίεξ δίκμοκ ηεκ εοθαηνία ζηα Λοθυπμοια: Να ακαθαιφρμοκ κέμοξ μνίδμκηεξ θαη ηηξ θιίζεηξ ημοξ. Να αζπμιεζμφκ με θάηη δηαθμνεηηθυ απυ αοηυ πμο ζοκήζςξ αζπμιμφκηαη. Να ακεβάζμοκ ημ πμιηηηζηηθυ ημοξ επίπεδμ, κα αγαπήζμοκ υηη πενηζηαζηαθά δεκ ημοξ ανέζεη, κα πνμζδημνίζμοκ ηα πυμπο, πμο ζημ μέιιμκ ζα “κμζηημεφμοκ” ηε δςή ημοξ θαη κα δχζμοκ ηα πνχηα ζημηπεία γηα ημκ επαγγειμαηηθυ πνμζακαημιηζμυ ημοξ.  Οη Γναζηηεπκηθέξ Αζπμιίεξ έπμοκ πςνηζηεί ζε 5 μεγάιμοξ ημμείξ. Σμοξ ελήξ:

Πκεομαηηθήξ Καιιηένγεηαξ ΢ςμαηηθήξ Αγςγήξ

Κμηκςκηθήξ ΢οκενγαζίαξ

Δςήξ Τπαίζνμο

Σεπκηθχκ Δελημηήηςκ

 Γηα θάζε Γναζηηεπκηθή Αζπμιία ημ Λοθυπμοιμ πένκεη εηδηθυ Βεβαηςηηθυ Ακαγκχνηζεξ Πνμζπάζεηαξ. Με 3 Βεβαηςηηθά ζε δηαθμνεηηθά ακηηθείμεκα απυ ημκ ίδημ Σμμέα ημο απμκέμεηαη ημ ακηίζημηπμ Δηαθνηηηθυ πμο ημ θένεη ζηε ζημιή ημο.

3


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

Νμέμβνημξ...

μ ηειεοηαίμξ μήκαξ ημο Φκηκμπχνμο. μ ηειεοηαίμξ; Γημφπηηηη!!! Θα μμο πείηε ηχνα γηαηί παίνμμαη. Φοζηθά υπη γηαηη ένπεηαη μ πεημχκαξ με ηα θνφα θαη ηα πηυκηα, γεγμκυξ πμο με πανμπμηεί θαηα ηα άιια, αθμφ μη άκζνςπμη ένπμκηαη πημ θμκηά, αιιά γηαηί επηηέιμοξ ζα ζηαμαηήζμοκ κα πέθημοκ ηα θφιια ζηεκ ηεκ αοιή μαξ πμο γηα κα ηα θαζανίζμομε θάζε θμνά μαξ έβγαηκε ε μέζε! Πάκηςξ ημ κα βιέπεηξ ηεκ θφζε κα εθθνάδεηαη είκαη μμκαδηθυ ζοκαίζζεμα. Άζπεηα ακ εμείξ ζηεκ πυιε δεκ ηεκ βιέπμομε πανά μυκμ ζε θαμηά εθδνμμή ημ ΢αββαημθφνηαθμ! Γηα αοηυ αθυμα θαη αοηά ηα εκμπιεηηθά θφιια έπμοκ ηε μαγεία ημοξ.Κνφβμοκ μέζα ημοξ ηεκ θφζε πμο ημ ηζημέκημ θαηαβνμπζίδεη θάζε μένα θαη χνα. Γίκαη ημ ζοκαίζζεμα ζηεκ ιμγηθή ηεξ πυιεξ. Έκα ζοκαίζζεμα πμο ημ πνεηαδυμαζηε. Έηζη ζα ζηεκαπςνεζμφμε ακ δεκ λακαδμφμε ηα θφιια ζηεκ αοιή μαξ αιιά λένμκηαξ υηη ζα λακάνζμοκ θάκμομε οπμμμκή. Καη πενημέκμομε. Με ηηξ ζθμφπεξ ζημ πένη!!

θφζε θαη πημ ζογθεθνημέκα ημ δάζμξ, ιμηπυκ μαξ απαζπυιεζε ημκ μήκα αοηυκ. Μάζαμε γηα αοηυ θαη παίλαμε με ημκ ήνςα ημο Δάζμοξ, Ρμμπέκ ηςκ Δαζχκ, υπμο μαξ εθπαίδεοζε θαη μαξ έμαζε ηα μοζηηθά ημο, με ηε βμήζεηα ηςκ ζοκενγαηχκ ημο. Μάζαμε θαη πςξ κα ημ πνμζηαηεφμομε αθμφ είκαη ε πεγή δςήξ μαξ.

4


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Κσριακή 1

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

Κσριακή 8

Κσριακή 15

΢ογθέκηνςζε ΢ημιηζμυξ ηεξ Πνμβμιή θιεηζημφ Λέζπεξ! Υνηζημογεκκηά πχνμο. ηηθεξ ηαηκίαξ Καηαζθεοή ζηεκ Φςιηά ηςκ μαξ θαζχξ θαη πνμζςπηθχκ θαηαζθεοή θαιηζχκ γηα ηα πμπ-θυνκ! δχνα!

Σάββαηο 21

Μμκμήμενε εθδνμμή ζημ Άιζμξ ΢ογγνμφ ζημ Μανμφζη. Πιενμθμνίεξ ζηα γκςζηά ηειέθςκα.

5


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

΄Δζηκα απ' όιν ηνλ θόζκν ΢νπεδία: Σελ απγή ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ ε "Λνπηζία" -ζύκβνιν ηνπ θσηόο- ζπλήζσο ην κεγαιύηεξν θνξίηζη ηνπ ζπηηηνύ, θνξώληαο έλα καθξύ ιεπθό ρηηώλα θαη έλα ζηεθάλη από αλακέλα θεξηά ζηα καιιηά, πεγαίλεη από ζπίηη ζε ζπίηη, πξνζθέξνληαο δεζηό θαθέ θαη θνπινπξάθηα, ελώ ηξαγνπδά παιηά θάιαληα κε ηνλ ζθνπό ηνπ ιατθνύ λαπνιηηάληθνπ ηξαγνπδηνύ "΢άληα Λνπηζία". Οη ζξύινη ηεο Λνπηζίαο γελλήζεθαλ ζηηο ΢πξαθνύζεο ηεο ΢ηθειίαο πεξίπνπ θαηά ην έηνο 300 κ.Υ. ΢ε κεξηθέο επαξρίεο ηεο ΢νπεδίαο νη θάηνηθνη ησλ ρσξηώλ ζπλεζίδνπλ αλήκεξα ηα Υξηζηνύγελλα λα ξίρλνπλ έμσ από ηα ζπίηηα θαη ηα ρσξάθηα ηνπο ζηηάξη, γηα λα γηνξηάζνπλ καδί ηνπο θαη ηα πνπιηά. Αγγιία: ΢ε κεξηθέο βξεηηαληθέο πεξηνρέο ην έζηκν ηνπ γιεληηνύ ζε θήπνπο κε κειηέο ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη κηα παξαιιαγή κηαο εηδσινιαηξηθήο ηειεηήο. Αθνύ ζθνηεηληάζεη, νη αγξόηεο πεγαίλνπλ ζηα πεξηβόιηα, ζρεκαηίδνπλ παξέεο γύξσ από ηα παιαηόηεξα δέληξα θαη πίλνληαο κπύξα ηξαγνπδνύλ ηα θάιαληα. Ππξνβνινύλ ζηα θιαξηά γηα λα δηώμνπλ ηα θαθά πλεύκαηα θαη πξηλ από ρξόληα άθελαλ ηξηγύξσ γιπθίζκαηα γηα λα θαινπηάζνπλ ηα πλεύκαηα θαη λα εμαζθαιίζνπλ θαιή ζνδεηά. Γηνπγθνζιαβία: Οη Γηνπγθνζιάβεο λνηθνθπξέο έρνπλ έλα επγεληθό αιιά βξώκηθν έζηκν: Ραληίδνπλ ηα ηξαπεδνκάληειά ηνπο κε θξαζί γηα λα κε ληξαπνύλ νη θηινμελνύκελνί ηνπο αλ ιεξώζνπλ θάπνην. Ρσζία: Δίραλ ηε ζπλήζεηα, ηε λύρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, λα ληύλνπλ ζη' άζπξα κηα θνπέιια ηνπ ζπηηηνύ θαη λα ηε βάδνπλ λα παξηζηάλεη ηελ Παλαγία. ΢ηθειία: Οη ρσξηθνί βγάδνπλ ηα κεζάλπρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ λεξό από ηα πεγάδηα θαη ξαληίδνπλ ηα δώα ηνπο, γηαηί πηζηεύνπλ όηη ην λεξό απηό είλαη αγηαζκέλν, επεηδή ηελ ίδηα ώξα γελληέηαη θαη ν ΢σηήξαο ηνπ θόζκνπ. ΢αξδελία: ΢ηε ΢αξδελία πηζηεύνπλ όηη όπνηνο γελλεζεί ηε λύρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη κάιηζηα ηα κεζάλπρηα, θέξλεη ηελ επινγία ηνπ Θενύ όρη κόλν ζηνπο δηθνύο ηνπ αιιά θαη ζηνπο γείηνλεο ησλ εθηά ζπηηηώλ πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζην δηθό ηνπ. Ιζπαλία: ΢ηε Βαξθειώλε ηνλ Μεζαίσλα είραλ έλα σξαίν ρξηζηνπγελληάηηθν έζηκν: ηελ ηειεηή ηνπ παγσληνύ. Σε κέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ν βαζηιηάο έπαηξλε κέζα ζε κηα ρξπζή πηαηέια έλα ςεηό παγώλη, πνπ ζεσξείηαη έλα από ηα πην ζπάληα θαγεηά, θαη ην κεηέθεξε ζηελ ηξαπεδαξία. Σνλ αθνινπζνύζε ζ'απηήλ ηελ πνκπή έλα πιήζνο από επγελείο, ππεξέηεο θαη ζσκαηνθύιαθεο. ΢ηελ ηξαπεδαξία κέζα βξηζθόηαλ ε βαζίιηζζα. Ο βαζηιηάο ηεο πξόζθεξε ην παγώλη γηα λα ην κνηξάζεη ζε όινπο ηνπο παξεπξηζθόκελνπο. Όζνη δέρνληαλ ηελ εμαηξεηηθή απηή ηηκή, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα νξθηζηνύλ κπξνζηά ζηελ νκήγπξε όηη ζα πξνζπαζήζνπλ λ' αλδξαγαζήζνπλ ζηνλ πόιεκν ή ζηηο ηαπξνκαρίεο. Ιηαιία: ΢ηε Βελεηία, πάιη ηνλ Μεζαίσλα, ν Γόγεο θη ν ιαόο πήγαηλαλ ηελ λύρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζην γεηηνληθό λεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ λα πξνζθπλήζνπλ ην ιείςαλν ηνπ Αγίνπ ΢ηεθάλνπ. ΢ηελ παξαιία ηνπ λεζηνύ πεξίκελαλ βελεηζηάληθεο αξρόληηζζεο ληπκέλεο ζηα καύξα θαη ζηνιηζκέλεο κε θνζκήκαηα, γηα λα ππνδερηνύλ ηνλ Γόγε θαη λα ηνλ ζπλνδέςνπλ κέρξη ην λαό. Μεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο όιε ε ιακπξή ζπλνδεία έκπαηλε ζηηο γόλδνιεο θαη δηαζρίδνληαο ηα λεξά μαλαγύξηδαλ ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, όπνπ άξρηδε κεγάιν γιέληη, πνπ ζπλερηδόηαλ κέρξη ην πξσί. Διιάδα:Από ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πην ραξαθηεξηζηηθή είλαη εθείλε πνπ αλαθέξεηαηζην δύκσκα ηνπ ρξηζηόςσκνπ. ε ζπλήζεηα απηή είλαη πνιύ ξηδσκέλε ζηνπο αγξόηεο θαη ηνπο ηζνπάλεδεο. Απιέο θαη ηαπεηλέο λνηθνθπξέο θάλνπλ ηε δύκε κε ηδηαίηεξε επιάβεηα. Θεσξείηαη ην έξγν απηό ζείν. είλαη έζηκν θαζαξά Υξηζηηαληθό. Καηά ηόπνπο θηηάρλεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο ην Υξηζηόςσκν θη έρεη δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο όπσο: "ην ςσκό ηνπ Υξηζηνύ", "΢ηαπξνί", "βιάρεο" θ.ά.

6


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

Σα Λοθυπμοια μαξ, ζηέικμοκ γνάμμα ζημκ Άγημ Βαζίιε θαη ημο ιέκε ηη δχνμ ζέιμοκ, αιιά θαη γηαηί κμμίδμοκ μηί ημ αλίδμοκ! Δηαβάζηε με πνμζμπή. Αλίδεη...! Θραζύβοσλος Θέισ έλα ζηξαηησηάθη γηαηί είκαη θαιό παηδί θαη αθνύσ ηελ κακά κνπ! Ανηρέας Άτ – Βαζίιε θέηνο ζέισ λα κνπ θέξεηο έλα ηειεθαηεπζπλόκελν απηνθηλεηάθη γηαηί ήκνπλ θαιό παηδί θαη βνεζνύζα ηε κακά κνπ! Νηίνος Θέισ λα κνπ θέξεη 1 πιέη ζηέζηνλ γηαηί ζήκεξα βνήζεζα ηελ κακά κνπ λα καδέςεη ην ζπίηη! Καηερίνα Ήκνπλα θαιό παηδί γηαηί βνήζεζα κία θίιε κνπ πνπ δελ ήμεξε κηα ιέμε. Άτ –Βαζίιε θέξε κία θνύθια! Βαζίλειος-Ιάζων Θέισ λα κνπ θέξεηο ζρνιηθά πξάγκαηα. Καιά Υξηζηνύγελλα! Μαρία Εσζηραηίοσ Ήκνπλα θαιό παηδί επεηδή βνήζεζα κία θίιε κνπ πνπ ήηαλ αδηάβαζηε. Άτ – Βαζίιε θέξε κνπ έλα παθέην γπαιηζηεξά απηνθόιιεηα! Θοδωρής Πάλλης Έθαλα πνιιέο θαιέο πξάμεηο! Άτ - Βαζίιε θέξε κνπ έλα ζηπιό PARKER! Ανθή Θα κνπ θέξεηο απηνθόιιεηα;! Σηέργιος Θέισ ην θάζηξν IMAGINEXT γηαηί παίξλσ ςσκί, θαθέ θαη ΣΗΛΔΡΑΜΑ ζηε γηαγηά κνπ!! Νεθέλη Υξόληα πνιιά. Θέισ λα κνπ πάξεηο ην αζηπλνκηθό θηίξην ησλ playmobile! Φελίζια Β.Τ. Δγώ ζα ήζεια έλα κηθξό ςεύηηθν γνπξνπλάθη!

7


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

 ΢ηγά ζηγά ηα θαηκμφνηα Λοθυπμοια ζομπιενχκμοκ ηηξ πνμτπμζέζεηξ γηα κα οπμζπεζμφκ. Έηζη μέζα ζημ μήκα Δεθέμβνημ πνυθεηηαη κα οπμζπεζμφκ μη: Aμηωμακόποσλος Αμδρέας Γιοβάμε Γρμιόμε Καραμηίμοσ Γλέμε Κεταγιόγλοσ Βαζίλες Λοϊδος Αιμίλιος Μπακάκος Αγαμέμμωμ Νηόγαρε Καηερίμα Πάλλες Θοδωρής Πολίηες Θραζύβοσλος Φρσζοτόοσ Γιάμμες Φομδροδήμος Κωμζηαμηίμος  Ο Κιάδμξ Λοθμπμφιςκ ηεξ Σμπηθήξ μαξ Γθμνείαξ μνγακχκεη μμκμήμενε εθδνμμή ζημ Άιζμξ ΢ογγνμφ ζημ Μανμφζη ημ ΢άββαημ 21 Δεθεμβνίμο. Μηα πνμζθμπηθή εθδνμμή είκαη πάκηα μηα αλέπαζηε εμπεηνία πμο ζα ήηακ θνίμα κα μεκ ηε δήζεη θάπμημ Λοθυπμοιμ. Γηα αοηυ ε ζομμεημπή θαζεκυξ Λοθυπμοιμο θνίκεηαη απαναίηεηε, γηα κα πενάζμομε μαδί αλέπαζηεξ ζηηγμέξ γεμάηεξ παηπκίδη, θακηαζία θαη μάζεζε μέζα ζηε θφζε. Λεπημμένεηεξ γηα ηεκ εθδνμμή ζα μάζεηε ζηα παναθάης ηειέθςκα. Μπμνείηε κα μαξ επηζθεθζείηε θαη ζηεκ εζηία μαξ ηηξ χνεξ ιεηημονγίαξ μαξ. Σειέθςκα επηθμηκςκίαξ: 210-72.90.669 (Γζηία) Σευ(Μπαγθίνα):0945-636155, Μανία(Ακαθυκηα):0974-933309, Όιγα(Ακδνμμέδα):0972-327230, Ακζή(Μάμ):0977-237397 Κάζε Σεηάνηε θαη Παναζθεοή ακμηπηά 7.30 με 9.00 μ.μ.

8


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ , Eθδυηεξ: Δ.Ο.Λοθάθε , Ανπηζοκηάθηεξ: Θεμδμζυπμοιμξ Δεμήηνεξ , ΢φκηαλε: 1ε Αγέιε Παγθναηίμο

 Καη υπςξ θάζε μήκα έπμομε ημ βναβείμ ημο Σαθηηθμφ Λφθμο. Σμκ μήκα Δεθέμβνημ ιμηπυκ ηα Λοθυπμοια πμο ημ θαηέθηεζακ πένκμοκ ςξ δχνμ:

ΒΡΑΒΕΙΟ Τακτικός Λύκος Δίδεται στ ν:

Για την συνεχή παρουσία τ στις δράσεις του μηνός 2001

Ο Σωστός Λύκος

Έμα CD με 24 Φριζηοσγεμμιάηικα ηραγούδια!

Μεκ λεπκάηε θαη ημ ζμφπεν-κημφπεν δχνμ έθπιελε πμο ζα δμζεί ζημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ ζημ Λοθυπμοιμ με ηηξ πενηζζυηενεξ ζομμεημπέξ!  Σν ΢αββαηνθύξηαθν 14-15 Γεθεκβξίνπ 2002 ε Δπηηξνπέο Κνηλσληθήο ΢πκπαξάζηαζεο ηεο Σνπηθήο καο Δθνξείαο δηνξγαλώλνπλ Υξηζηνπγελληάηηθε ενξηαγνξά ζην Ξελνδνρείν Ιιίζζηα ζηελ πεξηνρή Υίιηνλ. Με πνιύ ραξά ζα ππνδερηνύλ θάζε επηζθέπηε.  ΢ηελ ΢πλάληεζε ησλ Βαζκνθόξσλ, ησλ Δ.Κ.΢. θαη ησλ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ ηεο Σνπηθήο Δθνξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΢νύλην ην ΢αββαηνθύξηαθν 2324/11/2002 όινη νη λένη βαζκνθόξνη αλέιαβαλ επίζεκα ηα θαζήθνληα ηνπο θαη βαπηίζηεθαλ κε ηα πξνζθνπηθά ηνπο νλόκαηα. Όζνλ αθνξά ην ΢ύζηεκα καο είρακε: Νάκηηα Κακηδμφνα (Ανπεγυξ ΢οζηήμαημξ): Έθμνμξ Κιάδμο Πνμζθυπςκ (Όζηνηα) Δεμήηνεξ Θεμδμζυπμοιμξ (Τ.Α.Λ.)→Ανπεγυξ Αγέιεξ Λοθμπμφιςκ (Μπαγθίνα) Μανία Κςκζηακημπμφιμο (Α.Α.Λ.)→ Τπανπεγυξ Αγέιεξ Λοθμπμφιςκ (Ακαθυκηα) Ακζή Γηακκαθμπμφιμο (Κμηκυηεηα)→Τπανπεγυξ Αγέιεξ Λοθμπμφιςκ (Μάμ) Όιγα Γεςνγίμο (Τ.Α.Λ.)→ Τπανπεγυξ Αγέιεξ Λοθμπμφιςκ (Ακδνμμέδα) Σάζμξ Παπαγεςνγίμο (Τ.Ο.Π.)→ Ανπεγυξ Ομάδαξ Πνμζθυπςκ (Αεηυξ) Βαγγέιεξ Παιμγηακκίδεξ (Τ.Ο.Π.)→ Τπανπεγυξ Ομάδαξ Πνμζθυπςκ (Φιαμίγθμ) Ανηζηέα Σζίμπα (Τ.Ο.Π.)→ Τπανπεγυξ Ομάδαξ Πνμζθυπςκ (Κίζζα)

9


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Υξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα Καιήλ εκέξαλ άξρνληεο, αλ είλαη νξηζκόο ζαο, Υξηζηνύ ηελ ζείαλ Γέλλεζηλ λα πσ ζη' αξρνληηθό ζαο. Υξηζηόο γελλάηαη ζήκεξνλ ελ Βεζιεέκ ηε πόιεη. Οη νπξαλνί αγάιινληαη ραίξεη ε θηήζηο όιε. Δλ ησ ζπειαίσ ηίθηεηαη ελ θάηλε ησλ αιόγσλ ν Βαζηιεύο ησλ νπξαλώλ θαη Πνηεηήο ησλ όισλ. Πιήζνο αγγέισλ ςάιινπζη ην "Γόμα ελ πςίζηνηο". Καη ηνύην άμηνλ εζηί ε ησλ πνηκέλσλ πίζηηο.

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

Κάιαληα Πξσηνρξνληάο

Κάιαληα ησλ Φώησλ

Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά, ςηιή κνπ δελδξνιηβαληά, θη αξρή θαιόο καο ρξόλνο, εθθιεζηά κε η' άγην ζξόλν.

΢ήκεξα ηα θώηα θη ν θσηηζκόο ε ραξα κεγάιε θη ν αγηαζκόο. Κάησ ζηνλ Ινξδάλε ηνλ πνηακό θάζεη' ε θπξά καο ε Παλαγηά. 'Οξγαλo βαζηάεη, θεξί θξαηεί θαη ηνλ Ατ-Γηάλλε παξαθαιεί. 'Ατ-Γηάλλε αθέληε θαη βαπηηζηή βάπηηζε θη εκέλα Θενύ παηδί. Ν' αλεβώ επάλσ ζηνλ νπξαλό λα καδέςσ ξόδα θαη ιίβαλν. Καιεκέξα, θαιεκέξα, Καιή ζνπ κέξα αθέληε κε ηελ θπξά.

Αξρή πνπ βγήθελ ν Υξηζηόο, άγηνο θαη πλεπκαηηθόο ζηε γε λα πεξπαηήζεη θαη λα καο θαινθαξδίζεη. ΄Αγηνο Βαζίιεο έξρεηαη άξρνληεο ηνλ θαηέρεηε από ηελ Καηζαξεία είζαη αξρόληηζζα θπξία. Βαζηάεη εηθόλα θαη ραξηί, κε ηνλ Υξηζηό ηνλ ιπηξσηή ραξηί θαη θαιακάξη, δεο θαη κε ην παιεθάξη.

Ο ΤΜΝΟ΢ ΣΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ Ήηαλε ην 1ν ηεο Καηζαξηαλήο 13 έγηλε κεηά Σώξα ζην Παγθξάηη 1ν είλαη δεο θαη ζηελ Πξνζθνπηθή ηζηνξία πξνρσξά Καη Μπανύ θαη Μπατ ε θξαπγή καο Κη αλεβαίλνπκε ςειά Καη ιπθόπνπια, πξόζθνπνη πάιη Όιν θέθη γηα δνπιεηά Έρνπκε νκάδα ηελ πην δπλαηή Πνπ ηελ μέξνπλ όινη πην θαιά Καη ε αγέιε καο ζε όια είλαη πξώηε Καη ζηελ Σνπηθή Δθνξία πξνρσξά R Κάζε ΢άββαην ζηνλ ίδην ηνλ ζθνπό Σξαγνπδάκε όινη κε ραξά 1ν Παγθξαηίνπ ην πην δπλαηό ην ΢ύζηεκά καο πνπ ζπλέρεηα πάεη κπξνζηά R

10


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

ΣΔΤΥΟ΢ 15 – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢ 2002

11


Ο ΢Ω΢ΣΟ΢ ΛΤΚΟ΢

Κεθάιαην Α’: Σ’ αδέξθηα ηνπ Μόγιε

ΣΔΤΥΟ΢ 14 – NOEMBΡIO΢ 2002

Δπηκέιεηα:Αλαθόληα

ζελ.15 - ζελ.27 Ο Γεξόιπθνο βξίζθεη έλα κηθξό παηδάθη κέζα ζηε δνύγθια, ην νπνίν θπλεγνύζε λα ζθνηώζεη ν ΢ηξράλ. Μαδί κε ηε ζύληξνθό ηνπ ηελ Ράθζα ην πξνζηαηεύνπλ από ηνλ ΢ηξράλ, ηνλ βαθηίδνπλ Μόγιε, ην βαηξάρη, θη απνθαζίδνπλ λα ην παξνπζηάζνπλ ζην ΢πκβνύιην ηνπ θνπαδηνύ ηνπο. Σν ζπκβνύιην ηεο Αγέιεο είλαη δηζηαθηηθό γηα ην αλ ζα πξέπεη λα δερζεί ην αλζξώπηλν θνπηάβη γη’ απηό είλαη αλάγθε, ζύκθσλα κε ην Νόκν, λα ππνζηεξίμνπλ ην λέν θνπηάβη δύν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ θνπαδηνύ πνπ λα κελ είλαη νύηε κεηέξα νύηε παηέξαο ηνπ. Ο πξώηνο πνπ ην ππνζηεξίδεη είλαη ν Μπαινύ, ε κεγάιε θαθεηηά αξθνύδα. Δίλαη ην κόλν μέλν αγξίκη πνπ έρεη δηθαίσκα λα θάζεηαη ζην ζπκβνύιην ησλ ιύθσλ, γηαηί καζαίλεη ζηα θνπηάβηα ηνπο ην Νόκν ηεο Ενύγθιαο. Ο δεύηεξνο πνπ ην ππνζηεξίδεη είλαη ν Μπαγθίξαο, ν καύξνο πάλζεξαο. Ο θαιόο ηνπ ιόγνο κόλν δελ κεηξά δηόηη δελ αλήθεη ζην ΢πκβνύιην ηεο Αγέιεο όπσο ν Μπαινύ, έρεη όκσο δηθαίσκα λα εμαγνξάζεη ην θνπηάβη κε θάπνην αληάιιαγκα, ζύκθσλα κε ην Νόκν ηεο Ενύγθιαο . Έηζη, ν Μόγιεο κπαίλεη ζην ιπθνθνπάδη ησλ ιόθσλ ηνπ ΢ηόλε, κε ην αληάιιαγκα ελόο ηαύξνπ θαη κε ηα θαιά ιόγηα ηνπ Μπαινύ. ζελ.27 - ζελ.42 Έρνπλ πεξάζεη 10-11 νιόθιεξα ρξόληα. Ο Μόγιεο έρεη ήδε κάζεη πνιιά πξάγκαηα γηα ηε δνύγθια κε δαζθάινπο ηνλ Γεξόιπθν, ηνλ Μπαινύ θαη ηνλ Μπαγθίξα. ΢ηα ΢πκβνύιηα ηεο Αγέιεο αλαθαιύπηεη νηη όηαλ θνηηάδεη θαηάκαηα ηνπο ιύθνπο, απηνί αλαγθάδνληαη λα ρακειώζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη ην θάλεη πιένλ ζαλ παηρλίδη. Ο Μπαγθίξαο ηνύ καζαίλεη όηη δελ πξέπεη πνηέ λα ζθνηώζεη ή λα θάεη βόδηα, επεηδή ηνλ είρε εμαγνξάζεη δίλνληαο γηα αληάιιαγκα έλα ηαύξν. Αθόκε, ηνύ εθκπζηεξεύεηαη πσο θη απηόο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο γελλήζεθε θαη πσο δνύζε πίζσ από θάγθεια πξνηνύ ην ζθάζεη θη έξζεη ζηε δνύγθια. Σνύ εμεγεί νηη απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ηνλ εμαγόξαζε όηαλ ήηαλ κηθξόο. Δλ ησ κεηαμύ, ν Αθέιαο έρεη γεξάζεη θη ν ΢ηξράλ βξίζθεη ηελ επθαηξία λα πάξεη κεξηθνύο ιύθνπο κε ην κέξνο ηνπ. Σνπο παίξλεη καδί ηνπ ζην θπλήγη, ζπθνθαληεί ζ’ απηνύο ηνλ Αθέια θαη ηνπο ριεπάδεη πνπ ρακειώλνπλ ηα κάηηα ζαλ ηνπο θνηηά ν Μόγιεο. Ο Μπαγθίξαο έρεη κπξηζηεί νηη θάηη ζπκβαίλεη θαη πξνεηδνπνηεί ηνλ Μόγιε, ν νπνίνο είλαη αλππνςίαζηνο, πσο ζύληνκα νη ιύθνη ίζσο ζηξαθνύλ ελαληίνλ εθείλνπ θαη ηνπ Αθέια. Σνλ θαζνδεγεί λα πάεη ζην ρσξηό ησλ αλζξώπσλ θαη λα θέξεη “ην Κόθθηλν Λνπινύδη “ πνπ θπηξώλεη ηε λύρηα, δει. ηε θσηηά, πνπ θαλέλα δών ηεο δνύγθιαο δελ ηνικά λα ηελ πεη κε η’ όλνκά ηεο από ην θόβν ηνπ πξνο απηήλ. Πξάγκαηη ηα πξάγκαηα γίλνληαη όπσο είρε πξνβιέςεη ν Μπαγθίξαο. Ο Αθέιαο απνηπγράλεη ζην θπλήγη ελόο ηαύξνπ θαη, ζύκθσλα κε ην λόκν, δελ κπνξεί πηα λα είλαη απηόο ν αξρεγόο ηεο Αγέιεο. ΢ην ΢πκβνύιην πνπ αθνινπζεί ε ζέζε ηνπ είλαη θελή θαη νη ώξεο ηνπ κεηξεκέλεο. Καλείο όκσο δελ ηνικά λ’ αλακεηξεζεί καδί ηνπ σο ην ζάλαην. Όισλ ην ελδηαθέξνλ έρεη ζηξαθεί ηώξα ζην Μόγιε. Όινη έρνπλ ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ. Όηαλ ε απηνζπζία ηνπ Αθέια λα πεζάλεη ρσξίο αληίζηαζε θαη ε επέκβαζε ηνπ Μπαγθίξα βαίλνπλ άθαξπεο, ν Μόγιεο απνθαζίδεη λα ππεξαζπίζεη κόλνο ηνπ ηνλ εαπηό ηνπ. Με όπιν ηνπ ην “θόθθηλν ινπινύδη” ηνπο δηώρλεη όινπο καθξηά θαη ηνπο ιέεη όηη ζα θύγεη λα πάεη ζηνπο αλζξώπνπο αθνύ απηνί πνπ λόκηδε γη’ αδέξθηα ηνπ δελ ηνλ ζέινπλ πηα. Σνπο ιέεη αθόκα λα αθήζνπλ ηνλ Αθέια ήζπρν θαη ππόζρεηαη πσο ζα μαλάξζεη κηα κέξα κε ην θνπθάξη ηνπ ΢ηξράλ ζηελ πιάηε. ΢αλ κέλεη κόλνο κε ηνπο θίινπο ηνπ, ν Μόγιεο θιαίεη γηα πξώηε θνξά ζηε δσή ηνπ. Υαηξεηάεη ηε κάλα ηνπ, η’ αδέξθηα ηνπ θαη θεύγεη γηα ην ρσξηό ησλ αλζξώπσλ.

12

rwn15  

right wolf newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you