Page 1

Книжка 1/20121 Шенгенското пространство – анализ и тенденции д-р Ангелина Грос-Чорбаджийска Анализ и коментар на решението на германския Федерален Конституционен съд във връзка със спасителния фонд за еврото и финансовата помощ за Гърция съдия Александър Арабаджиев The Post-Lisbon Protection of Fundamental Rights in the European Union : Towards a Multi-Level System Dr. Alexander Kornezov Условия за лекуване на българските граждани в Европейския съюз съдия Аглика Адамова-Петкова Ограниченията на свободата на предвижване на българските граждани, заложени в ЗБЛД, в светлината на правото на ЕС съдия Наталия Ангелова Ограничения в регистрацията на триизмерни марки адв. Петя Аладжова Защитата на лични данни и принципът на прозрачност в управлението и финансирането на общата селскостопанска политика на ЕС проф. д-р Жасмин Попова Право на достъп до документи в областта на защитата на околната среда Мая Илиева Забрана за излъчване на телевизионни програми от една държава членка към друга държава членка – условия и ограничения Рекламата по интернет посредством ключови думи и защитата на интелектуалната собственост Правомощия на Европейската комисия в областта на държавните помощи и обхват на съдебния контрол Нанчо Нанчев Статут на жертвите в наказателното производство (полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела) Актуални теми от дейността на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета, Европейския съвет 1

Заглавията на статиите и анализите не са окончателни.

1


Книжка 2/2012 Забраната за дискриминация въз основа на възраст в практиката на Съда на ЕС проф. д-р Жасмин Попова Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à la formation professionnelle Julie Brohée Преглед на преюдициалните запитвания, отправени от български съдилища Най-новата практика на Съда на ЕС по въпросите на адвокатската професия адв. Меглена Пенева Именната система в държавите членки в светлината на европейското гражданство адв. Валентин Божилов Натура 2000 и задължението за екологична оценка на проектите, намиращи се в тази зона Задължение за плащане на пенсия за инвалидност при смяна на местожителството от една държава членка на ЕС в друга Хазартните игри по интернет и свободата на предоставяне на услуги в ЕС Достъп до документи в областта на сливанията между компании и придобиването на контрол Росен Грозев Защита на потребителите при трансгранична продажба в ЕС на дефектна стока Николай Бандаков Правото на убежище и правото на достъп до съд, доц. Надя Бояджиева Сътрудничество между Европейската комисия и компетентните национални органи в областта на правото на конкуренцията, Христо Кирилов Актуални теми от дейността на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета, Европейския съвет Рекламата по интернет посредством ключови думи и защитата на интелектуалната собственост Правомощия на Европейската комисия в областта на държавните помощи и обхват на съдебния контрол Нанчо Нанчев Статут на жертвите в наказателното производство (полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела) Актуални теми от дейността на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета, Европейския съвет

2

Prilojenie_Letter_Abonament  

Право на достъп до документи в областта на защитата на околната среда Мая Илиева Актуални теми от дейността на Европейската комисия, Европ...