Page 1

Azinteraktív interaktív tábla tábla aa gyakorlatban gyakorlatban Az

A francia forradalom kezdete – eseménytörténet és forrásfeldolgozás aktívtábla segítségével Képek nagyítása kattintással, helyre húzás a Promethean Activstudio 3 programjával Szöveges feladatok megoldásának tanítása és az interaktív tábla Gondolatok „Az interaktív tábláról”


ha ősz, ak

Kedves Pe d

…ha tél, akkor kará kor iskola csony, ha kezdés – tavasz, a és INTER kkor húsv AK TÍV TÁ ét, BLA KON FERENCIA !

agógusok!

Talán nem találja túl fellengzősn Kiadó álta ek az állítá l megrend st: úg y go e ze tt Ország ndoljuk, h van, és elő os Interakt allotta má ző felveté ív tábla Ko r hírét a M sünk hely ez a rende nferenciá űszaki énvaló, akk zvény – h nak. Ame a o vi r h sz osszasan n ont téved nyiben iga a rendezv nem kell e nénk, kére zunk ény bemu csetelnün m, bocsáss tatását o lesz ez a ko k, miről is a m eg , h o lvashatja szól rábbiakná g m y a a jd kö , ha n e m n vetkezőkb l több. éhány info en mégse m rmációt a A rendezv rról, hog y ény kapc mitől is sán a vált eg yik az ozás legsz esemény embetűn elnevezése őbben ké váltottun , másik p t fontos k, ezzel la edig a ren területen zí tv a nyakun d e zvény idő korábbiná vehető é kon az inte tartama. szre: l is erőseb ra k Idén kifeje tí b v e n tá kiemelni: blák súlyo eg y konfe zőbb cím a rendezv s béklyójá rencia. A re ény nem t, amivel középpon szándéka csupán a szeretnén tban az e ink szerin tá k sz a b lá kö kr zzel szoro ól szól, és t ezt meg célunkat s összefo nem „csa is mutatj a program n ó k” u d k á . sb R a á n ott a m adásul a idejének szombato lehető leg ódszer is, meghossza n kerülne szélesebb és bbításáva k megren közönség l sz nélkül, sz e dezésre, d re tn nek! Ezen é n k abad belé elérni, íg y e a pénteki péssel vá az alkotó megnyitó runk mind műhelyek n és szakm enkit! Idén szere ai délután on regiszt tnénk mé ráció g érdekese bbek, hasz nosabba Ké rjük, tá k lenni – jékoztass jöjjön és a kollegá döntse e Információ it is: szep l, sikerült s központb te m -e. b e r 2 a 5 n kerül m -2 6 és Módsze -á n a Ke mpe egrendezé rtani Börz le n Farka sre a IV. O e. s Hallgató rszágos In i teraktív tá Üdvözlett bla Konfe el: rencia

Bővebb in formáció a konfere w w w.mu nciáról a szakikiado Kiadó we .hu és w w boldalain w.etanari : kar.hu

2

Orgován Katalin ügy vezető igazgató


Kedves Olvasó!

Kedves Olvasó! Lassan itt a nyár, a jól megérdemelt pihenés ideje Önök számára, nekünk pedig annak az időszaka, hogy a napfénytől feltöltődve még nagyobb energiával vessük bele magunkat a tananyagfejlesztésbe. Folytatjuk megkezdett munkánkat annak érdekében, hogy minél több és színvonalasabb anyagot tudjunk bemutatni Önöknek a szeptemberi IV. Országos Interaktív tábla Konferencia és Módszertani Börzén. Kétnapos konferenciánk meghívóját és tervezett programját megtalálják jelen lapszámunkban, illetve weboldalunkon is. Sok iskolában van már interaktív tábla, így a lelkes, érdeklődő tanárok konferenciánkon és egyéb rendezvényeken kívüli is kipróbálhatják azokat iskolájukban, a tanítás során. De a tábla önmagában még nem elég: nagy szükség van a táblán használható interaktív tananyagokra is. De honnan lesz az interaktív táblához interaktív tananyagunk? – kérdezhetnék a tanárok A legkézenfekvőbb válasz az lenne: a legjobb, ha a pedagógusok maguk tudják elkészíteni, mert így teljesen testreszabottan, saját tanítási stílusuknak megfelelő anyagokkal tudnak dolgozni. Egyszerűbb anyagokat kevés gyakorlással szerencsére könnyen el lehet készíteni akár a tanfolyamainkon, illetve a konferenciánkon tanultak alapján is. De hogy is lenne elvárható, hogy minden pedagógus egyben informatikus, tananyagfejlesztő és animátor is legyen, vagyis értsen a bonyolultabb interaktív tananyagok elkészítéséhez is? Ezért vagyunk mi, a Műszaki Kiadó tananyagfejlesztő csapata, akik azon dolgozunk – nagy lelkesedéssel, szívvel-lélekkel –, hogy minél komplexebb, rugalmasan és egyszerűen használható, de mindezek mellett hatásos tananyagelemeket adhassunk az Önök kezébe. Csapatunkat e-learning szerkesztők, tananyagfejlesztők (közülük néhányan képünkön), kommunikációs szakemberek, és természetesen pedagógusok alkotják, mint például Nagy György kollégánk, lapunk sorozat szerkesztője, aki több évtizedes pedagógusi gyakorlattal és interaktív táblás tanítási tapasztalataival és szakértelmével segíti a mi és pedagógustársai munkáját egyaránt. Hogyan készül az interaktív tananyag? Amikor megszületik a koncepció az Önök, pedagógusok igényei alapján, akkor kezdődik a tananyagfejlesztők, animátorok, programozók munkája. Ők azok, akik az érdekes, látványos effekteket, tananyagelemeket „belevarázsolják” az anyagba, akik az elképzeléseket élettel töltik meg. Mivel cégünk egy nemzetközi cégcsoport, az Infinitas Learning tagja, így abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sok tankönyvfüggetlen, külföldön már kipróbált és jól bevált színvonalas anyagot (mint pl. a népszerű Problem Solving – A problémamegoldás tanulható című sorozatot) a magyar közönséggel is megoszthatunk. Ilyenkor természetesen a fő munkát az anyag fordítása, illetve a magyar oktatási rendszerre való átültetése adja. A saját fejlesztésű, tankönyveinkhez tartozó interaktív tananyagaink gyakorló, az aktív tábla napi használatában is jártas pedagógusok közreműködésével készülnek. A felhasználók tapasztalatait folyamatosan beépítjük a fejlesztésekbe, ezért nagyon örülünk, ha megtisztelnek minket véleményükkel, javaslataikkal. Ezért arra buzdítom Önöket, legyenek ebben a munkában partnereink! Írják meg nekünk, mire van szükségük, hogyan lehetne jobb egy már elkészült anyag, illetve még milyen interaktív tananyagot látnának tőlünk szívesen. Fejlesszük együtt az Önök által is használt vagy használni kívánt elektronikus tartalmakat! Észrevételeiket várjuk a fejlesztesek@muszakikiado.hu címünkre, vagy keressenek engem telefonon, és beszélgessünk egy jót az interaktív tananyagokról , az interaktív táblás tanításról. (Munkaidőben elérhető vagyok a (06 1) 437-2418-as számon.) A szeptember 25-26-i konferenciánkon is természetesen kint leszek, találkozzunk ott is! Jó munkát és kellemes pihenést kívánok Önöknek csapatom nevében is! Csonka István e-learning projektvezető

1


Egy tanórám aktív táblával

A francia forradalom kezdete – eseménytörténet és forrásfeldolgozás Farkas Róbert |

aktívtábla segítségével

A francia forradalom Európa újkori történetének egyik legmeghatározóbb, legnagyobb horderejű eseménysorozata, mely teljesen átformálta a korábbi államberendezkedést és mélyreható társadalmi átalakuláshoz vezetett. Hatása messze túlmutat Franciaország határain. A téma történelmi jelentőségén túl pedagógiai szempontból is ideális, hiszen minden olyan motívum meg jelenik benne, amely egy élményszerű történelemóra megtartásához szükséges – már amennyiben feltételezzük, hogy létezik ilyen. Találkozunk itt évszázados várakozást követő nagy horderejű eseménnyel (rendi gyűlés), merész fogadalomtétellel (labdaházi eskü), zsarnokságot megdöntő bátor küzdelemmel (Bastille ostroma), a népmesei „szegénylegények” dicsőségével (asszonyok menete) és kalandfilmekbe illő álruhás szökéssel (XVI. Lajos szökése). A francia forradalomról szóló óránk tehát számos pedagógiai lehetőség gel kecsegtet. Az alábbiakban – egy konkrét példán keresztül – megpróbálom bemutatni, hogy az interaktív tábla milyen módon lehet segítségünkre e lehetőségek tanórai kiaknázásában. A Bastille ostromát ábrázoló táblán megjelenő nyitókép az óra eleji motivációt szolgálja. A képpel kapcsolatban a tanulók által megfogalmazott gondolatok, esetleg írásban is rögzített fogalomtérkép biztosítják a témára való ráhangolódást.

2

Tantárgy: Történelem – általános iskola 7. osztály Témakör: A polgári átalakulás kora Téma: A francia forradalom kezdete Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra Eszközök: Smart interaktív tábla Fejlesztési célok: • Szövegértés • Forráselemzés, értékelés, rendszerezés • Történelmi folyamatok megértése • NAT kompetenciák: szociális és állampolgári kompetencia, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra

Az ismétlés során kapott feladatban a táblán megjelenő, felvilágosult eszméket valló gondolkodókat kell párosítani a hozzájuk tartozó, általuk megfogalmazott meghatározásokkal. A tanulók a táblaszoftverekben egyszerűen megoldható ún. „fogd és vidd” (drag and drop) módszerrel oldják meg a feladatot. Nem árt megjegyezni, hogy a digitális tábla – nem véletlenül nevezzük aktív táblának is – akkor tölti be igazi funkcióját, ha nem csupán kivetítőként használjuk, hanem a tanulók órai aktivitását is serkentjük vele. Ezért törekedjünk a táblás anyagoknál a tanulók munkáltatására, minél több táblán elhelyezhető feladat alkalmazására!

Források, felhasznált irodalom: • Helméczy Mátyás: Történelem az általános iskola 7. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó • Sulinet: A francia forradalom és Napóleon kora (http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/18het/ tortenelem/tori18.html) • Wikipédia, a szabad enciklopédia (http://hu.wikipedia.org) • Kulturális Enciklopédia (Fazekas-project) (http://enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm) • Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata – Magyar Elektronikus Könyvtár – MEK (http://mek.oszk.hu/00000/ 00056/html/228.htm) • Mi a harmadik rend? In: Hahner Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai. Osiris Kiadó, Budapest


TARTALOM Gondolatmenet, részfeladat

AZ ÓRAI TEVÉKENYSÉG Adatok, nevek, fogalmak, események

Eszközei

Módszerei, tevékenységi formái

Bastille

Táblakép: Bastille ostromát ábrázoló kép

megbeszélés fogalomtérkép felírása a táblára

„Cogito ergo sum” J. Locke Descartes Montesquieu Rousseau

Táblakép: felvilágosult gondolkodók képei nevek kapcsolódó meghatározások

tanulói feladatmegoldás a táblánál („Fogd és vidd”)

Táblakép: rendeket bemutató animáció

tanári magyarázat

A három rend

rend polgárság

A rendi gyűlés

rendi gyűlés

Táblakép: rendeket bemutató animáció

tanári magyarázat

A harmadik rend

Sièyes

Táblakép: rendeket bemutató animáció Sièyes röpirata nyomtatásban Táblakép: A tanári magyarázatban látott vázlat hiányosan

csoportmunka forráselemzés beszélgetés

Táblakép: eseménytörténetet bemutató animáció Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának szövege

tanári magyarázat csoportmunka forráselemzés beszélgetés

Interaktív feladat I. a forradalom eseményeinek időrendje Interaktív feladat II. Forradalmi események párosítása

tanulói feladatmegoldás a táblánál

Írásos feladat

beszélgetés tanulói feladatmegoldás csoportmunka

I. Motiváció Gondolatok a Bastille ostromát bemutató képről (fogalomtérkép felrajzolása) II. Ismétlés Ismétlőfeladat megoldása

III. Új ismeret feldolgozása 1. részegység

Részösszefoglalás

tanulói feladatmegoldás a táblánál (hiányos vázlat kiegészítése)

2. részegység A forradalom menete, jelentősebb eseményei

Részösszefoglalás

rendi gyűlés labdaházi eskü Bastille ostroma Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata asszonyok menete a király szökése

Összefoglalás, Ismétlés Értékeljük a forradalom eseményeit! Ismétlőfeladat Értékelés

3


Az új ismeret feldolgozásában a rendi társadalom és a rendi gyűlés bemutatásában is segítségünkre lehet a rendeket bemutató animáció. Ebben az esetben nem tanulói aktivitásról, hanem a tanári magyarázat „megtámogatásáról”, megértésének elősegítéséről van szó. Az első részegységet forrásfeldolgozással, Sièyes abbé harmadik rendről szóló röpiratának elemzésével zárjuk, melyet a tanulók nyomtatásban is megkapnak. A részösszefoglalásnál a tanári magyarázatban megjelent hiányos táblaképet kell a diákoknak kiegészíteniük. A második részegységben a forradalom eseményeit vesszük sorra egy táblán megjelenő összefoglaló segítségével. A bemutatásra kerülő összetett animáció elemei egyrészt figyelemfelhívó jellegűek (pl. Bastille ostroma), másrészt a megértést segítik (pl. asszonyok menete).

A dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában az anyag első bemutatásakor a padsorokban csodálkozó arcokat látva éreztem, hogy a befektetett energia végül mégis megtérül. Bár végtelenül egyszerű animációkról van szó, mégis roppant hatásos, mikor a táblán megjelenő ágyút valóban „el lehet sütni” és a párizsi asszonyok valóban „menetelnek” a királyért. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának szövegét – Sièyes abbé röpiratához, hasonlóan – csoportos forrásfeldolgozással elemezzük, azzal a különbséggel, hogy a nyilatkozat egyes pontjait a táblán animált szövegként is megjeleníthetjük. Ezáltal biztosítjuk a forráselemzéshez kapcsolódó gyakorlás lehetőségét. Bizonyos szempontok szerint csoportosíthatjuk a táblánál megjelenő pontokat; vagy akár feladatokat rögtönözhetünk. (Például: Jelenítsük meg, hogy melyik pont tartalmaz vallásszabadsággal kapcsolatos rendelkezést! Mutasd be a táblánál, hogyan rendelkezik a Nyilatkozat a hatalmi ágakról!) Az új ismeretek feldolgozása után a tanulók ismétlő feladatokat oldanak meg a táblánál. Az ilyen interaktív feladatok általában sikert aratnak a diákok körében, a többségnek általában tetszik, hogy a tábla valamilyen módon (pl. egy hangeffekt lejátszásával, vagy egy egyszerű animációval) visszajelzést ad a feladat sikeres elvégzéséről.

Az óra végén összefoglalásként egy játékos feladat következik. A papíron megkapott röpirat és Nyilatkozat mintájára kell egy-egy ilyet önállóan (esetleg csoportban) megfogalmazni. (Például azt kérjük, hogy a Mi a harmadik rend? című röpirat mintájára fogalmazzák meg a Mi a 7. b.? című iratot és írják meg a Tanulói (netán Tanári) Jogok Nyilatkozatát. A feladatot színesíthetjük bizonyos szempontok, esetleg kötelezően előforduló szavak megadásával. Ezután már csak a fantáziánkra van bízva a dolog… A szerkesztő megjegyzése: Bár a tananyag alapja a Smart Notebook táblaszoftvere, a feladatok többsége flash-ben készült. A flash lehetővé teszi a látványos animációk viszonylag gyors elkészítését és a teljes interaktivitás beépítését az anyagokba. A táblaszoftverek szinte mindegyike támogatja a flash animációk, interakciók beszúrását, ezért felhasználásuk az aktív táblán egyszerűen megoldható.

4

A tananyag letölthető a www.e-tanarikar.hu weboldalról.


Bemutatkozik a szerző: Farkas Róbert Az egri Eszterházy Károly Főiskolán történelem szakos tanári, majd a Pécsi Tudományegyetemen okleveles politológus diplomát szereztem. 2001-től több általános iskolában tanítottam. (Általános Művelődési Központ Aldebrő-Tófalu; Móra Ferenc Általános Iskola, Szigetújfalu; II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Dunaharaszti). Az egyetemi évek alatt – a tanítás mellett – kezdtem komolyabban foglalkozni az informatikával, bár ez a terület a kezdetektől fogva csak a tanulási-tanítási folyamat egy lehetséges „segédeszközeként” foglalkoztatott. 2003-tól Szigetújfaluban egy sikeres pályázat kapcsán projektkoordinátorként és tananyagfejlesztőként vettem részt az Információs technológia az általános iskolában Phare-projektben. Rendszerinformatikus, majd oktatásinformatikus szakképesítést szereztem, illetve részt vettem a gödöllői Szent István Egyetem Közép-Magyarországi Regionális Távoktatási Központja által szervezett e-learning módszertani képzésen. A megszerzett ismereteket mindvégig igyekeztem az oktatómunka szolgálatába állítani, az IKT eszközök alkalmazásával tanóráimat színesíteni. A gyakorlati munkában az említett projekt során

A világ képe a 18. században címmel egy flash-alapú elektronikus tananyagot fejlesztettem. Digitális táblával először Dunaharasztiban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában találkoztam. Szerencsés helyzetbe kerültem, hiszen itt egy olyan iskolában taníthattam, ahol ezt az eszközt nem csupán az informatikaoktatásban alkalmazták, hanem a humán órákon is. A tábla használatában már tapasztalattal rendelkező kollégáktól sok segítséget, a diákoktól pedig sok pozitív visszajelzést kaptam. A tanítás mellett tutorként részt vettem a gödöllői Prompt Számítástechnikai Oktatóközpont által szervezett E-learning a jövő iskolája távoktatási programban, majd 2008-tól már főállásban is a Prompt Oktatóközpontban dolgozom. Jelenleg e-learning területen érdekelt pályázatokkal, pedagógus továbbképzéssel valamint multimédia-fejlesztő és e-tananyag fejlesztő képzéssel foglalkozom. Természetesen nem szakadtam el teljesen a történelemtől sem, hiszen ha tanításával – jelenleg – nem is foglalkozom, a tananyagfejlesztés azért megmaradt.

5


Tippek és trükkök

6

Képek nagyítása kattintással, helyre húzás a Promethean Activstudio 3 programjával Dobóné dr. Tarai Éva és Szántó Gábor | 1. „Elöljáró beszély” – A prezentációtól a flipcsártig.

Az interaktív táblákkal való megismerkedés első fázisa bizonyára, amikor a rácsodálkozás után „elektronikus vetítőtáblaként” kezdjük el az eszközt használni: kivetítjük előre elkészített prezentációinkat, szöveges dokumentumainkat, és megmutatjuk tanulóinknak azokat a weboldalakat, amelyeket elég színvonalasnak tartunk ahhoz, hogy felhívjuk rá a figyelmüket. Ilyenkor tehetjük fel magunknak a kérdést: „De mi szükség van ehhez az aktív táblára?” A rácsodálkozás fázisát hamarosan követi a különféle interaktív adathordozók – pl. cd-k – begyűjtése és használata a tanórán. Ezekkel az lehet a gond, hogy az előre elkészített anyagokban nem az szerepel, amit szeretnénk, vagy nem olyan hangsúlyosan, mint ahogy mi szeretnénk. S ekkor fedezzük fel, hogy a táblának saját szoftvere van. Körbekutatjuk a netet, kinek van anyaga a tárgyunkhoz. Megkapjuk, megnézzük, s rájövünk, mi is képesek vagyunk létrehozni ehhez hasonló oktatóanyagokat. Elkészítjük tehát a sajátunkat: látványos, informatív – szeretjük, hiszen a miénk. Használjuk; kattintgatunk, vonszolunk, büszkék vagyunk. De mennyiben jelent ez többet a diákjaink számára? Az első órák fegyelmezettsége után mivel tartjuk fenn a tanulók motiváltságát? Csak mi legyünk interaktívak? Nem kellene-e a gyerekeket is bevonnunk a táblával való munkába? Ehhez pedig gyakorlatok szükségeltetnek. Látókörünkbe kerülnek animációk, amelyek kiértékelik a tanulói aktivitást, visszajelzést adnak a helyes vagy helytelen megoldásokról. Letöltjük, beágyazzuk az anyagunkba. S a tanulók szeretik – nosza, csináljunk mi is ilyet! De nem megy: nem értük a programozáshoz; nincs időnk megtanulni. Rábízzuk magunkat a táblaszoftverre, és csak vágyódunk... A forgalomban lévő szoftverek körülbelül ennél a pontnál maradnak meg. Nem képesek visszajelzést adni, nem képesek arra, hogy szabályozzák más objektum viselkedését, nem képesek objektumokat megjeleníteni és eltüntetni. Személyes tapasztalatom szerint csak két szoftver képes erre: az ActivStudio 3 és a Smart Notebook 10. Jelen cikk az ActivStudio 3 szoftver interaktív képességeit szeretné bemutatni. A sorozatban először a képek megjelenéséről, nagyításáról, illetve a megfelelő helyre húzás gyakorlati megvalósításáról szólunk. Mivel angol nyelvű változatot használok, ezért az angol menüpontokra fogok hivatkozni – a magyar nyelvű „fordítás” írói munkásságom része. A cikk szerves része egy − angol kifejezéssel, de

magyaros átírással − „flipcsárt”, amelyet az e-tanarikar.hu weboldalról lehet letölteni (http://e-tanarikar.hu/). 2. Képtárak készítése, képek megjelenítése és eltüntetése egy kattintással Mindannyian jól tudjuk, hogy a szemléltetés elengedhetetlen az oktatásban, s ennek fontos eszköze az interaktív tábla. Szinte valamennyi tárgy oktatásához szükség van képekkel történő illusztrációra, ábrákkal, animációkkal történő manipulálásra. A magyar irodalom tárgyalásánál például a művészettörténeti áramlatok oktatása, a szerzők életrajzának tanítása, a színháztörténet eseményeinek bemutatása kerülhet látóterünkbe. Az antik görög színjátszás tanulmányozása során például az Amphiteátrum romjairól készült fényképek, illetve a rekonstrukciós rajzok bemutatása segíthet elképzelni tanulóink számára, milyen lehetett a számunkra már idegen, ókori színházi kultúra. A képekbe belerajzolva el lehet magyarázni, miként alakulhatott ki a tragédiák szerkezete és előadásmódja. A kooperatív technikákban is alkalmazható az interaktív tábla. Tanulságos lehet azt a kérdést feltenni a csoportoknak, miben tér el egymástól a mai és az antik színház épülete, milyen következményekkel járt a színpad és a nézőtér elhelyezkedése a dramaturgia tekintetében; hogyan viselkedtek a nézők, s mi lehetett ennek oka. Tanulóink magyarázataikat a táblán is jelölhetik: nyilazhatnak, beleírhatnak a képekbe, rajzokkal egészíthetik ki azt. Az alábbi képek a kooperatív módszerek gyakorlati alkalmazását mutatják. A flipcsárt a monitorkép jobb szélén található A képtárban kis bélyegképek találhatók, amelyekre rákattintva az adott kép a bal oldalon, a szöveg fölött nagy


méretben jelenik meg. A képhez kapcsolódó „tananyagelem” feldolgozása után a nagy képre kattintva elrejthetjük a nagy képet. Ennek technikai megoldásához az adott kép két példányára lesz szükségünk: egy kicsi méretűre és a nagy méretűre. Mindkét képet a megfelelő helyre illesztjük be. Először a nagyobbik, majd a kisebbik kép tulajdonságait és viselkedését állítjuk be. Ehhez a képeken jobb gombbal kattintunk, s kiválasztjuk az alul található Properties (Tulajdonságok) pontot. A felbukkanó ablakban a bal oldalon található Identification (Azonosítás) szekciót válasszuk ki, majd a jobb oldalon a Name (Név) mezőbe írjuk be a kívánt nevet. Erre azért van szükség, mert a bélyegkép akciójának beállításakor a most beállított névre fogunk hivatkozni. Ezután következik a nagyméretű kép elrejtése. Ennek sokféle lehetősége van, most csak egyet ismertetek a sok közül. A szoftver képes a képet a látható képkivágáson túl is tárolni, azaz a kép helyét akár a képernyőn túl is megadhatjuk. Ezt a lehetőséget használjuk ki. Válasszuk ki a bal oldali menüpontokból a Position (Pozíció) pontot, majd a jobb oldalon felbukkanó adatok közül jegyezzük fel a Top (Felső) felirat melletti számot. (Jelen esetben ez 107). Erre azért van szükség, hogy a kép majd ugyanebben a pozícióban jelenjen meg. Ezután a bal oldali utolsó pontot, azaz az Actions (Akciók) részt választjuk ki, majd a jobb oldalon az Object position (Az objektum pozíciója) rádiógombot nyomjuk meg. Az alatta található legördülő menüben ezután kiválasztjuk a Position top (Felső pozíció) menüpontot, majd a Set (beállítás) gombot választjuk ki. Egy újabb felbukkanó ablakban megkeressük és kiválasztjuk a most elnevezett objektumunkat. Miután eltűnik az ablak, a Parameter felirat mellett található szerkesztőmezőbe beírjuk a méretet: jelen esetben jól elrejtjük, s a −1000 értéket írjuk be. Az OK gomb megnyomásával fogadjuk el a változtatást. Miután eltűnt a Properties panel, azt látjuk, hogy a kurzort a kép fölé húzva nem az eddig szokásos kereszt jelent meg, hanem egy nyilacska. Ez jelzi, hogy az objektumhoz valamiféle akció van rendelve. Ha a képen kattintunk, a képünk eltűnik. Itt az ideje, hogy „visszaszerezzük jogos jussunkat”. Ehhez jelöljük ki a nagy képünk bélyegkép változatát, s „kérjük” el a tulajdonságait, jobb klikk után válasszuk a Properties (Tulajdonságok) menüpontot. Az Actions kiválasztása után az Object Position pontot nyomjuk meg, majd a Position Top kiválasztása után a Set használatával jelöljük ki a nagy képünk nevét. A Parameternél most az előbb felírt adatot írjuk vissza (107). Miután OK-val elfogadtuk a beállításokat, újra látjuk a kurzor állapotának megváltozását. Ha ezután kattintunk a bélyegképen, a bal oldalon észlelni fogjuk nagy képünk megjelenését. Nemcsak arra van lehetőségünk, hogy egy kis kép kiválasztásával jelenítsünk meg egy más helyen levő képet, de arra is, hogy a kis képbe „elrejtsük” a nagyot, s így az a kis

kép középpontjából bukkanjon elő. De ez már egy másik „fejezet”. 3. A helyre húzás megoldása Véleményem szerint az ActivStudio programozóinak legnagyszerűbb tette annak a lehetőségnek a megoldása, amelyet az animációk a legáltalánosabban használnak: éspedig a helyre húzást. Az Adobe („lánynevén” Macromedia) Flash nevű szoftverével rengeteg animáció készül, a helyre húzás technikáját az objektumok ütközésének érzékelésével oldják meg az animátorok. Ennek a programozási feladatnak terhét veszi le vállunkról az ActivStudio 3. A szoftver lehetőségeit kihasználva egyáltalán nincs szükség az ellenőrzés folyamatában tanári beavatkozásra. Ha a tanuló jó megoldást ad, az objektum a célterületen marad, rossz válasz esetén visszaugrik a helyére, és újra lehetőséget ad a próbálkozásra. Tapasztalatom szerint ennyire egyszerűen ezt a technikát csak ezzel a szoftverrel oldhatjuk meg.

A feladat megoldásához itt is az objektumok elnevezését fogjuk felhasználni, illetve a Container (Tároló) nevű menüpontot. Szólni kell a megoldás kapcsán az ActivStudio Design (Tervező), illetve „normál” üzemmódjáról. Kezdjük ez utóbbival! A Design módban csak a tervezést végezzük, s például nem működnek a Lock (Rögzítés) és a Container (Tároló) pontban beállított lehetőségek. Ezért a

7


feladat elkészítése után térjünk át normál módba a Design előtti pipa kikapcsolásával, s ezután ellenőrizzük a flipcsárt helyes működését. A cikk részét képező flipcsárt humán és természettudományos tárgy kapcsán hoz példákat a technika alkalmazására. A harmadik táblakép egy alsó tagozatban használható feladatot tartalmaz, az ly-os és a j-s szavak helyesírásának gyakorlására. A negyedik táblakép egy kémiai anyagot mutat be. A kémiatanulás számos nehézségének egyike ugyanis a kémiai képletek elsajátítása. Az elvont szimbólumok megjegyzése, rögzítése még a legelszántabbaknak sem megy könnyen. Minden olyan ötlet, amely kicsit is érdekesebb, mint a hagyományos módszerek, segítheti a tanulást. Az unalomig ismétlődő képletdolgozatokat színesíthetjük az ilyen típusú gyakorlófeladatokkal. Érdemes a képlet és tudományos nevek mellett a köznapi neveket is feltüntetni. A fotók a gyakoroltatni kívánt anyagok hétköznapi felhasználására utalnak. Szükségünk van két objektumra: amelyikre húzunk valamit, s egy másikra, amelyet az elsőre vonszolunk. Nevezzük az elsőt célobjektumnak, a másikat vonszolt objektumnak. Fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy melyik rétegen helyezkednek el az objektumok: a vonszolt objektumnak célszerű vagy a középső, illetve a felső rétegen, a célobjektumnak pedig az alsó rétegen lennie. Mindkét objektumot nevezzük el (Properties – Name). A vonszolt objektum esetén szükséges a Name alatt található Keyword (Kulcsszó) kitöltése. Ez azért fontos, mert a célobjektum csak azokat a vonszolt elemeket „fogadja” be

8

magába, amelyet megadtunk neki, más kulcsszavú objektumokat nem – ezek „lepattannak” róla. Folytassuk a vonszolt objektum beállításával. Válasszuk ki a tulajdonságai közül a Container (Tároló) pontot. A jobb oldali szekcióban válasszuk ki a Retrun if not contained (Visszatér, ha nem tartalmazza) kijelölőnégyzetet. Ennek kiválasztása esetén elérjük, hogy a helytelen találat visszaugorjon a helyére. Ezután válasszuk ki a célobjektumot. Válasszuk ki a Containert, és a Can contain (Tartalmazhatja) listából válasszuk a Keywords (Kulcsszavak) pontot. A Contain rule (Tartalmazási szabály) listából gördítsük le az Enclose Object (Objektum csatolása, körülzárása) menüpontot. Ez azt jelenti, hogy a célobjektumnak túl kell „lógnia” a vonszolt objektumon, azaz ténylegesen be kell zárnia. Ha ez nem történik meg, a vonszolt objektum hajlamos a visszapattanásra. Ezt követi a kulcssszó beírása. (Contain keywords − kulcsszót tartalmaz). Majd váltsunk át normál módba, és ellenőrizzük a működést. Tanácsom továbbá, hogy a készítés folyamatában gyakran mentsük a munkánkat, ám a végső mentés előtt mindenképp ellenőrizzük, hogy normál módban legyünk, s csak ez után mentsük el véglegesen a flipcsártot. 4. Nehézségek esetén A két technika elkészítése gyakorlott felhasználók számára nem okoz különösebb gondot. Bármilyen segítségre lenne szükségük, az alábbi e-mail-címen készséggel rendelkezésükre állunk: szangab@freemail.hu


Súgó helyett: beállítási tippek, ötletek

Puzzle készítése Balogné Béni Gabriella | PhotoFiltre programmal Minden táblaszoftverben készíthetünk egyszerű „drag and drop” (fogd és vidd) típusú feladatokat. Egyikük lehet a puzzle, amely amellett, hogy szórakoztató, kiválóan alkalmas a térlátás, a téri tájékozódás, az oldaliság fejlesztésére is. A puzzle elkészítésének sarkalatos pontja a kiválasztott kép feldarabolása. Bonyolult és macerás művelet − gondolhatjuk −, amely még a gyakorlottabb felhasználókat is visszarettentheti. A Photo Filtre programmal azonban egyszerűen és viszonylag gyorsan megoldhatjuk ezt a feladatot is.

A puzzle darabjainak elkészítése lépésenként: . Nyissuk meg a darabolni kívánt képet! . Készítsünk róla másolatot! . Méretezzük át! 800 x 600 pixelnél nem kell hogy nagyobb legyen. . Készítsünk egy üres képet ugyanezzel a méret tel (Fájl/Új)! . Most csak az új képpel dolgozunk tovább. Az eredetit tegyük le a tálcára. . Készítsük el a kivágósablonokat (Szűrők/Leképezés/ Puzzle)!

. Fogjuk meg a Varázspálcát, klikkeljünk rá − szín szerinti kijelölés −, és jelöljük ki az első darabot a képen! A kijelölést szaggatott vonal jelzi. . Mentsük el a kijelölt részt sablonként (Kijelölés/Alakzat mentése)! Mentéskor egy Kijelölés01.pfs nevű fájlt fogunk kapni. Át is nevezhetjük, a lényeg, hogy a .pfs kiterjesztés jelölő megmaradjon (pl. puzzle1.pfs).

. Most sorban mentsük el az összes darabot a 8-9. pontban leírtak szerint!

A kijelölést a CTRL+D gombok együttes lenyomásával szüntethetjük meg. . A lenyíló ablakban állítsuk be a darabok számát! (A szín és a szélesség beállítása nem szükséges, mert az elkészült darabokat csak sablonként fogjuk használni.) Minél nagyobb az Elemek mérete, annál nagyobbak a puzzle-darabok. Ennél a méretnél 12 db-os puzzle-t kapunk. Próbálgassuk a méreteket!

. Ezután vegyük elő az eredeti képet. Töltsük be az első alakzatot (Kijelölés/Alakzat betöltése)! A kapott szaggatott vonalas alakzatot helyezzük a bal felső sarokba.

9


. A kijelÜlt darabot vågjuk ki, majd illesszßk be új kÊpkÊnt (Jobb gomb/Kivågås, majd az egeret vigyßk a szßrke szerkesztőfelßletre, Ês Jobb gomb/BeillesztÊs)!

A kapott puzzle-darabka håttere fehÊr, tehåt åtlåtszóvå kell tenni ahhoz, hogy beszúr va åtfedÊsek nÊlkßl illeszthessßk a helyÊre. A kÊp åtlåtszóvå tÊtelÊt a Tåblatanító előző szåmåban ismertetett módon vÊgez hetjßk el. A 11. Ês a 12. pontban ismertetett mŹveleteket addig ismÊteljßk, amíg az Üsszes darabot kivågjuk Ês helyÊre illesztjßk.

LinkajĂĄnlĂł

. Nyissuk meg a tåblaszoftvert, Ês szúrjuk be a puzzle-darabokat. Kezdődhet a jåtÊk!

www.bibl.u-szeged.hu/oszikek/

VirtuĂĄlis kiĂĄllĂ­tĂĄs Arany JĂĄnos Ăśregkori versciklusĂĄrĂłl „ÖsszeĂĄllĂ­tĂĄsunk Arany JĂĄnos csodĂĄlatos Ăśregkori ciklusa elĹ‘tt kĂ­vĂĄn tisztelegni. SzĂĄndĂŠkunk egyszerĹą: szeretnĂŠnk az Ĺ?szikĂŠk szĂśvegĂŠt Ăşgy ĂĄtnyĂşjtani az olvasĂłnak, hogy kĂśzben a klasszikus tĂśrtĂŠneti-poĂŠtikai felfogĂĄs szerint minden szĂźksĂŠges kĂźlsĹ‘ segĂ­tsĂŠget megkapjon ahhoz, hogy a lehetĹ‘ legoptimĂĄlisabb mĂłdon tudjon talĂĄlkozni a szĂśveggel. EzĂŠrt a szokĂĄsos kiadĂĄsok jegyzetein jelentĹ‘sen tĂşlmenĹ‘en „elektronikus kiadĂĄsunkâ€? tartalmaz – tĂśbb generĂĄciĂł felfogĂĄsĂĄt tĂźkrĂśzĹ‘ – ĂŠrtĂŠkelĹ‘ tanulmĂĄnyokat, az ĂŠletrajzi hĂĄtteret bĹ‘sĂŠgesen megvilĂĄgĂ­tĂł levĂŠl- ĂŠs emlĂŠkezĂŠs-irodalmat, sok-sok kĂŠpet a fontos helyszĂ­nekrĹ‘l ĂŠs – nem utolsĂłsorban – mĂłdja van az olvasĂłnak az eredeti „Kapcsos kĂśnyvâ€? alapos tanulmĂĄnyozĂĄsĂĄra is.â€?

www.yourchildlearns.com Online hasznålható Ês letÜlthető interaktív geogråfia, nyomtatható tÊrkÊpek våltozatos mÊretekben Ês tÜbbfÊle megjelenítÊsi lehetősÊggel. A szabadon felhasznålható oktatóanyagokat nagyon nagy mennyisÊgben felsorakoztató oldal. Az oldal angol nyelvŹ ugyan, de az anyagok legtÜbbjÊnÊl ez nem zavaró.

http://netszkozkeszlet.ektf.hu A fÜldrajz tanítåsåhoz nÊlkßlÜzhetetlen nem csak digitålis, de digitålisan is elÊrhető taneszkÜzÜk, linkek gyŹjtemÊnye. Az óratervezettől a vaktÊrkÊpig minden megtalålható itt. KßlÜn erÊnye az oldalnak, hogy a kÜzvetlenßl felhasznålható anyagokon túl szinte szakmai tovåbbkÊpzÊsre is alkalmas ismereteket tartalmaz.

http://mars.elte.hu/varak/

10

Az oldal a tÜrtÊnelmi Magyarorszåg csaknem minden, a honfoglalås utån Êpßlt vårånak, erődtemplomånak kÊpeit Ês leíråsait igyek szik megjeleníteni a teljessÊg igÊnyÊvel. A helyszínek megismerÊsÊt fotók, alaprajzok, rekonstrukciós åbråk segítik. Hasznos informåciókat nyújthat a tÜrtÊnelem Ês a mŹvÊszettÜrtÊnet, adott esetben az irodalom tanítåsa sorån.


Egy tanórám aktív táblával

Szöveges feladatok

megoldásának tanítása

és az interaktív

Tüskés Gabriella |

Az egész életen át tartó tanulás, a személyiségfejlődés elengedhetetlen feltétele az önálló ismeretszerzés módszereinek elsajátítása. A gondolkodás fejlesztése valamennyi tantárgy feladata, de leginkább a matematika tantárgy keretein belül van rá lehetőségünk. Mindennapjaink valós problémahelyzeteit, amelyben valamilyen matematikai tudás eszközszerű felhasználása segít minket a megoldásban, a matematikai szöveges feladatokkal tudjuk legkönnyebben reprezentálni. A matematikai szöveges feladatokkal nemcsak a matematikai gondolkodás komplex fejlesztését segítjük elő, hanem a tanulók ismeretszerző (nyelvi kommunikációs) képességét is fejlesztjük, ami hozzájárul az önálló tanulás kialakításához. A kellően megértett fogalmak, az alapvető matematikai ismeretek megtanulása fejleszti az emlékezetet, az akaraterőt, erősíti a munkában, a tanulásban való kitartást. A PISA 2003 definíciója szerint a matematikai kultúra három lényeges elemet foglal magában, többek között azt az igényt, képességet, hogy az „egyén az életben felmerülő szükségleteknek megfelelően használja matematikai tudását”. Vagyis: a matematikai kultúra azt jelenti az oktatásban, hogy tanulóinkat képessé tegyük arra, hogy a mindennapokban eszközként használják a megszerzett matematikai ismereteiket. Ennek feltétele, hogy ne akadémikus, elméleti ismeretek megtanulását kérjük számon tanítványainktól, hanem a problémából kiindulva azt mutassuk meg, hogy tapasztalataik és létező matematikai ismereteik birtokában hogyan tudják kamatoztatni, használni tudásukat a feladatok megoldásában. A Műszaki Könyvkiadó gondozásában megjelent Így könnyű! A szöveges feladatok megoldása tanulható CD-ROM-sorozat új színfoltot jelent a szöveges feladatok megoldásának tanításában. A szoftver feladatai játékos formában, a gyerekek számára felfogható módon, előzetes tudásukhoz, fejlettségükhöz igazodva segítik a szöveges feladatok megoldásában való gyakorlottság kialakítását. A cd-ken található egyszerű, egy művelettel megoldható feladatok a gondolkodva, értelmezve tanulást segítik elő. Itt a tanulók először a problémával, vagyis a megválaszolandó kérdéssel szembesülnek, ellentétben a hagyományos felépítésű feladatok szövegezésével, amikor először az információk tömege zúdul az olvasóra, és csak a végén derül ki – mint a krimikben a bűnös személye – hogy miért és mihez, milyen kérdés megválaszolásához kellenek ezek az információk.

tábla

Nézzünk most meg az Így könnyű! sorozat 2. CD-jét. A program elindításakor a bejelentkezés ablak jelenik meg.

Nézzük most meg az Így könnyű! sorozat 2. cd-jét. A program elindításakor automatikusan megjelenik a bejelentkezés ablak. Ekkor megismerhetjük kísérőinket, akik végigvezetnek minket a feladatokon. Miután beírtuk a résztvevők neveit, nehézségi szintet kell választani. A két szint feladatai a számkör nagyságában térnek el. Például az első szintet a művelettípus (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elsajátítása utáni elmélyítés, gyakorlás időszakában lehet alkalmazni, míg a 2. szintet az ismétlés során végezhetik el a diákok, amikor már bővebb számkörben kell a feladatokat megoldani. Innen érhető még el az Oktatói terület, ahol technikai és módszertani segítséget találunk. A Tovább nyílra kattintva megismerkedhetünk a cd tíz szereplőjével.

Mindegyik szereplőhöz egy művelettípus vagy egy vegyes művelet tartozik. A cd-ket szándékosan úgy tervezték, hogy a gyermekek ne tudjanak róla, milyen művelettípust

11


kell használniuk az egyes kérdéscsoportok megoldásához, nehogy mechanikusan oldják meg a feladatokat. Attól függően, mennyire tartjuk a gyermekeket kezdőknek vagy haladóknak, ajánlatos lehet őket egy adott szereplő vagy szereplők egy bizonyos csoportjának választására sarkallni, s befolyásolni a választásukat. A tanári útmutatóban megtalálható a szereplők és a feladatok listája, ennek alapján meg is tervezhetjük, hogy éppen melyik műveletet akarjuk gyakoroltatni, és ennek megfelelően célzottan tudunk szereplőt ajánlani tanítványainknak. A leghatékonyabban azonban akkor alkalmazhatjuk ezeket az interaktív szöveges feladatokat, ha a gyermekek választhatnak szereplőt és feladatokat azt követően, hogy megtanítottuk nekik a különféle műveleteket és gondolkodási stratégiákat. Ezzel a módszerrel azt is meg tudjuk azt állapítani, hogy a gyermekek mennyire eredményesen alkalmazták számolási ismereteiket a szöveges feladatok vonatkozásában. Én most Brigit választottam, a boltost, akihez a részekre osztással megoldható feladatok kapcsolódnak.

Minden szereplő esetében további három feladatkörből választhatunk, és minden feladatkör további három szöveges feladatot tartalmaz, így egy cd-n összesen 90 feladat van. A feladatokban lévő számok véletlenszerűen generálódnak, így ugyanannak a feladatnak az ismételt kiválasztása esetén − bár ugyanazt a művelet kell elvégezni −, mindig más számokkal találkoznak. A történethez lépve a diákok elolvashatják a megválaszolandó kérdést, és négy lefordított kérdéskártyát látnak.

12

Kérdés: Hány kilogramm krumpli volt egy zacskóban? Ahhoz, hogy a feltett kérdésre válaszolni lehessen, fel kell fordítani a kártyákat, amelyek különböző információkat tartalmaznak. Nagy előnye a cd sorozatnak, hogy a tanulók nem egyszerre kapják meg a feladattal kapcsolatos összes információt, hanem egyenként jutnak hozzá azokhoz a kártyák felfordításával.

Ez megkönnyíti a diákok számára a szöveg elolvasását, befogadását, értelmezését. A történetek mindegyik feladatához négy információ tartozik, amelyek közül legalább az egyik lényegtelen a kérdés megválaszolása szempontjából. A nem lényeges információ vonatkozhat a szereplőre, az időre, arra a napra vagy a környezetre, de tartalmazhat pusztán egy számot is. A gyakorlott feladatmegoldók felismerik a feladatban a nem lényeges információt, és tudják, hogy figyelmen kívül kell hagyni. Célunk, hogy a kezdő feladatmegoldók gyakorlatot szerezzenek egy típusfeladat jellemzőinek felismerésében, és hogy kiszűrjék azokat az információkat, amelyek nem lényegesek a feladat megoldásához.

A jobb megértés érdekében a gyerekek mozgathatják, lefordíthatják, kukába dobhatják, sorba rendezhetik a kártyákat. Így a kérdés szempontjából nem fontos információ eltüntethető, hogy a továbbiakban ne vonja el a figyelmüket a lényeges mozzanatoktól. A kérdés megválaszolása után a Tovább nyíllal újabb feladatot kapunk ebből a témakörből, vagy visszatérhetünk a szereplőválasztáshoz.


Az interaktív szöveges feladatok történeteinek megoldási módját bemutathatjuk interaktív táblán, de számítógépen is. Fontos ezt megtenni, mielőtt a gyermekek használni kezdik a programot, hogy megismerjék, hogyan működik a játék, és hogyan kell a kártyákat mozgatni. Nagyon hasznos lehet végigmenni néhány megoldáson, amelyet a gyermekek találtak, beszélgessünk velük a különféle megközelítési módokról, amelyeket alkalmaztak a megoldás során. Segíthetünk a gyermekeknek modellezni a feladatokban lévő matematikai tartalmat. Használjunk tárgyakat, képeket, számolóeszközt és számegyenest, amely a célnak leginkább megfelel. Kutatások igazolták, hogy van néhány alapvető különbség a kezdő és a gyakorlott feladatmegoldók technikája között. • A kezdő feladatmegoldó megnézi a feladat különböző részeit, és megpróbálja azokat úgy összerakni, hogy megértse a feladatot. • A gyakorlott feladatmegoldó kialakít egy átfogó képet magában arról, hogy miről szól a feladat, majd megkeresi azokat a részeket, amelyek segítenek a megoldásban. • A kezdő feladatmegoldók minden egyes feladatot külön kezelnek, és nem hasonlítják össze azt a többi korábban megoldott feladattal: csak az adott információ szemügyre vétele alapján kísérlik meg megoldani a feladatot. • A gyakorlott feladatmegoldók minden feladatot úgy kezelnek, hogy megkeresik, melyik fajta feladattípusba tartozik. Felteszik maguknak a kérdést: „Láttam már ehhez hasonló feladatot?” Célravezető módszer, ha úgy közelítjük meg a feladatokat, hogy a gyermekekben kialakítjuk azt a készséget, amelynek segítségével a feladatokat csoportokba tudják sorolni, és megtanulják azt a nyelvezetet, amellyel a feladatokat meg tudják fogalmazni. Ha tehát egy új feladattal találkoznak, csakúgy, mint a gyakorlott feladatmegoldók, először is gondolkodjanak el azon, találkoztak-e már ahhoz hasonlóval, és használják a megfelelő nyelvezetet a feladattípus leírásához. Ez a megközelítés lényegesen különbözik attól a módszer től, amely arra ösztönzi a tanulókat, hogy kulcsszavak keresésével próbálkozzanak. A kulcsszavak keresése azon a feltevésen alapul, hogy a feladat értelmezése valamilyen módon magában a feladat megszövegezésében keresendő. A gyakor-

get. tba és

ÍGY KÖ NNYÛ! – A szöv eges fe ladatok megoldá sa tanu lható 3.

-

egoldása tanulhat ó 2.

-

ÍGY KÖ NNYÛ! – A szöv eges fe ladatok m

get. tba és

ÍGY KÖ NNYÛ! – A szöv eges fe ladatok megoldá sa tanu lható 1.

get. tba és

-

lott megközelítés lényege ellenben az a feltevés, hogy a megoldás kereséséhez értelmezni kell a feladat szövegét. Ez hasonlít a szöveg alapos megvizsgálásához és ahhoz a gondolathoz, hogy a gyakorlott olvasóknak vannak fogalmi kereteik, amelyekre egy szöveg értelmezésekor építenek. Nézzük meg a következő feladatot: Kata és Ádám mindketten szendvicseket készítenek. Kata 20 szendvicset készített, Ádám pedig 5-öt. Mennyivel több szendvicset készített Kata, mint Ádám? A gyakorlott feladatmegoldó – felismerve a hasonlóságot a többi ilyen feladattal – rájön, hogy ez a „kivonással a különbséget” (két különböző csoport összehasonlítása) típusú feladatcsoporthoz tartozik. A kezdő feladatmegoldó viszont a feladat szavaira összpontosít, keresi a kulcsszavakat, és amikor rátalál a „több” szóra, összeadja a két számot. Vagy esetleg megtalálja a „mindketten” szót, s ebből − tévesen − arra is gondolhat, hogy ez egy osztási feladat. A cd-n lévő feladatok kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyermek kiscsoportokban vagy legalább párokban dolgoz zanak. A játék végén az eredményeket tartalmazó lista kinyomtatásával láthatjuk a szereplőket, valamint a feladatokat, amelyeket a tanulók kiválasztottak vagy megoldottak. Ugyancsak megtudhatjuk azt is, kik dolgoztak együtt, milyen szereplőket, feladatokat és nehézségi fokozatokat választottak, továbbá láthatjuk, hogy jól vagy rosszul válaszoltak a kérdésekre. Igen hasznos ez a visszajelzés, mivel megkereshetjük azokat a szereplőket (és művelettípusokat), amelyekkel nehezen birkóztak meg a gyermekek. Ha a megoldások többsége jó, akkor bátoríthatjuk tanulóinkat, hogy próbálkozzanak nehezebb vagy magasabb évfolyamnak szóló feladatokkal. Az Így könnyű! cd sorozat feladatait második osztálytól hatodikig bármikor beépíthetjük a tanítási folyamatba egyegy tanult művelet alkalmazásának gyakoroltatására vagy ellenőrzésére. Nagyon jól használható a nem szakrendszerű oktatás keretében is a matematikai, szövegértési, tanulási képességek komplex fejlesztésre, különféle kooperatív tanulásszervezési megvalósítással. Nagy pedagógiai előnye abban rejlik, hogy a feladatok kontextusa, az interaktivitás és a játék pozitív tanulási attitűdöt teremt a diák számára. A CD-ket megvásárolhatja a Műszaki Kiadó webáruházában: www.muszakikiado.hu

13


Könyvajánló

Gondolatok „Az interaktív tábláról”

Megközelítőleg hét éve találkoztam az első interaktív táblával, de azt bizton állíthatom, hogy a kezdetekkor érzett lelkesedésem azóta sem múlt el, sőt az idő előrehaladtával fokozódott, és a mai napig is tart. Az interaktív táblát használók tábora egyre nő, a pozitív tapasztalatok sokasodnak − s szerencsére, egyre többen fedezik fel ennek az eszköznek a sokoldalúságát és használhatóságát. Így merült fel egy olyan könyv megírásának a gondolata, amely az új eszköz használatának módszertanát foglalja össze, és segíti az interaktív tábla felhasználóit az eszköz jobb megismerésében, alkalmazásában. Megírásakor arra törekedtünk, hogy a kezdő lépések megtételéhez nyújtsunk segítséget, de szeretnénk azokat a pedagógusokat is motiválttá tenni, akik csak ismerkednek a számukra még idegen eszközzel. Fontosnak tartottuk azt is, hogy elősegítsük a már meglévő szakmai, módszertani tudás rendszerezését, és újabb ötletekkel gazdagítsuk azoknak a pedagógusoknak is a munkáját, akik már használják az interaktív táblát mindennapi gyakorlatuk során.

Mire volt szükség a könyv megszületéséhez? • különböző típusú interaktív táblákra • különböző táblaszoftverekre • interaktivitást elősegítő módszerekre • innovatív, alkotni és játszani szerető pedagógusokra zaki - Interaktív tábla - potmentés.indd 52 • játszani és tanulni szerető gyermekekre • interaktív tábla tanfolyamokra • ötletekre • motivációra • időre (amelyből mindig kevés van) • két mindenre elszánt alkotóra • egy kiadóra, amely elsők között felismerte az eszközben rejlő lehetőségeket

14

Schlotter Judit | …és a végeredmény: Az interaktív tábla című könyv, melynek Motiváció c. fejezete is az itt olvasható Saint-Exupéryidézettel kezdődik. Úgy gondolom, minden pedagógus egyetért velünk, hiszen nehezen képzelhető el eredményes tanulás, illetve tanítás megfelelő motiváltság nélkül. Vonatkozik ez gyerekre, felnőttre egyaránt.

„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szer vezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” (Saint-Exupéry) A könyv megírására bátorított bennünket a pedagógusok felől érkező folyamatos igény egy nyomtatott, kézbe vehető kiadványra. A szándék tehát már létezett, a kérdés az volt, pontosan miről is kéne írnunk. Hosszas töprengés után alakult ki a végleges tartalomjegyzék, de több dologban biztosak voltunk: • Táblatípusoktól független könyvet szeretnénk • Ne szoftverekről szóljon, hanem módszertanról • Minél több tapasztalat legyen benne • Megvalósítható ötleteket tartalmazzon • Legyen hozzá cd melléklet mintafeladatokkal A könyv főszereplői: pedagógusok, gyermekek, játék és kreativitás Az oktatásban akkor érnénk el kardinális változásokat, ha komolyan elgondolkodnánk azon a Karinthy-idézeten, mely így szól: „Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak.”! A módszertani változások már elkezdődtek, s ezek megvalósításának egy részéhez rendkívül jó eszköz az interaktív tábla. Ezt igyekeztünk a könyv gyakorlatias fejezeteivel és mintafeladataival bizonyítani. Fontos, szempont volt, hogy a pedagógusok érezzék, az interaktív tábla használata során nem mást kell csinálniuk, mint eddig, csak másképp. A másképp pedig abban hogy számtalan új vagy eddig is meglévő 2008.10.21. rejlik, 15:43:18 ötletüket tudják a tananyagszerkesztő szoftverek segítségével megvalósítani, amelyek használata könnyen elsajátítható. Azok a pedagógusok, akik nap mint nap alkotnak ilyen tananyagokat, örömüket lelik abban, hogy saját kreativitásuk szerepet kap az órán, mégsem ők a tanóra aktív szereplői, hanem a gyerekek. A motiválás tehát kétirányú: a pedagógus tanulásra motiválja a gyerekeket, ugyanakkor a gyermekek újabb ötletekkel motiválják a pedagógust a tananyag interaktív feldolgozására.


„ A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk, hanem, hogy új szemmel nézzük az ismert világot.” (Marcel Proust) Mintafeladatok a könyvben: A könyvben egyszerűen, bármelyik táblaszoftverben elkészíthető feladatok leírása is megtalálható. A megfogalmazáshoz a szakácskönyvekben használat „recepteket” hívtuk segítségül, hiszen a főzésnél megszokott módon ezek algoritmusa könnyen követhető. Hozzávalók: H „ egy interaktív táblához tartozó szoftver, amely alkalmas rétegek kezelésére „ kép vagy rajz egy farkasról (táblaszoftverből, internetről) „ kép vagy rajz egy kecskéről (táblaszoftverből, internetről) „ kép vagy rajz egy káposztáról (táblaszoftverből, internetről) „ kép vagy rajz egy csónakról (táblaszoftverből, internetről) „ szöveg: lásd a rajzon! E Elkészítés: A táblaszoftverben kékre és vastagra állított tollal egy folyót kész szítünk. Lehetőség szerint rögzítjük, hogy a folyón való átkelésnél ne mozduljon el. Kihúzzuk, beszúrjuk vagy bemásoljuk a képeket. Rövid instrukciót írhatunk az oldalra, de a feladat lényegét beszéljük meg szóban.

Vannak feladatok, melyek elkészítését nem írtuk le, viszont akár tantárgyaktól függetlenül bármely órán felhasználhatóak. Ilyenek például a közismert „Akasztófa” típusú játékok, melyekből a CD-n 3 különböző mintafeladat is található.

Mszaki - Interaktív tábla - potmentés.indd 55

A feladatok egy része saját, más része a Műszaki Kiadó kiadványaiból választott mintafeladat. A feladatok a cd-n található szoftver (Viewer) segítségével bármely interaktív táblához alkalmazhatók. Bővebb betekintést nyerhetnek a könyv tartalmába: a www.interaktivtabla.eoldal.hu honlapon. Vélemények a könyvről: „Gratulálni szeretnék a könyvhöz. Mind az interaktív tábla, mind az oktatási (pedagógia, andragógia) tartalma könnyen emészthető, mégis tartalmas, összeszedett. Pontosan azt az ideált és jövőképet nyújtja, amiben magam is hiszek.” Valkó László, a Company Success Nyelviskola Országos Szakmai Vezetője „Számomra a könyv kellemes meglepetés volt, mert ugyanaz a szellem hatotta át, mint amikor a tanfolyamon voltam a szerzőknél, mégis nagyon sok pluszt kaptam. Elolvasva többször is, megértettem a táblahasználat igazi filozófiáját, hogy ha jól használom, akkor tényleg hatékony eszköz, és nem csak egy érdekes varázslat. Tetszett a könyv felépítése, ahogy logikusan rávezeti a laikus pedagógust arra, hogy ez megtanulható, hogy a megfelelő szemléletet elfogadva, és a technikát megtanulva mindenki számára megvalósítható tudást ad, a táblahasználattal kapcsolatban. Végig érezni mögötte a sok-sok tapasztalatot, amit a táblatanfolyamon a kollégákkal való közös munka eredményezett. Legalább háromszor elolvastam. Voltak fejezetek, amelyek kiemelten sok segítséget adtak a saját mostani munkámban. Kedvenc fejezeteim a 7., 8., és a 9. fejezet, és persze a hozzájuk tartozó mintafeladatok, melyek életszerűek. De kiemelhetném a 3. fejezetet is, amikor nagyon egyszerűen bebizonyosodik, hogy mire is használható az interaktív tábla. Azért is olvasgatom többször, mert a kollégák sokszor nekem is feltesznek olyan kérdéseket, amire a könyvben megtalálom a választ, melyek tényleges tapasztalaton alapulnak. Nagyon jó az, hogy a megfogalmazások világosak, érthetőek, nincsenek agyontűzdelve idegen szavakkal, és nem bonyolultak a kifejtések, sőt időnként egészségesen humorosak is. A pedagógusok az egyszerű, érthető, jól körülhatárolt kifejtéseket szeretik, és ez a könyv ilyen. Jó, hogy ilyen. Azt gondolom, hogy a szerzők jól kiegészítették egymást a fejezetek írásakor, benne van az egyéniségük, ami ugyan más, de mégis összhangot mutat.”

2008.10.21. 15:43:23

A CD melléklet a könyvben található összes mintafeladatot tartalmazza. A könyvhöz illeszkedve, a fejezetek színsávjainak megfelelően segít eligazodni a tartalomban.

Tamási Istvánné, ISZE vezetőoktató, informatika tanár a budapesti Hegedűs Géza Általános Iskolában Mszaki - Interaktív tábla - potmentés.indd 91

2008.10.21. 19:48:45

15


:EHDC(A89 @>K:IÐIÕ@ D@I6IÍH>8wAG6

D`iVi{h^^ci‚ob‚cnZ`ho{b{gVcV\niZ]ZgW†g{h!Z\nhoZg’Zc`ZoZa]Zi(A89`^kZi†i`ZiV_{cajc`!VbZanZ`VoVaVekZiegZoZci{X^‹h [ZaVYVid`VibZ\W†o]Vi‹Vca{i_{`Za]dhhoi{kdc#@‚ho“a‚`Z^c`Z\nVg{ciVa`VabVhV`^ciZgV`i†k[Z]‚gi{Wa{`gV‚h]V\ndb{cndh^h`d" aV^i{Wa{`gViŽgi‚ckZi†i‚hgZ#6_ZahoVkVhk‚YZaZb‚hVo{gda]Vi‹`ZoZaeVcZaW^oidch{\^\VgVcX^{i_ZaZciVo“oZbZaiZiho{b{gV!V ]{a‹oVi^`VeXhdaVidc`ZgZhoi“aeZY^\iŽWW`^kZi†i^hkZo‚gZa]ZiZ\n^YZ_’aZ\#6`‚ho“a‚`Z`gZ(‚kZh\n{gi‹^\VgVcX^VkdcVi`do^`! VbZanVo^oo‹gV^h`^iZg_Zhoi]Zi# lll#Zehdc#]j

16

Táblatanító 4.  
Táblatanító 4.  

A Táblatanító magazin 4. száma

Advertisement