Page 1

SZAKLAPOZÓ

KEDVES OLVASÓNK! Üdvözöljük a Szaklapozó 2009-es első lapszámának olvasói között. Szokásunkhoz híven beszámolókat közlünk a gazdasági-szolgáltatási szakmacsoport különböző továbbképzéseiről. Februári számunkban a közgazdaság szakmacsoport alapozó és az ügyvitel szakmacsoport modulrendszerű képzéséhez kapcsolódó továbbképzésekről számolunk be, valamint a kereskedelemi áruismereti modulok gyakorlati vizsgáiról szóló tapasztalatokat osztjuk meg az olvasókkal. Aktuális a gazdasági világválság hatásairól szóló cikkünk, amelyben a hazai gazdasági-szolgáltatási szakképesítésekkel rendelkezők elhelyezkedési esélyeit elemezzük a gazdasági visszaesés tükrében. Szintén 2009-es hír, hogy a Műszaki Kiadó megvette a szintén nagyszámú gazdasági-szolgáltatási tankönyvvel rendelkező Képzőművészeti Kiadót, így tovább bővült színvonalas tankönyvkínálatunk. Reméljük, sok hasznos olvasnivalót találnak lapszámunkban. A második félévre is jó munkát kíván a Műszaki Kiadó nevében: Asztalos Ágnes felelős szerkesztő

A TARTALOMBÓL

„ Modulrendszerû ügyviteli képzés „ Közgazdasági szakmacsoport alapozó oktatás „ Áruismeret gyakorlati vizsga „ A gazdasági válság hatása a foglalkoztatásra

szaklapozo.indd 1

G a z d a s á gi - s z o l gá l t a t á s i szakmacsoportok tanárainak lapja

2009. február

Modulrendszerû ügyviteli képzés 2008. október 8-én a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetben került sor az ügyvitel szakmacsoport továbbképzésére. A terítéken olyan témák voltak, mint az ügyviteli szakképesítések szakmai tartalmának értelmezése és pedagógiai feldolgozása, az országos szakmai tanulmányi versenyek tapasztalatai és a szakmai alapismeretek érettségi vizsga változásai. Jakabné dr. Zubály Anna, a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezetője a moduláris és kompetencia alapú ügyviteli szakképesítések vizsgájáról tartott előadást. Az új okj szerinti vizsga tartalmának, formájának, vizsgafeladatainak és azok értékelésének szempontjait mutatta be az ügyviteli titkár és az irodai asszisztens szakképesítések közös moduljainál.

Gépírás és iratkészítés (1617-06) A gépírás és iratkészítés modulhoz a következő tananyagegységek tartoznak: gépírás és iratkészítés, számítástechnikai alkalmazások és ügyviteli eszközök. A felkészülést nehezíti, hogy nincsenek még a piacon olyan tankönyvek, amelyek a modulrendszerű vizsgához jól használhatóak lennének (a Műszaki Kiadó könyve előkészületben van, szerk.). Az irodai asszisztens szakképesí-

tésnél már voltak írásbeli vizsgák, azonban azok a tételsorok nem nyilvánosak, de megrendelhetők az NSZFI-től. Mivel az ügyviteli titkár szakképesítésnél az ügyviteli alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a tanulók felmentést kapnak a vizsga alól, ezért az érettségi vizsgafeladatok jó támpontot adhatnak a modulrendszerű vizsgafeladatokhoz. A modulból egy 45 perces írásbeli vizsgafeladat van, melynek témája egy hivatalos levél készítése a megadott levelezési sablon vagy a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával, a nyomtatott formában rendelkezésére bocsátott kb. 1500 karakter terjedelmű szöveg begépelésével, a hivatalos életben elvárt formában. A vizsgafeladat tehát két részre osztható: először is be kell gépelnie a diáknak a megadott szöveget az elvárt sebességgel, majd formázási feladatokat kell végrehajtania. Ezek a formázási feladatok pontos

2009.01.27. 15:43:16


Szaklapozó

utasítások formájában vannak megadva – akárcsak az ügyviteli alapismeretek érettségin – és ezeket pontról pontra haladva kell végrehajtania a diákoknak. Ilyen feladatok lehetnek például kép beszúrása, boríték címzése, levél nyomtatása. Az értékelés is ezekhez a feladatokhoz kapcsolódva részpontszámokból tevődik össze. A vizsgához szükséges szakmai ismeretek közé tartozik a tízujjas vakírás, a hivatalos iratok, levelek fajtáinak, jellemzőinek ismerete és az iratkészítés szabályai, jellegzetes formái. A vizsgán olyan szakmai készségekről kell a diákoknak a vizsgafeladat keretében számot adniuk, mint számítástechnikai alapismeretek, az operációs rendszerekkel kapcsolatos ismeretek és természetesen a szövegszerkesztési ismeretek. A gépírás sebességét nem ellenőrzik külön, de a feladatsort úgy kell összeállítani, hogy 45 perc alatt csak megfelelő ütemű vakírással (150 leütés/perc) lehessen jó eredményt elérni.

Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában (1618-06) A dokumentumkészítés és -kezelés modulhoz a következő tananyagegységek tartoznak: dokumentumkészítés, számítástechnikai alkalmazások és dokumentumkezelés. A felkészülést segíti, hogy az NSZFI honlapjáról letölthető egy módszertani segédanyag a modul pedagógiai megközelítéséhez (www. nive.hu, bal oldali menüsorból Tankönyvek, tananyagok, kiadványok me-

nüpont alól a Módszertani útmutatók pontot kiválasztva teljesen a lap alján található az ügyviteli szakmacsoport egyetlen segédanyaga. Az ügyviteli titkár szakképesítésnél azok a tanulók kapnak felmentést a modul (és egyben a 1617-06-os modul) záróvizsgája alól, akik az ügyviteli alapismeretek érettségi vizsgáját emelt szinten teljesítették. Fontos megjegyezni, hogy a felmentéssel a „vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendő” formula nem azt jelenti, hogy 100%-os teljesítményt, tehát ötöst kap a tanuló, hanem ugyanazt a százalékot és érdemjegyet kapja, mint az érettségi vizsgán. Ezért elképzelhető, hogy a rosszabb teljesítményű érettségizett diákok inkább még egyszer megpróbálják a modulvizsgát a jobb eredmény elérése érdekében. A modulból egy 120 perces írásbeli vizsgafeladat van, melynek témája egy belső ügyirat készítése számítógépen, importált szöveg szerkesztésével, táblázat, grafikon beillesztésével, iktatószám, címzett neve, címe lehívásával a célirányos szoftverből, kinyomtatva. Az előző modullal összehasonlítva itt tehát egy jóval bonyolultabb, összetettebb vizsgafeladatról van szó. Míg a 161706-os modulban körülbelül 10-12 feladatot, utasítást kell végrehajtania a tanulónak, addig itt a feladatok száma elérheti a 30-40-et is. A modul tananyaga tartalmazza az iratkezelési folyamatok ismeretét (beérkező, kimenő dokumentumok kezelése, leltározás, selejtezés) hagyományos és elektronikus módon. Ezekhez szükséges a biztonságos adathasználat sza-

bályainak ismerete, a dokumentumok rendszerezésének követelményei, szabályai, valamint ügyviteli szoftverek ismerete, használata (pl. iktatóprogram, határidőnapló, névjegy). A vizsgafeladat egy belső ügyirat készítése (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető), amelyhez a tanulóknak ismerniük kell a dokumentumok főbb típusait, jellemzőit és a dokumentumszerkesztés szabályait. Ezen a vizsgán a szövegszerkesztési ismeretek mellett táblázatkezelési és adatbáziskezelési ismereteikről is számot kell adniuk a diákoknak. Tehát kimutatásokat, táblázatokat készítenek táblázatkezelő programmal (pl. Excel), és adatbázisokból adatokat lekérdeznek, egyszerűbb szűréseket végeznek (pl. Access). A sokakban felmerült kérdésre tehát a válasz az, hogy nem elég Excel programból szűrni és importálni az adatokat, hanem adatbáziskezelő programban is különböző feladatokat kell végrehajtaniuk a tanulóknak. A résztvevőkben megfogalmazódott vélemény szerint túl magas informatikai elvárásokat támaszt (emelt szintű ügyviteli alapismeretek érettségivel egyenlő) a modul záróvizsgája egy olyan szakképesítéshez, amelyhez nem szükséges érettségi.

EZT AJÁNLJUK

Gépírás a betűtanulástól a hivatalos levelekig

Peresztegi Éva: Ügyviteli alapismeretek 11. osztály – Feladatgyűjtemény

MK–6015-X

MK–6022-7

2

szaklapozo.indd 2

2009.01.27. 15:43:17


2009. február

Szaklapozó

Közgazdasági szakmacsoport alapozó oktatás Ebben az évben is a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium adott helyet a közgazdasági szakmacsoport továbbképzésének. 2008. október 21-én tájékozódhattunk az elméleti és üzleti gazdaságtan tanításával kapcsolatos szakmai és módszertani kérdésekrõl és a szakmai tanulmányi versenyekrõl, valamint egyéb szakmai témákról. Lázár Piroska a közgazdasági alapismeretek érettségi vizsgák tapasztalatairól elmondta, hogy az elmúlt években csökkent az ezen tárgyat választók száma, 2008-ban mintegy 3000 tanuló volt. A diákok 18%-a választotta az emelt szintű megmérettetést. A következő években várhatóan csökken a felsőoktatásban tanulók és nő a felsőfokú szakképesítést szerzők száma. A Magyar Rektori Konferencia javasolja valamelyik tárgyból emelt szintű érettségi kérését az egyetemeknek. Déri Tünde versenyfelelős elmondta, hogy az idei tanévtől a szakmai tanulmányi versenyek már nem helyettesítik az érettségit. Szintén újdonság, hogy már az 1. forduló (korábban elődöntő) dolgozatait sem az iskolákban javítják, hanem az NSZFI-ben. A 2. forduló (korábban döntő) 2009. április 6–8-án kerül megrendezésre Szolnokon. A résztvevők kétségeiket fejezték ki a tanulmányi versenyek változásaival kapcsolatban: az érettségibe való beszámítás a tanulók, a magas nevezési díj pedig az iskolák motiváltságát fogja csökkenteni.

A társadalombiztosítás aktuális kérdései Dr. Veres Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium osztályvezetője a társadalombiztosítás rendszeréről és problémáiról beszélt, majd pedig a modulrendszerű képzés keretében ok-

tatott még előkészítés alatt lévő szakképesítésekről ejtett néhány szót. Az alkotmány biztosítja Magyarországon minden állampolgárnak a jogot a szociális ellátáshoz. A társadalombiztosítás rendszere két nagy részből áll: a nyugdíjbiztosításból és az egészségbiztosításból. Ezen rendszerek keretében fizetik ki a jogosultaknak az öregségi, özvegyi és rokkantsági nyugdíjakat, árvaellátást, táppénzt, gyermekgondozási díjat és segélyt, valamint az álláskeresési járadékot és segélyt. A nyugdíjbiztosítás rendszerének legnagyobb problémája, hogy a fize-

tendő járulékok nem fedezik az aktuális kiadásokat. Mivel az elmúlt évtizedekben befizetett nyugdíjjárulékokat nem előre gondoskodásra tették félre, ezért a most befizetett járulékokból is a jelenlegi nyugdíjakat fizetik ki. A rossz járulékfizetési fegyelem és a nyugdíjra jogosultak nagy száma miatt a kiadások kétharmadát fedezik a jelenlegi járulékok, egyharmad részt a központi költségvetés fizet. Nemcsak az a probléma, hogy kevesen fizetnek járulékot, hanem alacsony az a bér, ami után a járulékot fizetik. Szintén alacsony hazánkban a nyugdíjkorhatár (62 év) az EUban általános 65-67 évvel szemben. Előrejelzések szerint 2020-ra több lesz a nyugdíjas, mint az aktív kereső, ezért fenntarthatatlan a jelenlegi nyugdíjrendszer. Milyen irányba változhat a nyugdíjrendszer a jövőben? A társadalombiztosítási nyugellátás megmarad, de várhatóan csökkenni fog a szerepe a magánnyugdíjpénztári megtakarításokkal. A nyugellátás alakulhat úgy, hogy az öregségi nyugdíj 75%-a lesz állami, 25%-a pedig magánnyugdíjpénztári. Az öngondoskodás is fel fog értékelődni: az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakat és a nyugdíjelőtakarékossági számlát (nyesz) a jövőben ösztönözni fogja a kormányzat.

3

szaklapozo.indd 3

2009.01.27. 15:43:18


Szaklapozó Az egészségbiztosítás rendszere természetbeni és pénzbeli ellátásokra bontható. A természetbeni ellátáshoz az orvosi alapellátás és a gyógyszerekhez, szűrővizsgálatokhoz, utókezelésekhez adott ártámogatások tartoznak. A pénzbeli ellátást a munkavállaló keresőképtelensége esetén járó táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és segély jelenti. A korábban ide tartozó és 1998 óta alanyi jogon járó családi pótlék a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik. A munkanélküliek ellátását szolgáló álláskeresési járadékot és rendszeres szociális segélyeket a tervek szerint közhasznú munkára rendelkezésre álláshoz kötik. A közgazdaság szakmacsoport modulrendszerű szakképzésében a társadalombiztosítási kérdésekkel leginkább a társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, személyügyi gazdálkodó és fejlesztő, valamint a munkaerőpiaci szervező, elemző szakképesítések foglalkoznak. Ezekkel a témákkal foglalkozó munkatársaknak segédkezniük kell a nyugdíj kiszámításában, a különböző nyugdíjak előnyeit, hátrányait kell megismertetniük a kollégákkal. Ezekhez alapos járulékfizetési és adózási ismeretekre van szükségük.

Mérés és értékelés a tanirodai gyakorlatban Fazekas Ildikó, a debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola tanára érdekes előadást tartott a tanirodai munka méréséről és értékeléséről. Mivel a tanirodai gyakorlatokat csoportban végzik a diákok, de az értékelés egyéni, nehezebb a tanárok dolga, mint általában. Az értékelés főbb szempontjai általában az objektivitás, a megbízhatóság és az érvényesség. Több csoportos értékelési módszer közül választhatunk: „ a csoport munkáját egy jeggyel értékeljük, és minden csoporttag azt a jegyet kapja, „ a csoport munkáját egy összpontszámmal értékeljük, és a csoporttagok azt osztják szét egymás között,

„ a csoport saját maga értékeli a munkáját. A tanirodai gyakorlatok keretében a vállalkozói és a digitális kompetencia kerül előtérbe az uniós kulcskompetenciák közül. Az előadó a kompetenciák fejlődésének mérését javasolja a tanirodai képzésben. A kompetencia a tudás, a készség és a hozzáállás együttese, olyan felkészültség, amely alkalmassá teszi az egyéneket arra, hogy megoldják a felmerülő helyzeteket.

A fejlődés mérésének alapja, hogy meghatározzunk egy kiindulási helyzetet, majd ezt a viszonyítási alaphelyzetet időről időre újradefiniáljuk. A teljesítményeket százalékosan határozzuk meg, és a kiemelkedő abszolút teljesítményért, valamint a fejlődésért plusz pontokat adunk. Így a 100%-os teljesítményhez 3, míg a 95–99%-os teljesítményhez 2 pluszpont adását javasolja az előadó. A fejlődés mérésére a következő javaslatokat hallottuk:

Fejlődés %-ban

Fejlődési pont

Szöveges értékelés

–5%

0

Többre vagy képes!

–4% – +4%

1

Átlagos, de képes vagy javítani!

4% – 9%

2

Jobb, mint az átlagos!

+10%

3

Remek, sokkal jobb, mint az átlagos!

Ezt ajánljuk

Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan Mikroökonómia 11. osztály

Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan 11. osztály Feladatgyűjtemény

MK–6031-1

MK–6035-4

4

szaklapozo.indd 4

2009.01.27. 15:43:18


2009. február

Szaklapozó

Áruismeret gyakorlati vizsga Ebben az évben a Belvárosi TISZK adott helyt a kereskedelmi szakmacsoport modulrendszerû továbbképzésének. Nagy érdeklõdés volt a témák iránt, hiszen többek között Stágel Imréné beszélt a kereskedõ és bolti eladó gyakorlati vizsgatevékenységekrõl, majd a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola tanulságos vizsgatapasztalatait hallgattuk meg Longáné Láng Katalin elõadásában. Stágelné Anikó a vizsgára való felkészüléssel kapcsolatban elmondta, hogy az írásbeli és szóbeli vizsgákra viszonylag könnyen fel lehet készülni, mivel a feladatsorok, illetve a tételek és értékelési szempontjai fenn vannak az NSZFI honlapján. A gyakorlati vizsga összeállítása viszont az iskolák feladata. Az előadó felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy kis módosítások történtek a szakmai és vizsgakövetelményekben. Az intézet honlapjáról letölthetők a korábbi és aktuális SZMMrendeletek (www.nive.hu, bal oldali menüsorban a Szakképzési dokumentumok alatt a Központi programok pontot kell választani, onnan pedig a Közleményben kiadott központi programok szakmacsoportonként cím alatt jelennek meg a 2007-es és 2008-as központi programok, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban egészen lent). Többek között olyan módosítás történt, hogy az összefüggő nyári gyakorlat időtartama 90 óra lett a 2 éves képzésnél, a szintvizsgát a 2. évfolyam első félévében kell teljesíteni, a vizsgához a kamara küld vizsgáztatót, valamint a bolti eladó elmélet–gyakorlat aránya 30–70%-ra változott. A kereskedő szakképesítés és a leggyakrabban választott bolti eladó elágazásoknál négy modulból van gyakorlati vizsga. A kereskedelmi egység szabályszerű működése (0005-06) modulból két vizsgafeladat van: az első egy 30 perces szóbeli, a második egy 60 perces gyakorlati, amelyben a kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése a feladat. A bútorok és lakástextíliák forgalmazása (0006-06) modul két gyakorlati

vizsgafeladatból áll: kétszer 30 perc alatt kell külön a bútorok és külön a lakástextilek témaköréből egy-egy eladási feladatot magyar és idegen nyelven végrehajtani. Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása (0007-06) vizsgája folyamán is mind az élelmiszerek, mind a vegyi áruk témaköréből van magyar és idegen nyelvű vizsgafeladat kétszer 30 perc alatt. Végül a ruházati termékek forgalmazása (0008-06) modul egy 60 perces eladási feladatból áll, természetesen magyar és idegen nyelven.

Vizsgaszervezés A vizsgaszervezés kérdéseiről szólva az előadó elmondta, hogy a vizsgaszabályzat szerint egy vizsgázó egy nap 6 órát vizsgázhat (ebben módosítások várhatók). Egy diák vizsgáit legfeljebb 3 nap alatt kell lebonyolítani (plusz egy nap, ha szükséges). Ez a bolti eladóknál könnyebben teljesíthető, mint a kereskedőknél, ahol három modulból is van gyakorlati vizsga, amit bolti környezetben kell végrehajtani. Egy lehetséges vizsgabeosztás a kereskedő szakképesítésnél: 1. nap: írásbeli vizsgák 2 modulból 2. nap: gyakorlati vizsgák bolti környezetben 3 áruismereti modulból 3. nap: szóbeli vizsgák

Fontos kérdés, amit az iskoláknak kell megoldaniuk, hogy hol legyen a vizsga. Ez lehet tanbolt, oktatókabinet vagy működő kereskedelmi egység. A vizsgahelyszínt a kamarai tagnak jóvá kell hagynia. A legszerencsésebb, ha ott van a vizsga, ahol a diákok a gyakorlatukat töltötték. A vizsga elején a tűz-, munka- és egészségvédelmi előírásokról tájékoztatni kell a diákokat. Másik fontos kérdés, hogy hány vizsgabizottsági taggal kell lebonyolítani a vizsgát. Előírás szerint legalább 3 fő a vizsgabizottság, ahol az egyik tagot a kamara delegálja. Egy-egy tanuló vizsgáztatása alatt a 3 főből legalább 2-nek jelen kell lennie. 3 fővel a 3 áruismereti modul vizsgája lebonyolítható. Az elnöknek és a kamarai tagnak végig jelen kell lennie, a kérdező tanárok pedig a modulok során változhatnak. A gyakorlati vizsgát a képzőhely dolgozza ki és a kamarai tag, valamint az elnök hagyja jóvá. A vizsgatételek kidolgozásánál figyelembe kell venni, hogy a tétel a tanult anyagrész minél nagyobb hányadát fedje le. Rossz példa egy tételre, hogy „Adjon el egy hintaszéket!”, mert ez a tanult anyagnak csak 2-3%-át fedi le. A központi programokban nincs előírás arra nézve, hogy milyen arányban szerepeljen a gyakorlati feladatban a magyar és idegen nyelvű eladás. A képzés szintjétől és a képzőhelytől is függ, ajánlásként az idegen nyelvű rész a vizsga 20–40%-át jelentse. A vizsgatételek kidolgozásához az NSZFI oldalán vannak segédanyagok az Adatbázisok bal oldali menüpontban a Szóbeli tételek pont alatt.

5

szaklapozo.indd 5

2009.01.27. 15:43:19


Szaklapozó Az áruismeret gyakorlati vizsga tapasztalatai Longáné Láng Katalin a 8. kerületi Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola tanára tartott beszámolót a kereskedő szakképesítés modulrendszerű vizsgák lebonyolításának tapasztalataiból. Elöljáróban elmondta, hogy a központi programokban szabadon hagyott sávokat a pedagógiai programjuk szerint az áruismeret óraszám növelésére fordították. A diákok a gyakorlatukat úgy töltötték el, hogy a nyári gyakorlat 1 hónapos volt, a 14. osztályosok pedig heti 1 napot töltöttek kereskedelmi egységben.

Az áruismeret modulokat tantárgyként a következő óraszámban tanították a különböző évfolyamokon: „ Élelmiszer és vegyiáru: 13. évfolyamon heti 4 óra (ajánlott 108 helyett összesen 144 óra) „ Ruházat: 13. és 14. évfolyamon is heti 2 óra (összesen 136 óra) „ Bútorok és lakástextíliák: 14. évfolyamon heti 4 óra (összesen 144 óra) Az idegen nyelvet heti 4 órában tanították mindkét évfolyamon. A vizsgatételek kidolgozásakor azt tartották szem előtt, hogy nem elméletet kell visszakérdezni, hanem életszerű szituációkat kell bemutatni. Az előadó javasolta, hogy a tételek a központi programban megfogalmazott feladatkompetenciákra kérdezzenek. Ne legyen „Mutassa be…” és „Ismertesse…” kezdetű tétel! A tételek számát a vizsgázók számához, az áruválasztékhoz és a végrehajtandó feladatokhoz kell igazítani.

Az előadó kiemelte a Bútorok és lakástextíliák modul (0006-06) záróvizsgájának a nehézségeit. Itt a szakmai és vizsgakövetelmények olyan kompetenciákat határoztak meg, amelyek a vizsga keretébe (nem engedi a vizsgáztató kereskedelmi egység) és idejébe nem férnek bele. Ilyen például, hogy összeszereli a bútort, dekorációt készít, látványtervet készít, helyszíni felmérést végez, kapcsolatot tart belsőépítésszel. Viszont a gyakorlatban is megvalósítható tétel, hogy áruhitelt intéz, előkészíti és lebonyolítja az átvételt, előjegyzést vesz fel, házhoz szállítást intéz, jótállási jegyet kitölt, katalógus alapján terméket ajánl, anyagszükségletet számol. A vizsga értékelése is több nehézségbe ütközött a gyakorlatban. Mivel a központi programban meghatározott feladatkompetenciákat kell értékelniük a vizsgáztatóknak, egy tételsorhoz 3040 oldal értékelést kellett nyomtatni. Ha minden tételt kétszer lehet kihúznia a diákoknak és 4 tanárnak kell értékelnie, az 20 spirálozott „értékelő füzetet” tesz ki, amihez 800-1000 oldalt kell fénymásolni. Papír alapú értékelés helyett lehet számítógépet is használni, de csak a szóbeli vizsgákon, mert a gyakorlati vizsgákon sokat kell helyet változtatniuk egy-egy kereskedelmi

egységben a vizsgáztatóknak, így marad a spirálozás. A vizsgahelyszín kiválasztása is igen sok nehézségbe ütközött, hiszen a különböző áruismeret modulokat nem lehet egy helyszínen vizsgáztatni. Az előadó iskolájában úgy oldották meg, hogy az egyik vizsganapon délelőtt élelmiszerboltban, délután ruházati boltban, másnap pedig bútorboltban vizsgáztattak. Természetesen a legjobb az lenne, ha olyan hipermarketbe is bejutnának, ahol mindhárom árucsoport kapható, de ez nem megoldható. Így viszont az utazás nagyon fárasztó a vizsgahelyszínek között. Nagy szervezést igényel a vizsgáztató tanárok beosztása is. A három modulból 5 vizsgafeladat van, mindegyik magyar és idegen nyelven, ez 10 feleletet jelent diákonként. 30 fős csoportnál ez 300 vizsgafeleletet jelent, ami biztos nem oldható meg egy nap alatt!

Ezt ajánljuk Varga Krisztina: Kereskedjünk angolul! 1. MK–6060-5

Bognár Zsoltné: Vállalkozások 1. Vállalkozási ismeretek MK–6063-X Fiziker Róbert: Kereskedjünk németül! 1. MK–6059-1

Bognár Zsoltné: Vállalkozások 2. Vállalkozások gazdálkodása

6

szaklapozo.indd 6

2009.01.27. 15:43:19


2009. február

Szaklapozó

A gazdasági válság hatása a foglalkoztatásra A médiából lépten-nyomon leépítésekrõl, gyárbezárásokról hallunk a gazdasági válság nyomán. Mit tudnak mondani a szaktanárok, ha a diákok vagy a szülõk az egyes szakmák jövõjérõl kérdezik õket? A gazdaságiszolgáltatási szakmacsoportba tartozó szakképesítések elhelyezkedési lehetõségeirõl szól cikkünk. Leépítéseket, bankcsődöket, gyárbezárásokat és növekvő munkanélküliséget hozott a gazdasági válság világszerte. Egyre több jel utal arra, hogy nem egy fél-egy éves elszigetelt pénzügyi válságról van szó, hanem akár 5-10 évre szóló globális gazdasági visszaesést okozott az amerikai hitelválság. Hazánkban is egyre több – leginkább autóipari és műszaki cikkeket gyártó – cég jelent be csoportos létszámleépítéseket. Az eddig bejelentettek közül a legnagyobbak a Suzuki 1200 fős, a mobilalkatrészeket gyártó Foxconn 1500 fős elbocsátása. Szintén visszaesés várható az egyik húzóágazatban, az építőiparban. Az építőipar és a feldolgozóipar kedvezőtlenebb helyzetben van, mint a szolgáltatási szektor cégei, és elsősorban az exportorientált cégek esetében erős a válság negatív hatása. A hitelezés visszafogása, a hitelfeltételek drasztikus megnehezülése jelentősen csökkenti az új lakások iránti keresletet. Így hamarosan elfogynak az építőipari vállalatok megrendelései, amelyeket az állami és vállalati beruházások visszafogása is keményen érint. A foglalkoztatottak közül azokat bocsátják el először, akik munkaerő-kölcsönzés útján vagy határozott idejű szerződéssel dolgoznak. A közgazdasági és ügyviteli szakképesítésekkel rendelkezők munkáját leginkább az befolyásolja, hogy milyen szektorban működik az a cég, ahol dolgoznak. Ahol felszámolják a termelést, természetszerűleg az adminisztratív munkaerőkre sincs szükség. Mivel hazánk bankrendszerének működőképességét nem érintették közvetlenül a válság hatásai, ezért nem várhatók a nyugat-európaihoz hasonlóan nagy elbo-

csátások a bankszférában. A megszorítóbb állami gazdaságpolitika következményeként viszont az állami és önkormányzati intézményekben is szükség lesz racionalizálásra, amely leépítésekkel járhat.

A válság a fogyasztói szokásokat is felülírja. Az élelmiszerkereskedelem volumenében nem várható nagy visszaesés, hiszen enniük kell az embereknek. Viszont eltolódhat a kereskedelem helyszíne az úgynevezett keménydiszkontláncok felé (például Aldi, Lidl) az eddigi hipermarketek helyett (például Tesco, Cora, Auchan). Az emberek egyébként is kevesebbet szánnak a heti bevásárlásra, a mennyiségen azonban nem szeretnének spórolni, így nagyobb lesz az olcsóbb és akciós termék iránt a kereslet. Míg a jövedelmek csökkenésével az élelmiszereken nem nagyon lehet takarékoskodni, addig a ruházaton, műszaki cikkeken és bútorokon igen. Ezeken a területeken a karácsonyi roham után 2009-ben komoly visszaesés várható, amit igazol az egyik műszakicikk-áruházlánc az Elektropont év végi csődje is, amely mintegy 1000

ember érintett. A kereskedelemben 2008-ban közel 3000 egységgel több ment tönkre, mint amennyi nyílott, s 2009-ben ennek az aránynak a további romlása várható. Minden területen inkább az olcsóbb termékek iránti kereslet növekedése várható, és a nagyobb vásárlások elhalasztása. A szakképesítések területén tehát az élelmiszer-kereskedelemben továbbra is jók az elhelyezkedési lehetőségek, de a többi árucsoport területén kevesebb új állás várható. A marketing területén is némi viszszaeséssel, illetve átrendeződéssel kell számolni. Az internet várhatóan megerősödve kerül ki az általános világgazdasági válságból, míg a nyomtatott sajtónak kell a legnagyobb veszteséget elkönyvelnie hirdetési szempontból. Bár nem várható az internetes reklámpiacon a tavalyihoz hasonló 25-30 százalékos növekedés, kétszámjegyű bővülésre azonban számítani lehet. Általánosságban a reklámpiacon jövőre stagnálás, sőt akár visszaesés is lehet, a reklámbevételek különösen a nyomtatott sajtóban csökkennek meredeken. A vendéglátóipari egységeknél is a fogyasztói szokások megváltozásával kell számolni. Mivel az éttermi étkezésekkel is lehet spórolni, az emberek inkább otthon főznek, ételt rendelnek vagy olcsóbb éttermekbe járnak. A menüket kínáló kis kifőzdék, kínai és a gyorséttermek növelhetik ilyen módon a bevételeiket és természetesen a pizzaházhozszállítás. Ezért ezekben az étteremtípusokban nő majd a kereslet a szakképzett vendéglátósokra, pincérekre és szakácsokra. A belföldi kereslet csökkenésén túlmenően az idegenfor-

7

szaklapozo.indd 7

2009.01.27. 15:43:20


Szaklapozó galom visszaesése is érzékenyen érinthet jó néhány éttermet, szállodát. Az elmúlt évek belföldi turizmusának fellendülése után valószínűleg viszszaesésre kell számítaniuk a wellnessszállóknak, gyógyfürdőknek. Nemcsak a hazai, hanem a külföldiek is jobban megnézik, mire költsék a pénzüket, és az új évben már sokan nem engedhetik meg maguknak a kényeztető hétvégéket, pihenéseket. Itt is kell elbocsátásokkal vagy kevesebb szezonális munkalehetőséggel számolniuk a vendéglátásból–turizmusból élőknek.

A kedvezőtlen adórendszer (a bérköltségre jutó magas terhek), a megemelkedett kamatköltségek, a hitelezés beszűkülése, a körbetartozások, s nem utolsó sorban a megrendelések visszaesése különösen a kis- és középvállalkozásokat érintik, amelyek szerepe a foglalkoztatásban rendkívül jelentős, noha a felsorolt példák szerint a nagyvállalatok jó néhányánál is számottevő a létszámleépítés. S mindez olyan időszakban, amikor a válság még messze nem érte el a mélypontját.

Új kiadványok a Mûszaki Kiadó kínálatában! 2009-tõl a Képzõmûvészeti Kiadó a Mûszaki Kiadó tulajdonába került. A következõ tanévre tehát már a két kiadó hagyományait megõrizve, erõinket, tudásunkat és tapasztalatainkat egyesítve készülünk. Reméljük, hogy munkánk pozitív eredményeit Önök is minél hamarabb érzékelik.

Tankönyvrendelési határidõ: 2009. február 28.

Teljes kínálatunkról tájékozódjon honlapunkon! www.muszakikiado.hu SZAKLAPOZÓ

Gazdasági-szolgáltatási szakmacsoportok tanárainak lapja

Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. Telefon: (06-1) 437-2481, fax: (06-1) 367-0786 Nyomdai előkészítés: Inic Bt. Nyomdai munkák: Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató ISSN 1787-5056

Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató Műszaki szerkesztő: Csukás Márta Felelős szerkesztő: Asztalos Ágnes E-mail: asztalosa@muszakikiado.hu Honlap: www.muszakikiado.hu

8

szaklapozo.indd 8

2009.01.27. 15:43:20

Szaklapozó magazin 2009/1  

A gazdasági-szolgáltatási szakmacsoportok tanárainak lapja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you