Page 1

6. A Z E R E D M É N Y KELETKEZÉSE ÉS ELEMZÉSE

XXX/3.4/0003-06 Az eredmény elemzése XXX/2.2/0001-06 A vállalkozások nyereségérdekeltsége, az eredmény keletkezése

6.1. A Z Ü Z L E T I E R E D M É N Y M E G Á L L A P Í T Á S A 547. Egy áruház nettó árbevétele 940 M Ft. Az árrése 206,8 M Ft-ot, a forgalmazási költségek pedig 122,2 M Ft-ot tesznek ki. Az egyéb ráfordítások összege 12 M Ft. Számítsa ki az áruház üzleti eredményét! Foglalja táblázatba az eredmény kimutatásához kapcsolódó adatokat! 548. Egy ÁFÉSZ tervezett nettó árbevétele 1460 M Ft. A tervek szerint a forgalmazási költségek összege 205 M Ft-ot, az egyéb ráfordítások összege 18 M Ft-ot tesznek ki. Az ÁFÉSZ 85 M Ft üzleti eredményt kíván elérni. Számítsa ki, mekkora árréstömeget kell realizálni a terv teljesítéséhez! 549. Egy vállalkozó üzleti tervében 4 M Ft-os üzleti eredmény elérését tartja elfogadhatónak. A költségek számbavételekor a forgalmazási költségeket 7,2 M Ft-ra tervezi, az egyéb ráfordítások összegét 0,8 M Ft-ra. A nettó árbevétel százalékában 26,1%-os árrésszínvonallal kívánja árucikkeit forgalmazni. Számítsa ki, milyen nettó árbevétel elérése mellett reális a terv! Foglalja táblázatba az eredmény kimutatásához kapcsolódó adatokat! 550. Egy külkereskedelmi kft. 140 M Ft áruforgalmi nettó árbevételt és 1,8 M Ft egyéb bevételt tervezett. A tervezett árréstömeg 30 M Ft. Milyen összegű forgalmazási költséggel érhető el 12 M Ft-os üzleti eredmény, ha az egyéb ráfordítások tervezett összege 2,4 M Ft?

145


K E R E S K E D E L M I S Z Á M Í T Á S O K P É L DAT Á R A

551. Egy áruház nettó árbevétele 2420 M Ft. A vizsgált időszakban beszerzett áruk nettó beszerzési értéke 1940 M Ft. Az év eleji nyitókészlet nettó beszerzési áron 182 M Ft. Év végén leltározáskor 6 M Ft-tal magasabb a zárókészlet. A forgalmazási költségek és az egyéb ráfordítások együttes összege 316 M Ft. Milyen üzleti eredménnyel zár az áruház? 552. Egy üzlet nettó árbevétele 128 M Ft. A forgalmazási költségek összege 16 M Ft, ezenkívül 1,2 M Ft egyéb ráfordítás merült fel. Az üzlet tulajdonosa 5 M Ft-os üzleti eredményt realizál. Mennyi a beszerzett áruk értéke nettó beszerzési áron, ha tudjuk, hogy a nyitókészlet nettó beszerzési áron 8,5 M Ft, a zárókészlet 8 M Ft volt? 553. Egy áruház jövedelemkimutatásának adatai: Megnevezés M Ft Az árbevétel %-ában Nettó árbevétel 2520 100,0 Elábé . . Árrés 504 . Forgalmazási költség és egyéb ráfordítás . 14,0 Üzleti tevékenység eredménye . . Számítsa ki az áruház jövedelemkimutatásának hiányzó adatait! 554. A következő grafikon egy élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató kft. nyereségének alakulását szemlélteti. A kft. nyereségének alakulása millió Ft-ban 45 40 35 30

6

25 20

37

15 10 5 0

42

26 14 2000

18

2001

15 2002

2003

2004

2005

Számítsa ki a nyereségváltozást évenként a 2000. évhez és az előző évhez viszonyítva!

146


6. A Z E R E D M É N Y K E L E T K E Z É S E É S E L E M Z É S E

555. Határozza meg a következő információk alapján egy ruházati üzlet üzleti tevékenységének eredményét! Megnevezés Nettó árbevétel Elábé Árrés Forgalmazási költség és egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye

E Ft 82 000 . . 12 400 .

Az árbevétel %-ában . 78,0 . . .

556. Egy élelmiszer-diszkontáruház éves nettó árbevétele 84 000 E Ft. Az árréstömege 16 800 E Ft, a forgalmazási költségek és egyéb ráfordítások együttes összege 10 080 E Ft. Számítsa ki a diszkontáruház üzleti eredményét, az elábé-, árrés-, költség- és nyereségszínvonalakat! Készítse el a jövedelmezőségi kimutatást! 557. Egy iparcikkáruház éves forgalma 408 M Ft. Az áruház csak 20%-os áfakulcsú termékeket forgalmaz. Az elért árrés a nettó árbevétel százalékában 22%, a forgalmazási költségek és az egyéb ráfordítások együttes összege 13%. Számítsa ki az áruház üzleti eredményét! Készítsen jövedelmezőségi kimutatást! 558. Egy papír- és írószerbolt éves nettó árbevétele 85 M Ft. Az üzlet a nettó árbevétel százalékában 24%-os árrésszínvonalat ért el, a forgalmazási költségek és az egyéb ráfordítások összege 13 M Ft. Számítsa ki az áruház üzleti eredményét! Készítsen jövedelmezőségi kimutatást! 559. Mekkora nettó árbevételt kell elérnie annak a vállalkozásnak, amely 12 M Ft-os üzleti eredményt kíván elérni, a nettó árbevétel százalékában számított 24%-os árrésszínvonal és a forgalmazási költségek és az egyéb ráfordítások 16%-os színvonala mellett? Készítse el a vállalkozás jövedelmezőségi kimutatását! 560. Egy üzlet 42 000 E Ft-os nettó árbevételt tervezett 3500 E Ft-os üzleti eredmény elérése reményében. A tervezett árrésszínvonal a nettó árbevétel százalékában 26%. Határozza meg a forgalmazási költségek és egyéb ráfordítások nagyságát, amely mellett még realizálható a kívánt üzleti eredmény! Készítse el az üzlet jövedelmezőségi kimutatását!

147

6


K E R E S K E D E L M I S Z Á M Í T Á S O K P É L DAT Á R A

561. Egy nagykereskedelmi vállalkozás 1840 M Ft-os nettó árbevételt tervezett 5%-os üzleti eredményszint mellett. Mekkora árrést kell realizálni a terv megvalósításához, ha a forgalmazási költségek és az egyéb ráfordítások tervezett összege 200 M Ft? Készítse el a vállalkozás jövedelmezőségi kimutatását! 562. Egy üzlet megvásárlásához 40 M Ft szükséges. Az új tulajdonos ezen összeg 38%-ának megfelelő hozadékot szeretne egy év alatt elérni. Számítsa ki, hogy milyen összegű nettó árbevétel mellett biztosítaná az üzlet az elvárt hozadékot, ha a szakmában a nettó árbevétel százalékában 23%-os árrésszínvonal és 8%-os üzletieredmény-színvonal érhető el! Fentiek alapján készítse el az üzlet jövedelmezőségi tervét! 563. Egy vállalkozó egy kisebb ABC-áruház üzemeltetésének bérleti jogát kívánja megszerezni. Számításai szerint évi 82 000 E Ft forgalom érhető el, amelynek 40%-a élelmiszer, a többi vegyes iparcikk. A termékek áfakulcsa 20%. Az élelmiszerek ára a nettó eladási ár %-ában 18%, a vegyes iparcikkek ára 23%-os átlagos haszonkulccsal képezhető. A forgalmazási költségek és az egyéb ráfordítások várható összege 9600 E Ft. A vállalkozó csak akkor vásárolja meg a bérleti jogot, ha 100 Ft nettó árbevételre legalább 6,5 Ft eredmény jut. Hogyan dönt a vállalkozó? 564. Egy áruház nettó árbevétele 840 M Ft. Árrése az elábé százalékában 26%. Mekkora az üzleti eredmény összege és a nettó árbevétel százalékában kifejezett színvonala, ha a forgalmazási költségek és az egyéb ráfordítások együttes színvonala a nettó árbevétel százalékában 15%? 565. Egy ABC-áruház jövedelmezőségi adatai:

6

Megnevezés Nettó árbevétel Elábé Árrés Forgalmazási költség és egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye

148

Bázisév a nettó M Ft árbevétel %-ában 236,0 . . . 63,0 .

Beszámolási év a nettó M Ft árbevétel %-ában 295,0 . . 75 . .

.

.

.

.

.

8,0

22,1

.


6. A Z E R E D M É N Y K E L E T K E Z É S E É S E L E M Z É S E

Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait, valamint a forint adatok százalékában kifejezett változását a bázisévhez képest! Értékelje szövegesen az ABC-áruház jövedelmezőségének alakulását! Milyen tényezők hatottak az üzleti eredmény alakulására? Állapítsa meg, hogy 100 Ft árrésre, illetve 100 Ft forgalmazási költségre mennyi üzleti eredmény jut a beszámolási időszakban! 566. Egy kereskedelmi vállalkozás ötéves intervallumban vizsgálja árréstömegének költség- és nyereségfedezeti hányadát. A vizsgálat eredményét az alábbi grafikon szemlélteti: Az árréstömeg költség- és nyereségfedezeti hányada %-ban

60

2005

40 68

2004

32 87

2003

35

65

2002

28

72

2001 0

13

20

40

Költségfedezet

60

80

100

Nyereségfedezet

Állapítsa meg, hogy a vizsgált időszakban hány százalékpontnyi különbség van a legmagasabb és a legalacsonyabb nyereséghányad között! Számszerűsítse a 2004. évi forgalmazási költségek, valamint a nyereség tömegét, amenynyiben az árréstömeg 8800 ezer Ft! 567. Egy vállalkozó méteráruüzletet kíván nyitni. Az üzleti tervében a várható nettó árbevételt 125 M Ft-ban határozta meg. Számítások szerint a nettó árbevétel százalékában maximum 30%-os árrésszínvonalat érhet el. A vállalkozó az induláskor jelentkező magas költségek miatt az első évben 2,5 M Ft veszteséggel számol, amelyet hosszabb távon még kezelhetőnek tart. Határozza meg az első évre tervezett forgalmazási költségek és egyéb ráfordítások nagyságát! Készítsen jövedelmezőségi kimutatást!

149

6


K E R E S K E D E L M I S Z Á M Í T Á S O K P É L DAT Á R A

568. Egy áruház tárgyévi adataiból a következőket ismerjük: Az értékesítés nettó árbevétele: 1450 M Ft. Az árréstömeg a nettó árbevétel százalékában 24%. Az áruház forgalmazási költségeinek 60%-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások 141 M Ft összegben. Egyéb ráfordításként elszámolható helyi adók összege 2,6 M Ft. Határozza meg az áruház üzleti eredményét! Számítsa ki az árrésszínvonalat a nettó árbevétel százalékában, a forgalmazási költségek, az egyéb ráfordítások színvonalát, valamint az üzleti tevékenység eredményének színvonalát! 569. Egy kereskedelmi vállalkozás áruforgalmi tevékenységből származó nettó árbevétele a tárgyévben 620 M Ft. Az eladott áruk beszerzési értéke 483,6 M Ft. A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 1,4 M Ft, az egyéb ráfordítások összege 0,8 M Ft. A forgalmazási költségek színvonala 14%. Határozza meg az üzleti tevékenység eredményét! Készítse el a vállalkozás jövedelmezőségi kimutatását! 570. Egy kereskedelmi vállalkozás forgalmazási költségeinek és eredményének telephelyenkénti alakulását szemlélteti a következő diagram: A vállalkozás telephelyeinek költségei és eredménye millió Ft-ban

18

1. sz.

26

2. sz. 8

3. sz

0

12

3 16

4. sz

6

6

4

10

20

költség

30

40

eredmény

Számítsa ki a telephelyek árrését és annak költség- és eredményfedezeti hányadát százalékos formában! Határozza meg az 1-es telephely árrésszínvonalát, ha a nettó árbevétel 150 millió Ft! Állapítsa meg a 2-es telephely költségszínvonalát, ha a nettó árbevétel 200 millió Ft! Számítsa ki a 3-as telephely nettó árbevételét, ha a nyereségszínvonal 6%! Rangsorolja a telephelyeket a nyereség költséghatékonysága szerint!

150


6. A Z E R E D M É N Y K E L E T K E Z É S E É S E L E M Z É S E

571. Egy nagykereskedelmi vállalkozás tárgyévi adatai a következők: Az áruforgalmi tevékenységből származó nettó árbevétel 1080 M Ft. Egy emelővillás targonca értékesítéséből 320 E Ft nettó bevételre tett szert, amelynek nyilvántartási értéke 240 E Ft. Elemi kár értéke 260 E Ft, amelyet a biztosító megtérített. Egyéb bevételként elszámolható támogatások összege 420 E Ft. Az év folyamán beszerzett áruk nettó beszerzési értéke 820,8 M Ft. Az év eleji nyitókészlet nettó beszerzési áron 102 M Ft, az év végi zárókészlet 105 M Ft. A forgalmazási költségek összege 162 M Ft. Számítsa ki a nagykereskedelmi vállalkozás üzleti tevékenységének eredményét! Készítse el a jövedelmezőségi kimutatást és számítsa ki az elábé, a forgalmazási költségek és egyéb ráfordítások színvonalát az összes bevétel százalékában! 572. Egy áruház gazdálkodására vonatkozóan a következő információk állnak rendelkezésünkre: Az áruforgalmi tevékenységből származó éves nettó árbevétel 950 000 E Ft. Az év folyamán beszerzett áruk áfa nélküli beszerzési értéke 742 000 E Ft. A január 1-jei nyitókészlet nettó beszerzési áron 85 000 E Ft. A december 31-ei zárókészlet 7%-kal alacsonyabb, mint a nyitókészlet volt. Az év során az áruk forgalmazásához kapcsolódóan a következő költségek merültek fel: csomagolóanyag-felhasználás 1050 E Ft, egyéb anyagfelhasználás 4270 E Ft, energia- és üzemanyag-felhasználás 3100 E Ft, a dolgozók átlagbére 81 000 Ft/fő/hó, az átlagos létszám 110 fő, a bérköltséget 29% tb-járulék és 3%-os munkaadói járulék terheli, az értékcsökkenési leírás 6500 E Ft, egyéb ráfordítások összege 250 E Ft. Számítsa ki az áruház üzleti tevékenységének eredményét! Határozza meg az árrést, majd számítsa ki az árrés, a forgalmazási költségek és az üzleti tevékenység eredményének színvonalát a nettó árbevétel százalékában! Állapítsa meg az áruház készleteinek forgási sebességét napokban és a bérhányadot is! 573. Egy kereskedelmi kft. tulajdonosának a cég gazdálkodására vonatkozóan az alábbi adatok állnak rendelkezésére. Éves forgalma 325 565,2 ezer Ft. Az 1-es üzlet forgalma 133 565,2 ezer Ft, a többit a 2-es üzlet bonyolította le. A forgalmazott cikkek áfakulcsa 20%. Az árrés a nettó árbevétel százalékában: Üzlet

Árrés a nettó árbevétel %-ában

1-es számú

24

2-es számú

27

A kft. tárgyi eszközök értékesítéséből 560 E Ft nettó egyéb bevételre tett szert, a tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 480 E Ft. Egyéb bevételként elszámolható még 320 E Ft

151

6


K E R E S K E D E L M I S Z Á M Í T Á S O K P É L DAT Á R A

biztosítási bevétel. A forgalmazási költségek összege 41 824 E Ft. Az egyéb ráfordításként még elszámolt összeg 312 000 E Ft. Számítsa ki a kft. üzleti eredményét! Határozza meg az árrés, a forgalmazási költségek és az üzleti tevékenység eredményének színvonalát az összes bevétel százalékában! 574. Egy kereskedelmi vállalkozás tárgyévi eredménykimutatása: Tételszám

A tétel megnevezése

a)

b) I. II.

Értékesítési nettó árbevétel

1 210

1 089

124 000

148 800

17 000

22 950

Értékcsökkenési leírás

2 200

2 700

Egyéb ráfordítások

1 000

1 600

.

.

Egyéb bevételek

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

VII. A

d) 193 750

Aktivált saját teljesítmények értéke

VI.

c)

Tárgyév

165 000

III.

V.

Előző év

Személyi jellegű ráfordítások

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Számítsa ki mindkét időszakban az üzleti tevékenység eredményét, valamint a gazdálkodási mutatók változását jelző mutatókat!

6.2. P É N Z Ü G Y I T E V É K E N Y S É G E R E D M É N Y E

6

575. Egy vállalkozás árfolyamváltozás miatt értékesített 20 db részvényt, és darabonként 80 E Ft árfolyamnyereséget ért el. Pénzeszközeinek lekötéséből 1200 E Ft kamatbevételre tett szert, ugyanakkor 400 E Ft-ot tesz ki a pénzintézetnek fizetett kamat összege. Határozza meg a pénzügyi tevékenység eredményét! 576. Egy áruház az MHB-nál lekötött betétei után 650 E Ft kamatbevételhez jut. A beruházási hitel után 1250 E Ft kamatot fizetett. Az áruház a vizsgált időszakban részvényei egy részét értékesítette, és ezáltal 200 E Ft árfolyamnyereséget ért el. Határozza meg az áruház pénzügyi tevékenységének eredményét!

152

Kereskedelmi számítások példatára - mintafejezet  

Mintafejezet a Műszaki Kiadó Kereskedelmi számítások példatára című könyvéből