Page 1

In het veld

Project in beeld

Mannen betrekken bij gezondheidsproblemen

Simavi nieuws maart 2010

Een betere gezondheid begint bij het geven van informatie Bangladesh behoort tot de armste en meest dichtstbevolkte landen van de wereld. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens en de meeste mensen hebben geen toegang tot medische zorg. Er zijn weinig sanitaire voorzieningen en niet iedereen beschikt over veilig drinkwater. Simavi werkt samen met de lokale organisatie DORP aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in 24 dorpen in Bangladesh. In deze dorpen was het water in veel putten besmet met arsenicum. Veel inwoners en vooral jonge kinderen hadden regelmatig last van diaree en andere watergerelateerde ziekten, vaak zelfs met dodelijke afloop. Bovendien wisten veel mensen niet dat je met een goede hygiëne veel ziekten kan voorkomen en dat het gebruik van veilig water van levensbelang is. De lokale organisatie zorgde voor opleiding. Zo werden er informatiedagen gehouden tijdens dorpsbijeenkomsten en in de scholen. Speciaal opgeleide gezondheidsmedewerkers leerden de inwoners, de schoolkinderen en de leraren over het voorkomen van ziekten. Daarnaast werden er latrines gebouwd en werd het water getest op arsenicum. Om u een beeld te geven, laten we u hieronder een aantal foto’s van dit programma zien.

Moeders in ontwikkelingslanden cruciaal voor gezondheid

De Tanzaniaanse Omari (midden, met groene hoofdband) brengt al zingend gezondheidsboodschappen over.

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe Joba

letten op hun voeding en de mannen stuurden hun vrouw voor

Devi uit India leerde hoe ze ziekten kan voorkomen. Deze

een bezoek aan een gezondheidskliniek.

keer vertelt Habiba Hamisi Omari haar verhaal. Organisatie HAPA overlegde ook met de leiders van het dorp

Joina Swakala (34) heeft 3 kinderen en woont in Ntyuka, Tanzania. Ze vecht ervoor dat alle kinderen uit haar dorp veilig drinkwater hebben.

Meisjes leren op school hoe ze ziekten kunnen voorkomen door goede hygiëne en het drinken van veilig water.

Inwoners van de dorpen krijgen informatie over het belang van het drinken van veilig water.

Gezondheidsmedewerkers geven voorlichting over veilig water, schone wc’s en een goede hygiëne.

Wat gebeurde er met uw gift?

Doe mee als vrijwilliger

Interview: Notaris Mr. A.J. Hoogendoorn

pag. 2

pag. 3

pag. 4

Nieuwe campagne ‘wie draagt de wereld?’ van start

De 32-jarige Omari woont in Kinampundu, in Tanzania. Zoals de

over het belang van de gezondheid van het hele gezin. “Onze

Simavi vraagt de komende tijd aandacht

als veilig drinkwater ontbreekt. We werken

hun leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslan-

andere vrouwen in het dorp beviel Omari van haar vier kinderen

leiders zorgen ervoor dat we de regels naleven. Als we niet naar

voor de cruciale rol die de Tanzaniaanse

daarom altijd met de moeders samen door

den dagelijks meemaken: kilometers lopen

onder begeleiding van een traditionele vroedvrouw. “Dat waren

een kliniek gaan tijdens de zwangerschap, moeten we een boete

Joina Swakala en andere moeders in

er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er een

met zware emmers drinkwater. Tijdens de

we zo gewend, maar er waren vaak complicaties zoals onop-

betalen,” zegt Omari. “Het hele dorp heeft de boodschap over

ontwikkelingslanden spelen voor de ge-

waterpomp in het dorp komt. En we trai-

sponsorloop ‘Wandelen voor Water’ hopen

houdelijk bloeden,” vertelt Omari. “Het kwam vaak voor dat de

veilige zwangerschappen begrepen. Ook ik praat nu veel mak-

zondheid van hun gezin. Zo zorgen moe-

nen moeders zodat ze in de toekomst zelf

ze dan een groot geldbedrag op te halen

moeder of het kind stierf tijdens de bevalling. Als een vrouw ging

kelijker met mijn man over gezondheidsproblemen, omdat alle

ders bijvoorbeeld elke dag dat hun kin-

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor

voor een waterproject in Kenia. De cam-

bevallen, zaten we allemaal in angst of het wel goed zou gaan.”

mannen in het dorp zijn veranderd. En we slaan tegenwoordig

deren veilig water kunnen drinken. Dat is

het onderhoud ervan.”

pagne wordt afgesloten op 26 maart. In

met het hele dorp de handen ineen. Zo hebben we met z’n allen

een zware verantwoordelijkheid. Het is

geld ingezameld en bouwen nu samen onze eigen apotheek.”

vaak uren lopen en onveilig drinkwater

Wie draagt de wereld?

tientallen kopstukken uit de Nederlandse

zorgt voor dodelijke ziektes als cholera

In het kader van de campagne ‘wie draagt

watersector op een ludieke manier een drin-

en tyfus. In de bijgevoegde brief heeft u

de wereld?’ kunt u tot en met 25 maart

gend beroep op minister Koenders om vol-

al kunnen lezen dat Joina Swakala vaak

in het stadhuis in Den Haag een fototen-

doende geld uit te trekken voor drinkwater

geen andere keus heeft dan onveilig

toonstelling bezichtigen van de hand van

en sanitatie programma’s. Zij vormen dan

water aan haar gezin te geven, met als

Magnum fotograaf Olivia Arthur. De ten-

een rij voor het toilet, want zonder goede

gevolg dat haar familie vaak ziek is.

toonstelling laat zien hoe een drinkwater

wc’s raakt drinkwater besmet met ziektes.

Een paar jaar geleden begon HAPA, een lokale organisatie waar Simavi mee samenwerkt, met het geven van informatie over gezonde zwangerschappen. Niet alleen aan de vrouwen, maar ook

Fototentoonstelling over Simavi

de mannen in het dorp werden hierbij betrokken. Via zang, the-

Het drinkwaterproject in Amuria waarover u in deze nieuwsbrief leest, is vastgelegd in de fototentoonstelling Making Ground die u t/m 25 maart in het stadhuis in Den Haag kunt bezoeken. Deze indrukwekkende foto’s van Magnum fotograaf Olivia Arthur tonen aan dat veilig drinkwater de gezondheid, economische groei en de positie van moeders binnen hun gemeenschap versterkt. Dankzij de financiële steun van de Nationale Postcode Loterij voert Simavi in samenwerking met de Britse organisatie WaterAid programma’s uit in de armste gebieden in Oeganda en Tanzania. Arthur fotografeerde deze programma’s, met als resultaat schitterende beelden die laten zien dat ontwikkelingssamenwerking werkt. U bent van harte welkom om dit zelf gratis te komen bekijken.

ater en verhalen gaf een theatergroep educatie over het belang van een gezonde zwangerschap, het voorkomen van hiv/aids en de rollen tussen mannen en vrouwen. Omari sloot zich bij de theatergroep aan en herinnert zich het effect van de optredens: “Door liedjes, verhalen en drama leerde iedereen wat de risico’s van bevallen zijn en hoe je een gezonde bevalling kunt voorbereiden. Binnen de families werd ineens gepraat over het belang van het plannen van kinderen. Mannen kregen inzicht in hun rol bij gezondheidsproblemen in het gezin. Bovendien leerden mannen dat ze ervoor kunnen kiezen om een aantal kinderen op de wereld te zetten, dat ze ook daadwerkelijk aan kunnen.” Geleidelijk aan veranderde het hele dorp van Omari. Nieuwe baby’s werden voortaan ingeënt, zwangere vrouwen

Inwoners helpen mee met het sjouwen van materiaal voor nieuwe wc’s.

De inwoners kunnen nu veilig water drinken uit de pomp.

Colofon Tekst: Nicole van Zurk (Simavi)

programma van Simavi in Tanzania en Fotografie: Medewerkers van Simavi en lokale

Het werk en deze nieuwsbrief van Simavi wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de

partnerorganisaties, Ed van Rijswijk, Olivia Arthur en

Gewicht van de wereld op hun schouders

Oeganda het leven van moeders en hun

Nationale Postcode Loterij.

“Moeders als Joina Swakala dragen bijna

gezinnen heeft verbeterd. Van 14 tot en met

Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede

letterlijk het gewicht van de wereld op

20 maart collecteren 12.000 vrijwilligers

gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van

hun schouders,” zegt Rolien Sasse, direc-

om zo drinkwater programma’s mogelijk te

Een overzicht van onze activiteiten staat

mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun

teur van Simavi. “Het is inspirerend om

maken. Gedurende de hele maand maart

op www.simavi.nl/wiedraagtdewereld.

familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap

te zien hoe sterk zij zijn. Maar ze hebben

krijgen bijna 6.000 kinderen van 100 basis-

Hier kunt u ook filmpjes zien waarin Afri-

wél een steuntje in de rug nodig, want de

scholen les over het belang van water voor

kaanse en Aziatische moeders aan het

problemen waar ze mee te maken hebben

de gezondheid van mensen en de rol van

woord worden gelaten over hun leven

zijn groot. Nog steeds sterven dagelijks

moeders hierbij. En op 24 maart ervaren de

en over de gezondheid van hun gezin.

duizenden kinderen omdat iets simpels

Nederlandse scholieren uit groep 7 en 8 wat

Rademakkers Vormgeving: VillaDM Drukwerk: Zalsman Kampen B.V.

en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te Simavi

Telefoon 023 531 80 55

Fonteinlaan 5

Fax

023 532 85 38

2012 JG Haarlem

Giro

300100

voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan tachtig jaar. Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Beatrix.

www.simavi.nl 5

Een deskundige van het Ministerie van Volksgezondheid test of het water arsenicum-vrij is.

het kader van Wereld Waterdag doen dan

Opgericht in 1925.

Wilt u meer weten over onze campagne?


Wat gebeurde er met uw gift? Water is goud waard

Economische bloei door veilig drinkwater in Oeganda

Water. Hier in Nederland stroomt het zo uit

Nieuws

Interview “U kunt gerust zijn dat Simavi alles laat controleren” Notaris Mr. A.J. Hoogendoorn over nalatenschappen

Naar de wc in een zak: de peepoo-bag Steeds meer mensen en organisaties

zieningen. Wereldwijd wachten 2,5

binnenzijde dat de schadelijke stoffen

de kraan. Maar in veel landen waar Simavi

Met uw gift hebben we weer veel kunnen doen. Zo hebben we bijvoorbeeld de

zetten zich in voor een betere wereld.

miljard mensen nog altijd op een toilet.

in de uitwerpselen neutraliseert. Bac-

werkt, is dat niet vanzelfsprekend. Terwijl

inwoners van Amuria, in het door oorlog geteisterde noordoosten van Oeganda,

Zij zoeken naar nieuwe oplossingen

Hierdoor blijven de dagelijkse behoeften

teriën en andere micro-organismen die

veilig water één van de basisvoorwaarden is

van water kunnen voorzien. Sinds 2003 zijn de inwoners van Amuria het slachtof-

voor de problemen in de wereld. Vaak

vaak in de directe leefomgeving liggen,

ziektes veroorzaken, worden gedood

om uit de armoede te komen. Zo is in Sub-

fer van een burgeroorlog tussen de regering en de Lords Resistance Army (LRA)

zijn deze ideeën heel creatief, zoals de

met grote gevolgen voor de gezondheid

en wat overblijft, is vruchtbare mest.

Sahara Afrika de helft van alle ziekenhuis-

en in 2007 werd Amuria getroffen door de ergste overstromingen ooit. Als gevolg

peepoo-bag. Simavi heeft dit nieuwe

van mensen.

Dit kan gebruikt worden als kunstmest.

bedden bezet door mensen die kampen met

van deze incidenten trokken duizenden vluchtelingen naar de stad waardoor de

alternatief mede gefinancierd.

watergerelateerde ziektes als diarree, cho-

lokale faciliteiten, waarvan er al weinig waren, werden overbelast.

Vijf studenten van de Technische Uni-

De studenten ontwierpen de peepoo-

van de uitwerpselen geen schaars water

versiteit in Delft zijn van mening dat de

bag om een bijdrage te leveren aan

gebruikt.

lera of tyfus. Omdat al hun geld en dat van

Bovendien wordt er bij de verwerking

hun familie opgaat aan medische kosten,

Samen met WaterAid werkt Simavi

peepoo-bag het antwoord is op het

het oplossen van dit probleem. Deze

kunnen zij hierdoor niet investeren in onder-

sinds 2008 met de gemeenschap en

sanitatieprobleem. Ongeveer veertig

speciale zak, waar mensen hun be-

De peepoo-bag is als eerste geïntrodu-

wijs of ondernemerschap. Simavi zorgt

lokale organisaties aan een drinkwa-

procent van de wereldbevolking heeft

hoefte in moeten doen, heeft een laagje

ceerd in twee landen waar Simavi werk-

ervoor dat moeders en hun gezinnen veilig

terproject in Amuria. Dit was hard

geen toegang tot goede sanitaire voor-

milieuvriendelijke chemicaliën aan de

zaam is, Bangladesh en Kenia.

drinkwater hebben, zodat ze in staat zijn om

nodig. Want er was gebrek aan

in hun eigen toekomst te investeren.

voldoende veilig water. “Vooral voor zwangere vrouwen was het moeilijk

Aan dit belangrijke werk draagt ook de

om aan water te komen,” vertelt de

Nederlandse overheid bij. Het doel van de

22-jarige Esther, zwanger van haar

regering is om in 2015 vijftig miljoen mensen

derde kind. “Ik ga twee keer per dag

van veilig drinkwater te hebben voorzien. Dit

op pad om water te halen. Dat

doel loopt echter gevaar omdat de overheid

gebruik ik om te koken, af te wassen, de kleding te wassen en de

onlangs 30 procent bezuinigingen heeft aangekondigd op dit budget. Simavi maakt zich daar grote zorgen over. Want water is

Voor de 22-jarige zwangere Esther is het zwaar om water te halen.

baby’s in bad te doen. Nu ik zwanger ben, is het een stuk moeilijker om het

De peepoo-bag is al in Bangladesh geïntroduceerd. Na gebruik worden de zakken opgehaald en gebruikt als mest. Zo plantte de burgemeester van Mymensingh de eerste boom op vruchtbare grond van de peepoo-bag.

Onafhankelijk notaris Mr. A.J. Hoogendoorn controleert alle gegevens van Simavi.

de sleutel tot ontwikkeling. Onderzoek laat

water te dragen. Het zou een grote opluchting voor ons zijn als we het niet meer zoveel

Simavi vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezond-

deelt Simavi dan samen met andere erfgenamen het resterende

zien dat door 1 euro te investeren in water,

tijd kost om water te halen. De bronnen liggen erg ver weg.”

heid. Jaarlijks helpen wij meer dan een miljoen mensen aan

saldo van de nalatenschap.”

sanitatie en hygiëne tot wel 34 euro terug-

Doe mee als vrijwilliger

een betere gezondheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door

verdiend kan worden. Door bijvoorbeeld

Door de komst van water is de stad aanzienlijk veranderd. Vrouwen kunnen de tijd die

Heeft u tijd beschikbaar en zou u graag Simavi daarmee

vrijwilligers voor Simavi voor drinkwaterprojecten in ontwik-

alle mensen die ons steunen. We hebben al veel werk ver-

Komt mijn erfenis goed terecht?

minder kosten voor gezondheidszorg of een

ze voorheen kwijt waren aan het halen van water, gebruiken om geld te verdienen. Er

steunen? Er zijn verschillende mogelijkheden om op het kan-

kelingslanden.

richt, maar er is nog veel te doen. Dat geldt niet alleen voor

“U kunt gerust zijn dat Simavi alles laat controleren door een

hogere productiviteit. Juist in economisch

wordt kleinschalige industrie opgezet, zoals naaiateliers, cafés en een bioscoop.

toor in Haarlem de medewerkers van Simavi te helpen bij hun

Na de collecteweek is het invoeren van alle gegevens van de

nu, maar ook voor de generaties na ons. Daarom is Simavi

onafhankelijke notaris. Het is mijn taak om te zorgen voor een

slechtere tijden is het dus verstandig hierin

Samuel Okello-Okola bouwde bijvoorbeeld een hotel. “Dit is een kleine stad in ontwik-

werkzaamheden. Zo kunt u een paar uur per week in de peri-

meer dan 12.000 vrijwilligers veel werk. Heeft u interesse, dan

blij met elke gift, hoe groot en hoe klein ook. Veel mensen

goede afhandeling van alle nalatenschappen en uiteraard staan

te investeren. Water is goud waard!

keling en ik zag een gat in de markt!

ode april tot en met juni meehelpen bij de afhandeling van de

horen wij dit graag! Neemt u dan even contact op met kitty.

doneren per jaar of maandelijks aan Simavi, daarnaast ne-

de medewerkers van Simavi ervoor in dat het geld goed wordt

collecte. Van 14 tot en met 20 maart collecteren ruim 12.000

schoenmaker@simavi.nl of via 023-531 80 55.

men ieder jaar tientallen mensen Simavi op in hun testament.

besteed.”

Ik wil u tenslotte heel hartelijk danken voor

Een bedrijf runnen zonder water is

Wanneer u uw nalatenschap aan Simavi schenkt, dan gaat

uw, vaak al jarenlange, steun. Bijna 40.000

ontzettend moeilijk. En erg duur, het

uw geld voor 100 procent naar het goede doel omdat goede

Hoe schenk ik mijn nalatenschap aan Simavi?

donateurs, collectanten, schoolkinderen,

is onze grootste kostenpost. We

doelen geen successierechten hoeven te betalen. Om u een

“Mocht u besluiten Simavi in uw testament op te laten nemen,

bedrijven en serviceclubs maken ons werk

wassen dagelijks de lakens en zijn

beeld te geven hoe Simavi omgaat met nalatenschappen,

dan bespreekt u dat samen met een notaris. In uw testament

mogelijk.

van plan om spoeltoiletten te bou-

Diep geschokt hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Floris Leenen op 8 fe-

laten we onze notaris Mr. A.J. Hoogendoorn aan het woord:

vermeldt u wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u komt

wen en een douche waardoor onze

bruari 2010. Floris was van 2002 tot 2005 directeur van Simavi. Hij was een bevlogen en inspirerende

En ieder jaar groeit dit

gasten het een stuk beter zullen heb-

directeur. In zijn werk toonde hij een warme betrokkenheid bij de landen waarin wij werken en ontwik-

Wat is een nalatenschap?

meerdere personen zijn maar ook een goed doel, zoals Simavi.

aantal. Fantastisch dat

ben. Water is de sleutel tot ontwik-

kelde hij vernieuwende ideeën over ontwikkelingssamenwerking. Onze gedachten gaan nu uit naar

“Als u besluit Simavi te gedenken in uw testament dan kan dat

Als alle rechten van anderen van de nalatenschap zijn afgetrok-

u ons uw vertrouwen

keling, in feite de sleutel tot zoveel

zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

via een legaat of erfstelling.

ken, krijgen de erfgenamen hun deel.”

geeft.

dingen. De mensen omarmen dit

Voormalig directeur Simavi overleden

te overlijden. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn, dat kunnen

In geval van een legaat gaat het om een specifiek omschreven

waterproject echt. Elektriciteit komt

Namens heel Simavi,

bedrag of goed. Wanneer u een bepaald deel van uw totale na-

Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Kees

Rolien Sasse,

op de tweede plaats, eerst hebben

Rolien Sasse, Directeur

latenschap aan Simavi toekent, dan heet dat een erfstelling. Dat

Ligterink, Hoofd Financiën en Administratie van Simavi,

Directeur

we water nodig.”

kan ook gaan om bijvoorbeeld onroerend goed. Als erfgenaam

via 023 - 553 03 87 of kees.ligterink@simavi.nl

Het hotel in Amuria kan open, nu er water is. 2

3

4

Simavi nieuwsbrief maart 2010  

Nieuwsbrief