Page 1

batk badmintons aldersrelaterede trĂŚningskoncept


batk badmintons aldersrelaterede træningskoncept Udgiver © Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby

Projektledelse Finn Trærup-Hansen, Sportschef, DBF Bo Ømosegaard, Talentudviklingschef, DBF Stig Eiberg, konsulent, Team Danmark

Redaktion Bo Ømosegaard, ansvarshavende Lise Kissmeyer

Forfattere Bo Ømosegaard Lise Kissmeyer Finn Trærup-Hansen Sofie Ejlersen

Interviewpersoner og bidragydere Kim Andersen

Tanja Berg

Jette Boyer

Helen Elbjørn

Lennart Engler

PG Fahlström

Morten Frost

Lian Ying Zhang

Peter Gade

Ulrik Ditlev Jansen

Thomas Kjær

Jakob Høi Kristensen

Mikkel Elbjørn Larsen

Per Larsen

Jens Maibom

Bjarne Nielsen

Preben Nørgaard

Jacob Oehlenschläger

Steen Schleicher Pedersen

Zhang Qiang

Anne Skelbæk

Tove Skelbæk

Kim Vistisen

Grafisk tilrettelæggelse og produktion Grete Durhuus og Ulla Aagren

Tryk Mark & Storm Grafisk

ISBN 978-87-990229-2-2 1. udgave, 2. oplag. 2008


8.2 FORÆLDREROLLEN Forældrene har jo den store ære – og det store ansvar – at de spiller den helt afgørende rolle for barnets trivsel, adfærd og udvikling. Det gælder også deres betydning for barnets forhold og indstilling til sport og badminton. Forældrene vil altid være en vigtig part i børnenes sport. Men forældrene kan desværre både være medspillere og modspillere. Der er mange faldgruber. Det er en svær balancegang at finde det rette mix, så interesse og støtte ikke resulterer i pres på spillerne og indblanding i trænerens dispositioner. Derfor ønsker vi en aktiv forældrerolle, hvor forældrene stimulerer, tillægger det positiv værdi og bakker op deres børns badmintonspil! Og at forældrene bliver ved med at bakke synligt og mærkbart op. Den gode forældre følger med, engagerer sig i det daglige liv og deler oplevelserne med børnene. Erfaringer fra det daglige samarbejde med forældrene i klubberne viser, at der er mange rigtig gode forældre. De spillere, som klarer sig godt, har stort set alle engagerede og støttende forældre. Det er meget svært for et ungt talent at satse på sporten, hvis ikke forældrene er der til at bakke op!

På det helt praktiske niveau, er der mange klubber, der lider under, at forældrene ikke orker at hjælpe eller engagere sig. Der er en tendens til, at når børnene bliver ældre, så falder forældrene også fra.

”Man skal have i baghovedet, at det hurtigt kommer til at fylde en stor del af forældrenes liv og deres identitet af være ”badmintonforældre”. Det kan være en sårbar og udsat identitet. Der er også noget på spil for dem, når det drejer sig om deres børns udvikling.” Citat fra ungdomstræner

Top 5 over forældreadfærd der giver problemer for børnene. Hedstrom & Gould Research in Youth Sports, 2004:

8.2.1 GENERELLE ANBEFALINGER

> Hovedvægt på at vinde > Urealistiske forventninger > Coaching / indblanding > Kritiserer > Overbeskytter

Børnene vil som udgangspunkt rigtig gerne have, at deres forældrene interesserer sig for det, de laver. Når børnene kommer til puberteten, bliver deres behov anderledes. De har brug for at løsrive sig fra den direkte indblanding – men de vil altid søge interesse for og opbakning til det, de laver!

Et af de problemer trænerne oftest nævner er forældre, der kommer til at overbeskytte deres børn. Forældrene bærer fx deres tasker og sørger for alt det praktiske, og dermed fratager de børnene udviklingsmuligheder og initiativ. Børnene bliver forsinket i deres selvstændige udvikling, og de fungerer dårligere i fællesskaber som en sportsklub. Når forældrene har så travlt med at passe deres ”ønskebørn”, betyder det også ofte, at de ikke støtter op om krav, kulturer og værdier, der hvor de er. Hvis klubbens tilbud går lidt imod deres og deres barns umiddelbare og kortsigtede interesser, så vælger mange den underminerende løsning for sportsmiljøerne at søge videre til en ny klub. Det gør det rigtig svært for klubberne at opbygge en bærende kultur. Det oftest forekommende problem med forældre er, at de går så meget op i børnenes spil, at de ikke selv kan sætte grænsen. Forældrene kommer til at blande sig i spillet, trænerens dispositioner, holdsætning, hvem deres børn skal spille med mv. Det giver mange hverdagsproblemer med at justere forventninger og adfærd, og det forvirrer og forstyrrer børnene.

Derudover er der gennem alle årene og i alle ungdomsrækker et stort praktisk behov for hjælp og støtte – kørsel, arrangementer, udstyr, tilskud, stævner m.m. Man kan dele indsatsområderne for ”badmintonforældrene” op i tre hovedområder: > Trivsel og udvikling > Det sportslige > Krop, sundhed og skader

Trivsel og udvikling På det mere ”bløde” plan er forældrene dem, der ser børnene mest og kender dem bedst. Det er forældrene, der skal holde øje med den daglige trivsel og menneskelige udvikling. Og selvfølgelig spiller forældrene i det daglige en hovedrolle for den personlige udvikling af barnet. Det er forældrenes ret, pligt og ansvar at opdrage, stimulere og skubbe på.

Rådgivning

113


Det sportslige Forældrenes rolle ligger som udgangspunkt uden for banen. Alt hvad der foregår på banen – både til træning og kamp – er trænerens ansvar. Men der kan være tilfælde, hvor forældrene enten selv spiller med børnene – eller hvor forældrene er de eneste, der er med ude til konkurrencer. Det er vigtigt, at forældrene kender deres rolle og er klar over den indflydelse, de har på børnenes glæde ved spillet. Forældre og trænere bør sætte fælles regler og værdier op for, hvordan man coacher egne og andres børn, og hvordan man bedst muligt stimulerer børnenes glæde og motivation. Specielt er det vigtigt, at man som forældre er bevidst om, hvor vigtigt det er at være loyal og bakke op om klub og trænerens arbejde. Hvis der er uenigheder og konflikter, er det vigtigt at tage disse mellem forældre og træner, når børnene ikke er til stede.

Krop, sundhed og skader Kost og sund levevis er altid vigtig, men har ekstra stor betydning for fysisk og sportsaktive børn. Uden for banen er det forældrene, der har ansvaret for at sørge for de bedste betingelser med mad, drikke og omgivelser.

Forældrene står også med det endelige ansvar for, at spilleren får den rigtige behandling i forbindelse med skader og sygdom. For der vil komme småskader – fx vabler, forstuvning og lokale ømheder – det er i praksis desværre næsten umuligt at undgå. Heldigvis kan antallet af skader dog holdes på et meget lavt niveau gennem forebyggende træning og omhyggelig træningsplanlægning. Det gælder om at forberede både børn og sig selv som forældre på, at man kan komme til at stå i denne svære situation, hvor ens barn midlertidigt ikke kan gøre alt det, de brænder for. Det kan være svært at tackle for børnene at være sat ud af spillet og fællesskabet. Trænere og klub vil ofte guide og hjælpe, men i en krisesituation som en skade, er det som udgangspunkt forældrene, der skal sikre den rigtige behandling. Det vil sige: - Få stillet en diagnose hos en læge med erfaring og indsigt i sportsskader. Ved en ”lettere, almindelig skade”, fx en let forstrækning, kan diagnosen stilles af en fysioterapeut med erfaring i sportsskader - Starte eventuel behandling, typisk hos en idræts fysioterapeut - Behandlingsforløbet går over i et genoptræningsforløb, hvis idrætsfysioterapeuten anbefaler det - Genoptræningsforløbet gå over i en gradvis tilbageven den til normal badmintontræning gennem en koordi neret indsats mellem idrætsfysioterapeut, spiller, træner og forældre

Træner, klub og forbund ligger inde med informationer, der kan hjælpe forældrene på vej med information og viden om kostråd for sportsbørn.

Typisk må forældrene og eventuelt klubben yde økonomiske støtte til den rigtige behandling.

I det daglige skal både forældre og trænere bakke op om de sunde kostvaner og være opmærksom på, om spilleren har et naturligt forhold til krop og mad.

Husk, at de unge spillere oftest har meget brug for individuel rådgivning og hjælp til at følge med i eventuelle behandling og anvisninger.

114

BATK


8.2.2 BATK ANBEFALINGER Før pubertet / 9-12 år / U11-U13 > >

Der vil helt fra start være mange praktiske hjælpeopgaver for forældrene – fx indkøb af udstyr, transport, guidning, forklaring, håndtering af konkurrenceverdenens op- og nedture m.m. Forældrene skal lige fra start sørge for at få information om, hvad der forventes af ”den gode forældre”, samt hvad der er klubbens værdier, traditioner, arrangementer, udvalgsarbejde og principper, så man sammen med trænerne kan justere forventninger og evaluere ”samarbejdet” løbende. Kom til altid introduktionsmøde ved start af sæsonen for spillere og forældre. Sørg for løbende samtaler samt formel og uformel kommunikation med trænerne.

Pubertet / 13-15 år / U15 > > >

De store udfordringer kommer i puberteten. I denne hektiske periode af livet sker der en række store og små omvæltninger. Børnene har stadig brug for opbakning til det sportslige – men de er også i gang med en løsrivelsesproces, så opbakningen gælder i høj grad om at hjælpe børnene med at klare sig selv. Giv børnene opgaver og lad dem prøve kræfter med alt det praktiske så som planlægning, pakning af grej, kommunikation m.m. Vær opmærksom på ikke pr. ”forældre-automatik” at udføre opgaverne. Børnene har dog stadig brug for hjælp fra forældrene til at få hverdagen til at gå op, til at finde rutiner og ikke mindst lære metoder til at huske det hele og prioritere det vigtigste. Nu er det relevant for forældre, at de inddrages i trænerens arbejde med at formulere børnenes målsætninger. Det er vigtigt, at trænerne og forældre er enige om, hvordan helheden i børnenes tilværelse med skole og andre aktiviteter går op. Sørg for at holde megen både formel og uformel kommunikation med træner: Husk altid at høre trænerens version af særlige situationer eller problemer, inden man som forældre reagerer.

Efter pubertet / 15-18 år / U17-U19 > > >

Efter puberteten er den vigtigste opgave at hjælpe spillerne til selv at træffe de store, afgørende valg og (eventuelt) få badminton passet ind i en selvstændig tilværelse. Forældrene skal være der til at lytte og samtidig hjælpe og rådgive i den grad, de unge selv efterspørger det. Hvis spilleren ønsker at satse på sporten, bør forældrene sætte sig grundigt ind i konsekvenser af valg, og hvad sporten kan komme til at betyde for det øvrige liv; især uddannelse, venner og familie. Det er vigtigt at kunne diskutere med den unge spiller, hvad et elitevalg betyder for krav og forventninger samt praktiske forhold såsom flytning, klub- og skolevalg. Forældrene bør rådføre sig med så mange forskellige kilder som muligt, inden de skal hjælpe deres børn med at tage større beslutninger. Det er vigtigt at have fokus på de langsigtede perspektiver i valgene! Husk på, at spillerne er meget sårbare, og det er en meget stor og ofte svær udfordring at skifte miljø og kammerater. Samtidig kan spillerne sportsligt også nå dertil, at de har brug for ny inspiration og udfordring. Derfor bør man tænke sig godt om og ikke tage hurtige impulsive beslutninger – eller bare lade stå til! Det gælder primært om ikke at vælge kortsigtede løsninger eller udsætte spillerne for mange hurtige skift.

Input og inspiration fra BATK research fra forældre: Vi forældre skal bakke op og ikke pace. Vi skal skabe en god og tryg hverdag. Skåne børnene lidt for pligter og hjælpe dem til at leve deres fulde potentiale og ambitioner ud. Det er rigtig svært at finde den rigtige balance mellem pres og støtte, og der er ingen steder, man som forældre kan gå hen for at få rådgivning eller udveksle erfaringer. Vi kan se, at talenterne generelt har svært ved at klare sig, hvis ikke vi forældre hjælper både med det praktiske og med at bakke op om træningen.

Rådgivning

115


8.6 FORÆLDREGUIDE I kapitel 8 og en række andre steder i dette materiale findes en række gode råd og anbefalinger til forældre. Disse råd er i det følgende sammenskrevet, henvendt direkte til forældrene.

>

Pas på med at lægge vægt på ydre ”mål” såsom resultater, præmier, anerkendelse og belønninger. De ydre faktorer er dem, der er svære at kontrollere for børnene, og det er derfor dem, der hurtigt kan blive et pres, og som kan ødelægge deres umiddelbare glæde. Lad dem glæde sig over gevinsterne – men hjælp med til, at de ikke bliver målet i sig selv!

Må gerne kopieres og bruges til hand-out og lignende.

8.6.1 VÆR BØRNENES STØTTE OG TROFASTE HJÆLPER > > >

Forældrene skal ALTID være dem, som børnene aldrig tvivler på. I skal mest af alt være dem, der holder af børnene, lige meget hvad. I er dem, der skal være der, når de fejler, eller når de har brug for hjælp. For husk – der er altid masser af hjælp og opbakning, når det går godt! Som forældre skal man være meget opmærksom på, at ens feedback til børnene har KÆMPE STOR betydning for deres selvopfattelse og selvværd. Man skal være konstruktiv, konkret, fremadrettet og løsningsorienteret. Man kan godt stille krav og give udfordringer. Men husk at gøre det muligt og overkommeligt. Vær opmærksom på, at børn aflæser det indirekte kropssprog meget stærkt. Vis opbakning og optimisme – de værdier er en forudsætning for trivsel og gode præstationer. Husk altid at spørge dig selv som forældre, om det er DIT eller BARNETS behov, det handler om?! Børn oplever meget hurtigt skyldfølelse og en fornemmelse af svigt, hvis de føler, de ikke kan opfylde FORÆLDRENES ønsker og ambitioner.

8.6.2 STIMULER BØRNENES GLÆDE VED BADMINTON OG SPORT > Giv børnene plads til at lege og følge en naturlig udvikling. Pres ikke på og hav ikke travlt på børne nes vegne. Husk, at børn har rigtig godt af at være børn så længe, de stadig har de barnlige og sorgfri legende sjæle. Det voksne og krævende skal tidsnok komme. > Hjælp med til at stimulere børnenes indre motivation og glæde ved sporten. Det er stærkt dokumenteret, at det er glæden ved selve sporten – glædeskilderne som børnene SELV kan kontrollere, der er den gode, stærke og sunde drivkraft! Det er IKKE alle de ydre gevinster eller anerkendelse, som børnene IKKE kan kontrollere. I som forældre spiller en KÆMPE rolle i dette spil. Det er derfor meget vigtigt, at når I snakker om træningen eller kampene, så læg vægt på glæden ved spillet, samværet, mestringen, ud viklingen og de gode oplevelser på og udenfor banen. Læg IKKE vægt på resultater, præmier eller udtagelser.

122

BATK

8.6.3 VÆR GARANTEN FOR BØRNENES SUNDE UDVIKLING I KROP OG SJÆL > En af de største udfordringer er at finde balancen mellem støtte og selvstændig udvikling! Badminton er en god chance for dit barn til at lære en masse og prøve en masse selv indenfor trygge rammer. Så husk at være der, når der er brug for det. Men husk også at lad dem prøve selv og lad dem lære af alle de udfordringer, de kan komme til at prøve kræfter med. Lad dem endelig komme til. Væn dem til at gøre mest muligt selv! > Forældre er børnenes sjæle-vogter. Det er jer, der har mulighed for at følge humør og trivsel til daglig, og det er jer, der bedst kender til helheden i bør nenes liv. Derfor er det også jer som forældre, der kan holde øje med, om jeres barn trives som men neske i badmintonsporten. Og det er jer, der kan være med til at sikre, at børnene udvikler sig til ”hele mennesker”. Det er ikke sundt, hvis barnets verden lukker sig om badminton. Støt op om, at der bliver plads til andre aktiviteter og venskaber – og dermed en bred og tryg identitet, der hviler på flere fødder og ikke kun den sårbare og forgængelige sport. > Det er dig som forældre, der skal skabe de sunde vaner og den sunde krop. Det gælder både den dag lige kost – men også planlægningen af, hvad der pakkes af madpakker og snacks. Vær garanten for, at der er madpakker nok til, at blodsukkeret holdes oppe hele dagen.

8.6.4 RESPEKTER TRÆNERENS OG KLUBBENS ARBEJDE > > > >

Bland jer ikke i trænerens taktik eller trænerens arbejde på banen. Hjælp når han/hun ikke kan være der og forsøg at ramme den samme linie. Sæt jer ind i klubbens og trænerens værdier og holdninger – diskuter dem med eventuelt med træ- neren (uden børnene hører det) – og find altid en fælles udmelding overfor børnene. Vær med til at fremme holdningen til etik, god opførsel og godt kammeratskab gennem snakke både i det daglige og i forbindelse med særlige reaktioner og begivenheder. Vær altid loyale og kritiser ikke træner/klub overfor børn. Sørg for at hold jer langt væk, når det er træneren, der er ”på banen”.


”Udgangspunktet for hele BATK er, at alle børn skal have chancen for at udnytte deres fulde potentiale. Derfor skal de stimuleres og motiveres gennem hele opvæksten – gennem leg, fysiske aktiviteter og træning i attraktive miljøer. Hvis man sørger for at give dem denne ballast, så kan de selv med tiden beslutte, hvordan de vil bruge deres badminton alt efter evner og ambitioner. Men det er vigtigt, at de har fået den fulde chance fra start.” DBF´s Talentudviklingschef Bo Ømosegaard

BATK – Badmintons Aldersrelaterede TræningsKoncept – er den første samlede beskrivelse af, hvordan vi sikrer danske ungdomsbadmintonspillere de bedst mulige udviklingsbetingelser. Hele grundlaget for BATK er at arbejde langsigtet! BATK henvender sig til trænere, spillere, klubledere og forældre på alle niveauer – for selv om det mest iøjnefaldende resultat bliver bedre badmintonspillere, kommer retningslinierne for BATK alle til gode. BATK bygger på den nyeste veldokumenterede viden om træning af børn og unge. Denne viden er kombineret med erfaringerne fra mere end 25 af Danmarks mest fremtrædende badmintontrænere samt elitespillere, forældre og klubledere. BATK opdeler børnene i fire alders- og udviklingsperioder fra 5 til 18 år/-U9 til U17-U19 og kommer med konkrete anbefalinger. Men det er vigtigt at slå fast, at alle BATK anbefalinger er knyttet til børnenes fysisk/mentale udviklingstrin, ikke til alder eller aldersgrupper. Et bærende princip bag BATK er at forene målrettethed og forsvarlighed. Det gælder både på det fysiske og det træningsmæssige plan – men i lige så høj grad ved at sikre en god sammenhæng mellem uddannelse, hverdagsliv og sporten. BATK præsenterer den relevante baggrundsviden om børn og unges fysiske og mentale udvikling, og kommer med udgangspunkt i den danske klubstruktur med anbefalinger om bl.a.: - teknisk, taktisk, fysisk og mental træning - organisering, omfang og planlægning af træning og konkurrence - træningsmiljøer med fokus på motivation, indlæring, trivsel og personlig udvikling - rådgivning, henvendt til klubledere, trænere og forældre; herunder en forældreguide Det er sjovt at spille badminton – men det er sjovest at være del af et udviklende, forsvarligt og muntert træningsmiljø – både for spillere, trænere, klubledere og forældre!

Forældrerolle  

Uddrag af BATK