__MAIN_TEXT__

Page 1

​(curs: 4t, 5è i 6è )

Projecte: VOLEM FER TEATRE, COMENCEM?

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: • Procés creatiu per dramatitzar una obra de teatre, on els infants seran autors/es i actors/actrius. Aplicant els coneixements adquirits, gaudint-ne. Model teòric que es vol ajudar a construir: Dramatització de textos literaris i de situacions de la vida quotidiana pròximes a l’experiència quotidiana. Àrea que orienta la seqüenciació​: Llengües

Objectius d’aprenentatge

- Identificar les diferents parts d’una història. - Aprendre i familiaritzar-se amb el vocabulari del text

Context d’aprenentatge escollit:

Context d’aplicació

-Literari -Anar a veure una obra de teatre de “David i Momma”.

D’actuació personal i de col·laboració amb companys i companyes, en un projecte d’investigar tot el que envolta el procés creatiu d’una obra teatral.

Altres àrees que es treballen:

Durada:

Matemàtiques, educació artística (plàstica i música), ciències socials, educació física i valors.

TOT EL CURS 1r trimestre: activitats i jocs teatrals 2n trimestre: activitats, jocs teatrals i preparació de l’obra 3r trimestre: L’obra

Competències

Continguts

Criteris d’avaluació

Es treballen de cada competència les dimensions…

Coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen més específicament

Aspectes en els quals ens fixem per poder reconèixer que s’han assolit els objectius

-Competència comunicativa. Dimensions: .comunicativa( llegir i comprendre, parlar i conversar, participar activa i

LLENGÜES - Parts d’una història. - Vocabulari teatral. - Elements d’una obra teatral. - Diferents géneres dins del teatre:

Demostra que ha assolit els objectius de manera: - Coherent - Precisa en l’ús del llenguatge, en el recull de dades…


teatral. - Millorar la presa de consciència del cos i veu de l’alumne. - Potenciar les habilitats expressives (gest, veu i cos). - Propiciar l’experimentació de les diferents formes de llenguatge artístic. - Desenvolupar el seu sentit artístic, tant en l’expressió com apreciació.​Desinibició. - Desenvolupar la memòria, l’observació i la imaginació del participant. - Incentivar en la integració grupal i respecte als companys. - Aprendre a dissenyar decorats de manera col·laborativa. - Aprendre a dissenyar disfresses. - Prendre consciència del cos i aprendre a utilitzar-lo per expressar-se. - Aprendre i interioritzar tècniques de relaxació. - Desenvolupar el sentit crític, d’autoavaluació...

col·laborativament ...) .literària (adequació de to, entonació i modulació de veu en lectures públiques, dramatització de textos literaris,...) -Comp. artística i cultural -Aprendre a aprendre -Matemàtica -Autonomia i emprenedoria personal -Tractament de la informació i competència digital -Social i ciutadana

musical, infantil... - Elaboració/adaptació d’un guió. - Ortografia. - Diferents formes/tècniques de dramatitzar un text (titelles, persones reals, ombres xinesques…). - Diferents llenguatges: artístic, verbal no verbal, gràfic… - Expressió corporal. - Frases enunciatives, exclamatives i interrogatives. - Cohesió de grup i treball cooperatiu. - Presentació clara, neta i ordenada d’un treball. - Memorització de textos curts. - Participació activa en les interaccions orals emprant la pronunciació, entonació i ritme adequats. - Tècniques d’animació lectora.

MATEMÀTIQUES -Mesures (metres i cm) -Càlcul de preus de materials (aproximacions) EDUCACIÓ FÍSICA: -Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment. -Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.

-

Organitzats Creatius Compromesos Cooperatius


PLÀSTICA -Creació d’objectes, vestuari... -Recreació d’espais imaginaris (escenaris, decorats,...) - Construcció de decorats. - Disseny i confecció de l’atrezzo. MÚSICA -Elaboració de dossier amb música per a les diferents parts de l’obra. -Experimentació de sincronització de música i moviment. VALORS -Tècniques de relaxació. SOCIALS: - Planificació d’un treball cooperatiu per aconseguir un objectiu.


Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació: PRIMERA SEQÜÈNCIA: Si volem fer una obra de teatre, què necessitam? 1a) Activitats d’exploració 1.a (1) Visualització d’una obra de teatre. 1.a (2) Pluja d’idees per definir quins són els elements que ha de tenir una obra de teatre: actors, escenaris, decorats, guió…

Materials i recursos 1.a (1) Obra de teatre. 1.a (2) Paper i llapis.

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Materials i recursos

1.b (1) Mapa conceptual d’aula, a partir de la pluja d’idees de tots els grups.

1.b (1) Full amb les idees finals de cada grup i pissarra digital.

1c) Activitats de síntesis i estructuració. 1.c (1) Activitats de veu ( respiració, projecció), expressió oral ( aprendrem a expressar-nos

Materials i recursos Sala d’actes

Gestió d’aula

Temps

Atenció a la diversitat

Avaluació

1.a (1)Gran grup. 1.a (2)Grups base cooperatius ( 4-5 alumnes), amb la dinàmica 1-2-4.

1.a (1) 1 sessió de 30’. 1.a (2) 1 sessió de 30’

En realitzar la pluja d’idees en grups cooperatius, l’activitat és totalment inclusiva.

Capacitat d’escoltar-se i tenir en compte les idees dels companys.

Gestió d’aula

Temps

Atenció a la diversitat

Avaluació

1.b (1) Gran grup

1.b (2) 45’

Sobretot en l’activitat en gran grup, ens hem d’assegurar que tots entenen el full amb les idees finals de forma que sigui més fàcil que tots puguin participar. Per assegurar-nos abans del treball en gran grup es farà una feina prèvia en grups cooperatius (lectura compartida).

Rúbrica per conèixer com han treballat de forma cooperativa (diari del projecte).

Gestió d’aula

Temps

Atenció a la diversitat

Avaluació

Grups cooperatius de teatre

4 sessions de 30 minuts

En realitzar les activitats en grups cooperatius, són totalment inclusives.

-Grau d’implicació dels infants (quadern d’aula del mestre).


correctament), expressió corporal (treballarem el ritme, l’expressió motriu, l’expressió de sentiments, les imatges estàtiques, el mim, situació en l’espai i el moviment), dicció , improvisació i construcció del personatge 1d) Activitats de generalització i aplicació.

Materials i recursos

1.d (1) Creació de les obres teatrals 1.d (2) Repartiment dels personatges i tasques. 1.d (3)Realització dels decorats 1.d (4)Realització del vestuari

1.d (1) Ordinador amb accès a Internet Llapis i paper 1.d (2) Textos teatrals creats. 1.d (3) Cartrons, fustes, teles, pintura, … 1.d (4) Fulls per fer patrons, teles, agulles, fil, silicona, …

Gestió d’aula

Temps

Atenció a la diversitat

Avaluació

1.d (1) Grups cooperatius de teatre (full giratori) 1.d (2-3-4) Ho gestionarà el grup (important la resolució positiva de possibles conflictes)

12 sessions d’una hora

En realitzar les activitats en grups cooperatius, són totalment inclusives. Ajuda externa de familiars, de modistes...

Evidències del procés mitjançant quadern de seguiment dels projectes per part del mestre, vídeos, fotografies,...

Gestió d’aula

Temps

Atenció a la diversitat

Avaluació

Grups cooperatius de teatre

Dues sessions de 1 hora

En realitzar l’activitat en grups cooperatius, és totalment inclusiva.

Responen com a grup cooperatiu (full giratori) a la pregunta:

SEGONA SEQÜÈNCIA: Què hem de fer a l’escenari? 2a) Activitats d’exploració A partir dels textos creats, inicien assajos de forma lliure.

Materials i recursos Sala d’actes. Fulls amb els textos


Vídeo 2b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Materials i recursos

Visualització dels assajos per veure que els agrada i que volen canviar

Ordinadors Llapis i paper. Càmara de video i pantalla per veure gravacions..

2c) Activitats de síntesi i estructuració.

Materials i recursos

Assajos generals

2d) Activitats de generalització i aplicació. Presentar l’obra davant el públic

Sala d’actes Aparell de música

Materials i recursos Espais per representar les obres. Decorats i atrezzo

Com ha anat? Gestió d’aula

Temps

Atenció a la diversitat

Avaluació

Grups cooperatius de teatre (1-2-4)

Una hora

Realitzar preguntes adients per ajudar-los a veure possibles canvis o millores.

Quadern de projecte

Gestió d’aula

Temps

Atenció a la diversitat

Avaluació

Grups cooperatius de teatre

Al llarg del 3r trimestre una sessió setmanal

En realitzar l’activitat en grups cooperatius, és totalment inclusiva. Per evitar nervis, podem posar una parella de referència per si en un moment determinat es produeix un bloqueig.

Coavaluació entre grups a partir d’una rúbrica

Gestió d’aula

Temps

Atenció a la diversitat

Avaluació

Grups cooperatius de teatre

Segons obra

En realitzar l’activitat en grups cooperatius, és totalment inclusiva. Per evitar nervis, podem posar una parella de referència per si en un moment determinat es produeix un bloqueig.

Rúbrica de mestres i alumnes per conèixer el grau de satisfacció de la feina feta.

CEIP SANT JORDI:

Silvana Insa Olivia Trigueros Present Ortiz

Profile for antonia pol torres

Volem fer teatre, comencem sant jordi  

Volem fer teatre, comencem sant jordi  

Profile for badies
Advertisement