__MAIN_TEXT__

Page 1

Tasca Final: PDI 1. Introducció Els Projectes Documentals Integrats són un excel·lent instrument per a generar i estimular les noves formes d’aprendre, d’acord amb la societat de la informació en què vivim. Són una manera de fer feina que ens permet transformar la informació en coneixement i on la Biblioteca Escolar es converteix en l’eix de l’acció educativa. Estam parlant d’una possible Biblioteca concebuda com a CREAL, un Centre de Recursos per a l’Ensenyament, l’Aprenentatge i la Lectura. La idea primera és que l’alumnat, a més de poder investigar entorn a un tema, es pugui familiaritzar amb tots els mecanismes de recerca d’informació i de tasca intel·lectual emprant per a ells els recursos documentals de la Biblioteca Escolar. Fer feina per projectes implica una filosofia educativa centrada en

l’alumne,

posant

especial

atenció

a

tots

els

aspectes

procedimentals, tot i que no es deixen de banda en cap moment els continguts. Es tracta de dur a terme petits treballs d’investigació en què l’alumnat faci feina directa amb la documentació, aprenent a aprendre i a fer feines de manera autònoma. Alguns dels aspectes més importants del treball per projectes són el significat de l’aprenentatge i el treball cooperatiu. Aquests aspectes són les bases més importants per tal de poder ajudar a l’alumnat en el seu desenvolupament personal per a la vida adulta. Actualment, la informació es troba a molts de documents. L’Alfabetització en Informació -ALFIN- és una tasca necessària de l’escola i característica de la Biblioteca Escolar. Es tracta de:


Saber localitzar la informació aprenent a manejar els diferents tipus de fonts informatives, tant virtuals, hipermèdia o físiques.

Tractar

la

informació,

amb

tot

el

que

suposa

el

desenvolupament de les competències lectores. •

Comunicar la informació, el que implica el tractament de textos múltiples i llenguatges variats: plàstic, gràfic, sonor...

Per descomptat, alfabetitzar en informació implica, sobretot, aprendre ciutadania: aprendre a citar, ser crítics, respectar el punt de vista dels demés, ser responsable informant-se abans de prendre partit... En aquests projectes documentals es promou la implicació de totes

les

àrees

del

coneixement.

En

la

seva

programació

i

desenvolupament es plantegen tant llibres, com a font de coneixement, com altres tipus de documents i recursos per tal d’arribar a la informació desitjada.

2. Nom del projecte “8” El projecte té aquest títol per mantenir l’interès entre l’alumnat per descobrir-ne les distintes parts, per enllaçar-les i adonar-se de la complexitat del tema escollit (que va molt més lluny que la problemàtica de la dona treballadora) i de les diverses òptiques des de les quals s’ha d’abordar el tema de la dona. 3. Justificació del projecte Aquest projecte té com a eix vertebrador la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Però volem arribar


més enllà de la data concreta i de la perspectiva del món laboral; per això, les tasques es treballaran abans i després de dia 8 de març. Abans es durà a terme la recerca d’informació a la biblioteca i des de la biblioteca, i els treballs preparatoris per a l’exposició durant la setmana de dia 8 i, posteriorment a aquesta setmana, els diversos grups del centre passaran per la biblioteca, el hall, el pati o a qualsevol altre indret que s’incorpori com a espai educatiu, de reflexió i de comunicació. 4. Organització Farem una reunió setmanal,

per tal de fer aportacions i

suggeriments durant el disseny del projecte i durant la seva implementació crearem un DRIVE. La reunió setmanal podrà organitzar-se a través de les reunions de departament que ja es realitzen habitualment els dimecres. La coordinació també comptarà amb la participació i l’assessorament de la Comissió de Biblioteca i la Comissió de Coeducació del centre, a més de comptar amb les reunions setmanals de les tutories que es fan per nivells. 5. Objectius d’aprenentatge -

Fomentar la recerca i la investigació a partir dels materials de què disposa la biblioteca del centre.

-

Facilitar eines per prevenir i evitar la violència de gènere a l’aula.

-

Proporcionar eines per tal d’aprendre a identificar la violència de gènere dins l’aula.

-

Qüestionar els rols de gènere tradicionals.

-

Fomentar actituds d’igualtat.

-

Reflexionar sobre les discriminacions per qüestió de gènere.


-

Identificar situacions d’assetjament escolar i analitzar-les amb una perspectiva de gènere.

-

Visibilitzar l’aportació de les dones a la societat.

-

Utilitzar els mitjans de comunicació com a font d’informació intentant aconseguir que els nostres alumnes pensin críticament i emetin judicis equilibrats sobre qualsevol informació que estigui al seu abast. Això els permetrà comprometre’s amb la societat.

-

Conèixer els principals micromasclismes presents en el nostre dia a dia.

-

Potenciar l’apoderament de les dones dins i fora del nostre centre educatiu.

-

Proveir als alumnes d’eines essencials per tal que es puguin involucrar en els canals dels mitjans i informació com a ciutadans autònoms.

-

Aprendre a aprendre.

-

Desenvolupar el pensament crític.

-

Discriminar la informació important de la que no ho és.

-

Respectar els diferents punts de vista que tots puguin tenir.

-

Ser responsables, i aprendre a informar-se abans de prendre partit. Tots aquests objectius es treballaran a diverses àrees o

disciplines: Geografia i Història, Llengües (Català, Castellà, Alemany, Llatí, Grec…), Educació Plàstica i Visual, Valors Ètics, Tecnologia, Matemàtiques. A banda de tots aquests objectius, es treballaran els propis de les assignatures, i cada matèria decidirà quins són.


6. Continguts Cada un dels departaments estructurarà de manera concreta quins continguts desenvoluparan per dur a terme el Projecte. És important tenir en compte que el currículum no es deixarà de banda, per tant s’intentarà integrar en la major mesura possible tots els fets, processos i resultats lligats al projecte en sí. 7. Organització horària i espais Dins cada matèria es farà feina relacionada amb aquest tema durant tres setmanes, i en acabar aquest període es farà una performance que tendrà una durada de tot el matí del 8 de març, amb activitats adaptades a cada nivell. La setmana posterior al 8 de març es mantindran aquells espais expositius que es considerin adequats per augmentar la repercussió de les activitats dutes a terme i perquè més membres de la comunitat educativa (mares i pares, personal laboral del centre, AMIPA...) puguin acostar-se als resultats del projecte 8. L’espai vertebrador del projecte serà la Biblioteca de centre, tot i que les aules i els tallers també seran espais d’ús per desenvolupar aquest projecte. 8. A qui va dirigit el projecte Hi participarà tot l’alumnat del centre: des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, passant per FPB i el CFGM. 9. Professorat Per a dur a terme el projecte, hi participarà el professorat de cada àrea, la Comissió de Biblioteca i la Comissió de Coeducació.


10.

Participació de les famílies

El centre disposa d’un full a través del qual informa a les famílies de tot el que passa al centre. És el que anomenam: Full Groc. En el moment precís, i com s’acostuma a fer, a través del full informatiu del centre informarem de les activitats que es duran a terme al centre i a les quals participaran tots els infants. També se’ls podrà fer partícips, i que puguin visitar el centre per veure el que faci l’alumnat, en cas que el centre pugui ser obert en altres horaris. 11.

Metodologia

Pel que fa a l’alumnat la nostra intenció és aconseguir que aquests sàpiguen quan i per què necessiten informació, a on trobar-la, com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la d’una manera ètica. Això ens du a fer una primera proposta metodològica per a implementar ALFIN: Alfabetització en Informació i Desenvolupament del PENSAMENT CRÍTIC. La primera activitat comuna per a tots els participants i que ens servirà de base per al nostre projecte girarà entorn de què entenem per pensament crític. Aquesta activitat tendrà un punt d’origen a la Biblioteca del centre. Primer de tot farem una exploració de coneixements previs. Després farem una lectura per aprofundir en el tema i elaborarem per grups mapes conceptuals. Acabarem aquesta primera presa de contacte amb una reflexió grupal que ens servirà per «obrir ments» a l’hora de fer la recerca de material de manera crítica. Per aquest motiu: - Organitzarem un calendari de visita a la Biblioteca per a començar l’activitat.


- També establirem un calendari de feina, ja que els alumnes han de saber de quin temps disposen per trobar la informació. - En el nostre cas, deixarem oberta la pregunta, on he de cercar la informació? Així podrem fer una anàlisi crítica de les fonts que han estat utilitzades. - La recerca partirà del centre, però podran continuar utilitzant internet, la biblioteca dels seus respectius pobles, del que disposin a casa (atès que treballarem a partir d’imatges de dones), etc. - Podran sol·licitar ajuda a qualsevol dels professors implicats. Demanarem la col·laboració del professorat i alumnes del CFGM d’informàtica perquè aconsellin els alumnes sobre com fer una recerca general i una d’especialitzada en un camp especial, cercar imatges sense drets d’autor (ja que després hauran de ser exposades i han de conèixer què és el plagi) i la utilització de Googlescholar. Amb aquesta col·laboració i amb la feina de coordinació de la resta de professors implicats esperam resoldre els dubtes referents a les eines que necessiten i a les que estan disponibles; així, els serà més fàcil organitzar la informació rellevant d’una manera més eficaç. Una altra opció que ens plantejam seria la de compartir la nostra feina i, perquè no, convidar a participar en el nostre projecte alumnes d’altres centres amb els quals estam realitzant un Erasmus + (per exemple:

Escòcia).

Resultaria

enriquidor

saber

com

treballen,

compartir el material via internet i poder fer diverses trobades virtuals, així com conèixer les fonts de referència que han utilitzat ells. Finalment, s’elaborarà un full informatiu en què s’explicarà breument en què consistirà l’exposició 8 de març realitzada pels alumnes al rebedor de l’IES:


-

Vídeo de tutoria. Hi haurà un horari de visita i es podrà accedir a diferents vídeos en funció del nivell.

-

Cubs polièdrics (elaborats pels alumnes de FPB d’electricitat) i on es visualitzaran les imatges de dones seleccionades pels alumnes. Parts del cos, professions i expressions.

-

Trencant estereotips. Muntatge visual projectat d’alumnes que han escollit EPV com a optativa.

-

Conceptes.

Reflexionar

i

investigar

sobre

els

conceptes:

apoderament, bellesa inclusiva, cos-poder, sororitat i stop cosificació. Relacionar aquests conceptes amb les imatges impreses que es trobaran en un plafó. -

Núvol de paraules. Els alumnes tendran un ordinador a la seva disposició per a respondre amb una sola paraula a les preguntes plantejades cada un dels dies de la setmana.

-

Reflexions. L’alumnat tendrà a la seva disposició cartellets per a escriure una reflexió oberta sobre el tema una vegada visitada l’exposició. Aquests s’enganxaran en el monolit situat al centre del hall.

-

Indicadors de la desigualtat entre homes i dones. Es precintaran una part dels bancs del pati i es col·locarà un foli amb la informació que explicarà el motiu del precintat. A part de les activitats esmentades, en posarem en pràctica

d’altres seguint la següent estructura: 1.

Recerca d’informació del tema corresponent

2.

En el cas que els alumnes no estiguin familiaritzats amb les aplicacions

Padlet,

Canvas,

Bubbl.es

i

Komika

proposarà la visualització d’un tutorial a youtube. 3.

Elaboració de la tasca final en grups o per parelles.

se’ls


Aquestes activitats es desenvoluparan per matèries, tot i que entre elles hi ha un lligam, el fil conductor de tot el projecte. LLENGUA CATALANA Activitat: Recerca del poema 8 de març de na Maria Mercè Marçal. A partir d’aquí https://youtu.be/0yBCCWuVFjQ comentaríem el poema i elaboraríem una anàlisi tant literària com també des del punt de vista social. Posteriorment ampliaríem la recerca sobre l’autora des de la perspectiva de la seva biografia i de la seva obra literària. Finalment els alumnes crearien tres tipus de padlets diferents a partir dels enfocaments abans citats: - Comentari crític del poema 8 de març. - Biografia de l’autora i la seva repercussió social. - Obra completa. LLENGUA CASTELLANA Activitat: Descobrint “Las Sinsombrero” A partir de la lectura d’alguns poemes a classe d’alguna d’aquestes autores es durien a terme un seguit d’activitats lligats amb la recerca d’informació. -

Recerca d’informació de cada una de les “Sinsombrero”. Aquesta recerca ha de tenir com a objectiu la creació d’una presentació PREZI, i una posterior exposició oral a classe. És una tasca que es faria en grups cooperatius.

-

Després de fer la recerca, la creació de la presentació i l’exposició oral a classe, cada grup haurà de triar dos poemes d’aquestes


autores per tal de dia 8 de març fer lectures poètiques, i crear un espai poètic dins la biblioteca del centre. -

Per convidar a tot l’alumnat i professorat del centre, hauran de fer una invitació formal fent servir l’aplicació CANVAS

-

L’avaluació es durà a terme a través d’un qüestionari sobre aquest grup del dones poetes de la Generació del 27. Serà un qüestionari en format digital, i l’hauran de contestar per parelles. GEOGRAFIA I HISTÒRIA Activitat: I per què el 8 de març? Observant l’agenda de classe, s’arribarà al plantejament de per

què se celebren i es commemoren dies diversos durant l’any. -

L’alumnat realitzarà una recerca d’informació rellevant sobre els orígens de la commemoració del 8 de març i sobre la repercussió d’aquesta data en l’actualitat. Disposaran de tauletes digitals que el centre té. La recerca es farà en petits grups.

-

Posteriorment, i també en petits grups, realitzaran un mapa conceptual que tendrà com a eix vertebrador la història del 8 de març. Per tal de desenvolupar aquest mapa podran fer servir l’aplicació Bubbl.us. EDUCACIÓ PLÀSTICA Activitat: Dissenyam una campanya publicitària Arran de la lectura de diferents revistes, i visionat de vídeos, i

altres tipus de publicitat, els alumnes hauran de crear una campanya publicitària que tengui per objectiu tot el que es faci al centre. -

Els alumnes crearan anuncis, cartells, etc... de convocatòries d’activitats diverses del dia 8 de març a partir de la recerca de material a les xarxes socials des de la perspectiva de la «Història


del color lila». Les tasques seran realitzades per parelles d’alumnes i amb material digital de lliure elecció. -

També elaboraran un còmic sobre les activitats del 8 de març arreu del món (en aquest punt poden introduir-se en el projecte la resta de llengües presents en el centre que no s’hagin implicat en altres tasques -Llengua Anglesa, Llengua Alemanya, Llatí, Grec). Per tal de desenvolupar aquesta tasca podran fer servir l’eina digital KOMICA.

12.

Avaluació Per tal de poder analitzar tot el que es produeixi en el projecte

s’ha de tenir ben present l’avaluació. Un pla d’avaluació ben dissenyat empra diversos elements que determinen si l’alumnat ha complit o no amb els objectius del projecte. Aquests elements seran: -

L’avaluació basada en els productes i resultats de l’alumnat per tal de poder determinar allò que han après.

-

No només s’avaluaran els productes/resultats, sinó que a més s’avaluarà el procés, doncs és tant important com el resultat.

-

Cada alumne haurà de fer un informe d’autoavaluació: l’alumnat farà una autoavaluació relacionada amb allò que ha après, ja sigui de manera oral o escrita. Per tal de poder desenvolupar aquesta autoavaluació se’ls lliurarà una rúbrica. El resultat d’aquesta autoavaluació es comentarà a classe en veu alta, per tal de fer una anàlisi individual i de grup de com ha funcionat el projecte.

Profile for antonia pol torres

PDI IES SINEU  

PDI IES SINEU  

Profile for badies
Advertisement