__MAIN_TEXT__

Page 1

PROJECTE: Qui soc jo. Vida i obra de M. Àngels Cardona.

NIVELL I GRUP: ESO1

Curs acadèmic: 2019/2020 Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l'alumnat: Model teòric que es vol ajudar a construir: ​(projecte Context d'aprenentatge escollit: caire científic)

Context d'aplicació:

Àrees que es treballen: Llengua Catalana (CAT), Llengua Castellana (CAS), Llengua anglesa (A), Durada: 10 dies lectius: 60 sessions Biologia (B), Educació Plàstica i visual, (EPV), Geografia i història (GH), Música (M), Projecte d’Educació Emocional (PIE), Educació Física (EF), Matemàtiques (M), Valors Ètics/ Religió. Objectius d'aprenentatge 1.

2.

3.

Comprendre discursos orals i escrits i interpretar-los amb una actitud crítica, reconeixent-ne les diferents finalitats i situacions de comunicació en què es produeixen. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció, coherència i adequació a la situació comunicativa i al tipus de discurs. Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament, per prendre consciència dels propis sentiments i per controlar la pròpia conducta.

Competències a)Comunicació lingüística. b)Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. c)Competència digital. d)Aprendre a aprendre. e)Competències socials i cíviques. f)Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. g)Consciència i expressions culturals.

Continguts

Temporitzaci

1. LA CONSTRUCCIÓ DE LA IMATGE 18 sessions PERSONAL 1.1. La descripció i el retrat 1.2. El retrat 1.3. Característiques del retrat segons el moviment + la música de cada època + les emocions reflectides en l’art 1.4. Canvis biològics 1.5. La línia del temps de la família o entorns familiars. Situar-se dins el sistema familiar en els espais i temps en relació a algun membre del nostre entorn de convivència familiar.

Criteris d'avaluació / ​ Estàndards d’aprenentatge 7​ . Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal​ . 7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç d’organitzar el seu pensament. 7.2. Empra en els seus escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió. 7.3.Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura. 7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació, participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a conèixer els seus propis. 6.Emprar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la llengua i per enriquir el propi vocabulari.

Àrees d'avaluació i qualificació CAT, CAS, LA EPV EPV, M, PIE

B GH

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 1/31


6.1. Utilitza fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari 1.

2.

3.

4.

5.

Comprendre discursos orals i escrits i interpretar-los amb una actitud crítica, reconeixent-ne les diferents finalitats i situacions de comunicació en què es produeixen. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció, coherència i adequació a la situació comunicativa i al tipus de discurs. Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament, per prendre consciència dels propis sentiments i per controlar la pròpia conducta. Utilitzar les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges, per a la comprensió i l’anàlisi de la realitat, per a la fixació i el desenvolupament del pensament i per a la regulació de la pròpia activitat. Analitzar els diferents usos socials de les llengües per evitar els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes.

a) Comunicació lingüística. c)Competència digital. d)Aprendre a aprendre. e)Competències socials i cíviques. f)Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. g)Consciència i expressions culturals.

2. LES HABILITATS COGNITIVES O DE 12 sessions PENSAMENT 2.1. El pensament causal (Capacitat que té una persona per determinar l’origen o la causa d’un problema: Per què em trobo en aquesta situació?) 2.2. Pensament conseqüencial (Consisteix a preveure les conseqüències de les decisions que es prenen: Quina és la millor opció de totes les valorades?) 2.3. El pensament de perspectiva (Promou la capacitat de posar-se al lloc de l’altra persona: Com entenc el problema o conflicte des de l’altra part?) 2.4. Pensament mitja-fi: Consisteix a posar-se uns objectius i trobar els mitjans per assolir-los: Com actuem per resoldre la situació?) 2.5. Els pensaments irracionals 2.5.1. Inferència arbitrària: Procés d’avançar conclusions sense proves. 2.5.2. Abstracció selectiva: Centrar-se només en alguns detalls negatius i ignorar altres característiques més rellevants. 2.5.3. Interpretació del pensament: Interpretar sense base els pensaments i les intencions dels altres. 2.5.4. Sobregeneralització: Treure conclusions generals a partir d’un fet aïllat que, a més, no hi té una relació directa. 2.5.5. Personalització: Quan ens atribuïm la culpa, sense evidència, de certs esdeveniments. 2.5.6. Pensament del tot o res: Quan considerem com un fracàs qualsevol

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives pròpies de l’activitat escolar. 4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals. 5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). 5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i en valora la claredat expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels continguts. 5.2. Reconeix la importància dels aspe ctes prosòdics del llenguatge no verbal i de la gestió de temps i l’ajuda dels suports audiovisuals en qualsevol tipus de discurs. 5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica habitual de l’avaluació i autoavaluació, i proposa solucions per millorar-les. 6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual o en grup. 6.1. Fa presentacions orals. 6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal, en selecciona la idea central i el moment en què ha de ser presentada al seu auditori, així com les idees secundàries i exemples que han de

Llengua Catalana Llengua(Pràctiques amb diferents situacions aplicant els cinc pensaments. Lectura, expressió oral i escrita. Individual o en grup) Castellana Anglès (Llengües. Indicar el tipus de distorsió negativa corresponent en una sèrie de casos) Valors Ètics Religió PIE

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 2/31


1.

2.

3.

4.

5.

Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament, per prendre consciència dels propis sentiments i per controlar la pròpia conducta. Interpretar i emprar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món i consolidar hàbits lectors mitjançant textos adequats. Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua en els nivells fonològic, ortogràfic, morfològic, morfosintàctic, lexico-semàntic i textual, i valorar les condicions de producció i recepció a fi de desenvolupar la capacitat de regular les pròpies produccions lingüístiques. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que s’estableixen entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura, música...). Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics

a) Comunicació lingüística. c)Competència digital. d)Aprendre a aprendre. e)Competències socials i cíviques. g)Consciència i expressions culturals.

assoliment que no respongui a les màximens expectatives previstes. 2.5.7. Desqualificació del que és positiu: automàticament, treure-li importància als aspectes positius de les coses i cercar la lectura negativa.

donar suport al seu desenvolupament. 6.3. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis. 6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua en les seves pràctiques orals. 6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu miss atge a la finalitat de la pràctica oral. 6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes, i millora progressivament les pràctiques discursives.

3. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 8 sessions 3.1. Identificació de les emocions 3.2. Poemes que reflecteixen emocions i el diari personal

7​ . Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies. 7.1. Participa activament en debats, col·loquis... escolars i respecta les regles d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, manifesta les seves opinions i respecta les opinions dels altres.

3.3. Música que reflecteix emocions (Música)

PIE Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa Música

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres(literàries,musicals,arquitectòniqu es…), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els companys. 3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o seleccionades pels alumnes, investiga i experimenta de forma progressivament autònoma. 3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 3/31


sobre les convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva. 1.

2.

3.

Reconèixer els gèneres i les formes de la tradició literària i valorar-ne els principals corrents, autors i obres, com a part del nostre patrimoni. Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada gènere, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics. Apreciar les possibilitats comunicatives d’aquests per a la millora de la producció personal. Adonar-se que les produccions literàries constitueixen diverses interpretacions del món i de l’individu; afavoreixen el desvetllament de la imaginació i del bon gust estètic, i són un mitjà d’arrelament, de participació en la cultura pròpia i de relació amb altres pobles.

3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament l’ expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions dels altres.

a) Comunicació lingüística. b)Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. c)Competència digital. d) Aprendre a aprendre. e)Competències socials i cíviques. f)Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. g)Consciència i expressions culturals.

4. ELS HÀBITS SALUDABLES (HÀBITS ALIMENTARIS I EXERCICI FÍSIC) 4.1. Els beneficis d’una dieta sana 4.2. Justícia alimentària 4.3. La recepta

4.4. L’alimentació a les arts

4.5. Els beneficis de l’esport

12 sessions

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres(literàries,musicals,arquitectòniqu es…), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els companys. 3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o seleccionades pels alumnes, investiga i experimenta de forma progressivament autònoma. 3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal. 3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament l’ expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions dels altres. 6. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del gènere, amb intenció lúdica i creativa. 6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa. 6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç d’analitzar i regular els seus propis sentiments.

BG GH, Valors Ètics Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa Llengua catalana (​ Els fruits saborosos)​, Llengua castellana, EPV, Música EF, BG

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 4/31


1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics. 2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana. 5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa i de cooperació. 6. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció 7. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació comunicativa.

a)Comunicació lingüística. c)Competència digital. d)Aprendre a aprendre. e)Competències socials i cíviques. f)Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. g)Consciència i expressions culturals.

5. LA COMPETÈNCIA SOCIAL (Saber viure és tenir objectius, saber conviure és compartir objectius) 5.1. Habilitats bàsiques d'interacció social Somriure i riure. Saludar. Presentacions. Demanar favors. 5.2. Habilitats per fer amics i amigues Reforçar els altres. Iniciacions socials. Unir-se al joc amb d'altres. Demanar ajut. Cooperar i compartir. 5.3: Habilitats conversacionals Iniciar converses. Mantenir converses. Acabar converses. Unir-se a converses d'altres. Converses de grup. 5.4: Habilitats relacionades amb sentiments, emocions i opinions. Autoafirmacions positives. Expressar emocions. Rebre emocions. Defensar els drets propis. Defensar les opinions pròpies. Àrea 5.5: Habilitats de solucions de problemes interpersonals. Solucionar problemes. Identificar problemes interpersonals. Buscar solucions. Anticipar conseqüències. Triar una solució. Provar la solució. Àrea 6: Habilitats per relacionar-se amb els adults. Cortesia amb l'adult. Reforç a l'adult. Conversar amb l'adult. Peticions a l'adult.

10 sessions

7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies. 7.1. Participa activament en debats, col·loquis... escolars i respecta les regles d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, manifesta les seves opinions i respecta les opinions dels altres. 7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en debats i col·loquis. 7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes. 7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals i s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada, escolta activam ent els altres i usa fórmules de salutació i comiat. 8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació potenciant el desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions. 8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

Llengües: lectura de fragmentss i representacions teatrals per mostrar aquestes competències. Creació de situacions que reflecteixin les habilitats i dramatitzar-les.

8. Reconèixer el fet que la relació de pertinença a les Illes Balears implica l’aprenentatge i la capacitat d’ús de la llengua catalana.

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 5/31


Des de la Comissió de Biblioteca hem proposat tot un seguit de continguts que consideram que poden formar part del projecte. Aquest projecte, però, tindrà una durada de 60 sessions, per la qual cosa s’haurà de fer una selecció dels continguts proposats. Actualment, al centre s’ha creat un equip de treball per definir el projecte “Qui soc jo. Vida i obra de Maria Àngels Cardona” que treballa a partir de l’avantprojecte que presentam i que en defineix tots els ítems. Formen part d’aquest equip de treball membres dels diversos departaments didàctics que el desenvoluparan el curs vinent. Així, seran ells qui definiran, des de les diverses àrees, els objectius d’aprenentatge, les competències, els criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge, les activitats i la temporització d’aquestes. Anàlisi de pàgines web seguint les pautes CRAAPque exposa José A. Sieres

https://guialgtbi.com/​ guia LGTBI elaborada pel Consell Insular de Menorca C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

Apareix baix la data de realització 2019 ​ .

Relevance - Rellevància: (valorar la i mportància de la informació)

Informació completa i molt actual . Conté: Bibliografia. Audiovisuals. Webgrafia. Permet fer diferents cerques per: Tipus de Recurs; subcategories, Edat; Etiquetes

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

És una iniciativa de l'àrea de joventut del CIM. Des de la pàgina principal es poden veure diferents logos: del Consell Insular de Menorca..... Des de l'apartat de Contacte es pot veure

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Editat pel Consell Insular de Menorca

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Oferir una guia de lectura, recursos audiovisuals i adreces web destinada principalment a infants, adolescents i persones joves i adultes. L'objectiu principal és divulgatiu i formatiu perquè vol visibilitzar la realitat d'un grup molt divers de persones que encara constitueixen una minoria estigmatitzada i posar al seu abast materials amb els quals puguin identificar-se; alhora, serveix per donar a conèixer la seva realitat al conjunt de la societat, sense estereotips ni prejudicis.

Conclusions: Nivell de fiabilitat elevat

Material sobre desenvolupament congnitiu i motriu elaborat per la UOC

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 6/31


https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M06/web/html/WebContent/u3/a2/continguts.html C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

Primera edició: 2010

Relevance - Rellevància: (valorar la i mportància de la informació)

La informació és molt completa. Està ordenada. Està avalada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

Coordinació:​​ M. Àngels Gil Fernández Redacció:​M ​ . Àngels Gil Fernández, Carme Zaragoza Domènech, Montserrat Sorribas Pareja, Alicia Gamundi Vilà, Isabel García Martos, Ricard González Castelló, Maite Rieres Alcolea, Pilar Nus És un equip de treball seleccionat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Editat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Formatiu. És un material que forma part d’un CSGS.

Conclusions: És fiable, tot i que data de 2010

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html ​ C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

Material actualitzat perquè figura l’any 2019.

Relevance - Rellevància: (valorar la i mportància de la informació)

Material interessant perquè en l’ estudi de l’ educació emocional podem trobar diferents sublínies, entre les que destaquem: l’elaboració del model de competències emocionals, l’avaluació de necessitats i disseny de programes d'educació emocional, l’aplicació i avaluació dels programes, l’elaboració d’ instruments per a l’avaluació de la competència emocional, l’elaboració de recursos i material multimèdia (videojocs) per a la pràctica de l'educació emocional, la prevenció i resolució de conflictes en contextos escolars i laborals.

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 7/31


Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

El GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) és un grup de recerca consolidat i reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya. Es va crear al 1997 a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona​ .

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Rafael Bisquerra és director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar, del Postgrau en intel·ligència emocional en les Organitzacions i altres Postgraus i màsters en la universitat de Barcelona i catedràtic en Orientació Psicopedagògica.

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Formatiu i divulgatiu. El GROP dedica les seves investigacions als següents àmbits: educació emocional, orientació educativa, orientació professional i inserció laboral.

Conclusions: Nivell de fiabilitat alt.

​www.fernandotobiasmoreno.com/recursos C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

Darrera actualització: 2 de maig de 2019

Relevance - Rellevància: (valorar la importància de la informació)

Ofereix una selecció d’enllaços a pàgines web sobre el tema. Remet a pàgines de formació reglada (universitats) i de programes educatius diversos. Ofereix bibliografia.

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

Fernando Tobías Moreno. Hi apareix una adreça de contacte. Fernando Tobías ha estat ponent de diversos cursos del CEP de Menorca, entre els quals hi ha un seminari de formació en centres de l’IES M. Àngels Cardona. Expert en mindfulness i focusing de prestigi reconegut.

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Fernando Tobías és autor de diverses obres editades sobre mindfulness i focusing.

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Formatiu i divulgatiu

Conclusions: Nivell de fiabilitat elevat

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 8/31


http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Centres-educatius/menus-escolars/document-consens-alimentacio-centres-educatius/g uialimentacio.pdf C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

Data d’edició: 2017

Relevance - Rellevància: (valorar la i mportància de la informació)

Informació molt completa. Ofereix bibliografia

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

Coordinat per Gemma Salvador Castell i Marina Manera Bassols, i revisat per 30 persones. Amb el consens de 25 entitats. Editat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Editat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Informatiu, formatiu, divulgatiu

Conclusions: Nivell de fiabilitat elevat

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 9/31


https://www.ibsalut.es/apmallorca/attachments/article/1366/Protocol%20d'educacio%CC%81%20per%20a%20la%20salut,%20alimentacio%CC%81%20saluda ble%20i%20vida%20activa,%20sense%20les%20sesions.pdf C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

No està datat. Posterior a 2012 (per algunes referències dels materials citats)

Relevance - Rellevància: (valorar la importància de la informació)

És una guia de desenvolupament de taller sobre salut. Pot servir com a guia per al disseny del projecte.

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

Coordinat per Guillem Artigues Vives i Clara Vidal Thomàs, infermers d’IBSalut. En són autors 18 infermers i metges d’Atenció Primària d’IBSalut.

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Editat per la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Educatiu, divulgatiu

Conclusions: Útil per dissenyar el projecte

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/campus-sis/habits%20alimentaris-1345668342148.html C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

2019

Relevance - Rellevància: (valorar la importància de la informació)

La pàgina web ofereix informacions rellevants. La presentació de la informació està ben estructurada.

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 10/31


Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

No hi apareix el nom dels autors, però estan avalats per la UAB, atès que és la pàgina oficial d’aquesta universitat.

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Forma part dels programes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Campus d’Excel·lència Internacional

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Formatiu

Conclusions: Nivell de fiabilitat elevat http://www.ub.edu/senesciencia/noticia/el-plaer-de-menjar-be-habits-alimentaris-saludables/ C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació ) Relevance - Rellevància: (valorar la importància de la informació)

La informació és rellevant. És una entrevista a Abel Mariné, catedràtic de nutrició. Fa referència només a una etapa de la vida, la senectud.

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

No hi apareixen els noms dels autors, però estan avalats per la Universitat de Barcelona, atès que n’és una revista oficial. Hi ha un enllaç de contacte.

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

És una revista de la Universitat de Barcelona. Hi apareix el logo de la universitat i del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Formatiu, divulgatiu

Conclusions: Nivell de fiabilitat elevat

Campus saludable i sostenible. UAB https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/campus-sis/activitat-fisica-1345668342065.html C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

2019

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 11/31


Relevance - Rellevància: (valorar la i mportància de la informació)

La pàgina web ofereix informacions rellevants. La presentació de la informació està ben estructurada.

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

No hi apareix el nom dels autors, però estan avalats per la UAB, atès que és la pàgina oficial d’aquesta universitat.

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Forma part dels programes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Campus d’Excel·lència Internacional

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Formatiu

Conclusions: Nivell de fiabilitat elevat

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0087/d4b5cc22-b559-4e47-87ef-b861558a2b28/competencia_social_1r_cicle_eso.pdf C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

No està datat. Tota la bibliografia és anterior a 2000.

Relevance - Rellevància: (valorar la i mportància de la informació)

La informació és rellevant i està ben estructurada, però li manca actualització.

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

Segura, M., Arcas, M., Mesa, J. R. Autors avalats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

Editat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Formatiu

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 12/31


Conclusions: Nivell de fiabilitat moderat. Li cal actualització.

https://datzet.wordpress.com/tag/paper_social/ C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

2016

Relevance - Rellevància: (valorar la i mportància de la informació)

La informació és rellevant.

Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

David Atzet. Ha estat ponent de diversos cursos del CEP de Menorca, entre els qual hi ha un seminari de formació en centres de l’IES M. Àngels Cardona.

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

És l’opinió de l’autor. L’autor té l’aval del CEP de Menorca.

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Divulgatiu, opinió

Conclusions: Nivell de fiabilitat elevat

https://criatures.ara.cat/familia/paper-pares-exit-escolar-fills_0_1681631826.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

05/11/2016

Relevance - Rellevància: (valorar la importància de la informació) És un article d'opinió publicat a Criatures.ara.cat. Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

Trinitat Gilbert “Trinitat Gilbert, Vilanova i la Geltrú, 1974. Té una llibreta i uns quants estoigs a la motxilla per escriure-ho tot ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 13/31


per al diari Ara i per a la revista digitalwww.etselquemenges.cat. També escriu per a la revista Cuina, que va dirigir, i parla a Catalunya Ràdio.” a la presentació que en fa el Grup62, on ha publicat diversos llibres. A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

L’autora exposa les seva opini sobre continguts dels quals cita les fonts. Esmenta, com a fonts, Maria Antnia Rovira (mare de tres filles i àvia de set nets), Enric Prats (professor de pedagogia de la UB i autor del llibre Aprendre de lletres​-editorial UB-), Maria Rosa Buixarrais (​ catedràtica de teoria i història de l’educació de la Facultat d’Educació de la UB), Susana Pérez de Pablos (autora del llibre ​ El papel de los padres en el éxito escolar de sus hijos​-Catarata-).

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Article d’opinió

Conclusions: Nivell de fiabilitat moderat

http://blog.tiching.com/teresa-colomer-la-literatura-mejor-instrumento-adquirir-muchas-competencias/ C​urrency –Vigència: (comprovar la data de la informació )

13/07/2017

Relevance - Rellevància: S’hi expressa l’opinió de l’entrevistada, Teresa Colomer, catedràtica de didàctica de literatura de la UAB. (valorar la importància de la informació) Authority- Autoria: L'autoria dóna confiança i credibilitat

Tiching No inclou la persona que formula les preguntes de l’entrevista, sinó que es presenta com una entrevista de la xarxa educativa escolar Tiching.

A​ccuracy – Precisió: (conèixer origen continguts)

És una entrevista. Per tant, els continguts es presenten com l’opinió de l’entrevistada en qualitat d’experta a partir dels seus coneixements.

P​urpose – Propòsit: (conèixer intencions i comprovar enfocament objectiu)

Divulgatiu

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 14/31


Conclusions: Nivell de fiabilitat moderat-elevat

Els recursos de més amunt conformen l’apartat de webgrafia dels materials proposats com a recursos per al projecte “Qui soc jo. Vida i obra de Maria Àngels Cardona”. Més avall citam tots els recursos, organitzats en bibliografia, webgrafia i mediateca, dels quals s’haurà de fer una selecció segons els continguts que l’equip educatiu decideixi treballar. 1. LA CONSTRUCCIÓ DE LA IMATGE PERSONAL a) Bibliografia: El azul es un color cálido. Julie Maroh. El arte de ser normal. Lisa Williamson. El chico de las estrellas. Chris Pueyo. Llámame Paula. Concepción Rodríguez. Este libro es Gay. James Davson. Segueix el teu cor. Enric Mas George. Alex Gino. Dibuixant el gènere. Textos Gerar Coll-Planas. Ilustracions maria Vidal La juventud homosexual. Manuel Ángel Soriano. Sandra ama a Meike. Marliese Arold. Jim en el espejo. Inger Edelfeldt. 49 goles espectaculares. Davide Martini ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 15/31


b) Webgrafia: Guia LGTBI del Consell Insular de Menorca per a visibilitzar la diversitat https://guialgtbi.com/ c) Mediateca: "Dale la vuelta a la adolescencia": Cambios físicos https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=7Jb8mzyivnc "Dale la vuelta a la adolescencia": Cambios emocionales https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=1aNZ0eAs89Y "Dale la vuelta a la adolescencia": La opinión de los demás https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=1S1lve5hkhU 2. LES HABILITATS COGNITIVES O DE PENSAMENT a) Bibliografia: Cerebroflexia / Bueno Torrens, David En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos. DAMASIO, Antonio R. Neuroeducación / Mora, Francisco Educarnos para educar / Casafont, Rosa ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 16/31


Inteligencias múltiples / Gardner, Howard Neuroeducación en el aula: De la teoría a la pràctica. GUILLÉN, Jesús. Neurociència per educadors / Bueno Torrens, David Neuromitos en educación / Forés i Miravalles, Anna Viatge al teu cervell / Casafont, Rosa Viatge al teu cervell emocional / Casafont, Rosa b) Webgrafia: Desenvolupament cognitiu i motriu https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M06/web/html/WebContent/u3/a2/continguts.html Habilitats cognitives. Departament d’Ensenyament http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0087/d4b5cc22-b559-4e47-87ef-b861558a2b28/competencia_social_1r_cicle _eso.pdf c) Mediateca: Redes 157: El aprendizaje social y emocional para la vida https://www.youtube.com/watch?v=H8Hg6NxqB3g http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-aprendizaje-social-20130526-2130-169/1839588/ 3. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL a) Bibliografia: ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 17/31


Tranquils i atents com una granota / Snel, Eline La nueva educación / Bona, César L'educació de l'empatia és possible / Carpena, Anna El elemento / Aronica, Lou - Robinson, Ken Neuromitos en educación / Forés i Miravalles, Anna Emocionari / Keselman, Adriana - Núñez Pereira, Cristina -Valcárcel, Rafael R. Educar con inteligencia emocional / Elias, Maurice J. - Friedlander, Brian S. - Tobias, Steven E. Adolescentes / Bach, Eva No són contes, és la vida! / Soler, Jaume La educación emocional en la práctica / Bisquerra Alzina, Rafael Mindfulness para enseñar y aprender / Schoeberlein, Deborah -Sheth, Suki Respirad / Snel, Eline ¿Yo tengo razón, tú estás equivocado / De Bono, Edward La maldición de la inteligencia / Sanz Chacón, Carmen Com et sents? / Carpena, Anna Conte d'hivern / Ramon-Cortés, Ferran ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 18/31


¿Estás comunicando? / Pérez de las Heras, Mónica El maestro atento / Lopez Gonzalez, Luis Estima'm quan menys ho mereixi... perquè és quan més ho necessito / Funes Artiaga, Jaime. Álex no entiende el mundo / Funes Artiaga, Jaime ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo? / Tobías Moreno, Fernando. Escuelas libres de violencias machistas / Fumero, Kika - Moreno Llaneza, María Antonia Amb tots els sentits / Aranguren Balerdi, Rosa - Tomás Vidal, Antonia Maria Manual de prácticas restaurativas / Costello, Bob - Wachtel,Joshua - Wachtel, Ted Coeducar i prevenir la violència de gènere en l'educació secundària obligatòria / Institut Balear de la Dona - Quintana Murci, Elena, - Rosselló Ramon, Maria Rosa, - Salva Mut, Francesca, - Universidad de las Islas Baleares En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos. DAMASIO, Antonio R. Razón y emoción: recursos para aprender y enseñar a pensar.SALMURRI, Ferrán. Dones úniques, Relats de dones d’aquí que no podràs oblidar. BARDERI, Montse Diccionario de los sentimientos. MARINA, José Antonio i Marisa LÓPEZ. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. COVEY, Stephen R. ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 19/31


Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional . LÓPEZ GONZÁLEZ., Luís Madrid Practica la inteligencia emocional plena: Mindfulness para regular nuestras emociones.RAMOS, Natalia Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida. ROSENBERG, Marshall B. Neurociència per educadors / Bueno Torrens, David LOZANO CARBAYO, P. ​Ser xiquet no és tan fàcil!​Edebé. 2008. ISBN 978-84-8348-113-4 MUÑOZ AVIA, R. ​El signe prohibit​. Edebé. 2015. ISBN 978-84-683-1580-5 ORTIZ ZARATE, M. ​La canción de Shao Li.​ Bambú Editorial. 2009. ISBN 9788483430583 VALLEJO CHAVARINO, S. ​L’esperit de l’últim estiu.​ Edebé. 2011. ISBN 9788483430583 b) Webgrafia: Web de Rafel Bisquerra http://www.rafaelbisquerra.com/ca/intelligencia-emocional.html Web de Fernando Tobías http://www.fernandotobiasmoreno.com/recursos c) Mediateca: Redes 157: El aprendizaje social y emocional para la vida https://www.youtube.com/watch?v=H8Hg6NxqB3g http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-aprendizaje-social-20130526-2130-169/1839588/ - ​Per a alumnat de primer o segon (animació) ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 20/31


https://www.youtube.com/watch?v=Wuf_yYM7T3g http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/10-cortometrajes-para-trabajar-la-educaci

(senzilla explicació de les emocions bàsiques) http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/emociones%20basicas/index.html

cadena de favores (per parlar del contagi emocional) https://www.youtube.com/watch?v=fJkWfHUaHTw

- ​Per al professorat - Para qué sirven las emociones? Programa REDES https://www.youtube.com/watch?v=6RjEkdep5v0 - Cómo gestionar las emociones? Programa REDES https://www.youtube.com/watch?v=q-KkdMrAz-8 - La intel·ligència emocional Elsa Punset http://www.inteligenciaemocionalysocial.com/ Importància de l’educació emocional ( experiència d’una escola de Gavà) https://www.youtube.com/watch?v=PQE4WqQSOcQ Experiència del professor Kamamori ( experiència d’una escola del Japó) https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co m%2Fwatch%3Fv%3D2stdn7Lc_so&ei=GbvQU5qcHJTa0QWI1oDICA&usg=AFQjCNGDZsTapOcHJ2Y6Tg0GOuCMVkhxhQ&bvm=bv.71667212,d.b GQ ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 21/31


Resum del curs sobre E. Emocional de Rafel Bisquerra ( desembre 1014) https://www.youtube.com/watch?v=in9O3xLdkeI&index=7&list=PL2BK0vuJTwhPKtnRpRCHWaaaTJwu2U9qy - ​Per a les famílies​(elaborat per la CEAPA) http://search.tb.ask.com/search/video.jhtml?searchfor=vídeos+educació+emocional&p2​=

4. ELS HÀBITS SALUDABLES (HÀBITS ALIMENTARIS I EXERCICI FÍSIC) HÀBITS ALIMENTARIS a) Bibliografia: ELCACHO, N. ​La dieta de les emocions.​ Columna. Barcelona, 2018. ISBN 9788466423380. ESQUIVEL, L. ​Como agua para chocolate​. De Bolsillo. Madrid, 2012. ISBN 9788497592314 GILBERT, T. ​A la taula i al llit, al primer crit!.​ Columna. Barcelona, 2015. ISBN: 8466419853 ISBN-13: 9788466419857 Hansel i Gretel Blancaneu CARROLL, L. ​Les aventures d’Alícia al país de les meravelles.​ La Butxaca. Barcelona, 2009. ISBN 9788492549405 ROSS, T. i WILLIS, J. ​Golosina y Perrozoso​. Océano Travesía. 2009. ISBN: 6074001642 ISBN-13: 9786074001648 CALLEJA, S. Estic grassonet, i què? La Galera, SAU. Barcelona, 2000. ISBN: 8424650514 ISBN-13: 9788424650513

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 22/31


DONNIO, S. ​¡Me comería un niño!​Alfaguara. Madrid, 2005. ISBN 9788420467405 DAHL, R. ​Charlie i la fàbrica de xocolata.​ La Magrana. Barcelona, 2011. ISBN 9788482649047 MARTÍ I POL, M. ​Bon profit!​Barcanova. Barcelona, 1999. ISBN 9788448907266 VIRGILI MARÍ, M. i CABRERA ACERO, R. El lladre de menjar. Cruïlla, Sushi Books. Barcelona, 2012. ISBN 9788466130431 Anorèxia (Novel·la gràfica) Debeurme, L. ​ Lucille​. Norma Editorial. ISBN 978-84-9847-084 b) Webgrafia: Guia: L’alimentació saludable a l’etapa escolar. Departament de Salut http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Centres-educatius/menus-escolars/document-consens-alimentacio-centres-educ atius/guialimentacio.pdf Protocol d’educació per a la salut: Alimentació saludable i vida activa https://www.ibsalut.es/apmallorca/attachments/article/1366/Protocol%20d%27educacio%CC%81%20per%20a%20la%20salut,%20alimentacio%CC %81%20saludable%20i%20vida%20activa,%20sense%20les%20sesions.pdf Campus saludable i sostenible. UAB https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/campus-sis/habits-alimentaris-1345668342148.html Senesciència. UB http://www.ub.edu/senesciencia/noticia/el-plaer-de-menjar-be-habits-alimentaris-saludables/ c) Mediateca: ARAU, A. ​Como agua para chocolate.​ Miramax Films. Mèxic, 1992. 123 minuts. ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 23/31


BURTON, T. ​Charlie i la fàbrica de xocolata​. Warner Bros. EUA, 2005. 115 minuts. NETTELBECK, S. ​Deliciosa Martha.​ Alemanya, 2001. 109 minuts. HALLSRTÖM, L. ​Chocolat​. Regne Unit, 2000. 121 minuts. PINILLOS, D. ​ Bon Appétit.​ Espanya, 2010. 90 minuts. AXEL, G. ​El festín de Babette​. Dinamarca, 1987. 102 minuts. PITOUN, J. ​American cuisine.​ França, 1999. 90 minuts. BIRD, B. ​Ratatouille.​ Pixar. EUA, 2007. 110 minuts. VELILLA, N. ​Fuera de carta​. Espanya, 2008. 111 minuts. JOFFÉ, R. ​Vatel​. Regne Unit, 2000. 116 minuts. JORGE, M. ​Estómago​. Portugal, 2007. 100 minuts. BURTON, T. ​Sweeney Todd.​ EUA, 2007. 117 minuts. JEUNET, J. P. i CARO, M. ​Delicatessen.​ França, 1991. 95 minuts. LINKLATER, R. ​Fast Food Nation​. EUA, 2006. 115 minuts. ORISTRELL, J. ​Dieta mediterránea​. Espanya, 2009. 90 minuts. EPHRON, N. ​Julie i Júlia.​ EUA, 2009. 123 minuts. AKIN, F. ​Soul kitchen​. Alemanya, 2009. 99 minuts. ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 24/31


BOULMETIS, T. ​Un toque de canela​. Grècia, 2003. 108 minuts. ITAMI, J. ​Tampopo​. Japó, 1985. 114 minuts. GREENAWAY, P. ​El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante​. Regne Unit, 1989. 123 minuts. VINCENT, C. ​ La cocinera del presidente​. França, 2012. 95 minuts. GELB, D. ​Jiro, sueños de sushi.​ EUA, 2011. 82 minuts. LÓPEZ-LINARES, J. L. ​El pollo, el pez y el cangrejo real​. Espanya, 2008. 86 minuts. BESNARD, J. ​ El gran restaurante.​ França, 1966. 90 minuts. CLARKSON, S. J. ​Toast​. Regne Unit, 2010. 90 minuts. FERRERI, M. ​ La Grande Bouffe​. França, 1973. 125 minuts. Hansel i Gretel http://www.super3.cat/unamadecontes/conte/hansel-i-gretel/catala/269 Blancaneu https://www.youtube.com/watch?v=Mi5D5qZ04_U SOLER, T. ​Bon profit!​(de M. Martí i Pol). A partir d’aquest enllaç del poema musicat Xocolata desfeta, es pot accedir a altres poemes musicats del mateix àlbum de Toti Soler. https://www.viasona.cat/grup/toti-soler/per-molts-anys-bon-profit/xocolata-desfeta

EXERCICI FÍSIC a) Bibliografia: WALLIAMS, D.​La increïble història de… El noi del vestit​. Montena. 2018. ISBN ​9788490435649 ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 25/31


DELGADO, J. F. Si puges al Sagarmatha quan fumeja neu i vent. Edicions del Roure de can Roca. La Garriga, 2013. ISBN 9788461145584 IZAGUIRRE, A. ​Plomo en los bolsillos​. Libros del KO. 2012. ISBN ​978-84-940101-7-0 PEACE, D. ​Maldito United.​ Contra. 2015. ISBN 978-84-944033-0-9 KRAKAUER, J. ​Mal de altura​. Ediciones Desnivel. 2015. ISBN 9788498291452 PLIMPTON, G. ​El hombre que estuvo allí​. Contra. 2015. ISBN 978-84-944033-4-7 AGASSI, A. ​Open. Memorias​. Duomo Editorial. 2018. ISBN 9788417128937 LAFÓN, L. ​La pequeña comunista que no sonreía nunca​. Anagrama. 2015. ISBN ​978-84-339-7916-2 ARRIBAS LÁZARO, C. ​Ocaña​. Cultura Ciclista, Leyenda. 2013. ​ISBN 8494189808 ISBN-13 9788494189807 LONDON, J. ​El combate del siglo​. Gallo Nero. 2011. ISBN 978-84-938568-2-3 b) Webgrafia: Protocol d’educació per a la salut: Alimentació saludable i vida activa https://www.ibsalut.es/apmallorca/attachments/article/1366/Protocol%20d%27educacio%CC%81%20per%20a%20la%20salut,%20alimentacio%CC %81%20saludable%20i%20vida%20activa,%20sense%20les%20sesions.pdf Campus saludable i sostenible. UAB https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/campus-sis/activitat-fisica-1345668342065.html c) Mediateca: CARO, N. ​McFarland, USA​. Disney. EUA, 2015. 124 minuts. ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 26/31


HANCOCK, J. L. ​The blind side​(​Un sueño posible​). Alcon Entertainment. EUA, 2009. 126 minuts. SALVA, V. ​Peaceful warrior​(​El guerrer pacífic)​. Lionsgate Universal Pictures. EUA, 2006. 120 minuts. McG. ​We are Marshall​(​Equipo Marshall)​. Warner Bros. Pictures. EUA, 2006. 131 minuts. ANSPAUGH, D. ​Hoosiers​(​Més que ídols​). Orion Pictures. EUA, 1986. 114 minuts. RAWLINS, P. ​ Radio​(​Me llaman Radio)​. Columbia Pictures. EUA, 2003. 109 minuts. GARTNER, J. ​Glory Road​. Buena Vista Pictures. EUA, 2006. 106 minuts. 5. LA COMPETÈNCIA SOCIAL a) Bibliografia: Caba, M. A. de la (1999). ​Intervención educativa para la prevención y el desarrollo socioafectivo en la escuela. A F. López, I. Etxebarria, M. J. Fuentes, y M. J. Ortiz, ​Desarrollo afectivo y social​(361-382). Madrid: Pirámide. Costa, M., y López, E. (1996). ​Manual para el educador social. Habilidades de comunicación en la relación de ayuda. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Carpena, A., y Aguilera, I. (1998). ​Una experiència en habilitats socials.​Barcelona: Federació de Moviments de Renovació Pedagògica. Garrido Genovés, V., y López Latorre, J. (1995). ​La prevención de la delincuencia: el enfoque de la competencia social.​València: Tirant lo Blanch. Monjas, M. I. (1993). ​Programa de entrenamiento en habilidades de interacción social (PEHIS).​Salamanca: Trilce. Moraleda, M. (1998). ​Educar en la competencia social.​Madrid: CCS.

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 27/31


Paula Pérez, I. (2000). ​Habilidades sociales: educar hacia la autorregulación. Conceptualización, evaluación e intervención.​Barcelona: ICE-Horsori. Paula Pérez, I., y Garanto, J. (2001). ​Comprender las habilidades sociales en la educación.​Buenos Aires: Fundec. Riso, W. (1988). ​Entrenamiento asertivo. Aspectos conceptuales, evaluativos y de intervención. ​Medellín: Rayuela. Segura, M. (2001). ​Habilidades sociales.​Madrid: Ramón Areces. Segura, M., Expósito, J. R., y Arcas, M. (1999). ​Programa de competència social. Habilitats cognitives. Valors morals. Habilitats socials. Educació Secundaria Obligatoria, 1r cicle.​Barcelona: Departament d´Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Trianes, M. V. (1996). ​Educación y competencia social en el aula.​Málaga: Aljibe. Trianes, M. V., Muñoz, A. M., y Jiménez, M. (2000). ​Competencia social: su educación y su tratamiento.​Madrid: Pirámide. Vallés Arándiga, A. (1994). ​Cuaderno para mejorar las habilidades sociales, autoestima y solución de problemas. ​Madrid: EOS.

SALA, L. Olbido con B. Pezsapo. ISBN 978-84-947043-0-7 CARRASCO, R. Chica cósmica. Pezsapo. ISBN 978-84-944672-5-7 RIQUELME, M. Adopta un monstruo.com. Pezsapo. ISBN 978-84-944672-0-2 ARMENTEROS, E. La ciudad ajena. Pezsapo. ISBN ISBN: 978-84-944672-8-8 BRAVO, N. La extraordinaria historia de Romeo y Julieta. Pezsapo. ISBN 978-84-944672-9-5 HIDALGO, S. Dejarse flequillo. Pezsapo. ISBN 978-84-944672-2-6

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 28/31


Novel·la gràfica: Sexualitat MAROH, J. El azul es un color cálido. Dibbuks. ISBN 9788492902446 El arte de ser normal. Lisa Williamson. El chico de las estrellas. Chris Pueyo. Llámame Paula. Concepción Rodríguez. Este libro es Gay. James Davson. Segueix el teu cor. Enric Mas George. Alex Gino. Dibuixant el gènere. Textos Gerar Coll-Planas. Ilustracions maria Vidal La juventud homosexual. Manuel Ángel Soriano. Sandra ama a Meike. Marliese Arold. Jim en el espejo. Inger Edelfeldt. 49 goles espectaculares. Davide Martini Ètnia PASTOR, J. i CAMPANARIO, D. Khalid. Norma Editorial. 2013. ISBN 8467911131 ISBN-13 9788467911138 TAN, S. Emigrantes. Barbara Fiore Editora. 2010. ISBN 9788493481162 GUIBERT, E. Un viaje entre gitanos. Ediciones Sinsentido. 2012. ISBN 8415530110 ISBN-13 9788415530114 ​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 29/31


Violència masclista RICARDS, S. i J. Con locura, amor y malos tratos. Panini. 2010. ISBN 8498855268 ISBN-13 9788498855265 Anorèxia Debeurme, L. ​ Lucille​. Norma Editorial. ISBN 978-84-9847-084 b) Webgrafia: Habilitats socials. Departament d’Ensenyament http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0087/d4b5cc22-b559-4e47-87ef-b861558a2b28/competencia_social_1r_cicle _eso.pdf Èxit escolar i família https://datzet.wordpress.com/tag/paper_social/ https://criatures.ara.cat/familia/paper-pares-exit-escolar-fills_0_1681631826.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara Literatura per adquirir competències http://blog.tiching.com/teresa-colomer-la-literatura-mejor-instrumento-adquirir-muchas-competencias/ c) Mediateca: Redes 157: El aprendizaje social y emocional para la vida https://www.youtube.com/watch?v=H8Hg6NxqB3g http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-aprendizaje-social-20130526-2130-169/1839588/ KECHICHE, A. ​La vida de Adèle​. Wild Bunch Distribution. França, Espanya, Bèlgica, 2013.

​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 30/31


​ Projecte: Qui soc jo. Vida i obra M. Àngels Cardona 31/31

Profile for antonia pol torres

IES MARIA ÀNGELS CARDONA  

IES MARIA ÀNGELS CARDONA  

Profile for badies
Advertisement