SANTA MARGALIDA Elaboració de la revista escolar

Page 1

Elaboració de la revista escolar, EL MIRALL

CURS: 1r ESO

Participar en la realització d'una revista escolar, saber redactar per escrit, explicar una notícia, saber fer una entrevista. Interpretar correctament i amb sentit crític el contingut i la forma dels diaris, revistes i llibres . Treballar el projecte de forma interdisciplinar.

Model teòric que es vol

Interdisciplinarietat:

ajudar a construir

Castellà, català, anglès, TIC, Geografia I Història, Matemàtiques, Educació Plàstica i visual. Competències Continguts

Objectius d’aprenentatge

Reconèixer els Comunicació lingüística distints Competència digital mecanismes de la premsa Competències socials i cíviques Interpretar correctament i amb sentit crític el Aprendre a aprendre contingut i la forma dels diaris, revistes i llibres Consciència i Saber redactar per expressions cultural escrit i explicar una notícia com a base d'altres gèneres periodístics. Saber realitzar una entrevista. Estimular la lectura de llibres, revistes i

Context d’aplicació:

2n i 3r trimestre Criteris d’avaluació

El procés de la Demostra que ha assolit els objectius de manera: comunicació: elements Pertinent Completa La revista escolar. Seccions. Elaboració de notícies, entrevistes. Maquetació de la revista.

Coherent Precisa en l’ús del llenguatge, en el recull de les dades Organitzada

La biblioteca: foment de la lectura

Creativa Compromesa Col·laborativa


premsa escrita. Distingir entre informació i opinió. Participar l'elaboració

en de

la

revista escolar.

Activitats d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació Primera seqüència: Com elaborar una revista escolar “EL MIRALL” Materials i Gestió Temps Atenció a la diversitat recursos aula1

1a) Activitats d’exploració Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees de partida?

Avaluació-regulació


Presentació del projecte Guió INFORMÀTICA 55' Recollir idees de tothom Avaluació de les idees Prezi / full presentació USB inicials Guió full presentació per a cada alumne (normes funcionament TIC, USB) Tractament interdisciplinar / matèries i competències a treballar: llengua catalana, castellana (assemblea, debat...), educació plàstica i visual (colors i formes en les presentacions). TIC: Conèixer diferents eines per realitzar presentacions (prezi, powerpoint...). Crear situacions d'aprenentatge que englobin diferents àrees. Competència informacional, digital, lingüística i audiovisual.

Recursos Web

Vigència

Pertinença

Autoria

Fiabilitat

http://prezi.com/zxuhzwpa4qrk/tutorial -prezi/

2009-2018

Peter Arvai CEO y cofundador StarDivision

Immaculada Roca Balaguer

90%

https://www.openoffice.org/es/product o/impress.html

2002-2017

Apache Software Foundation

90%

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista. Creació e-mail, google drive. Pràctica enviar, compartir, desar...

Guió USB

INFORMÀTICA

2 sessions

Introducció a la premsa escrita. Funcions: opinar, informar, entretenir.

Guió USB

INFORMÀTICA /BIBLIOTECA

55'

Explicació: (www.xtec.cat/ivilater/eldiari.pdf) Tipus de revistes, diaris... Descripció d'un diari. Seccions

Guió USB Dur revistes IES. Paper continu de colors.

INFORMÀTICA / BIBLIOTECA

2 sessions

S'ajuda a l'alumnat que té dificultats per crear, enviar, compartir documents digitals S'intenta que participi tothom Fer preguntes perquè participi tothom Es fan preguntes adaptades

Analitzam i observam les habilitats TIC de l'alumnat Avaluació de les explicacions de l'alumnat Coregulació i regulació de les idees

Tractament interdisciplinar / matèries i competències a treballar: TIC (processador de textos i eines google), anglès (vocabulari eines


TIC), català i castellà (mitjans de comunicació impresos i digitals: premsa, revista,... Ús de la biblioteca escolar per a conèixer diferents diaris i tipus de revistes. El paper d'aquests mitjans en la societat actual i geografia i història (seccions d'un diari, premsa nacional i internacional, localització geogràfica de diferents notícies, evolució del diari). Competència informacional, aprendre a aprendre, lingüística i digital. Recursos Web Vigència Pertinença Autoria Fiabilitat https://drive.google.com

2018

Google

Google

100%

http://weib.caib.es/Centres/ revistes/escolars_.htm

2018

Conselleria d’Educació i Servei de Tecnologies de la 100% Universitat. Informació i la Comunicació.

www.xtec.cat/-ivilater/eldiari.pdf)

2000

CFA Els Tarongers

Immaculada Vilatersana

80%

1c) Activitats de síntesis i estructuració. Elaboració mural sobre el diari. Elaborar un mural amb grups de quatre sobre les diferents seccions d'un diari i alguns exemples de notícies. La primera plana d'una revista/diari. A partir de primeres planes de revistes del nostre centre i de diaris actuals digitals observar i anotar les distintes parts: nom de la revista, data, titular (avanttítol), notícia, columna, seccions... La notícia Inventar una notícia breu amb imatges i enviar-la via mail.

Revistes escolars USB Diaris Revistes escolars USB Diaris

INFORMÀTICA / BIBLIOTECA

4 sessions

Treball cooperatiu en el marc del grup

Coregulació i regulació de les idees

INFORMÀTICA / BIBLIOTECA

2 sessions

Treball cooperatiu en el marc del grup

Regulació de les idees i capacitat de transferir aprenentatges

Revistes INFORMÀTICA 2 sessions Treball cooperatiu en el Regulació de les idees escolars /BIBLIOTECA marc del grup i capacitat de USB transferir Diaris aprenentatges Tractament interdisciplinar / matèries i competències a treballar: Educació plàstica i visual (el mural), TIC (estratègies per cercar informació, seccions d'un diari digital), català i castellà (la notícia com a tipus de text, parts i seccions d'un diari imprès), geografia i història (diferents contexts històrics dels diaris impresos). Competència informacional, artística i cultural, aprendre a aprendre, lingüística i digital.


Recursos Web

Vigència

Pertinença

Autoria

Fiabilitat

https://www.gmail.com/

2018

Google

Google

100%

http://edu.glogster.com/

2018

Gloster Team

Gloster Team

100%


1d) Activitats de generalització i aplicació. Repartir notícies i entrevistes per a l'elaboració de la revista. - Notícies breus: - IES en moviment:

Revistes escolars USB Diaris Mòbils

INFORMÀTICA INSTITUT

10 sessions

Treball cooperatiu en el marc del grup

Revistes escolars USB

INFORMÀTICA

4 sessions

Treball cooperatiu en el marc del grup

Avaluació de la capacitat de transferir aprenentatges i autoavaluació

- Entrevistes (jubilacions) - Entrevista dues auxiliars - Entrevistes associacions - Entrevistes (actualitat) Disseny i maquetació de la revista

Regulació de les idees i capacitat de transferir aprenentatges Tractament interdisciplinar / matèries i competències a treballar: educació plàstica i visual (colors, formes, disseny, maquetació...), TIC (maquetació, eines TIC), català i castellà (investigar, ús, compartir, comunicació i anàlisi de la informació, avaluació i anàlisi crítica de la informació, localització de la secció de cada notícia, producció d'una revista escolar...). Competència lingüística i audiovisual, tractament de la informació, d'aprendre a aprendre, iniciativa i autonomia personal, social i cívica. Recursos Web

Vigència

Pertinença

Autoria

Fiabilitat

www.iessantamargalida.org /

2018

IES Santa Margalida

Coordinació TIC

95%

https://www.canva.com/

2018

Canva

Canva

100%

1e) Avaluació - Avaluació del procés. - Del treball en equip.

Rúbrica (indicadors)

INFORMÀTICA

2 sessions

Treball cooperatiu i individual

Obtenció propostes d'equip i individuals


- De la documentació, carpeta Documents per a la gestió de d'aprenentatge. usats. nous projectes. Tractament interdisciplinar / matèries i competències a treballar: avaluació interdisciplinar de totes les àrees treballades. Aprendre a aprendre, tractament de la informació, iniciativa i autonomia personal.

Recursos Web http://www.teacherplanet. com/rubrics-forteachers?ref=rubrics4teac hers

Vigència

Pertinença

Autoria

Fiabilitat

2001-2016

TeacherPlanet

TeacherPlanet

100%