Page 1

PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (esborrany 1)

1. Justificació 1.1

El curs 2010 -11 el nostre centre va elaborar un projecte lingüístic en el que es contemplava el tractament que donaríem a les tres llengües al centre en funció de la nostra realitat i de les necessitats de millora que vam extreure de l’anàlisi dels resultats d’avaluació del nostre alumnat i dels resultats de l’avaluació inicial que realitza el nostre institut de referència.

1.2

Segons l’estudi realitzat en aquell moment, un 30% dels alumnes del centre provenen de famílies de parla catalana, un 59% castellana i un 11% altres llengües; per tan, un 70% del nostre alumnat utilitza el castellà o un altre idioma com a llengua de comunicació i a més hem comprovat que desconeixen totalment el català quan es matriculen a l’escola.

1.3

En les proves de diagnòstic del curs 2010/11 els resultats van ser molt semblants en les llengües catalana i castellana (tendència que es repeteix aquest curs segons els resultats provisionals que disposem) i més elevats en llengua anglesa. En les avaluacions internes del professorat del centre constatem, però, una diferència considerable en el nivell oral de català i castellà. Donat que un elevat nombre d’alumnes utilitza el català només com a llengua d’aprenentatge, els manca fluïdesa i riquesa de vocabulari.

1.4.

En el projecte lingüístic és constatava el compromís del centre en la millora de l’ensenyament de l’anglès. Aquest es concretava en dos tipus d’actuacions: desdoblaments dels grup per treballar la competència oral en anglès (30min. als grups de primer i tercer cicle i 1h. als grups de segon cicle) i introducció d’una hora de coneixement del medi en anglès al segon cicle. Ambdues iniciatives es van haver d’ajornar, temporalment, per la manca de recursos personals ja que aquest curs disposam d’un professor menys al centre.

1.5.

Per millorar la competència en els llengües catalana i castellana dels nostres alumnes, hem elaborat un document (fruit de 4 cursos de formació) on es descriuen diferents actuacions que el centre du a terme indistintament en les dues llengües (projecte de biblioteca, diferents tipus de lectura segons la seva finalitat, tractament del text escrit segons tipologia i finalitat, treball de la comprensió lectora, com lligam la lectura i l’escriptura, treball i avaluació de la llengua oral) amb l’objectiu d’aconseguir lectors i escriptors competents i funcionals en ambdues llengües. I els resultats ens demostren que anem per bon camí, tret del nivell de llengua oral en català que cal reforçar.

1.5.

Davant l’exigència d’elaborar un programa integrat de llengües en el que es considera que les tres llengües d’ensenyament han de tenir la mateixa consideració i el mateix tractament escolar, no podem obviar la realitat del nostre centre, les observacions i avaluacions realitzades, les iniciatives


1.6.

1.7.

1.8.

pedagògiques empreses i la seva avaluació, les expectatives i projectes de millora del centre i els recursos dels que disposam. En el nostre entorn no podem plantejar-nos que les tres llengües d’ensenyament tinguin la mateixa consideració ja que el punt de partida no és el mateix; si volem que els nostres alumnes assoleixen la mateixa competència en llengua catalana i castellana caldrà compensar el desequilibri inicial de la llengua minoritària, el català. Amb els recursos que comptam en el centre no veiem viable l’augment de les hores d’aprenentatge de la llengua anglesa a àrees no lingüístiques; els alumnes no aprendran anglès en condicions i pot augmentar el fracàs escolar per la dificultat de seguir una àrea d’aprenentatge en una llengua desconeguda. És per això, i davant l’exigència d’elaborar aquest Projecte, que hem cercat una sortida que minimitzi al màxim, si això és possible, els efectes que pot tenir l'aplicació d'aquest decret pels nostres alumnes i per això ens acollim a l’article 20 amb la intenció d’assolir la finalitat proposada, “d’aconseguir que els alumnes del centre adquireixin el domini de les dues llengües oficials i les competències adequades en la llengua estrangera del projecte educatiu del centre”, objectiu que ja contempla el nostre projecte educatiu, però pel que fa al procés i metodologia proposats en el decret 1/2013 creiem que cal contextualitzar-los, analitzar la situació de partida del centre, veure el professorat titulat que disposam, adaptar-lo a la nostra metodologia i organització, a les nostres possibilitats, anar valorant els resultats i, poc a poc, adaptar-lo a les nostres necessitats.

2. Criteris generals: 2.1. 2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

És important mantenir el nostre projecte educatiu basat en un aprenentatge globalitzat, significatiu i funcional. Amb l’objectiu de dinamitzar els currículums, treballar amb una visió de competències, globalitzar l’ensenyament, compartir l’ensenyament aprenentatge amb els altres membres de la comunitat educativa i potenciar l’aprendre a aprendre, tota l’escola treballa al voltant d’uns projectes comuns i compartits. És per això que se’ns fa molt difícil triar una àrea per impartir-la tota en una llengua diferent a la catalana ja que això limitaria el treball globalitzat i interdisciplinari i la possibilitat de compartir amb altres grups. Valorem com un aspecte molt important en el nostre projecte educatiu les tutories; no volem que a primària les àrees es converteixin en especialitats per la necessitat de que una persona habilitada en llengua anglesa hagi de fer-la (cal que els tutors puguin fer un seguiment del desenvolupament de les àrees curriculars dels seus alumnes). Els nostres alumnes necessiten reforçar la comunicació en català i per tant cap de les àrees en les que és important la comunicació, el diàleg la negociació, la discussió...s’ha de fer en una altre llengua. Farem en castellà àrees en les que es treballi més el text escrit que l’oral. Tenint en compte els quatre criteris anteriors creiem que és important que cap de les àrees instrumentals quedi afectada totalment, per tant decidim introduir les llengües no en una àrea completa sinó que per mòduls.


Introduirem en anglès àrees o mòduls en els que s’utilitzi un vocabulari molt repetitiu o específic (normes, instruccions, vocabulari de l’àrea de medi...) 2.7. No volem que l’aprenentatge de les llengües minvi les hores de suport a les aules dirigits als alumnes amb dificultats. 2.8. En el centre tenim el programa de reutilització de llibres i canviar la llengua d’aprenentatge d’una àrea pot suposar canviar els llibres, despesa que trobam innecessària. S’introduirà una llengua diferent al català en àrees en les que els materials no siguin del fons (llibres de lectura, informacions d’internet, quadernets no reciclables). 2.9. Per fixar els criteris de distribució horària des d’un punt de vista pedagògic ens trobem molt limitats pels professorats habilitats en llengua anglesa; tan de bo que els tutors estiguessin habilitats i es pogués integrar aquest aprenentatge en el ritme quotidià de l’aula, però aquesta no és la realitat, ni ara ni d’aquí a pocs anys. 2.10. No podem pretendre fer en anglès matèries amb un contingut curricular extens ja que això suposaria una discriminació negativa amb alumnes nese amb problemes greus de llenguatge, amb dificultats per adquirir una nova llengua i sense poder de gaudir d’un suport perquè no tenim professorat d’aquest equip habilitat en llengua anglesa. 2.6.

3. Concreció de les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement en cada una de les llengües. En tots els cursos les àrees lingüístiques es faran en la llengua corresponent. Educació infantil: LLENGUA CASTELLANA - Els alumnes de 5 anys faran la sessió d’informàtica en castellà. - Les classes tindran un racó en castellà. - El joc simbòlic en castellà (donat que es fa en un espai diferent, aquest serà el referent de canvi de llengua). Primer cicle: LLENGUA ANGLESA - Un taller d’art pel que els alumnes va rotant (1,30h. cada 15 dies). LLENGUA CASTELLANA - Un taller de matemàtiques (de quatre) - ½ hora de càlcul setmanal Com que en aquest cicle s’utilitza molt el recurs de la transmissió d’informació en format visual, el professorat elaborarà cartells trilingües per l’aula que acostin als alumnes al coneixement de les tres llengües. Segon cicle LLENGUA ANGLESA - 1 hora matemàtiques: Càlcul


-

1/3 de l’àrea de medi en la que es treballaran blocs que no afectin a l’estudi de l’entorn proper (com la matèria i l’energia, tecnologies, salut i desenvolupament ...i que es treballarà per projectes fent recerques d’informació per internet).

LLENGUA CASTELLANA -

Plàstica: 1 hora i ½ h.

Pensem que el treball per projectes en el que una part molt important és la recerca d’informació i el posterior tractament d’aquesta facilita poder plantejar alguns projectes en llegües diferents a la catalana. Tercer cicle LLENGUA ANGLESA -

1h. de medi a partir de lectura de texts 1h de plàstica

LLENGUA CASTELLANA -

1h. d’educació física 1h. de música

Projecte tractament integrat de llengües 2  
Projecte tractament integrat de llengües 2  
Advertisement