__MAIN_TEXT__

Page 1

PROJECTE: QUANTES COSES VA FER EN LEONARDO DA VINCI!

TREBALL INTERDISCIPLINARI – ÀREES IMPLICADES Llengua catalana/castellana: seran les llengües instrumentals per arribar a la informació. El català serà la llengua utilitzada per realitzar la presentació.

CURS:INFANTIL I PRIMÀRIA

TEMPORALITZACIÓ: Setmana cultural

Ciències naturals: Coneixement de cos humà i funcionament de màquines simples. Ciències socials: Ubicació de Da Vinci a la línia del temps. S. XV-XVI Artística: Estudi de la tècnica del retrat, escultura i maquetes de maquinària. Matemàtiques: Proporcions i geometria. Educació física: Coneixement figura humana a partir de L' «Homo de Vitrubi». TIC: Coneixement i utilització de la red digital i altres recursos tecnològics.

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN: 1. Comunicació lingüística. 2. Matemàtica – Ciència i tecnologia. 3. Competència digital. 4. Aprendre a aprendre. 5. Social i cívica. 6. Consciència i expressions culturals.

DIMENSIONS QUE ES TREBALLEN: 1. A part del component lingüístic discursiu i sociocultural, treballarem estratègies per millorar la producció de textos i treballs en multisuport. 2. Apropament a sa geometria i proporcions molt simple. Treball més exhaustiu en la investigació dels diferents aparells creats pen Da Vinci. 3. Recercar a la web, processar la informació, reconèixer les fonts, destriar «fake news» i ensenyar als alumnes estratègies per interpretar la informació de forma correcta. També és important alertar als alumnes dels perills de donar massa informació personal a les pàgines webs. Conèixer els aspectes addictius de les noves tecnologies que poden afectar tant a infants com a adults. D'aquesta manera tractam els aspectes més importants de l'Alfabetització Mediàtica Informacional. 4. Acompanyar als estudiants en el seu aprenentatge autònom i donar-los tots els recursos necessaris perquè siguin capaços de trobar la motivació per continuar aprenent. No oblidar el desenvolupament d'un pensament crític, creatiu, comunicatiu i col.laboratiu. 5. Potenciar el treball en equip, el respecte a la diversitat d'opinions i ser capaços de consensuar el resultat final del projecte a presentar. 6. Estudi dels diferents recursos artístics que va tractar en Da Vinci al llarg de la seva vida i aprofundir en el genere que més atregui als alumnes. A la vegada, situar questes manifestacions artístiques en el seu període històric (Renaixament) amb la visualització d'un film (Misión Mona Lisa).


OBJECTIUS D’APRENENTATGE: CN: conèixement del cos humà i màquines. CS: ubicació Leonardo a la línia del temps. Plàstica: Tècnica del retrat. Música: Coneixement dels intruments inventats. Matemàtiques: Geometria i proporció. EF: Coneixement de la figura humana. TIC: Ajudar a trobar i analitzar les fonts d’informació de la xarxa i profunditzar en les AMI (Alfabetització Mediàtica informacional).

CONTINGUTS:

ESTÀNDARDS AVALUABLES:

ACTIVITATS

TIPUS D’ACTIVITAT*

MATERIALS I RECURSOS. RECURSOS AMI

1. Creació de curts o microteatres que representin escenes biogràfiques de la vida de'n Da Vinci, més representatives per als infants. Per exemple: el moment que pintava Mona Lisa.

INFANTIL:

2. Recerca de Fake news: cream un blog on es mesclin noticies falses (molt exagerades, adaptades al nivell dels nostres estudiants) i d'altres reals sobre la vida i obra de Da Vinci. Els estudiants han de cercar a altres fonts (digitals o ....) i descubrir quines són les vertades. Ensenyar-los a citar les fonts utilitzades. Sempre cercar la mateixa informació a més de dues webs i comparar-les per veure quina integra més informació. Assegurar-se d'utilitzar fonts el més oficials possibles, ja que donen més credibilitat que les pàgines o foros d'opinió de particulars.

http://www.menudoarte.es/l eonardo-da-vinci/

3. Taller manual de maquetes d'invents.

https://www.ducksters.com/biogra phy/leonardo_da_vinci.php

PRIMER CICLE: http://www.menudoarte.es/l eonardo-da-vinci/ http://www.jmhdezhdez.com /2013/02/frases-leonardoda-vinci-citas-phrases.html https://www.lifeder.com/inve ntos-leonardo-da-vinci/

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT


http://educacion.practicopedi a.lainformacion.com/biografi as/como-fue-la-vida-deleonardo-da-vinci-19628

SEGON CICLE: https://www.sparknotes.com/bio graphy/davinci/quiz/ https://artsycraftsymom.com/leo nardo-da-vinci-projects-for-kids/

*(Adjuntam anàlisi dels recursos AMI.) *ACTIVITATS: A) D’EXPLORACIÓ.

B) D’INTRODUCCIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA.

C) DE SÍNTESI I ESTRUCTURACIÓ.

D) DE GENERALITZACIÓ I APLICACIÓ

Aquesta és una graella molt general, qualsevol idea podria ser aplicable a qualsevol curs de infantil i primària. Es tracta d'un primer esbós. Hem volgut omplir els apartats que contesten més directament a la pregunta feta a l'activitat del mòdul. La idea és seguir omplint, rectificant i millorant el projecte al llarg d'aquest curs.


* CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER. TASCA FINAL

Añadir aquellos posible RECURSOS ( con el correspondiente análisis de :

Vigencia: any de creació i acutualització, informació al dia, links actius o romputs. Relevancia: info relacionada (i adaptada al nivell) amb DA VINCI i no només que digui títol relacionat i que no té res a veure. Autoría: apareix el nom o institució de la persona que ha creat la pàgina, quina qualificació o experiència té (mirar altres feines que hagi fet). És un expert en la matèria que ens ofereix. Comprovar si autor té adressa de contacte. Precisió: origen de la info (fonts), tenen referències bibliogràfiques? Faltes ortogràfiques? Propòsit: presenta info objetiva o subjectiva (finalitat comercial); intenció de la pàgina (comercial, acadèmica, informativa...).

INFANTIL:

https://www.ducksters.com/biography/leonardo_da_vinci.php Vigencia: Copiright del 2019. Liks al dia. Relevancia: Informació reduïda però relevant sobre Da Vinci. Adaptada a un nivell d'anglès de tercer cicle. Autoria: Se tracta de conjunts de pàgines web operades per una empresa, no una persona física.Technological Solutions, Inc. Tenen adressa de contacte: feedback@ducksters.com i citen un link on es poden verificar totes les cites que introdueixen a la web. "To help cite a specific web page, all content pages have a link at the bottom that points to the MLA or APA citation for the page." Precisió: Les referencies bibliogràfiques se poden consultar a través del link sempre al final de cada informació. WORKS CITED te duu fins a la bibliografia.


Propòsit: la pàgina té una finalitat educativa formativa, informar de forma breu i clara sobre la vida de Da Vinci. Pot ser útil per al docent d'infantil a l'hora d'extreure informació breu i concisa per transmetre al seu alumnat.

http://www.menudoarte.es/leonardo-da-vinci/ Vigència: No indica s'any de creació de la pàgina; tampoc es detalla la data d'actualització de la informació, tot i que s'ha de ressenyar que no presenta cap link inactiu o romput, excepte el de recerca. Si miram l'apartat de novetats, veim que el darrer post del blog és del 2014. Per tant, concluim que no té una vigència molt actualitzada. Relevància: La informació que aporta la web és molt escueta, però suficient per un nivell d'infantil. El més possitiu és que té bastant material gràfic: quadres, dibuixos... i també d'altres dibuixos no originals de'n Da Vinci, però que imiten, amb una adaptació als infants, obres seves. Autoria: Apareix el nom del creador de la web (Agustín Lorés), però no apareix cap informació relacionada amb la seva formació o treballs realitzats amb anterioritat o a posteriori dins aquesta web. Té una adressa de contacte: alores@laboratoriodeideas.com i si cercam informació sobre aquesta empresa trobam tot el seu currículum i adressa de contacte amb ell personalment. La seva experiència laboral i acadèmica és molt alta i pareix de gran fiabilitat. Precisió: La web està molt ben estructurada, amb una bona i clara presentació però li manquen les fonts bibliogràfiques. Propòsit: Presenta informació objectiva i amb una finalitat acadèmica mínima. L'objectiu principal és comercial, ja que s'ofereixen per venir a les escoles i als ajuntaments a fer activitats, exposicions i tallers d'art.

PRIMER CICLE:

https://preparaninos.com/leonardo-da-vinci/ Vigència: Data de creació : 29 de desembre de 2017. Links actius.

Rellevància: Informació interessant sobre Da Vinci per a l'etapa d’educació primària. Com a continguts trobam: -Biografia de Leonardo Da Vinci, -Da Vinci, home del Renaixement.


-Artista famós: "Hombre de Vitruvio", "La última Cena" i "Mona Lisa". -Tècniques de pintura de Leonardo Da Vinci. -Leonardo Da Vinci i els seus invents. - Curiositats sobre Leonardo Da Vinci -Vídeo : Leonardo Da Vinci.

Autoria: Publicat per PreparaNiños. Aquesta institució té nombroses pàgines referides a aspectes de ciències socials i ciències naturals per a treballar als cursos de primària Als enllaços apareix un apartat de contacte. Precisió: No apareixen les referencies bibliogràfiques. Si que es pot descarregar la informació en PDF Propòsit: La pàgina té una doble finalitat . Si bé té una vessant educativa-formativa sobre la vida de Da Vinci, també està molt present la vessant comercial amb continus anuncis publicitaris.

http://www.jmhdezhdez.com/2013/02/frases-leonardo-da-vinci-citas-phrases.html Vigència:Apareix 2010 al 2019. Copyright © José Miguel Hernández Hernández . Links actius. Rellevància: Mostra frases en castellà i en anglès d'en Leonardo da Vinci relacionades amb ell destacant aspectes com a pintor , anatomista, arquitecte, artista, botànic, científic, escriptor, escultor, filòsof, enginyer, inventor, músic, poeta i urbanista. Es van intercalant imatges del les obres més representatives d’en Leonardo entre les nombroses frases seleccionades. Es tracta d'una informació dirigida principalment a l’etapa de Secundaria, si bé es pot treballar algunes aspectes als darrers cursos de Primària. Autoria:L'autor de la pagina, José Miguel Hernández, és presenta com a escriptor, editor, fotògraf, blogger, dissenyador gràfic i il·lustrador. La seva adreça de contacte: www.jmhdezhdez.com Aquest autor treballa temàtiques relacionades amb moviments artístics i edificis arquitectònics. La pàgina enllaça a aquestes temàtiques.


Precisió: Aporta moltes expressions que poden ser útils per a treballar aspectes de la competència lingüística tant en castellà com en llengua anglesa. Falten les referencies bibliogràfiques per completar o contrastar aquesta informació. Nomès es cita un llibre: Leonardo da Vinci. Obra pictórica completa y obra gráfica, Autor: Johannes Nathan, Frank Zöllner .Ed Taschen (Tapa dura, 24,5 x 37,2 cm, 708 páginas). Propòsit: La pàgina té una clara finalitat formativa, amb frases cèlebres de Da Vinci i dades tècniques de les seves obres pictòriques més representatives. Però també és evident una clara intenció comercial amb la presencia de nombrosos anuncis publicitaris.

https://www.lifeder.com/inventos-leonardo-da-vinci/ Vigència: Lidefer 2019. En aquesta pàgina consten alguns links, pocs, relacionats amb altres articles de la mateixa pàgina o bé de wiquipedia. Relevància: La informació és simple, senzilla i esquemàtica. Relacionada amb el que cercam encara que faltin imatges. Autoria: Presenta un link a la part inferior de la pàgina. Explica amb claretat i amb fotografies els autors de la informació que surt a la pàgina i quines són les seves intencions. També presenta un link de contacte. Precisió: L'origen de la informació no s'explica. Es simplement un resum dels invents més importants den Da Vinci feta pels autors reconeguts en el contacte. No consten errades gramaticals ni ortogràfiques Propòsit:La finalitat és simplement educativa i informativa i té un enfocament objectiu. Es basant adequada per extreure informació per l'alumnat de finals del primer cicle i principi del segon cicle ( 3r i 4t).

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/biografias/como-fue-la-vida-de-leonardo-da-vinci-19628 Vigència: Consta l'any de la realització de la pàgina (24/07/2013). No consten links. Encara que la informació està al dia. Relevància: La informació consisteix en donar-nos a conèixer la vida de Leonardo Da Vinci amb els seus trets més importants i ho fa de dues maneres: mitjançant un vídeo i una part descriptiva. Està ben relacionada amb el que ens interessa i adequada a un nivell d'alumnat de 2n i 3r de Primària. Autoria: No queda ben expecificat els autors d'aquesta pàgina web, encara que ens diuen que pertanyen al grup DIXI MEDIA Digital S.A. dins el qual es troba lainformacion.com,diari digital. Ens sorpren el fet que no poguem trobar un espai de contacte. Precisió: No es proprocionen ni cites ni dades sobre l'origen de la informació, ja que es simplement una exposició de la informació. Està exempta d'errades ortogràfiques i gramaticals. Propòsit: És simplement informar d'una forma objectiva i acadèmica sobre la vida de Leonardo da Vinci. Durant la primera part d'una forma més amena i didàctica amb un video i en la segona part d'una forma més gràfica i esquemàtica reproduint la informació del vídeo


SEGON CICLE:

https://www.sparknotes.com/biography/davinci/quiz/ Vigència: Copyright de 2019. Links actualitzats. Relevància: 47 preguntes tipus quiz o concurs destinades a la coneixença de la biografia , obra i característiques del Renaixement en general i de l'autor en particular. Nivell d'Anglès de 5è- 6è de Primària. Autoria: Web pertanyent a Barns & Noble ( empresa de tablets i e-readers) ,la qual redirecciona a SparkNotes LL-C. Adreça de contacte: Posen el següent: Please contact us via email at user_services@sparknotes.com if you are still having trouble. Et donen ajuda a tot tipus de problemes tècnics i d'accés. Precisió: La pàgina ofereix tot tipus d'informació sobre artistes, escriptors, dramaturgs en tots els àmbits i ofereix enllaços per a fer tot tipus d'activitats de recerca. Propòsit: La pàgina dóna informació molt exhaustiva sobre autors, sobretot literaris de tots els temps i al final de totes les recerques , et donen opció a fer un quiz per a poder passar un possible test en un futur.

https://artsycraftsymom.com/leonardo-da-vinci-projects-for-kids/ Vigència: Copyright de 2018 . Té els links actualitzats, però emergeixen, de tant en tant, finestres amb anuncis. Relevància: pàgina web molt semblant a Pinterest amb multitud de treballs i tasques per fer amb infants de totes les edats, però més adreçades a Primària. Ofereix la possibilitat de compartir resultats per xarxes socials, tals com Facebook, Pinterest, Twitter, Linkedin o Reddit , una vegada t'hagis registrat i fet membre, tot gratuïtament. També informa de les vegades que l'activitat que triis , ha estat compartida amb altres usuaris de tot el món. Autoria: Realment tot forma part d'un Blog d'una mestra de la India, Shruti Acharya i es presenta com a mestra d'ed. Infantil. Al blog encoratja a pares, mares , mestres i públic en general a gaudir de les manualitats com a eina d'expressió dels infants.Té perfils de Facebook i Instagram i un butlletí mensual on actualitza els continguts. També es poden comprar els seus llibres des de la web. Adreça de contacte: Compta amb adreça de correu electrònic i totes les vies anteriorment citades per tal de posar-se en contacte amb el seu equip de feina i inclús podem trobar una instància que el pot omplir online i enviar per a formar part de l'equip professional de mestres artistes.


Precisió: La pàgina és extremadament extensa: Tens multitud de vies i maneres de cercar informació per a fer tot tipus de manualitats i activitats pràctiques , depenent de la temàtica que es trii. Jo diria que és molt bona a nivell de possibilitat de recerca, però poc pràctica per la seva extensió , a no ser que se cerqui una cosa molt concreta. Propòsit: La pàgina és molt útil, està feta amb el propòsit d'apropar el món de les manualtitats al públic en general , mestres i pares enginyosos en particular, però al meu entendre, massa extensa en contingut i amb moltíssims enllaços i anuncis diversos, cap d'ells inapropiat.

Profile for antonia pol torres

PDI JAUME VIDAL Quantes coses va fer en Leonardo Da Vinci  

PDI JAUME VIDAL Quantes coses va fer en Leonardo Da Vinci  

Profile for badies
Advertisement