IES La colomina

Page 1

ACTIVITAT ELABORADA PER L'EQUIP IES SA COLOMINA

2.2- Planifiquem un nou projecte. - Organització de l'equip docent. - Anticipem reptes i/o dificultats i com les resoldrem. Algunes preguntes que poden sorgir: Qüestions 1. Com ens organitzem com a equip de treball? Creiem que hauríem de tenir una hora setmanal complementària per poder reunir-nos per fer el projecte, elaborar activitats, organitzar sortides, invitar col·laboradors. A ser possible, aquesta hora la faria coincidir amb l’hora de tutoria del grup, de manera que si volem treballar algun aspecte del projecte conjuntament, sigui possible amb tot el grup. Per tant, seria interessant que el tutor formés part de l’equip de treball. De quina manera tots els membres de l’equip impulsor (amb l’ajut,si cal , d’altres persones) podem fer aportacions,durant el disseny del projecte i durant la seva implementació? Gràcies a l’hora de reunió setmanal, les aportacions de l’equip es poden fer directament, ara bé també es pot participar virtualment ( per exemple obrir un document drive per recollir les aportacions de tot l’equip educatiu del grup per ser valorades en la reunió setmanal, o si és possible poden assistir com a convidats a la reunió. 2. Quins objectius d’aprenentatge es proposen? En el nostre cas agafaríem els objectius de l’etapa de batxillerat: d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.


k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. De quines disciplines i com els connectem entre si? Llengua Catalana, Castellana, Filosofia, Biologia, Dibuix artístic ( es pot obrir a més matèries). Els objectius quedaran connectats en la realització de les activitats. Quins temes i quins contextos? l’AMOR, què és l’amor? què entenem per AMOR? quines imatges s’han transmès des de la literatura ? com s’ha representat en l’art al llarg de la història? com es relaciona amb el nostre cos? com s’entén des d’ una perspectiva femenina? Contextos: assajos de filosofia, textos literaris, pintures, exposicions fotogràfiques, pel.lícules (cine-fòrum), investigacions científiques ( ciències naturals i psicologia), descobriments recents, ... Quines evidències d’aprenentatge tindrem per poder avaluar? Avaluacions i aportacions fetes per l’alumnat en acabar cada sessió i altres aportacions demanades de manera individual i les observacions dels adults implicats ( graellas, etc..) 3. Amb quina organització horària i dels espais comptem? Durant el trimestre ( 2n o 3r ) que es dediquem a implementar el projecte podem elegir, depenent de les necessitats, les hores de les matèries implicades a més d’alguna hora de tutoria ( 3 hores setmanals de cada matèria, algunes 2 ) Hem de recordar que el projecte està justificat des del punt de vista curricular. Espais: aula del grup-classe, aules d’informàtica, aula de dibuix, aula de música, biblioteca, aula portàtil. Quins recursos i equipaments són necessaris? Necessitem la biblioteca dotada amb material relacionat amb el tema ( en paper i en digital). Necessitem les aules d’informàtica amb més de 20 ordinadors per fer la cerca d’informació online, crear el portfolio digital, dissenyar infografies, fer muntatge fotogràfic i/o vídeo, etc. 4. Com fem la programació/planificació? Anem a aprendre-ho en la següent tasca


5. Altres També pot ésser molt útil la planificació del curs. Projecte 1 Grup/s d'alumnat implicat 1batxillerat A Competències Competència comunicativa, competència digital ( de recerca, de tractament de la informació), aprendre a aprendre, consciència i expressions culturals Àrees Llengua Castellana, Catalana, Filosofia, Dibuix Artístic, Biologia, Professorat Els titulars de l’assignatura més el tutor Temporització 2n trimestre o 3r trimestre ( aproximadament 50 hores) TASCA 4 A partir de la plantilla de programació, dissenyau una seqüència d'un possible projecte. Evidenciau les activitats per fer preguntes inicials, la definició del repte o producte final, la pròpia seqüència d'activitats, les eines per fer el seguiment del projecte per part dels alumnes i alguna activitat de transferència. Pensau que és una situació hipotètica, però heu de preveure les possibles dificultats que sorgiran en el desenvolupament de la programació.


Projecte:

L’ amor

(curs: ) 1r batxillerat grup A

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: • CCL: competència en comunicació lingüística altres competències: competència digital, aprendre a aprendre i consciència i expressions culturals Model teòric que es vol ajudar a construir: (Projectes caire científic)

Àrea que orienta la seqüenciació: Llengua Catalana Objectius d’aprenentatge ( objectius de 1r batxillerat segons LOMQE )

Context d’aprenentatge escollit:

Context d’aplicació:

situacions comunicatives: lectures de textos, conferències, xerrades, premsa escrita i digital, cerca d’informació escrita i visual a internet, selecció i tractament de la informació a les diferents fonts d’informació,

discussió del contingut dels textos, presentació oral de les conclusions, redacció d’un assaig, text literari i entrevista ficticia booktrailer exposició fotogràfica al centre, edició i muntatge de vídeos, presentacions, etc... vida personal

Altres àrees que es treballen:

Durada:

Castellà, Filosofia; Dibuix artístic i Biologia

un trimestre; aproximadament 50 hores

Competències

Continguts

Criteris d’avaluació

Es treballen de cada competència les dimensions…

Coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen més específicament

Aspectes en els quals ens fixem per poder reconèixer que s’han assolit els objectius Graella d’avaluació i autoavaluació ( rúbrica)


1. Consolidar hàbits de lectura, estudio i

disciplina. 2. Millorar l’expressió oral i escrita en

diferents llengües. 3. Emprar les TIC 4. Impulsar

la creativitat, flexibilitat, treball en equip amb sentit crític.

1. 2. 3. 4. 5.

Lingúística Pragmática- discursiva Estratègica Socio-cultural Personal

1. 2. 3. 4.

Ausiàs March J. Martorell Literatura Medieval Filosofia grega ( Plató, Aristòtil, Epicur, ...) 5. Psicologia- Biologia: els sentiments 6. Relació cos-ment

1. 2. 3. 4.

Expressió oral Expressió escrita Comprensió lectora Relació crítica i comparativa 5. Tractament de la informació


5. Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, amb criteri estètic.

Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

1

Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació Primera seqüència: 1a) Activitats d’exploració Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees de partida? Què sabem de l’amor? Existeix l’amor? Es tracta només d’un sentiment? Estimar és innat o condicionat culturalment ? ….. Els alumnes estaran distribuïts en grups de treball on discutiran sobre aquestes i altre preguntes. A partir d’una foto o un fragment d’una pel.lícula, els alumnes donaran respostes ( brainstorming) que seran exposades oralment per un portaveu a tot el grup-classe amb la finalitat de compartir i fer una posada en comú de totes les conclusions ( recollides pel professor per ser presentades al final del projecte i poder valorar els possibles progressos o no respecte a les idees inicials).

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Materials i recursos Aula del grup Pissarra Ratio inferior a 25 o 2 professors.

Gestió

Temps

1

aula Equi ps col·l abor atius

2 sessio ns ( 1a discuss ió, 2a posada en comú )

Atenció diversitat

Avaluacióregulacio

Grups heterogenis, cooperació entre alumnes que promou la inclusió

A partir de les conclusions recollides i també el procés ( participació, nombre d’idees que es discuteixen, valor de l’exposició oral, etc…) Una autoavaluació individual i grupal


La introducció de nous punts de vista es farà a partir de la lectura de textos de diferents autors de diferents èpoques sempre centrat en la tradició occidental ( judeocristiana) i la cerca d’informació a la xarxa.

Textos i documents en Individual tots els sentits, la Pàgines web, Recursos lectura, humans ( en funció del lloc on Grups realitzem per fer la l’activitat i mitjans emprats cerca )

1c) Activitats de síntesis i estructuració. Comparar diferents textos, elaborar infografies amb les idees més importants,... Resum de tasques i experiències més la posada en comú dels resultats.

Textos, Aplicacions digitals,

treb all per grup s

diverses sessions amb els professor s de les matèries

diverses sessions amb els professor s de les matèries

Grups heterogenis, cooperació entre alumnes que promou la inclusió

Grups heterogenis, cooperació entre alumnes que promou la inclusió

Avaluem el procès i la recollida dels diferents punts de vista. Graella d’observació

Avaluar a partir del producte ( avaluació individual i grupal )

1d) Activitats de generalització i aplicació. Tot tipus de Comentaris de textos, transferència de continguts material d’unes àrees a les altres (llengües i filosofia: autors i necessari corrents. Pot ser també història, arts…). per realitzar Producte final: exposició global de tot el material les activitats produït durant tot el procés; entrevista gravada en ( vídeo, fotografia o peça artística associada amb una pregunta o idea , textos literaris escrits pels alumnes,...

tr e b al l p er gr u p s

diverses sessions amb els professors de les matèries

Grups heterogenis, cooperació entre alumnes que promou la inclusió

Avaluació a partir del producte i coavaluaci ó dels mateixos alumnes i del professorat del centre ( bústia per deixar les valoracions )


Segona seqüència 2a) Activitats d’exploració 2b) Activitats d’introducció de nous punts de vista. . 2c) Activitats de síntesi i estructuració. 2d) Activitats de generalització i aplicació. Vida fora del centre, aplicació real.

Proyecto Documental Integrado: El amor ÀREAS

ACTIVIDADES

Lengua Castellana

1. Selección de poemas o textos representativ os de los tópicos literarios relacionados con el tema amoroso.

Lengua Catalana Filosofía

1. Lectura comparativa de textos trovadorescos 2. Análisis de las etapas del proceso de enamoramient o en la lírica medieval, y

1. Lectura y comentario de textos filosóficos de Platón y Aristóteles (Banquete y Cap.VIII Libro IX Ética a Nicómaco). Aportación griega a la idea de l’amor. Creación de un

Biología

1. Investigar en páginas web los últimos estudios científicos sobre las bases biológicas, fisiológicas,neuroló gicas y psicológicas del enamoramiento. Trabajar en grupos la búsqueda de la

Dibujo Artístico

1. Seleccionar la obra de arte de cada época que represente mejor el amor ( escultura, pintura, fotografía…). Crear grupos de trabajo para


2. Exposición, comentario y recitación o lectura dramatizada.

relación de los diálogo entre los tópicos con el autores por planteamiento parejas. actual del amor.

información y realizar un resumen sobre los avances más significativos. Exponer los resultados en una infografía: Qué sabe la ciencia? Ejemplo: http://www.a pa.org/psycinfo.

buscar las obras de arte de las diferentes épocas, cuáles han sido las más importantes en relación a nuestro tema y analizar la imagen del amor que han transmitido y ha llegado a nuestros días. Propuesta: scoop.it o pinterest que recoja todas las obras elegidas por nuestros alumnos.