Ceip Joan Miró "Volem una ràdio"

Page 1

Mariona Ballester, Isabel Cózar, Ester Genovard, Marina Vallcaneras

"VOLEM UNA RADIO"

El PDI “Volem una ràdio” és un projecte des del qual s’afavoreix l’ús de recursos informatius i l’elaboració de treballs d’investigació. Això promou que de manera transversal es puguin treballar temes que abraçarien des de habilitats informacionals a les fake news o el ciber abús. La interdisciplinareitat del PDI fa que el treball en equip dels mestres resulti indispensable. Per aquest motiu, es comptarà sempre com a “unitat” les figures del mestre tutor/a amb la del mestre de suport i el responsable de la biblioteca escolar. Aquest darrer s’encarrega, amb l’ajuda dels altres mestres, del pes d’organitzar la informació disponible a la xarxa en entorns informacionals que facilitin i orientin la recerca i comprensió de la informació fiable als alumnes. De cara al primer trimestre del curs, en què el PDI es basa amb la necessitat de l’escola d’engegar una ràdio escolar, els alumnes de 1r d’ESO aprofundiran, per una banda, en el funcionament d’una ràdio i la història de la ràdio des de la seva creació ( funcionament tècnic i físic, funció social, perfil dels consumidors, qualitat de la informació, tipologia de programes, etc.). La informació de recerca haurà estat prèviament seleccionada i disposada en un symbaloo. La informació que no sigui en format digital es trobarà a l’espai de la biblioteca de l’escola. Alhora de llegir, analitzar, valorar, interpretar i comunicar aquesta informació s’introduiran elements de la competència AMI com a contingut a treballar. Per altra banda, els alumnes passaran a ser productors d’informació establint un vincle entre el dia a dia de l’escola i de la comunitat i els aprenentatges narrats, sense oblidar els aspectes lingüístics, els temes interdisciplinars que investigaran i el judici crític i ètic que hauran d’establir en posicionar-se i comunicar. En aquesta fase del projecte, tots els mestres hi estaran implicats així com també familiars i experts que siguin convidats a participar. A nivell organitzatiu de centre es destinaràn 8 hores al projecte, el 25% de l’horari setmanal. Les especialitats podràn afegir-se a aquest còmput d’hores augmentant la dedicació al PDI. QUADRE DE DISTRIBUCIÓ I DEDICACIÓ TEMPORAL AL TREBALL INTERDISCIPLINAR ÀREES PRINCIPALS ÀREES D’ÚS I COMUNICACIÓ ÀREES D’ESPECIALITAT

1r E.S.O 25% horari (8 hores setmanals) Àrea humanístico- social Àrea científico -tècnica Llengua Catalana, llengua castellana, Ciutadania, Ciències i Matemàtiques Anglès, Educació Artística, Música

L’organització dels alumnes s’adiu als rols de treball cooperatiu, garantint d’aquesta manera la col·laboració i aprenentatge autònom.


A continuació, després de la lectura i visionat de la majoria de documents i links facilitats en el document “AMI piedra angular de la BE”, hem ampliat el document dissenyat en el mòdul 2 centrant-nos en els aspectes interdisciplinars i AMI. Estan marcats en blau.

Projecte: VOLEM UNA RÀDIO A L’ESCOLA Model teòric que es vol ajudar a construir: Treball per Projectes Documentats Integrats

Àrees que orientien la seqüenciació: Àrees de Llengües (català, castellà i anglès) ‘Area de Noves Tecnologies

Context d’aprenentatge escollit:

curs: 1r ESO Context d’aplicació:

Tenim a l’escola “una ràdio” a proposta d’un El projecte s’iniciarà amb els alumnes de 1r d’ESO mestre nou. Es va emprar per la setmana cultural i a mida que avanci s’implicarà als alumnes de de manera puntual el curs passat. Per què no Primària i a la comunitat educativa. tenir la nostra pròpia ràdio i fer de la vida un aprenentatge (KIlpratick). Altres àrees que es treballen: Àrea de ciències (socials i naturals) Àrea de matemàtiques Àrea d´educació artística

Durada: Primer trimestre ( pel desenvolupament de projecte) Tot el curs en quant a l’organització, gestió i emissió de la ràdio.

Objectius d’aprenentatge

Competències

Continguts

Criteris d’avaluació

Desenvolupar les capacitats de l’alumnat per:

Es treballen de cada competència les dimensions…

Coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen més específicament

Aspectes en els quals ens fixem per poder reconèixer que s’han assolit els objectius

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: •

Implicar tant als mestres com als alumnes en un projecte inclusiu de i per l’escola, adquirir habilitats informacionals d’acord amb l’AMI, conèixer el funcionament d’una ràdio i la seva funció social com a mitjà de comunicació a la vegada que reforçam el treball cooperatiu, la comprensió i l’ expressió oral i escrita.


-

-

Conèixer les característiques i el funcionament d’una ràdio. Millorar l’expressió oral. Conèixer i desenvolupar diferents tipologies textuals. Fomentar el treball en equip. Possibilitar l’estudi, la reflexió i el debat a partir d’una fòrmula divertida. Manifestar interès per la realitat social i cultural. Desenvolupar una actitud participativa, crítica i respectuosa. Utilitzar adequadament les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la biblioteca per fer una recerca, interpretar i valorar informacions i opinions diferents.

-

AMI (Alfabetització Els continguts són transversals a Per avaluar l’assoliment dels mediàtica i les àrees: objectius : informacional) - Llengua (tractament · s’identificaran les integrat) ● avaluació per part dels necessitats d’informació - Ciències Socials i Naturals mestres a través de · Es localitzarà i evaluarà la - Matemàtiques rúbrica d’observació i informació - Art (artística i musical) exposició final: · S’organitzarà la informació - TIC · Es treballarà l’ús ètic - recollir informació de la informació Coneixements conceptuals: - compartir informació · S’analitzarà el paper dels ● Funcionament de la ràdio - opinar sobre la mitjans en la societat democràtica. ● La història de la ràdio. informació recollida Importància dels mitjans · Comunicativa Lingüística - executar rols tècnics de de comunicació · Competència oral gravació ● Característiques i redactar Es treballarà el diàleg en gran classificació de programes - entrevistar grup i en petit grup, la formació de de ràdio en relació a la - cooperar judicis crítics i donar coherència al temàtica - prendre decisions discurs. ● Adquisició nou vocabulari - escoltar Es potenciarà que els alumnes específic del tema. - participar expressin adequadament els seus ● Coneixement i ús de - presentació del treballs pensaments, emocions, vivències diferents tècniques digitals realitzats. per a la gravació i opinions. - actitud crítica i positiva ● Característiques d’un logo Es fomentarà la adquisició i en relació al seu objectiu ● autoavaluació dels utilització de vocabulari nou sobre ● Característiques d’una alumnes en relació als el tema. sintonia en relació al seu coneixements Competència oral objectiu procedimentals i Escolta de diversos postcasts actitudinals mitjançant d’altres ràdios escolars. Coneixements procedimentals: graelles Es treballaran les exposicions ● Experimentació de les d’autoavaluació on orals (en gran grup, petits grups, a característiques del so a line, qüestionaris i diari través d’experiencies altres grups…) d’aula. quotidianes, explicant el ● Co-evaluació entre procés d'origen, alumnes a través de propagació i recepció del qüestionaris on -line.. so. ● Avaluació dels docents per part dels alumnes a


● Competència lectora Treballar la lectura i comprensió de diferents tipus de text, potenciant l´anàlisi, la interpretació i la valoració. ● Competència escrita Es treballaran diferents tipus de text. (Notícies, cròniques, entrevistes…) Les descripcions de fets, opinions... L´elaboració mapes conceptuals.

-

Social i ciutadana

Es treballarà la participació, l´escolta als altres, la valoració de les diferències, el respecte a les opinions dels companys/es i la valoració crítica argumentada. Es potenciarà el treball cooperatiu i la responsabilitat en l’elaboració d´un projecte comú. Conscienciació de les convencions socials i dels valors i aspectes culturals. - Medi natural Es treballaran les habilitats per a l´observació de la realitat i l´anàlisi de missatges informatius, publicitat, etc , així com a hàbits de consum responsable.( la recerca d´informació, anàlisi de dades, contrastar informació...arribar a conclusions) Es potenciaran les sortides (IB3radio, Ona Mediterrània), les

Recerca d’informació, seleccionar, analitzar, resumir... ● Lectura i comprensió de textos ● Treball de diferents tipologies textuals. Estructura i funció ● Elaboració de rúbriques d’avaluació pel logo i la sintonia ● Contactar amb altres escoles que tinguin en marxa ràdios escolars ● Visita a Ib3 ràdio i Ona Mediterrània ● Dinamització de tota la comunitat educativa Coneixements actitudinals: ● Acceptació de les opinions dels altres. ● Saber repartir tasques per a funcionar com a grup cooperatiu. ● Responsabilitat d’un projecte comú a tota l’escola.

través de qüestionaris Google Drive


visites d´experts( Maitane Moreno periodista, Gloria Franquet reporter…),les TIC, la biblioteca etc com a instruments que fomenten l´observació i l´experimentació, mitjans destinats a informar els infants com l’Info K. - Digital S’empraran les destresses TIC necessàries per tal de cercar i produir informació de qualitat ( entorns informacionals). Es familiaritzaran amb l’us de Symballos i l’accés a webmix. Es treballarà la terminologia bàsica necessària per a muntar la ràdio (taula de mescles, perifèrics, altaveus, etc) Es familiaritzan amb els programes d’edició tals com Audacity o MixCloud. Enregistraran sessions basant-se amb un guió radiofònic. Enregistraran sessions en directe. Coneixeran i aplicaran eines TIC tals com els formularis de google o graelles d’anàlisi estadístic per atendre diferents necessitats.


- Matemàtica Ens ajudaran, gràcies al seu caràcter instrumental, a la interpretació de dades i de la informació, en definitiva a la investigació: estadístiques, comparacions, càlcul, geometria… en general totes les competències matemàtiques seran de gran utilitat. - Aprendre a aprendre Es treballaran les habilitats de pensament que contribueixin a transformar la informació en coneixement propi: Es faran preguntes i es distingiran entre les productives (thin questions) i les reproductives (thick questions), hipòtesis, comprovacions, aportació de idees, tenir en compte les idees i opinions dels altres, fent treball individual, cooperatiu, desenvolupant la creativitat. Implica anar essent conscients de les pròpies capacitats i coneixements i ser capaç d´autoavaluar-se. -

Autonomia i iniciativa personal S’inclouran les 4 “C”’s per fomentar l’autonomia: el sentit crític, la creativitat, la comunicació i la col·laboració. Es treballaran actituds i valors com: la responsabilitat a l´hora de


realitzar un projecte en grup, la crítica i l´autocrítica en els diàlegs, en el tractament de la informació, opinions, publicitat, etc, La creativitat a l´hora de cercar idees per fer el projecte, per solucionar problemes que van sorgint. - Comunicativa artística Es treballarà i s´experimentarà amb el so i les seves qualitats així com amb la música i els seus estils diferents. Es treballaran actituds i valors com: l´apreciació i la valoració crítica de diferents manifestacions artístiques i culturals. Es treballarà el logo de la radio com a producció artística.

Hem creat un Symbaloo dirigit als alumnes amb alguns dels recursos adients per desenvolupar el PDI “Volem una ràdio”. De moment, hem creat un total de 8 blocs amb les següents temàtiques:

Història de la ràdio Informatius dirigits a infants Ràdios professionals Níguls sonors Guió radiofònic Efectes sonors i programes d’edició i emmagatzament d’àudio Competència AMI Ràdios escolars


En iniciar el curs, ampliarem els blocs, segons requereixin els participants i col.laboradors del projecte. Els links a les pàgs. Web o documents han estat validats i se n’assegura la seva vigència i fiabilitat.

A continuació us facilitem l’enllaç: https://www.symbaloo.com/mix/recursosradioescolar