IES Joan Ramis

Page 1

MÒDUL 5: TASCA FINAL Treball realitzat per en Juan Manuel Cardona, Mercedes Caruana, Miquel Orfila i Margarida Cursach Projecte:

QUIN ÉS EL NOSTRE ATLES LINGÜÍSTIC?

​(curs: 2n d’ESO )

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: •

Lingüística Model teòric que es vol ajudar a construir: Model sistèmic

Àrea que orienta la seqüenciació​: Llengua catalana

Context d’aprenentatge escollit: Plurilingüisme del centre educatiu Altres àrees que es treballen: Ciències socials, Educació física, anglès i Llengua castellana

Context d’aplicació: El nostre centre educatiu

Durada: 4h/s durant un trimestre


Objectius d’aprenentatge 1. Comprensió I expressió de missatges orals I escrits en distints contextos socials. 2. Recerca I tractament de la informació, així com la consecució d’estratègies per a la seva interpretació crítica. 3. Comprensió de la realitat del món en què vivim, tant en l’espai com en el temps. 4. Desenvolupament d’habilitats socials i actituds bàsiques per a la convivència. 5. Pràctica de jocs tradicionals i esports autòctons de les Illes Balears i dels països representats a l’atles lingüístic i valoració d’aquests com a part del patrimoni cultural.

Competèncie s Es treballen de cada competència les dimensions… -La competència lingüística: expressió oral i escrita -La competència digital: recerca I selecció d’informació. -La competència social: constatació de la varietat dels usos de la llengua i la diversitat lingüística. -La competència cultural i artística: la cultura i els valors de cada país. -La competència matemàtica: elaboració i interpretació de gràfics i estadístiques. -La competència d’aprendre a aprendre: la posada en pràctica de les seves habilitats i aptituds.

Continguts Coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen més específicament CONCEPTUALS -Les diferents llengües que es parlen en els països objecte d’estudi. -Característiques culturals bàsiques d’aquests països. -El joc popular i tradicional com a element cultural de cohesió social. - Estudi de la localització geogràfica dels països representats. -Elaboració d’itineraris de viatge a diferents països. -Gestió de les estadístiques dels països. PROCEDIMENTALS

Criteris d’avaluaci ó Aspectes en els quals ens fixem per poder reconèixer que s’han assolit els objectius 1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i social. 6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual o en grup. 7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.


-La competència d’iniciativa personal: la presa de decisions consensuada, el respecte a la resta d’opinions i el compromís amb els altres, que propiciaran els hàbits de treball en equip.

-La producció de textos orals en les diferents llengües que es parlen en el centre. -Interpretació i elaboració d’eixos cronològics, mapes, gràfics i estadístiques. -Elaboració d’enquestes i la interpretació de dades. -Obtenció d’informació de diferents fonts (participació de la biblioteca) -Elaboració d’informes i participació en debats. -Recerca d’informació relacionada amb els jocs populars i tradicionals. -Recerca d’informació i presa de decisions del millor itinerari.

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en un procés d’aprenentatge continu. 5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos ACTITUDINALS adequats, coherents i -Prendre consciència de la cohesionats. importància de la cultura i els 1. Analitzar i valors dels diferents països identificar les formes que s’estudien. de representació del -Aprendre i valorar el treball en nostre planeta: el mapa. Localitzar equip. espais geogràfics i -Respectar i concedir la llocs en un mapa mateixa importància a totes


les llengües amb independència del país de procedència.

utilitzant dades de coordenades geogràfiques. Analitzar les característiques, la distribució, la dinàmica i l’evolució de la població de les Illes Balears i d’Espanya, així com els moviments migratoris. 10. Comentar la informació sobre la densitat de població i les migracions en mapes del món. 3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres


persones, independentment de les seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves aportacions. 3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge per cercar, analitzar i seleccionar informació rellevant, elaborar documents propis i exposar-los.


Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació Primera seqüència: 1a) Activitats d’exploració Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees de partida? El punt de partida és la realitat plurilingüe al nostre centre, un fet sovint poc conegut entre els nostres alumnes. En general, tenen pocs coneixements dels llocs d’origen de molts companys.

Materials i recursos 1. Creació d’un mur interactiu en què cada alumne inclogui el país d’origen i la llengua nadiua (s’aconsella la utilització dels següents recursos educatius: EducaLab, Prezzi, Popplet i Ahead). 2. Creació d’una infografia per a cada grup-classe que reflecteixi la diversitat lingüística ( recursos: vimet )

Gestió 1 aula

T e m p s

Atenció diversitat Atès que es fa feina en petit grup, amb diferents combinacions (grups homogenis o heterogenis) que fomenti els hàbits de treball d'un equip, el compromís dels altres i respecte per les opinions dels altres. Les diferents combinacions també proporcionarà una

Avaluacióregulació Avaluació inicial


resposta puntual a les diferències d'estudiants en quant al nivell de coneixements, el ritme d'aprenentatge o interessos i motivacions. -

Saber l’origen dels alumnes a través d’una enquesta. Recerca de terminologia: comunitat lingüística, estats plurilingües, bilingües o monolingües...

-

Dossiers Atles i diccionaris biblioteca Atles i diccionaris en línia Elaboració d’un qüestionari participatiu per conèixer la situació inicial de coneixements de llengües. Després es pot inserir en el moodle o l’aula virtual del centre. (Proposam les següents eines: google form, moodle o l’aula virtual).

Aula referèn cia, bibliote ca i aula d’infor màtica

4 h

Avaluació formativa que permet la auto-regulació detectant els elements que serà necessari modificar en el moment en què comencen a divergir del que esperem. El fet d'avaluar en temps real “durant” l'aprenentatge dels alumnes ens permet


reconduir el procés en cas que detectem que és inadequat 1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista -

Conèixer els països on es parlen Recerca d’esports i jocs populars del nostre entorn.

-

ídem Informació online i quaderns folklore Creació d’un pòster multimèdia Glogster amb la informació dels diferents països d’origen dels alumnes del grup-classe.

Aula referèn cia, bibliote ca i aula d’infor màtica

6 h

Avaluació formativa

Aula d’infor màtica

6 h

Avaluació formativa

Aula referèn cia, bibliote

6 h

Avaluació formativa

1c) Activitats de síntesis i estructuració. -

Elaboració d’estadístiques Sistematització de resultats

-

Model per fer una estadística

1d) Activitats de generalització i aplicació. -Elaboració dels mapes: països d’estudi, llengües que s’hi parlen, jocs...

-

Cartolines, fotografies, llibres diversos… Elaboració d’un vídeo/minidocumental envers els


jocs populars de cada país (recurs: podcasts)

ca i aula d’infor màtica

Segona seqüència: Materials i recursos

Gestió 1 aula

T Atenció diversitat e m p s

Avaluacióregulació

2a) Activitats d’exploració Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees de partida? Després de la seqüència 1, s’aprofundirà més en la realitat cultural dels diferents països. -

Conèixer els alfabets Mostrari d’alfabets, webs diverses. principals Conèixer les realitats culturals Conèixer jocs populars dels països estudiats

2b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Aula referèn cia, bibliote ca i aula d’infor màtica

2

Avaluació formativa


-

Elaboració d’un itinerari a un país

Guies i atles biblioteca, informació de la xarxa. Creació d’un fulletó informatiu (Canva)

Aula referèn cia, bibliote ca i aula d’infor màtica

8

Avaluació formativa

Aula referèn cia, bibliote ca i aula d’infor màtica

6 h

Avaluació sumativa

classes 4 d’altres h grups

Avaluació sumativa

2 c) Activitats de síntesis i estructuració. -

Exposició oral Elaboració de mapes digitals (mapes interactius)

-

Esquema d’exposició oral Models mapes digitals (spycynodes, x-Mind)

2d) Activitats de generalització i aplicació. -

Explicar les tasques finals a altres grups Creació d’un symbaloo per part del professorat amb tota la informació generada​.

Recursos informàtics de l’aula:​​presentació de prezzi o canva


Anàlisi de vigència, pertinença, autoria i fiabilitat dels recursos: Després d’incloure els recursos adients per desenvolupar cadascuna de les tasques de la nostra proposta didàctica, consideram que es podrien utilitzar les següents eines, totes elles d’ús lliure a la xarxa. D’entre les que són accessibles, destacam la utilitat dels següents: 1. Activitats inicials: 1.1 Ús de murs interactius com a eina didàctica potent per tal que tenguin un atractiu visual (Educalab, Prezi, Popplet i Ahead)


1.2 La infografia: ​Creació d’una infografia per a cada grup-classe que reflecteixi la diversitat lingüística ( recursos: vimet ) 1.3. ​Elaboració d’un qüestionari participatiu per conèixer la situació inicial de coneixements de llengües. Després es pot inserir en el moodle o l’aula virtual del centre. (Proposam les següents eines: google form, moodle o l’aula virtual) El qüestionar ens permetrà rendibilitzar la feina individual o en petit grup, gestionar fàcilment les dades i sistematitzar-la. 2. Activitats de desenvolupament: 2.1 ​Creació d’un pòster multimèdia Glogster amb la informació dels diferents països d’origen dels alumnes del grup-classe. El pòster és una eina que permet l’elaboració interativa i ofereix nombrosos recursos gràfics; és de fàcil maneig i desperta l’interès de l’alumnat. 2.2 Elaboració d’un vídeo/minidocumental envers els jocs populars de cada país (recurs: podcasts) És una eina molt potent perquè en tractar-se d’un tema en concret, facilita la comprensió de l’alumnat. 3. Activitats finals o de síntesi: - Models mapes digitals (spycynodes, x-Mind): és una eina molt visual i permet sintetitzar moltes dades en poc espai. - presentació de prezzi o canva: recursos que afavoreixen el treball en petit grup tant dins l’aula com a casa. La modernitat dels dissenys és força atractiu per a l’alumnat. - Creació d’un symbaloo: a mena de síntesi i per tal que l’alumnat tengui accés a tots els materials generats al llarg del projecte, es proposa de crear un symbaloo per part del professorat.