__MAIN_TEXT__

Page 1

TÍTOL DEL PROJECTE: DONA I SOCIETAT Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: competència social i cívica, sense deixar de banda la resta de competències. MARC TEÒRIC: Projecte de tipus social i artístic CONTEXT D’APRENENTATGE ESCOLLIT: Educació Secundària Obligatòria i batxillerat artístic. ÀREES IMPLICADES: Música, anglès, fonaments de l’art, cultura audiovisual. Ens coordinarem a l’hora comuna setmanal que tenim assignada a l’horari tots els professors que formam part de la comissió de biblioteca. TEMPORALITZACIÓ: De manera genèrica durant tot el curs, i de forma concreta entre dades assenyalades: del 25 de novembre (dia contra la violència de gènere) al 8 de març (dia internacional de la dona). PUNT DE PARTIDA, PREGUNTES INICIALS: - Per què no hi ha dones artistes o dones músiques? -Si n’hi ha perquè no s’estudien? - I si les estudiam? - Això està relacionat amb el paper de la dona en cada societat? - Apareixen dones en les obres d’art en les diferents societats? En les òperes? - Com es tracta a les dones aquestes obres? Com es representen? Quines històries protagonitzen? Per què?

OBJECTIUS D’APRENENTATGE: 1. Desenvolupar estratègies per a la cerca d’informació i per a destriar la informació útil d’aquella que s’ha de descartar. 2. Reflexionar, debatre i extreure conclusions a partir de la informació disponible. 3. Aprendre a treballar en equip 4. Exposar de manera coherent i creativa les conclusions extretes.


5. Indagar entorn de la figura de la dona a la música , a les arts i a la ciència sigui com a creadora o com a personatge, tema, model o creació. 6. Utilitzar l’expressió oral i escrita en llengua anglesa a les activitats de recerca, documentació i elaboració de textos biogràfics i diàlegs a l’assignatura d’anglès. 7. Conèixer i valorar els contextos històrics i socials en els quals estem treballant. 8. Valorar el tractament de la dona, sigui com a producte o com a creadora a cadascun dels contextos i disciplines artístiques. 9. Elaborar creacions pròpies que exposin les conclusions extretes. COMPETÈNCIES I DIMENSIONS QUE ES TREBALLEN: Es treballen totes les competències: 1. COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL: feina de recerca, anàlisi, contrast de la informació i elaboració de textos, tant per a l’activitat de microteatre com per a la de podcàsting. Es treballaran les habilitats de cerca, la lectura comprensiva, el sentit crític així com l’organització de la informació i la creació de textos de diversos tipus. 2. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA: aquesta competència es treballarà en els aspectes relacionats amb la contextualització temporal de les dades, en el maneig d’estadístiques i en qüestions relatives al llenguatge musical. 3. COMPETÈNCIA DIGITAL: la competència digital estarà present en l’ús d'ordinadors per a la cerca d’informació, el treball en equip i l’elaboració de productes: textos, edició d’àudio i lectura i elaboració de partitures, edició de vídeo. 4. APRENDRE A APRENDRE: es fomentarà l’autonomia dels alumnes i el treball en equip, el professor serà mediador i guia tant en la cerca d’informació com en l’elaboració de productes. 5. COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES: aquesta competència es treballa per una banda en relació amb els contextos als quals van viure les protagonistes de les històries que presentam, tant als microteatres com als podcast i a l’estudi de les autores. També estarà present en la metodologia de treball, que serà en grup. 6. SENTIT D’INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR: es treballarà a partir de les propostes que facin els alumnes com a resultat de les investigacions que hagin dut a terme. Estan presents la capacitat d’innovació i la creativitat, així com l’eficàcia, la visió crítica i propostes de millora de cara als resultats.

CONTINGUTS: CONCEPTUALS: 1. La música, les arts visuals i els seus creadors i creadores. Contextualització en les societats a les quals van viure. 2. Característiques de la música i les arts visuals en relació amb els diferents estils. 3. Elements del llenguatge musical: ritme, melodia, textura, harmonia, etc.


4. Elements de l’expressió artística. PROCEDIMENTALS: 1. Recerca i selecció d’informació en relació amb les dones a la música i les arts plàstiques. Extracció de conclusions i elaboració de textos a partir de la informació amb la qual s’ha treballat. 2. Creació i interpretació musical, teatral i audiovisual. 3. Elaboració d’arranjaments a partir d’una partitura donada. 4. Edició de so i creació de podcast. 5. Elaboració de textos dramàtics. 6. Elaboració de materials audiovisuals. 7. Elaboració de textos biogràfics en anglès. 8. Lectura i anàlisi de cançons en anglès.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ACTITUDINALS: Valoració del treball en equip, respecte per les aportacions dels altres. Visió crítica dels processos de treball i dels resultats. Interès pels aspectes relacionats amb la coeducació. Actitud proactiva a les diferents activitats. Valoració de la feina ben presentada. Autocrítica i sentit constructiu a les propostes de millora.

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 1. Mostrar interès per les qüestions de gènere i per la forma en què es reflecteixen a les creacions artístiques. 2. Desenvolupar una visió crítica sobre la forma en què la figura de la dona es presenta a les obres musicals i a altres disciplines artístiques. Escoltar les diverses opinions i mostrar capacitat argumentativa als debats que se’n puguin derivar de la feina. 3. Adquirir habilitats per a la recerca, selecció i presentació de la informació 4. Participar de forma activa, creativa i respectuosa a les activitats grupals, respectant les normes fixades i valorant les aportacions dels companys i companyes. 5. Valorar la realització de la feina en temps i forma, ja sigui a les produccions musicals com audiovisuals o teatrals. 6. Mostrar una actitud crítica cap a la pròpia feina sent capaços de reflexionar sobre els punts forts i febles de la feina tant en el punt de partida com durant el procés com en la valoració final. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 1. Es tindran en compte en tot moment els diferents ritmes de treball i les diferents habilitats i capacitats de l’alumnat. 2. Es treballarà en grups heterogenis i de forma col·laborativa. 3. En la mesura que sigui possible es farà servir la font ​Open dyslexic ​per facilitar la feina a l’alumnat amb dificultats lectores.


4. En tot moment s’emprarà material visual i audiovisual per facilitar la comprensió dels continguts. 5. Es valorarà l’esforç i el progrés d’acord amb les capacitats de l’alumnat. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ TASCA 1: CONCERT. SEGON ESO. MÚSICA I LLENGUA ANGLESA A partir d’un petit exercici d’indagació seleccionarem alguns temes musicals, prepararem els arranjaments, treballarem les lletres i presentarem un concert. Activitat 1: CONVERSA. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE​. PREGUNTES PUNT DE PARTIDA: - Coneixem cançons que parlen de dones? Quines? Què diuen? Quins estils són? Coneixem cançons que parlen d’homes quines són? Què diu la lletra? En quins estils? I a la música clàssica? A la música tradicional o folklore? Activitat 2: APORTACIÓ AL ​PADLET -

En grups heterogenis, a la biblioteca, recerca de cançons, penjam vídeo amb la lletra i una petita reflexió. Miram els ​padlets​ de la resta.

Activitat 3: RECERCA DE MÚSICA CREADA PER DONES​. - En grups heterogenis. a la biblioteca. Tria d’un tema musical. Presa de decisions sobre quin fragment presentam, com el presentam distribució de parts (melodia i acompanyament), instruments, etc. Activitat 4: ARRANJAMENT DE LES PECES I ASSAJOS - En gran grup i a l’aula de música.

Activitat 5: PRESENTACIÓ CONCERT - En gran grup, a la biblioteca o sala d’actes. Activitat 6: QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ I AVALUACIÓ A PARTIR DE LA RÚBRICA RECURSOS PER A DOCENTS http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-15872008000100006 PER A L’ALUMNAT https://www.rtve.es/noticias/20200307/playlist-8m-dia-mujer-canciones-feministas-pa ra-empoderar/2005247.shtml


TASCA 2: REINES DEL ROCK. PODCAST.​ ​NIVELL PRIMER DE BATXILLERAT. La idea d’aquesta activitat és elaborar podcasts d’uns 5 minuts. a partir del tema de la dona la música moderna. Activitat 1: Projecció d’un documental (per determinar) a partir del qual iniciar la conversa. Temes: la dona al món del rock. Autores, intèrprets, personatges de cançons Activitat 2​: Fase d’indagació. A la biblioteca, fent servir fonts analògiques i digitals. Dedicarem un parell de sessions a la tria del tema i recerca d’informació, elaboració del guió radiofònic, selecció de sintonia i fragments musicals per il·lustrar el podcast. Activitat 3​: a l’aula d’informàtica, enregistrament del text i edició de so amb el programa Audacity​. Activitat 4​: avaluació i autoavaluació a partir de la rúbrica. RECURSOS VÉLEZ, Anabel: “​Mujeres del rock”​ . Ed. Ma non troppo. Barcelona 2019. https://elpais.com/elpais/2015/07/28/tentaciones/1438069455_540303.html “El rock no es cosa de mujeres” Artículo en El País. https://www.jotdown.es/2016/12/musica-mujeres-violencia-sexual/ “Música, mujeres y violencia sexual”. Artículo en Jotdown

TASCA 3: MICROTEATRE.​ ​SEGON DE BATXILLERAT. Aquesta activitat plantejada des d'història de la música es pot combinar molt bé amb fonaments de l'art i arts escèniques, també es podria combinar amb assignatures d'arts plàstiques en la creació de petites escenografies. L'activitat consisteix a edificar escenaris a la biblioteca i representar petites obres teatrals creades pels alumnes a partir de la figura femenina a la música (també podríem introduir a l'art en general i als estils artístics). Per exemple: un racó de la biblioteca podria ser una abadia medieval i allà explicar la història d'Hildegard von Bingen, a un altre racó podríem recrear un saló del romanticisme i representar fets de la vida de Clara Schumann, per tal que les històries siguin les més diverses possibles podríem parlar també de Patty Smith o Bjork o Billy Holliday no sé, una altra opció seria presentar la dona en un determinat estil: la dona a la ​Belle Epoque per exemple, i treballar des de música i arts plàstiques, literatura, etc. estaria bé que hi hagués una bibliotecària, que faria el rol de narradora que podria ser un personatge de la música o de l'art Mary Shelley, Anna Mozart, Fanny Mendelssohn, Ana Magdalena Bach, Alma Mahler, Peggy Guggenheim, Gertrude Stein… Activitat1​: lectura de diversos recursos i debat.


https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6257562.pdf Activitat 2​: fase de recerca, en grups heterogenis indagació i tria dels personatges. Fase de recollida d’informació. Elaboració d’un pòster amb ​Canva​ o ​Piktochart. Activitat 3​: elaboració del text dramàtic, de l’escenografia i altres elements: música, caracterització. Activitat 4​: assajos i posada en escena. Activitat 5​: Avaluació a partir de les rúbriques. Hi haurà una rúbrica per al pòster i una altra per a la representació. Autoavaluació i avaluació del procés a partir d’un qüestionari RECURSOS https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6257562.pdf “Música, femenino singular” https://mujeresymusica.com/ https://www.jotdown.es/2015/09/damas-del-blues/​ “Damas del blues”. Article https://www.rtve.es/alacarta/audios/mujeres-y-musica/​ podcasts

TASCA 4: LA REPRESENTACIÓ DE LA DONA EN LES ARTS PLÀSTIQUES: ​DE LA “VENUS DE WILLENDORF” A LES “GUERRILLA GIRLS”. ASSIGNATURA: FONAMENTS DE L’ART 1 I 2. 1R I 2N DE BATXILLERAT. Activitat 1: Aula: les preguntes inicials Constitució dels grups (5 persones). Organització dels grups. Assignació de tasques

Activitat 2​: Biblioteca: Recerca d’imatges: Segons les preguntes inicials encaminam la investigació cap a la cerca d’imatges respecte a tres vessants: -Cerca d’imatges de dones artistes, a través de les diferents èpoques. -Cerca d’imatges de la dona a la història de l’art i la música. -Cerca d’imatges a les quals el cos femení formi part de les obres artístiques (es podria relacionar amb altres assignatures o no) Creació d’un banc d’Imatges per grup. ​Pinterest​. Selecció i classificació de les imatges: -Classificació de les imatges segons les tres vessants anteriors: 4 o 5 imatges per cada grup a través de les quals es pugui demostrar la participació de la dona en les


obres artístiques a través de la història, cronologia, estil, semblances, diferències, context social, polític, etc. Del Pinterest al ​Book creator​ i a la línia de temps: ​Canva​ i altres De la primera selecció es fa una segona selecció i cada grup tria 1 imatge i explica per què. Cada grup fa el seu eix cronològic Noves preguntes: -Són correctes els criteris de classificació que hem emprat? Són possibles altres criteris? Períodes? Estil? Recerca i debat Aclariment de conceptes. Necessitat del professor? Expert? Activitat 3: Les imatges i el seu context social, polític, religiós, de gènere, etc. Conclusions resolent les preguntes inicials: -El perquè hi ha menys dones artistes -Per què no són visibles -Per què i de quina forma apareixen les obres artístiques, -Com es representen i quines històries protagonitzen. Biblioteca Es completa el​ Book creator ​amb informació de cada àmbit. Activitat 4: L’anàlisi de les imatges Biblioteca: què diuen les imatges? Quina informació ens transmeten? Quina informació sobre les dones, sobre el seu cos, sobre la forma de vestir, sobre la seva funció social, etc.? Noves preguntes: Com es comenta una imatge, una obra d’art? Cada grup selecciona una imatge de períodes artístics diferents i elabora un procés d’investigació i comentari, que s’ha d’exposar públicament a la resta de companys. Activitat 5: Debat classe: Contestam la pregunta inicial? (pot ser en aquest moment o al final de tota l’activitat) Lloc: aula. Activitat 6: Activitat final o de síntesi: diverses opcions: a) producte audiovisual (vídeo, presentació...); b) creació i muntatge d’una exposició amb visita guiada; c) performance amb registre audiovisual. Tots tres elements serviran de base a col·loquis i debats amb interacció de diferents grups i nivells educatius (realitzats fonamentalment a la biblioteca)


Avaluació​: Fitxes de seguiment individual i grupal Els productes concrets El producte final Test d’autoavaluació Test final. RECURSOS - Ús de les imatges: ​https://marcoele.com/descargas/china/g.sanchez_imagenes.pdf - Banc d’imatges: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mejores-bancos-de-imagenes/ - Banc d’imatges història de l’Art https://www.cromacultura.com/bancos-de-imagenes-historia-del-arte/ - Programes per editar imatges de franc: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/programas-gratis-para-editar-ima genes/ - https://www.pinterest.es/ - Arxiu d’Arts Escèniques: ​http://archivoartea.uclm.es/ - https://www.canva.com/ - https://bookcreator.com/

TASCA 5: ‘​HIDDEN LIVES’​ . SEGON D’ESO. LLENGUA ANGLESA. Activitat 1: - Veure la pel·lícula ‘​Hidden figures​’. El títol juga amb el doble significat de ​figure /xifra i ​figure /silueta. Basada en el llibre de no-ficció de Margot Lee Shetterly. Activitat 2: - Recerca /investigació, a la biblioteca, sobre les tres dones protagonistes de la pel·lícula. Constitució dels equips de treball. Activitat 3: - Redacció i lectura de biografies. Activitat 4: - Elegir diferents escenes de la pel·lícula para representar per grups i preparar els diàlegs. Activitat 5: -

Representació, utilitzant l’espai de la biblioteca, de l’escena elegida.


Activitat 6: - Penjar les ‘performances’ al compte d’​Instagram de l'institut (​ @mandragola) per compartir i donar visibilitat als productes. RECURSOS - https://edpuzzle.com/

AVALUACIÓ ELEMENTS D’AVALUACIÓ Es contemplen en major o menor mesura els següents elements que s’aniran adaptant a les circumstàncies concretes de cada grup-classe RÚBRIQUES​: -GENERAL (annex 1) -PER ASSIGNATURES -TREBALL EN GRUP - PRESENTACIÓ DE LA FEINA - AUTOAVALUACIÓ -INDIVIDUAL -GRUPAL (Annex 2) LLISTAT DE SEGUIMENT TASQUES PORTAFOLIS o DIARI DE L’ALUMNE

Algunes eines, apps o pàgines consultades i/o que poden aprofitar-se per la fase de realització (a més dels suggerits pels documents del curs): https://www.tech4learning.com/ https://gesvin.wordpress.com/2015/07/24/11-herramientas-gratuitas-para-disenar-rubricas-de-eval uacion-articulo/ https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/ https://edrubrics.additioapp.com/items http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/bancderubriques/index.html


Annex 1

RÚBRICA GENÈRICA AVALUACIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS FINALS MOLT BÉ

CORRECTE

MILLORABLE

Manifestat al llarg de tot el procés i en totes les seves fases.

Manifestat de manera genèrica i principalment respecte a les creacions artístiques

Manifestat genèricament

Manifestat només per complir mínimament amb els objectius del treball

Visió molt crítica i Visió crítica poc Desenvolupament d’una raonada visió crítica sobre la forma ben en què la figura de la dona argumentada es presenta a les obres musicals i a altres disciplines artístiques. (1)

Desenvolupamen t crític de forma progressiva

En dos aspectes Adquisició per a la En tots els aspectes: recerca, selecció i recerca, selecció i presentació de la presentació informació (1)

En dos aspectes i gràcies a la col·laboració del grup

Visió poc crítica i sotmesa a les circumstàncies (pressió del grup, interessos personals, etc.) Només per alguns dels aspectes i no sempre

Participació de forma activa, creativa i respectuosa a les activitats grupals (2)

Presenta algunes propostes però no es mostra gaire implicat

No gaire actiu, treballa a remolc del grup

No s’implica i/o mostra desinterès cap a les propostes dels altres

Presenta petits errors o mancances respecte de les instruccions donades. Hi ha una valoració ajustada tot i que falten propostes de millora.

Presenta algunes mancances importants amb relació a aspectes formals.

Entrega amb retard i/o presenta mancances pel que fa a aspectes formals. Adopta una actitud conformista amb el resultat final o no s’admeten les crítiques.

Mostra interès per les qüestions de gènere i per la forma en què es reflecteixen a les creacions artístiques. (1)

Realització de la feina en temps i forma (3)

Desenvolupament d’una actitud crítica cap a la feina personal (4)

Presentant i valorant de forma constructiva les propostes dels altres. Puntualitat i respecte pels aspectes formals i les instruccions donades. Es valoren les crítiques i es presenten propostes de millora al llarg de tot el procés.

Hi ha una tendència a conformar-se amb el resultat, sense intentar perfeccionar-lo

TOTAL 1) 2) 3) 4)

A completar juntament amb Full DE SEGUIMENT DIARI A completar juntament amb la RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ GRUPAL A completar juntament amb la RÚBRICA DE PRESENTACIÓ DE LA FEINA A completar juntament amb la RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ PERSONAL

PUNT UACI Ó


Annex 2 RÚBRICA PER AUTOAVALUACIÓ TREBALL GRUPAL COOPERATIU ​(Reaprofitament rúbrica existent: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/bancderubriques/index.html​)

RÚBRICA PER AUTOAVALUACIÓ GRUPAL GRU P NÚ M.

COMPO NENTS


EXPOSICIÓ I DIFUSIÓ: Els productes finals realitzats a les tasques proposades, quedaran recollides a un bloc, instagram o pàgina web creat pel professorat a tal efecte, per a la seva difusió a tota la comunitat educativa. Per a la realització d’aquest projecte ens hem basat en el model de plantilla. Ens hem estimat més redactar que no pas fer servir el quadre proposat, però els ítems són els mateixos. Aquest projecte és orientatiu, ja que les circumstàncies del professorat implicat, així com de les assignatures, poden canviar el pròxim curs. RECURSOS http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD1vert.pdf http://www.educandoenigualdad.com/materiales-fete-ugt/ http://www.educarenigualdad.org/herramientas-didacticas/

MANUELA FUENTES JUAN ANTONIO ARRANZ AURORA GENERELO MARIA DEL CARMEN VIGARA IES JOSEP MARIA LLOMPART. PALMA.

Profile for antonia pol torres

IES JM LLOMPART  

ABP IES JOSEP MARIA LLOMPART: DONA I SOCIETAT

IES JM LLOMPART  

ABP IES JOSEP MARIA LLOMPART: DONA I SOCIETAT

Profile for badies
Advertisement