__MAIN_TEXT__

Page 1

____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca Bendin-Art: Cinema, Poesia, Teatre. Feim memòria històrica. 1. A títol de justificació. Fer que la realitat sigui el punt de partida de l’educació és una necessitat. Fer que l’aprenentatge actuï des del dubte és un deure. Dues premisses que ens aboquen indefectiblement a una escola que actua des del context amb intenció globalitzadora per oferir les claus per anar pel món. En aquest sentit, el projecte que plantejam parteix del món de la virtualitat, amb l’audiovisual i la literatura, per acabar en el món de la virtualitat, la producció de microseqüències cinematogràfiques, teatrals i poètiques, a través de la realitat més indiscutible: la llengua com a instrument indefugible de comunicació. El fil conductor és la inquietud de tot procés creatiu, en tant que parteix cap a un destí mai definitiu precisament per la incertesa del camí. En el nostre projecte el punt de partida, el procés creatiu, es trifurca en tres camins, la poesia, el teatre i el cinema, amb tres motxilles lingüístiques, el català, els castellà i l’anglès respectivament, per a tornar a confluir en tres productes finals en un mateix port: slam poètic, microteatre i tràiler cinematogràfic en una gala final que visibilitza i comparteix el producte.

2. La possibilitat d’un projecte. A partir de la plantilla que se’ns ha proporcionat, descriurem el projecte per tal de situar els següents interrogants: què volem aconseguir, des d’on partim, per on passam, com ho duim a terme, quan es desenvolupa, quant dura i quin paper hi jugam, hi juguen els alumens i hi jugaran les famílies. 2.1. Punt de partida La gènesi de qualsevol creació artística amb la llengua com a ingredient principal és el “leif motiv” del nostre projecte. Què passa per la ment d’un escriptor o d’un director de cinema a l’hora de materialitzar una idea, un concepte a través d’un text o d’un audiovisual? és el repte que plantejam al principi del projecte amb la intenció que siguin moltes altres les que aniran apareixent: la inspiració hi té cabuda o tot és fruit de la planificació?, es tracta d’una barreja de les dues?, és un exercici individual o col·lectiu?, parteix d’una sacsejada emocional de la realitat immediata o d’una imatge concreta?. Així, doncs, la pregunta leiv motif que guiarà tot el projecte quedarà formulada de la següent manera: Cream inspirats o planificats?

1


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca

Per tal d’evitar una dispersió, pensam que poc operativa en el context d’aprenentatge, situarem la temàtica en la memòria històrica amb la intenció de fer reflexionar l’alumne sobre uns fets i unes actuacions històriques no tan llunyanes i en el punt de mira de la societat actual. Els textos, les pel·lícules, els possibles convidats, les lectures, els documentals, les possibles entrevistes o sortides seran sobre la memòria històrica a Mallorca, i concretament, al municipi de Calvià on està ubicat el nostre centre. Conseqüència d’aquesta temàtica i aprofitant el nom de l’institut i el genèric de les tres disciplines que treballarem al llarg d’aquests sis mesos, hem titulat el projecte amb el següent nom i subtítiol: Bendin-Art: Cinema, Poesia, Teatre. Feim memòria històrica. Per tant, el model teòric que es vol ajudar a construir gira entorn de les humanitats; el context d’aprenentatge escollit serà intern, aules, biblioteques, webs des de l’institut, i extern, a diferents espais del municipi de Calvià i alguns de Palma; i el context d’aplicació, les àrees implicades en el projecte i l’espai global de l’institut. Els departaments de Llengua Anglesa, Llengua Castellana i literatura i el de Llengua Catalana i literatura seran les àrees que orientaran la seqüenciació i els departaments de Geografia i Història, de Teconologia, Música i Plàstica constituiran les altres àrees que s’inclouran en el treball del projecte. Després de les vacances de Nadal, a principi de la segona avaluació, es posarà en marxa el projecte. Comptam amb un període previ suficient per poder lligar caps (preparar material, planificar sortides, activitats, coordinar implicats) i un període posterior que permet desenvolupar el projecte sense presses, incorporant els aspectes no prevists i fer públic el producte final coincidint en l’acabament del curs escolar. La durada, doncs, inclou dues avaluacions, uns 6 mesos aproximadament.

2.2. De competències i objectius. Quan organitzam continguts de manera globalitzada els objectius d’aprenentatge, les competències i els coneixements, procediments i actituds treballats, emergeixen amb intensitat, tant globalment com específicament. Esmentarem, aquí, els més destacables i necessaris, tot i que som conscients que no estan detallats tots els que es tracten al llarg del projecte. 2


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca Competència global. Desenvolupar estratègies de recerca i gestió. Objectius d’aprenentatge. - Motivar l’alumnat per tal que utilitzin la llengua catalana, castellana i anglesa en un àmbit eminentment creatiu. – Facilitar la inclusió de l’alumnat de 4t d’ESO en un projecte que permet la construcció del coneixement compartit. – Educar en valors de respecte a la diferència amb la finalitat de reconèixer les capacitats de l’altre siguin intel·lectuals, esportives, d’agilitat, d’interpretació, de direcció... – Evidenciar que el coneixement és un tot constituït per diferents compartiments que es necessiten i retroalimenten mútuament. – Construir la recerca informacional des de la pluralitat i des del bon ús de la fonts. – Fomentar l’alfebatització digital. Competències.- Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. - Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa. - Valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. - Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històric. - Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social. – Aprendre a usar les noves tecnologies. Continguts. Els greuges de la història a través del cinema, la poesia i el teatre: memòria històrica. L’edició de vídeos. El protocol en una gala de premis. La varietat diafàsica (català, castellà i anglès). El gènere teatral. El gènere poètic. El gènere cinematogràfic.

2.3. Avaluam. Des de la consciència que l’avaluació ha de ser una eina formativa, partim ja des del minut zero de l’observació del procés amb la intenció bàsica que els aprenents (alumnes i professors) reconstrueixin el recorregut, el reformulin i enriqueixin d’aquesta el producte final per tal de millorar-lo. L’avaluació, doncs, serà formativa i sempre des de la perspectiva de l’alumne i del professor guia i del professor jurat. L’avaluació del producte final consta de dues etapes. La primera feta pels mateixos alumnes des de cada classe. A partir d’una rúbrica consensuada amb tots els cursos de 4t d’ESO, avaluaran els productes que els diferents grups de cada classe ha realitzat, amb una doble finalitat: qualificar-los i triar aquell que anirà a la final. I la segona, feta pels diferents professors que conformaran el jurat. A ells els correspondrà seleccionar 3


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca el millor producte en les tres modalitats de cinema, teatre i poesia també a partir d’una rúbrica consensuada amb els professors de les matèries implicades; i en les diferents categories de millor actor i actriu i millor (cinema i teatre) i de millor “performer” (slam poètic). L’avaluació del procés creatiu contemplarà la tasca individual, la col·lectiva i la de grup des de les tres matèries que orienten el projecte amb: rúbriques individuals per avaluar els companys de grup; entrevistes del professor amb cada equip per avaluar la tasca realitzada setmanalment a partir d’un qüestionari i a partir de la llibreta del projecte (carpeta d’aprenentatge) que cada equip ha de tenir amb uns ítems clars del que hi ha d’escriure; observació in situ del procés per part del professor anotada també a partir d’una rúbrica amb uns ítems determinats amb els companys de departament que imparteixen el mateix nivell; avaluació individual de cada membre en la presentació de la tasca final a la classe, ja que han d’explicar com han realitzat el projecte, quins entrebancs s’han trobat, què han canviat de la idea inicial... i avaluació del grup a partir de les activitats realitzades amb el grup classe, del producte final i de l’explicació prèvia. Des de les altres àrees implicades, també hi haurà una avaluació particularitzada segons l’aportació que es faci en aquest projecte. Una participació que cada any pot ampliar-se i modificar-se a partir de les possibilitats que s’hi vegin i del mateix feedback.

2.4. Definició del repte o producte final. Els alumnes de 4t d’ESO hauran elaborat de manera paral·lela i amb la mateixa temàtica (memòria històrica) i el mateix impuls (el procés creatiu)

un producte

piramidal de tres cares: -

Una seqüència cinematogràfica en anglès inspirada en la pel·lícula visionada i triada per ells.

-

Un guió per a una obra de microteatre en castellà.

-

Un poemari de tres poemes acompanyats de la “performance” recitativa.

Cada un d’aquests reptes serà la conjuminació del visionat d’una pel·lícula, la lectura de textos i poemes aportats per les professores i per la pròpia recerca dels alumnes, per la visita guiada a càrrec d’un professor de l’institut expert en memòria històrica al Bosc de la memòria de Bendinat, pels itineraris de memòria històrica a ciutat i del col·loqui amb Antònia Vicens, filla de represaliats.

4


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca Els productes seran col·lectius i amb un ventall de formes molt gran i variat, cosa que evidenciarà que el procés creatiu mai no té un solució final prefabricada, ans al contrari, s’autoalimenta del mateix camí amb canvis constants i solucions imprevisibles. És evident que els reptes del producte final que es plantegen els alumnes formen part de la realitat, la necessitat a la qual ens referíem al principi. El model actual de la societat reclama actituds decidides, amb iniciativa, amb lideratges clars que saben superar dificultats o redimensionar-les. És el que han de fer els nostres alumnes en l’elaboració del producte final.

2.5. Comunicació del producte final. La comunicació dels resultats queda vehiculada en una gala a l’estil de la gala dels òscars, dels premis Gaudí o de la gala dels Goya. Una presentació, doncs, pública i dirigida als alumnes de 4t d’ESO, als professors i a les famílies que té lloc al saló d’actes del nostre institut, un espai per a 400 persones assegudes amb grades i escenari. Tota la parafernàlia de la posada en escena d’aquestes esdeveniments s’ha de reproduir: des de la famosa catifa vermella al lliurament d’estatuetes per als guanyadors, passant per l’elaboració d’un guió de l’acte, de la presentació a càrrec dels alumnes, de la música en directe, de la vestimenta adequada per a l’ocasió o d’un exalumne que treballi en el món de l’art convidat a la inauguració . Totes aquestes feines de preparació correran a càrrec dels alumnes. Tant els guions del microteatre, com l’slam poètic, com la seqüència cinematogràfica que es mostraran a la gala final seran aquells que hauran triat els alumnes de 4t i els professors dels departaments implicats, en una fase de preselecció dels millors productes per tal que la presentació final sigui dinàmica i àgil.

2.6. La biblioteca del centre. Punt de partida, espai de desenvolupament del projecte i també punt d’arribada. El projecte creixerà amb la biblioteca i des de la biblioteca, per tant serà espai de recerca, espai d’exposició, espai d’elaboració i, sobretot, un espai nou que donarem a conèixer amb el Bendinan-art. El nostre centre té una biblioteca escolar enquistada en la idea de magatzem de llibres i taules per a estudiar. Per això, amb aquest projecte obrirem les portes a un nou concepte, curricular i espacial, i farem públics els canvis que s’hi ha anat fent i els que s’hi faran així com les possibilitats d’aprenentatge que genera. En 5


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca definitiva, donarem visibilitat a la biblioteca des de noves perspectives, inclosa la dels alumnes ja que des del departament de plàstica i durant la primera avaluació treballaran “La biblioteca que volem” amb els alumnes de 1r d’ESO. De fet, en la seqüència d’activitats inicial, feim un pensament de biblioteca i la posicionam de ple en el nostre projecte.

3. Seqüència d’activitats inicials. Com ja hem esmentat abans, tenim un projecte que té un mateix punt de partida que es trifurca en tres línies per a tornar a coincidir al final. Per aquest motiu, especificarem la seqüència d’activitats inicial, per les següents raons: -

Planteja la qüestió de la creació, la gènesi del nostre projecte, el mateix principi per a tots.

-

Es desenvoluparà en tres sessions, previsiblement.

-

Cada departament lingüístic treballarà una sessió, per tal que l’alumne sigui conscient que no fem anglès, o castellà o català, sinó que reflexionam i analitzam una qüestió comuna, sense compartiments d’assignatura, i amb un vessant totalment integrador del coneixement i de l’aprenentatge.

-

Es contemplarà des de la darrera hora de la setmana de cada matèria, i la seqüència començarà amb la primera matèria del període esmentat. Així, aconseguim que de manera cronològica es puguin treballar les tres sessions sense que el fil conductor quedi interromput. Per exemple, si 4tA té la darrera classe d’anglès els dijous, i la darrera de castellà i català els divendres, comença la seqüència amb la primera sessió anglès, la continua castellà i l’acaba català.

-

Els grups de treball es faran a l’hora de tutoria, la immediatament anterior a la seqüència inicial. Els tutors d’aquest nivell sempre són professors de les àrees d’anglès, castellà i català per raons organitzatives del centre, per tant, promotors d’aquest projecte.

-

Què aconseguim? Esborrar les fronteres de les matèries, molt marcades a secundària per tots els participants de l’aprenentatge i unificar el punt de partida.

A continuació desenvoluparem la seqüència d’activitats inicial en el format de la graella que ens han proporcionat les coordinadores del curs a l’annex 8.

Bendin-Art: Cinema, Poesia, Teatre. Feim memòria històrica. 6


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca

1a sessió

Departament de Català.

1a) Activitats d’exploració.

Pluja d’idees. Activitat oral. Un poeta, un dramaturg, un cineasta, com s’ho fan per escriure?

Material i recursos.

Pissarra digital. Document visual amb els interrogants: planifica? És marca objectius? La inspiració és l’element més important? Imita altres productes?

Gestió aula.

Grup classe. Aportacions individuals. Torn de paraules. Anotacions al document visual.

Temps.

10 minuts. Segons les aportacions i la dinàmica de classe, s’allargarà.

Atenció a la diversitat.

Participació idèntica a la resta de companys de classe.

Avaluació regulació.

Col·lectiva: respectar el torn de paraules, capacitat d’usar un llenguatge formal; capacitat de síntesi i estructuració a l’hora d’anotar les conclusions finals.

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Activitat de comprensió oral i escrita: Com creen el cineasta George Lucas a Star Wars; el novel·lista Umberto Eco; i Gemma Lienas a la saga juvenil dels diaris de Carlota.

Materials i recursos.

Pissarra digital. Internet. Power point sobre George Lucas; Text d’Umberto Eco; Video Gemma Lienas. Llibreta projecte. Ítem a treballar.

Gestió aula.

Grups definitius per al projecte. Aportacions individuals i grupals. Anotacions dels resultats a la llibreta per part del secretari.

Temps.

35 minuts. Segons les aportacions i la dinàmica de classe, s’allargarà.

Atenció a la diversitat.

L’alumne que té dificultats d’aprenentatge, en aquest cas comprensió escrita i oral, és reforçat per la interacció dels altres, per la seva ajuda.

Avaluació regulació.

Observació in situ per part del professor. Anotació rúbrica individual de cada alumne. Anotació rúbrica grup.

2a sessió

Departament de Castellà. 7


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca 1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Diàleg amb un escriptor de microteatre*. Activitat de comprensió oral, de reflexió i de qüestionar: Quines passes segueixes per a escriure una obra de microteatre?

Materials i recursos.

Escriptor convidat. Quadern d’anotacions.

Gestió aula / biblioteca

Xerrada amb l’escriptor. Grup classe. Torn de paraules.

Temps.

35 minuts.

Atenció a la diversitat.

Participació i preparació idèntica a la resta de companys de classe. La metodologia inclusiva afavoreix la seva participació i el seu aprenentatge.

Avaluació regulació.

Avaluació col·lectiva i individual. Rúbriques corresponents.

1c) Activitats de síntesi.

Posada en comú: Quin procés segueixen els autors analitzats? Activitat oral.

Materials i recursos.

Llibreta projecte.

Gestió aula.

Grup classe. Grup definitiu per al projecte. Torn de paraules. Aportacions de cada grup a través del portaveu. Anotacions a la llibreta projecte.

Temps.

20 minuts.

Atenció a la diversitat.

Participació idèntica a la resta de companys de classe.

Avaluació regulació.

Col·lectiva: respectar el torn de paraules, capacitat d’usar un llenguatge formal; capacitat de síntesi i estructuració a l’hora d’anotar les conclusions finals.

Pensam en escriptors que hagin participat en alguna de les edicions del microteatre o del teatre de barra, la possibilitat de contacte amb els quals és factible.

3a sessió

Departament d’Anglès.

1d) Activitats de generalització.

Activitat d’observació. De la teoria a la pràctica. Com aplicarem el punt de partida, el procés creatiu, al nostre

8


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca Material i recursos.

projecte? Pissarra digital. Document visual: power point que resumeix la gènesi del projecte Bendin-Art. Cream inspirats o planificats? Llibreta projecte

Gestió aula.

Grup classe. Aportacions individuals. Grups definitius per al projecte. Aportacions grup i anotacions llibreta projecte (han d’anotar el repte que suposa per a ells participar del projecte)

Temps.

30 minuts. Segons la dinàmica de classe, s’allargarà.

Atenció a la diversitat.

El fet que sigui una activitat d’observació i interactiva no presenta cap dificultat d’aprenentatge per als alumnes amb dificultats.

Avaluació regulació.

Observació in situ per part del professor. Anotació rúbrica individual de cada alumne. Anotació rúbrica grup.

1d) Activitats de generalització.

Activitat d’observació i motivació: Visionam alguns vídeos sobre la seqüència cinematogràfica que ja hagin realitzat els alumnes d’edicions passades.

Materials i recursos.

Pissarra digital.

Gestió aula.

Grup classe. Posada en comú: Com ho veis?

Temps.

15 minuts.

Atenció a la diversitat.

L’activitat no requereix cap tipus d’atenció a la diversitat. La finalitat és la motivació de l’alumnat.

Avaluació regulació.

Col·lectiva: respectar el torn de paraules, capacitat d’expressar què els ha semblat, quines han estat les seves sensacions, quins reptes hi veuen.

9


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca A partir d’aquestes tres sessions de la seqüència inicial, el projecte Bendin-Art es trifurca en les seves modalitats de cinematrografia a Llengua Anglesa, microteatre a Llengua Castellana i Literatura, slam poètic a Llengua Catalana i Literatura per tornar a confluir en la seqüència final de la gala de presentació dels productes o reptes plantejats. És evident, però, que la realització de la resta de passes a fer impliquen una coordinació intensa entre els professors de les tres àrees lingüístiques i amb la resta d’àrees implicades per tal d’anar configurant com es farà públic el projecte en la seva darrera fase. La incertesa del recorregut i de l’evolució que necessàriament tendrà lloc al llarg del camí serà el millor estímul per a tots els docents i els alumnes implicats.

RECURSOS AMI 1. Algunes puntualitzacions. Abans d’enumerar els recursos concrets que consideram necessaris per dur a terme el nostre PDI, volíem fer tres puntualitzacions sobre la pròpia idiosincràsia del PDI: la seva reformulació constant. En primer lloc, deixar constància de la provisionalitat que empara els recursos que esmentaren a continuació. El camí que anirà recorrent el projecte ens obligarà a redissenyar aquests materials (descartar, retocar, incorporar) per la senzilla raó que la virtualitat del projecte esdevindrà realitat. I en aquesta realitat afloraran canvis d’enfocament, feedbacks constants i contrastats, gramàtiques escolars tossudes, descobriments sorprenents i profitosos1 i un entorn social en constant moviment. En segon lloc, insistir en el fet que no esmentarem aquí els recursos de les àrees interdisciplinars, especialment les que conformen els dos entorns informacionals, tal com esmentàrem a la tasca IV Integrats, Interdisciplinars. Traslladar-ho als mateixos departaments, implica els professors i els obre un debat curricular sempre enriquidor si els tempos no imposen la seva dictadura2. I en tercer lloc, deixar clar que les entrevistes a realitzar pels alumnes i les trobades amb diferents autors són factibles. Es tracta de gent amb qui d’una manera o altra podem contactar, bé perquè són coneguts, bé perquè el fil dels contactes teixeix una vertadera

1

Ens referim a la importància que volem donar en el nostre PDI als joves creadors: “què en diuen els que acaben d’iniciar-s’hi? I els joves creadors que tenim asseguts a les nostres aules? I les noves arts del s. XXI, com s’ho plantegen?” pàg. 2, Mòdul IV Tasca Integrats, Interdisciplinars. 2 Pàg. 2, Mòdul IV Tasca Integrats, Interdisciplinars.

10


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca xarxa que tot ho enllaça. Sempre, però, s’ha de contemplar la possibilitat que en algun cas no es pugui dur a terme, cosa que ens menarà irremeiablement a cercar un altre nom.

2. Recursos. Els recursos que referirem per al nostre projecte BendinArt, abracen el seu “leif motiv”, la inspiració o planificació en el procés creatiu, i la seva temàtica, la ??? del concepte memòria històrica. I estaran estructurats en quatre blocs: lectures, recursos comuns, recursos propis i finestres informacionals. 2.1. Lectures: plantejam la lectura d’obres relacionades amb la memòria històrica, bé com a recurs per a tot l’alumnat, bé com a recurs voluntari de complementarietat. Alguns dels llibres proposats es podran descarregar de la plataforma Eduteca3 en tant que els nostres alumnes en són usuaris. Volem indicar que en el cas d’anglès, donades les diferències de nivell en les competències d’aquesta llengua s’han establert tres lectures adequades a aquesta heterogeneïtat i en el de català se n’ha establerta una per als alumnes nouvinguts. Seran els següents: Àrea

Lectura

Format

Alumnat

Finalitat

Català

. Anglada, Maria Àngels: El violí d’Auschwitz. 2009

Digital

Tots

Elaborar la seva

. Ulhman, Fred: L’amic retrobat. Edit. La butxaca,

Paper

Voluntari

crítica literària, en

Barcelona, 2007

anglès un book

. La guerra dels grans, Tantàgora 2007. Àlbums

Paper

Nouvinguts

revue,

tal

il·lustrats sobre la guerra civil per a nins.

d’exposar el llibre,

Actualment té 3 títols.

argumentar perquè

Castellà

per

. Max Aub: Manuscrito cuervo. Historia de Jacobo,

Paper

Voluntària

els

ha

agradat o no i

Granada. Colecciones Ediciones a la carta, Granada

recomanar-lo

2011.

no. Se’n farà un

. Arrabal, Fernado: Pic-nic, adaptación a cómic de Jaime

Asensi.

Libros

del

Paper

Innombrable.

ISBN:9788492759385

9788467046038. (fragments) . Antología poética, autors de la Generació del 27 y

posguerra

arxiu de consulta a la web de la biblioteca.

. Ballo, Tania: Las sinsombrero, Espasa libros, ISBN:

guerra

Voluntària

espanyola.

(Antologia

Paper

Paper

realitzada per la professora). .Vallejo, Buero: Un soñador para un pueblo, 3

Creada des de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

11

o


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca Editorial Espasa Calpe. . Frank, Anna: The diary of Anna Frank. Oxford

Anglès

Paper

Nivell baix

Paper

Nivell

Bookworms level 3 (graded readers) . Boyne, John: The Boy in the Striped Pyjamas. Arrow ( Random)

intermedi

. Suzac, Markus: The Book Thief. Corgi Books.

Paper

Nivell alt

2.2. Recursos comuns a les tres àrees lingüístiques: es tracta dels recursos utilitzats a les tres sessions inicials del projecte BendinArt, un itinerari històric i una xerrada conjunta a tots els alumnes. Els recursos que utilitzarem són:

Sessions Inicials

Itinerari

Xerrada Col·loqui

. L’univers de George Lucas:

. Del Bosc de la memòria als carrers de

https://www.revistaesfinge.com/arte/cine/ite m/1337-la-fuerza-de-george-lucas

Palma: la veu d’una història silenciada.

. Lluís Ortas, realitzador de Memòria i oblit d’una guerra.

https://www.bing.com/videos/search?q=com o+crea+george+lucas%3f&&view=detail&mid= 9F92B5D641E9A596C0B

al costat del qual hi ha el Bosc de la

Itinerari que parteix de l’IES Bendinat,

memòria , i acaba pels llocs de Palma

. Text d’Umberto Eco sobre el procés creatiu.

més destacats de la guerra i la

.Gemma Lienas i el seu món literari. https://www.youtube.com/watch?v=rmrplFZp KSE

postguerra. A càrrec de Manel Suárez,

Sèrie de 13 capítols sobre la repressió franquista a les illes amb entrevistes a represaliats i als seus fills.

investigador sobre el tema.

2.3. Recursos propis de les tres àrees lingüístiques: Àrea de català Recursos

Referència

Finalitat

Espai

Textual

. Martí i Pol, Miquel: “Diré el que dic” poema del llibre La pell

Pinzellades

Aula

del violí, 1974

creatives al diari

. Roig, Montserrat: Digues que m’estimes encara que sigui

del projecte

mentida, edicions 62, col·lecció la butxaca, Barcelona 2009. Breu fragment referit a la creació com a mentida.

. Suárez, Manel: La història silenciada. Calvià i es Capdellà. 1936, Llenonard Muntaner editor, col·lecció Llibres de la Nostra Terra, Palma Selecció de cartes escrites pels familiars dels presos.

12


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca

Visuals

. El poema objecte i la poesia visual de Joan Brossa. Selecció

Elaborar poemes

Sala

de

objecte i poesia

audiovisu

visual.

als

. Entrevista a Sebastià Alzamora ( poeta, novel·lista i

Posar l’alumne en

Biblioteca

columnista al diari Ara Balears))

contacte amb

poemes

d’aquest

autor

(material

elaborat

pel

professorat). . https://www.poemesvisuals.com/ (tast de diferents poemes visuals)

Presencials

altres creadors. . Entrevista Gabriel de la ST Sampol Fullana (poeta i traductor de poetes portuguesos, de Saramago i d’Stefan Sweig i professor del CEPA d’Inca. Guardonat amb diferents premis).

. Col·loqui xerrada amb quatre Maria Antònia Oliver,

Perspectives

presidenta de l’associació Memòria històrica, Gabriel Roig

diferents.

professor d’història de L’IES Baltasar Porcel d’Andrats i amb Antònia Vicens, filla de reprasalitat calvianer.

Àrea d’anglès Recursos

Referència

Textual

. “The 27 of January a date so that we never forget” ( el dia

Finalitat

th

Espai Aula

de l'alliberació de 1945 del camp de concentració d'Auschwitz), School agenda de 2010 editada per FRA (European Union Agency for Fundamental Rights)

. Gruwell, Eric: The Freedom Writers Diaries, Broadway

Iniciar el seu propi

Books. 1999 . Lectura dels fragments on es parla d’Anna

diari on anotaran

Frank.

tot el procés del projecte.

Visuals

. Freedom

Writers ( 2007) producció nord-americana

Sala

dirigida per Richard Lagravenese ( el leif motive és la historia

audiovi

d'ANNA Frank, encara que la pel·lícula narra les dificultats

suals

d'una professora per motivar l' alumnat conflictiu d'un centre nord-americà. L'empatia amb el personatge d'Anna Frank els canviarà la vida).

. The Boy in the Striped Pyjamas ( 2008) producció nord-

13


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca americana i britànica dirigida per Mark Henan.

. The Book Thief ( 2013) producció nord-americana i germànica dirigida per Brian Percival

Presencials

. Entrevista a Jaume Carrió ( guanyador del Goya pel millor

Posar l’alumne en

Biblio-

curtmetratge animat)

contacte amb

teca

altres creadors. . Entrevista Jose Juan Guijarro ( autor de nombrosos curtmetratges juvenils guardonats a diferents certàmens i professor de l’IES Son Pacs, Palma)

Àrea de castellà Recursos

Referència

Finalitat

Textual

. Bogart, Anne: Antes de actuar: la creación artística

Pinzellades

en una sociedad inestable, Alba Editorial, 2015, ISBN

projecte.

Espai creatives

al

Aula

crear

el

Sala

9788490651414. Lectura de fragments. Visuals

. Entrevista a Lina Mira: actriu, directora i

Aprendre

professora de teatre.

personatge i l’obra teatral.

a

Aprendre el procés creatiu i . Entrevista a Diego Ingold, actor i membre de la

audiovi suals

a improvisar-lo.

Sala Trampa, de teatre d’improvització.

Presencials

. Visualització de l’obra Frontera, de la companyia

Relacionar la situació de la

Biblio-

Migrants

immigració

teca

actual

i

la

postguerra espanyola.

2.4. Entorns informacionals: Àrea Català

Procés Creatiu. Cream inspirats o planificats? -Poema visual que parla sobre la creació. 6m. https://www.bing.com/videos/search?q=poem

14

Memòria històrica. Llegim aquesta pàgina de la història. -Reflexió sobre la necessitat de la memòria històrica. 1,45m. https://www.bing.com/videos/search?q=poemes+visuals+en+


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca es+visuals+en+catala&&view=detail&mid=DB8 52DF7BED65FFD9F41DB852DF7BED65FFD9F41 &&FORM=VRDGAR -Carner, Josep: La teoria de l’ham poètic, edicions 62, Barcelona 1970. Només aquells fragments on el poeta parla de com és el procés creatiu en la poesia, des de la seva perspectiva noucentista (atzar i treball). -L’escriptora Gemma Lienas parla del seu procés creatiu https://www.vilaweb.cat/noticia/3665632/200 91210/gemma-lienas-he-demanat-lectordigital-nadal.html - Un model més de poesia: la poesia pintada. https://www.youtube.com/watch?v=dvEDdx03 0ww “Podries” de Joana Rasspall https://www.youtube.com/watch?v=y_xVZ7SSaI “M’he estimat molt la vida” de Vicent Andrés Estallés.

catala&&view=detail&mid=53FF3ADC (reflexio sobre la necessitat de la memòria històrica. (1,45m) -Selecció poemes autors literatura catalana sobre la guerra civil, la repressió, l’exili, la necessitat de no oblidar. - Levi, Primo: Si això és un home, edit. La butxaca, Barcelona, 2008. Només els annexos on parla del motiu que el va impulsar a escriure el llibre i de les preguntes que els estudiants dels instituts on anava a fer xerrades li feien. - Memòria i oblit d’una guerra. IB3 TV. 13 capítols sobre la guerra i l’experiència vital dels que patiren la repressió. https://vimeopro.com/cineticaproduccions/memoria-i-oblitduna-guerra - La plaça del Diamant, pel·lícula dirigida per Francesc Betriu, 1982. - Pa negre, pel·lícula dirigida per Agustí Villaronga, 2010.

-Vídeo de gestació dels Bendis ( concurs de curtmetratges en anglès) Documentació interna.

-Entrevistes amb els autors dels llibres que es llegiran on parlen del marc històric que els varen inspirar

Anglès

-Selecció del curtmetratges en anglès premiats dels anys anteriors. Documentació interna. -Entrevistes filmades pels alumnes dels autors Jaume Carrió i Jose Juan Guijarro -Els creadors de Woody and Woody reflexionen sobre la individualitat i el treball en equip en el procés creatiu https://www.palmamallorca.infocity.club/...de. ../10437-els-creadors-de-woody-woody... -El proceso creativo. Del guión a la película. https://www.youtube.com/watch?v=kZPi5rDiR 6k

John Boyne, The Boy in the Striped Pyjamas, Interview https://www.teenreads.com/.../john-boyne/.../interview09090... https://www.whatsonlive.co.uk/.../interviews/john-boyne... Markus Zusak,The Book Thief, Interview https://www.theguardian.com/books/2008/mar/28/whyiwrite https://www.youtube.com/watch?v=m7B8ioiZz7M Erin Gruwell, Freedm writers, the real story https://www.youtube.com/watch?v=m7B8ioiZz7M -Vídeos sobre Anna Frank https://www.youtube.com/watch?v=4hvtXuO5Gz https://www.youtube.com/watch?v=m7B8ioiZz7M https://www.youtube.com/watch?v=ond6r5pafjw (Who was Anna Frank?) www.memorialdelashoa.org

-The Creative Process. https://www.nfb.ca/film/creative_process_wh ere_do_i_start/ -The 15 best Movies about Creativity www.tasteofcinema.com › Lists › Film Lists https://www.brit.co › Entertainment › Movies

Castellà

-La creatividad: es un proceso universal: Jaime Buhigas. https://youtu.be/kIWu5KxEGVs

15

-Romance del prendimiento de Antoñito el Camborio Federico García Lorca. Impresiones personales sobre el Teatro Nacional http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?text=&sort =&showYearItems=&exact=&textH=&advanced=&completeTe xt=&pageSizeAbrv=30&autor=Centro+de+Estudios+Hist%C3% B3ricos&tipomaterial1=Registro+sonoro+no+musical&pageSiz


____________________________________________Curs biblioteca Escolars i PDI 2017/2018 Grup IES Bendinat ALOU, Apolonia; FRISUELOS, María; GOMILA, Francesca -El buen lector según Nabokov

e=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=18

https://youtu.be/rWKQVEiCBK4

-Hemingway, Ernest: Despachos de la Guerra Civil Española. http://www.buscameenelciclodelavida.com/search/label/%22 Despachos%20de%20la%20Guerra%20civil%20espa%C3%B1ol a%22

-Nívola d’Unamuno, fragments: https://pauinarejos.wordpress.com/2018/02/1 1/la-nivola-de-unamuno/

-El Mono Azul, revista de l’època de la Guerra Civil espanyola. http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/0003750150 -La gaceta literaria, revista on publicava la Generació del 27. http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003882696&se arch=&lang=es -Max Aub: biografia. https://youtu.be/AXA3T3SCBc4

3. El projecte creix. Cercar i elaborar els recursos com a etapa que clou aquest curs, ens ha permès tenir una vertadera consciència del projecte BendinArt: Cream inspirats o planificats? Memòria històrica. Una vertadera consciència del que és treballar per Projectes Documentals Integrats, i una vertadera consciència de quin ha de ser el nou rol de la Biblioteca Escolar. Però, sobretot, voldríem destacar, que gràcies a tot aquest llarg camí hem pogut tocar amb les nostres mans que n’és d’important treballar amb equip, per l’enriquiment personal que suposa i pel rèdit que la globalitat del procés educatiu en treu.

16

Profile for antonia pol torres

IES Bendinat Bendinart  

IES Bendinat Bendinart  

Profile for badies
Advertisement