__MAIN_TEXT__

Page 1

Graella de programació de projectes

Escola Maria Lluïsa Serra (Maó)

Títol: EL MÓN DELS NOSTRES AVIS Grup Classe Període

NOMS DE L´EQUIP DOCENT

3r A i 3r B DURANT EL CURS

Curs Escolar Àrea que orienta la seqüenciació

Ciències Socials i naturals

Llucia Mascaró, Sara González, Esperança Anglada. Feedback: Guida Al·lès Altres àrees que es treballen

Competències

Continguts

Matemàtiques, Llengua catalana, Anglès, Música i Educació física

Social i cívica, Aprendre a aprendre Matemàtica, Lingüística, Digital, D’iniciativa i esperit emprenedor Consciència i expressions culturals.

El pas del temps; la història (documents i etapes). Les empremtes del passat a la localitat: els records del passat de la localitat; el pas del temps de la localitat. Les feines a la natura: sector primari. Feines que obtenen productes vegetals i les que obtenen productes animals. Les feines: sector secundari . Productes elaborats artesania i indústria. Les feines al sector terciari: els serveis. Plànols i mapes, escales. La població. Factors que modifiquen la població d’un territori. Variables demogràfiques. Població de les Illes Balears: distribució i evolució. Els moviments migratoris. La intervenció humana en el medi. El desenvolupament sostenible. Els problemes de la contaminació. C. Naturals: La hidrosfera. Distribució de l’aigua en el planeta. El cicle del aigua. Estudi i classificació d’alguns materials segons textura, color, forma... I utilitat d’alguns productes o materials per al progrés de la societat. Concepte d’energia. Fonts d’energia renovables i no renovables. Valoració d’un ús responsable. La electricitat com a font d’energia per al funcionament de les màquines. Alguns beneficis i riscs de les tecnologies i dels seus productes. Alguns descobriments i invents: roda, engranatge, fre... L’alimentació i nutrients; una dieta sana.

1


Què volem que aprenguin? CONTINGUTS. MODEL SISTÈMIC ESTRUCTURA

CANVIS I FUNCIONS

CONTROL / REGULACIÓ

BLOC 1 . DEMOGRAFIA i OFICIS. En quins indicadors es fixa un geògraf per estudiar una població:  Quants habitants hi havia el 1900 a Maó/Sant Climent/altres pobles illa? Quants n’hi ha ara?  Quina era/és l’esperança de vida?  Sectors econòmics. Quins oficis tenien els avis i besavis? Quins ara? les dones, treballaven? Els fillets treballaven? Quantes fàbriques hi havien indústries i fàbriques? (era a canvis) ● Quants metges per habitant? ● Qui podia estudiar? Els nostres avis anaven a escola? Què estudiaven? ● Quants de bars abans/ara? ● Quins estaments socials hi havia? Quins hi ha ara? ● Quins objectes de casa teva estan fets per artesans? Quins són fabricats? Quins abans?

  

Què hauria passat si aquell estament (ex: pagesos) no hagués existit? Què passaria si no existís ara? Quina funció feia aquell estament dins la societat abans/ara? Per què ha canviat tant la societat abans/ara? El canvi ha estat brusc/abrupte o lent? Què ens queda avui de la societat d ´ahir? Oficis que s’han perdut en el temps

  

 

Quines conseqüències ha tingut el canvi en el ritme de vida? quines conseqüències ha tingut en altres aspectes? aspectes positius i negatius: l ´educació és un ascensor social, ara tenim més possibilitats, però tb ha augmentat pressió laboral i sobre el medi ambient Quines solucions hi ha als aspectes negatius? Per què hi ha pobresa?

BLOC 2. LA MODA/ROBA I ELS DIFERENTS ESTAMENTS

2


    

com eren i quin nom tenien les peces de roba? vestien igual els senyors i els pagesos? vestien igual els dies feiners que els diumenges?quantes mudes tenien? on compraven la roba? com rentaven la roba?

 

Com era el procés de fabricació/venda, d´on provenien les matèries primeres amb que es feia la roba abans/ara? quins canvis han passat del vestuari antic a l’actual? On compram sa roba, quanta roba tenim?

avantatges i desavantatges dels canvis en el vestuari. quina et sembla més còmode?

BLOC 3 COMERÇOS (D´on venien els productes?)     

Quin tipus de comerços hi havia? Venien totes els mateixos productes? com eren físicament les botigues en aquell temps? Quantes n’hi havia? Com obtenien els productes que venien? (intercanvis comercials abans i ara)

     

d’on venien els productes i avui? com feien els comptes i avui? com calculaven la quantitat que volies de producte i avui? com et podies endur a casa un quilogram d’arròs i avui? Amb quina moneda pagàven i avui? Diferencies entre les botigues d’ahir i d’avui.

  

quines conseqüències ha tingut el canvi de les botigues en la societat? com ha influit en el planeta? quins problemes tenen/tenien els botiguers abans i ara a Menorca? (sobrecost transports, competència globalització)

BLOC 4....JOCS. Com funcionaven? Com funcionen ara?    

quins eren els jocs dels avis i les àvies? on jugaven? els fillets i les filletes jugaven junts? (era a canvis) quantes joguines tenien?

  

com funcionaven? què ha passat per què les joguines hagin canviat tant? a què jugam ara? on jugam? (introduir jocs online)

 

quines conseqüències ha tingut el canvi de joguines i jocs? quins possibles consells podrieu donar per a l’utilització d’algunes joguines?

3


De quin materials estavan fets les joguines?

BLOC 5 CASA AIGUA     

quantes fonts públiques hi ha al teu poble? (era a canvis) tenien quarto de bany? com escuraven la vaixella? per on entrava i sortia l’aigua de la casa? quines feines feien els fillets i filletes a casa abans? ara?

quantes vegades es rentaven a la setmana?  com rentaven la roba?  com era el sabó que empraven?  quantes cases tenen ara aljub i/o cisterna?  què passa a casa si un dia no surt aigua per l’aixeta? d’on ve l’aigua? què passa quan hi ha un embús?

 

quines conseqüències ha tingut el (fet de tenir aigua corrent) canvi de les cases en el medi ambient? quins possibles consells podrieu donar per a la bona utilització de l’aigua? per què abans els fillets i filletes ajudaven més a casa?

com ha modificat la ciutat el fet de tenir aigua/clavegueram? BLOC 6 CASA ELECTRICITAT    

com cuinaven? quins electrodomèstics tenien? tenien calefacció? con conservaven el menjar? (experiments per veure com es pot conservar una fruita sense electricitat)

    

compara un dia d’ahir amb un dia d’avui en la vida d’un fillet/a…. t’aixecaves el matí i… o què passa a casa si un dia no tenim electricitat? com es produeix l’electricitat? com arriba l’electricitat a casa? bones pràctiques de l’ús de l’electricitat.

quines conseqüències ha duit la implantació de l’electricitat?

com seria la ciutat si produíssim tota la electricitat a partir de fonts d’energia renovables?

4


BLOC 7. MAÓ/LES CIUTATS COM HAN CANVIAT AMB EL PAS DEL TEMPS   

abans es feien eleccions? qui manava? com s´elegien els que manaven? què veus quan compares el mapa de Maó de principi de segle i el d’ara?

     

com funcionava la dictadura? com funciona una democràcia? (separació poders) si compares una foto dels carrers d’abans i els d’ara...quines són les principals diferències que hi veus? perquè trobes que ha crescut? compara les infraestructures d’abans i les d’ara... quantes fàbriques/ escoles/ farmàcies/ ports aeroports/gasolineres hospitals, cinemes, teatres,…. hi havia?

Vivim millor ara que abans en relació al funcionament polític? (dictadura/democràcia)

quins són els principals problemes que té la ciutat de Maó avui?

Sistema d'avaluació PRODUCTES

Instruments per avaluar (diari aula, Base d´orientació, prova oral, prova escrita, conversa, rúbrica, observació...) INSTRUMENTS

QUI AVALUA?

PES

Model graella auto-avaluació del bloc

Seqüència didàctica Sessió

ACTIVITATS

AGRUPAMENT Estr. Cooperativa

RECURSOS

5


Llançament de la tasca Llançament de la tasca Elaboració del guió d´investigació. La mestra anuncia la tasca i el mateix dia demana: què necessitam saber per muntar aquesta exposició? En què pensaria un historiador que volgués fer una exposició? Cada alumne anotarà una o dues preguntes en tires de paper. Posteriorment es repartiran per ses taules i les hauran d´agrupar per temes. Dins cada tema (que coincidiran amb les grans preguntes del projecte) les subclassificarem en Preguntes reproductives (descriptives, d´estructura) Preguntes productives (explicatives, argumentatives, que fan pensar...) Organització dels equips. SD 1. Per què ha canviat tant la societat abans/ara)- En què es fixa un historiador/geògraf per analitzar com canvia una societat? Fase d´exploració. Mapa mental individual. S´uneix amb l´equip. Es posen en comú i en feim un de tota la classe. Fase construcció coneixements. Entrevista a Jaume Mascaró Moll. Historiador Durant la conferència cada alumne pren apunts a la seva llibreta Resum individual amb un full A3

Fulls A3

Conferència d´un avi i una àvia. Com era la vida dels nostres avis quan eren petits? Durant la conferència cada alumne pren apunts a la seva llibreta Com era Maó abans? Navegar per la pàgina de l’Arxiu d’imatge i so: http://www.aism.cat/ Pàgina de Facebook. Fotos antigues de Menorca Classificació dels temes dels que han parlat al mural gran Dibuix col.lectiu a la pissarra (amb textos) sobre el que ens van dir a la conferència Dibuix individual (amb textos) sobre el que ens van dir a la conferència. Fase estructuració. Què hem après? Comparar-contrastar com vivien abans/ara?

6


Avaluació de les fonts d’informació utilitzades Analitzar les fonts d’informació a partir de la rúbrica adjunta(*) SD 3. Bloc2

De què està feta una camiseta? (video) Què cobra per hora un treballador d´una fàbrica de camisetes, a diferents països? (infografia) El cicle vital d´una camiseta. Ted Education. Es pot subtitolar. El procés de producció i venda. El dia a dia de les treballadores (Vídeo SETEM) El dia a dia de les treballadores de la confecció, país a país (Document didàctic, SETEM) Vídeo de sensibilització. 4 minuts. SETEM. On puc comprar la roba si vull pagar un preu just?

Bloc4

Com funcionen les joguines? (Neus Garriga) Recerca de jocs populars d’abans i treballar-los amb el professor d’Educació Física

Bloc5

Com es produeix l´electricitat?

Bloc7

Preguntes productives sobre la meva ciutat Un itinerari històric pel meu poble (2n de primària) Rutes i itineraris

Energia i aigua

Electricitat Comparar-contrastar subministrament-consum-residus de l´electricitat abans-ara Aigua Comparar-contrastar subministrament-consum-contaminació de aigua abans-ara

Vida

Moda-roba

Criteris per comparar: ★ Com arribava a Menorca abans? /Com arriba ara? ★ Què consumien? (abans, ara) ★ Què

7


quotidiana

Comparar-contrastar subministrament-consum-contaminació de roba abans-ara. Jocs i tradicions Jocs d’abans: recerca i pràctica de jocs tradicionals (Ed.Física) Cançons i dites d’aquell temps. (Música) Influència de la llengua anglesa en la nostra cultura (anglès).Recerca de paraules que provenen de l’anglès i que fem servir.

contamininaven/contaminen abans/ara?

Demografia i urbanisme Comerç i Oficis

Creixement urbà i indicadors demogràfics Creixement en serveis (públics, ONG, associacions…) Creixement/decreixement en coneixements, en valors (igualtat dona) Comparar en relació als següents criteris: (creixement urbà i demogràfic, en serveis, en coneixements i valors) ○ Què li va arribar de fora? ○ Quin impacte va tenir positiu i negatiu? (consum, contaminació, etc...

Sistema econòmic

Oficis Comparar-contrastar abans-ara (com s´ha transformat s´ofici?) en relació als següents criteris: ★ Subministrament-consum-residus dels abans-ara (Eines i materials) ★ Coneixements necessaris ★ Igualtat (dones i homes, diferents sous…) ★ Què aporten a la societat? Què passaria si no existís tal ofici? ★ Per què uns han desaparegut i n´han aparegut de nous? Botigues Comparar-contrastar subministrament-consum-contaminació de roba abans-ara

Sistema polític

Criteris per comparar: ★ Com arribava a Menorca abans? /Com arriba ara? ★ Què consumien? (abans, ara) ★ Què contamininaven/contaminen abans/ara?

Comparar-contrastar abans-ara en relació als següents criteris: ➔ Qui mana? Com l´elegeixen? Com es fan les lleis? ➔ Hi ha llibertat? (d´expressió, de reunió, de manifestació)

8


➔ Hi ha igualtat? ➔ Com es resolen els conflictes) (sistema judicial)

AVALUACIÓ DEL PROJECTE Després d’haver portat a la pràctica aquest projecte. Com Equip Educatiu, quins canvis o millores proposeu?

9

Profile for antonia pol torres

PDI MARIA LLUÏSA SERRA EL MÓN DELS NOSTRES AVÍS  

PDI MARIA LLUÏSA SERRA EL MÓN DELS NOSTRES AVÍS  

Profile for badies
Advertisement