__MAIN_TEXT__

Page 1

Projecte: L’EXPRESSIÓ ORAL A TRAVÉS DEL CONTE I LA NOTÍCIA

Curs: tots els cursos

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: •

Competència en comunicació lingüística

Model teòric que es vol ajudar a construir:

Context d’aprenentatge escollit: Els contes i les notícies per treballar l’expressió oral

Àrea que orienta la seqüenciació: Altres àrees que es treballen: Llengües Dependrà del conte i la notícia treballats Objectius d’aprenentatge

Fomentar la lectura i gaudirne en un context significatiu.

Escoltar i comprendre les narracions, contes i llegendes com a font d’aprenentatge i plaer.

Enriquir el vocabulari i els recursos lingüístics de la llengua.

Durada: Una sessió setmanal durant tot el curs.

Competències

Continguts

Es treballen de cada competència les dimensions…

Coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen més específicament

Ser capaç de memoritzar el conte o la notícia que s’ha d’exposar. Facilitar recursos per fer una exposició oral per als altres i tenir cura de la presentació

Context d’aplicació: La comunicació oral en diferents àmbits d’ús

Competència en comunicació lingüística Es treballa la competència lectora a l’hora de preparar el conte o la notícia, l’oral a l’hora d’explicar-ho, i l’escrita mitjançant la realització de l’activitat d’escriptura pertinent. Competència matemàtica i en ciència i tecnologia. Es treballaran els diferents continguts matemàtics i referents a ciència i tecnologia, depenent dels contes i notícies treballats. Competència digital Es treballa especialment l’accés a la informació, tant en suport paper com digital, tot

Participació en les converses, debats o presentacions al grup classe.

Normes d’interacció oral (tenir en compte què han dit els companys, torn de paraula, to de veu…) i fonamentació de les idees expressades.

Diferenciació dels components d’un conte.

Diferenciació dels components d’una notícia.

Lectura i comprensió de

Criteris d’avaluació Aspectes en els quals ens fixem per poder reconèixer que s’han assolit els objectius Realitza una escolta activa durant les intervencions dels seus mestres o companys. En les seves exposicions orals utilitza de forma adequada alguns dels recursos no verbals com el to de veu, la posició del cos, la gesticulació… Fa ús en les seves intervencions orals del nou vocabulari. Les intervencions que fa durant l’activitat es centren en el tema del qual es parla. És capaç d’organitzar la informació que ha trobat per comunicar el que sap o ha après.


del material que s’exposa: cartell, dibuix, resum... 

Entrar en el món de la notícia en format diari i en format digital.

Donar a conèixer el món de la literatura i de la fantasia.

Afavorir l’autoestima i la responsabilitat

identificant paraules clau al voltant de les quals organitzar la cerca. Competència d’aprendre a aprendre Es treballa la imaginació, el plantejament de preguntes, la representació de les idees, i el seu contrast i regulació. També es promou la planificació de l’acció i la identificació de criteris per avaluar-la. Competència social i cívica. Es treballaran els valors que sorgeixin a partir dels contes i les notícies treballades. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Amb l’elecció de conte o de la notícia es treballarà la presa de decisions. També la de fer aportacions al treball de cada un i de demostrar iniciativa en l’elaboració de propostes. Competència en consciència i expressions culturals. Es treballa des del seu aspecte de llenguatge per expressar idees i per compartir aspectes del món real, tot planificant, avaluant i ajustant els processos creatius a l’objectiu del treball.

textos (contes i notícies) procedents de diferents mitjans de comunicació.  

Identifica la idea principal del conte o de la notícia.

Sap planificar una tasca, preveient Realització d’un guió per una posterior exposició oral. els passos que necessitarà per durla a terme. Exposició dels contes i de les notícies de manera ordenada i comprensible. Aplicació d’un procediment reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.


Activitats d’ensenyament aprenentatge i d’avaluació Treballam el conte: EI, 1r, 2n i 3r de primària. Materials i recursos

Gestió aula

Temps

Atenció diversitat

Avaluacióregulació

* La mestra conta un conte a l’hora de biblioteca. El mestre Conte Gran grup actua de model. Es plantegen activitats a partir d’aquest conte. Teresetes Petit grup * Carta famílies * Guió * Individual

1 sessió

El mestre de suport pot reforçar el conte. * El mestre de suport ajuda a la realització del guió.

Conversa i realització de fitxa

La mestra presenta el mateix conte fent participar els alumnes Conte per produir els diàlegs entre els personatges, repetir la història, Teresetes anticipar el que passarà... Personatges

Gran grup

1 sessió

Ajuda mútua entre els membres del grup.

Identificació de les dificultats dels alumnes

Activitats d’expressió escrita o artística segons la temàtica del conte.

Fitxa

Petit grup

1 sessió

Ajuda mútua entre els membres del grup.

Valoració del procés i del producte.

Activitat de dramatització

Elements per dramatitzar

Petit grup

1 sessió

Ajuda mútua entre els membres del grup.

Identificació de les dificultats dels alumnes

A l’aula hi haurà un racó que anirà variant segons el conte treballat. Al racó hi haurà el conte, els personatges del conte (juguetes, titelles…), elements… Es realitzarà un dossier amb els contes treballats, es farà amb una imatge on aparegui el títol del conte, els personatges… (fotocòpia portada, per exemple). Aquest dossier quedarà al racó del conte formant part de la documentació d’aula. * A partir de 3r de primària es donarà l’oportunitat per a què siguin els propis alumnes els que contin el conte que ells hauran de triar. Aquest conte es prepararà amb l’ajuda de les famílies a les quals demanarem la seva col·laboració. Els alumnes s’hauran de preparar un guió que prèviament els hi haurem explicat.


A partir del conte treballat ens sorgiran possibles projectes que s’aniran treballant durant el temps que sigui necessari per resoldre els nostres dubtes. A continuació posam un exemple a partir d’un conte treballat a una aula Projecte: EXEMPLE CONTE EL MOLINET DE SAL

Curs: tercer

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: • Competència en comunicació lingüística Model teòric que es vol ajudar a construir:

Context d’aprenentatge escollit: Els contes

Context d’aplicació: La comunicació oral en diferents àmbits d’ús

A partir d’aquest conte es treballarien les següents àrees: Llengües: vocabulari específic sobre família, oficis... Naturals: paisatges naturals (procés d’extracció de sal a la salinera), flora, fauna Socials: Les salineres a les Illes Balears. Mars i oceans. Matemàtiques: capacitat i massa. Àrees transversals: cultura gastronòmica, receptes de diferents llocs. Activitats: 1.Anam a la biblioteca: feim una activitat d’introducció per assegurar el vocabulari que escoltaran (duim un molinet de moldre com a sorpresa). 2.Contam conte amb la pissarra digital. http://www.super3.cat/unamadecontes/demo/show_video/43 3.Assemblea: parlam de la història que hem escoltat: quines parts de la història són veritat o mentida?. S’obri un torn d’intervencions. A partir de l'assemblea el mestre organitza la informació que ha sorgit dels alumnes i encamina el projecte, segons els interessos i els relaciona amb les àrees del currículum. Possibles interessos: - Com és que van a cercar la sal en vaixell? - Per què necessita un molinet per la sal? - Com treuen la sal? - Com és que no podem veure la sal dins l’aigua? - Hi ha més llocs que hi hagi sal com a la salinera de la Colònia? - Per a què serveix la sal? 4.Experiment amb sal i aigua sobre la dissolució i la flotabilitat. Aquí haurem de mesurar la quantitat d’aigua i de sal que són necessaris per la seva dissolució. A més a més es treballaran hipòtesis i es comprovaran a través de l’experimentació. 5. Cuina: treballar les receptes de cuina amb sal del diferents lloc d’origen dels alumnes. Fer-la amb la col·laboració de la família i enregistrarse per després compartir-la a l’aula i al blog de la classe. 6. Excursió a la Salinera (flora, fauna, extracció...)


Recursos: - Llibre del conte - Conte digital http://www.super3.cat/unamadecontes/demo/show_video/43 - Molinet - Llibres - Mapes - Sal gruixada, sal fina - Balança - Recipients - Vídeo de la recepta - Padlet amb les pàgines digitals.

Pàgines web: - Salines d’Es Trenc http://www.salinasdestrenc.com/ - Salines de S’Avall https://www.salinasdesavall.es/ - Parc Natural Ses Salines d’Eivissa i Formentera http://ca.balearsnatura.com/parque_natural/parc-natural-de-ses-salinesdeivissa-i-formentera/#descripcion - Experiment: Oceans al punt de sal: http://www.recercaenaccio.cat/experimenta/oceans-al-punt-de-sal/ - Descobrim el procés d’extracció de la sal https://www.youtube.com/watch?v=n5iOXEoDW64 - Google maps https://www.google.com/maps

Activitat de transferència Publicació setmanal al blog de l’aula Exposició del que hem treballat a les Jornades culturals de l’escola.

Activitats d’ensenyament aprenentatge i d’avaluació Treballam la notícia: 4t, 5è i 6è de primària.

Els alumnes cerquen una notícia a través de la informació escrita dels mitjans de comunicació (en paper i digital *). A partir de la lectura d’aquesta notícia confeccionaran una cartolina que tendrà tres apartats: retall de la notícia del diari, resum i opinió personal.

Cada grup presenta la seva notícia a la resta d’alumnes. Després de l’explicació s’obri un torn de preguntes que ens permetrà fer debats sobre temes d’actualitat. S’enregistrarà l’exposició oral.

Materials i recursos

Gestió aula

Temps

Atenció diversitat

Avaluacióregulació

Diaris Cartolina

Petit grup (primer trimestre)

1 sessió

Ajuda mútua entre els membres del grup.

Identificació de les dificultats dels alumnes

Parelles (segon i tercer trimestres) Cartolina amb la notícia Mòbil

Petit grup Gran grup

Mestre de suport 1 sessió Farem tantes sessions com

Ajuda mútua entre els membres del grup.

Coavaluació de l’exposició oral. Avaluació de


grup tenguem a l’aula. Mestre de suport

les normes d’interacció oral. Autoavaluació de l’exposició oral

Visualització dels enregistrament de les presentacions de les notícies.

Pissarra digital Gran grup

1 sessió

Cada grup fa una entrada al blog de l’aula on expliquen quina notícia han treballat i pengen l’enregistrament.

Ordinador

1 sessió

Petit grup Parelles

Ajuda mútua entre els membres del grup.

Identificació de dificultats.

Mestre de suport * A sisè A cinquè i sisè es farà la recerca de les notícies de manera autònoma i el treball sempre serà en parelles. Una vegada presentada cada notícia a l’aula formarà part de la documentació d’aula i es construirà un llibret que es podrà utilitzar per llegir, mirar i resoldre més preguntes que ens poguem fer.

A partir de les notícies treballades ens sorgiran possibles projectes que s’aniran treballant durant el temps que sigui necessari per resoldre els nostres dubtes. A continuació posam un exemple a partir de notícies sobre fenòmens atmosfèrics i/o catàstrofes naturals. Projecte: EXEMPLE NOTÍCIES SOBRE FENÒMENS ATMOSFÈRICS Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: • Competència en comunicació lingüística Model teòric que es vol ajudar a construir:

Context d’aprenentatge escollit: Les notícies

Context d’aplicació: La comunicació oral en diferents àmbits d’ús

Partirem d’una pel·lícula (https://www.youtube.com/watch?v=Lyqi-tQVeT4) i es treballarien les següents àrees: Llengües: vocabulari específic. Tipologies textuals Anglès: vocabulari específic. Socials: Clima, temps atmosfèric, fenòmens atmosfèrics i catàstrofes naturals. Desenvolupament sostenible. Geografia (on es produeixen els fenòmens atmosfèrics que surten a les notícies?) Matemàtiques: temperatura, velocitat del vent, quantitat de pluja, estadística

Curs: sisè


Activitats: 1. Visionat de la pel·lícula. A partir d’aquí encetam una conversa per fer una anàlisi de la pel·lícula. Què ha passat?, N’heu vist alguna vegada?, On?, Com es diuen?, en coneixeu d’altres tipus?. 2. Recollim les aportacions dels alumnes, organitzam la informació i encaminam el projecte, segons els interessos i els relacionam amb les àrees del currículum. 3. A partir de la lectura de les pàgines web sobre fenòmens i catàstrofes naturals i de la recerca a la biblioteca, els alumnes triaran dos fenòmens o catàstrofes de les quals faran una exposició a la resta del grup i crearem un espai a l’aula on posar tota la informació. 4. La mestra proposa als alumnes cercar notícies relacionades amb els fenòmens treballats (seguint l’esquema general anteriorment explicat) 5. Treball del clima i el temps atmosfèric: visionat del vídeo i extreure la informació rellevant a través d’un qüestionari. 6. Cada grup setmanalment s’encarregarà de duu un registre del temps a la Colònia. Aniran a la caseta de meteorologia per mesurar la temperatura, les precipitacions i el vent. Es durà un registre dins l’aula per fer un estudi estadístic. 7. Comparar la informació recollida per nosaltres amb la informació meteorològica del temps donada pels mitjans de comunicació. Recursos: - Llibres - Mapes - Caseta meteorològica - Graelles per fer seguiment del temps - Diaris - Material fungible - Padlet amb les pàgines digitals.

Activitat de transferència Publicació setmanal al blog de l’aula Exposició del que s’ha enregistrat al plafó del temps.

Pàgines web: - Fenòmens atmosfèrics https://www.ecured.cu/Fen %C3%B3menos_atmosf%C3%A9ricos - Catàstrofes naturals: https://tiposde.eu/tipos-de-desastres-naturales/ - Clima i temps atmosfèric https://www.youtube.com/watch? v=65mS782mCLQ - AEMET. http://www.aemet.es/es/portada - Google maps https://www.google.com/maps - Diari de Mallorca https://www.diariodemallorca.es/ - Ara Balears https://www.arabalears.cat/ - El País: https://elpais.com/

Profile for antonia pol torres

Colònia de Sant Jordi.L’EXPRESSIÓ ORAL A TRAVÉS DEL CONTE I LA NOTÍCIA  

Colònia de Sant Jordi.L’EXPRESSIÓ ORAL A TRAVÉS DEL CONTE I LA NOTÍCIA  

Profile for badies
Advertisement