Ceip Sant Miquel

Page 1

DISSENY PDI

CEIP SANT MIQUEL 2018

Projecte: Per què hi ha tants d’incendis a les Illes Balears? Com afecten al nostre ecosistema? Quines són les mesures de prevenció?

t

è

Curs: grup de feina de 4 , 5 i/o 6è

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’infant: Aprendre a aprendre Model teòric que es vol ajudar a construir: Treball per projectes

Context d’aprenentatge: Prendre consciència de la realitat dels boscos de Balears. Integració consciencià mediambiental

Context d’aplicació: Reforestació duna zona propera. Campanya al municipi de prevenció d’incendis.

Àrea que orienta la seqüenciació: Ciències Socials i Naturals

Altres àrees que es treballen: Matemàtiques, Art, Llengua Catalana

Durada: 1 trimestre

Objectius d’aprenentatge:

Competències:

Continguts:

- Formular preguntes obertes - Fer hipòtesis, comparar i verificar. - Elaborar un pla de feina per organitzar tot el treball. - Extreure i redactar conclusions i generalitzacions. Redactant textos, fent mapes conceptuals. - Seleccionar, tractar i interpretar la informació relacionada amb els incendis forestals. Interpretar gràfics. - Conèixer la geografia de la Península de Llevant i les zones més afectades pels incendis. - Saber què és un incendi forestal, les causes i conseqüències què pot tenir. - Interpretar dades actuals relacionades amb els incendis forestals sobre causes, superfície, temporalitat, nombre d'incendis, municipis... - Conèixer les principals zones de risc dels incendis forestals a Balears

CB7: Aprendre a aprendre Comparar i classificar Definir Raonar: fer inferències i establir relacions. Adquirir autonomia en l’aprenentatge CB8: Autonomia i iniciativa personal Planificar projectes CB1: Lingüística Exposar Escoltar Seleccionar, processar i comunicar informació Estructurar i organitzar el propi coneixement Contrastar solucions, verificar hipòtesis i establir conclusions. CB3: Coneixement i interacció amb el món físic Comprendre successos. Predir conseqüències. Aplicar el pensament científic per comprendre i resoldre problemes. Comprendre processos de transformació. Conèixer el medi i la interacció humana en ell. Definició i aplicació de conceptes bàsics. Valorar i aplicar el mètode científico-tècnic. Observació i anàlisi de fenòmens. Posar exemples i contraexemples.

Fer preguntes Fer hipòtesis Extreure conclusions Mapes conceptuals Interpretació de dades Elaboració de gràfics Anàlisi de mapes geogràfics Què és un incendi Tipus d'incendis i fases Causes i conseqüències que provoquen els incendis forestals Accions que es fan per l'extinció d'un incendi Accions que es fan per la prevenció dels incendis forestals La reforestació Les plantes forestals El bosc Actuacions en cas de detecció d'un incendi forestal

Criteris d’avaluació: És capaç de... - Posar en pràctica les estratègies procedimentals necessàries per dur a terme el treball per projectes (fer hipòtesis, fer preguntes, cercar i tractar la informació, treure conclusions...) - Cooperar i participar en el treball en equip, amb una actitud de col·laboració i de respecte cap a tots els membres del grup. - Localitzar informació senzilla en un text, imatge, dvd... - Explicar oralment les causes que fan que es produeixi un incendi. - Explicar oralment les conseqüències que té un incendi. - Conèixer quines són les mesures per extingir i prevenir un incendi. - Localitzar en un mapa les zones d'alt risc d'incendis. - Argumentar la resposta a la pregunta clau.


ACTIVITAT D’ENSENYANÇA-APRENENTATGE I AVALUACIÓ

1) Activitats d’exploració: Què aprendrem? Idees prèvies? - Conversa inicial - Notícies relacionades - Materials de boscos cremats - Criteris per seleccionar la pregunta clau - Formulació de la pregunta clau

2) Activitats d’introducció de nous punts de vista - Converses per organitzar/decidir - Plantajament d’objectius individuals i de grup - Formulció d’hipòtesis - Preguntes d’ampliació/complementàries - Treball amb informació: d’internet, revistes, dvds, llibres, fotocòpies, notícies de diaris, fulletons, cartells, xerrades… - Selecció de la informació - Tractament de la nformació: lectura de textos específics, subratllat, extreure idees principals, paraules claus,interpretar... - Lectura de notícies - Visualització dvds - Visita 112

3) Activitats de síntesi i estructuració - Converses per organitzar/decidir - Classificació/agrupació preguntes - Pla de feina - Guió de feina - Criteris per seleccionar informació - Anàlisi de gràfics de dades sobre els incendis - Fer resums, mapes conceptuals, esquemes

Mater./recursos

Gestió aula

Temps (sessions At. a la diversitat Avaluació/regul. 1h 30’)

- Mestre anotant conversa. - Moderador

Organització tot el grup

2 sessions

Llibres de consulta, videos, graelles, diaris, fuls, colors... (segons cada activitat)

Libres de consulta, videos, graelles, diaris, fuls, colors, cartolines, càmeres fotogràfiques, ordinadors, impressions, material del bosc...

Listat de paraules claus de la conversa

- Relectura de la conversa transcrita, identificant idees prèvies preguntes, arguments... cada cosa d’un color

Organització tot el 3 sessions grup, grups cooperatius, individual, parelles... (segons cada activitat)

Converses individualitzades, llibres visuals, fotografies, cartolines amb paraules rellevants, simplificació de textos, peus de foto, llistats d’idees importants, mapes de relacions, dibuixos, material manipulatiu...

- Converses d’avaluació al final de la sessió - Explicar als companys que anam fent - Revisió de criteris pactats - Revisió d’objectius pactats - Revisió pla de feina - Bases d’orientació i rubriques d’autoavaluació - Revisió de textos - Elaboració de mapesconceptuals de sintesi ...

Organització tot el 3 sessions grup, grups cooperatius, individual, parelles... (segons cada activitat)

Converses individualitzades, libres visuals, fotografies, cartolines amb paraules rellevants, simplificació de textos, peus de foto,

- Converses d’avaluació al final de la sessió - Explicar als companys que anam fent - Revisió de criteris pactats


llistats d’idees importants, mapes de relacions, dibuixos, material manipulatiu...

- Elaborar textos informatius redactant conclusions - Interpretar imatges, mapes... - Fer experiments per identificar els elements necessaris per a que es produeixi foc. - Interpretar mapes per localitzar les zones afectades pels incendis i les zones d'alt risc a Baleaars. - Interpretar mapes de les temperatures a Balears - Observacions amb el microscopi de fusta i Carbó. - Conèixer la mesura de superfície: hectàrea. - Contactar amb la xarxa forestal per fer: xerrada sobre els incendis forestals, la prevenció i l'extinció. - Conèixer les plantes forestals. - Elaboració de cartells per a la campanya

4) Activitats de generalització i aplicació - Converses per organitzar/decidir - Sortida/activitat de reforestació - Campanya prevenció incendis al municipi - Visita de la xarxa forestal - Visita de l’112 - Treure conclusions - Comunicar el nostre projecte pares, alumnes...

- Revisió pla de feina - Revisió d’objectius pactats - Bases d’orientació i rubriques d’autoavaluació - Revisió de textos - Elaboració de mapes conceptuals de sintesi ...

Libres de consulta, videos, graelles, diaris, fuls, colors, cartolines, càmeres fotogràfiques, ordinadors, impressions, material del bosc...

Organització tot el 3 sessions grup, grups cooperatius, individual, parelles... (segons cada activitat)

Converses individualitzades, libres visuals, fotografies, cartolines amb paraules rellevants, simplificació de textos, peus de foto, llistats d’idees importants, mapes de relacions, dibuixos, material manipulatiu...

- Converses d’avaluació - Rubriques d’autoavaluació final - Revisió d’objectius pactats - Revisió pla de feina

Recursos AMI:

Recursos interdisiplinerietat:

https://www.arabalears.cat/etiquetes/incendis_forestals.html http://www.caib.es/sites/xarxaforestal/ca/publicacions-19809/ http://www.caib.es/sites/xarxaforestal/ca/iv_pla_general-66858/ http://www.aemet.es/ca/eltiempo/prediccion/incendios http://www.caib.es/sites/112/ca/portada-8673/?campa=yes

Adjuntam uns cartells de la campanya antiencendis, realitzats Els cartells es tendran difusió i es penjaran per tot el poble.