Ceip Nadal Campaner. Feim camins amb l'aigua

Page 1

PROGRAMACIÓ DE PROJECTES DOCUMENTALS INTEGRATS CEIP NADAL CAMPANER ARROM PROJECTE Projecte documental integrat. El tema serà concretat a nivell de claustre, però la pregunta dependrà de cada classe:

ALUMNAT IMPLICAT Tots els grups classe del centre.

Les preguntes es plantejaran a partir de les inquietuds de l'alumnat classe. Es crearà un entorn virtual a la biblioteca com a recull de recursos de consulta.

ÀREES

PROFESSOR IMPLICAT

1. Competència Totes principalment Tutors i especialistes. comunicativa socials, naturals, llengües lingüística i audiovisual i matemàtiques. Ens coordinarem a principi de curs i en 2. Competències 3 hores de nat+socials. reunions quinzenals. artística i cultural

A l'escola treballam amb el programa d'aprenentatge cooperatiu ACCA que implica 3. Tractament de la l'avaluació de la tasca en informació i equip. competència digital

- Tema general: Feim camí amb la Terra. - Pregunta 1r i 2n curs: Pot l'extinció dels animals Hi haurà també tasques afectar a les persones? individuals. - Pregunta 3r: Haurem de dur mascareta per anar pel carrer, com els xinesos? (Contaminació de l'aire).

COMPETÈNCIES

4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana

TEMPORALITZACIÓ A principi de curs es triarà el tema del projecte entre tot el professorat. Tot el curs.

Moments claus: A principi de curs es - Rua consensuarà el rol que el - Reptes Jaia Corema El projecte serà part de la professorat tendrà durant - Celebració final curs. nota de socials i naturals i la realització del projecte: puntualment podrà tenir guia. altres activitats que s'avaluïn des d'altres Es crearà una rúbrica per RECURSOS àrees. a avaluar el projecte. Llibres temàtics de la El projecte formarà part A final de curs es durà a biblioteca. Llibres, revistes, etc. del percentatge de treball terme una valoració del Aportats pels membres del a classe i estudi personal projecte a través de la grup-classe. de la matèria establerts a rúbrica establerta. Sortides i excursions les programacions relacionades amb la didàctiques anuals. S'elaborarà un pla de temàtica. millora del projecte. Xerrades, conferències i tallers: Canvi climàtic i El professorat coordinador de biblioteca compra sostenible. Symbaloo amb recursos de anirà introduint els nous recursos a l'entorn virtual. la web https://www.symbaloo.com/ El professorat que aporti mix/ceipnadalcampanerarro m → Aquest recurs l’hem fet un nou enllaç, haurà de ser responsable de fer-ne a mode d’exemple per tal d’utilitzar-lo enguany amb el un anàlisi de vigència, projecte del curs 2017-18. pertinença, autoria i Accés àgil als recursos de la fiabilitat d'aquest. web amb tablets o ordinadors ultraportàtils a la biblioteca o a l'aula. 1 hora d'ús de biblioteca.CRITERIS D’AVALUACIÓ -Han de saber participar en una conversa mostrant habilitats bàsiques d’escoltar i parlar. -Han d’expressar les idees en públic i defensar-les de forma clara i entenedora pels companys. - Han de saber formular hipòtesis sobre un tema, argumentar-les i reflexionar sobre elles per treure conclusions utilitzant un punt de vista crític. -Han de respectar i mostrar interès per les opinions dels altres. - Han de conèixer vocabulari i conceptes bàsics relacionats amb el tema treballat. - Han de conèixer i utilitzar diferents fonts d’informació (Llibres, audiovisuals, pàgines web, diaris digitals i en paper...). -Han de reconèixer informacions clau a les diferents fonts d’informació consultades i contrastar-les. -Han de formular preguntes coherents, per obtenir la informació desitjada. - Ser capaç de dur a terme la recerca i anàlisi d'informació de manera crítica. - Reconèixer l'autoria de les fonts/imatges i fer-ne un ús respectuós. - Utilitzar els recursos TIC per comunicar la informació de manera creativa. - Reconèixer la gravetat de les notícies falses i de la manipulació dels usuaris.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana

OBJECTIUS - Desenvolupar hàbits de conversa i treballar habilitats bàsiques d’escoltar i parlar. - Aprendre a expressar les idees en públic i defensar-les. - Implicar als pares en el procés d’aprenentatge dels seus fills. - Aprendre a formular hipòtesis sobre un tema, argumentar, reflexionar per treure conclusions des d'un punt de vista crític. - Valorar els aprenentatges realitzats com a fruit del propi esforç. - Crear hàbits de participació democràtica, mostrar interès i respecte per les opinions dels altres. - Aprendre el vocabulari propi del tema. - Aprendre a cercar i a interpretar informació. - Observar quines són les fonts d’informació disponibles i quines són les més adequades pel tema i les que estiguin vigent o actualitzades. - Contrastar les informacions de diferents fonts usant un punt de vista crític per valorar-les. - Conèixer la existència de les notícies falses i l'ús manipulador que es produeix amb elles els perills que això comporta com a usuaris. - Reconèixer l'autoria de les fonts i de les imatges. - Aprendre a fer preguntes. - Afavorir la construcció de la pròpia identitat i autonomia. - Utilitzar mitjans audiovisuals i recursos TIC per organitzar i comunicar la informació de manera creativa.

*Cada nou projecte incorporarà objectius i continguts propis del tema d’estudi.

CONTINGUTS -Normes de participació democràtica. -Cooperació entre companys en equip cooperatiu i grup-classe. -Respecte i tolerància davant les aportacions dels altres. -Valoració de l’esforç propi i dels altres - Utilització de diferents fonts d’informació. -Formulació i argumentació d’hipòtesis sobre el tema. -Interpretació de la informació i desestimació d’hipòtesis. -Utilització de la conversa i el diàleg com eina de participació democràtica. -Els mapes conceptuals. -Vocabulari propi del tema. -El diccionari. - Premsa digital i en paper. -Fonts d’informació audiovisual: Internet, CD Rom, DVD. - Instruments i eines per al tractament, organització, interpretació i exposició de la informació incloent les TIC. - L'autoria de les fonts. - Vigència i contrast de la informació. - Les notícies falses.


ACTIVITATS DEL PROJECTE La característica distintiva entre un projecte i un altre proposta de feina és que l’aprenentatge i l’ensenyament es du a terme mitjançant un recorregut que mai es fixa, però que serveix de fil conductor per a l’actuació del docent en relació als alumnes. 1r trimestre – Converses inicials sobre el tema del projecte. – Deixar constància escrita del que pensen els alumnes, per exemple mitjançant un dibuix, que cada alumne explicarà en veu alta als seus companys. – Fer un foli giratori en equip cooperatiu per recollir les idees prèvies de l'alumnat. – Elaborar, amb els infants les estratègies a seguir. – Creació de rúbriques que identifiquin el que s'espera del procés d'aprenentatge duit a terme per part de l'alumnat. – Autoavaluació de l'aprenentatge a través de les rúbriques. – Avaluació de l'alumnat per part del professorat a través de les rúbriques creades. – Fer participar als pares, mitjançant una carta, una enquesta, demanda… – Incorporar les aportacions de les famílies al nostre projecte. – Visites, presència de convidats a la classe. – Cercar informació a la font més adequada per cada moment (diccionari, Internet, DVD, entrevista a un especialista, biblioteca i recursos multimèdia proposats per la biblioteca…). – Comunicar als coordinadors de biblioteca el tema que volem estudiar (tenint en compte que cada grup classe pot donar prioritat a diferents aspectes d'un mateix tema). – Activitats de classificar, organitzar i analitzar (graelles, gràfiques…) la informació. – Realització de treballs individuals. – Activitats en equip cooperatiu en relació amb les diferents continguts que s’aprenen. – Elaboració de murals i mapes conceptuals, maquetes ... – Elaboració d’un dossier amb les feines fetes a l’aula, amb paper o suport informàtic. 2n trimestre – Visites, presència de convidats a la classe. – Activitats d’experimentació per comprovar o desmentir una hipòtesi. – Cercar informació a la font més adequada per cada moment (diccionari, Internet, DVD, entrevista a un especialista, …) – Activitats de classificar, organitzar i analitzar (graelles, gràfiques…) la informació. – Creació de rúbriques que identifiquin el que s'espera del procés d'aprenentatge duit a terme per part de l'alumnat. – Autoavaluació de l'aprenentatge a través de les rúbriques. – Avaluació de l'alumnat per part del professorat a través de les rúbriques creades. – Realització de treballs individuals. – Activitats en equip cooperatiu en relació amb les diferents continguts que s’aprenen. – Elaboració de murals i mapes conceptuals, maquetes ... – Elaboració d’un dossier amb les feines fetes a l’aula, amb paper o suport informàtic. – Exposició oral d'una part del treball realitzat als companys d'escola durant les trobades setmanals de la Jaia Quaresma. – Penjar els murals elaborats a l'entrada i passadissos de l'escola.


– – –

Fer aportacions al bloc de cada classe i de darreres notícies de l'escola. Col·laborar amb alguna ONG o entitat que treballi sobre el tema. Interessar-nos per les exposicions d'altres grups-classe i contestar preguntes sobre el tema.

3r trimestre – Activitats de classificar, organitzar i analitzar (graelles, gràfiques…) la informació. – Realització de treballs individuals. – Activitats en equip cooperatiu en relació amb les diferents continguts que s’aprenen. – Creació de rúbriques que identifiquin el que s'espera del procés d'aprenentatge duit a terme per part de l'alumnat. – Autoavaluació de l'aprenentatge a través de les rúbriques. – Avaluació de l'alumnat per part del professorat a través de les rúbriques creades. – Elaboració de murals i mapes conceptuals, maquetes ... – Elaboració d’un dossier amb les feines fetes a l’aula, amb paper o suport informàtic. – Exposició del treball a les famílies. – Col·laborar amb alguna ONG o entitat que treballi sobre el tema.